::sm-brm4

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สนามแข่งขันกลุ่มที่ 4 โรงเรียนสตึก
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

001 ภาษาไทย

1. 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
2. 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
3. 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
4. 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
5. 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
6. 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
7. 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
8. 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
9. 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
10. 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
11. 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
12. 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
13. 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
14. 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 

002 คณิตศาสตร์

1. 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
2. 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
3. 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
4. 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
5. 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
6. 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
7. 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
8. 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
9. 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
10. 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
11. 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
12. 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
13. 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
14. 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
15. 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 

003 วิทยาศาสตร์

1. 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
2. 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
3. 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
4. 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
5. 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
6. 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
7. 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
8. 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
9. 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
10. 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
11. 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
12. 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
13. 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
2. 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
3. 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
4. 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
5. 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
6. 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
7. 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
8. 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
9. 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
10. 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
11. 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
12. 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
13. 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
2. 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
3. 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
4. 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
5. 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
6. 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1. 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
2. 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
3. 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
4. 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
5. 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
6. 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
7. 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
8. 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
9. 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
10. 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
11. 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
12. 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
13. 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 

007 ศิลปะ-ดนตรี

1. 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
2. 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
3. 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
4. 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
5. 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
6. 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
7. 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
8. 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
9. 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
10. 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
11. 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
12. 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
13. 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
14. 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
15. 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
16. 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
17. 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
18. 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
19. 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
20. 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
21. 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
22. 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
23. 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
24. 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
25. 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
26. 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
27. 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
28. 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
29. 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
30. 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
31. 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
32. 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
33. 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
34. 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
35. 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
36. 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
37. 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
38. 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
39. 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
40. 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
41. 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
42. 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
43. 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
44. 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
45. 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
46. 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
47. 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
48. 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 

008 ศิลปะ-นาฏศิลป์

1. 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
2. 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
3. 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
4. 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
5. 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
6. 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
7. 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
8. 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
9. 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
10. 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

009 ภาษาต่างประเทศ

1. 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
2. 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
3. 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
4. 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
5. 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
6. 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
7. 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
8. 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
9. 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
10. 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
11. 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
12. 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
13. 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
14. 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
15. 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
16. 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
17. 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
18. 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
19. 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
20. 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
21. 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
22. 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
23. 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
24. 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
25. 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
26. 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
27. 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
28. 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
2. 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
3. 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
4. 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
5. 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
6. 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
7. 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
8. 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
9. 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 

012 คอมพิวเตอร์

1. 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
2. 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
3. 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
4. 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
5. 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
6. 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
7. 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
8. 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
9. 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
10. 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
11. 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
12. 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
13. 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
14. 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 

013 หุ่นยนต์

1. 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
2. 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
3. 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
4. 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
5. 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
6. 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
7. 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
8. 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 

014 การงานอาชีพ

1. 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
2. 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
3. 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
4. 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
5. 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
6. 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
7. 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
8. 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
9. 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
10. 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
11. 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
12. 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
13. 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
14. 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
15. 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
16. 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
17. 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
18. 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 

016 เรียนรวม - ภาษาไทย

1. 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
2. 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
3. 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
4. 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
5. 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
6. 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
7. 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

020 เรียนรวม - ศิลปะ

1. 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
2. 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
3. 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
4. 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
5. 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
6. 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
7. 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
8. 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
9. 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
10. 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
11. 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
12. 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
13. 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
14. 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
15. 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 

021 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
2. 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
3. 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

022 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

1. 790 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
2. 791 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
3. 792 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
4. 793 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
5. 794 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
6. 795 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
7. 796 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
8. 797 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 
9. 798 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์ 4) 

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]