รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ระหว่าง วันที่ .11 - 12. เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงอรัชพร  พลายงาม
 
1. นางธนานันท์  ไชยชนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงชาลิสา  ชินเกตุ
 
1. นางนิตติยา  ปรึกไธสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ยาวรัมย์
 
1. นายบัณฑิต  วงศาสนธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงรัตนวดี  มั่งไธสง
 
1. นางสาวอัจฉยาพร  พวงไธสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หวัดวาปี
 
1. นายวิทยา  บาลไธสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงขัตติยา   สีหามาตย์
 
1. นางชิดชนก  ศรีมหาพรหม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 80.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงอริสา  ชะเทียนรัมย์
 
1. นางอรจิรา  นะมิตรัมย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงสุจิตรา  จากนอก
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์   หมวกไธสง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงไผ่แก้ว  ช่อรัมย์
 
1. นางพรรษชล  จ่าไธสง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยืนยั่ง
 
1. นางสาวสุวิมล  กัณหา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศุภจิตติบวร
 
1. นางสวาง  บุญมี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงนัตกานต์  ยิ่งใหญ่
 
1. นายสายฟ้า  หาสีสุข
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ธิธรรมมา
 
1. นางวนิดา  วรรณสุทธิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1. เด็กหญิงชลาลัย  เอียดอ่อน
 
1. นางอรธิดา  วงศ์คติ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงชลธร  ศรีบุตร
 
1. นางวิภาวรรณ  ผือโย
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บัวเงิน
2. เด็กหญิงอนัญญา  ตองติดรัมย์
 
1. นางสาวศศิธร  เวียงคำ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ชะร่างรัมย์
2. เด็กหญิงวรรณลิษา  ฉิวรัมย์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พันธ์งาม
2. นายวนายุทธ  พันธ์งาม
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงวรกาญจน์  อินสำราญ
2. เด็กหญิงสุลลิตา  ลาจันทะ
 
1. นายไพโรจน์  วังโณ
2. นางสาวจามจุรี  อยู่ดีรัมย์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ล้อมไธสง
2. เด็กหญิงศุภดา  คูสำโรง
 
1. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี
2. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กชายชิษณุชา  นิลศิริ
 
1. นางสาวนุจรี  ชินรัมย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พลพุฒินันท์
 
1. นางสวนิต  รักชอบ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. นางสาวชญานิศ  ราชสีห์
 
1. นางฐิตรัตน์  โนนไธสง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรงพระ
2. เด็กหญิงปนัทดา  ราชวิชา
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ฐานวิสัย
 
1. นายอนุวรรตน์  ศรีษาคำ
2. นางสาวนุตญา  มณีพงษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงนงเยาว์  มะลิลา
2. เด็กชายปริญญา  เยี่ยมจันทึก
3. เด็กหญิงพรทิพย์  อุดมชาติ
 
1. นางสาวศศิวิมล  สัตตารัมย์
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ตันเต็ง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญเหลือ
3. เด็กหญิงสุภาวิตา  ร้อยมาลี
 
1. นางสาวสุภพิชญ์  พลคำแหง
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนพงษ์  อะเพื่อนรัมย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำจันทร์
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  แสงคำ
 
1. นางทัศนีย์  กลางสวัสดิ์
2. นางอัญชลีพร  มั่งมูล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  บุตรโคตร
2. เด็กชายพชร  อินทร์เพชร
 
1. นายจักรพงษ์   พรมมาก
2. นางเพ็ญพร   สิงห์ไธสง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายพีรพงษ์  เชียรรัมย์
2. เด็กชายมงคล  หัวข้อ
 
1. นางเรวดี  ศรีงาม
2. นางสาวละเอียด  อาจทวีกุล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ริตจตุรัส
 
1. นายไพโรจน์  วังโณ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายชัยภัทร  รัชรินทร์
 
1. นางสาวจันทนี  ไชยเกตุ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงเสริมเพ็ชร  เครือจันทร์
 
1. นางวาสนา  รัชรินทร์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายวรากร  ชาติมนตรี
2. เด็กหญิงเครือวัลย์  ลาพรมมา
 
1. นางสาวสุคนธ์  วงศ์ณะรัตน์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงกนกพร  แหนขุนทอด
2. เด็กหญิงจรรยาพา  ศรีพา
 
1. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี
2. นางสาวพิไลพรรณ  แพงเพ็ง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงพัชริดา  วิลัยฤทธิ์
 
1. นายสุพันธ์  ชัยศรี
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายธีรพัทร  แซ่ตั้ง
 
1. นายณัฐชานนท์  แถวนาชุม
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายธนกฤต  ศรีใสไพร
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วงศ์นะรัตน์
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงจอยสุทธิมา  สิริศรีจันทร์
 
1. นางธันยาภรณ์  ผ่านสำแดง
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงหริณยา  แขนคันรัมย์
 
1. นางสาวโสรญา  ยวงรัมย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงจิณน์นิภา    ชุ่มเสนา
2. เด็กหญิงณัฐธินี   แก้วปิงเมือง
3. เด็กชายอนุวรรตน์   รัตนพงษ์
 
1. นายสุทัศน์   สุดประโคน
2. นางสายฝน  พลอาษา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายคมกฤษณ์  แก้วขาว
2. เด็กหญิงณิชาพัชร์  เพชรเภา
3. เด็กหญิงอาภัสสร  ทัศวงศ์
 
1. นางสาวอาทิตยา  เห็มภิระ
2. นายสมเกียรติ  นอกกลาง
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ช่อรัมย์
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  แก้วปลั่ง
3. เด็กหญิงรัตติกาล  มิสา
 
1. นางชรัญธิดา  สกุลชัยยะ
2. นายปรีชา  เวชสุวรรณ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงพิมพ์มณี  แก้วปลั่ง
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  บุญหนุน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เลิศล้ำ
 
1. นางชรัญธิดา  สกุลชัยยะ
2. นางสาวดวงใจ  นาเมืองรักษ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงวรินธร  ตามสีรัมย์
2. เด็กหญิงสิดาพร   บุญเบาะ
3. เด็กชายเดชาธร   มียามพักตร์
 
1. นางวันทนา   สดรัมย์
2. นางอารีลักษณ์  เส็งนา
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ตรีพล
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  เจ็ดรัมย์
3. เด็กหญิงพุทธรักษา  ผลเกิด
 
1. นางศรีวิภา  แถวนาชุม
2. นางสาวภัทร์ธีนันท์  พระภูจำนงค์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงณัชกานต์  สร้อยคำ
2. เด็กหญิงณัฏฐา  เปิมไธสง
3. เด็กหญิงวรดา  คงดี
 
1. นางสาวภาวินี  นาบำรุง
2. นางสาวปัทมา  บุตรชานนท์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงภคพร  แก้วรถ
2. เด็กหญิงภันทิลา  พลทองมาก
3. เด็กหญิงอทิตยา  ผึ้งวงค์
 
1. นางกัลยาณี  สุดประโคน
2. นางกนกขวัญ  โจมภาค
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 1. เด็กชายธนัช  ปพัฒน์เดชากุล
2. เด็กหญิงอุษณี  ชินภาพ
 
1. นางอุไรรัตน์  ดอกพิกุล
2. นายอดิศักดิ์  ทุมจาน
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสริมวิเศษ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เสริมวิเศษ
 
1. นางศรีวิภา  แถวนาชุม
2. นางสาวสุภารัตน์  วงศ์ณะรัตน์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กชายฐปนรร  วัฒนพัฒน์กุลธร
2. เด็กชายติณภพ  เวสะมูลา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มีผล
2. นางแพรวนภา  เวสะมูลา
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายวงศกร  ผลไธสง
2. เด็กชายอัศวนัย  แวทไธสง
 
1. นางอุมากร  ร้อยภา
2. นายสหกิจ  ไกรเพชร
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กชายภาคิม  ประทุมอาจ
2. เด็กชายอิทธิกร  ยงค์ดา
 
1. นายสุริยา  มณีวรรณ
2. นางสุภาพร  โจไธสง
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายกมล  บรรดาศักดิ์
2. เด็กชายชลชาติ  สมสาย
 
1. นางอุมากร  ร้อยภา
2. นางสาวฐิติวรดา  เมยไธสง
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายปฏิภาณ  ชาวศรี
2. เด็กชายภูธิต  แดนไธสง
 
1. นางอุมากร  ร้อยภา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงณดา  ศิริสุวรรณโสภณ
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  คำชัย
3. เด็กหญิงบริรักษ์  เดชะคำภู
4. เด็กหญิงภัทรศยา  ศาลางาม
5. เด็กหญิงวรัญญา  จันทพันธ์
 
1. นางอริษรา  โพธิขำ
2. นางสาวณัชชา   ฉาไธสง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 1. เด็กหญิงญานิศา  จันทาพูน
2. เด็กหญิงพัชรพร  โยธานันท์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  คุ้มขัง
4. เด็กหญิงอริสรา  เรียมไธสง
5. เด็กหญิงอารียา  พลดงนอก
 
1. นางอุดร  สุวรรณวิโรจน์
2. นางวงเดือน  แทนสุโพธิ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สิลา
2. เด็กหญิงกานติมา  โชติพูล
3. เด็กหญิงจิรชยา  แวนรัมย์
4. เด็กหญิงศุภัชฌา  ดูเรืองรัมย์
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สิลา
 
1. นางสาวฬุทัยญา  คงรีรัมย์
2. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงกวินตรา  พันธุ์ฉลาด
2. เด็กหญิงกวิสรา  วงษ์เพ็ง
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  จิบกระโทก
4. เด็กหญิงอณิษฐา  โยยรัมย์
5. เด็กหญิงอังศุมาลิน  ทองโท
 
1. นางวราลักษณ์  ปรักษ์เจริญ
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงปักษมล  สารพัฒน์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สมศรี
3. เด็กหญิงภวิษย์พร  วันลักษณ์
4. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ชื่นผล
5. เด็กหญิงเสาวธาร  แผ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวจิราการณ์  จันทร์แก้ว
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ใหญ่รัมย์
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ก้านอินทร์
3. เด็กหญิงศศิธร  ทองทาบ
4. เด็กหญิงอารีญา  คุ้นโนน้อย
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ยามดี
 
1. นางสาวมะลิดา  แพงยา
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงกมลณัฐ  แสนมณี
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  กสานติ์ศรี
3. เด็กหญิงปาณิสรา  บัวทอง
4. เด็กหญิงสวิตตา  เที่ยงหนู
5. เด็กหญิงสุทธิมนต์  นวลผ่อง
 
1. นางสาววราทิพย์  ทรัพย์ธนาศิริ
2. นางสิริพิมล  ทรัพย์ธนาศิริ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ช่องงาม
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ศรีษะธาตุ
3. เด็กชายศราวุธ  ยุบรัมย์
4. เด็กหญิงสุภวิตา  อาปัดชิง
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จำจิต
 
1. นายธนกรณ์  ตามแต่รัมย์
2. นางสาวพรพรรณ  สิงห์นุช
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายกรินทร์   สีเขียว
2. เด็กชายกฤตนัย   นัดไธสง
3. เด็กชายกฤษฎา   ฝอยศาลา
4. เด็กชายกลวัชร    ใจยวง
5. เด็กหญิงกันยา    ธรณี
6. เด็กหญิงกานต์สิรี   ลือโสภา
7. เด็กชายกิตติพัฒน์   ขันติกุล
8. เด็กชายธีระพงศ์   หงษา
9. เด็กหญิงนิรมล   เขียวชะอุ่ม
10. เด็กหญิงพรประภา   เตมิโก
11. เด็กชายพัฒนา    นามวงษ์ศรี
12. เด็กชายพันธวัช   ไกรจันทร์
13. เด็กหญิงพิชญาภา   ประเสริฐสังข์
14. เด็กหญิงพิรานันท์   จุลมณี
15. เด็กชายภาณุวิชญ์   โถทัย
16. เด็กหญิงรุ่งฤดี    เรืองไพศาล
17. เด็กหญิงวนัสนันท์   เจือจาน
18. เด็กชายศักรินทร์   ขาวสอาด
19. เด็กหญิงสุภาวิดา    ประเสริฐสวัสดิ์
20. เด็กชายอบูดี้   เรืองไพศาล
 
1. นายราชัน  โพธิขำ
2. นางสุรัตน์  โพธิขำ
3. นางนวลฉวี  พรดอน
4. นางสาวเตือนใจ   พนาจันทร์
5. นายอนุชา  พุทธานุ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายกันตพัชร   พุทไธวัฒน์
2. เด็กชายกิติกร   จุลไธสง
3. เด็กหญิงกุมภาพันธ์    จันตะนี
4. เด็กชายชลกรณ์   ผาดไธสง
5. เด็กชายณัฐวุฒ    สิงหวิบูลย์
6. เด็กชายธีรภัทร   โคตท่าค้อ
7. เด็กชายปริญญา   อังคะปาน
8. เด็กชายปัณณทัต   จอดนอก
9. เด็กชายพสุธร   แก้วบรรฑิต
10. เด็กหญิงมนต์ฐชา   ประโยชน์โยธิน
11. เด็กชายมนต์ตรี   มนทอง
12. เด็กหญิงรุ่งไพริน   มาบกลาง
13. เด็กชายวิรุจน์   วงศ์วิชัย
14. เด็กชายศิวกร   เรืองไพศาล
15. เด็กหญิงศุภากานต์   บวรพีระโสภณ
16. เด็กชายสรวิชญ์   เกลี้ยงไธสง
17. เด็กหญิงสุภาพร   คำแก้ว
18. เด็กหญิงอัมรินทร์   สังข์ลาย
19. เด็กหญิงเกศสุดา   ภูสะเทือน
20. เด็กหญิงเบญจมาศ    กลมไธสง
 
1. นายราชัน  โพธิขำ
2. นางสุรัตน์  โพธิขำ
3. นางนวลฉวี  พรดอน
4. นางสาวเตือนใจ   พนาจันทร์
5. นายอนุชา  พุทธานุ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  สร้างไธสง
 
1. นางสาวณิชชารีย์  ลิ้มอุบัติตระกูล
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุท  แก่นดี
 
1. นางพรทิวา  แก้วกาญจน์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภูเยี่ยมจิตร
 
1. นายสุรเชษฐ์  สิงห์นันท์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัญจน์กมล  ลำภา
2. เด็กชายสิรดนัย  เจริญศิลป์
 
1. นางสมพิศ  ศรีทอง
2. นางยุวธิดา  วลัยศรี
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กชายเดชอุดม  ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วนิล
 
1. นางสมพิศ  ศรีทอง
2. นางสาวปทิตตา  ราษฎร์ศิริ
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กมลวิจิตร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พิมพ์หล้า
 
1. นางวีร์สุดา  มะติยาภักดิ์
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาลาว 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชิดรัมย์
2. เด็กหญิงนาขวัญ  ชิดรัมย์
3. เด็กหญิงนิรมล  คงไทย
4. เด็กหญิงประดับดาว  ศุภสาร
5. เด็กหญิงรุ่งธิวา  ช่อรัมย์
6. เด็กหญิงวณิชยา  แซ่ลี้
7. เด็กหญิงวิภาดา  ชารัมย์
8. เด็กหญิงศศิพิมพ์  หว่าพิมาย
9. เด็กหญิงอาลิษา  ช่อรัมย์
10. เด็กหญิงอิสรีย์   ศรีสว่าง
 
1. นายประหยัด  นามวงษา
2. นางอัญชลี  นาพิมพ์
3. นางอารีรัตน์  เกิดสาย
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงจันทนา   ตราชู
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทามี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    ทัพวงค์
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทามี
5. เด็กหญิงพรรณทิพา   ชารัมย์
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์   เหล่าผง
7. เด็กหญิงศศิวิมล   ซ้ายสนาม
8. เด็กหญิงสุทธิดา   ก่องนอก
9. เด็กหญิงอรนุช   ขวัญจ่า
10. เด็กหญิงอรัญญา   เพ็งมณี
 
1. นายภูมิศักดิ์   ขวัญจันทร์
2. นางนันทนิจ  มหาสาร
3. นายบรรจง  มหาสาร
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จันทภักดิ์
2. เด็กหญิงณัชชานันท์  บินรัมย์
3. เด็กหญิงพิราภรณ์  แสงรัมย์
4. เด็กหญิงวรัญญา  บุญประชุม
5. เด็กหญิงวายุรี  บุดดี
6. เด็กหญิงสุชานันท์  เดชารัมย์
7. เด็กหญิงสุชาวดี  บุญประชุม
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  พรมเจียม
9. เด็กหญิงอักษราภัค  โพธิ์ดีรัมย์
10. เด็กหญิงแพรวา  ชะมาประโคน
 
1. นายสามารถ   หาจันทร์
2. นางฐิติกาญจน์  เพชรเนตร
3. นางสำรวย  มูลป้อม
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์    ไกรจันทร์
2. เด็กหญิงกุสุมา   ปลูกกลาง
3. เด็กชายจอห์นสัน   เสาธงทอง
4. เด็กชายชาญชัย   เสาธงทอง
5. เด็กชายดุลวัฒน์    แสนธิ
6. เด็กชายธนวัฒน์   มุละสิวะ
7. เด็กหญิงปารวตี    วัฒนะยา
8. เด็กหญิงพลอยณิชา   อินมั่น
9. เด็กชายศาศวัต   มัลลิกากุล
10. เด็กหญิงสิริลักษณ์   ทองมหา
 
1. นายสง่า  อาจจำนงค์
2. นางปิ่นแก้ว  ศรีตัมภวา
3. นางราณี  กิ่งไธสง
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายธนโชค  กุลไธสง
2. เด็กชายพงศ์เทพ  แสงสุนานนท์
 
1. นายยุทธนา  พลเรือง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ผาดไธสง
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กชายกฤษกร  หงษ์ทอง
2. นางสาวธาริณี  ป้อมศรี
 
1. นายจำเริญ  พวงไธสง
2. นายอานุภาพ  โม้พิมพ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  จินมะเริง
 
1. นายเวชศักดิ์  อุสาทรัพย์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กชายกรรชัย  จินมะเริง
 
1. นายเวชศักดิ์  อุสาทรัพย์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงพิมภัชชา  พุงไธสง
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กหญิงชไมพร  ครองไธสง
 
1. นายเวชศักดิ์  อุสาทรัพย์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กหญิงสไบทอง  ปิดตาระเต
 
1. นายเวชศักดิ์  อุสาทรัพย์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กชายกตัณณ์  วงศ์สกุลภักดี
 
1. นายสามารถ  นรินทร์รัมย์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงเบญญาภา  รุ่งเรือง
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงสุชาดา  วิริยะ
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สวยกลาง
2. เด็กหญิงโศรดา  ลี
 
1. นางสาวชนิดา  เข็มมา
2. นางนิธินาถ  แหวนวิเศษ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1. เด็กหญิงกนกพร  ไพรสันต์
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ดารินรัมย์
 
1. นางกรวรรณ  ก้านจักร
2. นางสาวพรทิพย์  วรรณวิจิตร
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงพัชราภา  สงคราม
2. เด็กหญิงสิริวัตร  โคตรโนนสูง
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
2. นางนวลฉวี  วงษ์สมบัติ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปุงไธสง
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กชายกวิน  นุกาศรัมย์
2. เด็กชายธนธร  ราชโยธา
3. เด็กชายธีระนันท์  โข่มรคา
 
1. นายอามีล  รักชาติ
2. นางภัชรี  ปักเคทัง
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายธนวิชญ์  ปลั่งกลาง
2. เด็กชายธนเดช  ชุนรัมย์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  แสนรัมย์
 
1. นายพีระ  ม่วงชาติ
2. นายนพพร  วงษ์สายตา
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายทักษิณ  กะตะศิลา
2. เด็กหญิงสุณิสา  แตงชุ่ม
3. เด็กหญิงอรัญญา  หลุนบูชา
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
2. นางพรรณี  ทบลม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงกขกร  เช่นรัมย์
 
1. นายจันทร์ทิพย์  ติมอญรัมย์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงปาริตา  แดนกาไสย
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงกฤตยา  ตรีชัยรัมย์
 
1. นายณรงค์ชัย  บำรุงธรรม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงพรนิกา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. นางสาวชญานิศ  ราชสีห์
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงสุชัญญา  เชนรัมย์
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กชายภูตะวัน  หาญณรงค์
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงพัชรี  เซ็นรัมย์
 
1. นายจันทร์ทิพย์  ติมอญรัมย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. นางสาวนุชนาด  จันทร์สีดา
 
1. นายไพฑูรย์  ชื่นศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  เช่นรัมย์
 
1. นายจันทร์ทิพย์  ติมอญรัมย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงนิรัสสา  ชึรัมย์
 
1. นายจันทร์ทิพย์  ติมอญรัมย์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงวรชยา  วิภพภัทร
 
1. นายจันทร์ทิพย์  ติมอญรัมย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กชายอนุชา  คะเรรัมย์
 
1. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  สุพรรณ์นอก
 
1. นางรำเพย  จินตนสถิตย์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กหญิงสิรินดา  เสาร์มั่น
 
1. นางสาวเมธิญา  จิมพละ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เจริญศิริ
2. เด็กชายณัฐพล  กมลจิตร
3. เด็กหญิงนภัสกร  ประสานรัมย์
4. เด็กชายภัทรดนัย  ราชจันทร์
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  เจริญศิริ
6. เด็กชายสิทธิชัย  สุขเกษม
7. เด็กหญิงสิริภาพร  จันทิพย์
8. เด็กชายอชิรวิทย์  บุตรชุมแสง
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  เช่นรัมย์
 
1. นายจันทร์ทิพย์  ติมอญรัมย์
2. นายยืนยง  ทองคำ
3. นางอนงค์  พรมนัส
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงณัฐนิตชา  ไชยประโคน
2. เด็กชายณัฐพล  กมลจิตร
3. เด็กชายถิรธนา  บูญมาก
4. เด็กชายธนิต  กระเเจะจันทร์
5. เด็กหญิงนิรัสสา  ชึรัมย์
6. เด็กชายบุญหลง  ทิพย์อักษร
7. เด็กชายวรายุทธ  เพชรนางรอง
8. เด็กชายวุฒิพงษ์  เจริญศิริ
9. เด็กชายสิทธิชัย  สุขเกษม
10. เด็กหญิงสิริภาพร  จันทิพย์
11. เด็กชายอชิรวิทย์  บุตรชุมแสง
12. เด็กชายอนันตกิจ  ตะลุงแลง
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  เช่นรัมย์
14. เด็กชายเจษฎา  เจียรัมย์
15. เด็กหญิงโศรยา  พรมนัส
 
1. นายจันทร์ทิพย์  ติมอญรัมย์
2. นางสาวธนัญญา  สุดโสม
3. นายบุญส่ง  ชึรัมย์
4. นายณัฐพัชร์  ระวีมงคลรัตน์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกษมา  เพ็งวัน
2. เด็กหญิงกาญจนา  การะเกตุ
3. เด็กหญิงกาญจนา  ผาเทพ
4. เด็กหญิงจตุพร  ทุมดี
5. เด็กหญิงชลธิชา  ขำสนิท
6. เด็กหญิงณัฐชญาพร  ไกรวงษ์
7. เด็กหญิงณิชกานต์  เยียวรัมย์
8. เด็กหญิงธนัชชา  จ่าแท่นทะรังค์
9. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ชาวดอน
10. เด็กหญิงปาณิสรา  ชาชัย
11. เด็กหญิงพรนิกา  แสงสว่าง
12. เด็กหญิงระพีพร  ถะเกิงผล
13. เด็กหญิงรัตนวดี  เจษฎาธนาภรณ์
14. เด็กหญิงวรนุช  สีสอ
15. เด็กหญิงสุนันทรัตน์  อนุมาตร์
16. เด็กหญิงสุวรรณา  ต่อทองหลาง
17. เด็กหญิงอธิชา  คงศิริ
18. เด็กหญิงอริสา  ทองสง่า
19. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พูนมั่น
20. เด็กหญิงแพรพิไล  บุปฝา
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
2. นายสฤษฏ์พล  สุขกำเนิด
3. นางสาวอำภาพร  วงสาสนธิ์
4. นางสาวตริตาภรณ์  สำแดง
5. นายอนุชิต  ศิริสุข
6. นายรณภูมิ  หนองพร้าว
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   พันโพคา
2. เด็กชายณัฐกานต์  บุตรา
3. เด็กชายสุรภูมิ  องแช่ม
4. เด็กชายอนุชา  สอนอำคา
5. เด็กชายเตชพัฒน์  สะโมสูงเนิน
 
1. นายกลวัชร  อินทราชา
2. นายสุรสิทธิ์  ฉิมงาม
3. นายอิทธิพล  ขอสินกลาง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงกมลชนก  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงกัลยกร  เหล่ามานะ
3. เด็กหญิงจิดาภา  โล้เจริญรัตน์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  นาคพิมาย
5. เด็กชายฉลองรัฐ  เจริญไธสง
6. เด็กหญิงชลิตา   วงศ์สุวรรณ
7. เด็กหญิงณัฐฐา   เพิ่มไธสง
8. เด็กชายทีฆายุ   สืบสม
9. เด็กชายธนกร   เจริญศิริ
10. เด็กชายธนทรรศน์   บุ่งง้าว
11. เด็กชายธนโชติ  วิหคเหิร
12. เด็กชายธาราเทพ   แดงเรืองรัมย์
13. เด็กหญิงนภัสรา   มาลี
14. เด็กหญิงนิสุดา  นันทะริด
15. เด็กหญิงปภาสิริ  ลิ่มวิไลกุล
16. เด็กหญิงปาลิตา  พ่ออามาตย์
17. เด็กชายพัชรพล   ชัยไธสง
18. เด็กหญิงพัชราพร  ติดตารัมย์
19. เด็กชายภูชิต   ทรงรัมย์
20. เด็กชายภูริช   ภูผาขวัญข้าว
21. เด็กหญิงรณิดา  บุญมี
22. เด็กชายวรวิช   กิติสกลธ์
23. เด็กชายศราปะพัฒน์  พัชราชีวิน
24. เด็กชายศิวกร  สานหมวง
25. เด็กหญิงสุกัญณิกา  แทนไธสง
26. เด็กหญิงสุมิตานันท์  ป้องสี
27. เด็กหญิงหฤทธนันท์  จันทร์นวล
28. เด็กชายอนิวัต   โพธิสาร
29. เด็กหญิงอภิญญา   แก้วรถ
30. เด็กชายอรรถกร   สีแก้วบริบูรณ์
31. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  งามขำ
 
1. นายมนัส  หนองสี
2. นางหทัยรัตน์  พุทธเพาะ
3. นางสาวทิพวรรณ  สีเขียว
4. นางคณามาศ  สอนไธสง
5. นางสาวภาวินี  นาบำรุง
6. นางอภิญญา  ทุมวารีย์
7. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
8. นางสรินนา   สืบสำราญ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายภูริช  ภูผาขวัญข้าว
 
1. นายมนัส  หนองสี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายณัฐกานต์  ละพันธ์
 
1. นายแสวง  นามปัญญา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุวิชญา  พงษ์พันนา
 
1. นายอำพร  นามไธสง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุปเท่ห์
 
1. นางสุกัญญา  สีสมพงษ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  สืบสำราญ
 
1. นางสุดารัตน์  ฉวีวงศ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  กุยรัมย์
 
1. นายวนายุทธ  พันธ์งาม
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงบุษยพรรณ  ศรีผุดผ่อง
 
1. นางอรวรรณ  จูไธสง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยายเภา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ร้อยเพชร
 
1. นางยุวดี  แสงดารา
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายพงศ์ปณต  ศรีด้วง
 
1. นางสาวสวงสุดา  ยางยุทธ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายภัทรนันท์  อ้วนอินทร์
 
1. นางสาวปทิตตา  บุตรวงษ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กหญิงภัทร์สิริรักษ์   อุ่นทานนท์
 
1. นางปิ่นแก้ว  ศรีตัมภวา
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรดา  ร้อยมาลี
 
1. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เวียงอินทร์
 
1. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายจิรเดช  สารสุข
 
1. นางอำนวย  กาแดง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอิสาณ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เที่ยงเกตุ
 
1. นางฐานิตา  จันทร์หยวก
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทิ้งรัมย์
 
1. นางสาวอโณทัย  ิพิสาดรัมย์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงจิรณัฐ  กาสิงห์
2. เด็กชายชาติชาย  ชินรัมย์
3. เด็กหญิงญาณิสา  เมืองสันเทียะ
4. เด็กชายธนภัทร  เกตุมาลา
5. เด็กหญิงนันธิตา  พรมวงศ์
6. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ใสงาม
7. เด็กชายปริญญา  ปะริเปนัง
8. เด็กชายภูรินาท  คงบุญ
9. เด็กหญิงอรนภา  ชูแสง
 
1. นายธนวัฒน์  โสภา
2. นายสันติ  โลมาอินทร์
3. นางสาวนัชชา  ไทยสงคราม
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแต้ 1. เด็กชายกรินทร์  ธรรมไธสง
2. เด็กหญิงกวีวรรณ  คะรวนรัมย์
3. เด็กหญิงกัณฐิกา  ผาสุข
4. เด็กชายกุลธร  พรมงาม
5. เด็กชายก้องภพ  ไกรจันทร์
6. เด็กชายจักรพงษ์  ติชัยรัมย์
7. เด็กชายจักรินทร์  วาทา
8. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ขอดรัมย์
9. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตึกสูงเนิน
10. เด็กหญิงณัชชาลี  ป้อมศิลา
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาทม
12. เด็กหญิงณัฐธิยา  ปิ่นปก
13. เด็กหญิงณิชาภัทร  มะลิรัมย์
14. เด็กชายทักษ์ดนัย  วงรคร
15. เด็กหญิงธัญญาดา  คุนแก้ว
16. เด็กชายธัญเทพ  ปัตถาติ
17. เด็กชายนาคิน  ธนาวร
18. เด็กหญิงปรัญญา  เพ็งกระโทก
19. เด็กชายปิติชา  เสพสุข
20. เด็กชายปิติชา  คนรู้
21. เด็กชายพงศ์สธร  ฟักขำ
22. เด็กชายพงษ์ภัค  ตอรบรัมย์
23. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เติมทำรัมย์
24. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แม้นรัมย์
25. เด็กชายพีรณัฐ  เวหน
26. เด็กชายพุทธิพงษ์  แก้วล๋ากูล
27. เด็กชายภัทรดนัย  ครองไธสง
28. เด็กชายภาคิน  บุตตะนันท์
29. เด็กชายภาคิม  วงรคร
30. เด็กชายภูธเนศ  ยินดีรัมย์
31. เด็กชายมนตรี  มะลิรัมย์
32. เด็กหญิงวรรณรดา  บัวพันธ์
33. เด็กหญิงวรรณวิสา  เวหน
34. เด็กหญิงวาสินี  ยินดีรัมย์
35. เด็กชายวินิจ  แดงเทโพ
36. เด็กหญิงศิริกานดา  นาเอก
37. เด็กหญิงสิตานัน  สินไธสง
38. เด็กหญิงสุดาสิริ  มะลิรัมย์
39. เด็กชายสุทธิพจน์  บัวพันธ์
40. เด็กชายเชิดชัย  วนกลาง
 
1. นางวงเดือน  ดีมานนท์
2. นางสิริวิมล  เจริญนาม
3. นางสุวิมาลย์  ยืนยั่ง
4. นายภูธร  ดีมาก
5. นางสาวกัญจนา  ศรีส่อง
6. นายดนัย  หลงรัก
7. นางพัชรี  บุญแจด
8. นายอดุลย์  บ่อศิลป์
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงกชกร  พลมีศักดิ์
2. เด็กหญิงกชกร   สุวัตถี
3. เด็กหญิงกฤติพร   วงษ์กัณหา
4. เด็กหญิงกาญจนประภา   พลมีศักดิ์
5. เด็กหญิงญาณิกา   ขันติวงศ์
6. เด็กหญิงญาดา  ดาหาร
7. เด็กชายณัฐกานต์  ปุลาโก
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมรินทร์
9. เด็กชายณัฐพงษ์  สงโท
10. เด็กชายณัฐพันธ์  มะโนภัย
11. เด็กชายธนบดี  ตรีวิเศษ
12. เด็กชายธนวัฒน์  ประดับศรี
13. เด็กชายธนากร   ขยันชุมนุม
14. เด็กหญิงนรินทร์  มีมูลทอง
15. เด็กชายปราโมทย์  ปานหัตถา
16. เด็กหญิงปิ่นปัก  ขันติวงศ์
17. เด็กหญิงปิ่นปัก  เชียรรัมย์
18. เด็กหญิงพรรณภา  อินทะรา
19. เด็กหญิงพิจิตรา   โศกหอม
20. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ไพบูรณ์
21. เด็กชายพีรพงษ์  เชียรรัมย์
22. เด็กหญิงภานุมาส  โศกหอม
23. เด็กชายมงคล  หัวข้อ
24. เด็กหญิงรัตติยา  ภาวงค์
25. เด็กชายวรายุทธิ์  เยินรัมย์
26. เด็กหญิงวริสรา   ชฎาชัย
27. เด็กชายวัฒนพงษ์  วงดีวี
28. เด็กหญิงสิริโสภา   วิถี
29. เด็กชายสุทธิชาติ  ฟูกโคกสูง
30. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ไพคำนาม
31. เด็กหญิงสุมิตรา  ขาวบุญมี
32. เด็กหญิงอรทัย  ชะมารัมย์
33. เด็กชายอัครวินท์  วงศ์หอม
34. เด็กหญิงอัญชนันท์  นิพนธ์
35. เด็กหญิงอัมพร   ทองด้วง
36. เด็กชายอัษฎา  ซอมประโคน
37. เด็กชายอุดมศักดิ์  จริตรัมย์
38. เด็กชายเอกพล  ปลื้มจิตร
39. เด็กชายโชคชัย  บุญสมร
40. เด็กหญิงโชติมา  บัวทอง
 
1. นายธานินทร์  แสดรัมย์
2. นายอนวัชร  เอ่นแคน
3. นายเมธากฤษ  สมบังใด
4. นายเมธา  มีพันธุ์
5. นางรวีวรรณ  ศรีประดู่
6. นางสาวละเอียด  อาจทวีกุล
7. นางเรวดี  ศรีงาม
8. นางอนัญญา  รีด
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายจิรเดช  เถิงใจ
2. เด็กหญิงดรุณี  เยรัมย์
3. เด็กชายดลชา  นามวงศ์
4. เด็กชายธนาคิม  ผ่องศรี
5. เด็กหญิงมันตรา  เยรัมย์
6. เด็กชายศุภานน  ชาติอุดมคติ
7. เด็กชายสารินทร์  เจริญยิ่ง
8. เด็กหญิงสโรชา  ศิริสุข
9. เด็กหญิงอลิสสา  แสงรุ้ง
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  พุงตลบ
 
1. นายสราวุธ  ไปใหม่
2. นายณัฐชานนท์  แถวนาชุม
3. นางสาวธารทิพย์  ยูงรัมย์
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สมบัติ
2. เด็กหญิงจิรสุดา  บุญไสย
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุ่ยภูมี
4. เด็กชายทิชานนท์  มัธิตะถัง
5. เด็กชายปริชญ์  มหา
6. เด็กหญิงพลอยชุมพู  ดาวไดรัมย์
7. เด็กชายภานุวัฒน์  วรวงษ์
8. เด็กชายวันวิเศษ  ดีโพธิ์รัมย์
 
1. นางสมพร  ทินวงศ์
2. นางลัดดาพร  ลาภใหญ่
3. นางสาววยุรา   คำจันราช
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกชกร  วังเอก
2. เด็กหญิงทิพย์มาศ  พิมพวง
3. เด็กหญิงวรวรรณ  ณุวงษ์ศรี
4. เด็กหญิงวาสนา  ศาลางาม
5. เด็กหญิงศรุตา  เนาวอำพล
6. เด็กหญิงโยติกา  วังเอก
 
1. นายพุฒิพงศ์  มนตรีโพธิ์
2. นางรวีรัตน์  มนตรีโพธิ์
3. นางสาวตริตาภรณ์  สำแดง
4. นางสาวอำภาพร  วงสาสนธิ์
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  หล่ำศรี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุญแซม
3. เด็กหญิงจิรัชยา  ยินดีรัมย์
4. เด็กหญิงชฎาพร  คล้ายอุดม
5. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  พวงยอด
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตรุษเกตุ
7. เด็กหญิงภัทรวดี  ชารัมย์
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาลัยศรี
9. เด็กหญิงวันวิสา  ซ่งโนนรัง
10. เด็กหญิงศิริประภา  อวยพร
11. เด็กหญิงสุภัทรา  พิมพ์ตะคลอง
12. เด็กหญิงอภิสร  ไชยมะเริง
 
1. นางนภาทิพย์  อังกุละศรี
2. นางสาวปรัชญา  พรมฮาด
3. นางจันทร์ฉาย  ศศิธร
4. นางสาวอุมา  ศรคำภา
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์รัมย์
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตุ่นยอด
3. เด็กหญิงชลณิชา  วงษ์รัมย์
4. เด็กหญิงปริณดา  ดีเลิศตระกูล
5. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  ศรฤทธิ์
6. เด็กหญิงวิลาสินี  บุตรโคตร
7. เด็กหญิงอภิชญา  เดิมทำรัมย์
8. เด็กหญิงอมรกานต์  มุ่งนา
9. เด็กหญิงเบญญาภา  ปะแดง
10. เด็กหญิงเพียงดาว  ศิริ
 
1. นางกิตติมา  โพธิ์ราม
2. นางสาวพิศมัย  นามอินทร์
3. นางสาวจิตราภรณ์  จันทร์สุข
4. นางสายรุ้ง  สอนรัมย์
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  หยองเอ่น
2. เด็กชายจิระศักดิ์  สุภสรณ์
3. เด็กหญิงฐิติพร  ศรีภูมิ
4. เด็กชายฐิติภัทร  อายุยืน
5. เด็กชายตะวัน  อยู่สุข
6. เด็กชายทนุธรรม  โขนกระโทก
7. เด็กชายทิตาวีร์  ชัยสิทธิ์
8. เด็กชายธนทรัพย์  ธรรมโม
9. เด็กชายธีระธาดา  แก้วกวย
10. เด็กหญิงปวริศา  ผาเจริญ
11. เด็กชายรัฐธรรม  ศรีสุวรรณ
12. เด็กหญิงวรนุช  เลื่อนรัมย์
13. เด็กหญิงวรัญญา  เมืองสิทธิ์
14. เด็กหญิงศิริกุล  แสงศศิธร
15. เด็กชายอุทัย  ใจกล้า
16. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์  บำรุง
 
1. นายนัฐพงษ์   จำปาชุม
2. นายพร้อมภูมิ  เจริญเหล่า
3. นางสาวกาญจนา  สุดโสม
4. นางสาวภาณุมาส  บุญมา
5. นางสาวรวีวรรณ  อาษากิจ
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1. เด็กชายกฤษณะ  มาสงค์
2. เด็กชายกฤษดา  ตาไธสง
3. เด็กชายจุลจักร  ลุ่มนอก
4. เด็กชายวัฒนา  เงยไธสง
5. เด็กชายเอกลักษณ์  เกตุจันทร์
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีทอง
2. นายกมล  ชื่นไธสง
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงมนิสรา  ทองประมูล
2. เด็กหญิงสรัญญา  ถิ่นทับไทย
 
1. นางวราภรณ์  บุญแผน
2. นางจันทร์ฉาย  ณรงค์ศักดิ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  นาเมือง
 
1. นายทวีศักดิ์  จำปาทอง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงสมิตา  บุญประกอบ
 
1. นางเพ็ญพร   สิงห์ไธสง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงชนิตปรียา  บุญตามทัน
 
1. นางนภาพร  บาร์เวลล์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กชายพงศธร   ตามสีรัมย์
 
1. นางสาวจริยา   สินปักษา
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. เด็กหญิงญานิศา  หนูนา
 
1. นางสสินันท์  สิริเจริญมิตร
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงมิรันตี  ราชธรรมมา
 
1. นายอนุชิต  ศิริสุข
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงณัฐทริกา  พรคำเดช
 
1. นางสาวศิริพร  บุรานันท์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พาบุ
2. เด็กหญิงนันธิดา  บุตรเอื้อ
3. เด็กหญิงวิระดา  พลมีศักดิ์
4. เด็กชายสัตยา  จันทร์กล้า
5. เด็กหญิงหยาดฟ้า  ยามดี
 
1. นางสาวนฤมล  แก้วทอง
2. นางสาวศิริพร  บุรานันท์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงญาติกา  ดินรมรัมย์
2. เด็กหญิงเฟื่องธิดา  เพ็งปอพาน
 
1. นางสาวสิริกุล  ผิวอ่อน
2. นางสาวรินระดา  กรมไธสง
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุระพินิจ
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ทานกระโทก
 
1. นางนริศรา  คลาร์ค
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงทิพกร  สุรัมย์
2. เด็กหญิงปาลิตา  จำปาแก้ว
 
1. นายไพโรจน์  วังโณ
2. นางสาวณัฐธิดา  สะเดา
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงชนิปรียา  บุญตามทัน
2. เด็กหญิงสิริวิมล  แก้วใส
 
1. นางนภาพร  บาร์เวลล์
2. นายมงคลกิตติ์  ตระกูลบุตรศรี
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุนทร 1. เด็กชายจิรสิน  สวามีชัย
2. เด็กชายธันวา  คำมูล
3. เด็กชายพีระโชติ  ห้วยลำโกน
4. เด็กชายศุภกานต์  นิ่มเจริญ
5. เด็กชายอัครินทร์  กุลอุปฮาด
6. เด็กชายอัษฎาวุธ  พรมวงษา
 
1. นายทองใบ  ฉวีวงศ์
2. นางเสงี่ยม  ฉวีวงศ์
3. นายอุทิศ  นาหนองขาม
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายต้นกล้า  เฉลิมแสน
2. เด็กชายธนะชัย  จันทา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์ประสาน
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  นัทธิวัน
5. เด็กชายปิยะ  ปะโยชริต
6. เด็กหญิงพัชรพร  สมภาร
 
1. นายธัชพล  ขุมทอง
2. นางสาวสุพรรณี  ภูแก้ว
3. นางนงเยาว์  เจริญเกียรติ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กชายดนัย  ควรคำนึง
2. เด็กชายธนกฤต  มะลิซ้อน
3. เด็กชายบรีพัฒน์  หล่าธรรม
4. เด็กหญิงประภัสสร  กระแสโสม
5. เด็กชายปาณวัฒน์  กระแสโสม
6. เด็กชายศุภกิจ  โชรัมย์
7. เด็กชายสาทิศ  ชุมสิน
8. เด็กหญิงเนตรนภา  ตุ้มนอก
 
1. นายทวีศักดิ์  ลาสอน
2. นายชาย  ยาน้ำคำ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กชายก่อเกียรติ  ลิ่งไธสง
2. เด็กหญิงจิดาภา  สร้างไธสง
3. เด็กชายธีรนันท์  ตะโกนา
4. เด็กชายพันธการณ์  แรกไธสง
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  เรียนไธสง
6. เด็กชายรฐนนท์  แก้วบัวผัน
7. เด็กชายวรเมธ  เอกสันติ
8. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองดีนอก
9. เด็กชายสุริยะ  แตบไธสง
10. เด็กหญิงหงส์ลดา  วาปีโย
 
1. นายพัฒณพงศ์  ศรีกลับ
2. นายเพชรฎา  พรไธสง
3. นายเจษฎา  ศรีละบุตร
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงภณิดา  เฉลียงรัมย์
2. เด็กหญิงวรรณพร  โสภี
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  สร้อยโชติ
 
1. นางเบญจวรรณ  อาษากิจ
2. นางพัทธ์ธีรา  ขุมทอง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงมลฤดี  พิมพ์บุญ
2. เด็กหญิงสุภัค  วิเชียรเลิศ
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  เพิ่มพูน
 
1. นางกนกพัชร  แสงเนตร
2. นางวรรณา  เครือบคนโท
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงขวัญเงิน  เงินเรียง
2. เด็กหญิงณัชชา  ชนะค้า
3. เด็กหญิงศศิประภา  วันมะรักษา
 
1. นางสาวยสวดี  เนียงไธสง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงจิรธิดา  เล็งไธสง
2. เด็กชายฑตพงค์   เล็งไธสง
3. เด็กหญิงศิริเลิศ   ประเสริฐ
 
1. นางกนกขวัญ  โจมภาค
2. นายจิระศักดิ์  ดวงอนนท์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ก้อนคำใหญ่
2. เด็กหญิงสุภาพิช   ทะเรรัมย์
 
1. นายอดิศักดิ์  จูไธสง
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  วิชัย
2. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  กางโสภา
 
1. นายศิริชัย  จันทะขาล
2. นายธีรภัทร  กองไธสง
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กชายอักษรศิลป์  พร้อมสมุทร
2. เด็กชายเจษฎากร  ทำอาษา
 
1. นายปิยะพงษ์  สมศรี
2. นายพานนท์  การะจักร์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายวัฒนา  จันทพันธ์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เส้นตรง
 
1. นายศิริชัย  จันทะขาล
2. นายธีรภัทร  กองไธสง
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  กาญจนสวัสดิ์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  บุผาลา
 
1. นางพนิดา  ธงจันทร์
2. นางเบญจมาส  ธีระวิทยากุล
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศิรารัมย์
2. เด็กชายวุฒิภัทร  โสดาพิมพ์
 
1. นายศิริชัย  จันทะขาล
2. นายธีรภัทร  กองไธสง
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายกฤษฎา  ชัยวิเศษ
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  กองไธสง
 
1. นางสายรุ้ง  สอนรัมย์
2. นางสาวจิตราภรณ์  จันทร์สุข
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงคำจันทร์
2. เด็กหญิงนันทพร  งอกคำ
 
1. นางจุไรรัตน์  จันทะขาล
2. นางสาวศิรประภา  สุรวิทย์
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  จงแต่งกลาง
2. เด็กชายเพชรใส  จันทวีวงศ์
 
1. นายพยับ  ไชยสง
2. นางสาวเมธิญา  จิมพละ
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1. เด็กชายภูมินทร์  เดชโคบุตร
2. เด็กชายอนันต์  รูปไข่
 
1. นางจุไรรัตน์  จันทะขาล
2. นางศศิร์อร  เดชาปภากร
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายกฤษณะ  แก้วจินดา
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  อาษานอก
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางสุชาติ  กระฉอดนอก
 
169 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจิราพร  อุ่นจิต
2. นางสาวนันทิยา  ขุนบุราณ
3. นางสาวนัยญนา  ยุยรัมย์
 
1. นายชิตษณุ  จีระออน
2. นางม่านฟ้า  กลอยประโคน
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายจีรภัทร  บุญสม
2. เด็กชายวรวรรธน์  ใจมั่น
3. เด็กชายสหภาพ  ยามดี
 
1. นายอดิศักดิ์  จูไธสง
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนวัฒน์  เพ็ชรโต
2. เด็กชายพงศกร  จันทร์เตี้ย
3. เด็กชายอานนท์  ศรีวิไลเจริญสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญวิช  ปินะทาโน
2. นางสาวนิตยา  เพชรทอง
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายธนวรรธน์  แก้วศรี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  มณีวัน
3. เด็กหญิงภัทรภร  จึงสุรกิจ
 
1. นายอดิศักดิ์  จูไธสง
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงปุณฑรีวรรณ  ไชยา
2. เด็กหญิงหฤทัย  มณีวัน
3. เด็กชายเอกพล  จูไธสง
 
1. นายอดิศักดิ์  จูไธสง
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธนชิต  ปิดตานัง
2. เด็กชายพิพัฒน์  ดวงน้อย
3. เด็กชายวทัญญู  ดาวเรรัมย์
 
1. นายยงค์ยุธ  กัณหา
2. นายวิทยนันท์  โพธิ์ศรี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธีรยุทธ  บัวบุญมา
2. เด็กชายพิชชากร  ปัญญาวัง
3. เด็กชายวีระพัฒน์  ดัดตนรัมย์
 
1. นายยงค์ยุธ  กัณหา
2. นายพรศักดิ์   หาญประโคน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงพัชราพร  สุวรรณปะโต
2. เด็กหญิงวิศรุตรา  แก้วประโคน
3. เด็กหญิงอภิสรา  อดทน
 
1. นางประกอบแก้ว  ศรีรัง
2. นายชัชวาล  ศรีรัง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. นายสิทธิชัย  ศรีเพชร
2. นายสุทิน  จำปาชื่น
3. นายหัสชัย  จันทร์ศรี
 
1. นายจำลอง  เสนาราช
2. นายนพพรณ์  คล้ายห้างหว้า
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เดยังรัมย์
2. เด็กหญิงพัชรมัย  เดชารัมย์
3. เด็กหญิงวิภาดา  สุขเกษม
4. เด็กหญิงอรวี  อินปั๋น
5. เด็กชายอินทุอร  โพธิ์ดีรัมย์
6. เด็กหญิงเจล่า  เดวิด
 
1. นางรัชนี  วาระรัมย์
2. นางสาววาสนา  ชุ่มจิ้งหรีด
3. นางสาวขวัญฤดี   มั่นจิต
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  เดชารัมย์
2. เด็กหญิงสาวิกา  ดวงคำดี
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  สะเทินรัมย์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สีดา
5. เด็กหญิงอรจิรา  สวยรูป
6. เด็กหญิงเกวลี  ชาววาปี
 
1. นางจงจิตร  วันศร
2. นางนิตยา  เสกชัย
3. นางสาวณัฐชปรียา  ประสาร
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณราช
2. เด็กหญิงมนปรียา  บุญมา
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  ศิริชาเครือ
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นางน้ำเพชร  ลาฮาม
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 1. นางสาวนริศรา  สอบไธสง
2. นางสาวพรทิพา  แพงเพ็ง
3. นางสาวโชติมนต์  เกษไธสง
 
1. นายสัญชัย  มาลี
2. นางสาวทองหัน  กิจไธสง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงชิชานาง   สังข์ลาย
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ   นิลพัฒน์
3. เด็กหญิงเมธาวี   ประกายศรี
 
1. นายชัยณรงค์   นัยลี
2. นางสาวพฤกษะราวัน   อันแสน
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คำภาแก้ว
2. เด็กหญิงจิดาภา  ตองติดรัมย์
3. เด็กชายสุทัศน์  ภูขมัง
 
1. นายถนอม  ชุมศรี
2. นางสาวอนันทิยา  โพธิขำ
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินธิแสง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณราช
3. เด็กหญิงปาริชาติ  วันสอน
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวเขื่อนแก้ว  อันแสน
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงยุพา  คะตะวงษ์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  อินทวงษ์
3. เด็กหญิงสิริยากร  พูนสม
 
1. นางสกลพัชร  พัชรบุญที
2. นางพิมพ์พัณณิตา  พันธ์วิริยะกุล
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กชายธวัฒชัย  เขียวรัมย์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  วงศ์สุรินทร์
3. เด็กหญิงศุภณัฐ  ใหญ่รัมย์
 
1. นางรศิญา  หาจันทร์
2. นางสาวนิตยา  คุ้มเขว้า
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงณัชชา  รื่นรัมย์
2. เด็กหญิงลิราวรรณ  ทุมเพียง
3. เด็กหญิงโสภิชา  ศาลายุทธ์
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
2. นางอัญชิษฐา  มั่งมูล
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จันบุดสี
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ด่วนทับรัมย์
3. เด็กชายสกุลทอง  มากพูน
 
1. นางอัฐธยาน์   พิพัฒน์ไกรกูร
2. นางแสงเดือน  พึ่งสันเทียะ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปัจฉิมมา
2. เด็กหญิงพัชริดา  สระสม
3. เด็กหญิงสุชาดา  พาเพ็ง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  กันยะมี
2. นางสาวนิตยา  กาแดง
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรัก 1. เด็กหญิงธันวราพร  ดาวเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงรตนพร  สุขเกษม
3. เด็กหญิงศุภจิตรา  ประทัด
 
1. นางจุฑาพร  บวรชาติ
2. นางจารุวรรณ  ยศราวาส
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงกาญจนา  ดาวเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงพรนภา  เดยังรัมย์
3. เด็กชายอนุวรรตน์  เจียมรัมย์
 
1. นางนิตยา  เสกชัย
2. นางจงจิตร  วันศร
 
192 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักศิลา 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  ผาดไธสงค์
2. เด็กชายธัชชัย  นาคคง
3. เด็กหญิงพิชญาภา  คำสิน
 
1. นางศุภร  ลิ้มอุบัติตระกูล
2. นางสาวกัญญณัฐ  ลิ้มอุบัติตระกูล
 
193 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกลาง 1. เด็กหญิงสรสุดา  อ่อนสลวย
2. เด็กหญิงสุนัฐชา  สำราญดี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สำราญดี
 
1. นางสาวสุรีมาศ  เหมันต์
2. นางนันทิรา  เฉลิมวรวงศ์
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงศุภาลักษณ์  เกตุประดิษฐ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  มีผล
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรนภา  ลิ่งไธสง
 
1. นางสาวกนกพร  สร้อยขุนทด
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 1. เด็กหญิงสุปรีญา  สีหานาม
 
1. นางสาวจารีรัตน์  กัณหา
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงธันยพร   วังคีรี
 
1. นางกนกภรณ์   เทพวงศ์ษา
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 1. เด็กหญิงสิริมงคล  เวทไธสง
 
1. นางสาวสุริย์ศรี  วินทะชัย
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 1. เด็กหญิงlสุพรรษา  หาสิโน
 
1. นางชนิษฐา  รุ่งเรืองศิลป์
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงดารินทร์  แก้วจันทึก
2. เด็กหญิงธนภรณ์  น่าชม
3. เด็กหญิงศิรประภา  เพิ่มพูน
 
1. นางกนกพัชร  แสงเนตร
2. นางวิไลวรรณ  สำโรงลุน
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงธีรนาฎ  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธารเอี่ยม
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประดับคำ
 
1. นางกนกพัชร  แสงเนตร
2. นางอุมาพร  แสวงชัย
 
202 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พาละพล
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พาละพล
 
1. นางณัฐวดี  จันทร์ศรจักร
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนารากร  โพธิขำ
 
1. นางไพจิต  นวดไธสง
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายภูวดล  วงษ์ดา
 
1. นายชัยวัฒน์  อาษานอก
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 1. เด็กชายสงกรานต์  นิลแก้ว
 
1. นายสรรเพชร  ศรีเจริญ
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 1. เด็กหญิงปภาวดี  รอดวินิจ
 
1. นายบุญส่ง  ทองแม้น
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงอริษา  ยุดรัมย์
 
1. นายพิมล  ไวยารัตน์
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 1. เด็กหญิงสุวิสา  ฉายไทย
 
1. นางพลอยธมาส  ทองแม้น
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงพรหมพร  พลไธสง
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กชายอภิยุทธ  มัตถาปะตัง
 
1. นางมยุรี  รองทุ่ง
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. นางสาวกฤติมา  รัสหลุย
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงอภิสุดา  เยี่ยมไธสง
 
1. นางเบญจมาส  ธีระวิทยากุล
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงหยกมณี  โพธิแสง
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์   หมวกไธสง
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กชายสิทธิชัย  ไทยเหี่ยม
 
1. นายแสวง  นามปัญญา
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มีสุข
 
1. นายสราวุธ  ไปใหม่
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงวารุณี  สุดหลักทอง
 
1. นายคำภี  โฉมสุข
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ตีประเคน
2. เด็กหญิงชุติมา  เลื่อนรัมย์
3. เด็กหญิงนวพร  พวงพี่
4. เด็กหญิงพรธิดา  บุญเทพ
5. เด็กหญิงสุธิดา  เสนอกลาง
6. เด็กหญิงเมธาพร  ยิ้มรัมย์
 
1. นางสาวจันทนี  ไชยเกตุ
2. นางสาววชุรภา  ภรธณบูรณ์
3. นางปภาวรินทร์  มะลิเลิศ
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 1. เด็กชายชินดนัย  สีลากูล
2. เด็กหญิงพูนทรัพย์  เวียงนน
3. เด็กหญิงอภิยดาพร  อ่อนดี
 
1. นางเทียบทิพย์  สุพัฒนจันทร์
2. นางสาวอรพรรณ  ศิริปะกะ
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 1. เด็กหญิงพรญาณี  กุลนาม
2. เด็กชายพัชรพล  นาลาด
3. เด็กชายวรวิช  ชมสุข
 
1. นางสาวรติรส  แสงสุขเลิศ
2. นางสาวนาฏอนงค์  ปักเคทัง
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกัลยา  ปัดภัย
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ภิญโญวัย
3. เด็กชายเตชสิทธิ์  ทิมพิทักษ์
 
1. นางสาวสุรัตน์ดา  พันโพค้า
2. นางวลัยลักษณ์  ไมตรีจิตต์
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายคมกฤษ  เหลาเทพ
2. เด็กหญิงบัฌวิตา  บุตรงาม
3. เด็กชายเอกปวินท์  ทองยอน
 
1. นางเพ็ญจรีย์  ไหวดี
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 1. เด็กชายวีรพงษ์  โพธิ์งาม
2. เด็กชายเอกพงษ์  เชรัมย์
 
1. นายคมกริช  ดีโยธา
2. นางสาวปุลิน  ปานทอง
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงลักศิกา   หมั่นนอก
2. เด็กชายสิปปกร   มาลีนันท์
 
1. นางนงคราญ   แสนลี
2. นางธัญญลักษณ์   เวชกามา
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ชัยสอน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ฉาไธสง
 
1. นางนงคราญ   แสนลี
2. นางธัญญลักษณ์   เวชกามา
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จิตรศรี
2. เด็กชายยศพล  คงสุข
3. เด็กชายเดวิด  โอเมอร์
 
1. นางนิชชาวัลย์  ครองสุข
2. นางภัทรวดี  โพธินาแค
 
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กชายวีรภาพ  อุ่นเรือน
 
1. นายพงศธร  นันโช
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงกัลยา  เภาแก้ว
 
1. นายวิจิตร  ลำใย
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงจิราภา  พิมาย
 
1. นายพงศธร  นันโช
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  กลิ่นภู่
 
1. นายธนานันท์  บุบผารัง
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรสำราญ 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  กันรัมย์
 
1. นายสมศักดิ์  พิมพ์จันทร์
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กชายเจษฎา  ศาลางาม
 
1. นายกิตติภัทท์  ดงวัง
 
232 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กหญิงพลอยหยก  การวิไล
 
1. นายพงศธร  นันโช
 
233 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงศิริภัสสร  เจริญศิริ
 
1. นางนงคราญ  หนองแบก
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กชายกฤตเมธ  ชาติรัมย์
2. เด็กชายกฤษฎา  แซ่ลิ้ม
3. เด็กชายกฤษดา  วิทยา
4. นางสาวกวินทิพย์  กรมไธสง
5. เด็กชายก้องเกียรติ  คนรู้
6. นายจิราเจต  เปรมไธสง
7. เด็กหญิงธนัญญา  น้วมสำโรง
8. เด็กหญิงธิญาดา  ชาติรัมย์
9. นายธีรภัทร  เป๊ะชาญ
10. เด็กชายปรัตถกร  เปรมไธสง
11. เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีหามายา
12. เด็กหญิงพรทิพย์  วรรณวิจิตร
13. เด็กหญิงพัทรธิดา  หล้าสูงเนิน
14. นายพุทธรัก  บุผาโต
15. เด็กชายภัทรพล  โนนไธสง
16. นางสาวมัซสิพร  ไชยคำภา
17. เด็กหญิงรัตนา  วันทรวง
18. เด็กหญิงวนิรดาพร  มุทุจิต
19. เด็กชายวุฒิชัย  ร้อยแก้ว
20. นายศรัณยู  พื้นอินทร์
21. นายศุภสัณฑ์  ภายไธสง
22. เด็กหญิงศุภสุตา  สูบไธสง
23. เด็กหญิงสิรภัทร  วิศิษฎ์ศิลป์
24. เด็กหญิงสุภาวิณี  จันทนนตรี
25. เด็กชายอนันตชัย  นาราหนองแวง
26. เด็กหญิงอภิชยา  จันทะสอน
27. เด็กหญิงอริสรา  เนยไธสง
28. เด็กหญิงอาทิติยา  นวลไธสง
29. นายอานัติ  เล็งไธสง
30. เด็กหญิงแคทรียา  น้อยเวียง
 
1. นายจรัส  พรดีมา
2. นางสาวงามเนตร  นวลไธสง
3. นางสาวบุญโฉม  ลมไธสง
4. นางชิดชนก  ศรีมหาพรหม
5. นางสาวอรุณรัตน์  มะลิต้น
6. นางสาวภาริณี  สะภา
7. นายนฤเบศร์  กังขอนนอก