รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 1. เด็กหญิงบุศรารัตน์  ย้อมสี
 
1. นางสาวรัติพันธ์  สันรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ชำนาญเท
 
1. นางสาวอรพรรณ  แสนเภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 1. เด็กหญิงสุพรรษา   ศรีสมอ
 
1. นางอารยา  อุทธาพงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงนลิญญา  หนูยศ
 
1. นางสาวปัลดา  สิงห์วงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กหญิงชุติมา   ปลดรัมย์
 
1. นางสาวจินดา  ผาบุตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงจันทรวรรณ  ไสยโชติ
 
1. นางยุพิน   เขียวประเสริฐ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 1. เด็กหญิงณัฐนรี   บุญรัมย์
 
1. นางวิลาวัณย์    กฤษณสุวรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กิ่งวิชิต
 
1. นายอุดร  กิ่งวิชิต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรีพร  พระครูรัมย์
 
1. นางบุษพร  โตหนึ่ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงรัญชน์วรกาญจน์  สาโรจน์
 
1. นางสาวสุทิมา  เสนนอก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบสมอ 1. เด็กหญิงปนัดดา  นทีนาม
 
1. นางเนืองนิตย์  โหรารัมย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรรณพร  พิไธสง
 
1. นางศุภลักษณ์   ไชยสาร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงสวิตตา  ชุมเสน
 
1. นางสาวเมธณี  เที่ยงสูงเนิน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายธนวัฒน์  เภสัชชา
 
1. นางสุภาพ   เขื่อนคำ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กหญิงโชติรส  ปานเกิด
 
1. นางบุษพร  โตหนึ่ง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 1. เด็กหญิงปานตะวัน  เถลิงรัมย์
2. เด็กหญิงอรวรา  ชะอุ่มรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนาภรณ์  ถาวรนิติภาพ
2. นางสาวจิราภรณ์  คันธะชัย
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุรีรัมย์
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  ตองติรัมย์
 
1. นางบุษพร  โตหนึ่ง
2. นายอาทิตย์  เสวดรัมย์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงคณิตตา  สุครีพธ์
2. เด็กหญิงธนสร  เสรีสงแสง
 
1. นางภริตพร  นวลเท่า
2. นางสาวดวงใจ  แสนกล้า
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 1. เด็กหญิงนภเกตน์  เสริมรัมย์
2. เด็กชายภัทรพล  วงศ์จรัส
 
1. นางสาวศิรินภา  เกษศิริ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายจีราวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์
 
1. นางลำเพยพรรณ  พิมพ์จันทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1. เด็กชายธันยพงศ์  พรหนองแสน
 
1. นางดวงเดือน  วิภาหัสน์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กหญิงญดาพร  แก้วอำไพ
 
1. นางนงลักษณ์  ฉายา
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 1. เด็กหญิงภัทธิตา  จันทร์ประโคน
2. เด็กชายวิทวัส  วารัมย์
3. เด็กชายสิงห์สรศักดิ์  อ่างรัมย์
 
1. นางดวงสมร  คำหอม
2. นางพัทยา  อ้วนลาน
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงม่วง 1. เด็กหญิงณัฐฌา  ช่วยจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงดวงพร  โพธิ์เสียว
3. เด็กชายธีรัช  อุริพันธ์
 
1. ดร.นิพล  อินนอก
2. นางภารุจา  สุทธิศิลป์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงชิสา  มุ่งพันกลาง
2. เด็กหญิงปนัสยา  กองแก้ว
3. เด็กชายสาริน  ฉิมรัมย์
 
1. นางโสภิดา  โตโสภณ
2. นางสาวจารุวรรณ  อุทาพงศ์
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 1. เด็กหญิงศิริญญา  โรปรัมย์
2. เด็กหญิงสุนิสา  อะรัญ
3. เด็กหญิงอังคณา  แย้มประโคน
 
1. นางสาวจารุชา  รักษารัมย์
2. นางสาวปทุมเวียง  วิเศษเนตร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐชนน  เขมะชิต
2. เด็กชายพิชาภพ  เงยวิจิตร
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล
2. นางสาวยุพา  ชุ่มเสนา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงนฤมล  มะรังศรี
2. เด็กชายยศกร   ทนสูงเนิน
 
1. นางธัญญลักษณ์  ศรีอินทร์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงญาดา  ยินีรัมย์
 
1. นางปราณี  โคตรวงษ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 1. เด็กชายฉัตรมงคล   เกตุชาติ
 
1. นางสาวปิิยา  วิเศษนคร
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  พันธ์ุกระโทก
 
1. นายคำภู  หน่อสีดา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กชายธนากรณ์  หงษ์อนันต์
2. เด็กหญิงอลิตา  ขจรจิตต์
 
1. นางสาวสมทรัพย์  เรืองไพศาล
2. นายวัฒนชัย  ชูณรงค์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ปุลาถาเน
2. เด็กหญิงแพรวา  เปียสันเทียะ
 
1. นายสมภาร  ผ่องราศรี
2. นายอดุลย์  โทอุดทา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละลวด 1. เด็กหญิงนฎกร   กระสังข์
 
1. นางณัฐวลัย  จันทร์สิงห์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงไพรัตน์  จันทร์งาม
 
1. นางสุภาวดี  สำราญรัมย์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์   ตั้งประเสริฐพร
 
1. นายทศพร  ภูเลื่อมคำ
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงวิมลสิริ   ตั้งประเสริฐพร
 
1. นายทศพร  ภูเลื่อมคำ
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปล่อง 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แซ่เซียว
 
1. นายชาตรี  มีแย้มภักดิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงญาณันธรณ์  ศิรินุมาศ
2. เด็กหญิงวรรณวรษา  จันละออ
3. เด็กหญิงสุชญา  ตีระมาศวณิช
 
1. นางสาวธัญจิรา  ทองเรือง
2. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เจริญใจ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  โคตจังหรีด
3. เด็กหญิงหทัยชนก  เอการัมย์
 
1. นางนงลักษณ์  จันทาอ่อน
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยาว์รัมย์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  สุขเลิศ
3. เด็กหญิงนัทธมน  กาญจนรุจวิวัฒน์
 
1. นางสาวศิรินันท์  ดวงนิล
2. นางมลฤดี  เฮงขวัญ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อผกา 1. เด็กหญิงกนกพร  หมั่นคูณ
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศรีโสภณ
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ  นนทะวงษ์
 
1. นางสังวาลย์  นิลวรรณ์
2. นางสาวอนุสรา  สุขกล่ำ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ง่อนไธสง
2. เด็กชายณัฐพล   สุขหมื่น
3. เด็กชายพรหมินทร์    ศรีภา
 
1. นางพวงผกา   อุสาทรัพย์
2. นางฑิตฐิตา   รัตนะวรรณ์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 1. เด็กหญิงจริยา  ระเบียบโคกสูง
2. เด็กชายอภิชาติ  สุขวิบูลย์
3. เด็กชายเอกราช  คันทศร
 
1. นายนิรันดร์  ฉวีวงศ์
2. นางสาวลำไพ  สังฆะพันธ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 1. เด็กชายกฤตธัช   ศรีแก้ว
2. เด็กชายกฤติธี    ศรีแก้ว
3. เด็กชายธนวัฒน์   เที่ยงมา
 
1. นางสาวรัชณีภรณ์  ทองเรือง
2. นางสาวสุดาพร  เดชพรมรัมย์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 1. เด็กหญิงกัญญา  นันทศร
2. เด็กหญิงปิณิดา  โคฝ้าย
3. เด็กหญิงพัชราวรรณ  บัวชัย
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ไวยุกรรณ์
2. นางสาวพัชรินทร์  เกษแก้ว
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1. เด็กหญิงนภาลัลน์  พงศ์สุธนะ
2. เด็กหญิงสาวิกา  ระตาภรณ์
 
1. นางสาวกชพร  อิ่มเอิบ
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 1. เด็กชายคมกริช  จันทพันธ์
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  เจริญรัมย์
 
1. นายนิคม  มหาวสุ
2. นายสนอง  หอมรวง
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายศิวกร  ต้นบุญ
2. เด็กหญิงอรจิรา  ตาชูชาติ
 
1. นางคนึงนิจ  บุราสิทธิ์
2. นายภูริณัฐ  แก้วรังศรี
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 1. เด็กชายนภัทรภูมิ  บ่อไทย
2. เด็กชายสหราช  สาระติ
 
1. นายเหรียญทอง  เนตรวิลา
2. นายปฏิญญา  นาศา
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กชายชัชพงษ์  เวชประเสริฐ
2. เด็กชายณัชพล  เจริญรัมย์
 
1. นายภูฏิภัค  โพธิงาม
2. นางสุกัลยา  โพธิงาม
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 1. เด็กชายธีรภัทร  อารมรัมย์
2. เด็กชายนพชัย  ชาติประสพ
 
1. นายชาญชัย  ภะคะโต
2. นางสุธาสิณี  วิเศษสัตย์
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปล่อง 1. เด็กชายชินวัตร  คงษา
2. นายธีรภัทร์  ไพรชัฎ
 
1. นายเพชรศิลป์  ปัดทุม
2. นางตำลึงทอง  น้อยพลี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค่าย 1. เด็กหญิงชลลดา  โอทารัมย์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขเหลือง
3. เด็กหญิงนันทกานต์  ด่วนรับรัมย์
4. เด็กหญิงวิมลสิริ  ตรีวงศ์
5. เด็กหญิงวิลาสินี  ตรีวงศ์
 
1. นางสาวพัตร์พิมล  จัตุรัตน์
2. นางดาวเรือง  ไชยโย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1. เด็กหญิงณฐวรรณ  ตันสุวรรณ์
2. เด็กหญิงรวิญาดา  เสาสูง
3. เด็กหญิงสิริรัชญา  ประนามะเส
4. เด็กหญิงอายูมิ  โทบิตะ
5. เด็กหญิงแพรวา  รัตนวโรภาส
 
1. นางสาวพรทิพย์  คำภาปัตน์
2. นางสาวสุหรรษา  ตาประโคน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กหญิงภัทราภร  นาคินชาติ
2. เด็กหญิงมุกดาวรรณ  ยาสาไชย
3. เด็กหญิงรัตน์ชริชา  ขุมนามวงศ์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  เชิดกลิ่น
5. เด็กหญิงอารียา  ไพรสันเทียะ
 
1. นายเริงชัย  คุ้มครอง
2. นางศิริรัตน์  คุ้มครอง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กชายณัฐพล  ม๊อกซัน
2. เด็กหญิงทิณษา  พรพลวดี
3. เด็กชายพงศกร  บัวไข
4. เด็กหญิงพินทุ์รดา  ไกรษร
5. เด็กชายสงกรานต์  เอี่ยมรัมย์
 
1. นางสำรวม  พวงมาลัย
2. นางสาวอ้อนฤทัย  ไกรษร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายธนพล  พิทยานันท์
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญสวน
3. เด็กหญิงลลิตา  แย้มศรี
4. เด็กหญิงอัญวีณ์  ฐิติไชยรังสี
5. เด็กหญิงโชติกา  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวสายสุณี  เขียวรัมย์
2. นางสุชาดา  ประโมทะโก
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละลวด 1. เด็กหญิงกวีณา  มีสัตย์
2. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  พินิจพันธ์
3. เด็กหญิงปิยรัตน์  เดชวารี
4. เด็กหญิงสุลีวัน  นุ่นเนื้อทิพย์
5. เด็กหญิงอัจฉรียา  โกเมน
 
1. นางสาวสุวรรณา  จามชาติ
2. นางสาวอัมพวัน   ชำนิพันธ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   มีแย้มภักดิ์
2. เด็กชายณัฐภัทร  มีแย้มภักดิ์
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ชัยมงคล
4. เด็กชายอดิเทพ  พันธ์บัว
5. เด็กชายอภิรักษ์  ปลิงกระโทก
 
1. นายวรพล  วิเศษสัตย์
2. นางพัฒญา  หันผักแว่น
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ร่วมชาติ
2. เด็กชายนรินทร์  ลาภมาก
3. เด็กชายนิติพงษ์  หลอดทอง
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แดงสี
5. เด็กชายสมชาย  นามฮง
 
1. นางรพีพร  ศรีรักษา
2. นางภาษิตา  ทำนานอก
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เป็นตามวา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุมรัมย์
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชะมารัมย์
4. เด็กหญิงชญาดา  ทองสีมา
5. เด็กหญิงชื่นกมล  ทุมไพร
6. เด็กชายธีระพงษ์  มูลศาสตร์
7. เด็กชายนพนันท์  ทองแม้น
8. เด็กหญิงนันทชา  ยามดี
9. เด็กหญิงปลายฝน  วิชัยธรรม
10. เด็กชายปิยะราช  ชวนรัมย์
11. เด็กหญิงพิริยากร  พรหมจีน
12. เด็กชายพีรพัฒน์  พูนรัมย์
13. เด็กชายพุฒิพงษ์  วงศ์สุรินทร์
14. เด็กชายวรากร  เชิดรัมย์
15. เด็กหญิงวิภาพร  ชะรารัมย์
16. เด็กหญิงศุภิตรา  กระจางจิตร์
17. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  ศรีเดช
18. เด็กชายอนุชา  สุขสงวน
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองเขียว
20. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชะเดืองรัมย์
 
1. นางกุญญณันฐ์  รัตนาประสิทธิ์
2. นางปติมา  ธนโชติศักดา
3. นางสาววารุณี  ดวงประทีป
4. นางทองมี  บุญศิริ
5. นางสาวสุมาลี  ชูรัตน์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสะอาด 1. เด็กหญิงกานดา   เนินหาด
2. เด็กชายกิติศักดิ์   ทบสี
3. เด็กชายชนาธิป   ศรีพนม
4. เด็กชายธนกฤต   อธินาม
5. เด็กชายธนพัฒน์   ทาจันทึก
6. เด็กชายธนภัทร  ศรีประสิทธิ์
7. เด็กชายธีรวัฒน์   กุฎฤาษี
8. เด็กชายนนท์ธกาล  บัวทอง
9. เด็กชายพยุพล   เข็มเพชร
10. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา   ปาสาเน
11. เด็กชายพูลผล   สว่างศรี
12. เด็กหญิงวัลญา  ขนบบวรกุล
13. เด็กหญิงวิษา   สัวรัมย์
14. เด็กชายวีรภัทร   ดงจันทร์
15. เด็กชายศธาวุฒิ   กัดสุข
16. เด็กชายสุรยุทธ   เหียดไธสง
17. เด็กหญิงอริยา   น้อยโนนรา
18. เด็กชายเตโช   สาสุนันท์
19. เด็กชายเอกสิทธิ์   ตองติรัมย์
 
1. นายสุริยา   ศิริสอน
2. นางเพ็ญศรี   ศิริสอน
3. นายประชัน   จันทร์อบ
4. นางศศิกาญจน์  เพลินบุญ
5. นางประภาพรรณ   ลุนสืบ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงศ์สุรินทร์
 
1. นางนิตยา  ผงทวี
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 1. เด็กหญิงผุสดี  ศิริโวหาร
 
1. นางสาวศิริกุล  สุขตาม
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงอทิตยา   เจริญรัมย์
 
1. นายจีระยุทธ   จันทะเรือง
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กหญิงพนิดา   ฉัตรทัน
2. เด็กชายศุภกานต์   มีธรรม
 
1. นางสาวจินดา  ผาบุตร
2. นางวิมะลา  อาภรณ์รัมย์
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กหญิงชลลดา   โอทารัมย์
2. เด็กชายสรพงษ์   วงศ์เมือง
 
1. นางสาวจินดา  ผาบุตร
2. นางวิมะลา  อาภรณ์รัมย์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โชยรัมย์
2. นายเจษฎา  โททอง
 
1. นางทิพวัลย์  ศรีโคตร
2. นางสาวศศิวิมล  ปานาลาด
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  คำสิงห์
2. เด็กชายณัฐณิชา  พันชุมภู
3. เด็กหญิงทิพรดา  แสนพงษ์
4. เด็กหญิงนันทิกานต์  พลีพรหม
5. เด็กหญิงบุญญาพร  สินธศักดิ์ศิริ
6. เด็กหญิงปาริชาติ  ชัยประเสริฐ
7. เด็กหญิงภัทรวดี  มาสูงเนิน
8. เด็กหญิงภิญญาดา  ชัยพา
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองดา
10. เด็กหญิงอชิรญา  ยัควงศ์
 
1. นายจิรายุทธ  ชูควร
2. นางสมบูรณ์  บุราสิทธิ์
3. นางสาวตรีรัตน์  วงศ์ชำนาญ
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนิภา   วิจิตรศักดิ์
2. เด็กหญิงกมลทิพย์   พุ่มเกษม
3. เด็กหญิงจิระนันท์  สมพันธ์
4. เด็กหญิงณัฐนรี   เนืองนา
5. เด็กหญิงปพิชญา   วิจิตรศักดิ์
6. เด็กหญิงภัทรกัณย์  ไกรพงษ์
7. เด็กหญิงมธุรดา   พลชุมแสง
8. เด็กหญิงวรรณภา  เพ็งพินิจ
9. เด็กหญิงสาวิตรี   ดีขุนทด
10. เด็กหญิงอักษร   ผิวทองหลาง
 
1. นางสาวนฤมล   ประกะตัง
2. นางสาวปภาวรินทร์   ชาติศักดิ์
3. นางสาวประไพพิศ   วอนรัมย์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงชวิศา  อรุณรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐฐิรา  สุภาวิตา
3. เด็กหญิงนิรัติศัย  ก่ำรัมย์
4. เด็กหญิงปพิชญา  ไกรรณภูมิ
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  คะเรียงรัมย์
6. เด็กหญิงพิชญาภา  ภูวชรหิรัญ
7. เด็กหญิงพีรดา  โกติรัมย์
8. เด็กหญิงภคพร  พรหมชาติ
9. เด็กหญิงภัทร์สนันท์  วิชัยเลิศ
10. เด็กหญิงรพีพรรณ  ชิดตันสกุล
 
1. นางสาวนิศาชล  ชีช้าง
2. นางสาวอธิตา  พุดสี
3. นางสาวอภิษญา  วัดโลก
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  เชื้อพรม
3. เด็กชายธนดล  ตีชัยรัมย์
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  วูประโคน
5. เด็กชายพงศกร  ประสพพงษ์
6. เด็กหญิงพรนภา  พันสินธ์
7. เด็กหญิงรังศิณีย์  โกเลือน
8. เด็กหญิงฤดีมาศ  โกเลือน
9. เด็กหญิงศศิกานต์  วิจิตรศักดิ์
10. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ชาญชาติ
 
1. นายศึกษา  มุ่งดี
2. นายประสิทธิ์  ละอองเอก
3. นายประจักษ์  ทานคำ
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร   สถานเถื่อน
2. เด็กหญิงธันญชนก   โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงธิดารัช   ขัยอินทร์
4. เด็กหญิงนวนันท์  กุมารสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุภาพร   นอยใย
6. เด็กชายอธิชนัน  จันทะนิตย์
7. เด็กชายอนุชาติ   สายหาญ
8. เด็กหญิงเพชรมณี  ปัญญาสาร
9. เด็กหญิงแพรพิไล    นันทะเส
 
1. นายประดิษฐ์   พินิจดวง
2. นางมยุรา  เสรีวัฒน์
3. นายศักดิ์ชาย  ทองเชิด
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กชายกษมา  อาญาเมือง
2. เด็กชายขจรศักดิ์  กิชัยรัมย์
3. เด็กชายชัยวัฒน์  คำพิมาน
4. เด็กชายทนงศักดิ์  ลิงประโคน
5. เด็กชายธานี  สร้างชาติ
6. เด็กชายประพล  สุระรัมย์
7. เด็กชายอภิชาติ  นวดประโคน
8. เด็กชายอลงกรณ์  อาญาเมือง
9. เด็กชายเกษมสุข  แสงจันทร์
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยาประโคน
 
1. นายหาญ  พิทักษ์สาลี
2. นายกษิดิ์เดช  จุลเสริม
3. นางสาวธณัฐชา  บุ้งสิงห์ทอง
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กหญิงจันทร์รัตน์  มะโนวรรณ์
2. เด็กชายชวิศ  ศรีวิฆาร
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หุ่นภู่
4. เด็กชายณัฐกมล  สุทธิ
5. เด็กหญิงธนพร  อินพิทักษ์
6. เด็กหญิงธารทิพย์  มณีรัตน์
7. เด็กหญิงปุณยภา  จินดาศรี
8. เด็กชายพรทิพย์  นาคชุ่ม
9. เด็กหญิงพิยดา  อาญาเมือง
10. เด็กชายรัฐภูมิ  ยาประโคน
 
1. นายหาญ  พิทักษ์สาลี
2. นายพรชัย  ประดิษฐ์วงศ์
3. นางสาวธัญญลักษณ์  ปลงใจ
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ฝุ่นตะคุ
2. เด็กหญิงนิภากร   ศรีตะกร
3. เด็กหญิงปทิตตา   ศรีประสิทธิ์
4. เด็กหญิงพัชรพร   สมานวัน
5. เด็กหญิงพัชรศรี   กรอกกระโทก
6. เด็กชายรพีพัฒน์   กรอกกระโทก
7. เด็กหญิงรินทร์นภา   เพ็งพินิจ
8. เด็กหญิงอภัสรา   ทองปลั่ง
9. เด็กหญิงเจนจิรา   แก่นพรม
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  สิงหะนาม
 
1. นายประดิษฐ์   พินิจดวง
2. นายศักดิ์ชาย  ทองเลิด
3. นางมยุรา  เสรีวัฒน์
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงวิรัญญา  ใจศิล
2. เด็กหญิงสุดาทิพย์  หลงรัก
 
1. นายสมเดช  ชะวูรัมย์
2. นางนันทนา  ชะวูรัมย์
 
79 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายพายัพ  โสภาค
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พรมวงษ์
 
1. นางทิพวัลย์  ศรีโคตร
2. นางสาวศศิวิมล  ปานาลาด
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 1. เด็กชายภมรตรี  แสงมะดัน
 
1. นางสาวปัญญาพร  แพนดี
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทะมาศ
 
1. นางสาวปัญญาพร  แพนดี
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละลวด 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ละเอียด
 
1. นายณภัทฏ์  ภาษาสุข
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 1. เด็กชายรุ่งเรือง  สายบุตร
 
1. นายปัญญาพร  แพนดี
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์รัมย์
 
1. นางสาวปัญญาพร  แพนดี
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. เด็กชายณัฐกร  ภูดวงสอ
 
1. นายเฉลิมชัย  เหลืองเดชานุรักษ์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญยงค์
 
1. นางอรพิน  ประโลมรัมย์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 1. เด็กหญิงอรษา  ยินดีรัมย์
 
1. นายวัฒนชัย  ก้อนทอง
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 1. เด็กหญิงวรรณพร  สุนทะวงศ์
2. เด็กหญิงสุภัชญา  สิงห์รัมย์
 
1. นางสาวส้มลิ้ม  สะเมนรัมย์
2. นางกัลยารัตน์  ประเสริฐศรี
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 1. เด็กชายกฤติพล  สะทุมรัมย์
2. เด็กหญิงธนัชชา  ตุ่นทอง
 
1. นางสาวส้มลิ้ม  สะเมนรัมย์
2. นางสาวกาญจนา  ทะนันไธสง
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสนวน 1. เด็กชายชนะชัย  พรมพนัส
2. เด็กชายชาตรี  ภูแพง
 
1. นายบุญมี  อ่อนนุ่ม
2. นางรุ่งอรุณ  อ่อนนุ่ม
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ภูดวงสอ
 
1. นายเฉลิมชัย  เหลืองเดชานุรักษ์
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 1. เด็กหญิงนัญธิดา  วิเดชรัมย์
2. เด็กหญิงปพิชญา  สิทธิจันทร์
3. เด็กหญิงปาลิตา  วิเดชรัมย์
 
1. นางณัฏฐณิชา  ตอรบรัมย์
2. นางภัคนันท์  วาปีเก่า
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 1. เด็กชายนธีทร  แกล้วกล้า
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  โนนหิน
3. เด็กชายภาสกร  สดรัมย์
 
1. นางสาวส้มลิ้ม  สะเมนรัมย์
2. นายณัฐพงษ์  เภสัชชา
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 1. เด็กชายชาญชัย  หรั่งอรุณ
2. เด็กชายศรณรงค์  ปรุดรัมย์
3. เด็กชายศรยุทธ  มหานาม
 
1. นายณัฎฐ์ชพงศธร  ทวินันท์
2. นายทรงพล  ล้ำเลิศ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 1. เด็กหญิงสุทธิตา  อุ่นทิดเพชร
 
1. นางสาวปัญญาพร  วิโสรัมย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กหญิงศิริกานต์  ศรีจันหลง
 
1. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แหล่งเลิศ
 
1. นางวิภารัตน์  โคตรจันทร์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงรัศมีจันทร์  ปัจจังคะโต
 
1. นายมรกต  ทาประโคน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 1. เด็กหญิงวรกมล  ผดุงโภชน์
 
1. นายเกรียงไกร  บริบุตร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 1. เด็กหญิงสุทธิตา  อุ่นทิดเพชร
 
1. นางศศิโสมย์  ตีระมาศวณิช
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ไชยเพชร
 
1. นางกุลพิชา  กาญจนพงษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กหญิงอารียา  ผลทำมา
 
1. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1. เด็กชายพงศ์ศรัณย์  วงศ์ปรเมษฐ์
 
1. นายชลิต  มณีวรรณ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  แก้วศรีนวล
 
1. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  บัวผัน
 
1. นายชลิต  มณีวรรณ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กหญิงสิริยากร  เกิดสันเทียะ
 
1. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงเบญญา  ดวงฤทธิ์
 
1. นายชลิต  มณีวรรณ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงสุทธอร  สุพะนาม
 
1. นายไชยยง  ไชยเดช
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กชายเมธาวี  ขันทีท้าว
 
1. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กชายจตุพล  เทศเพ็ญ
 
1. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสนวน 1. เด็กหญิงนันทิพา  สีดา
 
1. นายวสุพล  ลือนาม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงเนตรชนก  พันทอง
 
1. นายเสถียร  บุญบุตตะ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงชนากานต์   จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงชัญญา   โพธิ์นอก
3. เด็กหญิงปิฎิมาภรณ์   คู่ควร
4. เด็กหญิงพิมพ์ชญา    ศิระอำพรรัตน์
5. เด็กหญิงวรรณวิศา   สลุบพล
6. เด็กหญิงอนรรฆวี    รัทธะนี
7. เด็กชายอนิชา   บุญสด
8. เด็กหญิงแพรวพิริยา    ถ้วยงาม
 
1. นายภิรมย์    วัชรินทรรางกูร
2. นายสุธรรม   บุญเย็น
3. นางสาวพรนภัส   พะยุดรัมย์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คณะโท
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ลาอ่อน
3. เด็กหญิงปริยฉัตร  เนาว์นิเวศ
4. เด็กชายรัฐนันท์  กลับทอง
5. เด็กชายสมประสงค์  มงคลยุทธ
6. เด็กหญิงสุจิตรา  ลายเงิน
7. เด็กชายอติวัณณ์  เขื่อนคำ
8. เด็กหญิงอารียา  ผลทำมา
 
1. นางสาวกรรณิกา  เส็งนา
2. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
3. นายสุรพล  พวงมาเทศ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกรวรรณ   ไพบูลย์
2. เด็กหญิงกัลชนา   พวงสาย
3. เด็กหญิงธานีรัตน์  รุจธรสรณ์สิริ
4. เด็กหญิงนันท์นภัส   โพธิ์นอก
5. เด็กหญิงปรัชนันท์   สุยาละ
6. เด็กหญิงปรัาณิสา   นักปราชญ์
7. เด็กหญิงรุ่งทรัพย์   จะรักษ์รัมย์
8. เด็กหญิงศศิพิมพ์   ฉัตรทัน
9. เด็กหญิงสุธาขวัญ    เกตุชิต
10. เด็กหญิงสุพิชญ์ชา   สงืมรัมย์
11. เด็กชายอนุชา   บุญสด
12. เด็กชายอภิวัฒน์    วรรณโกษิตย์
13. เด็กหญิงอรวรา   รัตนะวรรณ์
14. เด็กชายเขมราฐ   สีสวย
15. เด็กหญิงเบญญาภา    ริเชษฏพงษ์
 
1. นายภิรมย์   วัชรินทรรางกูร
2. นายสุธรรม   บุญเย็น
3. นางสาวพรนภัส   พะยุดรัมย์
4. นายสมบัติ  โพธิ์นอก
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 1. เด็กชายจารุชา  ดีรัมย์
2. เด็กหญิงจิดาภา  แหล่งเลิศ
3. เด็กหญิงจิราภา  รักษารัมย์
4. เด็กชายธนพล  ตราศรี
5. เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุญรอด
6. เด็กหญิงวรกมล  ผดุงโภชน์
7. เด็กชายศรุต  เหลืองเดชานุรักษ์
8. เด็กหญิงสุทธิตา  อุ่นทิดเพชร
9. เด็กหญิงสโรชา  แจ่มทองหลาง
10. เด็กหญิงอิสราพร  อุ้มรัมย์
 
1. นางสาวงามศรี  อุ้มรัมย์
2. นางสาวปัญญาพร  วิโสรัมย์
3. นางวิภารัตน์  โคตรจันทร์
4. นายเกรียงไกร  บริบุตร
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคอง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  อิรุมรัมย์
2. เด็กชายชัยนัฐ  แก้วสุข
3. เด็กชายณัฐกร  มั่นหมาย
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขตะเคียน
5. เด็กชายทัตธน  บุรินรัมย์
6. เด็กชายธนพล  กาละสิรัมย์
7. เด็กชายธนภัทร  กมลจิตร
8. เด็กชายธนากร  พลคัดซ้าย
9. เด็กชายธนโชติ  ชำนาญรัมย์
10. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อิ่มรัมย์
11. เด็กหญิงพรรณวดี  จันทะลี
12. เด็กหญิงภัคจิรา  สืบมา
13. เด็กหญิงลินนา  โสมะมี
14. เด็กชายวีระภาพ  สนทนา
15. เด็กหญิงวีระวรรณ  กองคำ
16. เด็กหญิงศิรินทรา  กมลจิตร
17. เด็กชายศุภกฤต  ขาวสกุล
18. เด็กชายอัยการ  ไพรชัฎ
19. เด็กหญิงอาลิษา  ยิงนารัมย์
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองดี
 
1. นายธีระพล  เสาวโร
2. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์แจ่มภพ
3. นางสุวารี  ประเจียด
4. นางพจนีพร  ชาติประสพ
5. นางจุฑามาศ  ขาวสกุล
6. นางจุลาภรณ์  เล็กประโคน
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขัตติยา   ศรีหาบุญ
2. เด็กชายจักรินทร์   เย็นอุรา
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์    ชุมพล
4. เด็กหญิงฐิตาภา   เยรัมย์
5. เด็กหญิงฐิติกานต์   บาลรัมย์
6. เด็กชายทอมมี่ ตะวัน   สตัคพูล
7. เด็กชายบุญรอด   จุฬามณี
8. เด็กหญิงปนัดดา   โวะ
9. เด็กหญิงปิยะมาศ  ประสาทกสิกิจ
10. เด็กหญิงพิยดา   ยอดอ่อน
11. เด็กชายพีระพงศ์   โกติรัมย์
12. เด็กชายภาคภูมิ   ยิ้มโกทักษ์
13. เด็กชายภูธเนศ   เขียวรัมย์
14. เด็กชายภูริพัฒน์   คำบาง
15. เด็กชายมงคล  ขิวารัมย์
16. เด็กชายศุภนัฐ   เสียงเสนาะ
17. เด็กชายศุภวิชญ์   สุวรรณิกร
18. เด็กหญิงสุดารัตน์   ปรินรัมย์
19. เด็กชายสุธิชัย   บุญรัมย์
20. เด็กชายอนิษฐลักษณ์   แจ่มกระจ่าง
 
1. นายมรกต  ทาประโคน
2. นายกิตติพันธ์  อุสันเทียะ
3. นางพรวิไล  จุลเสวก
4. นายพิชญณัฏฐ์  สิริวรรณะกูล
5. นางวรรณพร  ผลเกิด
6. นางศริญญา  คุณประทุม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปล่อง 1. เด็กชายคฑาวุธ  ภูมิยิ่ง
2. นายธนพล  ถิ่นโคกสูง
3. นางสาวนวรัตน์  จันทร์แจ่มภพ
4. นายภัทรกร  นามมันสา
5. เด็กชายสรชา  แก้วแสนชาติ
6. เด็กชายอณุนาถ  สงกูล
 
1. นายสิทธิชัย  รวบทองศรี
2. นายพิริยะพงษ์  จันทร์แจ่มภพ
3. นายชาตรี  มีแย้มภักดิ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายศิลปศาสตร์  สุบินนิมิตร
 
1. นายสิริชัย  คำพิสมัย
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กชายสิรภพ  อนุอัน
 
1. นายสุรพล  พวงมาเทศ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพนาพร  อักษรณรงค์
 
1. นายสุพัฒน์  บุญปก
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงม่วง 1. เด็กหญิงธีรนาฎ  สมบัต
 
1. นางษณิชศา  ที่รักษ์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กชายวรรธนันท์  พะยุดรัมย์
 
1. นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  เนาวิรัตน์
 
1. นางกัลยา  แก้วหล่อ
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  พรหมจันทร์
 
1. นางสาวพรนภัส  พะยุดรัมย์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาภา  นนพล
 
1. นายสุรพล  พวงมาเทศ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กชายอินทรัช   วุ่นหนู
 
1. นางสาวดวงนภา  กัณหา
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 1. เด็กชายอัษฏายุทธ  อาจรัมย์
 
1. นางกุลนันท์  กงประโคน
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกษมา  วงศ์ทองเจริญ
 
1. นายสุธรรม  บุญเย็น
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผมทำ
 
1. นางสาวรติมา  พระภูจำนงค์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กชายธนพัฒน์    จำเนียรกูล
 
1. นายภิรมย์    วัชรินทร์รางกูร
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" 1. เด็กชายสรศักดิ์  เข็มขาว
 
1. นายวินัย  ปะสีรัมย์
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกษมา  วงศ์ทองเจริญ
 
1. นายสุธรรม  บุญเย็น
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสนวน 1. เด็กหญิงณสุภา  แสงนวน
 
1. นางรุ่งอรุณ  อ่อนนุ่ม
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกษมา   วงศ์ทองเจริญ
2. เด็กชายชยานันท์    ฉลองแดน
3. เด็กชายณัฐพงศ์    มาประจวบ
4. เด็กหญิงธารารินทร์    กงเพ็ชร์
5. เด็กชายธีภัทร    ลุ้นเกษม
6. เด็กหญิงนราพงศ์   จากวงศ์
7. เด็กชายพงศกร    ยอดกุล
8. เด็กชายพรหมินทร์    ศรีภา
9. เด็กชายมนัญญา    ศรีณรงค์
10. เด็กชายวิศรุต    ฉัตรทัน
11. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    อ้นศรีวงศ์
12. เด็กหญิงไฟวริศา    พันธ์งาม
 
1. นายภิรมย์    วัชรินทร์วรางกูร
2. นางสาวพรนภัส    พะยุดรัมย์
3. นายสุธรรม    บุญเย็น
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤตธนกร  เอื้อเฟื้อ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขพล
3. เด็กหญิงคาดขวัญ  ศรีธรรมมา
4. เด็กหญิงฉัตรลดา  ลำเเหลือ
5. เด็กชายณธกร  พิมพ์ขาล
6. เด็กหญิงณัชชา  เหลืองชัยศรี
7. เด็กหญิงธนพร  วันดี
8. เด็กหญิงธีรตา  ทิสารัมย์
9. เด็กชายธีรวิน  จันทร์เพ็ญ
10. เด็กหญิงนัทฐาพร  ชะนะฮวด
11. เด็กชายนิติภูมิ  สังข์ทอง
12. เด็กชายปารินทร์  อุ้มสุข
13. เด็กชายปุญญพัฒน์  สุพรรณภพ
14. เด็กชายพนาสนธิ์  เกียรติรัมย์
15. เด็กหญิงพรรณษา  มุ่งดี
16. เด็กหญิงภัทรายิษฐ์  เกริกพงศ์รัตน์
17. เด็กชายภานุพงศ์  สรวนรัมย์
18. เด็กหญิงมยุรา  อินทรนิท
19. เด็กหญิงลลิตา  บัวสอน
20. เด็กหญิงลัลน์ลสิน  เทพธีร์
21. เด็กชายศศิศ  แดงวิไล
22. เด็กหญิงศิริกร  สุกใส
23. เด็กหญิงศิศรา  โนมายา
24. เด็กชายสิทธินันท์  ไพเราะ
25. เด็กหญิงสิริลภัส  แสงพนัสธาดา
26. เด็กหญิงสิริวิมล  นาจำปา
27. เด็กหญิงสุพิชญา  อย่างบุญ
28. เด็กหญิงอริสารา  ยารัมย์
29. เด็กชายเกื้อกูล  อยู่วัน
30. เด็กชายเจษฎา  เดชกุลรัมย์
31. เด็กชายเชียรภาค  เพชรสุข
 
1. นายสิริชัย  คำพิสมัย
2. นายสุรเสกข์  อินทร์ประโคน
3. นางสาวนิตยา  พุทโธ
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค่าย 1. เด็กหญิงกานดา  สูงรัมย์
2. เด็กหญิงชนกานต์  สมภักดี
3. เด็กชายณัฐวัตร   ตาประโคน
4. เด็กหญิงธนันญา  โอทารัมย์
5. เด็กหญิงนริศรา  แซ่เตีย
6. เด็กหญิงปิ่นมณีรัตน์  วิเศษศรี
7. เด็กชายวีรวัฒน์  เปลื้องศรีรัมย์
8. เด็กชายศุภกร  เรืองชาย
9. เด็กชายอดิศร  ปันรัมย์
10. เด็กชายเมธัช  อ่วมเสน
 
1. นางสาวพัตร์พิมล  จัตุรัตน์
2. นางสาวสมพร  ปรินรัมย์
3. นางสาวนุชรี  สุขประเสริฐ
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สะภู
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  วิมล
3. เด็กชายณัฐพงษ์  รังมาศ
4. เด็กหญิงธนัญญา  เชียรรัมย์
5. เด็กหญิงธมนวรรณ  สินปักษา
6. เด็กชายธีรเดช  บูชารัมย์
7. เด็กชายพัดยศ  พันธ์แก้ว
8. เด็กชายศุภวิทย์  แก่นจันทร์
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองดี
10. เด็กชายอนุชา  ภูมะพลับ
 
1. นางสาวมนัสรินทร์  เนาวิรัตน์
2. นางวริษา  สะอาดรัมย์
3. นายศุภณัฐ  ศักดิ์ชัยกรณ์
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  รสหอม
2. เด็กหญิงณัชชา  สนิดใหม่
3. เด็กหญิงณัฐฐาพร  แสงทับ
4. เด็กหญิงนริศรา  รัตนวิจิตร
5. เด็กหญิงมลธิชา  เจียวรัมย์
6. เด็กหญิงอารยา  ราชรินทร์
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  ชลวัฒนะ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สายแก้ว
3. นางสาวนันท์นภัส  ทินนุรักษ์
4. นางสาวนาถลดา  วรรณทอง
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  จิตติธนาพัฒน์
2. เด็กหญิงภคมน  คงสงฆ์
3. เด็กหญิงรัชนีกร  สุพรรณภักดิ์
4. เด็กหญิงศจีพร  โพธิลา
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ราชสีห์
6. เด็กหญิงสุมิตตรา  ใหญ่รัมย์
7. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ขุนแก้วพะเนา
8. เด็กหญิงเมธาวี  ศิริทอง
 
1. นางปาริฉัตร  เจนศิริศักดิ์
2. นางสาวศศิวิมล  บัวแก้ว
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กหญิงชลดา  สุระรัมย์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  คิดดีจริง
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  พิลึกนา
4. เด็กหญิงยุพาวรรณ  กอนรัมย์
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีประโคน
6. เด็กหญิงอารียา  สุทธิ
7. เด็กหญิงเกตุศิณี  ศรพรหม
8. เด็กหญิงเพียรวิไล   วันเปรียงเถาว์
 
1. นางรัตนาภรณ์  ผิวจันทา
2. นางจิรัฐยา  ไพเราะ
3. นางสาวภูษณิศา  ชาสันเทียะ
4. นางสาวหรรษา  ช่วงเทียมหงษ์
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 1. เด็กชายกฤตพร  เรืองรัมย์
2. เด็กหญิงจิดาภา  วิเลิดรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ลีประโคน
4. เด็กหญิงธนพร  อาญาเมือง
5. เด็กหญิงผกาวรรณ  ไชยรัมย์
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  คำสัตย์
7. เด็กหญิงวีรวรรณ  รักษา
8. เด็กชายศรายุทธ  กุสะรัมย์
9. เด็กชายศิรายุทธ  กุสะรัมย์
10. เด็กชายสิทธิพงษ์  คอนรัมย์
11. เด็กหญิงสุธิชา  เอียนรัมย์
12. เด็กหญิงอภิวดี  ไชยศรีรัมย์
13. เด็กชายอลงกรณ์  สมบูรณ์
14. เด็กชายเกรียงศักดิ์  มะหะรัมย์
15. เด็กชายแสงชัย  เรืองศิลป์
16. เด็กหญิงโชติกา  เปี่ยมเฉย
 
1. นายชุมพล  น่าชม
2. นางอนุสรา  สมพร
3. นางจุฑาภรณ์  สิบทัศน์
4. นางสาวรำไพ  สาราจารย์
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  สุทธิ
2. เด็กหญิงชนัญภรณ์  เจริญศรี
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  สงครามรอด
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  โอทารัมย์
5. เด็กชายนพวรรณ  บุญยงค์
6. เด็กหญิงนิภาพร  ประโลมรัมย์
7. เด็กหญิงปิยธิดา  หลอมประโคน
8. เด็กหญิงพิชุดา  บุญยง
9. เด็กหญิงฟ้าใส  นพพิบูลย์
10. เด็กหญิงภักดิ์ศิมา  การเพียร
11. เด็กชายภูผา  ไชโย
12. เด็กหญิงมงคลธิดา  พรมมา
13. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทางดี
14. เด็กหญิงอัฐภิญญา  หยอมแหยม
15. เด็กหญิงอารียา  พลาหาญ
16. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  ปะทิรัมย์
 
1. นางพจนา  อาจเอี่ยม
2. นางสาวเกวลิน  กลิ่นศรีสุข
3. นางสาวณัฐกานต์  บุญนวพงศ์
4. นางสาวณัฐกาญจน์  ยิ่งนารัมย์
5. นางนภัสนันท์  ไชยรวีวัฒน์
 
145 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท้องเรือ 1. เด็กชายชนะชัย   คำจันทร์ดี
2. เด็กชายธนานันท์   สาทิพจันทร์
3. เด็กชายนพีพัฒน์  ปี่ฆ้อง
4. เด็กชายศิริศักดิ์   ภักดีเผือ
5. เด็กชายอดิศร    สีทะโล
 
1. นายอภิชาติ  สีสุมาตร
2. นางสาวนิตยา  กฎมัจฉา
 
146 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท้องเรือ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ผ่องราศี
2. เด็กหญิงอัญญามณี  สิทธร
 
1. นางธนพร  บุญสุด
2. นางสาวจุรีพร  ศรีสง่า
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กชายสิงหาสน์  โภคทรัพย์
 
1. นางสาวพัชชา  กรีรัมย์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1. เด็กชายอคิราภ์  ธีเดีย
 
1. นางRhesie Rhodora Pigar  Aruta
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เอียนรัมย์
 
1. นางขวัญเนตร  บัตรรัมย์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธีรา 1. เด็กหญิงโซฟี รันนิสา  บูเตอเนียร์ส
 
1. นางสาวนุชจิรา  ปริทารัมย์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ชะลุนรัมย์
 
1. นางสาวทิพย์พญา  สายรัมย์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  สอพิมาย
 
1. นางนงเยาว์  วรรณโกษิตย์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 1. เด็กชายเสกสรร  ปุ๋ยงาม
 
1. นางณัฐชุดา  อุ่นพิกุล
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงณัฎฐกานต์   เจียดรัมย์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   สงวนสิน
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ   อินพิทักษ์
4. เด็กหญิงอรอุมา   กาวะโล
5. เด็กหญิงอาริสา   พรมบุตร
 
1. นางสาวเหมวรรณ  พรมงาม
2. นางสาวสกุลรัตน์  ทามาศ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  วิภาบุษบากร
2. เด็กหญิงศุภิสรา  สนองชาติ
 
1. นางสาวหวั่นอิ๋ง  กัว
2. นางสาวถง  โจว
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 1. เด็กหญิงนิจสุดา  เดือนสว่าง
2. เด็กหญิงภูริชญา   คำศรี
 
1. นางณัฐชุดา  อุ่นพิกุล
2. นางสาวสุดารัตน์  ดิเรกโภค
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนัสถา  ทิพย์สูงเนิน
2. เด็กหญิงสิรภัทร  มาตราตัง
 
1. นายสาโรจน์  บูชารัมย์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิมลวิทยา 1. เด็กหญิงทิวาภรณ์  วงศ์เลิศ
2. เด็กหญิงอารียา  โบราณรัตน์
 
1. นางสาวนิสาชนม์  ประเสริฐศรี
2. นายเอกลักษณ์  ปราชิโก
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กชายกฤษติน  บูรณ์เจริญ
2. เด็กชายปฏิภาณ  พลชำนิ
3. เด็กหญิงมีนา  สีบา
4. เด็กชายสมเจตน์  ตะนุเรือง
5. เด็กหญิงอัญชลีพร  ชะชินรัมย์
6. เด็กชายเฉลิมยศ  เรื่อยรัมย์
 
1. นายชัยวัฒน์  เกษเกษม
2. นางสาวลำพันธ์  รุ่งเรืองศิลป์
3. นายธนายุทธ  เติมทรัพย์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิเศษรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐชา  เรืองไพศาล
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  เมืองมูล
4. เด็กหญิงศิรดา  บัตรรัมย์
5. เด็กหญิงศิราชิณี  มูลติปฐม
6. เด็กหญิงแพรพรรณ  พูลผล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  วิเศษรัมย์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 1. เด็กหญิงบุษราคัม  โยยรัมย์
2. เด็กชายราชวัตร  ฉวีรัมย์
3. เด็กหญิงศิรารักษ์  ขะจัดโรคา
4. เด็กหญิงสุทธิกานต์  เจริกรัมย์
5. เด็กหญิงสุธิดา  แสนสุข
6. เด็กชายสุภัทร  สุขไกร
7. เด็กชายอธิราช  เกษน้อย
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โยงรัมย์
 
1. นางสาวมณีย์  ยวงรัมย์
2. นางสาวกิติชา  โตประโคน
3. นางจิตรอารีย์  ไชยสุวรรณ์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  รักพินิจ
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  รัตนจุล
3. เด็กหญิงชมพูนุช  อรอินทร์
4. เด็กหญิงชลดา  ดวงนิล
5. เด็กหญิงธนพร  พะวร
6. เด็กหญิงนันทรัตน์  มะธิเกาปะ
7. เด็กหญิงมนรดา  เรืองคำไฮ
8. เด็กหญิงสุจิรา  หล้าขวา
9. เด็กหญิงสุชาวดี  ทำโยธา
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ตุพิมาย
 
1. นายวินัย  นัยศิริธนาวงศ์
2. นางสาวพจมาลย์   นัยศิริธนาวงศ์
3. นางสาววรรณภา  ชำนิสุทธิ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ทองไพโรจน์
2. เด็กหญิงจินตนา  ฮาสูงเนิน
3. เด็กหญิงชนิตา  แสนโคตร
4. เด็กหญิงชลธิชา  อารมณ์ชื่น
5. เด็กหญิงชัญญา  โปรดสูงเนิน
6. เด็กชายณัฐพล  ทองไพโรจน์
7. เด็กหญิงทรงอัปสร  สอนดีด
8. เด็กหญิงพรรณภษา  วงเวียน
9. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เพ็ชรทราย
10. เด็กชายสมังคี  ใจกลาง
 
1. นายอดุลย์  เทพศัทธา
2. นางสุวิมล  ประกาศวุฒิชน
3. นายวัชรพล  สุดสายเนตร
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสะอาด 1. เด็กหญิงณิชานาฎ   กรุณา
2. เด็กหญิงนิชธาวัลย์   วาดงูเหลือม
3. เด็กหญิงอิษฎา   ทองหอม
 
1. นางเพ็ญศรี   ศิริสอน
2. นายสุริยา   ศิริสอน
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชาไธสง
2. เด็กหญิงธนัชชา  มาลัยสวรรค์
3. เด็กหญิงรดามณี  เพ็ญศรี
 
1. นางจิรันธนิน  ขันติโชติบริบูรณ์
2. นายณพัชร  ปานเทพอินทร์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูบช้าง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   สีแสงกอ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์   จุ่นมีวงษ์
3. เด็กหญิงสุพิชชา   สะเทียนรัมย์
 
1. นางสาวศุภาพัช   ลือนาม
2. นางรัชนีกร   จันตะคุปต์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูบช้าง 1. เด็กหญิงนฤมล   ดีต่อ
2. เด็กหญิงปณิตา   โพธิ์ศรี
3. เด็กชายพรหมพิริยะ   เจียมทอง
 
1. นางสาวศุภาพัช   ลือนาม
2. นางสาวเบญญาภา   บุตรสีทา
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  โพนทองหลาง
2. เด็กหญิงธิดาพร   สิทธิแผ้ว
 
1. นางสาวศศิประภาพร   ซอกกลาง
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระกา 1. เด็กชายชญานิน  เปริบรัมย์
2. เด็กหญิงนริศรา  ภู่โคกหวาย
 
1. นางสาวนันทิชา  เกษจรัล
2. นางสุดใจ  ชวนรัมย์
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กหญิงยุพิน  โรปริรัมย์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ตะระรัมย์
 
1. นางสาวปัทมา  น้อยบุตรศรี
2. นายนิวัฒน์  อะรัญ
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงณัชชา  แดนคำสาร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินธิเดช
 
1. นางสาวชลีพร  ตาทอง
2. นายนิรุจณ์  บุญเย็น
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ทำทวี
2. เด็กหญิงเนตรดาว  บุญทิพย์
 
1. นางสาววิลาสิณี   โพธิ์วิเศษ
2. นางปิยรัตน์  โสกูล
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงธนกฤต  ปุริโส
2. เด็กหญิงหยาดทิพย์  วิรัตนภานุ
 
1. นางสาวปุญญาพร  บุญปลูก
2. นางสาวสุดธิดา  โกสูงเนิน
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กชายภัครพล  มะเดื่อ
2. เด็กชายหรรษธร  คุ้มเขต
 
1. นางสาวปัทมา  น้อยบุตรศรี
2. นายนิวัฒน์  อะรัญ
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงพรนัชชา  เสียดสำโรง
2. เด็กหญิงสุภัสสรา   ปะตังเวสา
 
1. นางสาวแคร์พรรณ   สนองทิพากร
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มารุณ
2. เด็กหญิงมาลิสา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายนิวัฒน์  อะรัญ
2. นางสาวปัทมา  น้อยบุตรศรี
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 1. เด็กชายธนชาติ  ภูชายธง
2. เด็กชายวีรลักษณ์  ขัดทรายขาว
 
1. นางอุมา  เรียงไธสง
2. นางนุสรา  ทองผาย
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 1. เด็กหญิงลินดา  หลับรัมย์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมนึก
 
1. นายสยาม  มะริดรัมย์
 
179 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กหญิงวรรณวิไล  ผาสนุก
2. เด็กหญิงสุจิตรา  อุตะมะ
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  กระแสโสม
 
1. นายนิวัฒน์  อะรัญ
2. นางสาวปัทมา  น้อยบุตรศรี
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายธวัชชัย  วิชาดี
2. เด็กชายภูริ  วิเศษ
3. เด็กชายสหพัฒน์  กรวดก้อน
 
1. นายจวน  ทาหาญ
2. นางศุภาวีร์  ศรีวีระพันธ์
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 1. เด็กชายณัฏฐกร  สีมุงคุณ
2. เด็กชายนพรัตน์   อักษรเสือ
3. เด็กชายพันธกานต์  ดูดวงสัน
 
1. นางศรีสุดา  เตะประโคน
2. นางสาววัชราภรณ์  ไวยุกรรณ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พวงมาลัย
2. เด็กชายชัยนสิทธิ์  เกิดช่อ
3. เด็กชายประทีป  จำเนียรกูล
 
1. นายแสงอรุณ  กฎมัจฉา
2. นายเทวัญ  ผิวทน
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กชายชินวัตร  ทาลากาศ
2. เด็กชายสรายุทธ  โสมพันธ์
3. เด็กชายอดิศร  ด้วงพิทักษ์
 
1. นายสงกรานต์  พลเยี่ยม
2. นางวันทนา  พลเยี่ยม
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 1. เด็กชายณัฐนันท์  โมสืบแสน
2. เด็กหญิงธนพร  มะลิรัมย์
3. เด็กหญิงยุพาพร  สิงหชัย
 
1. นางสุขจิตร  สวงรัมย์
2. นางสาวดวงพร  มูลสูงเนิน
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กชายพงศกร  ศรีคูณ
2. เด็กชายพงศธร  ศรีคูณ
3. เด็กชายเอกลักษณ์  ทิศทะษะ
 
1. นายอัมรินทร์  บรรเลงการ
2. นายอดุลย์  โทอุดทา
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงชนิตา   นาคกูล
2. เด็กหญิงสุรภา    สมสุข
3. เด็กหญิงอนันตา  สีดาวงศ์
4. เด็กหญิงอัญชล   เทพบุตร
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ  โพธิ์สีดี
6. เด็กหญิงเบญญาภา   พูนศิริ
 
1. นายคมสรร  รามสุวรรณ
2. นางสาวกุสุมา  บุญกำเนิด
3. นางสาวเบญญาภา  บุญเพิ่ม
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อาจทวีกุล
2. เด็กหญิงณัฐธิตา  รักษา
3. เด็กหญิงนันทพร  ดลกุล
4. เด็กหญิงสุวนันท์  กระชูรัมย์
5. เด็กหญิงอารีย์  ธรรมศิริ
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขสวัสดิ์
 
1. นายประพล  กระเชิญรัมย์
2. นายสว่างวิทย์  มะนิตรัมย์
3. นางสุภาพร   ตั้งประโคน
 
188 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 1. เด็กชายจีรภัทร  วิชัยวงค์
2. เด็กชายธีรภัทร  ศรีแก้ว
3. เด็กชายปวริศ  สุขวิบูลย์
 
1. นายกิตติมศักดิ์  โตหนึ่ง
2. นายโชติกาญจน์  ธรรมบุตร
 
189 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 1. เด็กชายกฤษฎา  เปรมปรี
2. เด็กหญิงพิทยาภา  พันธ์รอด
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  พงษ์ไธสง
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  พูนรัมย์
2. นายถนอม  มะธิปิไขย
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 1. เด็กหญิงปภาวินทร์  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงอุทุมพร  โจทย์พิมาย
3. เด็กชายเข็มทัต  บัวชัย
 
1. นางสาวธนิตา  แบบรัมย์
2. นางพรภิมล  ร่มสบาย
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 1. เด็กชายวรชิต  ดาศรี
2. เด็กหญิงวัลลภา  ภูมิพันธ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  อาจทวีกุล
 
1. นายสุวัฒน์  ทับทันธนากูล
2. นายพงศ์ศิริ  วิเศษมงคลชัย
 
192 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัชชา  เกรัมย์
2. เด็กหญิงพรรณภัทร  การเพียร
3. เด็กหญิงเมธาวี  อุไร
 
1. นางปิ่นทอง  ประส่งค์ทรัพย์
2. นางสาวธมนณัฎฐ  พันธุ
 
193 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กหญิงนฤชา  ผาหยาด
2. เด็กหญิงสรัลรัตน์  บุญอารีย์
3. เด็กชายอนันดา  ปานทอง
 
1. นางบุญรัตน์  พรหมบุตร
2. นางอัจจิมา  สอนพรม
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปวีณา   สุทธิ
2. เด็กหญิงราตรี  ชาติวงศ์
3. เด็กหญิงวรรณษา  กริดรัมย์
 
1. นางสาวสินีนาฏ  อุตชี
2. นางรักคณา  ไชยทอง
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร   เบาระคน
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   กิมประโคน
3. เด็กหญิงลัดดา  รักษา
 
1. นางรักคณา  ไชยทอง
2. นายประพล  กระเชิญรัมย์
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงชฎาพร  บุญธิคำ
2. เด็กหญิงณัฐริชา  อุดรทะนัง
3. เด็กหญิงสิพาวรรณ  นันกวน
 
1. นางสาวสุนันท์  เสทียนรัมย์
2. นางสุภาภรณ์  สิทธิถนอมวงศ์
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิมลวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปรีทอง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ตรวจมรรคา
3. เด็กหญิงรัตนมน  แก้ววิเศษ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  คงเทียมศรีสิน
2. นางมัทธิว  ชัยศร
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจิราพร  หวังผล
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ทรัพย์โฉม
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ไชยศรีรัมย์
 
1. นายสมเดช  ชะวูรัมย์
2. นางนันทนา  ชะวูรัมย์
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายธนดล  ชัยปัญญา
2. เด็กชายวรายุส  นัดฆะวงค์
3. เด็กชายอนุชา  ฮาสูงเนิน
 
1. นางดอกอ้อ  แซกรัมย์
2. นางกนกพร  ประจำ
 
200 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  นพอาจ
2. เด็กชายปภาวิน  แสนเเก้ว
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เนียมวีระ
 
1. นางสาววันฉัตร  จัตุกูล
2. นางสาวเพชรา  ปาประโคน
 
201 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายจักรกมล  โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงณหทัย  คำสมบูรณ์
3. เด็กหญิงนฤมล  พิมพ์โคตร
 
1. นางสาวสุวารี  สิงหชัย
2. นายประสงค์  เหลาฉลาด
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงกตัญญูตา  สุขเกษม
 
1. นางสาวขนิษฐา  สีพูน
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 1. เด็กหญิงปภัสร  อ่อนธานี
 
1. นางสาวเกษรา  โขงรัมย์
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสะพาน 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วงศ์โสภา
 
1. นางอรวิภา  วัฒนะ
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปะโนรัมย์
 
1. นางสาวอภิญญา  ศรีวงศ์ยาง
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 1. เด็กชายวุฒินันท์  ตะวันศิริกุล
 
1. นางอำไพ  พละชีวะ
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ควินรัมย์
 
1. นางสาวโสภาวรรณ  ศิริประภา
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 1. เด็กชายศุภกิตต์  มงคลแสน
 
1. นายโชติกาญจน์  ธรรมบุตร
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 1. เด็กชายคิมหันต์  ไอคอนรัมย์
 
1. นางดวงแก้ว  แก้วประสงค์
 
210 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงวาสนา  กุยรัมย์
 
1. นางสาวมัลลิกา  ไชยรส
 
211 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ   1. นางวรนุช  โททัสสะ
 
212 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงนันณภัส  เซียะรัมย์
2. เด็กหญิงนุภาพร  คำสูงเนิน
3. เด็กหญิงผกามาศ  เซียะรัมย์
 
1. นางชุติญา  อันชื่น
2. นางสาวนฤมล  เกล้าพิมาย
 
213 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  พันธุ์กระโทก
2. เด็กชายธนวัฒน์  คนหลัก
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ลำพันธ์
 
1. นางรัตติกาล  สังคะรัมย์
2. นายภูวดล  ดีพันธ์
 
214 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  การัมย์
2. เด็กชายอธิป  ยานุทัย
 
1. นางกชพร  มงคลนิตยกุล
2. นางมณทกานต์  เจียมรัมย์
 
215 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กชายกิตติกวิน  มุทาพร
2. เด็กหญิงสุนิสา  มารศรี
 
1. นางวิมะลา  อาภรณ์รัมย์
2. นางสาวจินดา  ผาบุตร
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กชายวุฒิชัย  วากุรัมย์
 
1. นายจักรี  นันทพันธ์
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงมินญาดา  ศิริทอง
 
1. นางสาวขนิษฐา  สีพูน
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" 1. เด็กชายวิชยุตม์  เที่ยงปา
 
1. นายสุจิน  ประจำ
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายณัฐวัฒร   บัตรรัมย์
 
1. นางสาวสมกรณ์  จันทร์งาม
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคอง 1. เด็กชายสรวิชญ์  อุดมพล
 
1. นายสุเทพ  ชัชวาลวิบูลกิจ
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 1. เด็กชายปัญญากร   สุชัยสง
 
1. นางวัลยา   วานิชกิจ
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 1. เด็กชายวิษณุ  ไสยประจำ
 
1. นางภัคสรณ์  พลพวก
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 1. เด็กหญิงรัชภรณ์  ทองจันดา
 
1. นายชนพล  สุขแจ่ม
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุสะรัมย์
 
1. นางสาวภทกัป  เกรัมย์
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 1. เด็กหญิงคาเรนต้า  เมฆหมอก
 
1. นางกชพร  มงคลนิตยกุล
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตวดี  เกรัมย์
 
1. นางกรวารี  ตัณฑวรรธนะ
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงไอโกะ  ธิรัมย์
 
1. นางสาววิลัดดา  โพธิ์เงิน
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูบช้าง 1. เด็กหญิงวรนุต   ใจมั่น
 
1. นางภีรพร  แพงคำ
 
229 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทะนาข่า
 
1. นางสาววีรวัลย์  สกิจรัมย์
 
230 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 1. เด็กชายศิวพงษ์  หินหาดหงษ์
 
1. นางกาญจนา  ที่รักษ์
 
231 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา   เอกทัศน์
3. เด็กหญิงฐิติมา   ดำริรัมย์
4. เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์แรม
5. เด็กหญิงปิยดา   เอกทัศน์
6. เด็กหญิงลลิตา  ขันมะณี
7. เด็กชายอนุชา  เวรรัตนานนท์
 
1. นางไพบูลย์  โทนหงสา
2. นางอารี   ไชยหงษ์
3. นางรุ่งทิวา  ด้วงโพนทัน
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกนกมาศ  ทุ่มแก้ว
2. เด็กชายณัตฐินันท์  วรแสน
3. เด็กหญิงสมฤดี  อันมาก
 
1. นางสุพรรณี  คุณเพ็ง
2. นางสาววรรณิภา  โสมกุล
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สุระรัมย์
2. เด็กหญิงปณิตา  ศรีวัย
3. เด็กหญิงสุนิษา  การเพียร
 
1. นางสาวบัณฑิตา  ตะวันหะ
2. นายทองหลา  มาตรคำจันทร์
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มูลเหล็ก
2. เด็กชายพงศธร  สกุลรัมย์
3. เด็กหญิงพิชญ์ชนก  อยู่นาน
 
1. นางสาวชนันพัฒน์  โพธิ์จันดี
2. นางสาวสุรัตนา  ชารัมย์
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กชายชายชาญ   พันบัวสี
2. เด็กชายวัชรพล   พลรักษ์
3. เด็กชายอนุพัฒน์   สอนง่าย
 
1. นางปราณี  ลีสม
2. นางสาวกุสุมา  บุญกำเนิด
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกชกร   สาลี
2. เด็กหญิงฐานิกา   ระบำโพธิ์
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ยมรัตน์
 
1. นางสาวเบญญาภา  บุญเพิ่ม
2. นายจตุพล  บัวบาน
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญยวงศ์อังกูร
2. เด็กหญิงศิรินทร์ทิรา  อิ่มวิเศษ
 
1. นายวรวุฒิ  หยุดยั้ง
2. นางสาวดวงเนตร  ขุขันธ์เขต
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ชฎาแก้ว
2. เด็กชายฤทธิเดช  โคตรวงษ์
 
1. นางสาวญาณิดา  ดีสวัสดิ์
2. นางสาวหทัยชนก  บุญเจริญ
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 1. เด็กชายณัชพล   สวาสดี
2. เด็กชายสุบรรณ   ต่อสกุล
 
1. นางวัลยา   วานิชกิจ
2. นางสาวกัญธิมาภรณ์   แสดรัมย์
 
240 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กชายภานุวัฒน์   พิมพ์เสนา
2. เด็กชายวรโชต  กันทา
3. เด็กชายวิศรุต  โรมกลาง
 
1. นายพีระศักดิ์  ศรีพิริยกุล
2. นางสาวเบญญาภา  บุญเพิ่ม
 
241 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท้องเรือ 1. เด็กหญิงกรประภา    นิโรจรัมย์
2. เด็กชายนฤเบศ   ขนัยรัมย์
3. เด็กชายภานุวัฒน์   เคล้ากระโทก
 
1. นางสาววิลาวรรณ  บุญครอง
2. นางทองม้วน  เพชรเลิศ
 
242 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กชายบดินทร์เดชา  พิมวันนา
 
1. นายพลากร  ศรีเสริม
 
243 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงสุมินตรา   จบศักดิ์ชาย
 
1. นายศราวุฒิ  อินทร์จอหอ
 
244 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงทัตพิชา  เติมพัน์
 
1. นายศราวุฒิ  อินทร์จอหอ
 
245 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูบช้าง 1. เด็กชายปฏิภาณ   บุญคร่ำ
 
1. นายโภคิน   บุราสิทธิ์
 
246 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงสุมินตรา   จบศักดิ์ชาย
 
1. นายศราวุฒิ  อินทร์จอหอ
 
247 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กชายสิทธิชัย  จันทร์ดอน
 
1. นายสุวรรณ์  ยศหนองทุ่ม
 
248 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กชายธนากร  นาคา
 
1. นายศราวุฒิ  อินทร์จอหอ
 
249 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกชกร  สุชิรัมย์
2. เด็กหญิงกนกกร  ประนิล
3. เด็กชายกฤษณะ  อุตทาพงษ์
4. เด็กหญิงกัลยกร  เกิดทวีพันธ์
5. เด็กชายจักรภัทร  บุญประโคน
6. เด็กหญิงจารวี  มณีกาศ
7. เด็กชายจารุวัฒน์  ผินนอก
8. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามเดช
9. เด็กหญิงฉัตรวิมล  สุขอากาศ
10. เด็กหญิงณัชชาอร  นันทพันธ์
11. เด็กชายณัฐศักดิ์  สายรัตน์
12. เด็กหญิงตวงทอง  พลณรงค์
13. เด็กชายทักษ์ดนัย  สางรัมย์
14. เด็กชายธรรมรัตน์  คำนิล
15. เด็กชายนครินทร์  เสกรัมย์
16. เด็กหญิงนฤชยา  พวงศรี
17. เด็กหญิงนัทธมน  เซียะรัมย์
18. เด็กชายบดินทร์เดชา  พิมวันนา
19. เด็กชายปฐพี  ดงกันจ่า
20. เด็กหญิงปารีณา  จันสองจัน
21. เด็กชายพรพิพัฒน์  รักพุดซา
22. เด็กหญิงภัคญา  หลวงวงษ์
23. เด็กหญิงมาริษา  วงศ์เพ็ญ
24. เด็กชายวรพิชญ์  ชาญกล้า
25. เด็กหญิงวรรณิดา  กล่อมไธสง
26. เด็กชายวรวิชญ์  ศรีทร
27. เด็กชายสิรวิชญ์  แสงเนตร
28. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมดอนกอย
29. เด็กหญิงเกศินี  หริ่งอินทร์
30. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วดวงดี
 
1. นายพลากร  ศรีเสริม
2. นางอรณัชชา  ศรีเสริม
3. นายบัญญัติ  พิมพ์ละมาศ
4. นางสาวสาวิตรี  ชูช่วย
5. นางสาวจิตธนา  ฉายพิมาย
6. นางสาวมลิวัลย์  ชุมรัมย์
7. นางสาวสุภาภรณ์  ปะทิรัมย์
 
250 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจิรสุดา    แซ่พู
2. เด็กหญิงทัตพิชา   เติมพันธ์
3. เด็กหญิงทิตานัญ   นินหล้า
4. เด็กชายธนบดี   ใบตั้งกลาง
5. เด็กหญิงธนพร  เติมพันธ์
6. เด็กชายธนากร   นาคา
7. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   โสดา
8. เด็กชายธีรภัทร์   ฉ่ำฉิมพลี
9. เด็กชายนนทกรณ์   โสภา
10. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ขวาหาญ
11. เด็กหญิงนิรชา   กันหาไธสง
12. เด็กหญิงปพิชญา   ทองดี
13. เด็กหญิงปวรวรรณ   ขวดแก้ว
14. เด็กหญิงพรนภา   อาญาเมือง
15. เด็กหญิงพิชญ์นาฎ   กิติศรีวรพันธ์
16. เด็กชายพีรพัฒน์   จอนดอน
17. เด็กหญิงมะลิวัลย์   มิ่งขวัญ
18. เด็กชายรัฐศาสตร์   ฤทธิ์ผักแว่น
19. เด็กชายวายุ   เขตสงคราม
20. เด็กหญิงศศิธร   ธรณีวงส์
21. เด็กชายศักดิ์เทอด  รัมย์รับ
22. เด็กหญิงศิริกาญจนา   วุฒิยาสาร
23. เด็กหญิงสมญารัตน์  นามวิชัย
24. เด็กหญิงสัภยา   พลโยธา
25. เด็กชายสุทธิเกียรติ   เกตสูงเนิน
26. เด็กหญิงสุมินตรา   จบศักดิ์สาย
27. เด็กหญิงสโรชา   ใจมั่น
28. เด็กหญิงอรปรียา   เขียวอุตสา
29. เด็กหญิงเขมมิกา   ไชยสินธ์
30. เด็กหญิงโสภิตา   กรอกกระโทก
 
1. นายศราวุฒิ  อินทร์จอหอ
2. นางสาวแสงทิพย์   ศรีสุข
3. นางสาวปภาวรินทร์   ชาติศักดิ์
4. นางสุมิตรา   พิสุทธิ์ธนภัทร์
5. นางสาวเบญจวรรณ   ภูมิภักดิ์
6. นายขจรศักดิ์   ดีขุนทด
7. นายวรา  ปักโคทานัง