รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ณ อำเภอหนองแสง
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพปัญญา 1. เด็กหญิงณัฐณิฌา  เภาพาน
 
1. นางนภัทร  นันทภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรุจิราภา  ธรรมโรง
 
1. นางประพิศ  นาจะรวย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงธิภาภร   เรพิชานนท์
 
1. นางสาวบุญรัมภา  ภูมิลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. เด็กชายกมลภพ  ปั้นทอง
 
1. นางบัวเงิน  เจริญราช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 1. เด็กหญิงธัญชนก  สีส่อง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ศรีหาธาตุ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. นางสาวนนทิยา  บุตตอินทร์
 
1. นางสาวหนูคิด  มุ่งสมหวัง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. เด็กหญิงสุพาวดี  ภาคสันเทียะ
 
1. นางบัวเงิน  เจริญราช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงสุศิรา  วรรณพราม
 
1. นางทัศนี  วงศ์อารีย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ดอนจันทร์เบ้า
 
1. นางสาวหนูคิด  มุ่งสมหวัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วภา
 
1. นางอรอนงค์  ศรีหริ่ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงณิชกมล  นิโรจน์
 
1. นางทัศนี  วงศ์อารีย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. เด็กหญิงฐิติมา  ลุนสแกวงศ์
 
1. นางสาวหนูคิด  มุ่งสมหวัง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงอริศรา  ดีขุนทด
 
1. นางสาวสุภา  โพธิ์ทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กชายจักรี  แก้ววงษา
 
1. นายอัฎฐเศรษฐ์  เรืองเดช
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงไอรดา  จันทะฮาด
 
1. นางสาวสุดาดวง  สัญจรรัตน์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 1. เด็กหญิงวัทนวิภา  เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงเพชรปาณี  อุตอามาตร์
 
1. นางสุจรรยา  ศรศิริ
2. นางสาวอนงค์นาถ  ลุนสะแกวงษ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 1. เด็กหญิงธนัญญา  ญาณศิริ
2. เด็กหญิงสุนิสา  หินะสิทธิ์
 
1. นางรัชนี  บุญราช
2. นางวลัยพร  นาทันตอง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทรเสนา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  โสภากุล
 
1. นางชฎาพร  อภิวสุชัย
2. นางสาวศิรินธร  ลงคลัง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กหญิงทัศนีย์  บำรุงภักดี
2. เด็กชายเจษฎา  ใต้ชมภู
 
1. นางชฎาพร  อภิวสุชัย
2. นางสาวทิตยา  ศิริเกตุ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 1. เด็กหญิงอรปรียา  รัชภูมิ
 
1. นางอมรพรรณ  ปัทนาถา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาลักษณ์วังสามหมอ 1. เด็กชายณัฐรัตน์  แสนแก้ว
 
1. นางสาวพรพิมล  ไพศาล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายบัญชาการ  วรรณพราหมณ์
 
1. นายวิชาญ  บุราณเดช
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  โดดจันทึก
2. เด็กหญิงธีระสุดา  ศรีปะโค
3. เด็กหญิงไพลิน  มะโนวัน
 
1. นายชนปกรณ์  ภูกองชนะ
2. นางสาวอริน   ผกานนท์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงสุนิษา  ธานีรัตน์
2. เด็กหญิงสุภารักษ์  บุญชาลี
3. เด็กหญิงไพลิน  อุ้ยปะโค
 
1. นางสาวสายใจ  วิรบุญชัย
2. นายชนปกรณ์  ภูกองชนะ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงกฤตนัน  รักขันแสง
2. เด็กชายฉัตรทอง  จำเริญทอง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ดาริรัมย์
 
1. นายอุทิศ  เนาวราช
2. นายชูศักดิ์  บรรเทา
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุณจันทร์
2. เด็กหญิงนันทวัน  โพคา
3. เด็กหญิงปราณปริยา  กุตัน
 
1. นายสุวัฒน์  เมตตา
2. นางเกตุสุวรรณ  เมตตา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  วงค์มาลัย
2. เด็กหญิงอินธิพร  ตะริจันทร์
 
1. นางอุทุมพร  แสนโยธา
2. นางสาวอ้อยใจ  ปากวิเศษ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. นางสาวพรไพลิน  ชื่นชม
2. นางสาววศินี  ศรีมาน
 
1. นายมกรธวัช  แสนสง่า
2. นายมหักพันธ์  ศรีหริ่ง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายปวริศ  มะนัส
 
1. นางสาวอำนวย  แน่นอุดร
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กหญิงณัฐริกา  งามโต
 
1. นางสาวอำนวย  แน่นอุดร
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ 1. เด็กชายปรัชญา  กันทะเกต
 
1. นางสาวจุฑามาศ  แสงเพชร
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายธีปกร  หินซุย
2. เด็กชายอติเทพ  วงกัลยา
 
1. นายภูริวัฒน์  ตางจงราช
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แตงสี
2. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีวิพันธ์
 
1. นางสาวนิธิทัศน์  แก้วเกิดมี
2. นางเยาวลักษณ์  สุวรรณดวง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กหญิงสิริวัฒนา  ดวงบุปผา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สุระสังข์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงกุลนาถ  โพธิ์ชัยย้อย
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  หงษ์สีทอง
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำยาง 1. เด็กหญิงนิพพิชฌน์  สิทธิเชียงพิณ
 
1. นายจอมพล  พวงประโคน
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มะนัส
 
1. นางสาวอำนวย  แน่นอุดร
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกัญธิมา   ฉายาพัฒน์
 
1. นางสาวศุภรานันท์   แก้วเกิดมี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงปาณิสรา   จันทรทิพย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   โนนเสนา
3. เด็กหญิงอนงนาฎ  สมบัติราษฎร์
 
1. นายณรงค์  โสภิณ
2. นางสุพัตรา   จันทร์โสม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงจารุนันท์  มุรี
2. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  หงษ์ศรีทอง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจสามารถ
 
1. นางประภัสสร  กุลสุข
2. นายณัฐพล  ดลประเสริฐ
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรรณคำ
2. เด็กหญิงพรธีรา  คงการเรียน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญโยธา
 
1. นายณรงค์  โสภิณ
2. นางบานเย็น  โสภิณ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงวิภาดา  อัตตะภัย
2. เด็กหญิงอารียา  บุดดาวงค์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  วิเศษวุฒิ
 
1. นางจารุทัศน์  สัตถาผล
2. นายรชตพล  มีชั้นช่วง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กชายณัฐวัตร   เหล่าสิทธฺ์
2. เด็กชายพีระวิช   ปุผาลา
3. เด็กหญิงอริสา  ประเทือง
 
1. นางบานเย็น  โสภิณ
2. นางสุพัตรา   จันทร์โสม
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. นางสาวธรีรัตน์   ชารีสมบัติ
2. นางสาวพรทิพย์  วงสุริยา
3. นางสาวมนัสน์นย์  ไกรเอื้อ
 
1. นางนันทิยา   พิทักษ์รัตนชนม์
2. นางดาหวัน   สารพัน
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1. เด็กชายชัยชนะ  คำเรืองศรี
2. เด็กชายวรชิต  ชาญชำนิ
3. เด็กชายวิรุต  หมื่นศรีภูมิ
 
1. นายจีระเดช  หมั่นเก็บ
2. นางสุภี  แถนสีแสง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญดี
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  อินทร์อุดม
3. เด็กหญิงโยษิตา  เอื้อนจิตร์
 
1. นางสาวภัทรวลัญช์  ชมมอญ
2. นางสาวสุจิตรา  วันทอง
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1. เด็กชายพัชรพล  เฉยฉิว
2. เด็กหญิงภิมรรัตน์  สุภาแดง
 
1. นายสุรเดช  ศรีวิชา
2. นางวริศรา  ศรีวิชา
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. นางสาวจิราพร   ซาสร้อย
2. เด็กหญิงใบหยก  กงสะเด็น
 
1. นางนันทิยา   พิทักษ์รัตนชนม์
2. นางดาหวัน  สารพัน
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายพนัสนันท์  แก้วโสภา
2. เด็กหญิงเปมิกา  ไชยราช
 
1. นายสุเมธ  ปัญญาใส
2. นางสาวอรุณรัตน์  บุราณเดช
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายปฐมพร  บุราณเดช
2. เด็กชายเดโชพล  ไร่ประสงค์
 
1. นางสาวสุปราณี  โจมแก้ว
2. นางดุษฎี  วังแสง
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กชายภูริภัทร  แก้วอาษา
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โมศิลารัตน์
 
1. นางเตือนจิต  จันทร์เพ็ง
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กชายภูวดล  ชัยคำภา
2. เด็กชายวิษณุ  แก้ววันทา
 
1. นางเตือนจิต  จันทร์เพ็ง
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กชายธนวิชญ์  วงละคร
2. เด็กชายนันทพงศ์  วงละคร
 
1. นางเตือนจิต  จันทร์เพ็ง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงกัญญาภัก  เจริญสุข
2. เด็กหญิงจรรยพร  จำปี
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  ศรีประเทศ
4. เด็กหญิงชุดาณัษฐ์  เกตุโสภา
5. เด็กหญิงธนัชพร  พรมกุล
 
1. นางสร้อยทิพย์  ทองใหญ่
2. นางพรพนา  นวลจำรัส
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงนริสรา  อุณวงศ์
2. เด็กหญิงปติยดา  บุตราช
3. เด็กหญิงพรชิตา  อุณวงศ์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญวิเชียร
5. เด็กหญิงอรจิรา  แซ่อือ
 
1. นางสร้อยทิพย์  ทองใหญ่
2. นางสุมนา  สังโวลี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตา  ไชยราช
2. นางสาวนันทิดา  แก้วศรี
3. นางสาวปวีณ์ธิดา  ทองอ่อน
4. นางสาวปัณฑิตา  แสงเพชร
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทร์เมือง
 
1. นางสาวดวงจันทร์  มาตรา
2. นางสาวอรอนงค์  สุภาชาติ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายฐิตินันท์  ศรีโท
2. เด็กชายธันวา  มหาวิลัย
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ดงบัง
4. เด็กชายศรสินชัย  สายทอง
5. เด็กหญิงอภิญญา  อุรัญ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  หล่อเจริญชัย
2. นางปิยาพัชร  ถาอุปชิต
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำยาง 1. เด็กหญิงจิราพร  ชูประยูร
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุตตะอินทร์
3. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีทะวงษ์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ไทธะนุ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงรุ้ง
 
1. นางพรณภา  วรรณพราหมณ์
2. นางภัทราพร  ศรีสาคร
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1. เด็กหญิงญาณิศา  อินทศร
2. เด็กหญิงนวภัทร  อ้นแก้ว
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  อาจชนะ
4. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมรักษา
5. เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยสีดา
 
1. นางนิดประกร  ชานนตรี
2. นายสมพงษ์  นามพิสัย
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุ่นใจ 1. เด็กชายณัฐดนัย  แสงหิม
2. เด็กหญิงธันญาภรณ์  สันศรี
3. เด็กชายพลวัฒน์  พรมวิเศษ
4. เด็กหญิงศิณานันท์  นาเสงี่ยม
5. เด็กชายอดิศร  สารขัด
 
1. นางสาววรรณิภา  อัศพันธ์
2. นายอนุชิต  ลาดล้าย
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 1. นายก้องหล้า  แสงงาม
2. นายจักรี  จำเพาะ
3. นายทรงภพ  แสนอะทะ
4. เด็กชายยศกร  ไพรัฐ
5. นายสุเมธ  ควินรัมย์
 
1. นายทรัพย์  นรบัติ
2. นางนาริน  ศรีสาคร
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงจริยา  ก้องเวหา
2. เด็กชายชยานันท์  อยู่เย็น
3. เด็กหญิงดารินทร์  วิสารณู
4. เด็กชายธเนศพล  ทองเมียะ
5. นายนวรินทร์  ศิริวารินทร์
6. เด็กหญิงนิดจิตตา  สุรินทะ
7. นางสาวพัชราภา  สุระเสียง
8. นายภราดร  ภูดวง
9. เด็กชายภูตะวัน  จันทร์โยธา
10. เด็กหญิงมทิรา  นันสมบัติ
11. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุษบง
12. เด็กหญิงวัชรี  เดชโกมล
13. นางสาววิชญาดา  หารนาดี
14. เด็กชายศุกลวัฒน์  ไชยราช
15. นายอัครพล  แสงกล้า
16. เด็กชายอัครพล  บุราณเดช
17. เด็กชายอัษฎา  ศรีส่อง
18. เด็กชายอาทิตย์  มาละโย
19. นางสาวอ้อมสุดา  พานแก้ว
20. เด็กชายเจษฎา  ผลประสาท
 
1. นายธนากร  โสภากุล
2. นางสาวสุภาพร  ขันทจร
3. นางสาวเฉลิมขวัญ  สุระเสียง
4. นางสาวศุภกานต์  วงค์ชารี
5. นางมลฤดี  ประดิษฐจา
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 1. เด็กชายกรพรหม  รอดปุ๋ย
2. เด็กหญิงกัลยา  ศรีหาโคตร
3. เด็กชายจิรวัฒน์  แซมจง
4. เด็กหญิงจิวราภรณ์  ชานนตรี
5. เด็กชายญาณวรุตม์  ผุยทา
6. เด็กหญิงณพวรรณ  โภคาพานิชย์
7. เด็กหญิงณัชชา  เนตรพรหม
8. เด็กชายณัฐภาส  ดิษขุนทด
9. เด็กหญิงณัฐริกา  จงเจริญ
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  โรจนสิทธิ์
11. เด็กชายธนภัทร์  ฤทธิ์มหา
12. เด็กชายธรรมศักดิ์  จิตธรรม
13. เด็กหญิงธวัลรัตน์  คณะวาปี
14. เด็กหญิงธัญรดา  เหง้าพรหมมินทร์
15. เด็กชายนัทธพงศ์  มูลผล
16. เด็กชายปิยพล  ผ่านแผ้ว
17. เด็กหญิงพัชรพร   ภูแซมโชติ
18. เด็กชายพิชัยยุทธ  ถินมานัด
19. เด็กหญิงมัลลิกา  สุโพธิ์โฮง
20. เด็กหญิงวงศ์เดือน  สายทองสุข
 
1. นางสาวสุรดา  โคตรบึงแก
2. นางมาลัย  บำรุงกูล
3. นางสาวณัชชา  ไชยมาสุข
4. นางนารี  พละจิต
5. นายวิทวัส  อริยชาติ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลินทร  โฮมวงค์
 
1. นางสาวอรอนงค์  สุภาชาติ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงดวงสุดา  ภูวงศ์ษา
 
1. นางจามจุรี  โทวันนัง
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สงคราม
 
1. นายประสงค์  โทวันนัง
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  หล้าก่ำ
2. เด็กชายญาณภัทร  มัทปะนัง
 
1. นายจักรพงษ์  สีเมือง
2. นางหทัยกาน  ศรีจอมพล
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กชายทัภษพร  ภูครองตา
2. เด็กหญิงธันยพร  ไชยนา
 
1. นายจักรพงษ์  สีเมือง
2. นางสาวปภาดา  นิสัญตา
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงชุติมา  คงเจริญ
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  วงษ์จันลา
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สรรพกิจกำจร
2. นางสาวพรนิดา  แก้วเกิดมี
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สวัสดิ์นาที
2. เด็กชายณัฐพล  พิมโสดา
3. เด็กชายธนกร  ริติ
4. เด็กชายภัคธร  มโนรมย์
5. เด็กชายรัชตะ  แจ่มหม้อ
6. เด็กชายวัชระ  นาคศรี
7. เด็กชายวีรภัทร  พละโชติ
8. เด็กชายศราวุฒิ  คงน้อย
9. เด็กชายสรธัญ  มุงคลแสน
10. เด็กชายสิทธิชัย  พละโชติ
 
1. นางแก้วสุข  พรหมแสนปัง
2. นางปรียาภรณ์  มัทปะนัง
3. นางสาววาสนา  ศรีพันดอน
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกัลยานี  อุรัญ
2. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  พิมพรภิรมย์
3. นายชินราช  จอมทอง
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  โพธิ์ศรี
5. นายปรมินทร์  ตันตอ
6. เด็กหญิงวรัทยา  วิชัยวงศ์
7. นายสิทธิชัย  เนื่องชมภู
8. นายสุขชนะ  อินทสิทธิ์
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  เนื่องชมภู
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปัจจมุล
 
1. นายรชตพล  มีชั้นช่วง
2. นายศุภักชัย  นามลุน
3. นางสาวสุดาดวง  สัญจรรัตน์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหวาย 1. เด็กชายกฤชดนัย  ธาตุดี
2. เด็กหญิงชรัญดา  ร้อยคำลือ
3. เด็กหญิงปณิดา  ด่านลี
4. เด็กชายปรัชญาพงษ์  ราชสมบัติ
5. เด็กหญิงปาลิตา  เป้าชุมแสง
6. เด็กชายปิยวัฒร์  ภูสมดี
7. เด็กหญิงมนัญญา  จ่าอินทร์
8. เด็กหญิงสายรุ้ง  ทับทาร์
9. เด็กชายสิทธิโชค  อัญชัญ
10. เด็กหญิงไอรดา   ฤทธิ์ธรรม
 
1. นางสาวอุมาพร  โคตรบุตร
2. นางสาวชลิตา  บุตรอินทร์
3. นางเพ็ญพร  แก้วกาหลง
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   อัครา
2. เด็กหญิงชื่นกมล   สุวรรณสน
3. นางสาวชไมพร   สุดเทวี
4. เด็กหญิงนันทพร   มิสาธรรม
5. เด็กหญิงปันทิตา   บุญสาย
6. นางสาวปาลิตา   ดวงดารา
7. เด็กหญิงพิมลนาฎ  โภคาพานิช
8. เด็กหญิงภัชราภรณ์   หอมดวง
9. นางสาววรางคณา  อัมรินทร์
10. นางสาวอารีรัตน์   ศรีทะวงษ์
 
1. นายพิชัย   นามสมบูรณ์
2. นางสาวเพชุดา  ชามะรัตน์
3. นางอุราวัลย์   นามสมบูรณ์
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลางวัน
2. เด็กหญิงจิตติกร  ชุ่มกระโทก
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทับแสง
4. เด็กหญิงชญานิศ  คุณจัตุรัส
5. เด็กหญิงณัฐวิภา  กุลวงศ์
6. เด็กหญิงธนภร  โสภาคำ
7. เด็กหญิงนันทิยา  รากวงศ์
8. เด็กหญิงมณิสรา  มังคละแสน
9. เด็กหญิงวรนุช  กุลวงศ์
10. เด็กหญิงวราวัลย์  ศรีสุข
 
1. นายไพรัช  รากวงศ์
2. นางสาววิไลวรรณ  พ้นทุกข์
3. นางนางระวิวรรณ   วงค์พิมสอน
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. นายกฤษณะ  ชัยพรหม
2. นายกฤษดา   ปัญญาพิมพ์
3. เด็กชายธนาธิป   บัวหนู
4. เด็กชายภานุพงษ์   บุญแจ้ง
5. เด็กชายภูมิวนาท   เหระวัน
6. เด็กชายรัฐภูมิ   แก้วเกิดมี
7. เด็กชายวสุรัตน์   เชื่อหลง
8. เด็กชายศิริโรจน์   พิมพ์ดา
9. เด็กชายอนุชา  อุตโรกุล
 
1. นายพิชัย   นามสมบูรณ์
2. นายอุทัย  อุ้ยปะโค
3. นายสุพัฒน์   บุตรรัตน์
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กชายคฑาวุฒิ   บุญสุข
2. เด็กชายคฑาวุธ   สนิทปะโค
3. เด็กหญิงคีตาภัทร   น้ำใจดี
4. เด็กชายณัฐภูมิ  ฝาชัยภูมิ
5. เด็กชายนิพพิชณน์   พรหมสิทธิ
6. เด็กชายมินธาดา   นามสอน
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุระพินิจ
8. เด็กชายศุภชัย   สนิทปะโค
9. เด็กชายศุภณัฐ   คำโพธิ์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงสมเรือง
 
1. นางจิตรา  แก้วชัย
2. นายพิชัย   นามสมบูรณ์
3. นางอุราวัลย์   นามสมบูรณ์
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กชายธีรภัทร  แซ่ตั้ง
2. นายนภนต์   แสนสิทธิ์
3. เด็กชายปฏิภาณ   ธรรมนิยม
4. เด็กหญิงประวีณา   วงสุริยา
5. เด็กชายภานุเดช   หัตถาปะนิตย์
6. เด็กชายรัฐภูมิ   แก้วเกิดเคน
7. เด็กหญิงฤทัยชนก   วิญญาสกุล
8. เด็กชายวายุ  สุระพินิจ
9. เด็กชายอภิสิทธิ์   ชุมพล
10. เด็กชายเจษฎา  ไกรจันทร์
 
1. นายพิชัย   นามสมบูรณ์
2. นายอุทัย  อุ้ยปะโค
3. นางดาหวัน  สารพัน
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  โสภิณ
2. เด็กหญิงชฎานาง  มูลมาตย์
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีสะอาด
 
79 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วกันหา
2. เด็กหญิงศิริประภา   โสดาวาปี
 
1. นายสงกรานต์  นามวงษ์
2. นายนายกฤษฎา  ศรีตาแสน
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กหญิงกุลริศา  ขุนดี
 
1. นางสายกมล  ช่วงวารินทร์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงจารวี  แสงลี
 
1. นายวชิรศักดิ์  กองสี
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 1. เด็กชายปวิชญ์  ดีสุวรรณ
 
1. นายทวี  เนินนิราช
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 1. เด็กหญิงสุปราณี  อุดรเขต
 
1. นางอัจฉรา  รัตนวงษา
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1. เด็กหญิงอรวรรษา  อ่อนราช
 
1. นายสายันต์  พันลำ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงกันลยา  จันทร์โท
 
1. นายพิชิต  ศรีสาคร
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ทาโพนทัน
 
1. นายสถาพร  กำไรทอง
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 1. นายประกาศิต  ศิริเมฆา
 
1. นางสาวอภิญญา  คำงาม
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 1. เด็กหญิงฐิติมา  รัตนบุรมย์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมโคตร
 
1. นางสาวจารุนันท์  ไชยราช
2. นางสาวรุ่งฤดี  แน่นอุดร
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 1. เด็กหญิงภัณทวดี  นกเทศ
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  หลักทอง
 
1. นางสาวจารุนันท์  ไชยราช
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุระภูมิ
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกรพิน  อุปแก้ว
2. เด็กชายนาคิน  น้อยเนารัง
 
1. นายรชตพล  มีชั้นช่วง
2. นายเด่นศักดิ์  ศรเสนา
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 1. เด็กชายอาทิตย์  สุวรรณโคตร
 
1. นางเกษร  ด่างเกษี
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดขนวน 1. เด็กชายกฤษฎา  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงปัทมา  ศิริโยธา
3. เด็กชายพิชัย  ไชยแสน
 
1. นางจันทร์จิรา  พันลำ
2. นางสาวเกษราภรณ์  เล็งไทสงค์
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เหล่ามาลา
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ขัติยะวงศ์
3. เด็กชายรพีภัทร  โคตวงษ์
 
1. นายอธิปไตย  ด่างตาดทอง
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายทศพล  ไกรนามน
2. เด็กชายธนายุต  มีธรรม
3. เด็กชายรณชัย  ศิลาไกร
 
1. นางสุกัลยา  แก้ววิชัย
2. นางสาวจุฑารัตน์  สุระมณี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงศรัณย์ญา  โพภูมิ
 
1. นายอนุสร  คงชัย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ฉิมมะลี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินธิแสง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงอิสราภา  พลเสนา
 
1. นายอาวุธ  ทองไวย์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พงษ์พันธ์
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาสิงห์ขันธ์
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงพิมพิมล  อันทะศรี
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงอัญมณี  วิสุทธิวงศ์
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงพิมพิมล  อันทะศรี
 
1. นายทองดี  สิทธิดา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงอรยุพา  สิงห์ศิริ
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ใจหาญ
 
1. นายอโนชา  แก้วมหาวงศ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์  สุขสะอาด
 
1. นางวนิดา  อุ่นทะยา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ใจหาญ
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงปภาพินท์  นาถาดทอง
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  มูลนานัด
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กหญิงทักษพร  อินแปง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ชมที
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงสุภาพร  แสงสว่าง
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงศรัณย์ญา  โพภูมิ
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ฉิมมะลี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินธิแสง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงภาวิณี  เสโส
 
1. นายนิพนธ์  โคตรแก้ว
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงวัลย์วิษา  พรรณขาม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินธิแสง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 1. เด็กชายกลิ่นขวัญ  สุทธิศรี
2. เด็กหญิงจรรยาพร  แก้วคูณ
3. เด็กหญิงฐิติชญา  โคตรสุโน
4. เด็กหญิงประภาวรินทร์  สุขสะอาด
5. เด็กหญิงพรพนา  ฤทธิ์มหา
6. เด็กชายพีรณัฐ  อุ่นจิตร
7. เด็กชายภาคภูมิ  คุณคำพระ
8. เด็กชายอภินันท์  ไชยสุริยงค์
9. เด็กหญิงอัญชุลี  สีดารักษ์
 
1. นางวนิดา  อุ่นทะยา
2. นางสาวเยาวนุช  ไพวิจารณ์
3. นางเยาวรีย์  บุบผามาลา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาปี 1. เด็กชายกำพล  ใจเดียว
2. เด็กหญิงจอยแซนน์  ชัยฤทธิ์
3. เด็กชายจักรวรรดิ์  ปัสสา
4. เด็กหญิงณัฐฐาวีระนุช  บุตรี
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมเมือง
6. เด็กหญิงนัตติยา  เรืองทิพย์
7. เด็กหญิงปริญาพร  แพงวาปี
8. เด็กหญิงสุนิตา  ชัยฤทธิ์
 
1. นางลำไย  ศิริสุวรรณ
2. นางฉันทนา  ทองไวย์
3. นางอัคนา  พรหมจารีย์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 1. เด็กหญิงกลิ่นขวัญ  สุทธิศรี
2. เด็กหญิงจรรยาพร  แก้วคูณ
3. เด็กหญิงจิราภา  จินาวรณ์
4. เด็กหญิงชยณัฐ  ถานอาจนา
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประสงค์สุข
6. เด็กชายนำพิชิต  สุขรมย์
7. เด็กหญิงประภาวรินทร์  สุขสะอาด
8. เด็กชายปานนคร  จันทร์นาค
9. เด็กชายพีรณัฐ  อุ่นจิตร
10. เด็กชายภาคภูมิ  คุณคำพระ
11. เด็กหญิงอภัฎชรดา  ผายเพชร
12. เด็กชายอภินันท์  ไชยสุริยงค์
13. เด็กหญิงอัญชุลี  สีดารักษ์
14. เด็กชายเกรียงไกร  ฤิทธิ์มหา
15. เด็กชายเจษฎา  ฤิทธิ์มหา
 
1. นางวนิดา  อุ่นทะยา
2. นายธีรวิทย์  พลางวัน
3. นางวรรณวิภา  ทุมทา
4. นางสาวขวัญตา  อาจมนตรี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายกิตติธัช  กรนิรัตน์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ขวัญจ่า
3. เด็กหญิงจิรนันท์  แก้ววงษา
4. เด็กหญิงช่อผกา  พรมกล้า
5. เด็กหญิงณิชา  แลมลี
6. เด็กชายดุสิต  บุญหาราช
7. เด็กชายธีรวัฒน์  ฉิมมะลี
8. เด็กชายนครินทร์  สาโหง่นปื้อ
9. เด็กหญิงภัทราวดี  ราชูโส
10. เด็กชายล้อมพงศ์  ศาลาดี
11. เด็กชายวรภัทร  สีหาบุตร
12. เด็กหญิงวัลย์วิษา  พรรณขาม
13. เด็กหญิงสิริยากร  แสงอัมพร
14. เด็กชายอดิเทพ  หาญลำพัง
15. เด็กหญิงอนุธิดา  บุญเชิด
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินธิแสง
2. นางสาวอุไรวรรณ  คำโคตรสูนย์
3. นายอรุณชัย  มูลเหลา
4. นางสาวศิระกาญจณ์  อะนันเอื้อ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ขวัญจ่า
2. เด็กชายประภากร  กวีกุล
3. เด็กชายพิชิตณรงค์  ชื่นตา
4. เด็กชายภานุวัฒน์  เจริญภู
5. เด็กชายเจษฎา  อัครเทพ
 
1. นายอรุณชัย  มูลเหลา
2. นายเกียรติศักดิ์  อินธิแสง
3. นางสาวอุไรวรรณ  คำโคตรสูนย์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 1. เด็กชายกฤษณะ  พละกุล
2. นางสาวกัญญาณัฐ  โชคเหมาะ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนพันนา
4. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พันแสน
5. เด็กหญิงจันดี  พลวาปี
6. นางสาวจิราภรณ์  อ่อนมาก
7. เด็กหญิงชนัญญา  โสภากุล
8. นางสาวชนากานต์  จันทรเสนา
9. เด็กชายชัยศิริ  โสภากุล
10. เด็กหญิงณัฐพร  พันแสน
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอี่ยมทอง
12. เด็กชายทรงพล  พยัฆกาฬ
13. เด็กชายทักษิณ  รักษาบุญ
14. เด็กหญิงธนัญญา  สีเหลือง
15. เด็กชายนพพร  บาดาจันทร์
16. เด็กชายนรินทร์  แก้ววิเศษ
17. เด็กหญิงนฤมล  สิงห์จันทร์
18. เด็กหญิงปภาวดี  แสงส่ง
19. นางสาวปิยนุช  สุธรรมา
20. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  อ้มวิชา
21. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  อ่อนมาก
22. เด็กหญิงพัชริกา  สุนทอง
23. เด็กหญิงพันวิกา  บุดดี
24. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โชคเหมาะ
25. เด็กหญิงวนัชพร  สาธิพมณี
26. เด็กหญิงวนัชพร  พันแสน
27. นางสาววรัญญา  ธิสารสังข์
28. เด็กหญิงวราภรณ์  ใจสูงเนิน
29. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ปักเขตะนัง
30. เด็กชายวีรภัทร  สีสุพรรณ
31. เด็กชายศรายุทธ  จันทรเสนา
32. เด็กหญิงสาธิดา  ยอดน้ำคำ
33. นางสาวสุกัญญา  เทพภูบาล
34. เด็กหญิงสุมิตรา  โสภากุล
35. เด็กหญิงอริสรา  พันแสน
36. เด็กหญิงอริสา  เสริฐจันทึก
37. เด็กชายอาจณรงค์  ชินวงศ์
38. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  โสภากุล
39. เด็กชายเชิดชัย  แสงจันทร์
40. เด็กชายเอกชัย  ชาบุตรโคตร
 
1. นายอิทธิพล  ลงคลัง
2. นายสุทธินันท์  สุวรรณวงศ์
3. นางกนกพรรณ  สุขเกษม
4. นายลือชัย  ชานนตรี
5. นายวาปี  โพธินาม
6. นางภัทรานิษธ์  โคตรบรรเทาว์
7. นางมัลลิกา  จันทรวงษา
8. นางจริญญา  พละกุล
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันธกิจศึกษา 1. เด็กชายนครินทร์  ภาระโข
 
1. นายทัดยศ  ศรีพุทธา
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. นายพีระพุฒิ  ชารัญจะ
 
1. นางจารุทัศน์  สัตถาผล
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 1. เด็กหญิงอรทัย  เนตรโสภา
 
1. นางสาวจารุนันท์  ไชยราช
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 1. เด็กหญิงเอมฤดี  เริงสนาม
 
1. นายไพศาล  คำชารี
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุ่นใจ 1. เด็กชายนราวิชญ์  สีใส
 
1. นายอนุชิต  ลาดล้าย
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 1. นายอดิเทพ   นามวงษา
 
1. นางศิวณัฐ  ทัศนิยม
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1. เด็กหญิงธิติมา  แน่นอุดร
 
1. นางภาวิณี  คำชารี
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงลักษณ์นารา  สุดสีดา
 
1. นางจารุทัศน์  สัตถาผล
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กชายก้องภพ   ดวงบุปผา
 
1. นายอภิวัฒน์  บุญสิทธิ์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายจิรพงศ์  ทารขะจัด
 
1. นางสาวพรนิดา  แก้วเกิดมี
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 1. เด็กหญิงอภิชญา  มีแก้ว
 
1. นางอรุญ  นูทอง
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชินภักดี
 
1. นางพิสมัย  โกณจะแสง
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายเจษฎาภร  บุญห่อ
 
1. นางบุญรัตน์  ชัยลี
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เจริญภู
 
1. นางสาวศิระกาญจณ์  อะนันเอื้อ
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวจริยา  มูลอามาตย์
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  แสนบุตร
 
1. นางศิลป์ศุภา  แก้วแสนสินธุ์
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปัตถาวโร
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  โคตะคำ
3. เด็กหญิงคมไผ่  วันทอง
4. เด็กชายจารุวิทย์  สว่าง
5. เด็กหญิงจีรภาพร  วารีบ่อ
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พุทธรักษ์
7. เด็กหญิงชนัญชิดา  พฤกษาหอม
8. เด็กหญิงชนิดาภา  นะวะสิมมา
9. เด็กชายชยพล  บุตรพรม
10. เด็กหญิงชลดา  โคตะมี
11. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คุยบุตร
12. เด็กหญิงณัฐชา  ม่วงศรี
13. เด็กชายธนธรณ์  เสริฐสาย
14. เด็กชายธนากร  ภูผาเด็น
15. เด็กชายธนาคิม  ภูผาเด็น
16. เด็กชายธีรโชติ  คุยบุตร
17. เด็กชายนัฐพล  ศรีส่อง
18. เด็กหญิงบุรัสกร  จันทาศรี
19. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โคตรวงทอง
20. เด็กหญิงปาลิดา  สมสะอาด
21. เด็กชายพงศกร  ศรีสุข
22. เด็กชายพงษ์ระพี  ชาญสะอาด
23. เด็กหญิงพนิดา  ปัตถาวะโร
24. เด็กหญิงพิมพกานต์  ยาก่ำ
25. เด็กชายพิษณุพงษ์  แสนสิงห์
26. เด็กชายพิเชษฐ์  ศรีวาปี
27. เด็กชายภูริพรรดิ  แก้วจันดา
28. เด็กชายภูวเดช  โพธิ์คำ
29. เด็กหญิงวนิดา  ศิลพิพัฒน์
30. เด็กหญิงวรัทยา  ศรีจันทร์
31. เด็กชายวรเมธ  เนตรโสภา
32. เด็กชายวีรภัทร  โสภิณ
33. เด็กหญิงศิรินภา  จำปาทอง
34. เด็กชายศิริภัทร  ยาก่ำ
35. เด็กชายสัมภาวุฒิ  ศรีสองเมือง
36. เด็กหญิงสิรีรัตน์  จำปี
37. เด็กหญิงหงษ์นภา  จันทะแพน
38. เด็กหญิงอมราวดี  ทิพราช
39. เด็กหญิงอรัญญา  เชื้ออุ่น
40. เด็กหญิงอริศรา  บุตตะโชติ
 
1. นายแสงศิลป์  พิมพ์วาปี
2. นางอุบลวัลค์  ชัยสิทธิ์
3. นางสาวปาริชาติ  สิงหเดช
4. นางนพพาพร  นารัตน์โท
5. นายประกาย  นวะสิมมา
6. นางสาวกุสุมา  อุสุภราช
7. นางสาวพรพิมล  เหลาเพ็ง
8. นางสาววิภา  ทวีแสง
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงขัตติยาภรณ์   ไชยแสนทา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สาบก
3. นางสาวจุฑามาศ   โนรินทร์
4. เด็กชายชุติพนธ์   เนื่องชัยยศ
5. เด็กหญิงณัฐพร   ฮาวดาวลิ
6. นางสาวนิภาวรีย์   ภูคำใบ
7. เด็กชายบุญฤทธิ์  พลคำ
8. เด็กหญิงปิยธิดา  ท้าวน้อย
9. เด็กหญิงพลาธิป   เทียมอ่อน
10. เด็กหญิงพัชดาพร  ทาจวน
11. นางสาวภัครมัย   ไตรมณี
12. เด็กชายยศพล   เครือสุวรรณ
13. เด็กชายรัฐภูมิ   เจริญสุข
14. เด็กหญิงวรกมล   อดทน
15. เด็กหญิงวรพิชชา   ทีสุกะ
16. นางสาววิไลวรรณ   เฉลียวดี
17. นางสาวศุจินทรา   โพธิ์ชาติ
18. นางสาวสลิลทิพย์   ภูเหมือนบุตร
19. เด็กชายสวิสต์   ไชยมหา
20. เด็กชายสุทธิพงษ์   โพธิ์ชาติ
21. เด็กหญิงสุนันทา   โนจันทรทึก
22. เด็กหญิงอภิญญา   ศรีเมืองคุณ
23. เด็กหญิงอรรัมภา   เฮืองศรี
24. เด็กหญิงอรสา   พิมพาเลีย
25. นางสาวอรัญญา   รูปน้อย
26. นางสาวอัญธิวา   จำปากิจ
27. เด็กชายเดชสิทธิ์   ทรงคาศรี
 
1. นางศิวณัฐ  ทัศนิยม
2. นางยุภาวดี   โพธิ์ศรี
3. นายจักรกฤษณ์   วงษ์เบาะ
4. นางสาวศุภรานันท์   แก้วเกิดมี
5. นายสมบุญ   สีเกตุ
6. นางสุจิตรา   กุลศรี
7. นายสุรพล   วุฒิวงษ์
8. นายเดชา  ทัศนิยม
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 1. เด็กชายกฤษณธร  คนชม
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ราชหมื่นไว
3. เด็กหญิงนริสรา  ฤทธิ์มหา
4. เด็กชายปรัชญา  พรหมสิทธิ์
5. เด็กชายพงศกร  พินิจมนตรี
6. เด็กหญิงวาเนสซ่า  อุ้ยปัดชาวงศ์
7. เด็กหญิงสาวืตรี  ศืรืเกษ
8. เด็กหญิงสุชญา  พันธ์ไผ่
9. เด็กชายสุทธิชาติ  ทองจันทรา
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญพา
 
1. นางนารี  พละจิต
2. นายเจนณงค์  วงษ์เที่ยง
3. นายประสิทธิ์  แซมจง
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายกิตติทัต  ใจหาญ
2. เด็กหญิงชนิดา  คงทองคำ
3. เด็กหญิงธัญพิมล  ศิริโพคานนท์
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ราชูโส
5. เด็กหญิงรติกานต์  ใสสม
6. เด็กชายวีระชาติ  ศรีสะอาด
7. เด็กชายอนุศักดิ์  พวงพี่
8. เด็กชายอภินันท์  อุดมลาภ
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กองพิลา
10. เด็กหญิงแพรวลิน  ธานีรัตน์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  คำโคตรสูนย์
2. นายเกียรติศักดิ์  อินธิแสง
3. นายคณาวุฒิ  จันทร์ปัญญา
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  คำนวนดี
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  คำหงษา
3. เด็กหญิงนริศรา  อนุมาตร
4. เด็กหญิงภาวิตรา  แจดนวน
5. เด็กหญิงวรัญญา  ต่วนสูงเนิน
6. เด็กหญิงสุกัญญา  หล่องบุตรสี
 
1. นางสาวรินดา  นากองศรี
2. นางสาวศุภักษร  บูรณ์เจริญ
3. นางนิศารัตน์  ทองคำ
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  จันทร์บุตร
2. นางสาวจันทร์จิรา  แสงมี
3. เด็กหญิงประภัสสร  สองคร
4. นางสาวปัณณพร  พันธุราศรี
5. เด็กหญิงพัชรมัย  แสนสอน
6. เด็กหญิงวินัญญา  ทัพอาสา
 
1. นางลภัสรดา  เหลาเกลี้ยงดี
2. นางสาวพรนิภา  ทองล้วน
3. นางสาวยุรฉัตร  เดชสมอดี
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กหญิงชญาดา  แก้วมาลุน
2. เด็กหญิงชัชนันท์  ศรีหริ่ง
3. เด็กหญิงธันสุดา  จันทมุด
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  กล้าขยัน
5. เด็กหญิงพรรณปพร  สวัสดิ์
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทะเนตร
7. เด็กหญิงวันวิสา  สุวรรณคง
8. เด็กหญิงสิริรัตน์  โพธะศรี
 
1. นางขนิษยา  ภูขาว
2. นางโสภา  แม่นชัยภูมิ
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 1. นางสาวกัลยาณี  ศิริโยธิน
2. เด็กหญิงชลดา  สระมูล
3. เด็กหญิงพัชริดา  ยุปานันท์
4. เด็กหญิงภัทรวดี  คำมูล
5. นางสาวมณีรัตน์  เพื่อนใจมี
6. เด็กหญิงอานาเดีย  ยามา
 
1. นางสาวจุลัยรัตน์  กาญบุตร
2. นางสาววรรณวรุณ  บุญเรา
3. นางศุภวรรณ  ภูแช่มโชติ
4. นางจินตนา  พวงประโคน
 
145 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. เด็กหญิงกมินตรา  แกมนิรัตน์
2. เด็กหญิงกิตติธรา  โสพิน
3. เด็กหญิงจิรฐา  ทองคำ
4. เด็กหญิงจิรสุดา  คำสิงห์หา
5. เด็กหญิงชุติมา  วรรณพราหมณ์
6. เด็กหญิงบุษกร  สมทิพย์
7. เด็กหญิงพัชรา  ศรีไชย
8. เด็กหญิงมณัฐชญา  อ้นขำ
9. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เรืองแสน
10. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  โสพิน
11. เด็กหญิงอรณิชา  นามนนท์
 
1. นางสาวลักขณา  ลัดเหลา
 
146 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่ง 1. เด็กชายกฤษดา  เจียงวงค์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เชื้อเมือง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สาวิกัน
4. เด็กชายนวดล  สิมมา
5. เด็กหญิงปาริตา   นามวิเศษ
6. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ศรีหริ่ง
7. เด็กหญิงพรทิพา  ดอนยางน้อย
8. เด็กหญิงพัชรา  จิตรประพจน์
9. เด็กชายรัชโยธิน  ทองธิราช
10. เด็กหญิงละอองฟ้า  ไชยคำ
11. เด็กหญิงวันทนีย์  บุญแสน
12. เด็กหญิงศิณิชา  กุลวงค์
13. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญแสน
14. เด็กหญิงเจนจิรา  หันประทับ
 
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  จิตอ่อง
2. นางฤทัยรัตน์  วงศ์กันยา
3. นางพิษณุ  โกณจะแสง
4. นายยงยุทธ  วิบูลย์สิน
5. นางสกุลณา  ชื่นมะโน
 
147 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสมพร 1. เด็กชายธีรภัทร  คำใบศรี
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ปามาทา
3. เด็กหญิงสุดาพร  อินทรประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุมิตรา  วงค์จันทร์
5. เด็กชายโยธิน  โพษาวงค์
 
1. นายนิกร  ภูถมนิล
2. นางศิริวรรณ์  ประวันเตา
 
148 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กชายฐิติกรณ์  หลักคำ
2. เด็กหญิงพรทิพา  ผ่านชมภู
 
1. นางพวงพะยอม  พันธ์ศรี
2. นางสาววัชรินทร์  วรรณพรหมณ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันธกิจศึกษา 1. เด็กชายอลัน ฐากรณ์  เฮย์ส
 
1. นางสาวหทัยชนก  จันทร์ปัญญา
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กหญิงพรนภัส  สิริธนสุข
 
1. นายมานพ   คล้ายแก้ว
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สมรูป
 
1. นางสาวนุชดา  กวนหลวง
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีมงคลกาญจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพา  พรหมพิทักษ์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  บำรุงภักดี
 
1. นายกรุง  อิทธิพรม
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวิพัฒน์ 1. เด็กชายนิกร  พลนิกรกิจ
 
1. นายสิทธิชาติ  ชมภูพื้น
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 1. เด็กหญิงพรสุชา  ภานนท์
 
1. นางสาวเครือวัลย์  แข็งขัน
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหล่า 1. นายกฤษกร  ทิพนงค์
2. นายนพกร  บุตรจันทร์
3. เด็กหญิงบุษกร   มูลมาศ
4. เด็กหญิงปิยะดา   มุขเสือ
5. เด็กชายสรายุทธ   เค้าศูนย์
 
1. นางสาวมลฤดี  คังคายะ
2. นางสาวพิชชาภัค  ศรีสิม
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวิพัฒน์ 1. เด็กหญิงณัฎฐกมล  สุขเกษม
2. เด็กชายณัฐพนธ์  สุขเกษม
 
1. นางสาวสรัญญา  งามผิวเหลือง
2. นายสิทธิชาติ  ชมภูพื้น
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กหญิงธีริสรา  แสงปราชญ์
2. เด็กหญิงวริยา  อังกาบ
 
1. นางชฎาพร  อภิวสุชัย
2. นางสาวศิรินธร  ลงคลัง
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กหญิงณภัทร  พูลจิตต์
2. เด็กหญิงพรรณภษา  เกษศิริ
 
1. นางชฎาพร  อภิวสุชัย
2. นางสาวทิตยา  ศิริเกตุ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหล่าก้อนคำ
2. เด็กชายธันวา  ทับสีหา
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  สุนสุรีย์
4. เด็กชายพีรภัทร์  อ้นเนียม
5. เด็กชายศุภชัย  สุนทอง
6. เด็กชายสุกลวัฒน์  แก้วดี
 
1. นางพิศมร  ถามะณีศรี
2. นางมณฑิรา  พันแสน
3. นางมัลลิกา  จันทรวงษา
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กชายจีรพัฒน์  บรรจง
2. เด็กชายธานิศร  เรืองเศรษฐี
3. เด็กชายนาคิน  เคลือบสูงเนิน
4. เด็กชายพินิจ  รัตนะ
5. เด็กชายวัชชิระ  ศรสัมฤทธิ์
6. เด็กชายศิริศักดิ์  จันทะมูล
 
1. นางอุทุมพร  สอนสกุล
2. นายนิรุทธ์  ผาจวง
3. นายกิตติเดช  ไชยมูล
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กชายจงรักษ์  จันทะเนตร
2. เด็กชายณัฐพล  ลุนพุฒ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุปถมย์
4. เด็กชายนราธร  ชมสา
5. เด็กชายพิษณุ  พลพวก
6. เด็กชายพีรพล  โหลงโสภา
7. เด็กชายศิวะ  ศรีหัวโทน
8. เด็กชายอฌาณิต  การจิต
 
1. นายสุรชัย  ชาญนรา
2. นายศุภชัย  บำรุงภักดี
3. นายสมพงษ์  กิตติธีระศานต์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 1. เด็กชายชยางกูร  ขุนด่านซ้าย
2. เด็กหญิงธัญญาธร  สุริฉาย
3. เด็กหญิงธีราพร  กิติราช
4. เด็กหญิงปนิดา  โคตรมณี
5. เด็กชายศุภชัย  ทาปลัด
6. เด็กชายสุริยา  ยาโย
7. เด็กชายอุดรเดช  จินดาโส
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำแสน
 
1. นายอภิชิต  บิดานารา
2. นางสาวสมพิศ  ทาปลัด
3. นางรัศมี  สาทิพย์จันทร์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 1. เด็กหญิงนริศรา  อินทร์ทับทิม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  อ่ำฟัก
3. เด็กชายเจษฎา  ตาริน
 
1. นางฐิติยาภรณ์  ถาวรพัง
2. นางอัจฉรา  รัตนวงษา
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงมัชฌิมาย์  พรานเนื้อ
2. เด็กหญิงรุจิยา  ขุนเรศ
3. เด็กหญิงอรอุมา  เหมโพธิ์
 
1. นางสาวปัญจนา  เกษโสภา
2. นางสาวจุฑาศินีย์  ศรีลาพัฒน์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงกมลชนก  โคตะมา
2. เด็กหญิงบุญรักษ์ษา  ชินพันธ์
3. เด็กหญิงปวีณา  อะคะปัญญา
 
1. นางสาวปัญจนา  เกษโสภา
2. นางสาวอรวรรณ  พรมนาม
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงกันย์สุดา  คงจักร
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ชัยจันทร์
3. เด็กหญิงแพรวนภา  อุทัยเรือง
 
1. นางสาวปัญจนา  เกษโสภา
2. นางสาวอรวรรณ  พรมนาม
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงกรม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมสาร
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  แสนบุตร
 
1. นายวสันต์  หาฉวี
2. นางคนึงนิจ  แก้วบางพูด
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงกรม 1. เด็กหญิงกฤษติกา  สุขแสนศรี
2. เด็กชายเขมรินทร์  เฟื้อแก้ว
 
1. นางคนึงนิจ  แก้วบางพูด
2. นายวสันต์  หาฉวี
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 1. นายปานวัฒน์  ปัดสาแก้ว
2. เด็กชายใบไผ่  โปร่งพรมมา
 
1. นางสาวจีระวรรณ  บุตรสาระ
2. นางจิตประสงค์  ภาระโข
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีบุญโฮม
2. เด็กหญิงรุจิรดา  หงษ์สิงห์ทอง
 
1. นายรชตพล  มีชั้นช่วง
2. นางจารุทัศน์  สัตถาผล
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 1. เด็กชายปริญญา  เนตรพรหม
2. เด็กชายศุภโชค  ธรรมโหร
 
1. นางสาวณัชชา  ไชยมาสุข
2. นางมาลัย  บำรุงกูล
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 1. เด็กชายนัฐพัฒน์  แก้วประเสริฐ
2. เด็กชายอนุภัทร  ยศกุล
 
1. นายพรอนันต์  ผ่านสำแดง
2. นางลภัสพิชา  สีดาคำ
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปัง 1. เด็กชายวรัญญู  บูญทิน
2. เด็กชายวีรภัทร  พรหมมณี
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  ลี้พงษ์กุล
2. นางสาวโชติรส   สุวรรณพรหม
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงกรม 1. เด็กชายณัฐดนัย  อินธิรส
2. เด็กหญิงณิชาดา  ศรีวันทา
 
1. นายวสันต์  หาฉวี
2. นางคนึงนิจ  แก้วบางพูด
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 1. เด็กหญิงพรจิรา  ชารีสมบัติ
2. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  โฮมจูมจัง
 
1. นายมนูพันธุ์  จำปาวงค์
2. นางกนิษฐา  จำปาวงค์
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 1. เด็กชายภานุชาติ  ปุราโส
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสถาน
 
1. นายพรอนันต์  ผ่านสำแดง
2. นางสาวหริณโรจน์  หัสรินทร์
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  อรุณภาส
2. เด็กหญิงสิริวิมล  บุษดี
 
1. นายพรอนันต์  ผ่านสำแดง
2. นางสาวพรรัมภา  คำแก้ว
 
179 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปัง 1. เด็กชายประจักษ์ศิลป์  รอดรังษี
2. เด็กหญิงปานระพี  เพียซ้าย
3. เด็กหญิงปุณญิศา  จันทรเสนา
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  ลี้พงษ์กุล
2. นางวิชญาพร  นาทันตอง
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กหญิงบูรจิต  เจียมพจมาน
2. เด็กหญิงพงศ์สุภา  โพนศิลา
3. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ดวงจำปา
 
1. นายจรูญศักดิ์  สีหาราช
2. นายสุรชัย  ตันตะสุทธิ์
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. เด็กชายชนะชัย  อินทะสร้อย
2. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ล้านภูเขียว
3. เด็กชายเมธี  ศรีหงษ์ทอง
 
1. นายมกรธวัช  แสนสง่า
2. นายศิริพงศ์  ผัดเชตร
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กชายภีระพัทธ์  ทองดี
2. เด็กชายสิรภัทร  จันปาม
3. เด็กหญิงเกวลิน  อัคฮาด
 
1. นายจรูญศักดิ์  สีหาราช
2. นายทรงกลด  เกษจันทร์
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 1. เด็กชายภานุพงษ์   สังคะพันธ์
2. เด็กชายวิทยา  ภูผานี
3. เด็กชายเปรมชัย  วีระกิจ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสนสุด
2. นายนิรุตติ  แสนทิพย์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแร่ 1. เด็กชายคณพัฒน์  ศรีชำนาญ
2. เด็กชายสรศักดิ์  ไชยทา
3. เด็กชายอชิรวัฒน์  ประวิสารัตน์
 
1. นางจุรีพร  ชัยภูมี
2. นางสถิรลักษณ์  ศรีเสนา
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 1. นายธนัช  จันทร์แดง
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  ผลเรือง
3. นายสุทิน  บรรเทา
 
1. นายปรีดี  สว่างวงศ์
2. นายชำนาญวิทย์  ดวงศรี
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  พุทธโคตร
2. เด็กชายยงยุทธ  ซุยทอง
3. เด็กชายศิวัช  เมืองโพธิ์
 
1. นายนันท์  บุญปลอด
2. นางกฤษณา  บุญปลอด
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดขนวน 1. นางสาววรพรรณ  อุดรเขต
2. นายศุภกฤต  ทองไชย
3. นางสาวอรอนงค์  ข่ายเพชร
 
1. นายชุติ  สมโสภา
2. นายชำนาญ  สารคำ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุขรมย์
2. เด็กชายณัฐศักดิ์  ผาลิผล
3. เด็กหญิงปริยากร  ศรีวงษ์ราช
4. เด็กหญิงพัชรพร  นาสมยนต์
5. เด็กหญิงพัชราภา  โกยชัย
6. เด็กชายมิ่งมงคล  ศรีหริ่ง
 
1. นางฉวีวรรณ  เหมือนแท้
2. นางจงจิตร  วอแพง
3. นางสาวรุ่งนภา  ผลาพฤกษ์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  มณีวรรณ์
2. เด็กหญิงนันทิชา  สุวรรณโคต
3. เด็กหญิงมนทิราลัย  มูลติเก
4. เด็กหญิงมัทนียา  ฤทธิสิงห์
5. เด็กหญิงวิภาดา  พรหมทา
6. เด็กหญิงสุภสร  สมก่ำพี้
 
1. นางฉวีวรรณ  เหมือนแท้
2. นางสุภาพร  พูลทอง
3. นางสาวคำพันธ์  แฝงจันดา
 
190 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์โหง่น
2. เด็กหญิงนันท์ชยา  รอดเจริญพันธ์
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  รักษาราช
 
1. นายนันท์  บุญปลอด
2. นางกฤษณา  บุญปลอด
 
191 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. นางสาวนิภาภรณ์  ดวงระยศ
2. นางสาวมนัสนันท์  ไกรเสือ
3. เด็กหญิงสุนทรี  ชารัญจ่า
 
1. นางดาหวัน   สารพัน
2. นางนันทิยา   พิทักษ์รัตนชนม์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 1. เด็กหญิงพรกนก  ปาวันจะ
2. เด็กหญิงวริศรา  โสภิณ
3. เด็กหญิงสุกัลลญา  พาพิชัย
 
1. นางอนงนาถ  นามโส
2. นางปิยนุช  พลอินทร์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฮองสาขำ
2. เด็กชายธีรพงษ์  ภาพิรมย์
3. เด็กชายอภิรักษ์  สีคูณราช
 
1. นายอำนวย  โคตะมะ
2. นายพิเชษฐ์  ผาสุขเลิศ
 
194 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1. เด็กหญิงกชกร  พลรวมศิลป์
2. เด็กหญิงธันยพร  สอนเมือง
3. เด็กหญิงนภาพร  ยานสุวรรณ์
 
1. นางปาลีรัตน์  โกนันท์เกษม
2. นางสาวธนพร  นวลลม
 
195 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เหลาหอม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิหล้า
3. เด็กหญิงปภัสรา  สารสิน
 
1. นางสาวอัญจนา  ผลอุดม
2. นายมกรธวัช  แสนสง่า
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 1. เด็กหญิงธันยพร  คำแสนโคตร
2. เด็กชายปรินทร  อินวิเศษ
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ราชสีห์
 
1. นายนัฐวุฒิ  แสนสุข
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  พูดดี
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 1. เด็กหญิงสณิตา  จันทสุนี
2. เด็กหญิงอริสา  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงแพรนวล  โมชัย
 
1. นางสาวนิติยา  สระเกษ
2. นางนงลักษณ์  นิวงศ์ษา
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 1. เด็กชายปรเวช  สอนผึ้ง
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ยศสมบัติ
3. เด็กหญิงโรสรินทร์  นามวงค์
 
1. นางสาวคำพันธ์  แฝงจันดา
2. นางเกษมณี  ขวามา
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหล่า 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  จิว
2. เด็กหญิงสุชานันท์  วิชาพล
3. เด็กหญิงสุภนิดา  คณะวาปี
 
1. นางเข็มเพชร  สิงห์มี
2. นางสาวธิติมา  ภูวัน
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์   โคตรหมอ
2. เด็กหญิงชนาภา   เสาศิริ
3. เด็กหญิงพัชราภา   ฉายาพัฒน์
 
1. นางสาวไอลดา  คงเจริญ
2. นางศิวณัฐ  ทัศนิยม
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายดนัย   ชลชี
2. เด็กหญิงปวันรัตน์   สมศรีษา
3. นางสาวโชติกา   เสาศิริ
 
1. นางเยาวลักษณ์  โนนทิง
2. นางพจนี  ศิริวรรณ
 
202 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายธนิสรณ์  ศรีสะพุง
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  กันญาลือ
3. เด็กหญิงอโณทัย  ไชยวัน
 
1. นางสาวสุมาลี  แก้วสอดส่อง
2. นางสาวจิรัฐติกาล  หงษ์สีทอง
 
203 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 1. เด็กชายพชร  นิกรสุข
2. เด็กหญิงพรรณิดา  ตรีเดช
3. เด็กหญิงรุจรดา  ศรีเกษ
 
1. นางวิไลพร  บุญล้ำ
2. นางวิภารัตน์  เหล่าชุมพล
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แก่นโกมล
 
1. นางวัชรินทร์  หงษาคำ
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 1. เด็กหญิงอนัญพร  อุสุภราช
 
1. นางมงคลรัตน์  ตระกูลสม
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงนภัสสร  สาลีกุล
 
1. นางกาญจน์สุนาถ  วงแสน
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 1. เด็กชายอาจณรงค์  โฮมวงศ์
 
1. นางวราพร  นรบัติ
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  ก่นโคกกรวด
 
1. นายเสาร์  คำสุก
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  แก้วล้วน
 
1. นายเสาร์  คำสุก
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายตรีเทพ  ลาผม
 
1. นางแสงเดือน  ปากเมย
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แก่นโกมล
 
1. นางวัชรินทร์  หงษาคำ
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงนภัสสร  สาลีกุล
 
1. นางกาญจน์สุนาถ  วงแสน
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  สุวรรณกาล
 
1. นางจุไรรัตน์  สอนคำดี
 
214 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงแหว 1. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์เทพ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุตรโยธี
 
215 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กชายนครินทร์  โพธิหล้า
2. เด็กชายสราวุฒิ  ลาสอาด
3. เด็กชายอภิชิต  นิลดำ
 
1. นางประไพพรรณ  ผัดเชตร
 
216 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 1. นางสาวจิตรทิวา  หาญมาก
2. เด็กชายอภิชาติ   โนนศรี
3. เด็กหญิงอภิญญา   มูลคำศรี
 
1. นางสาวธัญชนก  เครือน้ำคำ
2. นางพรพิมล  สาระคำ
 
217 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจิตตา  แปดกลาง
2. เด็กชายสมภพ  สารีวงษ์
 
1. นายคำพร  ปากเมย
2. นายสุริยา  แสงจันทร์
 
218 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  จงกฎ
2. เด็กชายชัยพล  ไชยมาตร
 
1. นางรุจิรา  แดนราช
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงพรธิพา  มัฐผา
 
1. นายวชิรศักดิ์  กองสี
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 1. เด็กชายชัยมงคล  ศรีสมรส
 
1. นางสาวพัชรีย์  ถาวรพัง
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายชาญชัย  วงศ์กระจ่าง
 
1. นางสมจิตร  ศรีหาวงษ์
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงวริษา  ภูจวง
 
1. นางสุธาสีณี  ผิวสว่าง
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายอนุวัต  บุญรอด
 
1. นางเยาวรีย์  ปัญญาใส
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กชายจักรกฤษ  ศิริโส
 
1. นางสุธารี  แสงกล้า
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายตรีเทพ  ลาผม
 
1. นายภัครพงษ์  บุญเกิด
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา  แดนโคตผม
 
1. นางแสงเดือน  ปากเมย
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจิตรดา  บุญคำ
 
1. นางแสงเดือน  ปากเมย
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงปุณยาพร  มุงเคน
 
1. นางสาววิภา  ทวีแสง
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อันอาจ
 
1. นางพิกุล  ชาญนรา
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงอินทิรา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวจินตนา  สิทธิกุล
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดขนวน 1. เด็กหญิงธัญยา  พิลา
 
1. นางจุรีพร  ชื่นนิรันดร์
 
232 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงแหว 1. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์เทพ
 
1. นางพัชรินทร์  ศิริสุวรรณ
 
233 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 1. เด็กหญิงชลดา  ข่ายทอง
2. เด็กหญิงธัญศิริ  สวนหนองแวง
3. เด็กหญิงรุจิรดา  ช่างไชย
4. เด็กหญิงวรรณิดา  บุราณเดช
5. เด็กชายสรศักดิ์  จันดา
6. เด็กหญิงสุภัสรา  กาฬนัง
7. เด็กชายอภิวัฒน์  โฉมใส
 
1. นายเชาวลิต  จิกจักร์
2. นายกฤศนุรักษ์  มณีภักดี
3. นางวารีวรรณ์  ไกรโสดา
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงง่ามนางาม 1. เด็กชายณฐพงษ์  วรรณโท
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริทน
3. เด็กหญิงปิยะนุช  กาพย์กลอน
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันทร์รักษ์
2. นางสาวกชนิภา  พรมนาม
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 1. เด็กชายชนพัฒน์   ปัญญายาว
2. เด็กชายศุภวิชญ์   ปานาสา
3. เด็กหญิงสุวิชญา   วีระกิจ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ผางสำเนียง
2. นางสุรางค์รัตน์  เครือเขื่อนเพชร
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจิตตา  แปดกลาง
2. เด็กหญิงชลธิชา  แดนโคตผม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมคะเนย์
 
1. นางแสงเดือน  ปากเมย
2. นางสาวชุติกาญจน์  นามศรี
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงดง 1. เด็กหญิงชนากานต์  กล้าชัยภูมิ
2. เด็กหญิงประภัสสร  อันแสน
3. เด็กชายพีรภัทร์  น้อยสุข
 
1. นายภูมินทร์  ภูธนกรานต์
2. นายปนัดธร  ชาติขูลู
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายนภสินธิ์  หอมเนตร
2. เด็กชายสมภพ  สารีวงษ์
3. เด็กชายอนุสร  ใจสามารถ
 
1. นายคำพร  ปากเมย
2. นางแสงเดือน  ปากเมย
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กชายกฤฏพัฒน์  ทรัพย์พิพิษ
2. เด็กชายปฏิวัติ  พาชะนิด
3. เด็กชายมิลันธ์  แซ่แต้
 
1. นางมณีวรรณ  จิตธรรมมา
2. นางเสาวนีย์  ไชยมูล
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงแหว 1. เด็กหญิงกาญจนเกล้า  สอนเสนา
2. เด็กหญิงปภาวี  ไชยแพทย์
3. เด็กหญิงสุภาพร  แสนนางชน
 
1. นางหนูเล็ก  แสนนางชน
2. นางเปรมวดี  อุดชาชน
 
241 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 1. เด็กหญิงนฤมล  ช่างปรุง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  โพธิ์เชียงกด
 
1. นายนัฐวุฒิ  แสนสุข
2. นายสุปรีชา  บูรณสรรค
 
242 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจิตรดา  บุญคำ
2. เด็กชายภานุพงษ์  ลำต้น
 
1. นายคำพร  ปากเมย
2. นางแสงเดือน  ปากเมย
 
243 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงปุณยาพร  มุงเคน
2. เด็กชายไชยวัฒน์  อยู่รอง
 
1. นางสาวพรพิมล  เหลาเพ็ง
2. นางวาทินี  ระดมงาม
 
244 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงกรม 1. เด็กหญิงกฤษติญาพร  ผิวผ่อง
2. เด็กชายนครินทร์  โสภากุล
 
1. นายวสันต์  หาฉวี
2. นางคนึงนิจ  แก้วบางพูด
 
245 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงดง 1. เด็กชายปรเมศช์  กล้าชัยภูมิ
2. เด็กชายสุวรรณ์  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาวทัศดาพร  ศรีสุโคตร
2. นางสาวอังคณา  คำคูณ
 
246 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  เพชรนาดี
2. เด็กหญิงสุนิตา  พรมสาส์น
3. เด็กหญิงเขมรุจิ  หลาบยองศรี
 
1. นางอนงนาถ  นามโส
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรพล  พลอินทร์
 
247 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 1. เด็กชายชญานนท์  นรายศร
2. เด็กชายนฤนาถ  กัณหาทิพย์
3. เด็กชายศศิธร  โคตะมี
 
1. นางอนงนาถ  นามโส
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรพล  พลอินทร์
 
248 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงศศิประภา  วงศ์จันทร์
 
1. นายณัฐพล  นารัตน์โท
 
249 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายม 1. นางสาวชนากร  มุมแดง
 
1. นายชัยอนันท์  ภูวบดินทร์
 
250 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ยอดสิงห์
 
1. นายวัชรินทร์  ภัทรดุลพิทักษ์
 
251 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายม 1. เด็กหญิงอัจฉราพร  หงษ์ภูมี
 
1. นายณัฐพล  ดลประเสริฐ
 
252 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายม 1. เด็กชายภูริพัฒน์  วังหอม
 
1. นางสาวกาญจนา  กอกุลจันทร์
 
253 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายปฏิภาณ  ทองคำ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พรมกุล
 
254 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1. เด็กชายเอกราช  ชนชิด
 
1. นางสุภาณี  เลิศตารักษ์
 
255 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงกนกกร  คล้ายเพชร
2. เด็กชายกฤษฎากรณ์  ก้านสารชัย
3. เด็กหญิงกานต์ทิตา  คำแก้ว
4. เด็กหญิงจิดาภา  มาลาเพา
5. เด็กชายจิรพัชร  มงคลช่วง
6. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  มะโนศิลป์
7. เด็กหญิงฐิติมา  ลุงไทยสง
8. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  วงษ์ภา
9. เด็กหญิงทักษวดี  รอบรู้
10. เด็กชายธราเทพ  สิทธิโชติ
11. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ยศสุนทรนอก
12. เด็กชายธีรพัฒน์  เอกพันธ์
13. เด็กชายนพรัตน์  มงคลชู
14. เด็กหญิงบุษกร  โพระกุ
15. เด็กหญิงปนัดดา  แก้ววิเศษ
16. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เจริญเขตร์
17. เด็กหญิงปิ่นนภา  ชินวิ
18. เด็กหญิงภัทริดา  ชากลาง
19. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  แพนชัยภูมิ
20. เด็กชายวรภพ  ศาลาน้อย
21. เด็กชายวรวุฒิ  แก้ววิเศษ
22. เด็กชายวายุภักษ์  ภักดีโชติ
23. เด็กชายวีระชัย  ชาติมนตรี
24. เด็กชายสหัสวรรต  พิชัยช่วง
25. เด็กหญิงสุกัญญา  นะวะคำศรี
26. เด็กชายสุภัทร  โพธิศรี
27. เด็กหญิงสุภิตา  พาลี
28. เด็กหญิงอารียา  น้อยอามาตย์
29. เด็กชายโกสินทร์  อินทสีดา
30. เด็กหญิงโชติชญาน์  สิทธิโชติ
 
1. นางบุญมี  ถมหนวด
2. นางสาวจิดาภา  ขุนทา
3. นางสาวอมร  สิทธิโชติ
4. นางสมบัติ  ภาโสภะ
5. นางเกศินี  หลักคำ
6. นายสายยนต์  ภาโสภะ
7. นางสาวขนิษฐา  แก้วดวงตา
 
256 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดขนวน 1. นายกฤษฎา  สาทองขาว
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เมฆสุวรรณ
3. เด็กหญิงชนาภา  ทองใบ
4. เด็กหญิงชนิตา  ศิริโยธา
5. เด็กหญิงชมพูนุช  คำแสนแก้ว
6. นางสาวชลธิชา  โสภากุล
7. เด็กชายธนากร  เมฆหมอก
8. เด็กชายธนาธร  เทียมกัน
9. เด็กชายธีรภัทร์  ทับสุวรรณ
10. เด็กหญิงปนัดดา  สมพร
11. เด็กชายปยุต  ดิษฐวิบูลย์
12. เด็กหญิงปิยธิดา  สมบูรณ์
13. เด็กหญิงปิยะนุช  ภักดีราช
14. เด็กชายพงษ์ดนัย  แสงนาค
15. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สาทองขาว
16. เด็กหญิงพรวนัช  มานะ
17. เด็กหญิงพรไพลิน  อนุเวช
18. เด็กชายภควัต  จุงกลาง
19. นายภัทรพล  บุญพา
20. เด็กหญิงรัตนาวลี  ข่ายเพชร
21. นางสาววรรษมน  บรมโคตร
22. นางสาวศุจินธรา  ศิริโยธา
23. นายศุภกิตต์ิ  ทาสะโก
24. เด็กชายศุภชัย  ทาสะโก
25. เด็กหญิงสตรีรัตน์  วงศ์คำ
26. นางสาวสุทธิดา  วงศ์คำจันทร์
27. นางสาวสุทธิดา  คำวิแสง
28. เด็กชายสุทธิพร  ทาสะโก
29. นางสาวสุพัตรา  ภักดีราช
30. เด็กหญิงอารยา  พลสนอง
 
1. นางเสาวณี  อุรัญ
2. นางสาวเกษราภรณ์  เล็งไทสงค์
3. นางทับทิม  ภูครองทอง
4. นางสุกัญญา  รักน้ำเที่ยง
5. นางสาวศศิธร  ประกอบแนน
6. นางสาวฐิติมา  ทองคำ
7. นายนริศ  แดนระเบียบ