รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุชัญญา  มาธุรัง
 
1. นางอารมณ์  วงศ์บาสก์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  พลไชย
 
1. นางนภาพร  วงศ์อุดมศิลป์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กหญิงตวงทอง  อ่วมมณี
 
1. นางสุดารัตน์  มงคลกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1. เด็กหญิงดวงใจ  น้อยทุ่มอุ่น
 
1. นางมยุรี  ทองภู
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงศิรินภา   มุ่งลา
 
1. นางแหวนเพชร  ทวีศักดิ์สมบูรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงนุจรินทร์  อุตนาม
 
1. นางรักษ์ติยา  ไชยวงศ์คต
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 1. เด็กหญิงหยาดทิพย์  ชาที
 
1. นางมยุรีย์   แพงไชย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงศรีสุข  ทานาศิลป์
 
1. นางแหวนเพชร  ทวีศักดิ์สมบูรณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 1. นางสาวรุ่งทิพย์  เย็นรัมย์
 
1. นางบัวเผื่อน  บุตรเพชร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกภู 1. เด็กหญิงวรกานต์  ผุยลานวงค์
 
1. นางวารีย์  บุญสิทธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  คำโคตร
 
1. นางไขนภางค์  ศรีมุกดา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤษณ์นภา  นาโควงค์
 
1. นายวัชรพงศ์  สิริ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 1. เด็กชายกุลพัชร  เขียวสว่าง
 
1. นางสวาท  มาลีลัย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 1. เด็กชายสุเมธ  หาญชนะ
 
1. นางสวาท  มาลีลัย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงพิภัทรากุล  อินไชยา
 
1. นายอภิชาติ  ชมภูทัศน์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  สอนพิมพ์
2. เด็กหญิงทัสมา  คำประสงค์
 
1. นางปาริชาติ  ชินโณ
2. นางอาภรณ์  พลราชม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชลิตา  สีสุรินทร์
2. นายนันทวัฒน์  นารีแพงสี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อุปพงษ์
2. นางนภาพร  กาญจนเกต
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิรมัย 1. เด็กหญิงทิวา  รักเจริญ
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  นกขุนทอง
 
1. นางสาวศุภราภรณ์  เลาหวิโรจน์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 1. เด็กหญิงณัฐหทัย  บุตรโคหา
2. เด็กหญิงสุปรียา  หล้าพรหม
 
1. นางสาวพัทธวรรณ  คำสงค์
2. นางสาวธิดารัตน์  อ่อนอำพันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 1. เด็กหญิงชลชิชา  สุวรดี
 
1. นายนภัทร  ภูศรีฐาน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายภูเบศ  รุจิโรจน์อำไพ
 
1. นางปิยนารถ  วงศ์กาฬสินธุ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 1. นายณัฐพงษ์  วงศรีลา
 
1. นางสาวปิยะมาศ  โถแพงจันทร์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จำปาวงศ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ราชรัมย์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เลิศล้ำ
 
1. นายสุรศักดิ์  หันจางสิทธิ์
2. นายเสกสรร  สมน้อย
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตติลักษณ์  ศิลามิตร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  อุดมสิน
3. เด็กหญิงไอรดา  นาโควงค์
 
1. นายเอกวัช  เมืองโคตร
2. นางสาว อัจฉริยา   นาโควงค์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กหญิงชาลิสา  การร้อย
2. เด็กหญิงมินรญา  อุปพงษ์
3. เด็กหญิงสุชานาถ  ลาดบาศรี
 
1. นายศฐาพงษ์  ไชยนา
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 1. นางสาวนฤมล  วงศ์สอน
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  จักรทองกาย
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำตั้งหน้า
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ไชยผา
2. นายอดิศักดิ์  ศรีนา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายพงษภัทร  รุจิโรจน์อำไพ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  นามประกาย
 
1. นางวิรัชฎา  เพ็งธรรม
2. นายธนบัตร  พละชัย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 1. นางสาวนารีรัตน์  โสมชัย
2. นายอนุกูล  สุพันธ์นา
 
1. นางสาวปิยะมาศ  โถแพงจันทร์
2. นางสาววิยะดา  คึมยะราช
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  เกษโสภา
 
1. นางศันสนีย์  บุตรศรีรักษ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ภูธรเลิศ
 
1. นางศันสนีย์  บุตรศรีรักษ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงออมทรัพย์  พิมพ์ชัย
 
1. นายบรรชา  บุตรศรีรักษ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนศรี
2. เด็กหญิงจิณณพัต  วงศ์มีแก้ว
 
1. นางสุกัญญา  วงศ์มีแก้ว
2. นางพัชรินทร์  แสนวิเศษ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชัยบุตร
2. เด็กหญิงวรรณิศา  เกษโสภา
 
1. นายบรรชา  บุตรศรีรักษ์
2. นางศันสนีย์  บุตรศรีรักษ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลวิทยา 1. เด็กชายศรัณย์  ฮาดทักษ์วงศ์
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  ว่องไว
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 1. เด็กชายคงเกียรติ  พรมด้าว
 
1. นางธีราพร  ศรีแพน
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1. เด็กหญิงสุปรียา  ผาใต้
 
1. นางสาวธัญชนก  จันทะนาวงษ์
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงปณิชา  กีรติบุญญากร
 
1. นางนพรัตน์  พรมเมือง
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 1. เด็กชายธนัญชัย   แสนเสนา
 
1. นางจริญญา   อัตรสาร
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายกฤตภาส  เมฆราช
2. เด็กหญิงกิ่งผกา  พรหมพิทักษ์กุล
3. เด็กหญิงวริศรา  ศรีนา
 
1. นางระพีพรรณ  ทองพันธ์
2. นางสาวเบญจมาศ  จรรยาวดี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชัยแสง
2. เด็กชายจิระศักดิ์  เจริญศรี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีลารักษ์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  ศรีไตรเรือง
2. นายณรงค์ชัย  อุดด้วง
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงชนม์ชนาถ  พลมาศ
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศิลารักษ์
3. เด็กหญิงณัฐวลัญชญ์  พิริยสัตยา
 
1. นางสุวรรณศรี  จีรวิทย์
2. นางทรายแพรว  ไชยมัชฌิม
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  แสงสา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยมาโย
3. เด็กหญิงอรัญญา  คุณสมบัติ
 
1. นางสาวพัทยา  ไชยขันธ์
2. นางสุกัลญา  สงวนพิมพ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กชายกฤตภัค  โพธิ์ชัย
2. เด็กชายคฑาวุธ  พรหมหากุล
3. เด็กชายสุรเกียรติ์  อุปพงษ์
 
1. นายกำพล  ทองพันธ์
2. นางสาวศิวนาถ  ไชยมาศ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงชนันดา   พองพรหม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรีนาม
3. เด็กหญิงสุภารัตน์   จูมสีสิงห์
 
1. นายจตุภัทร  พองพรหม
2. นางปริญญา  สาระราช
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงชาราห์   วิคทูเรีย รูธ
2. เด็กหญิงวนาลัย   สมยา
3. เด็กหญิงวีรภัทรา   จามน้อยพรม
 
1. นางสาวณพิชญา  แสงมะณี
2. นางสาวอินทุอร   อิมอาดูร
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กชาย.อิทธิพล   เจริญคร
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงผกามาศ   แก้วคำแจ้ง
 
1. นางสาวอจิมา   รักษาพล
2. นางสาวปราณี  กุลมิน
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กชายจรูญโรจน์  ต้นศรี
2. เด็กชายไตรภพ  ทิลารักษ์
 
1. นายกำพล  ทองพันธ์
2. นางพิมพ์สุดา  วัฒนประคัลภ์
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   กล้าเกิด
2. เด็กหญิงศิวนาถ   เวงวิถา
 
1. นายจตุภัทร  พองพรหม
2. นางปริญญา  สาระราช
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1. เด็กชายนวพล  เหี้ยมเหิน
2. เด็กชายหฤษฎ  เสนจันตะ
 
1. นางนฤทัย  เสนจันตะ
2. นางมยุรี  ทองภู
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  หาญภูบาล
2. เด็กชายศิริวิชัย  สระแจ้งตูม
 
1. นางพูลทรัพย์  โพธิ์สุ
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายปิติภัทร  พระวงษ์วัน
2. เด็กชายวชิรวิทย์  วงษ์รินยอง
 
1. นายวาทิต   ทองบุญธาตุ
2. นางวนิดา  หนุดตะแสง
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. นายจักรกฤษ    ตุ่นปรุ
2. นายฐิติศักดิ์   วงศ์เครือศร
 
1. นายเสริมพล  นาสูงชน
2. นางจิตชยา  ธาตุกระโทก
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายธนกร  พรมเมือง
2. เด็กชายนรุต  พรมโคตร
 
1. นายชูชาติ  ไฉนงุ่น
2. นางสาวอรอนงค์  ทวยจันทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 1. เด็กหญิงกนกนันท์  ต้องเดช
2. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ฤทธิ์กองโพธิ์
3. เด็กหญิงปวิตรา  มาลาศรี
4. เด็กหญิงรวิภัทร  อังคะจันทร์
5. เด็กหญิงแก้วเกล้า  ทุมต้ายหวัน
 
1. นางมยุรีย์   แพงไชย
2. นางสาวจิตรลดา  ทองอันตัง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงชัญญานุช  กิตติกุลโรจย์
2. เด็กหญิงประภาสิริ  ศรีนา
3. เด็กหญิงปัญจพร  วรรณทิพย์
4. เด็กหญิงวรัทยา  ลาดสุวรรณ
5. เด็กหญิงเกสรา   ดวงกุลสา
 
1. นายพิชญพัชร  สุขขาว
2. นางสาวแพรชญาภา  วรรณพัฒน์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 1. เด็กหญิงณฐพร  พรหมโคตร
2. นางสาวนงฤดี  งอยผาลา
3. นางสาวมุทิตา  ผาริโน
4. นางสาวศิริวรรณ  งอยกุดจิก
5. นางสาวสิริรัตน์  โพธิ์สว่าง
 
1. นางวรรณา  พรหมศิริ
2. นางศรีวรรณ  ศรีบานแจ่ม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1. เด็กชายประกาศิต  สำพะโว
2. เด็กหญิงปาลริกา  ทาศรีภู
3. เด็กชายลลิตา  แสนสุริวงค์
4. เด็กชายสุชานุช  เสนจันตะ
5. เด็กชายสุริยา  เรียมทอง
 
1. นางนฤทัย  เสนจันตะ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมเชษฐา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงกนกพร  ยางธิสาร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์ตาแพง
3. เด็กหญิงนิธินันท์  โต๊ะชาลี
4. เด็กหญิงลลิตา  ยางธิสาร
5. เด็กหญิงอัญมณี  ยางธิสาร
 
1. นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ
2. นางสาวฉัตรสุดา  การุญ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. นางสาวขวัญดารา  บรรผนึก
2. นางสาวจุฬารัชต์  โคตรวังอวน
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  ฮันวงค์
4. เด็กชายพงศกร  พานิชนาวา
5. นางสาวอุทุมพร  พานเชียงแสน
 
1. นางไพลินทร์   อุดมเดช
2. นางมกราพร  ตระกูลมา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่วิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  พาพรมลิก
2. เด็กหญิงชิดชนก  เขียนพลแสน
3. เด็กชายนรงฤทธิ์   มรดก
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีระวัน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ว่ามป้อง
 
1. นายสิทธิพร  สิมลา
2. นางสุวรรณี  สิมลา
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จำปารักษ์
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  มูลชาติ
3. นายภูแก้ว  แววศรี
4. เด็กชายระพี  กลับแก้ว
5. เด็กหญิงไพลิน  ประเสริฐสังข์
 
1. นายชนะศักดิ์  สิทธิอมร
2. นายศิวาวุธ  ชิณโคตร
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายกรวัฒน์  ฉิมวรรณ
2. เด็กชายคุณากร  อุสันเทียะ
3. เด็กหญิงชญานันท์   รักษาขันธ์
4. เด็กชายทัฆภัทร  สลางสิงห์
5. เด็กชายนรเทพ  บูรณะเนตร
6. เด็กหญิงนวรัตน์  สว่างพฤกษ์
7. เด็กหญิงปภิณทิพย์  สมสมัย
8. เด็กหญิงปิ่นมุขดา  พลหาร
9. เด็กชายพลากร  ลีลาชัย
10. เด็กหญิงพิจิตรา  ชนะเกียรติไพศาล
11. เด็กชายภนาย  เกษจุโลม
12. เด็กชายภาคิน  ผาพรม
13. เด็กชายวรวุฒิ  สีแสนตอ
14. เด็กหญิงวิรัมภา  ประจักษ์วงศ์
15. เด็กหญิงศิรดา  สกลจันทร์
16. เด็กชายศุภณัฐ  พิมพ์มีลาย
 
1. นางพัชรินทร์  จุลบาท
2. นางวารุณีย์  กุลธรวิโรจน์
3. นางดาวใจ  ราชาไชย
4. นางธัญญลักษณ์  สวัสดี
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายทวีวัฒน์   กาแก้ว
 
1. นางศุภานัน  นาเชียงใต้
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงจริยา  บุญสา
 
1. นางดวงแข  โททุมพล
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงวิภาพร   แก้วเคน
 
1. นางสุวรรณา  สุริรมย์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงพลอยสุกัญญา  สกุลทอง
2. เด็กชายอนุสรณ์  รักภูเสน
 
1. นางทองม้วน  พิมพ์เภา
2. นางชฏาพร  ศรีลาพัฒน์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กชายจีระวัฒน์  เพียรภูเขา
2. เด็กหญิงศิริธิดา  รัตพลเเสน
 
1. นางทองม้วน  พิมพ์เภา
2. นายไพศาล  เลิศสงคราม
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. นางสาวกัญญารัตน์  จอมเเจ้ง
2. นายวิทวัส  พุทธคม
 
1. นางทองม้วน  พิมพ์เภา
2. นายประมาณ  พิมพ์เภา
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงกมลชนก  กองอุ่น
2. เด็กหญิงชลธิชา  พลวงศ์ษา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทาอัด
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  ชาชมราษฎร์
5. เด็กหญิงธิดาภรณ์   สุขจิตรพิมาย
6. เด็กหญิงนภัสสร  สง่าดี
7. เด็กหญิงน้ำเพชร  ชมชายผล
8. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  นันตะสุข
9. เด็กหญิงพิชญภัทร  บุญเรืองจักร
10. เด็กหญิงเกสรา  วงศ์กาฬสินธุ์
 
1. นางอรพิน  พลราชม
2. นางกมลลักษณ์  โพธิ์ทอง
3. นายทองยศ  ชินบุตร
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงปาริชาติ   แสนบรรดิษฐ์
2. เด็กหญิงผกามาศ   แสนบรรดิษฐ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์   ลีคำงาม
4. เด็กหญิงวัลลภา   อุปพงษ์
5. เด็กหญิงศุภสุดา   พะเสนา
6. เด็กหญิงสุนิษา  ปาทะวงค์
7. เด็กหญิงอารญา   จันอรรคคะ
8. เด็กหญิงเขมิกา  โถประคำ
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  ลอดซอง
10. เด็กหญิงแก้วตา   เหล่านายอ
 
1. นางสุวรรณา  สุริรมย์
2. นางอัมรา  ทิพเลิศ
3. นางสาวประภัสศรี  ไกรษรวงค์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1. เด็กหญิงชญานิศ  สุภาพ
2. เด็กหญิงดุสิตาภรณ์  เลาะไธสง
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เพ็งสุวรรณ
4. เด็กหญิงนีรชา  วงศ์เครือศร
5. เด็กหญิงปานฤดี  แสงวงค์
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  บูรณ์เจริญ
7. เด็กหญิงสุนันทา  ผาใต้
8. เด็กหญิงอนัญญา  แสงตา
9. เด็กหญิงอภิชยา  แก้ววิเศษ
10. เด็กหญิงอริสา  ประชุมชัย
 
1. นางเกตชรินทร์  เพียสา
2. นางเฉลิมศรี  โกมินทรชาติ
3. นางภัคจีรา  ศรีทวีกาศ
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐวดี  วีระพัฒน์
2. เด็กหญิงดาวนิน  สุกมาก
3. เด็กหญิงนัสชา  ปรีสิงห์
4. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชมเมิน
5. เด็กหญิงพีรวัฒน์  เพียโคตร
6. เด็กหญิงวรรนิสา  จันทร์แจ่ม
7. เด็กหญิงวาสนา  ใจโหม้
8. เด็กหญิงศุพิตา  แสนพลอ่อน
9. เด็กหญิงสุนิตา  ชิมังค์
10. เด็กหญิงอดิภา  ภูจำปา
 
1. นางสาวพรพรรณชิดา  วดีศิริศักดิ์
2. นายอรรถสิทธิ์  ศิริขันธ์
3. นางวิมาน  วิชวารีย์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  พรมเพียง
2. เด็กชายตะวัน  คามวัลย์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พัธโนทัย
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำตั้งหน้า
5. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ศรีสกุล
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไกยะฝ่าย
7. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  ฐานพรม
 
1. นายพิทักษ์  สุภาทอง
2. นายมนตรี  ศรีลาศักดิ์
3. นางสาวธนภร  ศรีชาหลวง
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กชายชาญชัย  สร้อยมาลัย
2. เด็กชายภูสิทธิ์  แกะทาคำ
3. เด็กชายวิริยศักดิ์   ภูบึงคำ
4. เด็กชายวีรยุทธ  งอยภูธร
5. เด็กชายสรยุทธ   ศรีบุญแปลง
6. เด็กชายสิทธิชัย   คำน้อย
7. เด็กชายอภิชัย  นัยบุตร
8. เด็กชายอภิเดช   ดากาวงค์
9. เด็กชายอมรรักษ์   ลาสแดง
10. เด็กชายเดชนคร  วงนาตาล
 
1. นายอนุภาพ  โตไทยะ
2. นายสุภาพ  หาดทวายกาญจน์
3. นายวุฒิศักดิ์  พรหม ม สาขา ณ สกลนคร
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายกรวิน  อุปพงษ์
2. เด็กชายชัชฤทธิ์  ใหม่คามิ
3. เด็กชายญาณภัทร  สุขวัน
4. เด็กชายณัฐดนัย  นนท์คำวงศ์
5. เด็กชายธนบดี  งิ้วพรหม
6. เด็กชายธนภัทร  ปรนันท์พิริยะ
7. เด็กชายนพคุณ  วงษ์ประชุม
8. เด็กชายพงศทัต  ถิ่นตองโขบ
9. เด็กชายรพีวิชญ์  ไชยมัชชิม
10. เด็กชายวรินทร  วรรณนิรันดร์
 
1. นายสิทธิกร  ก้อนคำ
2. นายพงษ์ศักดิ์  โสภา
3. นายอภิชาติ  คาวีวงษ์
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กชายศิวจักร  สิตวงษ์
2. เด็กชายเตวิช  แสงส่อง
 
1. นายสมมาตร์  ธนาศิลป์
2. นายประชามิตร  เนาวะเศษ
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ดีมะการ
2. เด็กหญิงนันธิดา  ศรีระบุตร
 
1. นายนราธิป  เหลาพรหม
2. นายเอกชัย  ไชยโยธา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงผกามาริน  สุทธิมาศ
 
1. นางรัตนาภรณ์   เจียมสกุลศักดิ์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงนิธยาภรณ์  พองดวง
 
1. นางรัตนาภรณ์   เจียมสกุลศักดิ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กหญิงศศิธร  ราชาธร
 
1. นายศิริ  สัตถาผล
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กชายภานุสรณ์  ลามคำ
 
1. นางกัลยาณี  สิงหนสาย
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอนันธิญา   อินต๊ะวิน
 
1. นางรัตนาภรณ์   เจียมสกุลศักดิ์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1. นางสาวศุภธิดา   สีหาบุตโต
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สิงคาม
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ลามคำ
 
1. นางสาวนาตญา  คำสะอาด
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงปรารถนา  กุลมิน
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย   ซุยใจทัศน์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากับแก้ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ผลจันทร์
2. เด็กหญิงปรีชญา  วงศ์สีดา
 
1. นางสาวภลดา  แสงโคตรมา
2. นางสาวกัญญาภัค  ดวงปากดี
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ศรีกุลกิจ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  สาคร
 
1. นายกิตติ  จันทลุน
2. นางกัลยรัตน์  คำทะเนตร
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชมภูนุช  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนิศาชล  ด้างถางคำ
 
1. นายเทพณรงค์  บุตราช
2. นางสาวอมรรัตน์  นนท์สุข
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงเกดมณี  พ่อมี
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย   ซุยใจทัศน์
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ข่วงทิพย์
2. เด็กหญิงปาลิดา  บุญมั่ง
3. เด็กชายปิติภัทร  มูกขุนทด
 
1. นางชวาลา  ศรีวงษา
2. นางเอื้อมพร  พองพรหม
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" 1. เด็กหญิงญาธิชา  อ่อนก้อน
2. เด็กชายธนภูมิ   สมปาง
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สองเมือง
 
1. นายเกริกชัย   เกตุปาน
2. นางสาวเบญจวรรณ   ชินเนหันหา
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. นางสาวมันทนา  ชีแพง
2. นางสาววาสนา  พักสูงเนิน
3. เด็กหญิงเพียรปภัสสร  ซีแพง
 
1. นายคมกริช  แก้วดี
2. นางสาวศานต์ฤทัย  โยธา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แพงคำดี
 
1. นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงนันทิดา  ยศสันเที้ย
 
1. นายภาคภูมิ  โสภาเพชร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงปุณยนุช  เชื้อขันตี
 
1. นายชาตรี  โพธิ์ทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ขาวประภา
 
1. นายสุปัน   วงษ์อุ่น
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กชายชาญณรงค์  พันพิพิธ
 
1. นายชาตรี  โพธิ์ทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงกมลพร   บุบผาวัน
 
1. นายศักดิ์ดา   จันทรขันตี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงปุณยนุช  เชื้อขันตี
 
1. นายชาตรี  โพธิ์ทอง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงดวงเนตร  พรมน้อย
 
1. นายอังคาร  พึ่งผล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงนภัสกานต์  พันทา
 
1. นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายบดินทร์  คำจันทร์ษา
 
1. นายชานนทร์  สุภายอง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงวรรณษา  พิชัยคำ
 
1. นางสาวพัชริดา  วิญญาสุข
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายอภิวัฒน์  แสนเสน
 
1. นายชานนทร์  สุภายอง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกันยา  ปะภาวนัง
 
1. นายรุ่งฤทธิ์  ศรีวรรณะ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงญาณิน  แก้วเสถียร
 
1. นายภูวินทร์  รักษ์พงศ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายสิทธิชัย  ปาละรีย์
 
1. นายรุ่งฤทธิ์  ศรีวรรณะ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  คำสงค์
 
1. นายนิวัติ  ฮามพันเมือง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงปานทิพย์  บุญระมี
 
1. นายชาตรี  โพธิ์ทอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เสาร์คำ
 
1. นางสาวเพชรขวัญ  สอนศูนย์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กชายกฤษณะ  ศิริฟอง
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คุณปัญญา
3. เด็กหญิงจิราภรณ์   ดาทุมทา
4. เด็กหญิงจีรนันท์  มิ่งสืบดี
5. เด็กชายตนุภัทร  แง่ธรรม
6. เด็กหญิงนงลักษณ์  เฉิดทรัพย์
7. เด็กหญิงประกายแก้ว   ดงภูยาว
8. เด็กชายปรเมษฐ  เถิงพระวงศ์
9. เด็กชายพัรภัทร  วงศ์เครือสอน
10. เด็กชายพีรพล  ดากาวงค์
11. เด็กหญิงรวิสรา  สุตะโคตร
12. เด็กหญิงรัชนีกร  การชาคำ
13. เด็กชายวัชรพล   กอเนาว์รีย์
14. เด็กหญิงศศิภา   ดากาวงศ์
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีบุญแปลง
16. เด็กชายสมพร   บาลโคตรคุณ
17. เด็กหญิงสาริสา   ดากาวงศ์
18. เด็กหญิงสุพัตรา  มาตราช
19. เด็กหญิงอรอนงค์  พลจำเนียร
20. เด็กหญิงเกศรินทร์  ราชราชา
 
1. นางธนิกา  ไกยพาย
2. นางบรรจบ  สมบูรณ์
3. นางภรปภา  ศรีธิสาร
4. นายพิชิต  มูลเหลา
5. นางวันเพ็ญ  บุญดา
6. นายณัฐวุฒิ์   เลิศศรี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กชายกฤษณัฎฐ์   อินรีย์
2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์   เคนพะนาน
3. เด็กชายฐิติวัฒน์   หอมพิทักษ์
4. เด็กหญิงวรันธร   เคนไชยวงศ์
5. เด็กชายวริศ   กองแก้ว
6. เด็กหญิงวิภาดา   บุบผา
 
1. นายกิตติศักดิ์  กันเสนา
2. นายกฤษดา  พรหมเมืองขวา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนสุข
2. เด็กหญิงกีรติกานต์  กรพันธุ์
3. เด็กหญิงกุลนาถ   ศิลปี
4. เด็กชายจักรพงศ์  งอยจันทร์ศรี
5. เด็กหญิงจิรสุตา  อุปพงษ์
6. เด็กหญิงชวกร  เจริญไชย
7. เด็กหญิงชิษณุชา  โกพลรัตน์
8. เด็กหญิงช่อชมพู  สกุลโชคชัยรัตน์
9. เด็กหญิงช่อลดา  ไพเรืองโสม
10. เด็กหญิงญาดา  ปาละรีย์
11. เด็กหญิงณฐพงศ์  อาจลา
12. เด็กหญิงณฐพร  อุ่นกลม
13. นายณัฐณิชาช์  อินอุเทน
14. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุงิ้วงาม
15. เด็กชายณัฐพงศ์  เตียกมลสิทธิ์
16. เด็กชายดนัยกร  ใหญ่พงษกรณ์
17. เด็กชายธนพัฒน์  บุษมงคล
18. เด็กชายธนวิชญ์  ศิริสวัสดิ์
19. เด็กหญิงธัญนุช  ต้นเชื้อ
20. เด็กหญิงธาริณี  ทัศนพงศ์
21. เด็กหญิงบุณยานุช  อินทะวัน
22. เด็กหญิงปทิตตา  อ่อนชื่นชม
23. เด็กหญิงปัณณพร  บุญวงศ์
24. เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยภูมิ
25. เด็กหญิงฟ้าใส  คารมย์กลาง
26. เด็กชายภูธนภูมิ  โพธิ์ศรี
27. เด็กหญิงวรารัตน์  บัวพรม
28. เด็กหญิงศรัณย์พร  คำสวัสดิ์
29. เด็กชายศศิมา  สุบุญมา
30. เด็กชายศิวัช  บุญยืน
31. เด็กชายสิริวิชญ์  ชาติพา
32. เด็กหญิงสุพิตตา  จันทรังษี
33. เด็กหญิงอรุณีพร  จูจรูญ
34. เด็กหญิงอิสริยา  จิตนภากาญจน์
35. เด็กชายเจษฎา  คำตลบ
36. เด็กหญิงเพียงออ  คำภูมี
37. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ขัติวงค์
38. เด็กหญิงเมรานี  มาห์ร
 
1. นางวิชชุดา  บุญยืน
2. นางวีนัส  พิมพ์มีลาย
3. นายณรงค์ฤทธิ์   วงศ์เข็มมา
4. นางนลินี  เวชกามา
5. นางสาวนงลักษณ์  ทัศคร
6. นางสาววิลาลักษณ์  จันทรังษี
7. นางสาวมนัสวีร์  จันทรังษี
8. นายวชิรวิชญ์  นรภาร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 1. เด็กชายอลงกรณ์  วงศ์สีดา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วงค์อุคะ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 1. นายกริชฐากุล  สร้อยมาลัย
 
1. นางมลฤดี  สารสมัคร
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงธิดากร  จันทรัมพร
 
1. นางสาวพะชิราภรณ์  รูวันมอม
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กหญิงมารตี  สดศรีจันทร์
 
1. นายพลภัทร   มหาวงค์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายอัครพนธ์  สุตะโคตร
 
1. นางสาวมนัสวีร์  จันทรังษี
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 1. นายผดุงเกียรติ  ศรีหนองห้าง
 
1. นายอนุวัตร  โคตกนก
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยางชุม
 
1. นางสาวพะชิราภรณ์  รูวันมอม
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กหญิงมารตี  สดศรีจันทร์
 
1. นางวิลัยพร   วรรณวิจิตร
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 1. เด็กชายพีระภัทร  ครุฑสุวรรณ
 
1. นายคารม  สมสาย
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 1. เด็กชายกฤษณ์  แดนสิริ
 
1. นางสาวสมภาร  ตันสมรส
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงธิดากร  จันทรัมพร
 
1. นางสาวพะชิราภรณ์  รูวันมอม
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. นางสาวภนิตา  ยืนยง
 
1. นางอุบลรัตน์  แดงลีท่า
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1. เด็กชายอนุพงษ์   แสนภูวา
 
1. นางคณัสนันท์   ศรีมงคล
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสิงห์
 
1. นางสมจิตร  เลานวดวัน
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงพรรณปพร  โพธิ
 
1. นางจงพิศ  กุลไทย
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ดาทุมทา
 
1. นางสาววิราวรรณ  เทพเสน
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนสุข
2. เด็กชายจักรพงศ์  งอยจันทร์ศรี
3. เด็กหญิงช่อชมพู  สกุลโชคชัยรัตน์
4. เด็กหญิงญาดา  ปาละรีย์
5. เด็กชายดนัยกร  ใหญ่พงษกรณ์
6. เด็กชายธนพัฒน์  บุษมงคล
7. เด็กชายธนวิชญ์  ศิริสวัสดิ์
8. เด็กชายสิริวิชญ์  ชาติพา
9. เด็กชายเจษฎา  คำตลบ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์   วงศ์เข็มมา
2. นายวชิรวิชญ์  นรภาร
3. นางสาวอาภัสสร  พิลารักษ์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรหมพินิจ
2. เด็กชายกฤตพจน์  ถึงนามลี
3. เด็กหญิงชฎาพร  ศรีมุกดา
4. เด็กหญิงชลธิชา  ลามคำ
5. เด็กชายชินดนัย  มาทิพย์
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  งามสิทธิ์
7. เด็กหญิงญาดา  โททุมพล
8. เด็กชายฐิติวัชร  พองพรหม
9. เด็กหญิงณัฐณิฎา  ภูผานี
10. เด็กหญิงณัฐนิชา  สมศรี
11. เด็กหญิงณัฐนิชา  ธรรมม่วงไทย
12. เด็กหญิงณัฐลิกา  ไพเรืองโสม
13. เด็กหญิงณัฐสุดา  โถคำตัน
14. เด็กชายทศพร  เฉลียงวาส
15. เด็กหญิงทักอักษร  แสนสุพันธ์
16. เด็กชายทินภัทร  พันคำ
17. เด็กหญิงธนพร  คงคาสอาด
18. เด็กชายธนวัฒน์  ทองวงษา
19. เด็กหญิงธราทิพย์  อะนันตา
20. เด็กหญิงนภาพร  ทิพย์คำมี
21. เด็กหญิงนัชชา  พันธุ์กลาง
22. เด็กหญิงปาริตา  ตุพิลา
23. เด็กหญิงพิมลพร  โสมชัย
24. เด็กชายพีรรัช  อามาตย์ทอง
25. เด็กชายมนพัทธ์  จันทร์วิภาต
26. เด็กหญิงมีนา  ม่วงกลม
27. เด็กชายฤทธิพร  ดาบโสมศรี
28. เด็กหญิงวรัญญา  ดุพงษ์
29. เด็กชายวสวัตติ์  กาวี
30. เด็กหญิงศรัณย์พร  ดาบพิมพ์ศรี
31. เด็กชายศิวกร  ศรีบุรมย์
32. เด็กหญิงสมิตานัน  คำหด
33. เด็กชายสวพล  ทัศนบรรลือ
34. เด็กชายสิรวิชญ์  ศุภวุติ
35. เด็กชายสุรวิทย์  ทันสี
36. เด็กหญิงอนัญญา  ภาระขันธ์
37. เด็กหญิงอาทิตยา  นาหัวหนอง
38. เด็กหญิงอารดา  คำชมพู
39. เด็กหญิงอินทิรา  ยาประดิษฐ์
40. เด็กหญิงเมศิยา  หวังสุข
 
1. นายวันชัย  ถนอมพลกรัง
2. นางสาวจันทร์จิรา  คำภูมแสน
3. นางศศิตา  เอื้อศิลามงคล
4. นางสาวนันทิยา  กวานดา
5. นางบัวสร  นามเที่ยง
6. นางสาวภักตร์พิมล  ผารุธรรม
7. นางสาวกัลยวรรธน์  อุปศักดิ์
8. นางสาวรุจิรา  พองพรหม
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 1. เด็กหญิงกันย์ศิริ   แสนปากดี
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยตะมาตย์
3. เด็กหญิงณริสสา   สุริยะธนัง
4. เด็กชายธีรภัทร   กุมแก้ว
5. เด็กชายธีระโชติ   บุญครอบ
6. เด็กชายนนทกานต์   พีระธรรม
7. เด็กชายพีรายุพงษ์   ไชยรบ
8. เด็กชายภูวดล  วงศ์สีดา
9. เด็กหญิงรัญชิดา   มีลาดคำ
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธียะแสง
 
1. นางสาวชนิสรา  ราชพิลา
2. นางวรางคณา  ไพรจันทร์
3. นางใจทิพย์  ลีนาลาด
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 1. เด็กชายกิตตินันท์  วรโยธา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรมกระบิล
3. เด็กชายกิตติเกษม  วรโยธา
4. เด็กชายชิตพล  ทะชัยวงค์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  พังแสงสุ
6. เด็กหญิงนฤมล  ทะชัยวงค์
7. เด็กหญิงนันทนา  ฉายาพัฒน์
8. เด็กชายปอนด์  กีสอนโคม
9. เด็กหญิงปานระพี  ประกิ่ง
10. เด็กหญิงอนุธิดา  ขวาธิจักร
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางรัตนากร  ธีระธนานนท์
3. นายวิทยา  ประกิ่ง
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กหญิงกัลญา  กุดวงค์แก้ว
2. เด็กหญิงพิณทองทา  วงศ์ละคร
3. เด็กหญิงสุนิสา  ลมดวง
4. เด็กหญิงสุมาลิน  สันสาสน์
5. เด็กหญิงสุวันนา  มากลาง
6. เด็กหญิงเกวริน  เจริญศรี
 
1. นายธิติธาดา  ดวงเคน
2. นางสาวขนิษฐา  สุภาพันธ์
3. นางสาวอมรศิริ  ม่อมพะเนาว์
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ใบภักดี
2. เด็กหญิงชุติมา  คำพันแก้ว
3. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์ละคร
4. เด็กหญิงพัชรา  สายพิมพ์
5. เด็กชายภูริภัทร  ไวยะราช
6. เด็กหญิงวราภรณ์   ภูต้องลม
7. เด็กหญิงศุภัสตรา  เพียลุน
8. เด็กหญิงสุนิษา  รักษาพล
 
1. นางพนมพร  แก้วไกรสร
2. นางภัทราวดี  ศรีถนัด
3. นายธิติธาดา  ดวงเคน
4. นางดวงตา  วงศ์ละคร
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกนกนุช  ไพรจันทร์
2. เด็กหญิงกันฤทัย  ลีลาชัย
3. เด็กหญิงปริยากร  นามธิราช
4. เด็กหญิงสกาวทอง  สุระมานะ
5. เด็กหญิงสิริวิภา  วงษ์วาสน์
6. เด็กหญิงสุริญาพร  เขตชมภู
7. เด็กหญิงอันดา  ศรีอาจ
8. เด็กหญิงโชติกา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นางวารุณีย์  กุลธรวิโรจน์
2. นางพัชรินทร์  จุลบาท
3. นางดาวใจ  ราชาไชย
4. นางวีนัส  พิมพ์มีลาย
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ใบภักดี
2. เด็กหญิงชุติมา  คำพันแก้ว
3. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์ละคร
4. เด็กหญิงพัชรา  สายพิมพ์
5. เด็กหญิงวราภรณ์   ภูต้องลม
6. เด็กหญิงศุภัสตรา  เพียลุน
7. เด็กหญิงสุนิษา  รักษาพล
 
1. นายธิติธาดา  ดวงเคน
2. นางพนมพร  แก้วไกรสร
3. นางดวงตา  วงค์ละคร
4. นางสาวอภิญญา  ภูจอมจิตร
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงจิรสุตา  อุปพงษ์
2. เด็กหญิงชวกร  เจริญไชย
3. เด็กหญิงณัชชา  ศรีวรรณะ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุงิ้วงาม
5. เด็กหญิงธาริณี  ทัศนพงศ์
6. เด็กหญิงปัณณพร  บุญวงศ์
7. เด็กชายรัชพล  เดชโพชานันท์
8. เด็กหญิงศศิวรรณ  สมภาร
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  อุปจันทร์
10. เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนโกสุม
11. เด็กหญิงสุพิตตา  จันทรังษี
12. เด็กหญิงอรุณีพร  จูจรูญ
13. เด็กชายเจษฎากร  เข็มรัตน์
14. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ขัติวงค์
 
1. นางวีนัส  พิมพ์มีลาย
2. นางวารุณี  กุลธรวิโรจน์
3. นางสาววิลาลักษณ์  จันทรังษี
4. นางสาวนงค์ลักษณ์  ทัศคร
5. นางสาวอาภัสสร  พิลารักษ์
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ยานิตย์
2. เด็กหญิงกรกนก  วงศ์จันแดง
3. เด็กหญิงขจรศรี  อุ่นสกุล
4. เด็กหญิงจุฬารันต์  เตจ๊ะ
5. เด็กชายชิตพล  ทะชัยวงค์
6. เด็กหญิงธิดาวรรณ  สันตะมาตย์
7. เด็กหญิงนริศรา  ประกิ่ง
8. เด็กหญิงปรียะพร  ขวาธิจักร
9. เด็กชายปอนด์  ตีสอนโคม
10. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทะวงค์ศรี
11. เด็กหญิงพนิดา  ดอกสี
12. เด็กหญิงภัคจีรา  ประกิ่ง
13. เด็กชายวุฒิพร  เครือศรี
14. เด็กหญิงศรัญญา  จำปา
15. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีจันทร์
16. เด็กชายไพบูลย์  โคตรธรรม
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นายธนากร  สุ่มมาตย์
3. นายวุฒิชัย  จันทร์ธิ
4. นางสาวสุรางคนา  วานานวงค์
5. นางสาวมะลิสา  พรหมกระบิล
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   บุญทศ
2. เด็กชายชาติวิทย์   ลาดำ
3. เด็กชายธนากร   ยศตะโคตร
4. เด็กชายธีระพงษ์   พอกพูน
5. เด็กหญิงวิสุตรา   พันธ์ปลาโด
 
1. นางสาวศิริวรรณ   สิงคาม
2. นางเปี่ยมใจ   อุ่นวิเศษ
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่นาดี 1. เด็กหญิงนิรัชพร   บัวพรม
2. เด็กหญิงปานระพี  น้อยคำลี
 
1. นางสาวศิวาพร  คนหมั่น
2. นางสาวอรุณศรี  ลังภูลี
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงอารยา  เดอญาเกอร์
 
1. นางสาวนงค์นุช  ชมชายผล
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงกัลยาณี   วงค์กุนา
 
1. นางน้องพรรณ   วงค์กุนา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงอติกานต์   หนองหารพิทักษ์
 
1. นางลัดดาวัลย์   จันลาวงศ์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงไอรีน  ไกรศร
 
1. นางจงพิศ  กุลไทย
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทิดา   ชัยวิเศษ
 
1. นางสาววรดา  พันธ์เพียง
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงเจมีน่า  พรมจรรณ์
 
1. นางวรรยา  รัตนสีหา
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงวริศรา   บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวKeuffel  J.Agusila
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงกาญจนา   สังข์ขาว
2. เด็กชายซวร์ดสุเทพ  บ๊อตตินคา
3. เด็กหญิงมินท์มันตา   พันธวีร์ภูวนาท
4. เด็กหญิงสุนันท์ษา   แก้วการไร่
5. เด็กหญิงสุพิชชา   รัชตะวิโรจน์
 
1. นางลัดดาวัลย์   จันลาวงศ์
2. นางEsterlita  Bonafus
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กชายนนทกร   เมืองแสน
2. เด็กหญิงพีชานิกา   จามน้อยพรม
 
1. นางสาวXie  Simin
2. นางน้องพรรณ   วงค์กุนา
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงพรรณวษา   โกษาแสง
2. เด็กหญิงเมธาพร   ศรีวิชัย
 
1. นายWang  Chao
2. นางน้องพรรณ   วงค์กุนา
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1. เด็กชายภูวดล  หมู่แสนกอ
2. เด็กหญิงรัศมี  ไชยขันธ์
 
1. นางสาวบุญฑริกา  มุศิริ
2. นางสุพัตรา  เจรฺิญพงษ์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีสอาด
2. เด็กหญิงอรณิชา  ดวงก้งแสน
 
1. นางสาวปริศนา  วงศ์อินทร์อยู่
2. นางสาวสุพรรณี  วงศ์ชาลี
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 1. เด็กหญิงชนกนันท์   หอมจันลี
2. เด็กหญิงดาวเรือง   พองพรหม
 
1. นางทัศนีย์   ถนอมพลกรัง
2. นางสาววลัยพร  กรพันธ์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประเครือ
2. เด็กหญิงชญานิศ  ทับทิม
3. เด็กหญิงฐิติมา  สุริหาร
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุตรทอง
5. เด็กชายวรพล  ประดับศรี
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสนหูม
 
1. นางสาวนิรัติศัย  วิเศษศิลป์
2. นางมณีรัตน์  เวียงพรหมมา
3. นางสาวอันธิกา  พลศักดิ์ขวา
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลนคร(วันครู 2501) 1. เด็กชายนภดล  อรพรหม
2. เด็กชายภูชิช  สุดดี
3. เด็กชายรัตนภูมิ  ปรมหิน
4. เด็กชายอดิสรณ์  พรหมกาวงศ์
5. เด็กชายเจตฐกรณ์  อินหนอง
6. เด็กชายเอกรินทร์  สกุลโชคสุรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย  สาไพรวัณ
2. นายเอกชนก  สิทธิรักษ์
3. นายบุญธรรม  ลือชัย
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าผาง 1. เด็กชายจักรพรรณ์  อุ่นตูม
2. เด็กชายนพกร  พานเชียงสี
3. เด็กชายปฏิภาน  จันทรังษี
4. เด็กชายพันธ์ทวัฒ  อาละวี
5. เด็กชายภัทรพล  ดาบพลหาร
6. เด็กชายศรัณยู  หาญทองไชย
7. เด็กชายสินธนา  ตองตาสี
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  แก้วโยธา
 
1. นายนพดล  วิญญาสุข
2. นายสาคร  ผายป้องนา
3. นายวีรเทพ  เนียมหัตถี
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายธนพล  ทองลอง
2. เด็กชายธนภัทร  ชมชายผล
3. เด็กหญิงธัญชนก  สุตะโคตร
4. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โสรินทร์
5. เด็กหญิงนวพร  ศิริเจริญกุล
6. เด็กหญิงบัณฑิตาพร  บุตรเวียงพันธ์
7. เด็กหญิงภชริตา  วงศ์หาริมาตร
8. เด็กชายวริศธร  สีพันธ์บุญ
9. เด็กชายอชิรวิชญ์  พบสมัย
10. เด็กหญิงอายูมิ  อุทัยวัฒน์
 
1. นางทรายแพรว  ไชยมัชฌิม
2. นางสุวรรณศรี  จีรวิทย์
3. นางแก้ว  ทองผา
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 1. เด็กหญิงประนิตา  ยะวังพล
2. เด็กหญิงมินตา  สังฤทธิ์
3. เด็กหญิงสิริกัลยา  ดียิ่ง
 
1. นางสมหมาย  ชาบรรทม
2. นางสาวจิตรลดา  ทองอันตัง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงปัญญาพร   โครตพรหม
2. เด็กหญิงเกศรินทร์    วัดแผ่นลำ
3. เด็กหญิงเอมวิกา    เจือจันทร์
 
1. นางสาวอภิญญา   พลไชย
2. นางเพ็ญสุรีย์   เสงี่ยมวัฒนะ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  คำโสมศรี
2. เด็กชายธีระเดช  นนท์คำวงค์
3. เด็กหญิงบุษราภรณ์  ยาทองไชย
 
1. นางปันใจ  ปริโต
2. นางสาวมลฤดี  ศักดิ์ขวา
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงปวีณา   สิงห์แขก
2. เด็กหญิงศรุตา  ผู้มีสัตย์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พงษ์พันธ์
 
1. นางสาวพรพิมล  แสงสุวรรณ์
2. นางชุติมา   กายราช
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เหลาแหลม
2. เด็กหญิงภูริชญา  ปัญญาประชุม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  พินิจ
2. นางดาวใจ  ราชาไชย
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชชา  วัดแผ่นลำ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วัดแผ่นลำ
 
1. นางขวัญจิรา  โสภณ
2. นางปทิตตา  วงศ์ราษี
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายวีระวัฒน์   ตรองตาสี
2. เด็กชายเกรียงไกร   กุดวงค์แก้ว
 
1. นายศราวุธ  ไชยพันธ์
2. นางสาวพัชรินทร์  สุคนธะ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กชายกิตติธร   แซ่เอี้ย
2. เด็กหญิงธนิดา  ธรรมวงศ์
 
1. นางทองทิพย์  จันทรังสี
2. นางพิกุล  เคนประคอง
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายขจรเกียรติ  เดชดา
2. เด็กชายจอมปรัชญา  บรรเทือง
 
1. นายทวีศักดิ์  หารคำอุ้ย
2. นางสาวจิตติมา  ก้อนแพง
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายปภัทรสินธิ์  ตุพิลา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ไพคำนาม
 
1. นายกิตติสิทธิ์  ธิโสภา
2. นางสาวศิรินาถ  สุวรรณชัยรบ
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษฎา  สุนโรวิทย์
2. เด็กชายชนัฐวุฒิ  แสงจันทร์
 
1. นายพงศ์หรัณย๋  มากกลาง
2. นายไพฑูรย์  สารสมัคร
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส  เสน่ห์ดี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  โกสาแสง
 
1. นายวัชรินทร์  นาคะอินทร์
2. นายคมกริช  ขุมทอง
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. นายธานี  ไก่ษะแก้ว
2. เด็กหญิงนงรักษ์  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. นางสาวอจิมา  ฤทธิ์ศรีบุญ
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 1. เด็กชายณรงค์เดช  ขะที
2. เด็กชายอาทิตย์  ชาติทหาร
 
1. นายสิรวิชญ์  เขียวดี
2. นางรักคณา  มุงคุณ
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายพงษ์พิษณุ   ก้องเวหา
2. เด็กชายศักดิ์ชาย   กุดวงค์แก้ว
 
1. นายศราวุธ  ไชยพันธ์
2. นางสาวนิภาภรณ์  จำวงศ์ลา
 
174 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  แสงพรมชารี
2. เด็กหญิงชไมพร  ศิริมาศ
3. เด็กชายวรินทร  ปุ่งคำน้อย
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. นางสาวตีรณา  นนสุข
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายวชิรเดช  หมื่นท้าว
2. เด็กชายสุทธิชัย  พรมคำ
3. เด็กชายอภิสิทธ์   สังแดง
 
1. ว่าที่ร้อยโทสุพัฒน์  วันดี
2. นายกฤษฎา   คำมา
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. นายธนากร  บลลา
2. นายภีระภัทร  แก้วคำแจ้ง
3. นายเกียรติก้อง  คันทะนาด
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. นายธีระพงศ์  อินทกาล
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภวิกา 1. เด็กชายธนบูรณ์  อันสุข
2. เด็กชายวงศกร  หวายนำ
3. เด็กชายสุธีรพัฒน์    กุนาง
 
1. นายปรวัฒน์  แจ้งสุข
2. นางสาวเบญจภา  พลอยวิเลิศ
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายต่อพงศ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. เด็กชายปกรณ์  ลาดี
3. เด็กชายเอกพงษ์  แก้วศรี
 
1. นางสาวตีรณา  นนสุข
2. นายวิทยา  เมฆวัน
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายวรินทร  ปุ่งคำน้อย
2. นายวรเชษฐ์  หาญทองไชย
3. นายสุรพงษ์  ขุ่นจางวาง
 
1. นางสาววัชราวลัย  คำทะเนตร
2. นายวิทยา  เมฆวัน
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 1. เด็กชายกันตพัฒน์   เบี้ยคำ
2. เด็กชายสิทธิพล  เสนจันตะ
3. เด็กชายอิสระ  ด่านเฉียงเหนือ
 
1. นายศราวุธ  แป้นโคตร
2. นายชูชาติ  สาลีเพ็ง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มุงคุณ
2. นายทวีพงษ์  อุปพงษ์
3. นายสุทธิศักดิ์  นามิ่ง
 
1. นายเพิ่มทรัพย์  ชาภูคำ
2. นายอภินันท์  ศิริฟอง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 1. เด็กชายบรรภพ  ศรีนารัตน์
2. เด็กหญิงอรทัย  หล่าชาญ
3. เด็กหญิงอินธิรา  ลาดประมา
 
1. นางสาวอาภรณ์  นาลงพรม
2. นายนิคม  คำทอง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1. นางสาวกัญญารัตน์  น้อยนาง
2. นางสาวนภาพร  กาญสมบัติ
3. นางสาววรนุช  วิระศักดิ์
 
1. นางกุศลิน  นามหงษา
2. นางบุษรา  บุญตะหล้า
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่วิทยา 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  พาพรมลิก
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ลาดบาศรี
3. เด็กหญิงธารไสย  พาพรมลิก
4. เด็กหญิงบุปญาพร  บางประอินทร์
5. เด็กหญิงวรารัตน์  บุญญาน้อย
6. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีสาวรรณ
 
1. นางจินตนา  พิมพ์แพง
2. นางพิสมัย  พาดี
3. นางณัฐิยา  ศิริสวัสดิ์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1. นางสาวกัญชรส  จันทร์พุฒ
2. เด็กชายณัฐวร  ไพเรืองโสม
3. เด็กหญิงภัทรธิรา  ไพคำนาม
4. เด็กหญิงวรรณิสา  เตียมคำ
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ช้างนิ่ม
6. เด็กหญิงสุชาวดี  ไพคำนาม
 
1. นางสาวกิริยา  ลามคำ
2. นางสาวกรุณา  อุสาพรหม
3. นางจันงาม  ดาพิม
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บัวชุม
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เสราช
3. เด็กชายอิสระ  ศรีไมล์
 
1. นางสาวสุธาสินี  ชุมปัญญา
2. นางรัตนา  มุลตะกร
 
187 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เที่ยงเดช
2. เด็กหญิงปัทมพร  บัวพรม
3. เด็กหญิงวิสุดา  พรมพินิต
 
1. นางวัชราภรณ์  ฤกษ์ฉวี
2. นางสาวภัชรินทร์  ชุมพร
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  อุ่มภูธร
2. เด็กชายนที  สรสูญ
3. เด็กหญิงระวิวรรณ  ชีด้วง
 
1. นางสาวเขมณภัทร  นีลัยนารถ
2. นายวรางกูร  ซีด้วง
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 1. เด็กชายชาญชัย   แป้นโคตร
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  บัวพรม
3. เด็กชายอภิวิชญ์  ภูโสภา
 
1. นายพิชิต  จันทรวงศ์
2. นางสุรางคณา  ขวาธิจักร
 
190 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กหญิงนฤมล  ยาทองไชย
2. เด็กหญิงปวีร์นุช  แก้วดี
3. เด็กหญิงอภิญญา  แสนกล้า
 
1. นางจิตรา  ฮ่มป่า
2. นางสาวพิชญาภา  พิมพ์มีลาย
 
191 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กชายณฐพรรณ  เมชบุตร
2. เด็กหญิงธิดาพร  ผาใต้
3. เด็กหญิงพิกุลทอง  ลีนาลาด
 
1. นางโสภา  ฮ่มป่า
2. นางสาวครองทรัพย์  อุตนาม
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 1. เด็กหญิงปวีณา    คำสุขุม
2. เด็กชายศุภกิตติ์  อุ่มภูธร
3. เด็กหญิงสุพิชญา    ศรดา
 
1. นางสาวปรียารัตน์  จันทร์เทศ
2. นางบุษบา  เคะนะอ่อน
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา   ราชัย
2. เด็กหญิงนิรมล   อุปคำ
3. เด็กหญิงมนฑิณี   จันทร์ปาน
 
1. นายจิตรลดา  ขึ้นภูเขียว
2. สิบเอกหญิงมลรัก  ทุมแสง
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงภานุมาศ  คำพรหมมา
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  ท้าวนาง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมโคตร
 
1. นางประะไพ  งอยผาลา
2. นางแหวนเพชร  ทวีศักดิ์สมบูรณ์
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมณีพร  แสนภูวา
2. เด็กหญิงยุวรรณดี  เหมะธุรินทร์
3. เด็กหญิงวนัชดา   ศรีจางวาง
 
1. นางรัตนพร   วภักดิ์เพชร
2. นายพิพัฒน์   สอนสมนึก
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กหญิงชรีณา  ผาใต้
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ใยวังหน้า
3. เด็กหญิงศิรัญญา  กงแก่นทา
 
1. นางรัตนี  ทองพันธุ์
2. นางไวภร  ชาไชย
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ลาไชย
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  หิตธิเดช
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อิ่มบุญสุ
 
1. นางเพ็ญสุรีย์  เสงี่ยมวัฒนะ
2. นางเบญจพร  กาลบุตร
 
198 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงจุรารัตน์  พระสุรัตน์
2. เด็กชายวุฒิภัทร  พลอยพันธ์
3. เด็กหญิงอรชพร  ร้อยพิลา
 
1. นางภาวิณี  ขัดสี
2. นางยุวดี  สาขา
 
199 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 1. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ถานะลุน
2. เด็กหญิงสรินญา  โถชารี
3. เด็กหญิงเตมิยา  วะภา
 
1. นางทองพูน  สุภูตัง
2. นางสุวรรณา  จิจุบาล
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กชายจีระศักดิ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นายชินวัฒน์  หาญกุล
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายอานนท์  ชัยพงษ์
 
1. นางสาววราพร  ตันเสนา
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวด 1. เด็กชายธวัชชัย  ทรงเล็กสิงห์
 
1. นางเลิศพร  บุญสิน
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ดลวิจิตร
 
1. นางสาวชลิดา  จันทเวช
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงเกตแก้ว   แสนเสน
 
1. นางสาวเรวดี  ขาวพิมพ์
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 1. เด็กหญิงชญานุช  ศิริฟอง
 
1. นางสาวส่องหล้า  วงศ์กาฬสินธุ์
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีทิน
 
1. นางมณีรัตน์  แฮนเกตุ
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กชายภูริพัฒน์  หล้าพรหม
 
1. นางรุ่งนภา  แก้วปัญญา
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  งิ้วพิมพา
2. เด็กหญิงศิวพร  สุดดี
3. เด็กหญิงอรนภา   เพิ่มสารีกิจ
 
1. นายกฤษฎา  ทัดไทย
2. นางมิรันตี  คลังทรัพย์
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงธนิดา  กุลมิน
2. เด็กหญิงวริศรา   คำพะโคตร
3. เด็กหญิงเกสรา   อินทฤาชัย
 
1. นางสาวเรวดี  ขาวพิมพ์
2. นางสาวจันทร์ฉาย   ซุยใจทัศน์
 
210 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายศราวุฒิ  จันทิวา
2. เด็กหญิงสุธิดา  ไชยแสง
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  เพ็งอินทร์
2. นางสิริกาญจน์  เพ็งอินทร์
 
211 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 1. เด็กชายต่อตระกูล  ทองคำ
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  กาญจนทิพย์
 
1. นางรสสุคนธ์  วินัยถนอม
2. นางสาวจันทร์ทิมา  สุวรรณเจริญ
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 1. เด็กชายปรเมศร์  บุระวงค์
 
1. นางอวยพร  จรัสแผ้ว
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. นายสุพจน์  นารถชมสา
 
1. นางอิสราภรณ์  สังข์กฤษณ์
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสันต์เพชร  ลีคำงาม
 
1. นางสาววรรณทิพย์  คำแก้ว
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กชายญาณวิชญ์  เรืองศักดิ์ดา
 
1. นางลัดดาวัลย์  นวลสิงห์
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อุ่มจันทร์สา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  อุสาพรม
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ยั่งยืน
 
1. นางสาวพิมพรรณ  สายประศาสน์
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กหญิงกุลญรัตน์  สารมะโน
 
1. นางอรวรรณ  แสนสา
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายภาตินัย   ประทุมทอง
 
1. นางสายยนต์  ดาบพิมพ์ศรี
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายพลากร  ทัศคร
 
1. นางสาวจุฑาพร  อ้วนอินทร์
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 1. เด็กชายบุลภรณ์  งอยปัดพันธ์
 
1. นางสาวดารา  งอยผาลา
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 1. เด็กชายมนูญ  ดลวิจิตร
 
1. นางภัททิยา  ทอนฮามแก้ว
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลินรัตน์  ลาดบาศรี
 
1. นางสาวกรฬฎากาญจน์  คำเกาะ
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายทรงยศ  ริดบ้วน
 
1. นางสาวพันธนันท์  พงศ์พักแพง
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายปริญญา  สิงวงษา
 
1. นายมงคล  คำทะเนตร
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงอภิสรา  วงค์ตาแอ้
 
1. นางไพรรินทร์  บุตรโคษา
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชลนิชา  ยะไชยศรี
2. เด็กชายณัฐกร  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงปวีณา  ขันทีท้าว
4. เด็กชายพิชัยภูษิต  พานเชียงศรี
5. เด็กหญิงวรรณวิสา  ขวัญยืน
6. เด็กชายอภิภัทร  พานเชียงสี
7. เด็กชายอัฉริยะ  รอบรู้
 
1. นางสมพาน  สิงห์เสนา
2. นางสาวสุทิศา  แสนดวง
3. นายสุระทิน  สิงห์เสนา
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนากร  กลยณี
2. เด็กหญิงศศินา  เล็กอ่อน
3. เด็กหญิงอรสา  คลังแก้ว
 
1. นายภานุเดช  จันปลิว
2. นายเชาวฤทธิ์  จันฤาชัย
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กชายจตุรงค์  แสนสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐภูมิ   พลอินสา
3. เด็กหญิงวันวิสา   ปิตะแสง
 
1. นางสาวธารีรัตน์   กลยนีย์
2. นางสาวอจิมา   รักษาพล
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 1. เด็กชายวันชัย  ปาระคะ
2. เด็กชายศุภกิจ  บัวแอสอัด
3. เด็กชายอดิเทพ  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสาวลดาวัลย์  วงศ์เครือศร
2. นางสมคิด  เหล่าพรม
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โต๊ะชาลี
2. เด็กชายภูไม้  ยางธิสาร
3. เด็กชายศราวุฒิ  ยางธิสาร
 
1. นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ
2. นายสุระชัย  ยางธิสาร
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1. เด็กชายธีรภัทร  หมื่นแพน
2. เด็กชายบวร  แก้วศรีนวม
3. เด็กชายสหบดี  ลีพรมมา
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เกตวงษา
2. นายยุทธพงศ์  ชมเชย
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 1. เด็กชายชยานันท์  ใคร่นุ่นสิงห์
2. เด็กชายประพันธ์  วงค์เตชะ
3. เด็กชายสุทธิชัย  เกศราช
 
1. นางสุธารักษ์  ทองเดช
2. นางสาววัชราภรณ์  เกตวงษา
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงดุษณียา  พันธมิตร
2. เด็กชายธนาวุทธ  เกวียนนอก
3. เด็กชายเอกพล  กงอินทะ
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  ประพันธ์
2. นางนุชนารถ  ธนะคำดี
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พักแแุพง
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำตะลบ
3. เด็กหญิงสกลทิพย์  ศรีเพียชัย
 
1. นางนุชนารถ  ธนะคำดี
2. นางสาวอัจฉราวดี  ประพันธ์
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 1. เด็กหญิงมัลลิการ์  ปิระนันท์
2. เด็กหญิงอารยา  ใยพันธ์
 
1. นางวันทะนา  ยางธิสาร
2. นางพรพิไล  เชื้อคมตา
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายสักดิ์ดา  พลวงค์ษา
2. เด็กชายอมร  เตยหอม
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  เพ็งอินทร์
2. นางดาวเรือง  มุลน้อยสุ
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โคตรลาคำ
2. เด็กชายเสกสรร  ไพคำนาม
 
1. นายกิตติสิทธิ์  ธิโสภา
2. นางศศิธร  บุญไชย
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงคเณศ์สรรค์  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงพลอย  พรหมจันทร์
 
1. นายดิเรก  ภาโสม
2. นางสาววรรฒมล  แน่นอุดร
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กชายพายุ  กลยะณี
2. เด็กชายอดิรุจ  สร้อยจิต
 
1. นายปรัชญา  วรรณพงศ์
2. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะหงษ์
 
241 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แก้วกั้น
2. เด็กหญิงรัญชนา   ปานโพจารย์
3. เด็กชายสิริราช   ปิตะแสง
 
1. นางสาวเรวดี  ขาวพิมพ์
2. นางยุภาวดี   บรรไพร
 
242 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายกษิรา  บุญคำ
2. เด็กชายวรกานต์  ไชยกว้าง
3. เด็กชายวาเลนไทน์  ศรีบุตรดี
 
1. นายสิทธิกร  ก้อนคำ
2. นางประพิศ  ทรงวิชา
 
243 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 1. เด็กชายอรุโณทัย  ไกยพาย
 
1. นายลิขิต   นาสีแสน
 
244 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กหญิงเขมิกา  วงศ์เครือศร
 
1. นางสาวปิยะนุช  โถชัยคำ
 
245 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1. เด็กชายธิบดี  โทมุลา
 
1. นายประสิทธิ์  มาศรี
 
246 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กชายภูริภัทร  ภูสีดวง
 
1. นางยุพเรศ  แม่นศรรา
 
247 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายนิธิพงษ์  วงศ์ตาแพง
 
1. นายวันชัย  ยางธิสาร
 
248 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กชายนิพัฒน์  ศรพรม
 
1. นายมงคล  ตรงเที่ยง
 
249 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงชนาการต์  เรียมแสน
 
1. นายลิขิต   นาสีแสน
 
250 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กชายนวมินทร์  หลินภู
 
1. นางสุวรรณี  สอนสูญ
 
251 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย 1. เด็กหญิงกนกพร  แสนสุริวงค์
2. เด็กหญิงกวินตา  แย้มมา
3. เด็กหญิงกิตติญาพร  สายมายา
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วมะ
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  ดวงเนตร
6. เด็กชายชัยยุทธ  ห้วยใหญ่
7. เด็กหญิงณภัทรชา  ผาใต้
8. เด็กชายดนัย  ศรลี
9. เด็กชายทนงศักดิ์  เปรมประยูร
10. เด็กหญิงทิพาวดี  โสมศรีคำ
11. เด็กชายธนากร  แก้วชมภู
12. เด็กชายธีรวิทย์  เปรมกมล
13. เด็กชายธีร์ธวัช  แขมคำ
14. เด็กชายนนทวัฒน์  บุญชมภู
15. เด็กชายนพรัตน์  วงค์กัณหา
16. เด็กหญิงนรินรัตน์  แก้วมะ
17. เด็กหญิงบุษบากร  แก้วมะ
18. เด็กหญิงปณิตา  แก้วมะ
19. เด็กชายปวีณา  เชียงไขแก้ว
20. เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วมะ
21. เด็กชายพงศธร  แสนสุริวงค์
22. เด็กชายภานุวัฒน์  ชานุชิต
23. เด็กหญิงภาวิณี  แพงคำฮัก
24. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ไชยฮัง
25. เด็กหญิงลักษณา  แก้วมะ
26. เด็กชายวรเมธ  แสนดวง
27. เด็กหญิงวิราชินี  อุทัยวัตร
28. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ผลไม้
29. เด็กหญิงสุมิตรตา  วงศ์บาตร
30. เด็กหญิงสุรีพร  โพธารินทร์
 
1. ร.ต.อ.กำจัด  ผาใต้
2. ร.ต.ท.กีรติศักดิ์  พลมณี
3. ส.ต.อ.หญิงอมรรัตน์  บุญชมภู
4. ส.ต.อ.หญิงพัชรี  สุโพเคน
5. ส.ต.อ.วีรวร  เสนาศรี
6. ส.ต.ท.หญิงรุ่งทิพย์  เวลา
7. นายกนก  แก่นดี
 
252 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  ่อ่อนศรี
2. เด็กหญิงกรกนก  ถึงคำภู
3. เด็กชายชินาธิป  พิธีการณ์
4. เด็กชายณภัทร  ถึงคำภู
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ถึงคำภู
6. เด็กชายณัฐภูมิ  โถชัยคำ
7. เด็กชายธนวัฒน์  ใจคำ
8. เด็กหญิงธัญปัตย์  ใจคำ
9. เด็กชายนนทวัฒน์  พิมสอน
10. เด็กชายนพรัตน์  ด้วงสีเงิน
11. เด็กชายนวมินทร์  หลินภู
12. เด็กชายนิพัฒน์  ศรพรหม
13. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  อรรคแสง
14. เด็กชายประดิษฐ์  ถึงคำภู
15. เด็กหญิงปรายนภา  พิมสอน
16. เด็กหญิงพรชิตา  มาตรา
17. เด็กชายพลพล  วรรณบุตร
18. เด็กชายภาณุพงษ์  โถชัยคำ
19. เด็กชายภูริภัทร  ภูสีดวง
20. เด็กชายภูริภัสร์  หลินภู
21. เด็กหญิงรัญชิดา  โถชัยคำ
22. เด็กชายวิรัตน์  ศรีบุญเรือง
23. เด็กชายศราวิน  ไกรยศวร
24. เด็กหญิงศศิวิมล  โถชัยคำ
25. เด็กหญิงสรัญญา   สาระอ่อน
26. เด็กหญิงสุภัสสร   ศรพรหม
27. เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำมะภา
28. เด็กหญิงเขมิกา  วงศ์เครือศร
29. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทิทา
30. เด็กชายไตรภพ  อิมทับ
 
1. นายเจษฎา   โถชัยคำ
2. นายประภาส  วิทยาขาว
3. นางไพวรรณ  วิทยาขาว
4. นายนายธีระธรรมมุณี  จันทร์หอม
5. นายนางนริศรา  ศรีทอง
6. นางนางศิริสุข  โถชัยคำ
7. นายวรัญญู  โถชาลี