แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 80 63 80.77% 10 12.82% 3 3.85% 2 2.56% 78
2 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 99 61 62.24% 18 18.37% 10 10.2% 9 9.18% 98
3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 87 57 73.08% 11 14.1% 6 7.69% 4 5.13% 78
4 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 57 44 78.57% 7 12.5% 4 7.14% 1 1.79% 56
5 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 70 41 60.29% 15 22.06% 9 13.24% 3 4.41% 68
6 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 68 41 69.49% 10 16.95% 6 10.17% 2 3.39% 59
7 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 65 40 64.52% 9 14.52% 9 14.52% 4 6.45% 62
8 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 79 39 54.17% 13 18.06% 15 20.83% 5 6.94% 72
9 โรงเรียนบ้านตาโกน 61 37 68.52% 9 16.67% 5 9.26% 3 5.56% 54
10 โรงเรียนเคียวนำ 54 37 68.52% 8 14.81% 3 5.56% 6 11.11% 54
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 54 35 67.31% 9 17.31% 2 3.85% 6 11.54% 52
12 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 54 34 69.39% 7 14.29% 4 8.16% 4 8.16% 49
13 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 48 32 68.09% 9 19.15% 3 6.38% 3 6.38% 47
14 โรงเรียนบ้านโซงเลง 70 29 42.65% 15 22.06% 18 26.47% 6 8.82% 68
15 โรงเรียนบ้านหนองแคน 56 29 52.73% 14 25.45% 9 16.36% 3 5.45% 55
16 โรงเรียนบ้านม่วง 55 29 55.77% 10 19.23% 8 15.38% 5 9.62% 52
17 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 62 28 48.28% 16 27.59% 12 20.69% 2 3.45% 58
18 โรงเรียนบ้านพะวร 57 28 49.12% 13 22.81% 10 17.54% 6 10.53% 57
19 โรงเรียนบ้านแข้ 52 28 57.14% 13 26.53% 4 8.16% 4 8.16% 49
20 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 54 27 52.94% 10 19.61% 9 17.65% 5 9.8% 51
21 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 40 27 71.05% 7 18.42% 4 10.53% 0 0% 38
22 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 49 25 60.98% 12 29.27% 2 4.88% 2 4.88% 41
23 โรงเรียนบ้านโนนสูง 58 24 44.44% 18 33.33% 8 14.81% 4 7.41% 54
24 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 42 24 57.14% 12 28.57% 3 7.14% 3 7.14% 42
25 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 44 24 68.57% 6 17.14% 3 8.57% 2 5.71% 35
26 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 43 23 54.76% 10 23.81% 9 21.43% 0 0% 42
27 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 35 23 69.7% 6 18.18% 2 6.06% 2 6.06% 33
28 โรงเรียนบ้านคูสระ 53 22 45.83% 20 41.67% 3 6.25% 3 6.25% 48
29 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 47 22 57.89% 6 15.79% 6 15.79% 4 10.53% 38
30 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 31 22 70.97% 5 16.13% 2 6.45% 2 6.45% 31
31 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 43 21 52.5% 12 30% 2 5% 5 12.5% 40
32 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 49 21 44.68% 11 23.4% 13 27.66% 2 4.26% 47
33 โรงเรียนบ้านโคก 37 21 58.33% 10 27.78% 1 2.78% 4 11.11% 36
34 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 33 21 65.63% 5 15.63% 2 6.25% 4 12.5% 32
35 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 55 20 41.67% 18 37.5% 5 10.42% 5 10.42% 48
36 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 33 20 60.61% 8 24.24% 3 9.09% 2 6.06% 33
37 โรงเรียนบ้านโทะ 46 20 55.56% 7 19.44% 8 22.22% 1 2.78% 36
38 โรงเรียนบ้านยางเอือด 42 20 58.82% 5 14.71% 8 23.53% 1 2.94% 34
39 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 31 20 68.97% 5 17.24% 2 6.9% 2 6.9% 29
40 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 26 20 76.92% 3 11.54% 2 7.69% 1 3.85% 26
41 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 28 20 74.07% 2 7.41% 3 11.11% 2 7.41% 27
42 โรงเรียนบ้านยาง 22 20 90.91% 1 4.55% 0 0% 1 4.55% 22
43 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 48 18 39.13% 12 26.09% 12 26.09% 4 8.7% 46
44 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 38 18 47.37% 8 21.05% 7 18.42% 5 13.16% 38
45 โรงเรียนบ้านตาทอง 31 18 60% 6 20% 3 10% 3 10% 30
46 โรงเรียนบ้านเสียว 42 17 42.5% 11 27.5% 7 17.5% 5 12.5% 40
47 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 35 17 53.13% 8 25% 4 12.5% 3 9.38% 32
48 โรงเรียนบ้านนาโนน 39 17 58.62% 8 27.59% 3 10.34% 1 3.45% 29
49 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 30 17 65.38% 6 23.08% 3 11.54% 0 0% 26
50 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 34 17 56.67% 5 16.67% 3 10% 5 16.67% 30
51 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 25 17 70.83% 3 12.5% 4 16.67% 0 0% 24
52 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 29 17 62.96% 3 11.11% 3 11.11% 4 14.81% 27
53 โรงเรียนบ้านตัง 34 16 47.06% 10 29.41% 3 8.82% 5 14.71% 34
54 โรงเรียนบ้านขะยูง 28 16 59.26% 10 37.04% 1 3.7% 0 0% 27
55 โรงเรียนบ้านบุยาว 43 16 41.03% 8 20.51% 12 30.77% 3 7.69% 39
56 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 33 16 48.48% 8 24.24% 4 12.12% 5 15.15% 33
57 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 24 16 72.73% 6 27.27% 0 0% 0 0% 22
58 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 24 16 66.67% 4 16.67% 2 8.33% 2 8.33% 24
59 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 27 15 55.56% 10 37.04% 1 3.7% 1 3.7% 27
60 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 21 15 71.43% 2 9.52% 2 9.52% 2 9.52% 21
61 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 44 14 33.33% 10 23.81% 13 30.95% 5 11.9% 42
62 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 41 14 42.42% 9 27.27% 6 18.18% 4 12.12% 33
63 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 37 14 43.75% 9 28.13% 5 15.63% 4 12.5% 32
64 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 25 14 60.87% 8 34.78% 0 0% 1 4.35% 23
65 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 28 14 51.85% 7 25.93% 6 22.22% 0 0% 27
66 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 33 14 46.67% 6 20% 7 23.33% 3 10% 30
67 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 25 14 58.33% 4 16.67% 5 20.83% 1 4.17% 24
68 โรงเรียนบ้านโกทา 23 14 60.87% 4 17.39% 4 17.39% 1 4.35% 23
69 โรงเรียนบ้านดงแดง 31 13 41.94% 12 38.71% 4 12.9% 2 6.45% 31
70 โรงเรียนบ้านห้วย 29 13 46.43% 10 35.71% 3 10.71% 2 7.14% 28
71 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 22 13 59.09% 6 27.27% 2 9.09% 1 4.55% 22
72 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 27 13 56.52% 4 17.39% 5 21.74% 1 4.35% 23
73 โรงเรียนบ้านทุ่ม 22 13 61.9% 4 19.05% 2 9.52% 2 9.52% 21
74 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 22 13 61.9% 3 14.29% 4 19.05% 1 4.76% 21
75 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 24 12 50% 7 29.17% 3 12.5% 2 8.33% 24
76 โรงเรียนบ้านพงพรต 23 12 52.17% 7 30.43% 3 13.04% 1 4.35% 23
77 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 25 12 50% 7 29.17% 2 8.33% 3 12.5% 24
78 โรงเรียนบ้านสามขา 29 12 46.15% 7 26.92% 1 3.85% 6 23.08% 26
79 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 25 12 54.55% 7 31.82% 0 0% 3 13.64% 22
80 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 22 12 54.55% 5 22.73% 2 9.09% 3 13.64% 22
81 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 15 12 80% 1 6.67% 2 13.33% 0 0% 15
82 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 30 11 39.29% 9 32.14% 4 14.29% 4 14.29% 28
83 โรงเรียนบ้านกุงขาม 23 11 50% 8 36.36% 3 13.64% 0 0% 22
84 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 19 11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 0 0% 18
85 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 23 11 55% 4 20% 2 10% 3 15% 20
86 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 19 10 55.56% 5 27.78% 1 5.56% 2 11.11% 18
87 โรงเรียนบ้านจิก 20 10 55.56% 4 22.22% 2 11.11% 2 11.11% 18
88 โรงเรียนบ้านผือ 33 10 50% 1 5% 5 25% 4 20% 20
89 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
90 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 19 9 47.37% 5 26.32% 1 5.26% 4 21.05% 19
91 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 22 9 42.86% 4 19.05% 6 28.57% 2 9.52% 21
92 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
93 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 16 9 56.25% 2 12.5% 4 25% 1 6.25% 16
94 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 13 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
95 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 11 9 81.82% 0 0% 0 0% 2 18.18% 11
96 โรงเรียนบ้านไผ่ 28 8 29.63% 16 59.26% 3 11.11% 0 0% 27
97 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 31 8 28.57% 10 35.71% 7 25% 3 10.71% 28
98 โรงเรียนบ้านจาน 30 8 29.63% 9 33.33% 3 11.11% 7 25.93% 27
99 โรงเรียนบ้านกอย 21 8 42.11% 9 47.37% 1 5.26% 1 5.26% 19
100 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 20 8 42.11% 7 36.84% 3 15.79% 1 5.26% 19
101 โรงเรียนบ้านครั่ง 23 8 42.11% 5 26.32% 2 10.53% 4 21.05% 19
102 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 20 8 42.11% 4 21.05% 3 15.79% 4 21.05% 19
103 โรงเรียนบ้านปะอาว 18 8 44.44% 4 22.22% 2 11.11% 4 22.22% 18
104 โรงเรียนบ้านโก 18 8 53.33% 3 20% 4 26.67% 0 0% 15
105 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 15 8 53.33% 3 20% 4 26.67% 0 0% 15
106 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 16 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
107 โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
108 โรงเรียนบ้านโนนลาน 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
109 โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
110 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 22 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
111 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 22 7 33.33% 5 23.81% 6 28.57% 3 14.29% 21
112 โรงเรียนบ้านพงสิม 23 7 36.84% 5 26.32% 4 21.05% 3 15.79% 19
113 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
114 โรงเรียนบ้านหนองม้า 14 7 53.85% 2 15.38% 4 30.77% 0 0% 13
115 โรงเรียนบ้านปะหละ 17 7 50% 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 14
116 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 14 7 50% 2 14.29% 1 7.14% 4 28.57% 14
117 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 14 7 58.33% 1 8.33% 3 25% 1 8.33% 12
118 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 19 6 37.5% 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
119 โรงเรียนบ้านโดด 17 6 37.5% 7 43.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
120 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 22 6 28.57% 4 19.05% 5 23.81% 6 28.57% 21
121 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 14 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
122 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
123 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
124 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
125 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 13 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 0 0% 12
126 โรงเรียนบ้านขวาว 15 5 33.33% 5 33.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
127 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 16 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
128 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
129 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
130 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 11 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
131 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 13 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
132 โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
133 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 13 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
134 โรงเรียนบ้านมะยาง 11 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
135 โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 15 4 26.67% 9 60% 2 13.33% 0 0% 15
136 โรงเรียนบ้านหนองผือ 20 4 25% 6 37.5% 4 25% 2 12.5% 16
137 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 18 4 23.53% 4 23.53% 8 47.06% 1 5.88% 17
138 โรงเรียนบ้านหนองแปน 12 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 12
139 โรงเรียนบ้านหนองกก 13 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
140 โรงเรียนบ้านจังเอิน 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
141 โรงเรียนบ้านปลาขาว 9 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
142 โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 9 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
143 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 8 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
144 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 11 3 27.27% 8 72.73% 0 0% 0 0% 11
145 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 18 3 16.67% 7 38.89% 4 22.22% 4 22.22% 18
146 โรงเรียนบ้านกระสังข์ 10 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
147 โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 11 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
148 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 8 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
149 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
150 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
151 โรงเรียนบ้านเขวา 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
152 โรงเรียนบ้านหอย 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
153 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
154 โรงเรียนบ้านเปือยขาม 10 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
155 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
156 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
157 โรงเรียนบ้านกุง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
158 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
159 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
160 โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านอะลาง 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
162 โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 9 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
163 โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
164 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
165 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 11 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
166 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 10 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
167 โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
168 โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 7 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
169 โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
170 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
171 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 8 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 1 14.29% 7
173 โรงเรียนบ้านหว้า 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
174 โรงเรียนบ้านมะฟัก 13 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
175 โรงเรียนบ้านหนองยาง 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
176 โรงเรียนบ้านเชือก 11 1 10% 2 20% 5 50% 2 20% 10
177 โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
178 โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
179 โรงเรียนบ้านกงพาน 5 1 20% 0 0% 4 80% 0 0% 5
180 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 13 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 7
181 โรงเรียนบ้านสระภู 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านสะเดา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
183 โรงเรียนหนองสิมรังสรรค์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
185 โรงเรียนบ้านบากเรือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านปราสาท 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
188 โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.๒) 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
189 โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
190 โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
191 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]