งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ระหว่าง วันที่ .11 - 12. เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   9 ต.ค. 2561   11 ต.ค. 2561   12 ต.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้อง ป.1/1 12 ต.ค. 2561 9.00 -10.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้อง ห้อง ป.1/2 12 ต.ค. 2561 9.00-10.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาสเสกสรรด้านทิศเหนือ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาสเสกสรรด้านทิศเหนือ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาสเสกสรรด้านทิศใต้ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาสเสกสรรด้านทิศใต้ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง หอประชุมอินทนิล 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง หอประชุมอินทนิล 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาสเสกสรรด้านทิศใต้(ช่องกลางทางทิศเหนือ) 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาสเสกสรร(ช่องกลางทิศใต้) 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ลานเอนกประสงค์ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ลานเอนกประสงค์ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ลานเอนกประสงค์ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สนามฟุตบอล 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สนามฟุตบอล 12 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องเรียน ป.3/1 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องเรียน ป.3/3 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องเรียน ป.3/5 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาส 100 ปี ช่องกลาง 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาส 100 ปี ด้านตะวันออก 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาส 100 ปี ด้านตะวันตก 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องสังคมศึกษา 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องเรียน ป.6/1 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
9 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้อง peer center 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
10 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องเรียน ป.4/2 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
11 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องเรียนสุขศึกษา 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
12 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องเรียนอนุบาล 1/1 , 1/2 , 1/3 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
13 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องเรียนอนุบาล 2/1 , 2/2 , 2/3 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
14 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องเรียนอนุบาล 1/4 , 2/4 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
15 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้อง ICT และ ห้องเรียน ป.5/1 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
16 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้อง ICT และ ห้องเรียน ป.5/1 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป
2 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป
3 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
7 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
8 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร4 ห้อง ป.1 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร1 ห้อง ม.1 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร4 ห้อง ป.1 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร1 ห้อง ม.1 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร4 ห้อง ป.2 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร1 ห้อง ม.2 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร4 ห้อง ป.2 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร1 ห้อง ม.2 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร4 ห้อง ป.3 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร1 ห้องพักครู 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร4 ห้อง ป.3 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร1 ห้องพักครู 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร4 ห้องวิทยาศาสตร์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร1 ห้อง ม.3 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร4 ห้องวิทยาศาสตร์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร1 ห้อง ป.3 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร2 ห้อง ป.4 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร1 ห้อง ม.3 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร2 ห้อง ป.5 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร1 ห้องภาษาไทย 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร4 ห้องแสดงศิลปวัฒนธรรม 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร4 ห้องแสดงศิลปวัฒนธรรม 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
23 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร4 ห้องแสดงศิลปวัฒนธรรม 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
24 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก อาคาร4 ห้องแสดงศิลปวัฒนธรรม 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
25 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (เขต) 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
26 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (เขต) 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
27 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
28 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
29 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
30 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
31 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
32 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
33 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (เขต) 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
34 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (เขต) 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
35 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
36 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้องป.3/1 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป
2 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้องป.6/2 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป
3 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ห้องป.6/2 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (เขต) 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
2 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (เขต) 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
3 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
4 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา บริเวณหน้าห้องผู้จัดการ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนพุทไธสง (มัธยม) ห้องคอมฯ1 12 ต.ค. 2561 09.00-14.00
2 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง (มัธยม) ห้องคอมฯ2 12 ต.ค. 2561 09.00-14.00
3 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนพุทไธสง (มัธยม) ห้องคอม1 12 ต.ค. 2561 09.00-12.00
4 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง (มัธยม) ห้องคอมฯ2 12 ต.ค. 2561 9.00 - 12.00
5 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ (เขต) ใต้ถุนห้องประชุมสพป.บร.4 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา โดม T1 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา โดม T1 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา โดม T2 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา โดม T2 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา โดม T3 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา โดม T3 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
7 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา โดม T4 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
8 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา โดม T4 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
2 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
3 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
4 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
5 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
6 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
10 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
2 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
3 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
4 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
5 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 12 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]