สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 43 67 48
2 005 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 48 76 68
3 010 โรงเรียนบ้านกงพาน 5 6 6
4 013 โรงเรียนบ้านกระสังข์ 10 12 12
5 011 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 70 111 93
6 012 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 30 60 50
7 014 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 16 25 24
8 016 โรงเรียนบ้านกอย 21 48 38
9 019 โรงเรียนบ้านกุง 4 6 6
10 018 โรงเรียนบ้านกุงขาม 23 48 37
11 015 โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 4 7 6
12 017 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 11 14 14
13 024 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 29 56 44
14 025 โรงเรียนบ้านขวาว 15 28 24
15 195 โรงเรียนบ้านขะยูง 28 49 38
16 027 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 57 96 79
17 028 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 7 9 8
18 032 โรงเรียนบ้านครั่ง 23 37 32
19 033 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 15 28 23
20 036 โรงเรียนบ้านคูสระ 53 92 74
21 034 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 28 50 42
22 035 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 62 111 92
23 040 โรงเรียนบ้านจังเอิน 7 16 11
24 042 โรงเรียนบ้านจาน 30 52 41
25 041 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 13 29 19
26 043 โรงเรียนบ้านจิก 20 32 28
27 048 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 7 14 11
28 049 โรงเรียนบ้านดงแดง 31 48 42
29 050 โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม 0 0 0
30 051 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 6 11 9
31 052 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 19 34 29
32 055 โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 1 3 2
33 053 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 24 34 31
34 054 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 19 24 22
35 057 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 22 42 30
36 058 โรงเรียนบ้านตัง 34 58 49
37 060 โรงเรียนบ้านตาทอง 31 103 54
38 059 โรงเรียนบ้านตาโกน 61 125 93
39 065 โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 3 3 3
40 069 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 4 4 4
41 068 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 22 39 32
42 070 โรงเรียนบ้านทุ่ม 22 39 34
43 067 โรงเรียนบ้านท่า 0 0 0
44 066 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 11 19 16
45 072 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 35 63 56
46 073 โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 9 21 14
47 074 โรงเรียนบ้านนาโนน 39 70 58
48 075 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 20 51 31
49 087 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 33 77 55
50 088 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 27 61 41
51 090 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 14 24 20
52 091 โรงเรียนบ้านบุยาว 43 74 63
53 093 โรงเรียนบ้านปลาขาว 9 21 16
54 095 โรงเรียนบ้านปะหละ 17 28 23
55 096 โรงเรียนบ้านปะอาว 18 36 29
56 094 โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 9 48 22
57 099 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 22 45 31
58 100 โรงเรียนบ้านผือ 33 60 46
59 102 โรงเรียนบ้านพงพรต 23 49 35
60 103 โรงเรียนบ้านพงสิม 23 51 36
61 104 โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 9 22 15
62 105 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 25 66 43
63 106 โรงเรียนบ้านพะวร 57 143 94
64 111 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 24 52 40
65 113 โรงเรียนบ้านมะฟัก 13 27 20
66 114 โรงเรียนบ้านมะยาง 11 22 18
67 112 โรงเรียนบ้านม่วง 55 92 78
68 122 โรงเรียนบ้านยาง 22 30 28
69 120 โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 12 28 22
70 121 โรงเรียนบ้านยางเอือด 42 88 64
71 125 โรงเรียนบ้านสระภู 3 14 5
72 126 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 31 54 46
73 127 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 22 30 30
74 128 โรงเรียนบ้านสะเดา 2 8 4
75 129 โรงเรียนบ้านสามขา 29 52 43
76 130 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 11 20 17
77 131 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 40 77 57
78 123 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 65 144 100
79 124 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 6 10 9
80 135 โรงเรียนบ้านหนองกก 13 30 22
81 136 โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 6 12 10
82 140 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 11 20 16
83 141 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 3 3 3
84 143 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 54 82 65
85 142 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 25 54 39
86 144 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 43 87 56
87 146 โรงเรียนบ้านหนองผือ 20 32 27
88 147 โรงเรียนบ้านหนองม้า 14 31 25
89 148 โรงเรียนบ้านหนองยาง 5 7 7
90 149 โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 6 9 9
91 150 โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.๒) 3 4 3
92 151 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 26 67 43
93 152 โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 11 19 11
94 153 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 35 56 48
95 154 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 99 190 135
96 155 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 22 51 35
97 156 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 68 234 131
98 157 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 47 78 63
99 161 โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 7 11 10
100 158 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 13 26 22
101 159 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 23 46 36
102 160 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 7 13 12
103 137 โรงเรียนบ้านหนองแคน 56 90 79
104 138 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 14 32 22
105 145 โรงเรียนบ้านหนองแปน 12 18 17
106 139 โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 15 25 23
107 162 โรงเรียนบ้านหมากยาง 0 0 0
108 163 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 7 21 15
109 166 โรงเรียนบ้านหว้า 5 7 7
110 165 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 33 68 52
111 168 โรงเรียนบ้านหอย 6 9 8
112 169 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 11 17 16
113 170 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 24 60 40
114 171 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 30 48 43
115 167 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 22 43 30
116 164 โรงเรียนบ้านห้วย 29 55 43
117 175 โรงเรียนบ้านอะลาง 8 17 14
118 177 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 49 75 65
119 178 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 21 50 32
120 176 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 41 89 65
121 179 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 55 99 74
122 174 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 31 46 43
123 180 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 44 78 62
124 021 โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 3 8 6
125 020 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 14 17 14
126 029 โรงเรียนบ้านเขวา 7 10 8
127 046 โรงเรียนบ้านเชือก 11 16 14
128 097 โรงเรียนบ้านเปือยขาม 10 18 16
129 107 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 79 141 116
130 115 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 33 60 49
131 117 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 25 47 41
132 118 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 28 53 39
133 119 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 25 43 35
134 116 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 18 58 27
135 132 โรงเรียนบ้านเสียว 42 76 64
136 172 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 19 29 25
137 173 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 34 58 47
138 030 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 8 16 13
139 031 โรงเรียนบ้านแข้ 52 85 75
140 061 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 25 37 33
141 062 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 5 18 10
142 063 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 22 44 29
143 133 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 42 85 64
144 134 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 13 27 22
145 023 โรงเรียนบ้านโก 18 92 39
146 022 โรงเรียนบ้านโกทา 23 39 32
147 039 โรงเรียนบ้านโคก 37 97 54
148 038 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 18 29 28
149 037 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 8 15 12
150 044 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 13 18 17
151 045 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 54 105 80
152 047 โรงเรียนบ้านโซงเลง 70 131 102
153 056 โรงเรียนบ้านโดด 17 55 28
154 064 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 31 53 44
155 071 โรงเรียนบ้านโทะ 46 107 75
156 076 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 16 23 23
157 078 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 8 15 12
158 080 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 10 13 12
159 081 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 3 5 5
160 082 โรงเรียนบ้านโนนลาน 12 27 20
161 083 โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 1 1 1
162 084 โรงเรียนบ้านโนนสูง 58 112 89
163 077 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 10 23 14
164 085 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 8 16 13
165 079 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 8 20 15
166 086 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 5 13 7
167 098 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 49 105 80
168 108 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 8 18 14
169 109 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1 1 1
170 101 โรงเรียนบ้านไผ่ 28 57 40
171 110 โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 11 29 19
172 181 โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 1 1 1
173 184 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 33 80 52
174 187 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 44 70 62
175 190 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 80 161 112
176 191 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 20 33 28
177 192 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 48 99 74
178 193 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 87 170 126
179 189 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 27 48 38
180 188 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 37 64 52
181 182 โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 7 12 11
182 183 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 54 161 96
183 001 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 13 23 16
184 006 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 15 39 21
185 009 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 16 27 21
186 185 โรงเรียนหนองสิมรังสรรค์วิทยา 1 3 2
187 186 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 38 80 49
188 194 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 19 32 23
189 002 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 9 23 15
190 003 โรงเรียนเคียวนำ 54 173 91
191 089 โรงเรียนบ้านบากเรือ 1 10 3
192 092 โรงเรียนบ้านปราสาท 3 4 4
193 007 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 13 46 23
194 008 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 12 19 17
รวม 4634 9175 6865
16040

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]