สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี 3 6 5
2 002 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 3 16 8
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 36 76 48
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 8 9 9
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 2 2 2
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 18 25 24
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 34 69 53
8 008 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 2 3 3
9 012 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 11 32 18
10 014 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 11 16 14
11 013 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือฯ 4 4 4
12 015 โรงเรียนบ้านกระสัง 11 20 18
13 017 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 6 18 8
14 016 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 4 7 6
15 018 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 0 0 0
16 021 โรงเรียนบ้านขาม 13 26 19
17 020 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 6 17 12
18 022 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1 1 1
19 019 โรงเรียนบ้านข่อย 7 11 9
20 024 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 12 22 18
21 025 โรงเรียนบ้านคูขาด 7 11 11
22 026 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 15 28 22
23 027 โรงเรียนบ้านคูบอน 6 9 9
24 028 โรงเรียนบ้านคูบัว 31 59 42
25 038 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 1 1
26 039 โรงเรียนบ้านจะหลวย 0 0 0
27 040 โรงเรียนบ้านจิก 9 21 14
28 042 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 20 37 25
29 043 โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 0 0 0
30 044 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 25 65 47
31 046 โรงเรียนบ้านดงพลอง 11 18 15
32 048 โรงเรียนบ้านดงยายเภา 9 13 12
33 047 โรงเรียนบ้านดงย่อ 2 12 5
34 045 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 5 11 9
35 050 โรงเรียนบ้านดอน 16 27 24
36 049 โรงเรียนบ้านดอนตูม 1 1 1
37 052 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 6 10 7
38 053 โรงเรียนบ้านตามา 11 33 16
39 054 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 6 27 14
40 055 โรงเรียนบ้านตาโหงก 1 1 1
41 056 โรงเรียนบ้านตูม 7 13 11
42 057 โรงเรียนบ้านทองหลาง 22 41 33
43 060 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 34 61 50
44 058 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 24 38 32
45 059 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 9 12 9
46 061 โรงเรียนบ้านนาลาว 10 28 17
47 073 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 10 23 14
48 074 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 5 11 10
49 075 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 21 31 24
50 076 โรงเรียนบ้านปอแดง 0 0 0
51 077 โรงเรียนบ้านปะคำดง 5 12 8
52 078 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 12 17 15
53 079 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 2 4 4
54 080 โรงเรียนบ้านป่าหนาม 5 16 8
55 082 โรงเรียนบ้านพงแขม 3 13 7
56 083 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 17 30 20
57 087 โรงเรียนบ้านยางทะเล 13 28 20
58 088 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 4 10 7
59 089 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1 16 5
60 090 โรงเรียนบ้านร่อนทอง 13 23 16
61 091 โรงเรียนบ้านละกอ 3 8 5
62 092 โรงเรียนบ้านวังปลัด 2 2 2
63 095 โรงเรียนบ้านสตึก 61 159 99
64 096 โรงเรียนบ้านสระกอไทร 0 0 0
65 097 โรงเรียนบ้านสระกุด 22 41 30
66 098 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 0 0 0
67 100 โรงเรียนบ้านสระบัว 7 9 7
68 099 โรงเรียนบ้านสระบัว2 5 6 6
69 101 โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 3 3 3
70 102 โรงเรียนบ้านสวายสอ 1 1 1
71 103 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 30 53 47
72 104 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 6 7 7
73 108 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 6 8 7
74 109 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0
75 110 โรงเรียนบ้านหนองกับ 5 13 5
76 111 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 13 23 18
77 113 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 10 21 14
78 114 โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 3 9 6
79 115 โรงเรียนบ้านหนองครก 10 15 13
80 120 โรงเรียนบ้านหนองดุม 8 12 12
81 118 โรงเรียนบ้านหนองดุม (อ.สตึก) 1 2 1
82 119 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 2 4 3
83 121 โรงเรียนบ้านหนองตาด 6 8 8
84 122 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 24 44 31
85 124 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 18 27 26
86 125 โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 0 0 0
87 126 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 14 31 23
88 129 โรงเรียนบ้านหนองบัว 10 24 17
89 127 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 2 7 4
90 128 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 7 13 7
91 130 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 5 16 9
92 131 โรงเรียนบ้านหนองปุน 18 37 27
93 134 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 11 30 17
94 135 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 3 14 8
95 136 โรงเรียนบ้านหนองรัก 4 13 8
96 139 โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย 1 1 1
97 140 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 6 12 8
98 141 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 18 29 24
99 142 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 9 26 16
100 143 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 3 3 3
101 112 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 17 32 23
102 117 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 27 42 27
103 137 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 2 2 2
104 116 โรงเรียนบ้านหนองแคน 2 2 2
105 138 โรงเรียนบ้านหนองแวง 10 21 18
106 144 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 35 65 42
107 123 โรงเรียนบ้านหนองไทร 2 2 2
108 132 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 11 25 13
109 133 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 29 51 39
110 145 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 11 45 21
111 146 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 13 63 25
112 147 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 80 168 124
113 148 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 21 38 24
114 023 โรงเรียนบ้านเขว้า 27 58 42
115 081 โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 5 10 6
116 084 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 26 51 43
117 086 โรงเรียนบ้านเมืองแก 26 48 42
118 105 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 12 38 24
119 106 โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ 5 11 6
120 029 โรงเรียนบ้านแคน 11 14 14
121 051 โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 1 1 1
122 085 โรงเรียนบ้านแพ 3 12 5
123 031 โรงเรียนบ้านโคกกุง 33 45 42
124 030 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 2 2 2
125 033 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 3 6 5
126 034 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 11 26 14
127 035 โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 4 13 5
128 037 โรงเรียนบ้านโคกอะโตด 0 0 0
129 032 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 7 22 10
130 036 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 2 1 2
131 041 โรงเรียนบ้านโจด 9 16 14
132 063 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 13 20 17
133 062 โรงเรียนบ้านโนนกลาง คูเมือง1 4 5 4
134 064 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 9 12 11
135 066 โรงเรียนบ้านโนนตาล 0 0 0
136 067 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 6 14 11
137 069 โรงเรียนบ้านโนนยาง 17 41 30
138 070 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 3 7 4
139 071 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 7 27 14
140 065 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 14 23 20
141 068 โรงเรียนบ้านโนนเพกา 1 1 1
142 072 โรงเรียนบ้านโนนไฮ 2 3 2
143 093 โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 0 0 0
144 094 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 7 10 9
145 107 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 4 54 14
146 150 โรงเรียนวัดชัยสมพร 1 1 1
147 151 โรงเรียนวัดชายอรัญ 0 0 0
148 152 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 3 5 5
149 153 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 18 27 24
150 154 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 14 24 21
151 158 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1 1 1
152 159 โรงเรียนวัดธาตุ 2 5 4
153 160 โรงเรียนวัดบัวทอง 22 32 29
154 166 โรงเรียนวัดบุปผาราม 4 7 6
155 162 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 36 64 57
156 163 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 10 27 15
157 164 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 7 17 11
158 165 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ 4 6 5
159 161 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 6 10 10
160 167 โรงเรียนวัดพนมวัน 4 8 7
161 168 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 3 3 3
162 172 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 5 8 7
163 173 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 21 28 28
164 174 โรงเรียนวัดวงษ์วารี 0 0 0
165 175 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 6 14 12
166 176 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 8 17 13
167 177 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 1 6 3
168 178 โรงเรียนวัดสมณาวาส 7 14 10
169 179 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 10 24 15
170 180 โรงเรียนวัดสระทอง 2 2 2
171 181 โรงเรียนวัดสระบัว 17 37 27
172 182 โรงเรียนวัดสิริมงคล 18 34 27
173 183 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 35 69 58
174 184 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 0 0 0
175 185 โรงเรียนวัดหงษ์ 35 126 65
176 186 โรงเรียนวัดหลักศิลา 6 19 10
177 187 โรงเรียนวัดอิสาณ 13 16 15
178 155 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 8 16 11
179 156 โรงเรียนวัดเทพรังษี 16 24 21
180 157 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 5 8 7
181 170 โรงเรียนวัดโพธิ์ 12 21 19
182 169 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 2 6 3
183 171 โรงเรียนวัดไพรงาม 2 2 2
184 188 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 3 4 4
185 189 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 5 10 8
186 190 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 39 77 54
187 194 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 30 52 45
188 195 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 8 9 9
189 196 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 51 128 81
190 198 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 37 95 66
191 191 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 28 62 44
192 200 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 28 59 40
193 011 โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 13 34 21
194 009 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 21 35 27
195 010 โรงเรียนทศพรวิทยา 55 134 90
196 201 โรงเรียนพอดีวิทยา 5 12 9
197 149 โรงเรียนพินสิริ 0 0 0
198 192 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 37 59 51
199 193 โรงเรียนอนุบาลทศพร 0 0 0
200 197 โรงเรียนอนุบาลวันนา 5 6 6
201 199 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 2 6 4
รวม 2213 4579 3276
7855

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]