รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ณ .โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงภคนันท์  จันทร์ดี
 
1. นางปราณี  พาโส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติรักษ์ 1. เด็กหญิงปิ่นอุมา  หนูทา
 
1. นางสาวฟาริดา  ทองด้วง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงนภัสรา  วรจักร
 
1. นางสาวสงวน  เรียงพรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนฤๅษี 1. เด็กชายณภัทร  ศรีตระกูล
 
1. นางจริยา  ม่วงจันทึก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  มูลเสนา
 
1. นางสุดถวิล  ปัดถาทุม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทาดี
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ธาตุวิสัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทิศลักษณ์
 
1. นางสาวจิณภัค  ภัทรกรปิยวัช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนฤๅษี 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  สัมพันธวงค์
 
1. นายสุชาติ  พรมบุบผา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  เปรมเหี่ยว
 
1. นางวรินทร  สอนใหม่
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 1. เด็กหญิงอรนิภา  อาจแก้ว
 
1. นางนคร  ชัยณรงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงอรนุช  ศรีสุขจิตร์
 
1. นางนิรัชรา  ชัยชนะอุดมกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนบัว
 
1. นางสาวสาวิตรี  อเวรา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสระพัง 1. เด็กหญิงปรียาดา  สุขศรี
 
1. นางสาวทวีนันท์  พันอุสาห์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  คำหงษา
 
1. นางภิญญาพัชญ์  พีระมาน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กชายพุฒิชัย  ฟักชา
 
1. นายทศพล  ลีนาลาด
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พงษ์สระพัง
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  สักขวา
 
1. นางนุศรา   ธานัง
2. นางแจ่มจันทร์  ศรีระวงศ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกษมา  นาคำ
2. เด็กหญิงอฐิตา  บุตรสาคำ
 
1. นางสาวสงวน  เรียงพรม
2. นางแจ่มจันทร์  ศรีระวงศ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจับไม้ 1. เด็กหญิงรวงข้าว  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงสิริกุล  พิมพันธ์
 
1. นางมุณภา  หล่าเพีย
2. นางพิสมัย  กองธรรม
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงอลิศรา  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงอลิษา  ศรีชา
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ธาตุวิสัย
2. นางสาวสาวิตรี  เหล่าฆ้อง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 1. เด็กชายกานต์พิสิษฐ์  กว้างวงษ์
 
1. นางนิธิวดี  มาตา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 1. เด็กชายอานุภาพ   สุวรรณรอด
 
1. นางนุชจิรา   จันดา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เหลาทอง
 
1. นางพรพิมล  รักษ์มณี
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กหญิงกันติยา  คล้อยจันทึก
2. เด็กหญิงปูรนิมา  สุดโสม
3. เด็กชายเดชณรงค์  ผาทอง
 
1. นางปิยนันท์  คำพูล
2. นางศิริรัตน์  ไชยมานันต์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กชายจักรพรรณ์  บุญโนนแต้
2. เด็กหญิงจีรภัทร  มีศรี
3. เด็กชายพัชรพล  สิงห์อ่อน
 
1. นางรุ่งพิศ  เกตุคำ
2. นางสาวจีราพร  โนนเสนา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงนริศรา  วุฒิชาติ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ดวงแก้ว
 
1. นางสมจิต  สีหามาตย์
2. นางสาวเสาวนีย์   สุวรรณรอด
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  ใจบุรี
2. เด็กชายพสิษฐ์  เจริญพร
 
1. นางสาวมลฤดี  วันศิริ
2. นายจุรินทร์  จุดโต
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจับไม้ 1. เด็กชายภคพล  หล่าเพีย
 
1. นายอภิสิทธิ์  หล่าเพีย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจับไม้ 1. เด็กหญิงมธุรดา  หล่าเพีย
 
1. นายอภิสิทธิ์  หล่าเพีย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงตติยา  อนารักษ์
 
1. นางอัจฉรา  นาคเสน
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจับไม้ 1. เด็กชายกษิดิศ  บุญเรือง
2. เด็กหญิงปริชญา  วรรณเจริญ
 
1. นายอภิสิทธิ์  หล่าเพีย
2. นางสาวมณีรัตน์  พิมพ์พันธ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กชายพิทวัส  บาคาล
2. เด็กชายสกาย  แคนสังข์
 
1. นางสาวมลฤดี  วันศิริ
2. นายเกษม  หอมทอง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงเบญญาภา  หอกระโทก
 
1. นางสาวเสาวนีย์   สุวรรณรอด
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงทิวาณี  วงษ์ภาคำ
 
1. นางสาวนุชรี  ทิพเจริญ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงสุลลิตา  ประธรรมยะเต
 
1. นางฉวีวรรณ  เจริญชัย
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลชุม 1. เด็กชายกริชนพคุณ  กองแก้ว
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  หมื่นเรือคำ
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กชายธนธรณ์  แก้วมุ่ง
 
1. นายชนะ  สุทธิประภา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 1. เด็กชายพิชยา  สนิท
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  จินโจ
3. เด็กหญิงอรปรียา  โทบุตร
 
1. นางสาวเนรมิตร  วงษ์หาจักร์
2. นางสาววารุณี  จงรักษ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กหญิงณัฐพร  สูงสุมาลย์
2. เด็กหญิงภควคีตา  คล้อยจันทึก
3. เด็กหญิงศรัญญา  ผาทอง
 
1. นางนิตยา  พิมพ์โคตร
2. นางพิศพร  เจริญวัฒนศักดิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  เนืองอุดม
2. เด็กหญิงวณัชพร  ผันผ่อน
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสงเพชร
 
1. นางสาวลำดวน  สุทธิประภา
2. นางสาวจารุวรรณ  พวงทวี
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. นางสาวกุสุมา  ระวิวรรณ
2. นางสาวณภัทรา  เจริญภัทราวุฒิ
3. เด็กชายมานัด  ศรีภิรมย์
 
1. นางสาวปาริตา  บุญภา
2. นายกฤษฬชฏนน  ชุมนุม
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   แกระหัน
2. เด็กหญิงนันชนก  พลรักษา
3. เด็กหญิงสุธีธิดา  กิติอาษา
 
1. นางปริญฎา  อุ่นวิเศษ
2. นางรินทร์ลภัส  ตั้งสมบัติสันติ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงฐิติรัตติยา  คามจังหาร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญนิยม
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ดาษดื่น
 
1. นางจารีพร  หาฝ่ายเหนือ
2. นางนิชาภัทร  ประทุมมาตย์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  เขตชมภู
2. เด็กหญิงปุณสุวีร์  ภัทรวัฒน์กุล
3. เด็กหญิงพิชยา  ชาลี
 
1. นายอรรถพล  มาตย์สุริย์
2. นางสาวพิชญา  จันทร์จำปา
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงปิยะมาศ   อำพล
2. เด็กชายศิรศักดิ์    พันธ์พิมพ์
 
1. นางปริญฎา  อุ่นวิเศษ
2. นางสาวอรพรรณ   ลาชะเลา
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กชายณราธร  ปากวิเศษ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ต่อมยิ้ม
 
1. นางสาวมลทิรา  บุรี
2. นายอำนาจ  นาคเสน
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กชายคุณาสิน  จันทะไทย์
2. เด็กชายพงศกร  ดวงลาปา
 
1. นายกิตติ  จันทร์หล่น
2. นางเก็จมณี  ทองวงษ์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 1. เด็กชายชัยธวัช  บุตนนท์
2. เด็กชายธันวา  มีฤทธิ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  พันธ์ภักดี
2. นายจารุพล  วรรณไชย
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ไชยกุมาร
2. เด็กชายประทิน  จินโจ
 
1. นายดนัย  ตั้งตระกูล
2. นางสายสวาท  ตั้งตระกูล
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  อุบลเกิด
2. เด็กชายอมรเทพ  ลำไพ
 
1. นางประนอม  หากันได้
2. นายพิชิตชัย  เบ้าสาทร
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กชายณัฐพร  แสนจันทร์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แทบทาม
 
1. นายบัญชา  หอมทอง
2. นางสาวเมธิกาญจน์  สิงห์จันทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงปลื้มใจ  คนขยัน
2. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญญาพิทักษ์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เนตรดี
4. เด็กหญิงศรันยภัทร  พิสัยพันธ์
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์   เลางาม
 
1. นางสาวนิภาพร  สาคร
2. นางสาวปุณิกา  ข่าทิพย์พาที
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงจิราพิชญ์   สุขขี
2. เด็กหญิงปภาวดี  บรรเทิงใจ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ไทยเจริญ
4. เด็กหญิงมัทนา  เดชประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุภาพร  ตั้นส้ม
 
1. นายสมาน  ว่องไว
2. นางสาวกรรณิการ์  แสงแก้ว
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจีระนันท์   ศรีวารมย์
2. เด็กหญิงปณิดา  ผาละนัด
3. เด็กหญิงพรพรรณ   พัตรสิงห์
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ  เคียนศรี
5. เด็กหญิงรติมา  สิมพิบูลย์
 
1. นางสาวมิรัญตรี  ทำนิล
2. นายวิทยา  นาศฤงคาร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  แข็งฤทธิ์
2. เด็กหญิงคภัสดี  หงษ์งาม
3. เด็กหญิงปวริศา  เถื่อนแอ้น
4. เด็กชายพิชิตชัย  เสน่หา
5. เด็กหญิงพิรดา  สีลารัก
 
1. นางเกศลักษณ์  อภัยภักดิ์
2. นางบุญเรือง  ภาโส
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พรมโสภา
2. เด็กหญิงนันชญา  อาษานอก
3. เด็กหญิงมุฑิตา  มาละมิ่ง
4. เด็กหญิงรุ้งลดา  กุดตาศรี
5. เด็กหญิงอาภาพร  สาครสูงเนิน
 
1. นายอนันต์  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวลำใย  สิงหาร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงธัญญพร  ทองไทย
2. เด็กหญิงบุสดี  แก่นวงค์
3. เด็กหญิงผกาพรรณ  เกตุราช
4. เด็กหญิงพิมลพรรณ  พารุกา
5. เด็กหญิงมุฐิตา   อาจหาญ
 
1. นายธวัชชัย  ธรรมขันธ์
2. นางอรุณ  ภักดีสัจจกุล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำจำปา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนทอง
2. เด็กหญิงณัฐริตา  พานปรือ
3. เด็กหญิงพรพิมล  ตรีกุล
4. เด็กชายพิจิตร  เททอง
5. เด็กชายรัฐภูมิ  คนกลาง
 
1. นายนิกรณ์  ดาหอม
2. นางสาวมณีรัตน์  กุลวงษ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปริญญา  หารินทะชาติ
2. เด็กชายปรีชา  ทิวาพัฒน์
3. เด็กชายภูธเนตร  วาธานิยะกุล
4. เด็กชายภูริพัฒน์  ยะประภา
5. เด็กชายศักดากร  แก้วบุญธรรม
 
1. นายวชิระ  ฐาตุจิรางค์กุล
2. นางสาวปิยนุช  ภูมาศ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงแพรวา  สาริคาน
 
1. นางเอมจิต  สาริคาน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าคำบง 1. เด็กหญิงฐิตาภา  มาราช
 
1. นางขวัญใจ  จันทวงศ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 1. เด็กหญิงทศพร   เดื่อทุ่ง
 
1. นางสาวกาญจนา   แก้วพล
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เสียงสูงเนิน
2. เด็กชายไววิทย์  แก่นวงศ์
 
1. นางฐาปนีย์  ศรีสุจันทร์
2. นางสาวพิศมัย  สารบรรณ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปัญญาวงศ์
2. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ชิณวงศ์
 
1. นางฐาปนีย์  ศรีสุจันทร์
2. นางพัชรัตน์  พลศรี
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กชายชัยธนัช  ป้อมสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุมิตรา  กัณหากุล
 
1. นางฐาปนีย์  ศรีสุจันทร์
2. นางพัชรัตน์  พลศรี
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  คำสีทา
2. เด็กหญิงชลนิชา  ปุณสังข์
3. เด็กหญิงณัติพร  ภูมิสิงห์
4. เด็กหญิงปฑิตตา  พิมพาศรี
5. เด็กหญิงวรรณวลี  พรมโสภา
6. เด็กหญิงวรินรำไพ  รัตนกีรติกร
7. เด็กหญิงศิรัญญา  สาครสูงเนิน
8. เด็กหญิงศิริทิพย์  เนื่องจำนงค์
9. เด็กหญิงศิรินภา  ศรีสิงห์
10. เด็กหญิงสุพรรษา  สีเคน
 
1. นายสมาน  ว่องไว
2. นางสาวลำใย  สิงหาร
3. นายอนันต์  สุวรรณพันธ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงธนพร  เถื่อนแอ้น
2. เด็กหญิงธนัญญา  มงคล
3. เด็กหญิงนภัสสรา  ช้างดำ
4. เด็กหญิงนัฐชา  สิงห์ทา
5. เด็กหญิงมินตญาวดี  ภูจำปี
6. เด็กหญิงยุพารัตน์  แก้ววงค์
7. เด็กหญิงสุพัตรา  ประการแก้ว
8. เด็กหญิงอรยา  สีลารัก
9. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ไตรยสุทธิ์
10. เด็กหญิงเมษาภรณ์  แสนงาม
 
1. นางภัทราวดี  แก้วจันทร์
2. นางสาวลัดดา  โตนา
3. นางสาวอภิญญา  นิรานนท์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 1. เด็กหญิงจิราภา   กุลต้น
2. เด็กหญิงดารากาญจน์   หาญชัย
3. เด็กหญิงธนัญชนก   ทองเหม
4. เด็กหญิงนภัทรสร   น้ำใส
5. เด็กหญิงพรนภัส   ทึกชนชนะ
6. เด็กหญิงพรนภัส   ประดิษศิล
7. เด็กหญิงพัณณนันท์   เวียงคำ
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์   แก้วมุง
9. เด็กหญิงสไบทิพย์   ศรีหนองโคตร
10. เด็กหญิงเมทิตา   ทองสนิท
 
1. นายสุพรรณ  ทาเภา
2. นางสุพรรษา   ทาเภา
3. นางสาวเบญจลักษณ์  ไฝทาคำ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ 1. เด็กหญิงงามวดี  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายณัฐดนัย  ศิริวิชา
3. เด็กชายธันวา  ดุลชาติ
4. เด็กชายธีรภัทร  นารีรบ
5. เด็กชายปิติชัย  มดเจริญ
6. เด็กชายพาทิศวร์  ชาญชัยศรี
7. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  แก้วใส
8. เด็กชายศตวรรษ  สิมผาบ
9. เด็กชายสริวิศ  นามหิงษ์
10. เด็กชายสุชีวา  กุลชัย
 
1. นายศรายุทธ  วินทวุฒิ
2. ว่าที่ร้อยตรีอุดร  อุ่นอก
3. นางสาวจริยา  จารัตน์
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กชายชาญชัย  ขุลีเทา
2. เด็กชายชิดชัย  บุราณเดช
3. เด็กชายดุลยวัต  จรสำราญ
4. เด็กชายพงศกร  สมานมิตร
5. เด็กชายพิชญะ  มาละมิ่ง
6. เด็กชายรพีภัทร  หงษ์ทอง
7. เด็กชายศราวุธ  นามพิมล
8. เด็กชายสมชาย  ยางไชย
9. เด็กชายอภิวัฒน์  สีเคน
10. เด็กชายอรรถภูมิ  ศรีทอง
 
1. นายสมาน  ว่องไว
2. นางสาวสุภรัตน์  มีศรี
3. นางสาวรัตนาภรณ์   วงศ์กาฬสินธุ์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชฎาพร  เพชรกล้า
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  อภิบูรณ์
 
1. นายสมคิด  หมื่นเรือคำ
2. นายปรีชา  ไชยดี
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ธงชัยธีรเดช
2. เด็กชายวิศรุต  ศรีพระราม
 
1. นายปรีชา  ไชยดี
2. นายสมคิด  หมื่นเรือคำ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 1. เด็กชายจารุวัฒน์  พรมวงษ์
 
1. นายคมกฤษณ์  ทองขอน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงสลินทิพย์  วรรณสาร
 
1. นายทรงศิริ  ศรีบุญเรือง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  เมืองคง
 
1. นางสาวสาวิตรี  เหล่าฆ้อง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายเอกพล  เปาะชะนะ
 
1. นางนุศรา  ธานัง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กหญิงพฤกลัดดา  ไชยรส
 
1. นางสาวเมธิกาญจน์  สิงห์จันทร์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. นางสาววราภรณ์  สะตะ
 
1. นายพิเชษฐ์  พุ่มนวล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กชายอนุชา  ศรีทอง
 
1. นางณิชาภัทร  ดงงาม
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา   โคตรสงคราม
 
1. นางสาวสาวิตรี  เหล่าฆ้อง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 1. เด็กหญิงอนุธิดา  สุรวงษ์
2. เด็กหญิงอรกัญญา  บัวดก
 
1. นางสาวรัตดาวรรณ  อุปไชย
2. นางกมลวัลย์  ยกเทพ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเป 1. เด็กหญิงกนกอร   เทพรัตน์
2. เด็กหญิงจรรยพร   มะตาด
 
1. นางสาววัชรีพรรณ  ยกเทพ
2. นางรวิพร  มาลา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กหญิงจิราภา  เปรมปรี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุวรรณเวียง
 
1. นางณิชาภัทร  ดงงาม
2. นางชลธิชา  พลบูรณ์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ละออเอี่ยม
 
1. นางสาวสาวิตรี  เหล่าฆ้อง
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กหญิงพรนภา  ไชยริปู
2. เด็กหญิงวราภรณ์   ศรีสวรรค์
3. เด็กหญิงอธิติยา  ชายสา
 
1. นางสุรีพรรณ  เหรียญทอง
2. นางสาวสุมาลี  นามพรม
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ประทุมชัย
2. เด็กชายชายชาญ  ผาสุราษฎร์
3. เด็กชายพิริยากร  ชินพรมมา
 
1. นางสาวภวรรณตรี  บุญเลี้ยง
2. นางสาวสินใจ  ดวงคำจันทร์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชาติตระการ   โคตรงาม
2. เด็กชายวุฒิชัย   วงค์เวียน
3. เด็กชายสิริวัตร  อินทะ
 
1. นางสิรินาถ  ทองคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  ทองคำ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กชายอันดา  กฤษสำโรง
 
1. นายรัชนีกร  นาคละออ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงมณีกานต์  ทุมสิงห์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้วคำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กหญิงวันวิสา  สังขะฤกษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  โพธิ์ทา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โพชราช
2. เด็กหญิงกุลณัฐ   คำแหล่
3. เด็กหญิงกุลิสรา  เคหฐาน
4. เด็กหญิงจินดาหรา  กิจตะสา
5. เด็กชายจิรวัฒน์  นวนน้ำจิตต์
6. เด็กชายชนสรณ์  วุฒิสาร
7. เด็กชายชลธิชา  เรือสุวรรณ
8. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยสุระ
9. เด็กหญิงณัชนิชา  วิเชฏฐพงษ์
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองจันทร์
11. เด็กชายถิรวัฒน์  สุวรรณชัยรบ
12. เด็กชายทีระชาติ  พรหมเทพ
13. เด็กหญิงธีราพร  พิมวาปี
14. เด็กชายนวพล  พรมอุทธา
15. เด็กหญิงนิสาชล  ทองจันทร์
16. เด็กชายปริยากร  พิมโต
17. เด็กหญิงปวิชญาดา  ผาสุราษฏร์
18. เด็กหญิงพัชชา  สวนลา
19. เด็กหญิงฟ้าใส  หนองผือ
20. เด็กชายภัทรพล  พรมประพันธ์
21. เด็กหญิงมนัสชนก  สมบูรณ์
22. เด็กหญิงมานิดา  คนันพ์
23. เด็กหญิงยุพารัตน์   จันทร์ศิริ
24. เด็กหญิงรังษิกาญจน์  วงคำจันทร์
25. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เนตรดี
26. เด็กหญิงวริศรา  ตาลลาด
27. เด็กหญิงสุนิสา  สงวนสิน
28. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพชรนอก
29. เด็กชายอริณชัย  สีกวนชา
30. เด็กหญิงอ้อมสา  ชะเมียงชัย
31. เด็กหญิงเยาวภา  เสนทา
32. เด็กหญิงแก้วเก้า  เพ็งเก่ง
33. เด็กหญิงแคทเธอลีน  ถิลวิลัย
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แก้วคำ
2. นางสาวนิยากร  จันทาฟ้าเลี่ยม
3. นางสาวบุษรา  บุตรพรม
4. นายคฑากร  ศรีต่างคำ
5. นางสาวรัชนีกร  นาคละออ
6. นางสาวจุฑามาศ  ดวงแก้ว
7. นางบุศราคำ  เคหฐาน
8. นางสาวปุณิกา  ข่าทิพย์พาที
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายอิศรา  วงษ์นู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  โพธิ์ทา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายไสว  สีวอ
 
1. นายมนตรี  แก้วสมบูรณ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  คำเพิ่มพูล
 
1. นางศิริพร  ศิริมงคล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงภาสุการณ์  นามขันธ์
 
1. นางนงลักษณ์  คงปัญญา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กชายชัยชนะ  ตังทะนาม
 
1. นางบรรทม  ทองเต็ม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายธวัชชัย  บำรุงเอื้อ
 
1. นายอนุชิต  รางศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1. เด็กหญิงศิรประภา  แสงพันตาพานิช
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สุขะจักร์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงปวีณา  ภาสะฐิติ
 
1. นางสาวพิศมัย  สุวรรณ์สาร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศาลางาม
 
1. นายสุกัน  แก้วม่วง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายราชมงคล  อึ้งสกาว
 
1. นางสาวอุษา  บุพศิริ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พัดโท
 
1. นางสาวพรรณพิลาส  แพะขุนทด
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กหญิงประภัสสร   ตุลามาตร
 
1. นางสาวอภิญญา   กองสุข
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กชายชัยชนะ  ตังทะนาม
 
1. นายอุทัย  สิทธิจันทร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายพัชรพงศ์  แสงพระทิตย์
 
1. นายวิทยา  วงษ์ไชยา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1. เด็กหญิงศิรประภา  แสงพันตาพานิช
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปัดถาทุม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กหญิงวิลัยพร  ดาวยัญ
 
1. นางสาวอภิญญา   กองสุข
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  รอดแป้น
2. เด็กชายกิตติกร  นามเจริญ
3. เด็กหญิงชนิสรา  กองหิน
4. เด็กหญิงชัญญานุช  ผ่านพล
5. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แจ่มแจ้ง
6. เด็กหญิงณัฏณิชา  หอมหวล
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญพร
8. เด็กหญิงณัฐรุจา  ชนะมาร
9. เด็กชายธีรภัทร  ไชยตะมาตร
10. เด็กหญิงนงณพัส  อุ่มไชย
11. เด็กชายนันธิภาค  แย้มสุวรรณ
12. เด็กหญิงประภาภรณ์  ทองนาค
13. เด็กหญิงปาลิตา  แก้วมะ
14. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปัดถามัย
15. เด็กหญิงปิ่นมนัส  เคหฐาน
16. เด็กชายปุญญพัฒน์  พรมราช
17. เด็กหญิงปุณยนุช  คงดี
18. เด็กชายพีรณัฐ  ทองดีที
19. เด็กชายพีรพัฒน์  ศาลา
20. เด็กหญิงพุทธาพร  พูลเพิ่ม
21. เด็กชายฟาบริชโช่  เปาโล
22. เด็กหญิงภัทรภรณ์  คำจันทร์
23. เด็กชายภูริณัฐ  มาบุญธรรม
24. เด็กชายวีรภาพ  พระชัย
25. เด็กชายศสิวัฒน์  ภูวนา
26. เด็กชายศักดิ์ชัย  พรมตึ้อ
27. เด็กหญิงสิริกร  จันทร์เทศ
28. เด็กหญิงอาภัสรา  สีกวด
29. เด็กหญิงอุมาพร  สอนสีแก้ว
30. เด็กหญิงเทวธิดา  ราชชิต
31. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ประไพเพชร
 
1. นายศตวรรษ  จันทะคุณ
2. นางสาวรัชนีกร  นาคละออ
3. นายพุฒ  เคหฐาน
4. นายกฤษดากร  นิลเกษ
5. นางสาวรุ่งนภา  แก้วคำ
6. นายธวัชชัย  จำปามูล
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงคณิตา  หารสงคราม
2. เด็กชายณัฐพล  แซงผุย
3. เด็กหญิงดาวเหนือ  อุทะยุธ
4. เด็กชายธนกฤต  แสงวิลัย
5. เด็กชายธนโชติ  สีเงิน
6. เด็กหญิงปรัชญา  ศรีเทพอุบล
7. เด็กชายปรีชา  สีดามาตร
8. เด็กหญิงวิภาดา  พันธ์แสน
9. เด็กชายอภิรักษ์  โพธิจร
10. เด็กหญิงอุไรพรรณ  สุวรรณรินทร์
 
1. นายอัมรินทร์  เพียเอีย
2. นายผดุงศักดิ์  ตรีพลี
3. นายสุรพล  มาตวงค์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายกฤษณะ  น้อยเล็ก
2. เด็กหญิงชลธิชา  กุลมะโฮง
3. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีเทพอุบล
4. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  สำเภา
5. เด็กหญิงพรพิมล  สำเภา
6. เด็กหญิงพรพิมล  จำรัสรักษ์
7. เด็กหญิงพิชชาพร  วงศ์ศรีจันทร์
8. เด็กชายพิทักษ์  เมาะราษี
9. เด็กชายภูริทัต  พันธ์แสน
10. เด็กชายสุทธิภัทร  โพธิ์ศรี
 
1. นายอัมรินทร์  เพียเอีย
2. นายผดุงศักดิ์  ตรีพลี
3. นายพิทยา  จำวงศ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อน 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ปานจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิจร
3. เด็กหญิงธัญจิรา  บิลโภชน์
4. เด็กหญิงธัญชนก  ชูคำ
5. เด็กหญิงนุคจิรา  ไกรอารมณ์
6. เด็กหญิงปนัดดา  สีโลนตุ้ม
7. เด็กหญิงปาลิตา   นามเกตุ
8. เด็กหญิงวรกมล  ฐานะ
9. เด็กหญิงสิรินดา  ทาบุญมา
10. เด็กหญิงเนตรดาว   กุนขุนทด
 
1. นางสาววรชินา  หนันต๊ะ
2. นางสาวจิริยา  ศรีประสงค์
3. นางทิพวรรณ  วรรณคำโกฏิ์
4. นายประจักษ์  กุศลมานิตย์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกชนุช  กะกุลพิมพ์
2. เด็กหญิงคีรติ   แก้วกระจ่าง
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ศิริแท้
4. เด็กหญิงทีรยา  สุขมา
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โชติสนธิ
6. เด็กหญิงรุ่งนิรันดร์  ศรีร้อยคำ
7. เด็กหญิงศรัญรัตน์   เจือจันทร์
8. เด็กหญิงศศิธร    ใจสุข
9. เด็กหญิงสุจิรตา  เหมืองทอง
10. เด็กหญิงสุทธิดา  ดวงดี
 
1. นางสุดารัตน์  วัฒนพฤติไพศาล
2. นางสุกัลยา  เทพวงศ์
3. นางสาวคริษฐา  โพธิ์ศรี
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 1. เด็กหญิงชลดา   ภักดีโต
2. เด็กหญิงช่อผกา   ลุนรินทร์
3. เด็กหญิงพนิดา   ยอดจันทร์
4. เด็กหญิงมริสา   สอนสวาท
5. เด็กหญิงมาริสา   เทียบแก้ว
6. เด็กหญิงยุภาภรณ์   แก้วก่า
7. เด็กหญิงวรนุช   เดื่อทุ่ง
8. เด็กหญิงวราภรณ์    เดื่อทุ่ง
 
1. นายกำธร  เวชสิทธิ์
2. นางสาวศรินทิพย์  พิมพเสน
3. นางสาวนับเดือน  ขิระทาน
4. นางสาวพลอยวรินทร์  ดอนทะนาม
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงคูณคำ  มูลทอง
2. เด็กหญิงจิระดา  นามบุญเรือง
3. เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วหิน
4. เด็กชายณัฐนนท์  รงรักษ์
5. เด็กชายดลฤทธิ์  เหมุทัย
6. เด็กหญิงดาหลา  ดอนดี
7. เด็กชายนรงค์ศักดิ์  ยศม้าว
8. เด็กชายปัญฐวีกานต์  ขันมะณี
9. เด็กหญิงวริศรา  สิงห์สูงเนิน
10. เด็กชายสันติสุข  สุวรรณสิงห์
11. เด็กหญิงสายธาร  สีโสดา
12. เด็กชายอลงกรณ์  เชิดทอง
13. เด็กหญิงเกวลิน  ไชยเลิศ
14. เด็กหญิงเตือนใจ  คำเมืองคูณ
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ดีลุนชัย
16. เด็กชายไกรวิชญ์  จันทะชาติ
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวภัสรา  จันทะเสน
3. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
4. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
5. นายวสันต์  วอแพง
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายกรรชัย  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงขวัญชนก  โพธิ์ขาว
3. เด็กชายคิณกรณ์  หาฝ่ายเหนือ
4. เด็กหญิงจิรชญา  พลเยี้ยม
5. เด็กชายณัฐพัฒน์  ป้องคำบง
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรดีสุวรรณ
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีวงค์
8. เด็กหญิงนภาภัทร  ศรีวิชัย
9. เด็กหญิงนรินทิพย์  ไผ่ป้อง
10. เด็กหญิงนันทพร  เสียวสีทา
11. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดีวงค์
12. เด็กชายปฏิภาณ  คุยลำเจียม
13. เด็กหญิงพิจิตรา  ชุมชัย
14. เด็กหญิงวรลัดดา  โยธวงค์
15. เด็กหญิงอรวรรณ  สาเกตุ
16. เด็กหญิงอารยา  ดีวัน
 
1. นางสาวสาวิณี  นุสีวอ
2. นางอภิญญา  ด่านขุนทด
3. นางสาวปฏิมาภรณ์  ศรีดอน
4. นางสาวสุภาภร  สุขาล
5. นางอรอนงค์  สิงห์ภูกัน
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อน 1. เด็กชายมงคล  ขันธวุธ
2. เด็กชายศุภรัตน์   ธรรมวงศ์
3. เด็กชายสิทธิชัย  พรหล่อ
4. เด็กชายสิทธินนท์  กล่ำพิมาย
5. เด็กชายอรัญชัย  สีดี
 
1. นางสาววรชินา  หนันต๊ะ
2. นายนพพร  ลิ้มตระกูล
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กชายจักรี  กำแหงพล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  หลวงพิทักษ์
 
1. นางสาววรดาพร  ราชาเดช
2. นางวชิราภรณ์  สาริคาร
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กหญิงกันตพร  นาคูณ
 
1. นางสาวสุภาวดี  มาระภูมิ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 1. เด็กหญิงบัณทิตา  หล้ามะโฮง
 
1. นายถาวร  พิมพ์นนท์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงพัชรพร  ทิพย์โกมล
 
1. นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายวรากร  พฤกษชาติ
 
1. นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงแพรทอง  พันธ์ศรี
 
1. นางสาวสุดามาส  ศรีนอก
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กหญิงรัตมณี  เซ็นทองหลาง
 
1. นางสาวณัฐนิชา  ศรีจันทร์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กหญิงอลิตา  สิงหศิริ
 
1. นางสาวรัตติกานต์  ชัยชาติ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดวงพร
2. เด็กหญิงศิริวิมล  วงค์ษาโคตร
3. เด็กหญิงสริดา  ธรรมวิเศษ
4. เด็กชายอภิวัฒน์  ชาลีวงศ์
5. เด็กชายอัศรวัฒน์  จำรัสจิต
 
1. นายวิทยา  นาศฤงคาร
2. นางสาวอุษา  บุพศิริ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขียวน้อย
2. เด็กหญิงอภิชนกน์  สมบูรณ์
 
1. นายมงคล  แสวงนาม
2. นางสาวสุดาพร  คำมี
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติรักษ์ 1. เด็กหญิงชรัญญา  คนล้ำ
2. เด็กหญิงนมัสญา  บุตรสาระ
 
1. นายปรัชญา  สุวรรณโรจน์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 1. เด็กชายธีระวัฒน์  บูชากุล
2. เด็กหญิงแพรวา  พันลำ
 
1. นางสาวอารีย์  เจริญชัย
2. นางสาวณัฐภรณ์  ศิริธร
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 1. เด็กชายชรินรัตน์  พันพิมพ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  มีระหารนอก
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองสันเที๊ยะ
4. เด็กหญิงรักชนก  พันนาขา
5. เด็กชายรัชนัย  พันนาขา
6. เด็กหญิงไอวรินทร์  คำธาตุ
 
1. นางสุดสวาท  หน่อแก้ว
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  นามอญ
3. นายไกรสร  พิสัยสวัสดิ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 1. เด็กชายณัฐพงค์  ทองทิพย์
2. เด็กชายธนากร  ศิริวงศ์
3. เด็กชายธีรภาพ  ชาติทุ่ง
4. เด็กหญิงปณิตา  มีระหารนอก
5. เด็กชายวัชรินทร์  ศิริธร
6. เด็กชายวุฒิชัย  ชุ่มมา
 
1. นายอนุวัฒน์  ชาญฉลาด
2. นายสุริยนต์  มหิพันธ์
3. นายไกรสร  พิสัยสวัสดิ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 1. เด็กหญิงกรรณิกา  น้อยยะ
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  รักษานนท์
3. เด็กหญิงขวัญจิต  หล้าคอม
4. เด็กหญิงนิลนภัส  ชาวยศ
5. เด็กหญิงพาฝัน  ชาวยศ
6. เด็กหญิงวันนิภา  บุญเข็ม
7. เด็กหญิงศศิตา  ชาวยศ
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชาวยศ
 
1. นางสาวพรทิพย์  พิณธะ
2. นางวิไล  พรมภิมาตย์
3. นายสมภาร  ศิลาคม
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อิทธิกันตวัฒน์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปานทอง
3. เด็กหญิงกัญจนพร  ภูจอมคำ
4. เด็กหญิงชนานันท์  สาตร์นอก
5. เด็กหญิงชนารดี  เนื่องพะนอม
6. เด็กชายธนดล  กางกั้น
7. เด็กหญิงประภาวดี  บรรเทิงใจ
8. เด็กหญิงสุพรรณิกา  พุฒเขียว
9. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  แปนเมา
10. เด็กหญิงโชติกา  ตำลึงทอง
 
1. นายอุทัย  สิทธิจันทร์
2. นายอภิศร  ทิพเสนา
3. นางสาวอภันตรี  กองมณี
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภูครองเชิง
2. นายชินกร  สินตะพัตร
3. นายธนากร  สมสนิท
4. นางสาวพรรวษา  สีดาคำ
5. นางสาวพุธิตา  นามพงษา
6. นายภานุพงษ์  เขื่อนแก้ว
7. นางสาววรัญญา  เทพวงศา
8. นางสาววราภา  เชื้อคำฮด
9. นางสาววิไลลักษณ์  ดีแก้ว
10. นางสาวอาทิตยา  โคตรประจิม
 
1. นายธัญยธรณ์  เวียงสิมมา
2. นางพรเพชร  เพียสุระ
3. นางสาวนิภาพร  รัตน์ธรรม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงนราทิพย์  เรืองสา
2. นางสาวศิริลักษณ์  พลางวัน
3. นางสาวอภิญญา  อาจอินทร์
4. นางสาวอรสา  อาจอินทร์
5. เด็กหญิงโสรญา  แก่นท้าว
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
2. นายสมหมาย  พรมอุดม
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 1. เด็กหญิงจินตนา  สมบัวคู
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีสร้อย
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญกลาง
 
1. นางสาวเนรมิตร   วงษ์หาจักร์
2. นางสาวศศิประภา  อนุรักษ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ลมลด
2. เด็กชายสิริมงคล  ล้าหมอก
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  มาลัย
 
1. นางสาวสงวน  เรียงพรม
2. นางสาวลำดวน   เหล่าโก่ง
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกาสี
2. เด็กหญิงกมลชนก  แพงแสนทรัพย์
3. เด็กหญิงชลธิชา  โกสารัตน์
 
1. นายอภิศร  ทิพเสนา
2. นางกาญจนา  ทิพเสนา
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 1. เด็กหญิงฉันทิกา   โทสาลี
2. เด็กหญิงศศิธร  โคตรอาสา
 
1. นางสาวอาริยา   มีศรี
2. นางสาวช่อผกา   อินทรักษา
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงปิณฑิรา  มาตา
2. เด็กหญิงอจิรวดี  รางศรี
 
1. นายธีรยุทธ  ดลเอี่ยม
2. นายอาคม  มาตา
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  น้อมระวี
2. เด็กชายมังกรเทวา  ชัยสะท้าน
 
1. นายประเทือง  นางาม
2. นางจิราภรณ์  ประโพศรี
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายนัฐพล  กุลซือ
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญเสริฐ
 
1. นายประเทือง  นางาม
2. นางจิราภรณ์  ประโพศรี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไกรษรวงษ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แผงฤทธิ์
 
1. นางสาวนริศรา  คำสวนจิก
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กชายจิระวัฒน์  บุระคำ
2. เด็กชายอธิกิตติ์  อินทรวงค์
 
1. นายอดิพงษ์  อินทร์พรหม
2. นายอำนาจ  นาคเสน
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  จันทร์ล้วน
2. เด็กชายพลวัฒน์  ไชยพา
 
1. นายอดิพงษ์  อินทร์พรหม
2. นางสาวจิณภัค  ภัทรกรปิยวัช
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงธิติยาพร  ปักขะพล
2. เด็กหญิงนิภาพร   แวดล้อม
 
1. นางสาวอรญา   จำเริญศรี
2. นายธีรยุทธ  ดลเอี่ยม
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ลดสีดา
2. เด็กหญิงณัฎฐิญา  คำมัส
 
1. นางสาวพรลภัส  ภูมิลา
2. นายวชิระ  ฐาตุจิรางค์กุล
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โสภาเนตร
2. เด็กหญิงนภาโชค  โคกสถาน
 
1. นางสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวกัลยกร  เยี่ยมรัมย์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. นายนพไนย์  บ้างตำรวจ
2. นายอภิรักษ์  แสงทอง
 
1. นางสาวลำดวน   เหล่าโก่ง
2. นางสาวสุดามาส  ศรีนอก
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สนะ
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ฝอดสูงเนิน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เสี่่ยงเคราะห์
 
1. นายธนพล  สะพังเงิน
2. นางสุจิตรา  วงษ์โก
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  โคตธาดา
2. เด็กหญิงพลอยทิพย์  มะณี
3. เด็กหญิงรัชชนก  จรรยาสวัสดิ์
 
1. นายชยพล  โฆษิต
2. นางเขมมิกา  ไชยแสง
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  ระติเดช
2. เด็กชายศราวุธ  มาฤทธิ์
3. เด็กชายอภินันท์  แสนพรม
 
1. นายธนพล  สะพังเงิน
2. นายพงศธร  ชัยเนตร
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 1. เด็กชายกฤตพล   สุขสัย
2. เด็กชายเชวงศักดิ์  ปริวันตา
3. เด็กหญิงเปรมสินี  อ่วมบางศรี
 
1. นายณัฐพงษ์  ปริวันตา
2. นายนุกูล  เข่งดี
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงนัทนิชา  เหลาเงิน
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  วานนท์
3. เด็กหญิงสุภาสินี  บุญเวิน
 
1. นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ
2. นางนีรนาท  บุญญาพิทักษ์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงปวีณา  ภาสะฐิติ
2. เด็กชายปองพล  พลกลาง
3. เด็กหญิงพัชรพร  ทิพย์โกมล
 
1. นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ
2. นางสุดาวดี  พัดเปี้ยมา
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1. เด็กชายทศพร  อนนท์
2. เด็กชายธีรเดช  แล่กระสิน
3. เด็กชายนันทวัฒน์  บุตรตาภักดี
 
1. นายคำศรี  สุขประเสริฐ
2. นายวชิระ   คำสิงห์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กหญิงชนิสรา  จีดา
2. เด็กหญิงประภาวรินทร์  สุคต
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ทุมบุญมา
 
1. นายจีระศักดิ์  อารีรักษ์
2. นางสาวจีราพร  โนนเสนา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  แก้วก่อง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทร์ภูเขียว
3. เด็กชายราเมศวร์  ถาวร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  ทองคำ
2. นางสาวสมฤทัย  สุวิหาร
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงภักภิรมณ์  พรมพลเมือง
2. เด็กหญิงสุนันทา  สินสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเสาวพร  นาคพิณ
 
1. นางสาวอภันตรี  กองณี
2. นายศิรโรจน์  ชารีราษฎร์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงพราวรวี  จรอนนท์
2. เด็กหญิงรชรินทร์  ครอบครอง
3. เด็กหญิงสายธาร  บุญสินชัย
 
1. นางพรพิมล  แก้วมงคล
2. นางสุดถวิล  ปัดถาทุม
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลชุม 1. เด็กชายจิรายุ  อุดนันตา
2. เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณวงษ์
3. เด็กหญิงวิภาวนี  สุวรรณวงษ์
4. เด็กหญิงวีณา  วิสภา
5. เด็กชายศุภกร  โรจนกุล
6. เด็กหญิงอุไรพร  แสงเสนา
 
1. นางธนวรรณ  หมื่นเรือคำ
2. นายพงษ์ศักดิ์  หมื่นเรือคำ
3. นางรัตติกาล  เครือเพียกุล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงญานิกา  มาลัย
2. เด็กหญิงฐานวีย์  ศรีสุข
3. เด็กหญิงนิศาชล  สุวรรณเพ็ง
4. เด็กหญิงสุพิชชา  บุญกว้าง
5. เด็กหญิงสุภาพร  สอนสุข
6. เด็กหญิงอลิสา  คงดี
 
1. นางเพชรา  หากันได้
2. นางจารีพร  หาฝ่ายเหนือ
3. นางยลดา  พงษ์สระพัง
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปักหมู 1. เด็กชายกฤษฎา  จ่าเหลา
2. เด็กชายธีรพิชญ์  พรหมจอม
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พลนวน
 
1. นายบัณฑิต  ศรีสมบูรณ์
2. นางวนิดา  ทองประเทือง
 
162 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  บุรมโคตร
3. เด็กหญิงศิริพร  ศรีจุมพล
 
1. นางสาวมลทิรา  บุรี
2. นางรัชนีกร  สุมรินทร์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 1. เด็กชายกรวิทย์  พันธ์พินิจ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ไชยะราช
3. เด็กชายเจษฎา  ชูศรีทอง
 
1. นายสุนทร  สอนสมนึก
2. นางสาวทัศวรรณ  โสภากุล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 1. เด็กชายดลนภา  กิติอาสา
2. เด็กหญิงศศิวิมล   แท่นหิน
3. เด็กชายเจษฎา   วงษาเวียง
 
1. นายกำธร  เวชสิทธิ์
2. นายพีรศักดิ์  วงค์ชาญศรี
 
165 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 1. เด็กหญิงนงค์นุช  แก้ววงษา
2. เด็กหญิงพริสร  คำโทพล
3. เด็กหญิงอภิรญา  ฮาตไชย
 
1. นายชินกร  วังใจ
2. นางสาวฉัตรสุดา  จามน้อยพรม
 
166 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงกาญดา  รตีภัย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สารบรรณ
3. เด็กหญิงอัจจิมา  บุญลอด
 
1. นางนิภารัตน์  สมจิตพิจารณ์
2. นางสาวฐิตินันท์  โคตรประทุม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หมื่นรอด
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นามคุณ
 
1. นางปรียานาถ  หวังหมู่กลาง
2. นางสุภาพร  โคตรประทุม
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ศิลาคม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์สำราญ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ผลทอง
 
1. นางปรียานาถ  หวังหมู่กลาง
2. นางสุจิรา  นาใจคง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำภาผุย
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  พูลเพิ่ม
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรอาจ
 
1. นายวิโรจน์  ตะมะนัน
2. นางเพิ่มพูล  บูชากุล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อันแสน
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  จำรัสรักษ์
3. เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์บัญดิษ
 
1. นายวิโรจน์  ตะมะนัน
2. นางสนธยา  บุตรสาระ
 
171 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สดุดี
2. เด็กชายกฤตยชญ์  ตะมะนัน
3. เด็กชายรณชัย  บุตะนัน
 
1. นางสาวระภีพรรณ  หอมสมบัติ
2. นายสถิต  ชินวงษ์
 
172 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  เหนือโพธิ์ทอง
2. เด็กชายวงศกร  สุวรกิม
3. เด็กชายอภิวัฒน์  มหัสกุล
 
1. นางสาวลลิตา  หอมเมือง
2. นางสาวเนตรนภา  แสนตะรัตน์
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อน 1. เด็กหญิงพรไพลิน  กุลศิริกาญจน์
 
1. นางสาวจิริยา  ศรีประสงค์
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงกุลนิดา  ดวงมะลุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  กุนะ
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงกมลชนก  มากระจาย
 
1. นางสาวพิศมัย  สุวรรณ์สาร
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 1. เด็กหญิงสุชานนท์  รุ่งเรือง
 
1. นางสุชารัตน์  แก้วอุดร
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กหญิงบัวตอง  อุ่นศิริ
 
1. นางสาวนภัสรดา  ฝ้ายขาว
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 1. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีชมภู
2. เด็กชายณัฐภัทร  อินทร์บุญญา
3. เด็กหญิงปภัสสร  บุญไชยดุ้ง
 
1. นางสาวทองมณี  ศรีสม
2. นายวีระชัย  พละดร
 
179 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  วรรณโส
2. เด็กชายพัชรพล  นครธรรม
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ภูมิพิพัฒน์
2. นางสาวนุสรา  พรหมพินิจ
 
180 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กหญิงนฤมล  ภูชมชื่น
2. เด็กชายสุริยา  ศิริแวว
 
1. นางรุ่งพิศ  เกตุคำ
2. นางปฐพร  หาฝ่ายเหนือ
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กหญิงไอริณ  ธานี
 
1. นางสาวนุสรา  พรหมพินิจ
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นาเสถียร
 
1. นางสาวสุภารัตน์  สุทธิสาร
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายณัฐพล  สายดี
 
1. นายยุทธรงค์  แสนวัง
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สันพลี
 
1. นางนีรนาท  บุญญาพิทักษ์
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กหญิงสุภัชชา   คบขุนทด
 
1. นางสวาท  น้อยบรรเทา
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 1. เด็กชายกรวุฒิ  ทองประเทือง
2. เด็กชายธนธรณ์  ทองสาร
3. เด็กชายธนวัฒน์  นาคอก
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุรรณรอด
5. เด็กชายพีระพัฒน์  แก้วพิลา
6. เด็กหญิงเนตรนภา  พรมวงษ์
 
1. นางสุชารัตน์  แก้วอุดร
2. นางสาวลลิล  สืบสิงห์
3. นางสาวศรสวรรค์  พรประเสริฐ
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดาล 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เกษพิมล
2. เด็กหญิงชลญาดา  ประจิมทิศ
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  พิมจักแสน
 
1. นางวิลาวัลย์  สุขา
2. นางประภาพรรณ  อุตะมะยาน
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แพงทุย
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  อินลี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้ววิเศษ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ภูมิพิพัฒน์
2. นางวงเดือน  สีหาปัน
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กชายจักรพงษ์  กองสุข
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  พัฒนา
3. เด็กชายภัควัฒน์  งามสิงห์
 
1. นางสาวพิชญา  จันทร์จำปา
2. นางสาวจีราพร  โนนเสนา
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายจิรายุ  ชาตรี
2. เด็กชายสมัชฌา  มะละเว
3. เด็กชายเจษฎา  มะลิหอม
 
1. นายบัวสอน  จำปาศรี
2. นางวันทนา   จำปาศรี
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กชายกฤษวาษี  ศรีชัยมุล
2. เด็กชายกลวัชร  นามมัน
 
1. นางสาวสุจริต  แสงสุวรรณ์
2. นางถิรดา  ทองแสน
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายประสิทธิ์  ถาวร
2. เด็กชายวุฒิชัย  นาเตย
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
2. นางอัจฉรา  รู้ยืนยง
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กชายณัฐพล  แสงจันทร์
2. เด็กชายสุทัศน์  มุงคุณคำซาว
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  โตยิ่ง
 
1. นางสาวทัศนพร   โยธิกุล
2. นางรุ่งพิศ  เกตุคำ
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เวียงคำ
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ชัยวงษ์
3. เด็กชายนำโชค    จันทะคัด
 
1. นายสุนทร  สอนสมนึก
2. นางสาวสุคนธรักษ์  ยกเทพ
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 1. เด็กชาย วีระพัฒน์  แสงฤทธิ์
 
1. นางสาวพชรพร   แถวโพธิ์
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงอาด 1. เด็กชายกัปนาท  โต้เพชร
 
1. นายทวี  แสงฤทธิ์
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กชายอภินันท์  ไทยสา
 
1. นายอดุลเดช  สาริคาน
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กชายธนภัทร  ประจิมทิศ
 
1. นายกฤษดากร  นิลเกต
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายอานุภาพ  วรขันธ์
 
1. นายอดิศักดิ์  นาเคน
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงแสนโค้ง
2. เด็กชายกฤษฎา  แพงแสนทรัพย์
3. เด็กชายกิตตินันท์  กล้วยสิงห์
4. เด็กหญิงจิราพร  เมืองแสน
5. เด็กหญิงจิราพร  อ่อนละออ
6. เด็กหญิงณัฐทิชา  ทุมมารักษ์
7. เด็กหญิงดวงกมล  สมบูรณ์
8. เด็กชายธนภัทร  ประจิมทิศ
9. เด็กชายธนโชติ  สีชมพู
10. เด็กชายธราธิป  เบียนชัย
11. เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญศรี
12. เด็กหญิงนวิปรียา  ยาตรา
13. เด็กหญิงนำ้ทิพย์  ก้องสูงเนิน
14. เด็กหญิงปพิชญา  เคหฐาน
15. เด็กชายปรมินทร์  เมืองหลวง
16. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสวงนาม
17. เด็กหญิงมนัสนันท์  พิทักษ์วงษ์
18. เด็กชายวิชชากร  นาคเสน
19. เด็กชายวิทวัส  บุญฤา
20. เด็กชายศิวากร  อินทรีย์
21. เด็กหญิงสุธาสินี  บุตรแวง
22. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีรัตดา
23. เด็กชายอิทธิกร  สมุชัย
24. เด็กหญิงเขมมิกา  คำค้อ
25. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองจันทร์
26. เด็กหญิงเยาวภา  เสนทา
 
1. นายกฤษดากร  นิลเกต
2. นางสาวนิยากร  จันทาฟ้าเลี่ยม
3. นางสาวบุษรา  บุตรพรม
4. นายคฑากร  ศรีต่างคำ