รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายฐากร  โกวิทย์
 
1. นางอารยา   หาญเชิงชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ภูวิชัย
 
1. นางสาวอัจฉรา  สอนชา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ใสส่อง
 
1. นางสาวนงนุช  ศรีเสมอ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงวันศิริ  ผาสีกา
 
1. นางอรวรรณ  ดอนหลักคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 1. เด็กหญิงวนิดา  วรรณธิ
 
1. นางพิสมัย  ประเสริฐไทย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พันธ์เดช
 
1. นางวันวิสา  ภูแพง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงญาณิศา  ปัญญาใส
 
1. นางสาวมนัญญา  อามาตมนตรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงสุนันทา   พันธ์พิมพ์
 
1. นางสมพร   ศรีวรรณวงษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กหญิงพรนัชชา  กองก่ำ
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  พลเยี่ยม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ร้ายไธสง
 
1. นางสาวสุจิตรา  สมชื่อ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 1. เด็กหญิงราชินทร  วันละ
 
1. นางศราวดี  หารวาระ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. นางสาวพัชรา  พิมพ์โคตร
 
1. นางจำเลียง  เหล่าโพธิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กหญิงสุภาสินี  ประดับศรี
 
1. นางสาวธนาภรณ์  แสงไกร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 1. เด็กหญิงอาระยา  สามหาดไทย
 
1. นางทอฝัน  พันธาโฮม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิรดา   ภักดีโต
 
1. นางสมบัติ   วงคำใหญ่
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงทักษิณีย์  ศรีภูธร
2. เด็กหญิงศุภชัย  ศรีภูธร
 
1. นายสมโภชน์  อรศักดิ์
2. นางสาวพรพรรณ  วงศ์ตรีศรี
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. นางสาวจินดา  สีสังข์
2. เด็กหญิงปรารถนา  เทพศรีหา
 
1. นายสุวัฒน์  นาทันตอง
2. นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงภัชราภรณ์   พรหมชน
2. เด็กหญิงศศิธร   บัวบกหวาน
 
1. นางสมพร   ศรีวรรณวงษ์
2. นางนุจรินทร์   ป้านภูมิ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  รักพันธ์
2. เด็กหญิงนิลดา  จันทะศรี
 
1. นางจุไรรัตน์  ชมภูเขียว
2. นางศุภมาส  เรืองจันทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 1. เด็กหญิงศิริกานต์ดา  กุดทา
 
1. นางเกษริน  ชัยมูล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงสิรินทร์  วิสุทธิเมธีกร
 
1. นางจันทร์สร้อย  ชัยเจริญ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 1. นายรณฤทธิ์  ชาชำนาญ
 
1. นางสาวคณิตา  แก้วทา
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 1. เด็กหญิงนิศาชล  จันทร์วิเศษ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  คำภากุม
3. เด็กหญิงวรัชยา  พรหมเมตตา
 
1. นายพิรเดช  โพธิสาร
2. นางจิรกานต์  พรมไตร
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  งามหน้า
2. นางสาวปวีณา  วิชิต
3. นางสาวพัชริดา  นบไธสงค์
 
1. นางสาวสุทธินันท์  อุปเสน
2. นางสาวสุวารี  แก้วดวงศรี
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ครุฑสร้อย
2. เด็กหญิงพิมผกา   แก้วแก่นคูณ
3. เด็กหญิงพิมพิศา  พิมพรม
 
1. นางสาวพิลาวัลย์   แต่งผิว
2. นางสาวยุพยงค์  พรมลา
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงฟารีดา  มะเด็น
2. เด็กหญิงสุภาวิดา  พรมบัวภา
3. เด็กหญิงสุภาวิตา  พรมบัวภา
 
1. นางภิรมย์  นามวงษา
2. นางสมภาร  ไสยสัตย์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  พั้วพา
2. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีภูธร
 
1. นายสุพจน์  สิทธิ
2. นายกฤตยลักษณ์  วงษ์ตรีศรี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์   จันทร์เขียว
2. เด็กชายอภิศักดิ์   ดุลย์สอน
 
1. นางสาวปาริชาติ   ประสารีบุตร
2. นายณรงค์ฤทธิ์   บุญโสม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนปอวิทยา 1. เด็กชายรัตตกรณ์   เฉลิมญาติ
 
1. นายคณิต  กำลังทวี
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เชื้อนิตย์
 
1. นายธราธร  อุทัยธวัช
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1. เด็กหญิงไปรยา  ภูรัตน์
 
1. นายบัลลังก์  ไชยสิงหา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สิมารักษ์
2. เด็กหญิงวิภาพร  คำสี
 
1. นายวีระ  สุวรรณโค
2. นายอาคม  กิ่งทวยหาญ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิตา  ภิรมย์พล
2. นางสาวสาวิณี  คำรัตน์
 
1. นายวีระ  สุวรรณโค
2. นางพูนทรัพย์  พรมชินวงษ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 1. เด็กหญิงอรทัย  ชมพูเทพ
 
1. นายกรภัทร์  ทาน้อย
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  โชติการ
 
1. นายกรภัทร์  ทาน้อย
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กชายธรรม์รพี  อุ้ยเลิศ
 
1. นายสมพงษ์  พุกหน้า
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กชายธนภัทร   ชารี
 
1. นายสมพงษ์  พุกหน้า
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  งามหน้า
 
1. นางสาวสุทธินันท์  อุปเสน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงจรรยมณฑน์  แสงไกร
2. เด็กหญิงอภิสรา  อ้วนสาเล
3. เด็กชายเอื้ออังกูร  เพชรสอดแสง
 
1. นางสุนันทา  จันทะคุณ
2. นางสุทธิยา  สุวรรณ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงยุภาวดี  เนาวบุตร
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สมอน้อย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผุยมี
 
1. นางนภาพร  สกุลธรรม
2. นายณัฐชพล  กองทุ่งมนต์
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 1. เด็กชายชนาธิป  มั่นมี
2. เด็กหญิงอริศรา  สีสุข
3. เด็กหญิงเกวลิน  นาชัย
 
1. นางมัณฑณา  ไกรยวงศ์
2. นางจุฑารัตน์  แสนสากล
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมน 1. เด็กหญิงมุธิตา  ดวงแสง
2. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  แก้วมิ่ง
3. เด็กหญิงสุภาวลัย  เรียงมณี
 
1. นางสาวยุภาพร  สีหานาท
2. นางพัชรียาภรณ์  ด้วงมหาชัย
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  บุญอุ้ม
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พรหมสุรินทร์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  แสงหล้า
 
1. นายสุพัฒน์  แก้วคำ
2. นายเมืองชล  เพ็งนรินทร์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  อนุโคตร
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อุปปิด
3. เด็กหญิงอัจฉรา  เขียวหนู
 
1. นางณัฐรดา  เรืองเดช
2. นางทอฝัน  พันธาโฮม
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กัปโก
2. เด็กหญิงธารา  ธุญาติโก
3. เด็กหญิงลักษิกา  วงษ์วรรณ
 
1. นายอนุชา  สิงห์บุญมา
2. นางสาวสุดารัตน์  แสนภักดี
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทัศนพรรณ  พาแกคำ
2. เด็กหญิงเปรมสุดา  ศรีคำภา
3. เด็กหญิงเมธิดา  คูณฝ้าย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อ่อนมีคุณ
2. นางสาวจิราภรณ์  เที่ยงตรง
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงปณิดา  ทัพจุมพล
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พรมลับ
 
1. นางสาววิจิตรา  เผยศิริ
2. นายศิริวรรณ  คำจู
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กหญิงธัญรดา  อามาตย์มนตรี
2. เด็กหญิงอริสรา  บาฤษี
 
1. นายฐิติพงษ์  จรรยาคำนึง
2. นายคมสัน  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแตง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  พุฒมาตย์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  พุฒมาตย์
 
1. นายประสงค์  มาลา
2. นางสาวพิกุล  ธรรมจิตร์
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 1. เด็กชายณัฐกรณ์  อ่อนตาแสง
2. เด็กชายบุญชอบ  ประทุมรัตน์
 
1. นายสุพัฒน์  แก้วคำ
2. นางสาวทัศนีย์  บึงไสย์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 1. เด็กชายสมโชค  เลพล
2. เด็กชายอธิป  บุตะโล
 
1. นายพินิจ  นันทะแสง
2. นายประยูร  วันเพ็ญ
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 1. เด็กชายกิติพิชญ์  โสภาแดง
2. เด็กชายรัฐพงษ์  พลอิน
 
1. นายปรินวิชญ์  เดชเจริญ
2. นายกรกฎ  พวงปัญญา
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 1. เด็กชายทรงพล  ลุนบับพา
2. เด็กชายธนา  โนนคำพันธ์
 
1. นายวราวุท  ไชยบุปผา
2. นายนิตยา  ไชยบุปผา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 1. เด็กหญิงกนกรดา  สมเที่ยง
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชัยสอาด
3. เด็กหญิงจิราพร  จรูญเพ็ญ
4. เด็กหญิงบุญทรัพย์  กรแก้ว
5. เด็กหญิงสุพรรณี  มุกอาสา
 
1. นางวิยะดา  แสงส่อง
2. นางคำใส  พวงปัญญา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  มุขธระโกษา
2. เด็กหญิงชาลิสา  ด้วงคำจันทร์
3. เด็กหญิงญาณิษา  ศรีบุรินทร์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  หาทรัพย์
5. เด็กหญิงสุพิชช่า  กันนะลา
 
1. นางสาวณัฐมณฑ์  พุกหน้า
2. นางอนุลักษณ์  พุกหน้า
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงกัณนิกา  สามา
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญประคม
3. เด็กหญิงณัฐญา  จันทร์อิทร์
4. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  นาทองลาย
5. เด็กหญิงเนตรดาว  เขียวประทุม
 
1. นางสาวพรบุญญา  อัญชุลี
2. นางคายคำ  ขาวขำ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 1. เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์  ภิรมณ์ไกรพัฒน์
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  นาทา
3. เด็กหญิงมุขสุดา  แสงจันดา
4. เด็กหญิงอริศรา  กองปราบ
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ส่งสุข
 
1. นางจิรกานต์  พรมไตร
2. นางปิ่่นเพชร  บุระสิทธ์ิ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแตง 1. เด็กหญิงจันจิรา  อรัญเพิ่ม
2. เด็กหญิงชมพู่  แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงปิยรัตน์  พุทมาตย์
4. เด็กชายภูมิพัฒน์   ภูทองนาค
5. เด็กหญิงเกษา  คำสุข
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ศิลาแดง
2. นางเพ็ญศรี  แสนบัว
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  อยู่คงดี
2. เด็กหญิงนงณพัฒน์  บุญเยี่ยม
3. เด็กหญิงพรรณธิรา  คูณดา
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  กัณหา
5. เด็กหญิงอุมากร  คูณดา
 
1. นางนิภารัตน์  วิธี
2. นางสาวน้ำเพชร  ทับทิม
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 1. เด็กหญิงดวงพร  สุดบับ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  พุทไธสง
3. เด็กหญิงธันยากร  ชินนอก
4. เด็กหญิงปิยะพร  เกษดา
5. เด็กหญิงศิริยากร  จ่าอ่อน
 
1. นางจารุณี  อาจจันดา
2. นางสาวเบญนุกานต์  สาริยา
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กชายทักษะพล  บำรุงภักดี
2. เด็กชายวรวุฒิ  หมอยา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เทพคำราม
4. เด็กหญิงสิริภัสษร  อำพันธ์ทอง
5. เด็กหญิงสุมาลี  ปุริเส
 
1. นายภคิน  ธนะธน
2. นางสาววชิราพร  ค่าภูเขียว
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายกิตติชัย  ภูไว
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  สันตะวงษ์
3. เด็กหญิงจรรยพร  ตรีชารี
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญประคม
5. เด็กชายชยานันท์  โต้นโนนเรือง
6. เด็กหญิงชลิตา  ศรีภูธร
7. เด็กชายชวัลวิทย์  สุริสอน
8. เด็กชายชัยอนันต์   พลสัสสี
9. เด็กชายณัฐภูมิ  โพธิสาจันทร์
10. เด็กชายธนกร   มาจิตรตรา
11. เด็กชายพัชรพล  เชี่ยนเจ๊น
12. เด็กหญิงพิยดา  ศิลาชนพฤกษ์
13. เด็กชายพีรพัฒน์  หัดทะแสง
14. เด็กหญิงรัชฎาพร  ปาจะ
15. เด็กหญิงรัชดา  เสียงเพลิน
16. เด็กหญิงศภิสรา  ช่างประดิษฐ์
17. เด็กหญิงศุภาวรรณ  อินเจริญ
18. เด็กชายสกุลวัฒน์  ชนะประโคน
19. เด็กหญิงอัมมิกา  ทองประสิทธิ์
20. เด็กหญิงอารียา  การด
 
1. นางสุพัตรา  อดทน
2. นายคมสัน  แข็งแอ
3. นายอุดมศักดิ์   วงษ์แก้ว
4. นางณัฐกมล  แก้วทอง
5. นางสุมาลัย  จำเริญพานิช
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงเอวรินทร์  เจริญวัย
 
1. นางสาวณัฐมณฑ์  พุกหน้า
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กชายคริษฐ์  นิยมเหลา
 
1. นางสาวณัฐมณฑ์  พุกหน้า
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กหญิงประภัสสรา  ดวงลาพิม
 
1. นางยุภาภรณ์  เครือคำ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดหานสามัคคี 1. เด็กหญิงชญานุตม์  พงษ์ไทย
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ทองผักแว่น
 
1. นางนวลจันทร์  สุวรรรณพรหม
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุดา 1. เด็กชายทองธนภัทร   บุ้งทอง
2. เด็กหญิงวันวิสา    เห็มกอง
 
1. นางสมลักษณ์  เมืองฮามพันธ์
2. นางรจนา  ประวันโน
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 1. เด็กหญิงอัมพร   ยมรัตน์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   โคตรขันติ
 
1. นายประพันธ์   แสงไกร
2. นางสุภาวดี  งามใจ
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรณิกา  ทวีกูล
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  โม้แพง
3. เด็กหญิงจิราภา  คล้ายสุวรรณ์
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  สีบัวขาว
5. เด็กหญิงปนิดา  น้อยเพ็ง
6. เด็กหญิงมนฑนา  แสนกุรัง
7. เด็กหญิงวณิชญา  ด้วงคำจันทร์
8. เด็กหญิงศศิกานต์  ใสสุขา
9. เด็กหญิงเบญญาภา  จีระออน
10. เด็กหญิงไอศิกา  เสนาศูนย์
 
1. นางสมบัติ  ธรธรรมวรัท
2. นางสาวรพีพร  แซงบุญเรือง
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงคริษฐา  นวลจันทร์
2. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงณหทัย  ศรีอำไพ
4. เด็กหญิงวรรณวิภา  เลียมไธสงค์
5. เด็กหญิงศิริพร  อ่อนละมุล
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ช่อจันทร์
7. เด็กหญิงอรอนงค์  แสนสิงห์
8. เด็กหญิงอรุณรุ่ง  หมั่นคำ
9. เด็กหญิงอลิสา  กองสะดี
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์  พะกะยะ
 
1. นางประกอบ  พลนามอินทร์
2. นางกุลภัสสรณ์  แดงนา
3. นางสุพรรณี  พิพิธหิรัญการ
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฮ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ช่วยศรี
2. เด็กหญิงกัลญาณี   ภูดินดง
3. เด็กหญิงจริยาวดี  วันทองสุข
4. เด็กหญิงธิดารัตน์   โคตรชมพู
5. เด็กหญิงนิรดา  ศักดิ์ศรี
6. เด็กชายปิยวัฒน์   พงษ์สุวรรณ
7. เด็กหญิงวิภารัตน์   พงษ์สุวรรณ
8. เด็กหญิงสวิตตา   สุหา
9. เด็กหญิงสายธาร   บางขุนทด
10. เด็กหญิงสายน้ำ   บางขุนทด
 
1. นายทศพร   เพียสังกะ
2. นางสาวสุภาภรณ์   โภคานิตย์
3. นางสาวสุพัตรา   พระราษี
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. นางสาวณัฐฐินันท์   ใจบุญ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  มางิ้ว
3. นางสาวพรนภา   บุตรนิล
4. นางสาวภัทราวดี   แสงรุ่ง
5. นางสาวมุธิตา   อยู่ทิพย์
6. นางสาวยุภาวรรณ   ชัยจีน
7. นางสาวรัตนา   หนองเส
8. นางสาววริศราพร   อาจสุนทร
9. นางสาววิภาภรณ์   เพียซ้าย
10. เด็กหญิงอรัญญา   ชัยบุตร
 
1. นางประภาดา   ทองคำภา
2. นางสาวมะยุรา  พิมพ์มหา
3. ว่าที่ร้อยตรีแก่นเพชร   พรมภักดี
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (โนนสัง) 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ศิริสุรักษ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  สมศรี
3. เด็กหญิงนิจชา  รักญาติ
4. เด็กหญิงปริศนา  จิระกัญญา
5. เด็กหญิงพรทิพย์  สิงห์สำราญ
6. เด็กหญิงพัชริดา  ชื่นโพธิ์
7. เด็กหญิงพุธิตา  จิระกัญญา
8. เด็กหญิงอธิติญา  พรมจักร์
 
1. นายเกรียงสันติ์  โพธิปัสสา
2. นายชาญยุทธ  ประดับเพชร
3. นางราวรรณ  บุญกว้าง
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กชายตระการ  คำอ่อนสา
2. เด็กชายทินภัทร  แสงจันทร์
3. เด็กชายพรหมมาตย์  ศรีแสง
4. เด็กชายพีระพัฒน์  หมื่นผัด
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  แก้วรัชช่วง
6. เด็กชายยืนยง  วิบูลย์กุล
7. เด็กชายวิษณุ  ยางสี
8. นางสาวสุธิดา  สายบุตร
9. เด็กชายอภิลักษณ์  เบ้าคำ
10. เด็กชายอัครเดช  วงศิลา
 
1. นายสุนันทวุธ  หงษ์สระแก้ว
2. นางปิยะภรณ์  พลแพงขวา
3. นางจุรีรัตน์  ศรีด้วง
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุดมูล
2. เด็กหญิงชนิสรา  สืบพงษ์
 
1. นายดุสิต  มิ่งชัย
2. นางวัลลีย์  ศรีชาติ
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  สุวรรณปัด
2. เด็กชายณัฏภัทร  ศรีเหลา
 
1. นายวิทิต   ดอนหมื่นศรี
2. นายสุภเดช  พันตรี
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   ภูมิพานิชย์
 
1. นางณัฐรนันท์  จันทร์นวล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เคนนัน
 
1. นายจเรรักษ์  ศรีนามโหน่ง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายอัครวิชญ์   ทิพเนตร
 
1. นางสาวสุคนธมาศ  มูลทา
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู 1. เด็กชายอนุรักษ์   เขียวดีเด่น
 
1. นางณัฐรนันท์  จันทร์นวล
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงศศิธร  จงกลรัตน์
 
1. นายณัฐพล  ไชยเดช
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กหญิงปทิตตา  แสงไกร
 
1. นางประพันธ์  นามอาษา
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 1. นายศิริชัย  เริงฮัง
 
1. นายเจษฎาวี  วงษ์ปัญญา
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1. เด็กหญิงศรีสุดา  จันทร์ศรี
 
1. นายจเรรักษ์  ศรีนามโหน่ง
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา 1. เด็กหญิงข้าวหอม   รักสุดที
2. เด็กหญิงสโรชา   ประดับศรี
 
1. นายอภิรัตน์   สุพิมพ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงศักดิ์  พิมพาแสง
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนตาล 1. เด็กชายพฤติพงศ์  อู่สุวรรณ
2. เด็กหญิงอนรรฆวรรณ  ชาบุญมี
 
1. นายทองเพชร  ชาบุญมี
2. นางสาวศศิรินทร์  แสนนา
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 1. เด็กหญิงพรณภัทร  ดอนคำภา
2. เด็กหญิงอรจิรา  โทแหล่ง
 
1. นางคมคาย  พรหมดี
2. นางเกวลี  พรมเทศ
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญสุข 1. เด็กชายอานนท์  ต้นลิ
 
1. นายสุระศิลป์  เกษสวนจิต
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงกวินธิดา   บุญน้อย
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ผักบัวแก้ว
3. เด็กหญิงพิชชา  เรืองฐาน
 
1. นางจุฑาพร  เฮ้าทา
2. นางกรทิวา  หาญเชิงชัย
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1. เด็กชายสิทธิพิพัฒน์  บุญเกิด
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  หารชนะ
3. เด็กหญิงสุภัทรา  โมรี
 
1. นายจิตยุทธ  สีหะ
2. นางพรจิต  อุประ
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชนะศักดิ์  ภิรมพล
2. เด็กชายธวัชชัย  มหาอำมาตร
3. เด็กชายวสันต์  ยอดสง่า
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ภูมิพานิชย์
2. นางนันทพร   บุญกว้าง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  มั่นยืน
 
1. นายชัยฤกษ์  โอฆะพนม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  รื่นรวย
 
1. นางสมหมาย  ยืนสุข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงกุลนัท    แสนสะท้าน
 
1. นางเกษมณี  พุกหน้า
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 1. เด็กหญิงครองขวัญ  นันสุนีย์
2. เด็กชายจักรพันธ์  แก้ววิเชียร
3. เด็กชายญาณภัทร  พรรณา
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  นาชาญ
5. เด็กหญิงทรรศนีย์  จันทร์ถอด
6. เด็กหญิงทิคัมพร  ทิยา
7. เด็กชายธีระเดช  วรบุตร
8. เด็กหญิงประภัสสร  ระวงษา
9. เด็กหญิงประภาพร  ยาพุทธา
10. เด็กชายปัณณธร  ทัพธานี
11. เด็กหญิงพัชราภรณ์  รื่นรวย
12. เด็กหญิงมนัญญา  มณีโชติ
13. เด็กหญิงวชิรญาณ์  โสลา
14. เด็กหญิงวรวรรณ  ดีโม้
15. เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีสวัสดิ์
16. เด็กหญิงศุภราภรณ์  ศรีภาบุญ
17. เด็กหญิงสุชีรา  วรบุตร
18. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  สลักศิลป์
19. เด็กหญิงอรทัย  จันทร์ดวง
20. เด็กชายอัษฎายุทธ  สามหาดไทย
 
1. นายเกษม  กองเกิด
2. นางสมหมาย  ยืนสุข
3. นายอำนาจ  ดอกบัว
4. นางอพัชรา  ดอกบัว
5. นางทัศนีย์  โพธิ์พะนา
6. นางอุไรวรรณ  บัวทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จำปาดี
2. เด็กหญิงณัชยาภา  กุลวงศ์
3. เด็กหญิงปณิตา  ประทุมมา
4. นางสาวอริษา  คล้ายวรรณ
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  โมครัตน์
 
1. นายไกรษร  พรมทอง
2. นายวรศักดิ์  สุขใจ
3. นายเสถียร  สุภรัตนกูล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 1. เด็กชายกฤษฎากร  ศรีน้อย
2. เด็กชายกิตติพงษ์  รัตนบุรมย์
3. เด็กชายก้องภพ  นามบุญเรือง
4. เด็กชายฉัตรชัย  ทวิลา
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  ริพา
6. เด็กหญิงช่อเอื้อง  รุ่งเรือง
7. เด็กหญิงทิตาภรณ์  สนไชย
8. เด็กชายธีรพงษ์  ริพา
9. เด็กชายธีร์ธวัช  บุญประคม
10. เด็กชายนันทวัช  สอใบ
11. เด็กชายบูรพา  แสงลา
12. เด็กชายภาคภูมิ  พิลามาตร์
13. เด็กหญิงมัณฑิกา  สารบ้านแห้ว
14. เด็กหญิงยุพาพร  ทองสร้อย
15. เด็กหญิงลำดวน  ศรีทอง
16. เด็กชายศุภณัฐ  สีสะอาด
17. เด็กหญิงสุกัญญา  ลาโลด
18. เด็กหญิงสุภานันท์  วิชาโคตร
19. เด็กชายอภิวัฒน์  สีโฮง
20. เด็กชายเกรียงไกร  วิเศษโวหาร
21. เด็กชายเอกริน  อดทน
 
1. นายอภิวัฒน์  ศรีสุวรรณ
2. นายสมพงษ์  ระหาญสิม
3. นางสาวปราณปรียา  ผ่องจิต
4. นางเกื้อกูล  โคตะหา
5. นางสาววาสนา  ศรีภูธร
6. นางวารุณี  เพชรโก
7. นางสาวศิริรัช  จำปาเพ็ง
8. นางสาวภาวินี  อาสาชะนา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 1. เด็กชายไชยวัฒน์   รองจำนงค์
 
1. นายธราทร   ทองปัญญนพ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 1. นายภานุพงษ์  ภูครองตา
 
1. นางสาวศิริรัช  จำปาเพ็ง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงสุภัชฌญา  คงบุญ
 
1. นายภาณุพงศ์  โสนโชติ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1. เด็กหญิงกุลวดี  หงษ์พรม
 
1. นางพิสมัย  มนตรีศรี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 1. เด็กชายไชยวัฒน์   รองจำนงค์
 
1. นายธราทร   ทองปัญญนพ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 1. นายภานุพงษ์  ภูครองตา
 
1. นางสาวศิริรัช  จำปาเพ็ง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. เด็กหญิงปิยณัฐ  ผิวสะอาด
 
1. นายคมสัน  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จำปาดี
 
1. นายธราธร  อุทัยธวัช
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่น 1. เด็กชายธวัชชัย  มาสุข
 
1. นางอรอุมา   กันนะลา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายนิรุช  ทิมินกุล
 
1. นางรานีญาย์  นารถศรีทา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงสุภัชฌญา  คงบุญ
 
1. นายภาณุพงศ์  โสนโชติ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  จิตโส
 
1. นางสาวยุพิน  ทิพย์ประสงค์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 1. เด็กชายกฤษดา  ลำภาย
 
1. นางกนกลักษณ์  วรเทพนันทกิจ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1. เด็กชายวีระชัย  ปลาโมด
 
1. นายยุทธนา  กองทา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงภัชราวดี   ยมสีดำ
 
1. นางเกษมณี  พุกหน้า
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงอนุธิดา  วงษ์ยา
 
1. นายธีรพงษ์  จำปีพรหม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัธ  สุบินเกษมสิริ
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  ชนะบุญ
3. เด็กหญิงจันทพัชร์  สัมพันธ์สภาวะ
4. เด็กหญิงชลิตา  อุตรสี
5. เด็กหญิงณัฐวลัญจ์  สอนเฒ่า
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณดุก
7. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  สุปัญญา
8. เด็กชายธนภัทร  ฉิมปาน
9. เด็กชายธนวัฒน์  ดุลบดี
10. เด็กหญิงธนัชพร  ไชยโสดา
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  มาสุ่ม
12. เด็กหญิงธีรา  มาน้อย
13. เด็กหญิงบุญฑริกา  สาครขันธ์
14. เด็กชายปฐพี  ดวงกำ
15. เด็กหญิงปานตะวัน  ภูคะฮาด
16. เด็กหญิงปิยภัทร  จิตสูงเนิน
17. เด็กหญิงปิยะธิดา  ดีพลโต
18. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปัดถา
19. เด็กหญิงพัชณิดา  ชูชี
20. เด็กหญิงภัทรภรณ์  มูลพลึก
21. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  รวมธรรม
22. เด็กหญิงวริษรา  เห็นลำ
23. เด็กชายศุกลวัฒน์  ทูลธรรม
24. เด็กหญิงสิรภัทร  กาอุปมง
25. เด็กหญิงสิรามล  มาสมาน
26. เด็กหญิงสุกัญญา  สายด้วง
27. เด็กหญิงอัยย์ชัญญา  หมู่แสนกอ
28. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุทธิแสน
29. เด็กหญิงอารยา  สินโคกสูง
30. เด็กชายโยธิน  โสนะชัย
31. เด็กหญิงไพรริน  ปัชชาตรี
 
1. นางเพ็ญพัชรวดี  ทองดีน้อยงาม
2. นางสาวสุภาพ  ดอนซุยแป
3. นางสาวศุภามาศ  พิมพาเรือ
4. นางสาวทิพย์วรรณ  ภูมิชัยโชติ
5. นางสาวธิดามาศ  แก้วมะ
6. นางสาวนวพร  ปิ่นคำ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. นางสาวกรกนก  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญากร  คำสุวรรณ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สาระคำ
4. เด็กหญิงกันธิยา  วงษ์จูม
5. นายกิตติมศักดิ์  เขียวอาสา
6. นายคณพศ  ยางศรี
7. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สมบูรณ์
8. นางสาวจิราวรรณ  แสงลา
9. นายชูศักดิ์  ทวี
10. นายณัฐวุฒิ  ยางศรี
11. นายณัฐวุฒิ  กองเวียง
12. นายทศพร  แพงน้อย
13. นายธีรภัทร  โคตรพรมศรี
14. นายธีรภัทร์  เยาวภาว์
15. นายนิลนภัส  โพธิ์ขำ
16. นายบัณฑิต  พงษา
17. เด็กหญิงปภัสสร  คิดกล้า
18. นายพงศธร  โทพิลา
19. นางสาวพรชิตา  ไกรชา
20. เด็กหญิงพัชราวดี  บุญสูงเนิน
21. นางสาวภาวิณี  นาศรี
22. นางสาววนิดา  หาญเชิงชัย
23. นางสาววิภารัตน์  ไชยท้าว
24. นายวุฒิพงษ์  วงษ์จูม
25. เด็กหญิงศรัญญา  ปุริเส
26. นายศุปกรณ์  พิมพิมูล
27. เด็กหญิงสิริขวัญ  โหม่งพุฒ
28. นายสุภชัย  อินทร์เพชร
29. นายอนวัช  ชัยสงค์
30. นายอนุวัฒน์  ภูน้ำเย็น
31. นายอภิรักษ์  ประทุมชมภู
32. เด็กหญิงอาริศา  สารคำ
33. เด็กหญิงเพ็ญผกา  อินทร์พรม
 
1. นายสมศักดิ์  โคตรอาษา
2. นายนิคม  แสนบัว
3. นางอารีย์  เทพจิตร
4. นางสุภาวดี  ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
5. นางสาวจุรีรัตน์  ศรีด้วง
6. นางสาววชิราพร  ค่าภูเขียว
7. นางสาวอัญชลี  กุลสิงห์
8. นายเคนศรี  พลเขต
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายกิตติรภัทร  พรมมา
2. เด็กชายกิตติรภัทร  พรมมา
3. เด็กชายคณิศร  คำภูวงษ์
4. เด็กหญิงธัญชนก  บุตรสิมมา
5. เด็กชายธีระพงษ์  กว้างขวาง
6. เด็กชายนักสิทธิ์  จันทร์เสม
7. เด็กหญิงพวงชมพู  พลเพ็ง
8. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สอนละ
9. เด็กหญิงวรรณภา  คณารักษ์
10. เด็กหญิงสิริกุสุมา  แก้วบับภา
 
1. นางเยาวลักษณ์  ภูสง่า
2. นางพัทยา  ชัยพฤกษ์
3. นางสาวพรนภัส  หาญเชิงชัย
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. นางสาวกิตติยา  สัปสาร
2. เด็กชายจักรพงษ์  มุงคุณ
3. นางสาวญาโณบล  ชัยสงค์
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แสงอรุณ
5. นางสาวปณิตา  ชัยสงค์
6. นายพายุ  เดชศิริ
7. นายอนุชา  บุญเรือง
8. นายอภิเชษฐ์  อ่างทอง
9. เด็กหญิงอุบลรดา  วงษ์จูม
10. นายเปรมศักดิ์  น้อยคูณ
 
1. นางจรรยา  พรมพลเมือง
2. นางวนิดา  วาชัยยุง
3. นางเผ่าพันธ์  อินทรเพชร
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. นางสาวชนกวนัน  คำล้วน
2. เด็กหญิงนิฏฐิตา  นามพิมล
3. เด็กหญิงปณิตา  ประทุมมา
4. เด็กหญิงรจนา  แก้วพิภพ
5. เด็กหญิงรัติพร  ศรีหัวแฮ
6. นางสาวสริญญา  สิมมาลา
7. เด็กหญิงอรวี  บงโนนงิ้ว
8. เด็กหญิงเปรมวดี  กรรณรัตน์
 
1. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
2. นายกริชเพชร  วงษาธรรม
3. นางลักษณาวดี  เวียงแสง
4. นางพัณนิภา  ศรีเพ็ง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงชญาดา  บุญประสพ
2. เด็กหญิงชมภูนุท  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงฐานัดดา  ปิ่นแก้ว
4. เด็กหญิงพรผกา  ทองทวี
5. เด็กหญิงภิรัดสรา  รัตนะ
6. เด็กหญิงมนต์ทิตา  จันขัน
7. เด็กหญิงสุฐิตา  จันขัน
8. เด็กหญิงไอรดา  ร่มชารี
 
1. นางจริยา  แสนเจริญสุข
2. นางอารมณ์  นาคเงิน
3. นางสุภิญญา  วงษ์นาม
4. นางจรรยาลักษณ์  พลเยี่ยม
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงจารุณี  บงโนนงิ้ว
2. เด็กหญิงชนกวนัน  คำล้วน
3. เด็กหญิงนิฏฐิตา  นามพิมล
4. เด็กหญิงนิภาพร  ดอนสวรรค์
5. เด็กหญิงปณิตา  ประทุมมา
6. เด็กหญิงรจนา  แก้วพิภพ
7. เด็กหญิงรัติพร  ศรีหัวแฮ
8. เด็กหญิงสริญญา  สิมมาลา
9. เด็กหญิงสโรชา  สิมมาสุข
10. เด็กหญิงอรวี  บงโนนงิ้ว
11. เด็กหญิงอัญชรีกร  ศรีจันทะ
12. เด็กหญิงเปรมวดี  กรรณรัตน์
 
1. นางพัณนิภา  ศรีเพ็ง
2. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
3. นางนภาพร  กันพล
4. นางสาวสร้อยทิพย์  นามวงษ์สา
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายจักรี  ลินทอง
2. เด็กชายณัฐพัฒน์  ขามเปี้ย
3. เด็กหญิงณิชภัท  สอนละ
4. เด็กชายทักษิณัตว์  ศรีสุยงค์
5. เด็กชายธนพล  โคตรวงษา
6. เด็กชายธนาวุฒิ  เขตบุญไส
7. เด็กชายธวัชชัย  กระแสโท
8. เด็กหญิงนัฐรัตนพร  เชื้ออุ่น
9. เด็กหญิงบุษรารัตน์  ศรีสัตน์
10. เด็กหญิงพรรณนิภา   ศรีสุยงค์
11. เด็กหญิงพิลาวัลย์   ยางศรี
12. เด็กชายภูวนาท  เจ็กรัก
13. เด็กชายรังสิมันต์  สวนโสกเชือก
14. เด็กชายรัฐศาสตร์  สมประเสริฐ
15. เด็กชายศักรินทร์  ปัญญาใส
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  เต่าคำ
 
1. นางนันทยา  ท้าวพา
2. นางบัวผัน  วงเวียน
3. นางสาวรัตนาพร   ทองทุม
4. นายเอนก  ระรื่นสุข
5. นางสาวสุพรรณี  แก้วกัลยา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 1. เด็กหญิงจารุพร  ภูเพ็งใจ
2. เด็กหญิงชยานันต์  ก่อแก้ว
3. เด็กหญิงธวัลยา  ทวยมีฤทธิ์
4. เด็กชายบรรจร  พรมโชติ
5. เด็กหญิงพรธิตา  ปิ่นคำ
6. เด็กชายพีรพล  คล่องแคล่ว
7. เด็กชายวิทวัส  พาแกดำ
8. เด็กหญิงศุภาภรณ์  หาญเชิงชัย
9. เด็กหญิงสายจิตร  จันดาโคตร
10. นายสุติพัฒน์  ภูไวย์
11. เด็กชายสุริยา  ภูพันทอง
12. เด็กหญิงอนุสรา  ภูมิไธสง
13. เด็กชายเกียรติภูมิ  ป้านภูมิ
 
1. นางสาวปริศนา  ริยะบุตร
2. นางสาววราลักษณ์  ดลประสิทธิ์
3. นายเวิน  อ่อนพิมพ์
4. นางอุไร  หายเชิงชัย
5. นางสุภาวดี  สมเทศ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายณัฐดนัย  น้อยเพ็ง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  มีสุข
3. นายตะวัน  ทองบุ
4. นางสาวทิพย์วรรณ  จันทร์ทโชติ
5. นายพิษณุ  เห็มทอง
 
1. นางนิตยา  โสลา
2. นายอำนาจ    โสลา
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 1. เด็กชายธีรเดช  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพรรณพัสสา  อาจยาทา
 
1. นางอนงลักษ์  มาเพชร
2. นางสาวพุธรัตน์  นามคุณ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  อุตรธิยางศ์
 
1. นางเพาไพรำ  หาญเชิงชัย
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ศรีสงนาง
 
1. นางสาวกิติยา  ประแดง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ป้านภูมิ
 
1. นางสาวเจนจิรา  ลาดบัวขาว
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงมัททวรรณ  ไชยคำภา
 
1. นางสุดาพร  นนท์ไพรวัลย์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กหญิงพรหมพร  หงศ์สูงเนิน
 
1. นางสาวสิริญา  อินทร์นอก
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปัญญาวชิรพงษ์
 
1. นายสมเพชร  แคนติ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กหญิงกนกอร  วีระษร
 
1. นางสาวสิริญา  อินทร์นอก
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 1. นางสาวกมลชนก  มีนามพันธุ์
2. เด็กชายชัชวาลย์  ขานเกตุ
3. นางสาวปนัสยา  บริบูรณ์
4. เด็กชายอธิชาติ  แก้วน้ำเที่ยง
5. นางสาวอาบิดะห์  ปรองพิมาย
 
1. นายชัยฤทธิ์  เหลาราช
2. นางสาวนิภาพร  ธนูทอง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  อินโต
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสงกุดเรือ
 
1. นางสาวภัคกุล  บุตรเคน
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. เด็กชายกฤษดา  กองเหิน
2. เด็กชายธนวัฒน์  ทิศเพ็ญ
 
1. นายจักรภพ  สิริสถิตย์
2. นายจิรวุฒิ  โพธิ์สุดตา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 1. เด็กชายนันธวัฒน์  ฝักเงิน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจหาญ
 
1. นายปริญญาวุธ  วัจนสุนทร
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงปุณยา  ปักนอก
2. เด็กหญิงสรัลชนา  ผิวโพธิ์
 
1. นายจำเริญ  พันธุพารา
2. นางฤทัย  พันธุพารา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหล่ามาลา
2. เด็กหญิงสุภนิดา  คำสาว
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  หาระคุณโน
2. นางสุพรรณี  พิพิธหิรัญการ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 1. เด็กชายกิตติพศ  ไกรยะแจ่ม
2. เด็กชายทิวากร  สามะที
3. เด็กชายปรเมศร์  มุ่งตรง
4. เด็กชายปวริศ  สมประเสริฐ
5. เด็กชายวราพล  อัมรัตนเจตแจ่ม
6. เด็กหญิงอมิตรา  คำเวียง
 
1. นายทองยศ  สารีคาน
2. นางนงลักษณ์  สิงห์โคตร
3. นางบุษราคัม  จันทร์สด
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  วรรณพัฒน์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทองพันธ์
3. เด็กหญิงทิวากรณ์  สีอุดทา
4. เด็กหญิงปิยะรัตน์  แช่ตั้ง
5. เด็กหญิงพัชรีดา  รัตนวงศ์
6. เด็กหญิงวิภาวี  เสียพลี
 
1. นายสมคิด  พระสว่าง
2. นางละเอียด  สุรวิทย์
3. นางอมรา  ภานิล
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. นายกิตติศักดิ์  สายจำปา
2. เด็กชายธนภูมิ  จันทร์หล่ม
3. เด็กชายนิวัตน์  สีลาคร
4. นายพายุ  โพธิ์ศรี
5. นายภควัต  จันเส
6. นายภูมิพัฒน์  เครือเนตร
7. นายวันทกรานต์  ศรีทองแดง
8. นายสุวิทย์  วงษ์ชัยภูมิ
 
1. นายปรีชา  สิงห์ชัย
2. นายวิชาญ  หาญเชิงชัย
3. นางสาวยุพิน  นาแก
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงกษญาฬ์  วริวัง
2. เด็กหญิงกันธิชา  ลัยศิลา
3. เด็กหญิงกีรัตติยา  วงศ์มีแก้ว
4. เด็กหญิงนิชาภา  หาญจันทร์
5. เด็กหญิงพิชญาภา  หยาดไธสง
6. เด็กชายสมหมาย  จักร์โนวัน
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  ป้านภูมิ
 
1. นายมนตรี  พลแพงขวา
2. นางสุพัตรา  อดทน
3. นางสุมาลัย  แสงเกตุ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. นายชินวัตร  นาสิงคาน
2. เด็กหญิงปริศนา  โทศรี
3. นายศิริชัย  ผ่องลุนหิต
4. เด็กหญิงศิริพร  ปัจฉิม
5. นายสันติ  หวดชัยภูมิ
6. เด็กหญิงสโรชา  ชุมนะลาลักษณ์
7. นายอนุสรณ์  ศรีนรา
8. เด็กชายอัษฎายุทธ  แก้วจันดา
9. นางสาวเมธิตา  โคตรนวน
 
1. นางปิยะภรณ์  พลแพงขวา
2. นางสุพัตรา  โภคานิตย์
3. นายสุนันทวุธ  หงษ์สระแก้ว
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 1. เด็กชายวุฒิชัย  กิ่งแก้วเพชร
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เหรียญทองคำ
3. เด็กหญิงสุพิชญ์  มูลสาร
 
1. นางวิกานดา  ไชยสิงหา
2. นางสาวอรกัญญา  เจริญ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. นางสาวคณิตตา  โมครัตน์
2. นางสาวณัฐธิดา  สิทธิมาส
3. นางสาววนิดา  ดีแก้ว
 
1. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
2. นางพัณนิภา  ศรีเพ็ง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลิตา  อุตรสี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พาภักดี
3. เด็กชายธันวา  ศรีทะ
 
1. นายสมโภชน์  อรศักดิ์
2. นางสาวชนม์นิภา  โพธินา
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศักดา
2. เด็กชายศุภกานต์  บุญช่วยเหลือ
 
1. นายสายธาร  ศักดา
2. นายวิเชียร  ลินทา
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  เชื้อฉิม
2. เด็กหญิงตรีทิพย์  แย้มศรี
 
1. นางสาวนันทพร  ภานุเวศ
2. นางสาวสินจัย  สายคำ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 1. เด็กชายอนุชา  นามบุญลือ
2. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีราช
 
1. นางสาวภัทรวดี  พันธุพารา
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 1. เด็กหญิงชลนภา  จันทร์อร่าม
2. เด็กหญิงปิยะดา  พงษ์สะพัง
 
1. นายจักรพงษ์  ทองสว่่าง
2. นางทัชณี  อบสุนทร
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. นายธนดล  โลมพันธ์
2. นางสาววรนุช  สอนเฒ่า
 
1. นายปิยะพงษ์  ดอนซุยแป
2. นายสวาท  ศรีบุญเรือง
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 1. เด็กชายณัฐพล  แสงเพ็ชร
2. เด็กชายทวีโชค  บุญฤทธิ์
 
1. นายวิสุทธิ์  สุทธลูน
2. นายวิชิต  ศรีพรรณ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 1. เด็กหญิงสุพัชชา  สุโพธิ์ขันธ์
2. เด็กหญิงอภิชยา  แดนสมประสา
 
1. นายเอกวิทย์   จันทจร
2. นายวัชรินทร์  เกตุสงกา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ยศศักดิ์ศรี
2. เด็กชายอภิวิชญ์  บุญพิลา
 
1. นายสุทัศน์  ภูมิภาค
2. นางกุลภัสสรณ์  แดงนา
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายดนัย  น้อยเมือง
2. เด็กชายปราชญ์คีรี  คีรีวงศ์
 
1. นายมนตรี  พลแพงขวา
2. นายคณาวุฒิ  กุตัน
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. นางสาวจีรนันท์  ภูธร
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ภูษา
 
1. นายยุทธนา  คำทะเนตร
2. นางยุพาพรรณ  จันทร์ศรี
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. นายณัฐวุฒิ  เพิ่มศรี
2. นางสาวปิยนันท์  แสนบัวคำ
3. นางสาวรัตนาพร  ชัยสุข
 
1. นายธานี  ศรีวงศ์
2. นายธีระพัฒน์  พรมสมบัติ
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 1. เด็กชายดุลยวัต  ภักดีอำนาจ
2. เด็กหญิงศยามล  พรมพลเมือง
3. เด็กชายศักดิเดช  พรมรินทร์
 
1. นายวรุตพงศ์  พรมพลเมือง
2. นางสาวศิริญญา  ปฎิสังข์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  จันนอก
2. เด็กชายวัชรชัย  วรรณทอง
3. เด็กชายสดใส  พงษ์สระพัง
 
1. นายยันยง  ติดสุข
2. นายนิคม  อุประ
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 1. เด็กหญิงกัญญภัค  พรมลา
2. เด็กหญิงจันทวรรณ  เย็นใจ
3. เด็กชายธนพจน์  นามมูลลา
 
1. นายจักรพงษ์  ทองสว่่าง
2. นางทัชณี  อบสุนทร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พระเวียง
2. เด็กชายธนากร  ขามผาลา
3. เด็กชายพีรภัทร์  ป้องเศษ
 
1. นายประพัฒน์ชัย  โพธิ์ตะนิมิตร
2. นายกิตติพงษ์  พรหมกรุง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. เด็กชายปรเมศร์  สืบวงษ์
2. เด็กชายอนุรักษ์  สมตัว
3. เด็กชายอานนท์  บุญประกอบ
 
1. นายประพัฒน์ชัย  โพธิ์ตะนิมิตร
2. นางนงนุช  สุริวงษ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแท่น 1. เด็กชายปฐพี  คำเคลือ
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พรมตา
3. เด็กหญิงศุภากร  บุญประคม
 
1. นางนิยม  แก่นวงษ์
2. นางกาญจนา  แผ่นพงษ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กชายกุลชาติ    โคกอุ่น
2. เด็กชายปฏิภาน   ป้านภูมิ
3. เด็กชายปราโมทย์   จันทร์เขียว
 
1. นายประยนต์  จันทร์เขียว
2. นายปรีชา   ศรีบัวผัน
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงปริณดา  หมู่สุพิณ
2. เด็กหญิงพิณภรณ์  เฮ้าทา
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ไกรยราช
4. เด็กหญิงสุนิสา  คำอ้อ
5. เด็กหญิงสโรชา  พาสี
6. เด็กหญิงอรวรรณ  เป้าทำ
 
1. นางสาวลักขณา  เหล่าวงโคตร
2. นางสาวภารณี  คูณเมือง
3. นางสาวเยาวลักษณ์  บริวงศ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สระบัว
2. เด็กหญิงฉัตรรัตน์  คำมาตร
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีผาแหย่ง
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แสนสากล
5. เด็กหญิงสุนันทา  เหล่ากลาง
6. เด็กหญิงอัจฉรีย์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวลักขณา  เหล่าวงโคตร
2. นางอรทัย  เจริญใจ
3. นางสาวเยาวลักษณ์  บริวงศ์
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หอมขจร
2. เด็กหญิงนฤมล  แสนโคต
3. เด็กหญิงปภาดา  สีหาราช
 
1. นางสาวจิรดาวัณย์  จเรรัชต์
2. นางวาสนา  พรหมเมตตา
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  พรมที
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ดรละคร
3. เด็กหญิงธาริณทร์   คำจันทร์
 
1. นางสาวรัชศวรรณ  มูลหา
2. นายสุพัฒน์  จันทบุตร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์    ภูพาดทอง
2. เด็กหญิงปานตะวัน   อ่อนสะอาด
3. เด็กหญิงศิริวิมล    สังสีแก้ว
 
1. นายประยนต์  จันทร์เขียว
2. นายเฉลิมพล   ทุมชะ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. นางสาวจุฑารัตน์  เพิ่มศรี
2. เด็กชายทนงศักดิ์  แสวงชัย
3. เด็กหญิงสาวิตรี  เถื่อนแสง
 
1. นายเมธี   เนื่องชมภู
2. นางสาวธนาภรณ์   แสงไกร
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 1. เด็กหญิงนิสารัตน์  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงวรกานต์  ทองนะ
3. เด็กหญิงเอริก้า  กิตเตอริงแฮม
 
1. นางพรรณิภา  ทองอาสน์
2. นางสาวทัศนีย์  บึงไสย์
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงจินตนา  ดวงบุปผา
2. เด็กหญิงชื่นนภา  ดวงเคน
3. เด็กหญิงธนพร  พิมวาปี
 
1. นางสาวรัชศวรรณ  มูลหา
2. นางภิรมย์  นามวงษา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 1. เด็กหญิงนฤมล  ลากุล
2. เด็กหญิงบุปผา  มุนติเก
3. เด็กหญิงไปรญา  อะมะมูล
 
1. นางสาวอัมพร  จันทะฆาตร
2. นางสาวกนิษฐา  ภูเงิน
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คำสีแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวสมบัติ
 
1. นายสุพจน์  นนท์มุต
2. นางปัทมา  พรหมธี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กหญิงปภัสสร  บุญประคม
2. เด็กหญิงสุขานันท์  ภูมิ่งศรี
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ชฎาวงศ์
 
1. นายกฤษณพงศ์  นิลนามะ
2. นางสาวคณานุกูล   ยางศรี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ประดับศรี
2. เด็กหญิงอรษา  ทองดี
3. เด็กหญิงแพรวา  เพ็งดี
 
1. นางสุภัททา  พุ่มหนู
2. นางสาวนริศรา  ประดับศรี
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงชนม์พิชชา  แสนดี
2. เด็กหญิงอนันต์ชนก  ผดาศรี
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  โคตรสุวรรณ
 
1. นางสาวปนิตา  สว่างพิทักษ์
2. นายสมโภช  อิ่มอ่อน
 
177 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายชาญวิทย์  จำปาศรี
2. เด็กชายวงศกร  หล่องบุตรศรี
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  ผงพิลา
 
1. นางจุฑาพร  เฮ้าทา
2. นางกรทิวา  หาญเชิงชัย
 
178 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 1. เด็กหญิงชัชญา  รักษาศรี
2. เด็กหญิงพิมชญา  จำปาขาว
3. เด็กหญิงอภิชาดา  บุติพันคา
 
1. นางบุญธิตา  พิมพ์โคตร
2. นางอุทัย  เก่งกว่าสิงห์
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงญาณิศา  บวกโพธิ์
 
1. นางสุมาลัย  จำเริญพานิช
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 1. เด็กชายเอกรัฐ  เครือฟ้า
 
1. นางสาวดาวฤทัย  ประดับศรี
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แสนพันนา
 
1. นางขนิษฐา  ศรีสันต์
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เหล่าทองสาน
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา  พลขาง
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายอภิรีย์  คำอ้อ
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  พลเยี่ยม
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  โพธิ์ทอง
 
1. นางยุพารัตน์  พัฒนพงศ์ผดุง
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญตะนัย
 
1. นางสาวเทวา  ขิมภูเขียว
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  สิงหาไทย
 
1. นางสาวนันทพร  ภานุเวศ
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  จักรโนวัน
 
1. นางชนันญา  ราชพรหม
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงธิดาพร  พลเขต
2. เด็กหญิงพิชามญธ์ุ  เส็งบางยาง
3. เด็กหญิงวิภาวดี  กุศลรอด
 
1. นางสุพัตรา  อดทน
2. นางสุมาลัย  จำเริญพานิช
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายกฤษณะ  พรมสาหิง
2. เด็กหญิงธนัญญ่า  ม่วงลาด
3. เด็กหญิงธนาธรณ์  เกณฑ์ภูเขียว
 
1. นางกนทิวา  หาญเชิงชัย
2. นายสุทธิกร  กรมทอง
 
190 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายชนาธิป  แสนสีมนต์
2. เด็กหญิงปนิดา  ไชยโก
 
1. นางอุมาลี  ศรีสงคราม
 
191 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 1. เด็กหญิงปาณิศา  เสมอใจ
2. เด็กชายพิชิตพงษ์  วันทอง
 
1. นายประพันธ์  แสงไกร
2. นางสาวนันทิยา  สาราษฎร์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (โนนสัง) 1. เด็กชายอลงกรณ์  หินวิเศษ
 
1. นางราวรรณ  บุญกว้าง
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แผลงตัน
 
1. นางปาณิสรา  ป้องปาน
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายศุภกร  แดนศรีแก้ว
 
1. นางฐิติมา  เชื้อไพบูลย์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายพีรภัทร  โชรัมย์
 
1. นางพัณนิภา  ศรีเพ็ง
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 1. เด็กหญิงญาศิริ  ช่วยหาญ
 
1. นางอาทิตยา  ซ้อนหา
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กชายสุรพงษ์  จันสี
 
1. นางจริญญา  เดชเจริญ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายธนวัฒน์  หอมดวง
 
1. นางกรทิวา  หาญเชิงชัย
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. เด็กหญิงเบญญาภา  แสงทอง
 
1. นางลักษณาวดี  เวียงแสง
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ท้าวน้อย
 
1. นางขนิษฐา  ศรีสันต์
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายตรีเทพ  ทุมสิงห์
 
1. นายศิริสิทธิ์  นามตะ
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณษา  จันทร์นา
 
1. นายสุพจน์  นนท์มุต
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไฮ 1. เด็กชายเจษฎาพร  นามทอง
 
1. นายสุภรัตน์  ป้านภูมิ
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กชายวีรภัทร  ทองนาค
 
1. นางวนิดา  ป้อมสุวรรณ
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดุลบดี
 
1. นางเพ็ญพัชรวดี  ทองดีน้อยงาม
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 1. เด็กหญิงยุวธิดา  บุญผล
 
1. นางสาวภิญญาณัฎฐ์  ปฐมวงศ์กร
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีสุดใจ
 
1. นางอุมาลี  ศรีสงคราม
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ศรีดาน้อย
2. เด็กหญิงขวัญวริน  สมภารสิงห์
3. เด็กหญิงจีรตินันท์  เหล่ามูล
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  เสียงล้ำ
5. เด็กหญิงนัชชา  เขียวขำ
6. เด็กหญิงปภาวดี  ดีบ้านโสก
7. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญหลง
 
1. นางสาวณัฐพร  แก่งมงคล
2. นางสุจิตรา  คำสุข
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  กระเจียนู
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  หายทุกข์
3. เด็กหญิงไปรยา  กัณหา
 
1. นางอภิญญา  บุญญะรัง
2. นางพรทิพย์  ต้นเงิน
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 1. เด็กหญิงปารียา  ไชยสนาม
2. เด็กหญิงรัตนา  สายธนู
3. เด็กหญิงเกวริน  สุโพธิ์นารี
 
1. นางจรรยารักษ์  นามบัณฑิต
2. นางสุภาวดี  เข็มทอง
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 1. เด็กหญิงกมลากร  หนองเส
2. เด็กชายพงศธร  คำพรมมี
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญมี
 
1. นางสาวศนิญา  คงเขตชินบุตร
2. นางสาวนวลศรี  พูลผ่าน
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝายหิน 1. เด็กชายชัยชนม์  โสนะชัย
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีนาม
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วมาตร
 
1. นายตะวัน  ไชยสิทธิ์
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายจิรเมธ  เกล็ดงูเหลือม
2. เด็กชายฐิติพงษ์  อินอุ่นโชติ
3. เด็กชายวุฒิชัย  ศรีเสนา
 
1. นางสาวรัตนาวดี  แสนยศ
2. นางสุมาลัย  จำเริญพานิช
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  หมีกุละ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สาลี
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ชินมะณี
 
1. นายวิทยา  เย็นวัฒนา
2. นายวันชัย  ศุภรมย์
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 1. เด็กชายณัฐภัทร  มูลวารี
2. เด็กชายวัชราวุธ  ชัยมาลา
3. เด็กชายวิรัช  โพธิ์หล้า
 
1. นางสาวนวลศรี  ผ่านพูล
2. นางสาวศนิญา  คงเขตชินบุตร
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  พรแก้ว
2. เด็กหญิงวาสิตา  ภูมิประเสริฐ
3. เด็กหญิงอินทรา  นลชาญ
 
1. นางศิริรัตน์  หงษ์ชุมแพ
2. นางอมรา  ภานิล
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 1. เด็กชายคงสิทธิ์  สวนห้วยไผ่
2. เด็กชายภคพร  แย้มศรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  บึงใสย์
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรชน  วิเชียรดี
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  จันทะบุตร
2. เด็กหญิงอารียา  รังแก้ว
 
1. นางปิยพร  ผ่องแผ้ว
2. นายทินกร  เทียมทัน
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายภูมิภัทร  จันทร์เหลือ
2. เด็กชายเกรียงไกร  โกกกะพันธ์
 
1. นายสุพจน์  หลาบหนองแสง
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 1. นายจิรายุทธ  สุนาชัย
2. เด็กชายวรินทร  คำเพาะ
 
1. นางสาวกนกนุช  มะโนธรรม
2. นางสาวนิลุบล  บังลาด
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่น 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุธรรม
2. เด็กชายสุพัฒน์  พิมพ์โคตร
 
1. นางสาวอนุสรา  ศรีชนะ
2. นายทวีวัฒน์  แก้วฤาชัย
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถิ่น 1. เด็กหญิงประภานิช  ศรีอำคา
2. เด็กหญิงเพ็ญพัชชา  สอนแก้ว
 
1. นางสาวอนุสรา  ศรีชนะ
2. นางสาวบุษดี  ไชยวงษ์
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สุโพธิ์ขันธ์
2. เด็กชายสุธากร  สายติ่ง
3. เด็กหญิงอโรชา  ศรีวงษ์
 
1. นายประยนต์  จันทร์เขียว
2. นางปาณิสรา  ป้องปาน
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (โนนสัง) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  อัครพัฒน์
2. เด็กชายปกรณ์  สุคนธชาติ
3. เด็กชายยศพล  กล่อมเมฆ
 
1. นายวรรธนะ  นามหล้า
2. นายชาญยุทธ  ประดับเพชร
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 1. เด็กชายชัยมงคล  วงษาบรูณ์
 
1. นายอารีย์  บัวละคร
 
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายกษมา  สุขขานายาง
 
1. นายปิติพงษ์  คำสมหมาย
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายนนทชัย  อาจวงษ์
 
1. นายปิติพงษ์  คำสมหมาย
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายธนากรณ์  คำจันทร์
 
1. นายปิติพงษ์  คำสมหมาย
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 1. เด็กชายกฤติชัย  สุวรรณศรี
 
1. นายคำสาย  การะแสง
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายผาติธร  เมืองโคตร
 
1. นายปิติพงษ์  คำสมหมาย
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยเมือง
 
1. นายทินกร  เทียมทัน
 
232 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ประทุมศรี
2. เด็กหญิงกาญจนา  พิมพ์คำ
3. เด็กหญิงกิ่งดาว  เนาว์แสง
4. เด็กหญิงกุลจิรา  สนิทวงศ์ชัย
5. เด็กหญิงฉัตรชนก  นุชิต
6. เด็กหญิงชลธิชา  พรมสุริย์
7. เด็กหญิงชลิตา  หมวดชัยภูมิ
8. เด็กชายชัยมงคล  วงษาบรูณ์
9. เด็กหญิงช่อผกา  ขาวขำ
10. เด็กชายฐิติพงศ์  ศรีตะนาค
11. เด็กชายณัฐพล  สุขแสน
12. เด็กหญิงณัฐภัสสร  ทองคำ
13. เด็กหญิงธนัชพร  พลลี
14. เด็กชายธนากร  เรืองโหน่ง
15. เด็กหญิงธันยพร  ผิวสว่าง
16. เด็กหญิงนัชชา  ศรีคงเพชร
17. เด็กหญิงปนัดดา  สุโพธิ์
18. เด็กชายปารมี  โสภาศรี
19. เด็กหญิงปาริชาติ  ประจวบสุข
20. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองภู
21. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พันธุศิริ
22. เด็กชายภูมิภัทร  วงขะจันทร์
23. เด็กชายวชิรวิทย์  จันสูงเนิน
24. เด็กหญิงวริศรา   พันธ์พิบูล
25. เด็กชายวรเดช  ธุญาติโก
26. เด็กชายวิทวัส  จันทะคัด
27. เด็กชายสุริยะ  ศรีจันทะ
28. เด็กหญิงอัญชลี  ผายพลพฤกษ์
29. เด็กชายเฉลิมพล  สาตลี
30. เด็กหญิงไอยลดา  หมวดชัยภูมิ
 
1. นายอารีย์  บัวละคร
2. นางอภิญญา  บุญญะรัง
3. นางพรทิพย์  ต้นเงิน
4. นางจุฑารัตน์  โชติสุวรรณ
5. นางกฤตพร  อินทร์วิชา
6. นายยุนันท์  กุลมอญ
7. นางสาวนงลักษณ์  มุกดาม่วง
 
233 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายกมล  แก่นเพชร
2. เด็กชายกษมา  สุขขานายาง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วปัญญา
4. เด็กหญิงจิรนันท์  จันพรมชู
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  สีลาสอน
6. เด็กหญิงจีรวรรณ  ยาโกฏิ์
7. นายชนพัฒน์   ปาระแก้ว
8. เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  ษรเสริม
9. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วน่าน
10. เด็กชายทินกร  มุ่งแสง
11. เด็กชายธนากรณ์  คำจันทร์
12. เด็กหญิงนภัสสร  น้อยบุ่งค้า
13. เด็กหญิงนุชธิภรณ์  สิงสำราญ
14. เด็กหญิงปณิตา  ประทุมชมภู
15. เด็กชายปิยะวัฒน์  จันทร์โยธา
16. เด็กชายผาติธร  เมืองโคตร
17. เด็กหญิงพิมพ์จันทา  ป้านภูมิ
18. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุรีภักดิ์
19. เด็กหญิงมลธิตา  ข้อไผ่
20. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดอนน้ำขาว
21. เด็กหญิงวรรณภา  บ่อคำ
22. เด็กหญิงวรรณภา  มะลาด
23. เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยเมือง
24. เด็กหญิงสุธิดารัก  นิลนามะ
25. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แก้วประดับ
26. เด็กชายอภิณัฐ  แก้วม่วง
27. เด็กชายอรรษฎา  วงค์แก่นเวียง
28. เด็กหญิงอินทิรา  เพียวงษ์
29. เด็กหญิงเกศมณี  มาลา
30. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุวรรณบล
 
1. นายปิติพงษ์  คำสมหมาย
2. นายทินกร  เทียมทัน
3. นางสาวกรรณิกา  ศรีบุญขาม
4. นายธีระพงษ์  แผ่นพงษ์
5. นางสาวภัทราภรณ์  สามหาดไทย
6. นางแสงเมษา  ทองคำกาญจน์
7. นางปิยพร  ผ่องแผ้ว