รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 9-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันเปือย 1. เด็กหญิงกิตติยากรณ์  ผาสุข
 
1. นางอนุรักษ์  อ่อนเฉวียง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันเปือย 1. เด็กหญิงปุณฑริกา  ขันอ่อน
 
1. นายจงสฤษฎ์  เงินยวด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกาหลง 1. เด็กหญิงกาญจนศิริ  สีคำ
 
1. นางกรรณิการ์  เพ็งเรือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 1. เด็กชายเดชเมธัส  สารี
 
1. นางสาวทรรณพร  บุญศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พุ่มพวง
 
1. นางนพดล  สัตยากูล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เคนไชยวงค์
 
1. นางสาวระพีพร  ไชยโกฎิ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สงวนรักษ์
 
1. นางไพวรรณ  สัมปชัญญานนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 1. เด็กหญิงวาสนา  แก้วสาลี
 
1. นางสุรางค์  สามทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. นางสาวจิราพร  พิมพ์ศรี
 
1. นางสาวระพีพร  ไชยโกฎิ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงบุษกร  ยอดคำ
 
1. นางณภัทร  วิเศษภัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กหญิงฐาปนี  พุ่มจันทร์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  พุ่มจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กหญิงอัญญาณี  พูลมาตย์
 
1. นางนฤเนตร  มีบุญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยดู่ 1. เด็กหญิงทิพรดา  วงษ์เย็น
 
1. นางสมใจ  มาสุข
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กชายอมรเดช  พึ่งพา
 
1. นางอมรา  ตรีโรจน์พร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลาญชัย 1. นางสาวฟ้าใส  จันท์แก้ว
 
1. นางสาวปาจารีย์  เพิ่มเพียร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผ่าน 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ทัดศรี
2. เด็กหญิงสุติมา  ถนอมแก้ว
 
1. นายจักรเพชร  สุริยะกมล
2. นางระเบียบ  จำใจ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กหญิงจรัญญา  พูลมาตย์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญชม
 
1. นางนฤเนตร  มีบุญ
2. นายเพชรมณี   มีบุญ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วเรือง
2. เด็กหญิงพัดสะนี  บุรัสการ
 
1. นายนิคม  ดอกเด็น
2. นางถวัลยา  สิทธิโสม
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วสง่า
2. เด็กหญิงเกวลิน  พลจันทร์
 
1. นายคม  ฉัตรสุวรรณ
2. นายอดิศักดิ์  น้อยนอนเมือง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายธานน  พงษ์อุดม
 
1. นายบุญพา  อร่ามโชติ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  จารัตน์
 
1. นางสุภาวดี  เสระทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กหญิงสวิทตา  บั้งทอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บัวรักษ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กหญิงพิศมัย   ผาดี
2. เด็กหญิงศิริประภา   จันทเกษ
3. เด็กหญิงอภิญญา   เพ็งพุฒ
 
1. นางสาววรัญญา  ทองล้วน
2. นางวัฒนี   ทองล้วน
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญล้อม
2. เด็กหญิงชุลีพร   ป้องทอง
3. เด็กหญิงอังศุมาลี   อินทราช
 
1. นางสาวสุธาสินี  บุญปรุง
2. นางสาวกุลฑีรา   ถือโคตร
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กหญิงจารวี  ภูทอง
2. เด็กหญิงดุษฎี  พลศักดิ์
3. เด็กหญิงวิภารัตน์   ถาพร
 
1. นางสาวกัญญาภรณ์   คำเสนาะ
2. นางสาวนวนจันทร์   สายทอง
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 1. นางสาวนันทิชา  คำมั่น
2. นางสาวสุนันทา  พิมพ์วงษ์
3. นางสาวสุพัตรา  สายสิทธิ์
 
1. นายบุญนับพัน  สมบัตินันท์
2. นางผกามาศ  นารัตน์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายกตัญญู  ยึดวงศ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  ฉายผาด
 
1. นางสุภาวดี   เสระทอง
2. นายบุญพา  อร่ามโชติ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายวิภูดิศ  ชมชื่น
2. เด็กชายไชยพล  อินทร์เสน
 
1. นายบุญพา  อร่ามโชติ
2. นางจุรพร  วรรณคำ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายธนภัทร  มุงเฟีย
 
1. นางลินจง  โชติดิลก
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม 1. เด็กหญิงชญานิน  บุญส่ง
 
1. นางสาวปณิดา  บุญส่ง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 1. นายภูริเดช  สมจันทร์
 
1. นางสาวมณีนุช  ศรีระษา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 1. เด็กชายคุณานนท์  พิมพ์ทรัพย์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าสาร
 
1. นายปริทัศน์  พิมพ์ทรัพย์
2. นางสาวพลอยชมพู  จันทร์หอม
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กหญิงพรนภา  สุธรรม
2. เด็กหญิงสวิทตา  บั้งทอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บัวรักษ์
2. นางลัดดาวรรณ  พรทิพย์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มีแสง
 
1. นายสุวิทย์  ไชยนา
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสุข 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เปการี
 
1. นางสาวศตภิญญา  แพ่งพนม
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลาญชัย 1. เด็กหญิงณัฐธันยา  พันธพัฒน์
 
1. นายกิตติชัย  มาลาสาย
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงสิริวัลย์  พิริยะกิจไพบูลย์
 
1. นางสาวพรรณี  นนท์ศิริ
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. นางสาวลัดดาวัลย์  พูลชัย
 
1. นางปณิธฑิตา  ชวาฤทธิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายกวิน  วงศ์เพชรชารัต
2. เด็กหญิงอุฬาริกา  แย้มโคกสูง
3. เด็กหญิงเบญญาภา  โลแก้ว
 
1. นายปฏิภาณ   พิทักษา
2. นางสาวปิยะฉัตร  บุญเถิง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ 1. เด็กหญิงนัทมน  ฝางคำ
2. นางสาววรรณิภา  สุวรรณะ
3. นางสาวอรอุมา  พุทธจันทร์
 
1. นายเทวา  ทาทอง
2. นางรัชนีกร  ถ้ำหิน
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัดภัย
2. เด็กหญิงปณิตา  โลหะกุล
3. เด็กหญิงอุมากร  ดวงแก้ว
 
1. นางนิภาพร  บุญจำเนียร
2. นางอุราตรี  พลาศรี
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล   แสงใบ
2. เด็กหญิงมนิศรา  จอมสวรรค์
3. เด็กหญิงอารดา   แสนหยุด
 
1. นางสาวนันทิยา   สุดตา
2. นางสาวบุบผา   อุปถัมภ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูหล่น 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ขวัญคำ
2. เด็กหญิงนัดดา  ลุนคำดี
3. เด็กชายสมเกียรติ  แสงสว่าง
 
1. นางสาวจันทร์ทิตย์  บุญส่ง
2. นายสัมฤทธิ์  พันธ์คำ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ดาราช
2. เด็กชายพงศธร  กรมนคร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เกษชาติ
 
1. นางสุรภา   มาศธีรวัตร
2. นายสาคร  วัฒราช
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดชมภู 1. เด็กหญิงณัฐิกา  สุดแสง
2. เด็กหญิงอักษราภัค  แก้วอาจ
3. เด็กหญิงใบบุญ  เฮ้าบ้านอ้วน
 
1. นางศศิวิมล  พิมพ์จันทร์
2. นางสาววชิราภรณ์  เจริญดี
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงนิตติยา  รักษ์ผล
2. เด็กหญิงวรัญญา  คำประภา
3. เด็กหญิงอณิษฐา  ผาสุข
 
1. นางสาวชวนพิศ  คณะพัฒน์
2. นางสาวพิณสุรางค์  แสนทอง
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กหญิงพิรารักษ์  พิลาภ
2. เด็กหญิงวรางคณา  ศิริสม
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  ปราบภัย
2. นาย ดุสิต  ภาผล
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 1. เด็กชายอนุชิต  ดุมแก้ว
2. เด็กชายอานนท์  ทองรักษ์
 
1. นายธิราวุธ  พัฒนพันธุ์
2. นางสาวกรรณิการ์  ทองเทพ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายจัตุพล  วงค์กลม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พิมา
 
1. นายสิทธิโชค  บุญดี
2. นางบุญไหล่  จันทวีสุข
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเห่ว 1. เด็กชายทัศน์พล  หงษา
2. เด็กชายวรเมต  ยั้งสนิท
 
1. นายปรินทร์  ถวิลบุญ
2. นายปรินทร์  ถวิลบุญ
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายกวินทรา  สุติบุตร
2. เด็กชายฉัตรกนก  พูลเพิ่ม
 
1. นายสมพงษ์  ลาภเย็น
2. นางวราภรณ์  ลาภเย็น
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายพิทักษ์  คะมะนาม
2. เด็กชายศักดา  ปัญญาสู้
 
1. นายสมพงษ์  ลาภเย็น
2. นางวราภรณ์  ลาภเย็น
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุม 1. เด็กชายพีรภัทร  พุ่มจันทร์
2. เด็กชายสุทธวีร์  หลักทอง
 
1. นางสาวมนทิรา  สายกันดก
2. นางสาวอรอุมา  แข่งขัน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซะซอม 1. เด็กหญิงกัลยาณสิริ  ชาวเขา
2. เด็กหญิงดารินทร์  ตามบุญ
3. เด็กหญิงยิ้มรัก  สีสุววรรณ์
4. เด็กหญิงสุชานาถ  มัสธรรม
5. เด็กหญิงเขมมิกา  จำปาดอก
 
1. นายโสภณ  กิระหัส
2. นางอรวรรณ  มุทาพร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงธิติยาภรณ์  จำศรี
2. เด็กหญิงยลดา  วงษ์สิงห์
3. เด็กหญิงรัชดาพร  สอนสา
4. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีประเสริฐ
5. เด็กหญิงแวววิมล  สีดาพันธ์
 
1. นางนิษฐารัชต์  ภัทร์สินธัญพร
2. นายวันชัย  สีหะนันท์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กหญิงกัลยาพร  อูปแก้ว
2. นางสาวจิราพร  พิมพ์ศรี
3. เด็กหญิงจุดารัตน์  กออาจ
4. นางสาวปิยะมาส  จันพา
5. นางสาวพรวิภา  ศิลา
 
1. นายสถิตย์  สมศรี
2. นางสาววายุกานต์  สมโคตร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข 1. เด็กชายชนะพล  นิติสุข
2. เด็กหญิงปิยธิดา  คงชุม
3. เด็กหญิงปิยรินณ์  ด้ามพรม
4. เด็กชายสิทธิศักดิ์  คำสมศรี
5. เด็กหญิงอริสรา  คุณประเสริฐ
 
1. นางสาวนิรมล  เหล่่าเลิศ
2. นางสาวบัวผัน  ชัยวงศ์ษา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงณัฐชรียาภรณ์  พันธ์เพ็ง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีหาตา
3. เด็กหญิงปณิตา  ป้องคำ
4. เด็กหญิงสุชานันท์  วันทาลี
5. เด็กหญิงอารียา  พิลาแดง
 
1. นายเอนก  เดชะคำภู
2. ว่าที่ร้อยตรีสุภาพ  บัวลา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่ม 1. เด็กชายคุณภัทร  ป้องพิมพ์
2. เด็กหญิงณัฐริณี  ป้องพิมพ์
3. เด็กชายธนกร  โสดา
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงวงค์
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  คำมั่น
 
1. นายลิขิต  กาลีพล
2. นางอัมรินทร์  กอแก้ว
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายจิระศักดิ์  จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยบูรณ์
3. เด็กชายปัญญากร  อุปสรรค
4. เด็กหญิงสรัลชนา  สายแวว
5. เด็กหญิงสุภัศรา  จำปาสา
 
1. นายพรชัย  แสวงพันธ์
2. นางสาววิไลพร  เกษหอม
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กชายจักรพรรณ์  คำพิภาค
2. เด็กหญิงชไมพร  หวังดี
3. เด็กชายภูวนาท  โนนจันทน์
4. เด็กหญิงรสริน   บั้งทอง
5. เด็กหญิงหทัยชนก   เท่าสาร
 
1. นายปกรณ์กิจ  แสนทวีสุข
2. นางสาวจันทนา  หารสาร
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งกบ 1. เด็กหญิงปลื้มจิตร  โมลา
 
1. นางสาวรัชฎา  บุตรดีขันธ์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ 1. เด็กหญิงฐิติวัลค์  พิลา
 
1. นางสาวยุพาพร  สายศร
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กหญิงรัชนี  นันดี
 
1. นางสาวปกรณ์รดา  ภาระพงษ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายตฤษณา  ขันสะอาด
2. เด็กหญิงพิชญดา  บัวคลี่
 
1. นางพัชราภรณ์  ราชอุดม
2. นางประภัสสร  เหล็กงาม
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 1. เด็กชายชาริติ  คงทน
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เวชสาร
 
1. นางเนตรหทัย  ป้องวงศ์
2. นางสาวพรพิมล  บูชายันต์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงกัลญากร  เวียงจันทร์
2. นายธีรวัฒน์  ใต้โพธิ์
 
1. นางทิพวรรณ  มูลราช
2. นางประนอม  พิมพกรรณ์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ 1. เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  โสดี
2. เด็กหญิงฑัณทิมา  คำเรือง
3. เด็กหญิงณัฏณิชา  คูณทา
4. เด็กหญิงนัฐริกา  ขันตรีจิตร
5. เด็กหญิงพรรทิพา  มงคลสาร
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทอง
7. เด็กหญิงรัชนีพร  จันสมาน
8. เด็กหญิงสมิตานัน  สายทอง
9. เด็กหญิงสุพรรษา  แก่นทน
10. เด็กหญิงอทิติยา  มงคลสาร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นนท์ศิริ
2. นางสาวรจนา  แก่นคำ
3. นางสาววรรณลี  บุญพุฒ
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กหญิงจันทร์พร  สายมณี
2. นางสาวปิยนันต์  ทนดี
3. เด็กหญิงพรรณวดี  สายสมบัติ
4. เด็กหญิงพัชราภา  ทองแสง
5. เด็กหญิงยุพาพร  นนท์ศิริ
6. นางสาวฤทัย  นนท์ศิริ
7. เด็กหญิงศศิภา  สายสมบัติ
8. เด็กหญิงสุภาพร  อ่อนจันทร์
9. เด็กหญิงสุราวัลย์  บั้งทอง
10. เด็กหญิงเบ็ญจพร  สายสมบัติ
 
1. นางเสาวนีย์  วงษาชัย
2. นางสาวสุดารัตน์  บัวรักษ์
3. นางลัดดาวรรณ  พรทิพย์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงฐิตาพร  อรัญกุล
2. เด็กหญิงฒิรางค์กูล  พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงพรนัชชา   ยอดคำ
4. เด็กหญิงพิศชรัตน์  บัวใหญ่
5. เด็กหญิงรสนันท์  เขยหัวคำ
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  วงสาสน
7. เด็กหญิงศิริกัญญา  สุพรรณ์
8. เด็กหญิงสิวนิช  ทวีธง
9. เด็กหญิงสุพัชชา  พรมดี
10. เด็กหญิงอุมาพร  หันจางสิทธิ์
 
1. นายอนุศาสตร์  คูณทอง
2. นายทินกรณ์  สีแสด
3. นางสาวคนึงนิตย์  สวัสดิ์พงษ์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงกชนิภา  นาคคำ
2. เด็กหญิงตรุณี  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โพธิมาตย์
4. เด็กหญิงปรรัตน์  สุวรรณศรี
5. เด็กหญิงประไพพักตร์  อ่อนทอง
6. เด็กหญิงรุ่งเรือง  แสนทวีสุข
7. เด็กหญิงวราพร  จันทพิม
8. เด็กหญิงศุภกานต์  บุญมาก
9. เด็กหญิงอติพร  โมกมูล
10. เด็กหญิงโยษิตา  ประกอบชาติ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  แก้วเนตร
2. นายอุทัย  พละศักดิ์
3. นางวิรัลพัชร  สลักคำ
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กหญิงชาลิตา  อาจารีย์
2. เด็กชายธนากร  สู่บุญ
3. เด็กชายธนากร  ทิพย์เสนา
4. เด็กชายนันทพงศ์  สิงห์ธรรม
5. เด็กหญิงปาณิสรา  ผ่องแผ้ว
6. เด็กชายวงศกร  อนุสนธิ์
7. เด็กหญิงวีระภา  โคตรมงคล
8. เด็กหญิงศิริกาญฎา  ศิริเทพ
9. เด็กหญิงอรอนงค์  สุวรรณทา
10. เด็กชายเนติพงษ์  รวงสำลี
 
1. นายจงกล  พรรษา
2. นางสาวปภาวี  ชัยพฤกษมงคล
3. นายโอศา   ดวงแก้ว
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายชนมวัต  โสมสุพรรณ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กอจันทร์
3. เด็กชายพภีรภัทร  แก้วบัวเคน
4. เด็กชายพีรพัฒน์  นวลศรี
5. เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ทา
6. เด็กชายสหรัฐ  สีเสนา
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พันธ์สุโพ
8. เด็กชายอมรเทพ  นิยมพล
9. เด็กชายอโนทัย  ยืนยาว
10. เด็กชายเอกพล  สมเทพ
 
1. นางสุภรักษ์  จำปาจูม
2. นางปณิธฑิตา  ชวาฤทธิ์
3. นางสาววิไลพรรณ  บุระผากา
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 1. เด็กชายจีรพันธ์  บัวใหญ่
2. เด็กชายชัยวัฒน์  วงษาไชย
3. เด็กชายณัฐพล  ต้นสิน
4. เด็กชายนพชัย  ดุจดา
5. เด็กชายบัญญพนต์  กองชัย
6. เด็กชายปวรวิช  ประเสริฐสิน
7. เด็กชายปุญญพัฒน์  ทองทับ
8. เด็กชายพนาวุฒิ  วิลัยพงศ์
9. เด็กชายสุรสิทธิ์  โสภาสาย
10. เด็กชายอัมรินทร์  ยินดีรัมย์
 
1. นายอนุศาสตร์  คูณทอง
2. นายทินกรณ์  สีแสด
3. นางสาวรุ่งฤดี  คำงาม
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิงบาก 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จันศิริ
2. เด็กหญิงพัชราภา  เติดประโคน
3. เด็กหญิงมาราตรี  จอมศรี
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วงษ์วรรณ
5. เด็กหญิงวารุณี  วงศ์วรรณ
6. เด็กหญิงสุจิตรา  บุบผาเผ่า
7. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทร์พา
8. เด็กหญิงอรุณี  ศรีอ่อน
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุดสุข
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หลงชิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนภัทร   ภูภักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์  พาพันธ์
3. นางอัศทิยา  ศุภโกศล
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๕ 1. เด็กหญิงสริตา  ผลาเลิศ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหมือนมาตย์
 
1. นายอนุรักษ์  ศัพทเสวี
2. นางสาวยุพาพร  สายศร
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายภานุสรณ์  ดาราช
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ฟอมไธสง
 
1. นายสุวรรณวัฒน์  สิริวรรณะกูล
2. นางวิมลฤดี  ปัทถาพงษ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงวนัชพร  สิงห์ชนะ
 
1. นางมยุริญ  สวัสดิ์มงคล
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูณ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวธิดารัดน์  จันปาน
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายสุภาพ  ชารีเครือ
 
1. นายประสิทธิ์  ชอบดี
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ภูพันธ์เกิน
 
1. นางสาวประภาภรณ์  ไชยลาโพธิ์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ดอกเด็น
 
1. นายประสิทธิ์  ชอบดี
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายอนันต์  แสงสว่าง
 
1. นายประสิทธิ์  ชอบดี
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  ตรีรัตน์
 
1. นายกฤษ  ลิ้มละมัย
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายเอกนรินทร์  มุงคุณพล
 
1. นายประสิทธิ์  ชอบดี
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวแคน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงศรี
2. เด็กหญิงเอมิตา  ลาโพธิ์
 
1. นางอารยา  พยัคฆพันธ์
2. นางสาวมัตติกา  ศรีทา
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญจวบ
2. เด็กชายไพศาล  วาริน
 
1. นางจันที  สำเภา
2. นางสาวจิมลอน  คูณทา
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  กล่ำเอม
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  นักคำพันธ์
 
1. นางสาวจันทนา  หารสาร
2. นางสร้อยฟ้า  มาลาสาย
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายปริญญา  รินชารี
 
1. นายประสิทธิ์  ชอบดี
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 1. เด็กหญิงนัฐนภัส  ธานี
2. เด็กชายปราโมทย์  สร้างนา
3. เด็กหญิงวรินทร์นุช  บุญพูล
 
1. นางพรทิวา  ธุศรีวรรณ
2. นางสาววัชรา  เรืองสุขสุด
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายธนกฤต  ภิญญะชาติ
2. เด็กชายธนากร  แก้ววิเศษ
3. เด็กชายวีรภัทร  โรจนะ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  อนุสนธิ์
2. นางจันที  สำเภา
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 1. เด็กชายทินกร  ทรายทอง
2. เด็กชายพัฒนพงศ์  วันธรรม
3. เด็กชายพุฒดนัย  สีคราม
 
1. นายชาญวิทย์  สุวรรณกูฏ
2. นางสาวพัชรีพร  บุตรศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงอภัสสร  ยุบลวัฒน์
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงกอหญ้า  จันทร์สุตะ
 
1. นางชนิกานต์  เพ็ญพิมพ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  อาจจำนงค์
 
1. นายพุทธา  สุขศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรจิตร
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  บุญทน
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรจิตร
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสวงทรัพย์
 
1. นางหทัยรัตน์  จตุรภัทรวงศ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรจิตร
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ขันอ่อน
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 1. เด็กหญิงกุลนิดา  ท้าวหงษ์
 
1. นางสาวประภาศิริ  คณะศรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงศลิษา  ธรรมประโยชน์
 
1. นางศิรินรัตน์  หงษ์ทอง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จิ้นมณี
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงณัฏฐรินีย์  ศรีคราม
 
1. นางสาวชรินทร  วงศาเคน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงศิริฏาภรณ์  ชัยวงศ์
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. นางสาวภัทราภรณ์  ถนอมจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์  โพธิ์คาร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทัย 1. เด็กชายมนตรี  สมศิริ
 
1. นายสุริยา  พิมพ์กัน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ขาวฟอง
 
1. นางสาวชรินทร  วงศาเคน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงทักษ์ณพร  แสนทวีสุข
 
1. นายประพันธ์  เดชมุงคุณ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงนิตยาภรณ์  ธรรมวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์  โพธิ์คาร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จิ้นมณี
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ขันอ่อน
3. เด็กชายพิสิษฐ์  กองสุข
4. เด็กชายพุฒิเมธ  สมบูรณ์
5. เด็กชายวีรภัทร  มูลเจริญ
6. เด็กหญิงศิริฏาภรณ์  ชัยวงศ์
7. เด็กหญิงสุรีย์พร  พันธ์คำ
8. เด็กหญิงอนัญญา  คงดี
9. เด็กหญิงอภัสสร  ยุบลวัฒน์
 
1. นางจินตนา  แสนทวีสุข
2. นางสาวพัชราพรรณ  ศรีสร้อย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. นางสาวทิพวรรณ  มุ่งสิน
2. เด็กหญิงนิธิพร  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงปราณี  จันทนากุล
4. เด็กชายยุรนันท์  สายโสภา
5. เด็กชายศรายุทธ  เนื้ออ่อน
6. เด็กชายศักดิธัช  สุจริต
 
1. นายสถิตย์  นรมาตย์
2. นายกฤษ  ลิ้มละมัย
3. นายระพีพัฒน์  คงมาก
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาด 1. เด็กชายอาชัญ   ขวาอุ่นหล้า
 
1. นางสาวอ่อนตา  ไชยสาร
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กชายธวัชชัย  พาสุข
 
1. นางสาวอรนงค์  อ่อนแก้ว
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงทักษ์ณพร  แสนทวีสุข
 
1. นายประพันธ์  เดชมงคุณ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฮี 1. เด็กหญิงสิรินรัตน์  โล่ทอง
 
1. นางประภัสสรา  เดชมุงคุณ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายโชคชัย  เดชมุงคุณ
 
1. นายประพันธ์  เดชมุงคุณ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส 1. นายอนุพงษ์   ลอยหา
 
1. นางสาวจิราพร   โชติพานิช
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กหญิงอนงค์รตี  ชาญจิตร
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  จิตธรรม
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงนิตยาภรณ์  ธรรมวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยเอกนันทศักดิ์  โพธิ์คาร
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายวชิรวิทย์  โมกข์ศาสตร์
 
1. นางชนัญญา  เสริมศรี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. นายฐานันดร  ลินิมาเยอร์
 
1. นางโศรญา  พันธ์จันทร์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมาวัด
 
1. นางสาววรรณวนัช  วาระนุช
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เมฆขวัญ
 
1. นางสุดารัตน์  ธรรมสัตย์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงคำ
 
1. นางวิจิตราพร  คำสิงห์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหว้า 1. นายชัยวัฒน์  สุโภภาค
 
1. นายเฉลิมพล  สาธุพันธ์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงสิริวฤนท์  สีสุขใส
 
1. นางสาวจีระนันท์  กอกษัตริย์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงวริศรา  ผิวมะนาว
 
1. นายปิยะณัติ  เหล็กกล้า
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 1. เด็กชายกัญญารัตน์  สะอิ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนะ
3. เด็กหญิงกันยา  ชมชื่น
4. เด็กหญิงกาญจนาพร  หอมจันทร์
5. เด็กชายกิกติศักดิ์  จันทร์ผำ
6. เด็กชายกิกติศักดิ์  วงศ์วงศรี
7. เด็กชายกิกติศักดิ์  นิลพยัคย์
8. เด็กชายฑิฆัมพร  ผิวงาม
9. เด็กชายตรีรัตน์  ศาสตร์จนพงษ์
10. เด็กชายธนกฤต  รีรักษ์
11. เด็กชายธีรภัทร  จันทร์ผำ
12. เด็กชายธีรสรณ์  สมภูมิ
13. เด็กชายธีระ  สุพรรณ
14. เด็กชายนิญากร  นามวงษา
15. เด็กชายปรัชญา  ต้นวงศ์
16. เด็กชายปัญญา  บัณทิตย์
17. เด็กหญิงปุณยวีย์  ยุพโคตร
18. เด็กชายพายุพัฒน์  ท้าวมา
19. เด็กหญิงพิมภักษร  นันทะโคตร
20. เด็กชายรุ่งตะวัน  กึนรัมย์
21. เด็กชายวรภพ  เจริญดี
22. เด็กหญิงวรรณิษา  เมืองจันทบุรี
23. เด็กหญิงวันวิสา  สุพรรณ
24. เด็กชายวาทิน  ก้อนศิลา
25. เด็กหญิงศุภมาศ  สัตย์สหร่วย
26. เด็กชายสุดเขต  ปลาคำทอง
27. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คงยิ่ง
28. เด็กชายอธิศักดิ์  แสงชมพู
29. เด็กชายอนุชิด  อัปกาญจน์
30. เด็กชายอภินันท์  พลประสิทธิ์
31. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสนามาศ
32. เด็กหญิงอริษา  อินทะพิมพ์
33. เด็กชายอัศดม  ชมชื่น
 
1. นางอรทัย  นนทะบุตร
2. นางสาวปรัชญานีย์  ร่วมรักษ์
3. นางสาววิไลพร  โคตะสิน
4. นางสาวสิระพร  สายสิทธิ์
5. นางหนูพิน  พรหนองแสน
6. นางภัสรา  แสนทวีสุข
7. นายอนุชิต   ชูช้าง
8. นายนพคุณ  มลีรัตน์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แสงขจี
2. เด็กชายกรกรต  อ่อนทอง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  กันภัย
4. เด็กชายจักรภพ  คงคาอินทร์
5. เด็กชายชยพล  โทณะกุล
6. เด็กหญิงชลธิชา  เหล่าสาร
7. เด็กชายณรงค์  สว่างแก้ว
8. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รู้สุข
9. เด็กหญิงณัฏรินีย์  ศรีคราม
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีภา
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  กิจสุภาพ
12. เด็กหญิงธนธรณ์  ต้นสาย
13. เด็กหญิงธนัชชา  สารี
14. เด็กชายธนาวุธ  สว่างแก้ว
15. เด็กหญิงธิดารัตน์  แคนแก้ว
16. เด็กชายนนท์ธิชัย  แสงโคตร
17. เด็กชายนภัทร  สนธิศรี
18. เด็กหญิงน้ำฝน  นาคคำ
19. เด็กหญิงพนิดา  กอบขุนทด
20. เด็กหญิงพรปวีณ์  มิ่งขวัญ
21. เด็กหญิงพรพรรณ  สมบูรณ์
22. เด็กหญิงพิมนภัส  ภูโกสัย
23. เด็กหญิงภณิดา  บัวเขียว
24. เด็กชายภัทรพงศ์  คงดี
25. เด็กหญิงมุทิตา  ศรีสมุทร
26. เด็กหญิงวนัดดา  แพงทรัพย์
27. เด็กหญิงวรรวิษา  ปัตตะเน
28. เด็กหญิงศศิประภา  วชิมาเภท
29. เด็กหญิงศศิวิมล  นาคูณ
30. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จินดารัตน์
31. เด็กชายสิทธิพล  พูลทอง
32. เด็กหญิงสิรินรัตน์  เจริญวงศ์
33. เด็กหญิงสิรินาฏ  สุโภภาค
34. เด็กหญิงสุทัตตา  ขุนทุม
35. เด็กหญิงสโรชา  แก้วนิล
36. เด็กหญิงสโรชิน  แก้วนิล
37. เด็กชายอนุภัทร  คูณทรัพย์
38. เด็กหญิงอภิญญา  รู้สุข
39. เด็กชายอรรถพล  เกษอุดม
40. เด็กชายเบียร์  นามโคตร
 
1. นางสาวชรินทร  วงศาเคน
2. นางประภัสสร  เหล็กงาม
3. นายอรรถสิทธิ์  พรรคพล
4. นายชินวุฒิ  เอี่ยมโพธิ์
5. นางพัชราภรณ์  ราชอุดม
6. นายเกรียงศักดิ์  นิโรคะ
7. นางฉวีวรรณ  นิโรคะ
8. นางดรุณี  วงศ์ฟองทอง
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายกิตติกรณ์  แสงทอง
2. เด็กหญิงฐายิกา  ชั้นตรา
3. เด็กหญิงณทิพรดา  ชมภูนิช
4. เด็กหญิงธนาพร  แขพิมพันธ์
5. เด็กชายนพรัตน์  พวงทวี
6. เด็กชายนันทวัฒน์  กลิ่นเทียน
7. เด็กชายศรายุทธ  สอนอาจ
8. เด็กหญิงศศิญาภรณ์  บุญประเสริฐ
9. เด็กหญิงสวรส  ชินบุตร
10. เด็กชายเจษฎา  สิงห์สวัสดิ์
 
1. นางลำไพ  สร้อยสิงห์
2. นางวาสนา  พุฒพิมพ์
3. นางนารี  บุญมั่น
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง 1. นายธนากร  มูลมั่ง
2. เด็กชายธนากร  เกษมทรัพย์
3. เด็กหญิงบุปผา  จำปาขาว
4. เด็กชายพีระพล  คูณทวี
5. นางสาวมุทิตา  คำล้าน
6. เด็กชายระพีพงษ์  นวลคำ
7. นางสาววิภาวี  สืบศรี
8. เด็กชายสิทธิพล  ทองทิพย์
9. เด็กหญิงสุปราณี  ทองคำ
10. นางสาวอาริยา  ลมดี
 
1. นายศราวุธ  นามมนตรี
2. นางเรืองฤทัย  วิทจิตร
3. นางอมร  ทองคำ
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทัย 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ศรียา
2. เด็กหญิงชลธิชา  น้อยนันตะ
3. เด็กหญิงทิพย์อาภา  พันพิลา
4. เด็กหญิงนิดทิดา  ประดา
5. เด็กหญิงพิมศิริ  ป้องคำ
6. เด็กหญิงอินทร์ธิรา  สุวรักษ์
 
1. นางฉวีนุช  พะวัง
2. นางจันทรา  วงศ์ใหญ่
3. นางสาวผ่องศรี  จันทะแสง
4. นางปริยาภัทร  เมืองพิล
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทัดศรี
2. เด็กหญิงประภัสสร  ทองคำ
3. เด็กหญิงวิไลรัตน์  แสวงทรัพย์
4. เด็กหญิงสุภัสสร  อินโสม
5. เด็กหญิงอรรทิสา  อินโสม
6. เด็กหญิงอรวรรณ  วิรุณพันธ์
 
1. นางบานฤดี  จันทร์หอม
2. นางศิริพร   เถาว์โท
3. นางสาวภัทรภร  พิมพ์บุตร
4. นางสาวชะเอม  ทัดศรี
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 1. เด็กหญิงชนัษฎา  ปะนาที
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  นามแสง
3. เด็กหญิงบุญยาพร  เข็มมณี
4. เด็กหญิงบุษราภรณ์  หวังผล
5. เด็กหญิงปวีณา  สารพิษ
6. เด็กหญิงปุณกนก  เสมอศรี
7. เด็กหญิงศุภาพิชย์  สายงาม
8. เด็กหญิงสุชาดา  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวสกุลตลา  วงศ์อำมาตย์
2. นางสุขาวดี  ณ รุณ
3. นางสาวณัฐณิชาช์  โชติรัตน์
4. นางสาวสุภาวดี  วงค์อามาตย์
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงกัลยา  พงษ์ษา
2. เด็กหญิงพิชญ์สิณี  พันธ์เพ็ง
3. เด็กหญิงพิมพ์วไล  รุ่งเรืองขวัญ
4. เด็กหญิงศริษา  ศิริเทพ
5. เด็กหญิงศิริกัญญา  บำรุง
6. เด็กหญิงอริญา  สายตา
7. เด็กหญิงอาทิตติยา  ศิริเทพ
8. เด็กหญิงเปรมปรียา  สายเบาะ
 
1. นายภานุวัฒน์  ไชยฉัตร
2. นายพงศกร  ไชยดำ
3. นางสาวจีรนันท์   อุณาริเนย์
4. นางสาวสิริพร   สุดตา
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรสาร
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมพล
3. เด็กชายคุณาสิน  ชนกคุณ
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  จะวรรณา
5. เด็กหญิงณิชกานต์  โพธิ์งาม
6. เด็กหญิงณิลักขณา  คานทอง
7. เด็กหญิงนนทรินี  ศรีทอง
8. เด็กชายพงษ์ศกานต์  แวววงศ์
9. เด็กหญิงพนิดา  แก้วบรรจง
10. เด็กชายพิฆราช  ชุมอาจ
11. เด็กหญิงพีระญาดา  วรพิมรัตน์
12. เด็กหญิงวนิดา  วงษ์สามารถ
13. เด็กหญิงสุภัชชา  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวกุลธิดา  ลีลาศสง่างาม
2. นางจริญญา  สุชิลา
3. นายกริช  พรมศรี
4. นางสาวบุษรินธร  แสนทวีสุข
5. นายวิทวัส  สายรัตน์
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงกัลยาพร  มากดี
2. เด็กหญิงจิรประภา  มณีทูล
3. เด็กหญิงชญานิล  คำมั่น
4. เด็กหญิงฐานิตา  แก้วบุญเรือง
5. เด็กหญิงนฤทัย  กงชัยภูม
6. เด็กหญิงรัตธญา  นามาก
7. เด็กหญิงรัติกาล   อินทร์สิงห์
8. เด็กหญิงวริศรา  ขันแก้ว
9. เด็กหญิงศิรดา  สุขสำราญ
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ซึ่งพรม
11. เด็กหญิงอนุฑิตา  บุญสนาน
12. เด็กหญิงเกศสุดา  โพธิยา
 
1. นายภานุวัฒน์  ไชยฉัตร
2. นายปราชญ์  พรมปัญญา
3. นางสาวปิยวรรณ  พรมรัตน์
4. นางสาวนพรัตน์   คำสุทธี
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริมาตร์
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  สัมพันธ์
3. เด็กชายวิทยา  พันธ์ศรี
4. เด็กชายวีระชาติ  พิลาแดง
5. เด็กชายอาทิตย์  พูลด้วง
 
1. นายอุทัย  ขันชมภู
2. นางมณีฉาย  ยั่งยืน
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงพรชิตา  ผิวหอม
2. เด็กชายมนทวี  สำราญ
 
1. นายสุวรรณวัฒน์  สิริวรรณะกูล
2. นางวิมลฤดี  ปัทถาพงษ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  เชื้อสกุล
 
1. นางสาวปกรณ์รดา  ภาระพงษ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงศิริตระกูล  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พิบูลย์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. นางสาวธิญาดา  โพธิ์งาม
 
1. นางสมหวัง  ประทุมมาศ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงชุดาภรณ์  เกษมทาง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พิบูลย์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กหญิงพัชนี  โยธาราช
 
1. นางปวีณา  โสภา
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงกาญจน์ธิดา  กองสิน
 
1. นางชนัญญา   เสริมศรี
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่ม 1. เด็กหญิงอิสริยา  ปัญญาสู้
 
1. นางกรรณิกา  ซึ่งพรม
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1. เด็กชายกิตติชัย  ดวงหม่อง
2. เด็กหญิงชไมพร  วงศ์วรรณ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  สีหันต์
4. เด็กหญิงภาระวี  สำราญ
5. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  ทองแจ่ม
 
1. นางพัชรินทร์  ดอกพุทธา
2. นางสาวพิศมัย  มุงคุณดา
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงปัญชรีย์  พุทธบุญ
2. เด็กหญิงเขมจิรา  ทหารกลาง
 
1. นางสาวสุกัญญา  มิ่งมูล
2. นางอมรพรรณ  วิลานันท์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงกันสุดา  ฝางคำ
2. เด็กหญิงมลธิชา  วงษาชัย
 
1. นางสาวสุกัญญา  มิ่งมูล
2. นายเวชชัยยันต์  วิลานันท์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  พลจันทร์
2. เด็กหญิงสุธิมา  บัวแดง
 
1. นายก่อเกียรติ  สืบเพ็ง
2. นางสาวประภาพร  สุวะโสภา
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนก่อ 1. เด็กหญิงจิตใจ  นนท์ศิริ
2. เด็กหญิงเกตุมณี  สายทรัพย์
 
1. นายก่อเกียรติ  สืบเพ็ง
2. นางสาวประภาพร  สุวะโสภา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฮี 1. เด็กชายณัฏฐชัย  สุดสุข
2. เด็กชายปกป้อง  แก่นคำ
3. เด็กชายพีรพล  ดีรัมย์
4. เด็กชายวรพงษ์  เป็นรัมย์
5. เด็กชายวุฒพระกร  ทองแจ่ม
6. เด็กชายอภิชน  สุดสุข
 
1. นางสาวภัทรพร  มากดี
2. นางสิริกาญจน์  มะโนชัยกุลศิริ
3. นางสาวสิยาพัฐ  เคหารมย์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 1. เด็กชายณัฐภัทร  แผ่นคำ
2. เด็กชายธีรภัทร  สมผิว
3. เด็กชายธีรภัทร   ใจชัยภูมิ
4. เด็กชายนทีกรานต์  แสงกล้า
5. เด็กชายพงศธร  นัยติ๊บ
6. เด็กชายสุรวัศ  แสวงทรัพย์
 
1. นายทัศนัย  คำศรี
2. นายสุรศักดิ์  กุลบุตร
3. นายเลือกตั้ง  วงษ์คำตา
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รัฐมั่น
2. เด็กชายทองดี  สยามล
3. เด็กชายธนพล  ศรีอ่อนตา
4. เด็กชายบุญจันทร์  บุญเหลา
5. เด็กชายพิทวัฒน์  พิมพกรรณ์
6. เด็กชายระพีพัฒน์  ชาวตระการ
7. เด็กชายสิทธิพงษ์  หลักเพชร
8. เด็กชายเจษฏา  พิมพกรรณ์
 
1. นายวิชิต  ทองวิเศษ
2. นายณัฐพงษ์  คุณพาที
3. นายอภิวัฒน์  ศุภโกศล
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 1. เด็กชายธนภัทร  ชุมพร
2. เด็กชายธีรพัฒน์  สมดี
3. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  โพธิ์ศรีทอง
4. เด็กหญิงปฏิมากร  สอนสุข
5. เด็กหญิงปทิดา  วงค์ดวน
6. เด็กหญิงปริชญา  ป้องเศร้า
7. เด็กชายปุญญพัฒน์  มูลราช
8. เด็กหญิงศิริลักษ์  โสภาพ
9. เด็กชายอรุโณทัย  จันทร์โท
10. เด็กชายอิทธิกร  นนพละ
 
1. นางชัชฎาภรณ์  อินทร์จันทร์ดา
2. นางระเบียบ  กรินรักษ์
3. นางธณัฐฐา  วันโพนทอง
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. นางสาวกนกพร  พูลดี
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ไชยโกฏิ
3. นางสาวจิราพร  พิมพ์ศรี
4. เด็กหญิงจุดารัตน์  กออาจ
5. นางสาวจุฬามณี  ดวงหม่อง
6. นางสาวปิยนุช  ทองแดง
7. นางสาวปิยะมาส  จันพา
8. นางสาวพรทิพย์  พันธ์ดวง
9. นางสาวพรวิภา  ศิลา
10. นางสาวสุฐิตา  ทองคำ
 
1. นายสถิตย์  สมศรี
2. นางสาวศิรินันท์  แสงทอง
3. นายสุริยเทพ  ภาเรือง
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่ม 1. เด็กชายกวีไทย  หิมะวัน
2. เด็กหญิงทิพปภา  ป้องพิมพ์
3. เด็กหญิงปิยมาศ  คำไสย
4. เด็กหญิงสุภาพร  หิมะวัน
5. เด็กชายเทียนชัย  คำไหม
 
1. นางกรรณิกา  ซึ่งพรม
2. นายบุญยรัตน์  ซึ่งพรม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงฐานิกา  จิตเกษม
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สังสุทธิ์
3. เด็กหญิงสุจิตตา  แสงทอง
 
1. นางบุญไหล่  จันทวีสุข
2. นางสาวภัทริยา  วงค์คำ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงละอองดาว  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ทิพเนตร
3. เด็กหญิงเอวิตรา  อาภรศรี
 
1. นางบุญไหล่  จันทวีสุข
2. นางสาวภัทริยา  วงค์คำ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กหญิงกรรณิกา   อารี
2. เด็กหญิงกัลยวรรธน์   มัสสาธรรม
3. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีอ่อนตา
 
1. นางอัจฉรา  รัตนภู
2. นางสาวกัญญาภรณ์   คำเสนาะ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุ่ม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชาวตระการ
2. เด็กหญิงภัทริยา  แก่นโสม
3. เด็กหญิงวิญาภา  ทนสู้
 
1. นายลิขิต  กาลีพล
2. นางสาวอนุลักษณ์  ขันขวา
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 1. เด็กหญิงปิยภัทร  ภูอ่อน
2. เด็กหญิงวณิชา  กายแก้ว
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางสาววนิดา  บุญชิต
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 1. เด็กชายสิทธินนท์  อินทร์สูงเนิน
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เทียมทัศ
 
1. นางสาววิภาวดี  คูณสุข
2. นางบุญยิ่ง  มงคล
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงภันทิลา  คำทอง
2. นางสาวรุ่งทยา  จาระงับ
 
1. นายวีรพันธุ์  เวชสาร
2. นางดวงจันทร์  สีสุรัตน์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสุข 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สารปัญญา
2. เด็กหญิงทัฐศมนต์  ยุวพันธ์
 
1. นางจิราพร  สารปัญญา
2. นางสาวพัชรพรรณ  จันทร์หอม
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 1. นายณัฐสิทธิ์  พุ่มสลิด
2. นายธีรภัทร  จันธนู
 
1. นายเสรีภาพ  อมตะพงศ์พันธุ์
2. นายจำเนียร  พรมสิงห์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายครรชิตพล  ผิวก่ำ
2. เด็กชายชยังกร  ศักดิ์สร้อย
 
1. นายประเทือง  พิบูลย์
2. นายวุฒิชัย  วุฒวัณณะ
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กชายขจรศักดิ์  โหง่นแก้ว
2. เด็กชายดนุสรณ์  โสแก้ว
 
1. นายนฤดล  สองสี
2. นางจันทร์นภา  ใยเมือง
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชฎาพรรณ  ทองทับ
2. เด็กหญิงพรรณอร  เรือนเจริญ
 
1. นายทินกรณ์  สีแสด
2. นางสาวคนึงนิตย์  สวัสดิ์พงษ์
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   วิฑูรย์
2. เด็กชายนิติพงศ์  พากเพียร
 
1. นายฤทธิชัย   บำรุงวงค์
2. นายธเนศ  ศรีหาตา
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ 1. เด็กหญิงปาริชาด  ซ่อนกลิ่น
2. เด็กหญิงอภิชาดา  เหล่าบุตรศรี
 
1. นายพิเชษฐ์  แก้วพิลา
2. นายนัฐพงษ์  จรทะผา
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงนาสิญา  ศรีบุระ
2. เด็กหญิงปวีณา  บุญธรรม
 
1. นายอภิวัฒน์  ศุภโกศล
2. นางสาวอารยา  เคลือศิริ
 
175 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิงบาก 1. เด็กหญิงศุภักษร  บุญวัง
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ต๊ะวิไชย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศิริวาลย์
 
1. นางสาวสุมิญธร  เต่าทอง
2. นางสาวนวลฉวี  บุตรทองทิม
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงณัฏฐกัญญา  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงสุชาวดี   เหล่าแค
3. เด็กหญิงเกล้านภา  แก่นกุล
 
1. นายธง  คณะคุณ
2. นายพลากร  เจริญศรี
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงธนัสพร  วรพิมพ์รัตน์
2. เด็กหญิงวนัทปรียา  พรมเมือง
3. เด็กชายสรยุทธ  ลัทธิรมย์
 
1. นายธง  คณะคุณ
2. นายพลากร  เจริญศรี
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แก่นแก้ว
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ศรีสุข
3. เด็กชายศุภฤทธิ์  เดชะคำภู
 
1. นายชาคริส  พุทธจักร์
2. นายสกุลศักดิ์  วงศ์คำ
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายกมลชนก  พงศ์สถิต
2. เด็กชายวสิษฐ์พล  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงอภิชญา  คชแพทย์
 
1. นายธง  คณะคุณ
2. นายพลากร  เจริญศรี
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ 1. เด็กชายธีรภัทร  เดชะคำภู
2. เด็กชายพัสกร  สุขดี
3. เด็กชายมรุเดช  เดชะคำภู
 
1. นายชาคริส  พุทธจักร์
2. นายสกุลศักดิ์  วงศ์คำ
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ขาวฟอง
2. เด็กชายสิทธิพล  พูลทอง
3. เด็กชายอนุภัทร  คูณทรัพย์
 
1. นายอรรถสิทธิ์  พรรคพล
2. นายเกรียงศักดิ์  นิโรคะ
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ฉัตรสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐดนัย  บุญเทา
3. เด็กหญิงโสภิดา  สมชม
 
1. นายธง  คณะคุณ
2. นายพลากร  เจริญศรี
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงพัฒนวดี  สมสิน
2. เด็กหญิงศุภดา  คำภู
3. เด็กชายโยธิน   สมานคำ
 
1. นายพลากร  เจริญศรี
2. นายธง  คณะคุณ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมทอง 1. เด็กชายสมพงษ์  ประสีรัมย์
2. เด็กชายอมรินทร์  อรัญกุล
3. เด็กชายเดชสิทธิ์  โตนวุธ
 
1. นางสาววนิดา  โคตรทิพย์
2. นางปราณี  อ่อนรัตน์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ 1. นายนครินทร์  ชื่นชม
2. นายนัดทวุฒิ  เดือนไธสง
3. นายปัญญา  ทองหมื่น
 
1. นางเอื้อพันธ์  ค่อนสะอาด
2. นายวิจิตร  ชมภูบุตร
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกอก 1. เด็กหญิงชุติมน  สิงห์สุวรรณ
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ประเชิญสุข
3. เด็กหญิงพิมพากานต์  คืนดี
 
1. นางสาวหนูน้อม  พันตรา
2. นางรณญา  วิเวก
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงธนากาญจน์  สายตา
2. เด็กชายธีรนันท์  มั่นธรรม
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  จันทร์สด
 
1. นายชนธัญ  พัฒนผลดก
2. นางสาวบัวผัน  เวชสาร
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงกรกนก  มงคล
2. เด็กหญิงนันทิพร  ทองคำ
3. เด็กชายวรัญญู   โกศัลวิตร
4. เด็กหญิงศศิธร  ยอดจันทร์
5. เด็กหญิงศิริกัลยา  แสนพินิจ
6. เด็กหญิงอรสา  มาลิษา
 
1. นางอรพิน  กกไธสง
2. นางสาวกุลธิดา   ลีลาศสง่างาม
3. นางเฌอมาศ   ประไพเพชร
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 1. เด็กหญิงชุมภูนุช  ใสสะอาด
2. เด็กหญิงดารินทร์  วงศ์ใหญ่
3. เด็กหญิงรัตนวรรณ  แสงอาทิตย์
4. เด็กหญิงวรรณษา  บุญศรี
5. เด็กหญิงสุพัตรา  คำผา
6. เด็กหญิงอริสรา  มูลสิน
 
1. นางเครือพัน  บุญเกลี้ยง
2. นางสาวพิมพาภรณ์  ไชยสัตย์
3. นางสาวรวิปรียา  ไชยโกฏิ
 
190 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  นามสง่า
2. เด็กหญิงชลดา  ผ้าขาว
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญพิมพ์
 
1. นางบรรจง  บุดดาหล
2. นายวีระพล  เหง้าน้อย
 
191 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทองปน
2. เด็กหญิงสุทิดา  บุดดี
3. เด็กหญิงอรัญญา  ป้องสิงห์
 
1. นายสาคร  พุ่มแก้ว
2. นางวิไลศิลป์  แสนทวีสุข
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูหล่น 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  อิ่มพร
2. เด็กหญิงศศิภา  โพธิ์มั่น
3. เด็กชายอโณทัย  เนื้ออ่อน
 
1. นางปิยารัตน์  ช่างถม
2. นางสาวจันทร์ทิตย์  บุญส่ง
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 1. เด็กหญิงจีระนันท์  อินทะชิน
2. เด็กหญิงนิตยา  โลหะชาติ
3. เด็กชายพลวัฒน์  สุขรักษา
 
1. นายสาคร  ชายผา
2. นางสาวสิริยากร  หอมศรี
 
194 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบุ่ง 1. เด็กหญิงวรนุช  แสนสิน
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญยอ
3. เด็กหญิงอัญชลี  สิงห์ศิลา
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุวะไกร
2. นางสมาพร  การินทร์
 
195 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญสุข
2. เด็กหญิงสุทิดา  บุดดี
3. เด็กหญิงอนุรักษ์  ป้องคำ
 
1. นางสาวปิมประภา  อ่อนแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีสุภาพ  บัวลา
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแถบ 1. เด็กหญิงจีรพร   เจียระนัย
2. เด็กหญิงนิยาพร   หัตถวงษ์
3. เด็กหญิงปริณดา   นาพันธ์
 
1. นางคัทธรียา  วงค์วิไล
2. นางสาวสกุลรัตน์  ใสเนตร
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาดฮี 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญใส
2. เด็กหญิงการะเกด  หอมทรัพย์
3. เด็กหญิงปรีญารัตน์  เดชบุญ
 
1. นางสาวอมรพรรณ  ทองคำ
2. นางเตือนใจ  แหวนแก้ว
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงณิชารีย์   วันดี
2. เด็กหญิงสิดารัศมิ์   ชมมาก
3. เด็กหญิงอุมาพร  หอมพิกุล
 
1. นางอรพิน  กกไธสง
2. นางสาวกุลธิดา   ลีลาศสง่างาม
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกฤติพงษ์  ทองศรี
2. เด็กหญิงธินัดดา  พิลาแดง
3. เด็กหญิงสันฑพร  ป้องงาม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีดา
2. นางสุดารัตน์  ธรรมสัตย์
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงศิวพร  พิมพกรรณ
2. เด็กหญิงอนัญญา  มงคลเลิศ
3. เด็กหญิงอาริยา  นาเจริญ
 
1. นายศิวะพงศ์  ใจดี
2. นางศิริพร  เนียมไทยสงค์
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงบุศยา  ชื่นชม
2. เด็กชายอาทร  คำสุดแสง
3. เด็กหญิงเกดศิริลักษณ์  แดงวงษ์
 
1. นายศิวะพงศ์  ใจดี
2. นางศรีไพร  สมวัลย์
 
202 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำเจริญ
2. เด็กชายณัทพงศ์  พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงภิญญ์นารา  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวมณีวรรณ์  องอาจ
2. นางสาวภัทราภรณ์  สมภูมิ
 
203 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกอก 1. เด็กหญิงธัญย์ชนก  ชมภูเพชร
2. เด็กหญิงเทพธิดา  จำปาเทพ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  วงษ์สมบัติ
 
1. นางพรทิพย์  วระพิมพ์รัตน์
2. นางสาวสุทธิดา   พิตะพันธ์
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  พันธ์สิน
 
1. นางทัศนีพร   ยาริรมย์
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหว้า 1. เด็กชายพิชิต  แพงศรี
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ศรีราลัย
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  เมืองแสน
 
1. นางสาวลักขณา  บังเมฆ
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กหญิงพรนภัส   อินทร์ราช
 
1. นางทัศนีพร   ยาริรมย์
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงสมจิตร  แสงอินตา
 
1. นางสาวสุกัญญา  มุกดาดี
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกอก 1. เด็กชายภูชิตณรงค์  เนตรคำยวง
 
1. นางยุวฉัตร  หลุมทอง
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กหญิงนันทนา  จักได้
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญเทียม
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงปานรพี  ดวงแก้ว
 
1. นางสาววิชญาดา  มากดี
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตะลี 1. เด็กหญิงเนตรนภา  แตงสุข
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ฝาคำ
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1. เด็กหญิงศรุตา  บัวทอง
2. เด็กหญิงสิริวิมล  รัคคบุตร
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ตุนาค
 
1. นางกมลวรรณ  นนทสิน
2. นายอรรถพล  เมืองพิล
 
214 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายกรวิทย์  ทองม่วง
2. เด็กชายจิระพันธ์  คำสุณี
3. เด็กชายวีระชัย  ภักดี
 
1. นางขวัญฤดี  โทจันทร์
2. นางสาววนิดา  ไชยผมน้อย
 
215 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 1. เด็กหญิงธัญชนก  ปิ่นธุรัตน์
2. เด็กชายวีระภาพ  ศรีวงษ์
 
1. นางเนตรหทัย  ป้องวงศ์
2. นางยอดขวัญ  เวชสาร
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวารี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก่นมั่น
 
1. นายชัยณรงค์  แก้วศรี
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนก่อ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เหลากลม
 
1. นางอมรา  ตรีโรจน์พร
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กหญิงอาภรณ์   ลายทอง
 
1. นายวิสันต์   ทองล้วน
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงอรจิรา  คงรอด
 
1. นางมยุริญ  สวัสดิ์มงคล
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายศุภกิตต์  จันทร์ผอง
 
1. นางขวัญฤดี  โทจันทร์
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กชายเสรี  หงษ์ลอย
 
1. นางพัชนี  บุญวัง
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 1. เด็กชายอัครพนธ์  เกตวัตร
 
1. นางประภัสสรา  จัมปะโสม
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ทองเก้า
 
1. นายกฤษ  ลิ้มละมัย
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กชายชินดนัย  บัวจูม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พรรณาภพ
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามุย 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ใต้โพธิ์
 
1. นางสาวพัชรวดี  หลงชิน
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงศุภรดา  วงศ์ดวน
 
1. นางสาวธันยนันท์  ใจดี
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวารี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวศิริธนา  แสนทวีสุข
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหว้า 1. เด็กชายมงคล  แทนจำรัส
 
1. นายชัยชัฏ  บุญสิทธิ์
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1. เด็กหญิงจิราภา  สิงห์คำ
2. เด็กชายธนบดี  เหลืองทอง
3. เด็กหญิงนันทิดา  ทองเทพ
4. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์น้อย
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  ประจิต
6. เด็กหญิงศศินา  ทองทิพย์
 
1. นายสำราญ  จันทร
2. นางสาวจตุพร  พิมพกรรณ์
3. นางสาวญาณกวินทร์  พิมพกรรณ์
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงณัฐญาณ์  เส็งดอนไพร
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ชมจำปา
3. เด็กหญิงวิชาดา  บุญศรีราช
 
1. นางสาวสิมมะลี  พิมพกรรณ์
2. นางสาวแสงดาว  ประพรม
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง 1. เด็กชายศรันยู  จิตรหาญ
2. เด็กหญิงอรสินี  ทรายทอง
3. เด็กชายเอกวี  ทาสี
 
1. นางฉัฐวลัยย์  ตั้งสืบพงษ์
2. นางแสงเพชร  ประสารแสง
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายต้นน้ำ  ดวงเนตร
2. เด็กหญิงลักษิกา  งวงช้าง
3. เด็กชายวายุ  มามาก
 
1. นางสาวจีระนันท์  กอกษัตริย์
2. นางสาวรุ่งนภา  ชูกร
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพอก 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ก้านคำ
2. เด็กชายอภินันท์  พันที
3. เด็กชายอภิวัฒน์  เค้่ามูล
 
1. นายจาตุรงค์  ทาระธรรม
2. นายมงคล  วงษ์สุนา
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแถบ 1. เด็กชายจตุรพงษ์   เทียมทัศ
2. เด็กชายณัฐนพิน   พิมพ์ทอง
3. เด็กชายทศพร   แก้วคำสอน
 
1. นางคัทธรียา  วงค์วิไล
2. นางสาวสกุลรัตน์  จันพิรักษ์
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กชายนันทวัฒน์   มณีภาค
2. เด็กหญิงวันวิสา  อินทราช
 
1. นางสาวนิศากร   ผิวขำ
2. นายประมง   อินทราช
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ชูนิต
2. เด็กชายวัชรพล  ภาระบุตร
 
1. นางสาวปรัชญานีย์  ร่วมรักษ์
2. นางสาวสิระพร  สายสิทธิ์
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กชายปัญญพัฒน์   นนทวงษ์
2. เด็กชายสิทธิกร   อินทร์ราช
 
1. นางสาวนิศากร   ผิวขำ
2. นางวัฒนี   ทองล้วน
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. เด็กชายมนตรี  นาคำ
2. เด็กชายโกเมณท์  มากดี
 
1. นางสาววายุกานต์  สมโคตร
2. นางจินดาวรรณ  ทรายทอง
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย 1. เด็กชายนัฐณชัย  โลหะทิน
2. เด็กหญิงปภาดา  จันทะยา
3. เด็กชายพีระพัฒน์  โอษฐิเวช
 
1. นายสาคร  ชายผา
2. นางลำปาง  ชายผา
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโคน 1. เด็กชายบวรทัต  พูนผล
2. เด็กชายสถาพร  เหมือนประเสริฐ
3. เด็กชายอัตฐานัย  มาลัย
 
1. นางสมปอง  เดชคำภู
2. นายประยุกต์  สุทธิกุล
 
241 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะไห 1. เด็กชายอนุวัฒน์   วันจันทร์
 
1. นายกองสิน   แสงเพชร
 
242 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายทวีศักดิ์  วันใส
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
 
243 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กหญิงพุธิตา  บุญล้อม
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
 
244 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายพีระทรัพย์  วงษ์ละมาย
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
 
245 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  นามชู
 
1. นายพงศกร  ไชยดำ
 
246 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายกรกช  นนท์ศิริ
 
1. นายเพชรมณี  มีบุญ
 
247 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว 1. เด็กชายอภิพัฐ  วรบุตร
 
1. นายสุพรรณวัฒน์  คำแดง
 
248 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1. เด็กชายทรงวศิน  มณีเนตร
 
1. นางนฤเนตร  มีบุญ