รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  สายใจ
 
1. นางพรทิพา  วงเวียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ศิริทัศนเวช
 
1. นายสุรพงษ์  ชนะเลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากูก 1. เด็กหญิงชนาธินาถ  เรียบร้อย
 
1. นางรุ่งทิวา  ชาวนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  ศิลปสิทธิ์
 
1. นางสาววิภาวดี  สายแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 92.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  พิมพาเรือ
 
1. นางบัวลอง  สุภาจิตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงศ์สกุล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สมัครสมาน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงอัญชสา  แย้มศรี
 
1. นางวนิดา  คุ้มศิริ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงชญานิศ  ทองศรี
 
1. นางพรพัฒน์  ชินโชติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสรดา  งามนัก
 
1. นางสาวสุนิสา  ปรือปรัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงนลินนภัทร์  พยัคฆนันท์
 
1. นางอมรรัตน์  ชื่นจิต
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงสุภิญา  สิริอาทรกุล
 
1. นางสาวลีลาวดี  สมศรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮะ 1. เด็กหญิงชนิดา  บุญธรรม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นวฤกษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงจันทร์สิริ  แสงเลข
 
1. นางสมใจ  โสมรัตนานนท์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายธีระเดช  โต๊ะงาม
 
1. นางสาวพนิดา  ถวิลสุข
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะเนก 1. นางสาวไพลิน  ไชยราช
 
1. นางวาสนา  รวยสูงเนิน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  เชี่ยวรอบ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  อุตตะโปน
 
1. นางธัญพร  ภาคินดำรงธรรศ
2. นางสมพร  รังแก้ว
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   บัญชาเมฆ
2. เด็กหญิงสุวนันท์   พันธมาศ
 
1. นางชมาพร   พรหมจอม
2. นางอัมพร   เจริญสวัสดิ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายณธรรศ  ลิ้มสวัสดิ์
2. เด็กชายธนิสร  ชมชื่นสิริพัฒนา
 
1. นางอัมพกา  เพียรมี
2. นางปทุมมา  ตระกูลโศภิษฐ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงถาวร 1. เด็กชายกฤติคุณ  บุญเฮ้า
2. เด็กชายธัญชนก  ทุมพล
 
1. นางสาวภัทรกุล  ไทยดี
2. นายพิพัฒน์  นิลแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงอคัมย์พัชน์  อนันตสมบูรณ์
 
1. นางสาววริศรา  บุญศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายกฤป  ฤทัยวัฒน์
 
1. นางพงศ์ทิพา  สกุลรักษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 1. นางสาวอรอุมา  แรงจบ
 
1. นางพิพัตณ์  สินมาก
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กชายพนมทอง  วิยาสิงห์
2. เด็กหญิงสุนิตา   สนน้อย
3. เด็กชายสุริยา  เทพชัย
 
1. นางสาวกัลยา  แขมคำ
2. นางสาวพรนภา  พันธ์นาม
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กชายกฤษฎา  ดาทอง
2. เด็กชายติยะ  สุขแสวง
3. เด็กชายธนวัฒน์  โทพา
 
1. นางสุพิน  มสาธานัง
2. นายคุณแทน  บุญรอด
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงธัญธร  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงปารวี  พึ่งชาติ
3. เด็กหญิงวัลลภา  สมบุตร
 
1. ว่าที่ร้อยโทปัณณวัชร์  ชัยพัฒนาโรจน์
2. นายรัตติกานต์  จันทร์ปรุง
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กชายณัฐดนัย  บันเทิงใจ
2. เด็กชายอภิชิต  บรรเทิงใจ
3. เด็กชายอาทิตยา  ใจงาม
 
1. นางสาววรางคณา  แสนกล้า
2. นางสุพิน  มสาธานัง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายชาคริต  ฮมแสน
2. เด็กชายวรลักษณ์  แสนกล้า
 
1. นางสาวเสวาลักษณ์  นะโนบาล
2. นางสาวศศิปรียา  บุญจันทร์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายศรายุทธ  คงสิงห์
2. เด็กชายศาสตราวุฒิ  กิจเสนาะ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  มะโนบาล
2. นางสาวพรชนก  เทียมทัด
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกชพร  พัฒนศุภวานิช
 
1. นางประดับ  สมบูรณ์รัตน์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายวรเมธ  อินทรนุช
 
1. นางสาวพรรณี  สายยศ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กชายปรีชา  จันทร์สีดา
 
1. นายมานะ  ดีล้อม
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมพระ 1. เด็กชายทิมทับทอง  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงหยกเพชรพลอย  บุญเลิศ
 
1. นางสาวปิยธิดา  แก้วหอม
2. นางสาวนุศรา  ทองศรี
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 1. นางสาวพรทิพา  นิลแก้ว
2. เด็กหญิงศศิธร  แสนกล้า
 
1. นางพิพัตณ์  สินมาก
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ภาคพรม
 
1. นางสาวนิตญา  วิมุล
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  งามสัน
 
1. นางณัทวดี  ทรงวันศรี
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงบุญยาพร  แก่นจันทร์
 
1. นางประภาพรรณ  ฉิมมาลี
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายพชรพล  พงษ์นุเคราะห์ศิริ
 
1. นางสาวรัศมี  สุจินพรัหม
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงนภาพร  หอมขจร
 
1. นางสาวพรชนก  เทียมทัด
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงณภัทร  สอโส
2. เด็กหญิงธนิสรา  สาทลาลัย
3. เด็กชายวรภาส  สำรวมจิตร
 
1. นางสาวสร้อยฟ้า  สามารถ
2. นางชมพูนุท  ประยูรชาญ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กชายวีรนนท์  บุญเสริม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุขเอิบ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สีลาพัฒน์
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางสาวอนุสรา  บุราคร
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามโค 1. เด็กชายชนาธิป  ขาวงาม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองศรี
3. เด็กหญิงพลอยดาว  โสนาพูน
 
1. นางสาวลัดดาทิพย์  สุทธิสัย
2. นางสาวกัลยาณี  ใจหวัง
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 1. เด็กหญิงรัตนาพร  หล่อแหลม
2. เด็กหญิงอังศุมาลี  ถูกจิตต์
3. เด็กหญิงอารยา  ถูกจิตต์
 
1. นางเอเดียน  คุณาสิทธิ์
2. นายคุณากร  คุณาสิทธิ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายกฤษฏิกร  หลุมแก้ว
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองอ้ม
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คลำทอง
 
1. นางสาวอัจฉรา  เฉลียวศิลป์
2. นางศิริลักษณ์  สุบินดี
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันเตรียง 1. เด็กหญิงกรรฐิมา   ยิ่งยง
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  ผาสุข
3. เด็กหญิงอลิสษา    สุขพละ
 
1. นางสาวฐิติมา   สุขประเสริฐ
2. นางสาวดาริณี  ระวังชื่อ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  จินดาคำ
2. เด็กหญิงศศิทา  บุตรงาม
3. เด็กหญิงอริสา  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางจีรภาวีร์  เป็นมงคล
2. นางสาวสุวิสา  สุจริต
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 1. เด็กหญิงชฎาทิพย์  เพิ่มฤทธิ์
2. เด็กชายศุภชัย  ฝอยจันทร์
3. เด็กหญิงสมบูรณ์  วรรณตรง
 
1. นางเอเดียน  คุณาสิทธิ์
2. นางธนวัน   การณรงค์
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  กูลรัตน์
2. เด็กชายศุทธิธรรม  สุภิษะ
 
1. นายฉลอง  สายยศ
2. นางพัชรลดา  กุลรัตน์
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สมัญญา
2. เด็กหญิงอารียา   ไตรพรม
 
1. นางสาวคชาภรณ์  สุขบรรณ์
2. นายมนตรี  สระทอง
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 1. เด็กชายทนา  อ่อนศรี
2. เด็กชายรพีภัทร  ผะเดิมดี
 
1. นางเพ็ญประภา  ทองบ่อ
2. นายณัฐกุล  นามอภิชน
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 1. เด็กหญิงกุลภัสร์  สิมัยนาม
2. เด็กชายสุระ  จินสีดา
 
1. นายมานะ  จันทราคา
2. นางสาวสุภาวดี  ใจโอฬาร
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามโค 1. เด็กชายธนภัทร์  ไหมทอง
2. เด็กชายภานุพงษ์  บูรณ์เจริญ
 
1. นางสาวอุราวรรณ   ชื่นจันทร์
2. นายกรกช   คล้ายบุตร
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันรม 1. เด็กชายยืนยงค์  เกตุชาติ
2. เด็กชายเดชาพล  จันทร์ฝอย
 
1. นายวรวุฒิ  พิสุทธิสกุลศิลป์
2. นายปิยะราษฎร์  แก้วสมุทร์
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ทองหล่อ
2. เด็กชายบูรพา  รู้จิตร
 
1. นายสุพจน์  งามพร้อม
2. นายหัด   เนตรอุดมสุก
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  เนตรตระกูลชัย
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ใจเอก
3. เด็กหญิงธนพร  สุขอุ้ม
4. เด็กหญิงปรวิศา  สนิทฉัตร
5. เด็กหญิงพิชามญช์  แสวงศักดิ์
 
1. นายบรรยง  ปฐมเสรี
2. นางสาวบุญลักษณ์  ดัชนี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เหมือนพร้อม
2. เด็กหญิงนัทธมน  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงศศิรา  ขยันกล้า
4. เด็กหญิงสุภัสรา  มณฑา
5. เด็กหญิงสุภาวดี  จินต์รอบ
 
1. นางปนัดดา   ประสานสุข
2. นางสาวโฉมฉาย  ใจเพ็ง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาละแมะ 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญสุข
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  กำลังมา
3. นายกิตติศักดิ์  บุตรแสง
4. เด็กหญิงวันทนีย์  รัมย์เสมอ
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แขพิมาย
 
1. นางสาววรรณพา  แก้วทองคำ
2. นางญาตินันท์  สิงห์เจริญ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญรอด
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทิ้งสุข
3. เด็กชายทวีศักดิ์  พิศวงศ์
4. เด็กหญิงรัชนก  บุญรอด
5. เด็กหญิงสุชานาถ  แถบน้อย
 
1. นางอรพิน  งามสุธรรม
2. นางสาวนรินาถ  ทวีชัย
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พิมพ์โคตร
2. เด็กหญิงจิตติสุดา  วาจาดี
3. เด็กชายนฤภัทร  ธมศิริศาสตร์
4. เด็กหญิงศิลาพร  พระครอง
5. เด็กหญิงสุภินันท์  บุญหล้า
 
1. นายมุณี  แก่นดี
2. นางรัชนีกร  แก่นดี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายกิตตินันท์   สร่ายหอม
2. เด็กชายธีรวุฒิ   ยอดมี
3. เด็กหญิงพรนภัส    สายแก้ว
4. เด็กชายศิลา   ไทยยิ่ง
5. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีไสว
 
1. นางสมปอง  สายกลิ่น
2. นายยมนา   อาสนะธรรม
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1. เด็กชายทีรวัฒน์  ใจงาม
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงปทิตตา  มะปรางอ่อน
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  รอดจริง
5. เด็กหญิงวรรณกานต์  บูรณ์เจริญ
 
1. นายพิชิต  ทีอุปมา
2. นางสาวพรทวี  สรองค์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กหญิงพัชรี  จิตแม้น
2. เด็กชายภานุพงษ์  หมึกศรี
3. นางสาวมณฑิตา  สำรวมจิต
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินทร์ชู
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สังเกตกิจ
 
1. นายธนศิลป์  จงมั่งคั่ง
2. นายจิระวัฒน์  จันทะดวง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 1. เด็กหญิงกตัญญุตา  นามสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรรัตน์
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  สมานมิตร
4. เด็กชายจักรภัทร  ไกรสุข
5. เด็กหญิงจันธิมา  อ่อนคะตา
6. เด็กชายจิรวัฒน์  วิวาสุข
7. เด็กชายฉันทวัฒน์  ประดุจชนม์
8. เด็กหญิงชนาภา  บุญมาก
9. เด็กหญิงญาณภัทร  ศรีเพชร
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริมา
11. เด็กชายธาวิน  บุตรงาม
12. เด็กหญิงปิยนุช  บุญประกอบ
13. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญประกอบ
14. เด็กชายยสินทร   เดชพละ
15. เด็กชายรัฐนันท์  พิศก
16. เด็กหญิงวาริศตา  แถบเกิด
17. เด็กหญิงวิรัญชนา  หล้าหัวหนอง
18. เด็กหญิงศศิธร  จารัตน์
19. เด็กชายอนุชา  สีเพ็ง
20. เด็กชายไกรสร  อุบล
 
1. นายโกมล  จันทร์ศิริ
2. นายธัชพล  จองดี
3. นางสาวสุภาพร  สืบสันต์
4. นางสาวอินทิรา  ภูมิสูง
5. นางสาวธัญญรัตน์  ธานีพูน
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายจักรภัทร  หวลหอม
2. เด็กชายจิรกุลชัย  บรรลือทรัพย์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงกล้า
4. เด็กชายณัฐวัศห์  ทองม้วน
5. เด็กหญิงธนพร  เฉวียงไว
6. เด็กชายธีระเทพ  แผ่นงา
7. เด็กหญิงปพิชญา  คงวัน
8. เด็กชายพงศกร  ศรีสอาด
9. เด็กหญิงภัทรสุดา  ยานามะ
10. เด็กหญิงวนาวรรณ  บุญนาม
11. เด็กชายวรเมธ  จันทร์อบ
12. เด็กชายสัญญา  เพ็งศรี
13. เด็กชายสิทธิพล  ศรีอภิชาติ
14. เด็กหญิงอัฏฐมี  สุวรรณนุช
15. เด็กชายอิศม์เดช  น้อยมิ่ง
16. เด็กชายเควิน  พีเดอร์เซน
17. เด็กหญิงเจนาธรณ์  สีห์สมยาบุตร
18. เด็กชายเดชฤทธิ์  เสริมศิริ
19. เด็กหญิงเวทิตา  งามขำ
 
1. นางกฤษดาภรณ์  นิยมพันธุ์
2. นายสิทธิชัย  นุเเรมรัมย์
3. นายระพีพัฒน์  สมรูป
4. นายรักษ์พงษ์  นรสาร
5. นายศักดิ์นิรันดร์  พ่อศรีชา
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กชายพงศิริ  น้ำตาลชื้น
 
1. นางสาวไอลดา  ศรีดา
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หล่อแหลม
 
1. นางสาวกัญทิมา  ทองหล่อ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กชายธนาดล  บุญสวัสดิ
 
1. นางอัจฉรา  มาอินทร์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายกรมิษฐ์  อาจหาญ
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ขมสวัสดิ์
 
1. นางทัศนีย์  เพ่งเล็งดี
2. นายฐิติศักดิ์  โสมหาว
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระ 1. เด็กชายจิรายุทธ  สาวสวน
2. เด็กหญิงนภัสรพี  สวนงาม
 
1. นางประถม  คะเณมา
2. นางวิยะดา  สุยคง
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายชญานนท์  ดุมนิล
2. เด็กหญิงประภาดา  ดวงสินธุ์
 
1. นางสาคร  สีหาบุตร
2. นางสาวนวลพรรณ  มูลศาสตร์
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชิดกาย
2. เด็กชายดุษฎี  มณีกุลธร
3. เด็กชายธนพล  ถนัดเพิ่ม
4. เด็กชายธนโชติ  เหลี่ยมดี
5. เด็กชายพัฒนศักดิ์  ขุมทอง
6. เด็กชายภาสกร  คงสกุล
7. เด็กชายวสุพล  ถนัดรอบ
8. เด็กชายอนุวัฒน์  เหลือล้น
9. เด็กชายอรรถพร  เหมือนคิด
10. เด็กชายเรืองศักดิ์  ฐานกระโทก
 
1. นางสาวณัชพร  สังข์ทอง
2. นางอรพรรณ  ประดับสุข
3. นางนิทรา  แสนทวี
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุญวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  ภูจำนงค์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญคุณ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  เสามั่น
4. เด็กหญิงนิตินัดดา  พันนาม
5. เด็กหญิงปวีณา  พันนาม
6. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองทา
7. เด็กหญิงพิมชนก  คุชิตา
8. เด็กหญิงศศิชล  ใสแก้ว
9. เด็กหญิงศิริพร  วิชุมา
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำปรีดา
 
1. นางชุลีกร  เป็นสุข
2. นางสาวณัฐพร  สีทอง
3. นางสาวอุษณีย์  ดาศรี
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงชิตาภา  พรรณนา
2. เด็กหญิงญาณากร  จันทน์วิลาวัณย์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สายรัตน์
4. เด็กหญิงธีรดา  เปล่งปลั่งศรี
5. เด็กหญิงพนิษา  ศรีสม
6. เด็กหญิงศศิกานต์  เสริมผล
7. เด็กหญิงอนันตา  เลาอารีกิจ
8. เด็กหญิงอรอุมา  สกุลเตียว
9. เด็กหญิงอัจฉรา  จับใจเหมาะ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  มานะดี
 
1. นางพรพิมล  ชมหอม
2. นางสุรินทร์พร  พรโสฬวี
3. นางสาวลลิตา  ใจกล้า
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงกีรติกา  จันทร์เหลือง
3. เด็กหญิงชลิตา  ยืนยั่ง
4. เด็กหญิงณัฐวดี  แป้นสอน
5. เด็กหญิงนลพรรณ  คงราษี
6. เด็กหญิงรวิพร  จิตต์กลาง
7. เด็กหญิงวธิณี  คำเพราะ
8. เด็กหญิงวิชชุดา  ชมเหิม
9. เด็กหญิงศิณัฏฐ์ชพร  พอกพูน
10. เด็กหญิงเสาวภาคย์  แก้วเหลี่ยม
 
1. นายประชุม  มูลศาสตร์
2. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
3. นายณัฐพล  สังเกตุกิจ
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 1. เด็กชายจิรพงษ์  บุญตั้ง
2. เด็กชายธวัช  นาหอคำ
3. เด็กชายพงศกร  จารัตน์
4. เด็กชายรัชชานนท์  ฤกษ์ดี
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสนรู้
6. เด็กชายสัมฤทธิ์  ศรีภุมมา
7. เด็กชายสิปปภาส  จันทเขต
 
1. นายทองอินทร์  เจือจันทร์
2. นายโกมล  จันทร์ศิริ
3. นางสาวอินทิรา  ภูมิสูง
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสรออ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ดาดขุนทด
2. เด็กชายทองไท  พันธ์ศรี
3. เด็กชายทินกร  คานเครือ
4. เด็กชายธนษา  ผาสุข
5. เด็กชายธีรภัทร  ดวงทะนิน
6. เด็กชายนันทิพัฒน์  สมานใจ
7. เด็กชายปิยะวุฒิ  มาณะ
8. เด็กชายศิริวัฒน์  เจริญผล
9. เด็กชายอดิเทพ  พ่อค้า
10. เด็กชายเกรียงไกร  หลวงอินทร์
 
1. นายจตุรานนท์  ถือชาติ
2. นายวันชัย  สมัครสมาน
3. นายไพฑูรย์   ต้นจันทร์
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายจิรภัทร  สีหะไชย
2. เด็กชายฐาปณพงษ์  ตั้นจัด
3. เด็กชายณฐพงศ์  บุญจิราพิพัฒน์
4. เด็กชายณัฐพล  งามพร้อม
5. เด็กชายณัฐภูมิ  ลวดเงิน
6. เด็กชายนราธร  หวังมั่น
7. เด็กหญิงพิชญา  ฉายแก้ว
8. เด็กชายภูริพัฒน์  แก้ววิเศษ
9. เด็กชายฤทธิกร  เถกิงผล
10. เด็กชายวิชญ์ภาส  กันรัมย์
 
1. นายปิยวัฒน์  ห่อชื่อ
2. นายรัฐพล  ผงกุลา
3. นายพีร์ธนะ  บุญจิราพิพัฒน์
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสรออ 1. เด็กหญิงณรินดา  พริ้งเพราะ
2. เด็กหญิงดารุณี  เจนขนบ
3. เด็กหญิงธยาณี  จอมผักแว่น
4. นางสาวธิดารัตน์  อุตตะทูน
5. เด็กชายประดิษฐ์   พ่อค้า
6. เด็กหญิงมาริสา  พุทธา
7. เด็กหญิงวรรณิสา  พ่อค้า
8. เด็กหญิงศิริวรรณา  พอกพูน
9. เด็กชายอรรถพล  สำนักนิตย์
10. เด็กหญิงเขมิกา  ลาทอง
 
1. นายวันชัย  สมัครสมาน
2. นายกิตติพงษ์  นิราศภัย
3. นายจตุรานนท์  ถือชาติ
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุตลาวดี
2. เด็กหญิงสมิตตา  ไทยตรง
 
1. นายปราโมทย์  สมกล้า
2. นางสาวชัญญา  โสฬส
 
79 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. นายชยากร  สายกระสุน
2. นายปกิต  กล้าแข็ง
 
1. นายสุทัศน์  อุไร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 1. เด็กหญิงพัชรพร  แก้วยก
 
1. นางสุมาลี  เทศแก้ว
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงสิรภัค  สกุลศุภะโชติ
 
1. นายสุทธิศักดิ์  โกยสวัสดิ์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  กะชั้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถาวร  คุมสุข
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงปพิชญา  บุตรสาลี
 
1. นางมนต์ทิพย์  อุทัยพันธุ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  โสวพรรณ
 
1. นายเกษมศักดิ์  เทศแก้ว
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กชายภัทรกร  สีทองบูรณ์
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีพันธ์
 
1. นายสุวัฒน์  ผิวหอม
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 1. เด็กหญิงอภิชญา  ทองหล่อ
 
1. นางสาวรัฐพร  ปุริโส
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสกวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรปภา   นกแก้ว
2. เด็กหญิงไอริสา  จาทุนิน
 
1. นางพิมลรัตน์  คำมา
2. นางปนัดดา  แย้มงาม
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพรชิตา  มูลทอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  งามแฉล้ม
 
1. นางจุฑามาศ  สายกระสุน
2. นางสาวสุภาพร  บุญรอด
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พ่อค้า
2. เด็กหญิงวิชุดาพร  สมัครเดียว
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
2. นางพันทนา  ภาสกานนท์
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 1. เด็กชายวรเมธ  ไชยพร
 
1. นายสุวัฒน์  ผิวหอม
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 1. เด็กชายจิรวุฒิ  อยู่เย็น
2. เด็กชายพงศธร  ใจกล้า
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ  พงษ์วัน
 
1. นางดวงใจ  พันงาม
2. นางบังอร  ปุริโส
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพรรณ  กระชิด
2. เด็กหญิงธนวรรณ  กระชิด
3. เด็กหญิงวรรณิษา  สุขกาย
 
1. นางสาวผกามาศ   ศิริเกต
2. นายมาณพ  สายยศ
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 1. นางสาวจินตนา  บุญจวบ
2. นายมงคล  พันธ์ศรี
3. นางสาววรัญญา  จุฬา
 
1. นางสาวรัฐพร  ปุริโส
2. นายรุ่งโรจน์  สกุลนามรัตน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายเหมันต์  สมจิตต์
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายอาชวิน  ดีเลิศ
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงทิยพ์สุดา  สีหานอก
 
1. นายกิตติกาญจน์  บุญทูล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายอาชวิน  ดีเลิศ
 
1. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงรสริน  สุขไสย
 
1. นายบุญทิศ  อุ้มบุญ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงดวงกมล  อบอุ่น
 
1. นางสาวศิรินภา  ภาคพรม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1. เด็กชายฉันทพล  นิยม
 
1. นายขุนทอง  บุญทุ้ม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 1. เด็กชายอภิภู  รัศมีปลั่ง
 
1. นายเกชา  สมานไทย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  อาจยิน
 
1. นายศราวุฒิ  บุดดีวัน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองจันทร์
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 1. เด็กหญิงเพียงนภา  ชัยพร
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงประภัสสร  บุญดิษฐ์
 
1. นางภัคอิศรา  สิงจานุสงค์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมายมี
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมกมล  เชียงหนุ้น
 
1. นายอรุณ  อุไร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กชายวรเชษฐ์  สุระศร
 
1. นางจันทร์ทิวา  อุปชิต
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมัน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยิ่งได้ชม
 
1. นางจันทร์ทิวา  อุปชิต
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 1. เด็กชายรัตนชัย  จันสีดา
 
1. นางจันทนา  เอนูนารี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสรออ 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ขันบรรจง
 
1. นางสาวรัชฎากรณ์  สมัครเดียว
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เศษนนท์
2. เด็กหญิงดรุณรัตน์  กระสังข์
3. เด็กชายปราการ  เจือจันทร์
4. เด็กหญิงพรกนก  คำภูเขียว
5. เด็กหญิงพรชิดา  บุตรลักษณ์
6. เด็กหญิงพรวลัย  มีเจริญ
7. เด็กชายมนต์มนัส  ขันทอง
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ชัยณรงค์
9. เด็กหญิงเมริษา  หาญยิ่ง
 
1. นายบุญรอด  เกตุชาติ
2. นายวีระพล  เพ็งผจญ
3. นางสาวมณีเนตร  พวงธรรม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 1. เด็กหญิงนันธิดา  อุมาธรณ์
2. เด็กชายบูรณ์นภพ  ปรากฎมาก
3. เด็กหญิงผกาภรณ์  คลายโศก
4. เด็กชายพงศ์นวัฒน์  ล้ำเลิศ
5. เด็กหญิงสิริกร  เพียรธรรม
6. เด็กชายอภินันท์  ภาสภพ
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  คนึงเหมาะ
8. เด็กหญิงอารยา  ภาษี
 
1. นายประจักษ์  คมขำ
2. นายสุริยัน  จารัตน์
3. นางณัทวดี  ทรงวันศรี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายกันต์ธีร์  ยิ้มหวาน
2. เด็กชายธนชัย  แก้วบุตรดี
3. เด็กหญิงนปภา  ทองศรี
4. เด็กชายนันทพงศ์  ศรีอุดม
5. เด็กชายพลพล  ศรีจันทร์
6. เด็กชายพลายนครินทร์  นลินทัศไนย
7. เด็กชายภูรินทร์  ภางาม
8. เด็กหญิงรวีการนต์  โพธิ์ศรี
9. เด็กหญิงรสริน  สุขไสย
10. เด็กหญิงวรรณิสา  มาลา
11. เด็กหญิงศิรัญธร  วิบูลย์อรรถ
12. เด็กชายอาชวิน  ดีเลิศ
13. เด็กชายอิสรากรณ์   สีหะวงษ์
14. เด็กหญิงเขมิสรา  วิบูลย์อรรถ
15. เด็กชายเหมันต์  สมจิตต์
 
1. นางมัลลิกา  สุทธิหาญ
2. นายบุญทิศ  อุ้มบุญ
3. นายโกสินทร์  ไทยดี
4. นายอำนาจ  พุทธรักขิโต
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กชายกิตติกานต์  สมพริ้ง
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  เครือเงิน
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรียงยุทธ
4. เด็กชายจิรายุ  กลีบเอ็บ
5. เด็กชายธนพล  เสมอภาค
6. เด็กหญิงนิชาภา  ชัยสุนทร
7. เด็กชายปุณยวีร์  ฉันทอง
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทรงยินดี
9. นายศุภวัฒน์  เชื่อมาก
10. เด็กชายอนุพล  ยอดเครือ
11. เด็กชายอัครพนธ์  วงชมพู
 
1. นายญาณวุฒิ  รัศมี
2. นายเปรียญ  ทวีฉลาด
3. นายทวีศิลป์  ฉันท์ทอง
4. นายสุวรรณ   กองทุน
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงขวัญอนงค์  สมัญญา
2. เด็กหญิงจุุฬาวัลย์  จันแจ่ม
3. เด็กชายธนบัตร  วิยาสิงห์
4. เด็กชายธนวุฒิ  สมัญญา
5. เด็กชายธีรวุฒิ  ภาคพรม
6. เด็กชายพลสิทธิ์  จันนอ
7. เด็กหญิงภัทรธินี  บัวละคร
8. เด็กชายภูตะวัน  นามบุราณ
9. เด็กชายภูตะวัน  แสงตะวัน
10. เด็กชายวรวิทย์  จันนอ
11. เด็กชายวรวุฒิ  บุญทัน
12. เด็กชายวัชพล  พาแก้ว
13. เด็กหญิงวาสนา  สมัญญา
14. เด็กหญิงศิริพร  พานทอง
15. เด็กชายศุกลวัฒน์  รามขำ
16. เด็กหญิงศุภัชศร  พิมพ์แก้ว
17. เด็กหญิงสิรินทรา  บุญไทย
18. เด็กหญิงอินทิรา  ทองคำ
19. เด็กชายเดชาวัต  บุญทัย
20. เด็กหญิงเนาวรัตน์  มาศขาว
 
1. นายสมมิตร  สาลีบุตร
2. นางสุภาพร  สุมาลุย์
3. นายสำราญ  ชัยภา
4. นางณัฐนันทน์  พลสระคู
5. นายแสงสุรีย์  สมัญญา
6. นางสาวศิริขวัญ  สมัญญา
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 1. นายกิตติศักดิ์  นาคดี
2. เด็กชายกุลธรรม  กุลรัตน์
3. เด็กหญิงชลธิชา  พระงาม
4. นายชัยชนะ  วันสา
5. เด็กชายธนบูรณ์  บุตรเอก
6. เด็กชายธนโชติ  ไชยวาน
7. เด็กชายนพดล  คำสิทธิ์
8. นายปวริศ  นาคดี
9. เด็กชายพัชรพล  จันทร์เขียว
10. เด็กชายลลิต  ชัยสุวรรณ์
11. นายวิชัย  คำสิทธิ์
12. เด็กชายวีรภัทร   พรหมทอง
13. นายวีรวัฒน์  จารัตน์
14. นายสาธิต  จำปาเลียง
15. เด็กชายสายชล  เขียวอ่อน
16. เด็กชายสิทธินนท์  โพธิ์ทอง
17. เด็กชายสิทธิพร  จับใจเหมาะ
18. เด็กชายอดุลรัชต์  นาคประสพ
19. เด็กชายเจษฎา  เพชรสุก
20. นางสาวเบญธิตา  วิพันธ์
 
1. นางพูนทรัพย์  สุลินทราบูรณ์
2. นายส่งเสริม  มีพร้อม
3. นางจันทร์เพ็ญ  ประดับสุข
4. นางกานดา  พระศรี
5. นายสิรินทร์  ไชยศรีษะ
6. นายพิชัย  จินดาศรี
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. นางสาวกษมา  โฉมวิลัย
2. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ทองสุข
3. เด็กชายธีรภัทร์  วงนคร
4. เด็กชายธีรเดช   สุดคนึง
5. เด็กชายวสุธร  สกุลชาติ
6. เด็กชายศุภโชค  บทสันเทียะ
 
1. นายจิระวัฒน์   จันทะดวง
2. นายธนศิลป์  จงมั่งคั่ง
3. นางน้ำฝน  นามปัญญา
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  วานุนาม
2. เด็กชายชัชรินทร์  เป็นสุข
3. เด็กชายณธกร  หมิ่งแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐชนก  เดชกุลรัมย์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญล้อม
6. เด็กชายถิรวัฒน์  สมบูรณ์
7. เด็กชายธนพร  วรรณตรง
8. เด็กหญิงธัญกมล  สำรวมจิต
9. เด็กหญิงนภัสกร  จารัตน์
10. เด็กหญิงนฤมล  เครือวัลย์
11. เด็กหญิงนันท์นภัส  ดวงสอน
12. เด็กหญิงบุญสิตา  ชูสกุล
13. เด็กชายภาคิน  อัมพะวะสิริ
14. เด็กชายภูมินทร์  สีตัสสะ
15. เด็กชายมนัสชนก  สัจจะสังข์
16. เด็กหญิงรัชคา  แสวงสิทธิ์
17. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สายบุตร
18. เด็กชายวรธน  ทองร่อน
19. เด็กหญิงวันวิสา  ขันสุวรรณ์
20. เด็กชายศุภวิชญ์  คงวัน
21. เด็กชายสิทธินนท์  เหมือนคนึง
22. เด็กหญิงสิรินรี  สุขสงวน
23. เด็กหญิงสิริอร  สุขสงวน
24. เด็กหญิงสุจิตตรา  ดวงจันทร์
25. เด็กหญิงสุชาดา  จิตใจกล้า
26. เด็กหญิงสุชานันท์  นพเก้า
27. เด็กหญิงหงษ์ลัดดา  แก้วแบน
28. เด็กชายอนันตศักดิ์  ฟ้อนบำเรอ
29. เด็กหญิงอรพัชร  มีศิริ
30. เด็กชายเดชดำรง  รุ่งเรือง
 
1. นายมงคล  กุลัตถ์นาม
2. นายเมธา  มีทรัพย์ทวีกูล
3. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
4. นายจักรพงษ์  มั่นยืน
5. นางสาวมินทร์ลดา  ศาลางาม
6. นางอุไรวรรณ  เจือจันทร์
7. นางสมคิด  ศรีวงษ์
8. นางสมใจ  มีทรัพย์ทวีกูล
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชกใต้ 1. เด็กชายศักดา  อย่าลืมดี
 
1. นางกุลกมล  ประยงค์หอม
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 1. เด็กชายภัครพงศ์  สกุลทอง
 
1. นางวรวลัญช์  แสงภักดี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแรต 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  วังสันต์
 
1. นางสาวภัสราพร  การะเกด
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  กระแสโสม
 
1. นางสาวปานใจ  เรือนใจมั่น
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 1. เด็กชายสุรยุทธ  ใยชื่น
 
1. นางสาวพัชนิดา  เจือจันทร์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทำพลกรัง
 
1. นางสาวบัวเลียม  จันนอ
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กหญิงพัชรมณี  คงนาค
 
1. นายยุทธชาญชัย  คงนาค
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ยินดี
 
1. นางสาวณพัศชา  เถกิงผล
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. เด็กชายกิตติธร  หงษ์เพชร
 
1. นางสาวนาราชา  โชติยา
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พ่อค้า
 
1. นางสาวกัญฎา  ยินดีฉาย
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิง ปวิชญา  แจ่มสุวรรณ
 
1. นางกรรณิกา  มะลิงาม
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. นางสาวกฤษติกา  รัตนพลแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถาวร  คุมสุข
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 1. เด็กชายหรรษา  นารี
 
1. นางสาวลำดวน  เหมหงษ์
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสรออ 1. เด็กชายรอบคอบ  ปัญญาคิด
 
1. นายรัฐธรรมนูญ  ผจญกล้า
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กหญิงพัชรมณี  คงนาค
 
1. นายยุทธชาญชัย  คงนาค
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาธิตา  มณีศรี
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายกวินท์  บำรุงราษฎร์
2. เด็กหญิงกัญจนรัชต์  วัชรจรัสพงศ์
3. เด็กชายคชพล  นิช่างทอง
4. เด็กหญิงชนิกานต์  ทางดี
5. เด็กชายชัยวัฒน์  พุทธน
6. เด็กชายนภทีป์  บูรณะ
7. เด็กชายนาธัน  จันทร์พัก
8. เด็กชายพงษทรรศ  รัดสีวอ
9. เด็กหญิงพิชญา  ถมปัด
10. เด็กชายภูมิภัทร  พุทธน
11. เด็กหญิงอนัญญา  อุส่าห์ดี
12. เด็กชายอุดมพัฒนา  ชมสุข
 
1. นายณรงค์พร  วัชรจรัสพงศ์
2. นายประดิษฐ์  กุชโร
3. นายทรงวุฒิ  รุ่งวิริยะชัย
4. นายอนุมัติ  ญาณะธรรม
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ภูทัตร์
2. เด็กหญิงนรินธรณ์  ดีมาก
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ดีมาก
4. เด็กชายภูริช  ตลับทอง
5. เด็กหญิงรัชจรี  มณีล้ำ
6. เด็กหญิงศจิรา  เชี่ยวชาญ
7. เด็กหญิงอนันต์พร  โลหะพิทักษ์
8. เด็กหญิงอัญชลี  ยาวยืน
 
1. นายธนโชติ  บุตรงาม
2. นางวริศรา  ทองแม้น
3. นางมลฤดี   หล่อทอง
4. นางศรีวิจิตร  เครือวัลย์
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 1. เด็กหญิงกนกอร  วิวาสุข
2. เด็กชายณัฐพงศ์  คำพันชนะ
3. เด็กหญิงทิตยา  โสพล
4. เด็กชายธนกร  จันนุบิน
5. เด็กชายธนภัทร  ศรัทธาธรรม
6. เด็กชายธนภัทร  ขันทอง
7. เด็กหญิงธัญญาศ  สุขคุ้ม
8. เด็กชายธันวา  งามนัก
9. เด็กหญิงธิดาพร  วิยาสิงห์
10. เด็กหญิงนภัสกร  สอนปราบ
11. เด็กหญิงนวดี  วิยาสิงห์
12. เด็กหญิงปิยนันท์  ทองนำ
13. เด็กหญิงพรชนก  วิยาสิงห์
14. เด็กหญิงพรนภา  วงษ์สุวรรณ์
15. เด็กชายพรรณกร  พรรณสน
16. เด็กหญิงพรสิตา  บุราคร
17. เด็กหญิงพราวผกา  ชิตบัณฑิต
18. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุดดางาม
19. เด็กหญิงพิชชากร  บุญสิงห์
20. เด็กชายพิธญุตม์  การะเกษ
21. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  เลาเลิศ
22. เด็กหญิงวณิชยา  บุญสม
23. เด็กชายวัฒนะ  วิยาสิงห์
24. เด็กชายวาริท  วิยาสิงห์
25. เด็กชายวิชญะ  ประธรรมเต
26. เด็กชายวีรชาติ  ศรีสุข
27. เด็กหญิงศศิประภาวรรณ  วิยาสิงห์
28. เด็กชายสรยุทธ  วิยาสิงห์
29. เด็กหญิงสาวิกา  วิยาสิงห์
30. เด็กชายสิทธิพร  จันนุบิน
31. เด็กหญิงสุธิดา  มูลสิติ
32. เด็กหญิงสุพิตตา  วิยาสิงห์
33. เด็กหญิงสุภัทรมาศ  มันทุราช
34. เด็กชายสุวัฒนา  มันทุราช
35. เด็กหญิงสโรชา  วิยาสิงห์
36. เด็กหญิงหอม  วิรุณพันธ์
37. เด็กชายอภิรักษ์  บุญสม
38. เด็กหญิงอรยา  บุตรศิริ
39. เด็กหญิงอินทิรา  เลาเลิศ
40. เด็กชายเกษตรภูมิ  วิยาสิงห์
 
1. นางจิตรา  สาลีบุตร
2. นายฐิติกร  สวนศรี
3. นายสมบูรณ์  นิลทัย
4. นางบุสดา  วิยาสิงห์
5. นางบังอร  ลือชา
6. นางสาวรุ่งเพชร   วิยาสิงห์
7. นางสุมาลา   วิยาสิงห์
8. นายชวินทร์  วิยาสิงห์
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายกรกฏ  สติมั่น
2. เด็กชายคณิศร  นิลวารีย์
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คำกอง
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  กฤษสมัย
5. เด็กชายธีรภัทร  ใจเดียว
6. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ละเมียดดี
7. เด็กชายปัณณวัฒน์  ไชยโกษ
8. เด็กหญิงพรพรรษา  พันธ์โพธิ์คา
9. เด็กหญิงพัชริดา  อึงกล้า
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีมาตร
 
1. นางเกยูร  ประทุมวรรณ
2. นายประโยชน์  สาจีน
3. นางสาวชุดาพร  สูญชัย
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กชายจักรพงษ์  วานุนาม
2. เด็กชายชินวัตร  งามแยะ
3. เด็กหญิงฐานิสา  คอแก้ว
4. เด็กชายธวัฒชัย  อุ่นคำ
5. เด็กชายธีรพงษ์  ศัตรูพินาศ
6. เด็กหญิงพรชิตา  เรือนไทย
7. เด็กหญิงพรรณิษา  ทรงศรี
8. เด็กหญิงหฤดี  สุดคนึง
9. เด็กชายเจตนิพัทธ์  อินทร์จันทร์
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรือนไทย
 
1. นางภัสนันท์  สุภาสัย
2. นางน้ำฝน  นามปัญญา
3. นางสาวสิริกัญญา  วันนา
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงช่อลดา  ทางดี
2. เด็กหญิงณภัทร  เชื้อเจริญ
3. เด็กหญิงณิชชา  วรรณทอง
4. เด็กหญิงธนาวรรณ  แก้วม้า
5. เด็กหญิงธัญชนก  เรียบร้อย
6. เด็กหญิงธันยพร  ผ่องแก้ว
 
1. นางอุไรวรรณ  ศาลางาม
2. นางสมคิด  ศรีวงษ์
3. นางสาวมินทร์ลดา  เจือจันทร์
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงฑิตยา   โต๊ะงาม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุพศร
3. เด็กหญิงธิดานันท์  โต๊ะงาม
4. เด็กหญิงสโรชา  ดอกบัว
5. เด็กหญิงอรยา  อินตา
6. เด็กหญิงีรติกร  บุญเยี่ยม
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
2. นายหัด  เนตรอุดมสุก
3. นายสฤษฎ์พงศ์  ถนัดเพิ่ม
4. นางเบญญา  นพพิบูลย์
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  เบญจมาศ
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ช่างบุ
3. เด็กหญิงภัทราพร  สุขสมาน
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เสียงวังเวง
5. เด็กหญิงวิชญาดา  สุขใจ
6. เด็กหญิงอภิสรา  มานะทา
7. เด็กหญิงอรวรรณ  โททอง
 
1. นางวิลาวัณย์  ทองสุข
2. นางศิริพร  ลิมป์เวชรักษ์
3. นางสาวเบญจพร  มีโชค
4. นางสาวจันทรา  เกษร
 
145 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุพศร
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  กระแสโสม
3. เด็กหญิงธิดานันท์  โต๊ะงาม
4. เด็กหญิงบุศรินญา  กองแก้ว
5. เด็กหญิงปณิตา  รู้จิตร
6. เด็กหญิงรติกร  บุญเยี่ยม
7. เด็กหญิงสโรชา  ดอกบัว
8. เด็กหญิงอรยา  อินตา
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
2. นายสุพจน์   งามพร้อม
3. นางสะท้อน  เนตรอุดมสุก
4. นางสาวปานใจ  เรือนใจมั่น
 
146 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอโค 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรหมธาระ
2. เด็กหญิงจันจิรา  โสประโคน
3. เด็กหญิงจิรภรณ์   บุตรโสภา
4. เด็กหญิงจิรวรรณ  นิลดำ
5. เด็กหญิงชนิภรณ์  สีจำนงค์
6. เด็กหญิงชาลิสา   มิ่งมงคล
7. เด็กหญิงปณิตา  บัวสาย
8. เด็กหญิงประกายแก้ว  หมายกล้า
9. เด็กหญิงปัญญาพร  พรหมสวัสดิ์
10. เด็กหญิงรัตนาถรณ์  ชนะทะเล
11. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีพรหมทอง
12. เด็กหญิงสิริวรรณ  อ่อนตา
13. เด็กหญิงสุภาวดี  มั่นยืน
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  ลาภสาร
15. เด็กหญิงเบญญาภา   ยินประโคน
16. เด็กหญิงเวธกา  ทองสอาด
 
1. นางเลขา  ศรัณย์ธรรมกุล
2. นางสาวณัชชา  เก่งรัมย์
3. นายธนะเมศฐ์  จีระกมลศักดิ์
4. นายตะวัน  พรมสีใหม่
5. นางสาววิจิตรา  สุขประเสริฐ
 
147 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองที 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ศรีมณีวงศ์
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สมัครสมาน
3. เด็กหญิงชนิภรณ์  โสภิณ
4. เด็กหญิงชลธิชา  วรนุช
5. เด็กหญิงนภาพร  กุนอก
6. เด็กหญิงนิตยา  ชัยสงคราม
7. เด็กหญิงน้ำเพชร  สวยรูป
8. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ภาโนราช
9. เด็กหญิงภัคจิรา  พินเดช
10. เด็กหญิงมีนา  ปดิงอินทร์
11. เด็กหญิงวราพร  ตรงศูนย์
12. เด็กหญิงสิริสมบูรณ์  สมดี
13. เด็กหญิงสุธิดา  แนบสุข
14. เด็กหญิงสุนิสา  ปิวปา
15. เด็กหญิงสุภาวดี  นำทัพ
16. เด็กหญิงโยษิตา  กุนอก
 
1. นางเสาวคนธ์  อินทร์แป้น
2. นางสาวอรประภา  นับถือดี
3. นางสาวสุวิมล  ช่อทับทิม
4. นางสาวพัชรวิภา  เตชประทักษ์
5. นายประหยัด  บุตรด้วง
 
148 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สอนดี
2. เด็กชายธนาดล  บุญสวัสดิ
3. เด็กหญิงมะลิวัล  อาบทอง
4. เด็กหญิงวิยะดา  การัมย์
5. เด็กชายสุริยัน  จันรักษา
 
1. นางอัจฉรา  มาอินทร์
2. นางจิรัชยา  แสวงชอบ
 
149 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกัว 1. เด็กชายธันวา  สุวงค์
2. เด็กชายวีรภัทร  สมัครสมาน
 
1. นางศรัณย์ภรณ์  พึ่งชาติ
2. นางสาวสลิลยา  บุญล้อม
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงชญานิน  เหลืองเดชานุรักษ์
 
1. นางสาวชญาดา  เลียดทอง
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายวุฒิพันธุ์  พันธ์สายเชื้อ
 
1. นางสาวศุภิสรา  ใจงาม
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงสกุลยา  ชูกิจวัฒนกุล
 
1. นางอารีย์  จู่จุ้ยเอี่ยม
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงองค์อร  กุลัดนาม
 
1. นางเกษณีย์  คงดี
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ศรียันต์
 
1. นางอารีย์  จู่จุ้ยเอี่ยม
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  กิจบัญญัติอนันต์
 
1. นางสถาพร  สามาลย์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 1. เด็กชายโจเซิ่น  นาจำปา
 
1. นางสาวนิตยา  ปรากฎชื่อ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายณัชพล  เดอบรูน
2. เด็กหญิงบงกชมาศ  หทัยถาวร
3. เด็กชายบูรพา  ขอจงสุข
4. เด็กชายศรศิลป์  ศิริชู
5. เด็กหญิงเพชรลดา  ศรียันต์
 
1. นางอารีย์  จู่จุ้ยเอี่ยม
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรินทรศึกษา 1. เด็กหญิงชนิญญา  วนมา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศิริแฝง
 
1. นางสาวHu  Xiaonan
2. นางสาวLuo  Yuru
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายกานต์ศศิน  อิสรีย์วรทัต
2. เด็กชายภาสกร  วราจิตติชัย
 
1. นางศิริกุล  รัฐสมุทร
2. นางสุรัจนี  จารัตน์
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันษี 1. เด็กหญิงอลิศชา  สายสร้อย
2. เด็กหญิงอารยา  ช่อจันทร์
 
1. นางชนานันท์  หาญยิ่ง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1. เด็กชายกัมปนาท  บุญเปล่ง
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  แถบทอง
3. เด็กชายณัชพน  มีสังเกต
4. เด็กชายนนทิวรรธน์  รอดทอง
5. เด็กชายรณกร   ศรีละคร
6. เด็กชายสรวิชญ์  สวายแอม
 
1. นายรัตนศิลป์  ไชยพลงาม
2. นางสาวเจริญรัตน์  พอกสนิท
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดาศรี
2. เด็กชายชยานิน  ดวงศรี
3. เด็กชายฐานทัพ  ดวงศรี
4. เด็กชายภัทรพล  ดาศรี
5. เด็กชายศุภชัย  ธาดา
6. เด็กชายอัครพล  ศรีสุวรรณ
 
1. นายพิศาล  พงศ์พิพัฒน์
2. นายเสริมพงษ์  ดาศรี
3. นางสาวคัทลิยา  มณีโรจน์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ดมหอม
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  ทวีสุข
3. เด็กหญิงธัญวรัตม์  เสมอใจ
4. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  โสนทอง
5. เด็กชายพศวัฒน์  เหลี่ยมดี
6. เด็กชายศักรายุทธ  เหลือล้น
7. เด็กชายศิริศักดิ์  คงสกุล
8. เด็กหญิงเจนจิรา  นุวัยยา
 
1. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
2. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
3. นางกรกนก   คงดี
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) 1. เด็กหญิงกุญธิดา  บุญเส็ง
2. เด็กชายชนะชัย  ไชยชนะ
3. เด็กชายธาวิน   มูลอารีย์
4. เด็กหญิงภานุชนาฎ  แถวพุทซา
5. เด็กหญิงวีรยา  รองแก้ว
6. เด็กชายสิทธิชัย  รสหอม
7. เด็กหญิงสุชัญญา  จารุสิน
8. เด็กหญิงสุชาดา  สติภา
9. เด็กหญิงอนัญพร  ยืนยิ่ง
10. เด็กหญิงอุทุมพร  สำราญจริง
 
1. นางวัชฎา  ยิ่งมีมา
2. นางสาวสุชาวดี  สมมีย์
3. นางสาวรัชนี  วรรณศรี
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันเตรียง 1. เด็กหญิง อัฐภิญญา    พิศงาม
2. เด็กหญิงกาญจนา  นภาคเวช
3. เด็กหญิงชนาภา   ทองมาก
4. เด็กหญิงณัฐธิดา   แสงศิลา
5. เด็กหญิงปาริชาติ   กระจายศรี
6. เด็กชายพิทักษ์ชัย  บุญสมาน
7. เด็กชายภรรคพงษ์  สุขทอง
8. เด็กชายวุฒิชัย   เพชรดีทน
9. เด็กหญิงสุมนัท   สิงห์พรม
10. เด็กหญิงอริสา   คำเพราะ
 
1. นายเสริม  ยัดดี
2. นางวิไลวรรณ   ไชยพร
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันเตรียง 1. เด็กหญิงนวพรรณ   เชิดชาย
2. เด็กหญิงวรรณิสา   ระวังตน
3. เด็กหญิงอลิษา  สุบินยัง
4. เด็กหญิงอาภาพร   แก้ววิเศษ
5. เด็กหญิงเสาวณี   ระเมียดดี
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ทองนวล
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระ 1. เด็กหญิงชลณิชา  ระยาย้อย
2. เด็กชายสรวิศ  ลัดกระโทก
3. เด็กหญิงสุพัตรา  บูรณะ
 
1. นางนริศรา  สาแก้ว
2. นายศัพท์  แก้วสุข
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองเกษ
2. เด็กหญิงวาสนา  สุภาวหา
3. เด็กหญิงอภิรดี  ทางดี
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางศุจิรัตน์  บุราคร
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงดารัณ  เนินงาม
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กิจสกุลไพศาล
3. เด็กหญิงอิสรีย์  รักแผน
 
1. นางผุสดี  จันทเลิศ
2. นางภัสส์ทิชา  เสนจันทร์ฒิไชย
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สุขเอิบ
2. เด็กหญิงศศิวิมล   ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรัทธาธรรม
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นายพีระวุฒิ  คำน้อย
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กหญิงอิสราลักษณ์  เกษอินทร์
2. เด็กหญิงโศภิษฐา  สุริอาจ
 
1. นายอนุรักษ์  พิศวงศ์
2. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงณัชชา  ปาทาน
2. เด็กหญิงต้องใจ  ศรีวรกุล
 
1. นางผาณิต  ยงยิ่งหาญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อ่อนหนองหว้า
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายภูมินทร์   อรุณโรจน์รุจี
2. เด็กชายสนธยา   วรรณไสย
 
1. นางสาวสมรัก  บูรณะ
2. นายพีระวัฒน์  โพธารินทร์
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายธาดา  แสงอรุณ
2. นางสาวไปรยา  จันทรัตน์
 
1. นายศตวรรษ  พันฤทธิ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กชายปริญญา  พูนสกุล
2. เด็กหญิงอานิพร  สิงห์คะนอง
 
1. นางสาวอนงนาฎ  ศักดิ์ศรีจันทร์
2. นางกัญชริญา  ตรงคำนึง
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายภูริภัทร  พรหมแก้ว
2. เด็กชายสุวิจักษ์  คร่ำสุข
 
1. นางผาณิต  ยงยิ่งหาญ
2. นางสาวเกื้อกุล  โสดา
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  หล่อแหลม
2. เด็กชายณัฐนิจ  ทองดา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรสยาตรัส
2. นางนัทรินทร์  ทองหล่อ
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัชชา  สังลาย
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ฉุนกล้า
 
1. นายจักรพงษ์  ประดับสุข
2. นางสาวเจษฎา  ประดุจชนม์
 
179 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 1. เด็กหญิงนุชวรา  โพนสีสม
2. นายวรา  จันทร์เทศ
 
1. นายชานนท์  ผมงาม
2. นายพีรภาพ  คำแก้ว
 
180 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญมาก
2. เด็กหญิงพิมพ์สวย  ธุอินทร์
 
1. นายสุประกิจ  สิงจานุสงค์
2. นางสาวจันทร์จิรา  มีกล้า
 
181 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    อุดร
2. เด็กชายเดชณรงค์   แก้วโพธิ์กลาง
 
1. นายพีระวัฒน์  โพธารินทร์
2. นางสาวสมรัก  บูรณะ
 
182 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 1. เด็กชายจักรพงศ์  วัชรกุล
2. เด็กชายนพคูณ  จูมคำ
3. เด็กชายแทนไทย  พากเพียร
 
1. นายสิทธิพงศ์  กับแก้ว
2. นางประภาศิริ  กับแก้ว
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) 1. เด็กชายจีรวัฒน์  พันธ์ศรี
2. เด็กชายณัฐวัชร  แท่นแก้ว
3. เด็กชายภูมินันท์  ยอดเพ็ชร
 
1. นายโกวิท  กิ่งแก้ว
2. นายธนวุฒิ  คุณนาม
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายธนภัทร  วริทธิธรรม
2. เด็กชายธีรัตม์  สวายสมสีกุล
3. เด็กชายเจตน์  อมรกาญจนวัฒน์
 
1. นายศักดิ์ชัย  พิศวงค์
2. นายองอาจ  สารนิม
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายพบธรรม  ฉัตรธนาธรรม
2. เด็กชายเอื้อการย์  พิศวงค์
 
1. นายศักดิ์ชัย  พิศวงค์
2. นายองอาจ  สารนิม
 
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงบุษบาทิพย์  ชาวนา
2. เด็กชายพลกฤต  พิกุลชาคร
3. เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  จึงสุวัฒนานนท์
 
1. นายศักดิ์ชัย  พิศวงค์
2. นายองอาจ  สารนิม
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) 1. เด็กชายดนุพัฒน์  หอมขจร
2. เด็กชายพิสิทฐ์  ชัยยุทธภูมิ
3. เด็กชายสิทธิพล  ภาวิรัมย์
 
1. นางครองขวัญ  คงโนนกอก
2. นางสุขลา  ยืนยง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 1. เด็กชายนราเทพ  โต๊ะงาม
2. เด็กชายนวพล  บุญมาก
3. เด็กชายศราวุธ  กระแสโสม
 
1. นายธีระศักดิ์  อาษาราช
2. นายพิชิต  พ่อค้า
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชญาดา  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงธิติกานต์  หงษ์เพชร
3. เด็กหญิงพรรณิภา  สาธร
 
1. นางศิริรัตน์  บุญอุ่น
2. นางนิภาพร  บุคจำปา
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายธนากร  บุญเลิศ
2. เด็กชายศาสตรา  เพ่งพิศ
3. เด็กชายอิทธิพล  ณรงค์ชัย
 
1. นางสาวชญากานต์  พรหมบุตร
2. นางสาวศิริญญา  สิทธิจันทร์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกฤติยา  สาเกตุ
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ไข่มุกข์
3. เด็กหญิงมณฑการต์  นุสิทธิ์
4. เด็กหญิงมนิดา  สำคัญยิ่ง
5. เด็กหญิงสุชาดา  บุญเหมาะ
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สำคัญยิ่ง
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นางลลินญา  โอษฐงาม
3. นายบรรณ์  ชัยพรม
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงกนกอร  จันทร์สอน
2. เด็กชายคณิต  ไชยมี
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  แสงมณี
4. เด็กหญิงลาวัลย์  จันทร์เทพ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงสุทธินันท์  คำมาก
 
1. นางบุญญรัตน์  ดีพร้อม
2. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
3. นางบุตรดี  โอษฐงาม
 
193 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจรน 1. เด็กหญิงนวลพรรณ  นิยมหาญ
2. เด็กหญิงพิณพลอย  สมานโสร์
3. เด็กหญิงอลิสดา   ปัญตะยัง
 
1. นางพนิดา  ยิ่งกล้า
2. นางสาวรัตติยา  โสรเนตร
 
194 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะโนวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองชา
2. เด็กชายธนพล   สระแก้ว
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  เบ็ญจมาศ
 
1. นายชวน  สมสะอาด
2. นางพวงผกา  สมสะอาด
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาบ 1. เด็กชายณัฐภัทร   บัวสาย
2. เด็กชายธนกร   ใจเป็นชาย
3. เด็กชายวัชรินทร์   ดวงเดียว
 
1. นางกัญญา   บุญขาว
2. นางเครือวัลย์   สายกระสุน
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาแวะ 1. เด็กหญิงจันทร์จุรี  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงนันทิชา  หนุนโชค
3. เด็กหญิงมุฑิตา  พรหมสวัสดิ์
 
1. นายทวีสุข  เจือจันทร์
2. นางวรัชยา  เจือจันทร์
 
197 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชค 1. เด็กหญิงกวิตา  เดชวารี
2. เด็กหญิงดิษฐ์ลดา  จันทร์แสง
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  เดชวารี
 
1. นางอำพร  ศรีระอุดม
2. นางสาวอารยา  วิโรจน์
 
198 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. นางสาวธิดารัตน์  สมอคำ
2. นางสาวพิยดา  ยีรัมย์
3. นางสาวสุนันทา  ช่วงชัยชนะ
 
1. นางรัตนาพร  คงวิริยะศิลป์
2. นางสาวรังรอง  พริ้งเพราะ
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวารไพร 1. เด็กหญิงธัญสุดา  สามารถ
2. เด็กหญิงพีชญาภรณ์  อินทอง
3. เด็กหญิงวริศรา  มั่นยืน
 
1. นางสาวอุษณีย์  เจริญยิ่ง
2. นางสาวชัญญรัตน์  บุญล้ำ
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงนภาภัช  ธรรมษา
2. เด็กหญิงมาริสา  เสาวลัย
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   รองแก้ว
 
1. นางนารี  ประจันทร์
2. นางสุนทรี  บุญเปล่ง
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ไปแดน
2. เด็กหญิงนิรันดา  ขันนาค
3. เด็กหญิงภัสสร  ภาคพรม
 
1. นางธัญลักษณ์  โคระทัต
2. นางวีรนาท  ศาลางาม
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 1. เด็กหญิงทิชากร  ปัจวาจา
2. เด็กชายสุรารักษ์  ไชยวาส
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุตรโสม
 
1. นางสุพรรณี  ท่าดี
2. นางสาวเมธานันท์   มณีผล
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปรียง 1. เด็กชายณฐพงศ์  โสภา
2. เด็กหญิงผกามาศ  ควรดี
3. เด็กหญิงอลิษา  เกตุหอม
 
1. นายกมล  จันทร์สว่าง
2. นางสาวสุกัญญา  เหล่าวรัญญู
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรมไพร 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ภู่เพชร
2. เด็กหญิงปิยนันท์  บุญสอน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จำปี
 
1. นางนุสรา  ชัยฉลาด
2. นางจุรีย์  ตระกูลดี
 
205 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กหญิงพันธ์พฤกษา  ศรีเจริญ
2. เด็กชายภูเบศ  สำราญ
3. เด็กหญิงวิรุณญา  หล่อแหลม
 
1. นางสะท้อน   เนตรอุดมสุก
2. นางเบญญา  นพพิบูลย์
 
206 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกัญญณัท  แม้นรัมย์
2. เด็กหญิงรชิสรา  สุดหล้า
3. เด็กหญิงสิรภัทร  ใจนวล
 
1. นางนภาดล  เป็นสำราญ
2. นางวลัยลักษณ์  พวงคำ
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองที 1. เด็กชายโสภณวิชญ์  ตะลุดตะกำ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. นางสาวสาวลี  บุญไทย
 
1. นางจุฑามาศ  ดุจจานุทัศน์
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระดาน 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญเหมาะ
 
1. นางมานี  บุญยงค์
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  แทนอินทร์
 
1. นางสาวพรวิมล   ปานทอง
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กหญิงสุชญา  กาศรัมย์
 
1. นายลัทธ์  พิมพกรรณ
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายธนดล  พงษ์วิเศษ
 
1. นางสาวปัณณพร  แสนยะมูล
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 1. เด็กชายภานุพงษ์  แดนศิริ
 
1. นางสาวอัษฎาพร  ลาสนาม
 
214 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวารไพร 1. เด็กหญิงธัญสุดา  สายกระสุน
 
1. นางเรณู  แสนกล้า
 
215 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 1. เด็กชายปิยังกูร  ทองย้อย
 
1. นางสาวจริยา  ปัตตานี
 
216 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายจีรศักดิ์  รูปทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  มงคลพัฒน์
 
217 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระ 1. เด็กชายตรีรัตน์  มะสีมะลี
2. เด็กชายนที  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ด้วงลำพันธ์
 
1. นางนริศรา  สาแก้ว
2. นางวิยะดา  สุยคง
 
218 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงมลธิดา  แก้วจันเพชร
2. เด็กหญิงรัชนีกร  สุขเต็ม
3. เด็กหญิงสัตกมล  สุขประเสริฐ
 
1. นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง
2. นางสาวจุไรรัตน์  สุภาวหา
 
219 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทักษิณวารี 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  จำปาทอง
2. เด็กชายศตวรรษ  บูรณ์เจริญ
 
1. นายวัลลภ  สมานเมือง
2. นางสาวปทุมทิพย์  อุ่นทวี
 
220 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายดนัย  นะวะนิล
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ประสานสุข
 
1. นางสาคร  สีหาบุตร
2. นางสาวปัณณพร  แสนยะมูล
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวน 1. เด็กชายศรเทพ  นิลทัย
 
1. นางดรุณี  บุญต่าง
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 1. นางสาวศศิประภา  เติมสุข
 
1. นางพิพัตณ์  สินมาก
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะลัน 1. เด็กชายภูริภัทร  เพชรสุวรรณ
 
1. นางนิตยา กัญญา  กล้าจริง
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กชายกฤติธี  ก่อแก้ว
 
1. นายสุทธิกาญจน์  ศรีเลิศ
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 1. เด็กหญิงโสภา  สมนาค
 
1. นางสาวกมลชนก  พันธมาศ
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เรืองยิ่ง
 
1. นายเกษมศักดิ์  เทศแก้ว
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  มิฆะเนตร
 
1. นางสาวรัฐพร  ปุริโส
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปรียง 1. เด็กชายพิชญุตม์  ชำนาญสิงห์
 
1. นางสาวสมศรี  พวกพูนดี
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายชาญณรงค์  เป็นพวงพุ่ม
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  มงคลพัฒน์
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 1. เด็กหญิงภัทริกา    ตรงเที่ยง
 
1. นางสาวศิวนันท์   พุฒภูงา
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองที 1. เด็กชายวีรพล  จิตหาญ
 
1. นางปลื้มกมล  งามนุช
 
232 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กหญิงณรัตดา  นิลพัฒน์
 
1. นายมุณี  แก่นดี
 
233 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดนโอก 1. เด็กชายนิติรัฐ  ชาวนา
 
1. นางสาวชนมน  คำผาย
 
234 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  อาบทอง
 
1. นายนิรุตติ  บุตรงาม
 
235 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กชายเดชาธร  มานะ
 
1. นายพิทักษ์  บุญเพิ่ม
 
236 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 1. เด็กหญิงพลอยสวย  สิงห์ยัง
 
1. นางสาวรัตนา  จองชนะ
 
237 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 1. เด็กหญิงณัชณิชา  ปะวะโก
2. เด็กหญิงปภัสรา  สหชาติ
3. เด็กหญิงปัญญารัตน์  ธรรมสารกอง
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสสินทร์
5. เด็กหญิงอินทิรา  ภูพันธ์นาค
6. เด็กหญิงอินทิรา  ภูพันธ์นาค
7. เด็กหญิงเบญญาภา  ยินดี
 
1. นางเกษร  เจริญรัตน์
2. นางวีรนาท  ศาลางาม
3. นางกัญญณัช  แก้วมรกต
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตางมาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญเติม
2. เด็กชายยุทธนา  วันดีร์
3. เด็กชายสุทธิชัย  แพงมา
 
1. นางจุลัยลักษณ์   ญาตินิยม
2. นางสาวสุพัตรา   วงศ์วังจันทร์
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายณรงกร  แก้วงาม
2. เด็กหญิงนาตยา  เห็มสุวรรณ
3. เด็กหญิงวรรณชนก  จันทับทิม
 
1. นางพิกุล  ใคร่นุ่นกา
2. นายบรรณ์  ชัยพรม
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายณภัทร์  ตื่นเต้นดี
2. เด็กชายนรสิงห์  อาญาเมือง
3. เด็กชายปิยวัฒน์  นามสวัสดิ์
 
1. นางอภิญญา  ทองนำ
2. นางจันทรา  ปฐมเสรี
 
241 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   จรจรัล
2. เด็กชายจิราพัชร  สติภา
3. เด็กชายชวนากร  สายบุตร
 
1. นางสาวศิริพร  ทองนำ
2. นางสาววิจิตรา  บูรณะ
 
242 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  บุญมาก
2. เด็กชายณัฐมล  บรรลือทรัพย์
3. เด็กหญิงบุญตา  ท้าวทอง
 
1. นางสาวศุภัสษณัฎฐ์  ประวัติพร
2. นายวัฒนา  สุขดี
 
243 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายจีราวัฒน์  ฐานะยิ่งเจริญ
2. เด็กชายวัชระ  ฉัตรดอน
 
1. นางสาวนารี  บุญเรือง
2. นางสาวยุภาพร  บุญโต
 
244 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจดี
2. เด็กชายโชคชัยวัฒน์  ขนานรัมย์
 
1. นางสาวกนกนุช  ใจดี
2. นางสาวนิตยา  ใจดี
 
245 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1. เด็กชายพงศกร  ศรีจันทร์
2. เด็กชายสรรเสริญ  เสริมทรัพย์
 
1. นางสาวพนิดา  ส่งศรีแสน
2. นางสาวสุชะดา   ห่อทรัพย์
 
246 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายพงศกร  หงส์มา
2. เด็กชายวราวุธ  แก้อุดร
 
1. นายวิทวัส  สวัสดี
2. นายชยกฤต  ฉายถวิลน์
 
247 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 1. เด็กชายชวลิต  สกุลจันทร์
2. เด็กหญิงสุดาพร  พันพรม
3. เด็กชายอนุรักษ์  แซ่จึง
 
1. นางวิภารัตน์  ลัดดาหอม
2. นายอนุวัต  อยู่เย็น
 
248 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาบ 1. เด็กชายนวพล  แพงแก้ว
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เหมาะหมาย
3. เด็กชายสิทธิ์นันท์  คงเร่งดี
 
1. นางกัญญา   บุญขาว
2. นางเครือวัลย์   สายกระสุน
 
249 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายณธกร  หมิ่งแก้ว
 
1. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
 
250 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงสโรชา  บุราคร
 
1. นายเดชา  วุฒิยา
 
251 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กชายธรรมรัตน์  สันทาลุนัย
 
1. นายเดชา  วุฒิยา
 
252 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  คงอุตส่าห์
 
1. นายเดชา  วุฒิยา
 
253 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สายบุตร
 
1. นายเอกวิทย์  เพ็ชรสุข
 
254 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงวรรณิศา  วิยาสิงห์
 
1. นายเดชา  วุฒิยา
 
255 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กชายสราวุธ  โรมรินทร์
 
1. นายเดชา  วุฒิยา
 
256 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กชายจตุพร  บุญไทย
 
1. นายไพบูลย์  นามวงษ์
 
257 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1. เด็กหญิงขวัญพิมล  ศรีปัตเนตร
2. เด็กชายจตุพร  บุญไทย
3. เด็กหญิงทิพย์ลดา  สันทาลุนัย
4. เด็กหญิงธวินันท์  อัปกาญจน์
5. เด็กหญิงนุชนาฎ  คงอุตส่าห์
6. เด็กหญิงปาริชาติ  คะหาญ
7. เด็กหญิงปิยธิดา  ทองแท่ง
8. เด็กหญิงปิยะทิพย์  พันพม่า
9. เด็กหญิงพรชิตา  สันทาลุนัย
10. เด็กชายพัชรพล  สมนาค
11. เด็กหญิงมณีรัตน์  สันทาลุนัย
12. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญสัม
13. เด็กหญิงรุ่งฤดี  สันทาลุนัย
14. เด็กชายวรกฎ  เผ่าแก้ว
15. เด็กหญิงวรรณิศา  วิยาสิงห์
16. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ผะกาเกตุ
17. เด็กชายศศิประภา  วงหินกอง
18. เด็กหญิงสมฤทัย  สันทาลุนัย
19. เด็กชายสหรัฐ  ชัยโคตร
20. เด็กชายสิทธิชัย  วิชุมา
21. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สันทาลุนัย
22. เด็กหญิงสโรชา  บุราคร
23. เด็กชายอภิวัฒน์   โสภา
24. เด็กหญิงอาทิตยา  ถิ่นทองหลาง
25. เด็กหญิงอารียา  สันทาลุนัย
26. เด็กหญิงอุษามณีย์  บุญฑูรย์
27. เด็กหญิงอโนทัย  บุดดางาม
28. เด็กหญิงเกวลิน  ต้นวัน
29. เด็กหญิงเกวลี  ต้นวัน
 
1. นายจิรกิตติ์  ทองดี
2. นายเดชา  วุฒิยา
3. นายไพบูลย์  นามวงศ์
4. นางสาวชุดาณัฎฐ์  ห้าวหาญ
5. นางจิราพร  สหัสทัศน์
6. นางนุชจรินทร์  ภางาม
7. นางมนตรี  ควรกล้า