รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงศรีเพ็ญ  ชินพันธ์
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทอฝัน  ขันธ์ชัย
 
1. นางสาวณัฐทญา  รองทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงอารียา  คำเสียง
 
1. นางศรุตา  ชมภูเขา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงอรณีย์  งาหอม
 
1. นางสาวธิดาเทพ  ลายันต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาววรรณิดา  ศรีกะชา
 
1. นางสาวโศจยา  ดวงสิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวธินันทา  แก่นลา
 
1. นางสุภรัตน์  ยิ่งดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นางสาวจิรัชยา  พวงท้าว
 
1. นางภัสนันท์  เขียวอ่อน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวพัชริยา  รุ่งรักษา
 
1. นางสาวกานต์ทิมา  โพธิ์งาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ประกาเวสูง
 
1. นางคำนวน   ไชยะเดชะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวอรนภา  บุญอยู่
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  สว่างภพ
 
1. นางระเบียบ  คำไพเราะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณาญา  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวปิ่นหล้า  ศิลาบุตร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวสโรชา  แขมคำ
 
1. นางอาภรณ์   บุญมาก
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาววิจิตรา  แพ่งพนม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวอังวรา  สุทธิพันธ์
 
1. นางปาริชาติ  ชาวงษ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายวิชญ์พล  นุเรศรัมย์
 
1. นางอรพินท์  นุเรศรัมย์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  โคตรสาลี
 
1. นางนันทกา  ดลปัดชา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  พิมพ์ทอง
 
1. นายสิทธิรักษ์  นรสิงห์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกนก  กงทับ
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงช่อชมพู  ขุนภักนา
 
1. นางศุภัชญา  จันทะเขตร์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวรุ่งตะวัน  อายุวงษ์
 
1. นางสาวพิมศิณี  พุทธชาติ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายทนงศักดิ์  พรมภักดิ์
 
1. นางสาวจินตนา  สมเสียง
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาววนิดา  การะเกษ
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่่น
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  ขำรัมย์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญทน
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกรกมล  แก้วอาสา
 
1. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวอรอินทร์  บุญยก
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชำนิกุล
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงศิรินภา  สิงหะราช
 
1. นายรัฐกร  คำมา
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงวริศรา  กุลสุข
 
1. นางสาวพันิภา  จันทะโสม
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาววิชญาพร  เหมเกียรติกุล
 
1. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 92.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวฐิติมา  บุตรราช
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชำนิกุล
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวศศิกานต์  สุกุ
 
1. นายสุริยน  บุญเหมาะ
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 98.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวโศภิตา  รัตนรัก
 
1. นางบุญญาพร  บูรณะศรี
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงชวกร  ชิณวงษ์
 
1. นางกุลณพฤกษ์   กีรติชัยเศรษฐ
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวอภิญญา  พงษ์ธนู
 
1. นางสิรินาฏ  รชตธำมรงค์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  บรรลุ
 
1. นายวิทยา  คำพันธ์
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงเกศศิรินทร์  พิมพ์นนท์
 
1. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวจินาพร  สารทอง
 
1. นางนัยนา  ธรรมศิริ
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา 1. นายประกายสิทธิ์   ดวงเงิน
 
1. นางสาวนุชจุรี  ทองกำ
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายชินวัฒน์  อรัญทม
 
1. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายศุภกร  ตองอบ
 
1. นางอุบล  จำนงค์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลังกาวงษ์
2. เด็กชายวีระภัทร  โสระทิ
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
2. นางสาววรินรัตน์  โอภาพ
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายฉันทวัฒน์  สาลี
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สมหมาย
 
1. นายอภิวุฒิ  ทองไทย
2. นางสาวพิภัทรา  แซ่ตัง
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงญาณภัทร  ขันทอง
2. เด็กหญิงธนวันต์  พิมพา
 
1. นางสาวปาริชาติ  จองสว่าง
2. นางสาวเพ็ญแข  คำนันต์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายฤทธิกร  วรรณบล
2. เด็กหญิงสุนิตา  แสงบุญ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตาดม่วง
2. นางสาวเพ็ญศิริ  สุภารัตน์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญณัช  หลอดเงิน
2. นางสาวณัฐสุดา  นิรันดร์วัฒนเดชา
 
1. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ์
2. นางสุวจี  สังข์แก้ว
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวสันทราย  ทาตะวัตร
2. นายอดิศร  ศรีพินทร์
 
1. นางเนติมน  มีศิริ
2. นางขวัญชีวา  ศิริมา
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายธวัชชัย   จังอินทร์
2. นายสมโชค  สุกใส
 
1. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวฉันทนา  ศรีโพธิ์
2. นางสาวศศิกานต์  มังสา
 
1. นางสาวศิริจันพร  คำอินทร์
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติภาภรณ์  ดวนใหญ่
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  ขยายวงศ์
 
1. นางสาวภารดี  นามวัน
2. นางบุณยรัตน์  สมาน
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชนัญญา  สร้อยพาบ
2. เด็กหญิงพาทินธิดา  ชัยศรี
 
1. นางอรนุช  นามเขียว
2. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ในทอง
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  เสือณรงค์
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญราช
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  ชำรำ
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่่น
2. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาววารุณี  ศรีบุรี
 
1. นางสาวปาจรีย์  นามวงศ์
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายธีระชัย  แท่นนรินทร์
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่่น
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวสุภาภรณ์  สุดสังข์
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวปรรัชช์  จันทร์หอม
 
1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงเนตรชนก  วันดี
 
1. นางสาวนลินี  พานะรมย์
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงอมาดา  ภานุมนต์วาที
 
1. นางสุพัตรา  ไชยโชติ
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายจิรภัทร  ไชยสุวรรณ
 
1. นางสาวสกุณา  รันพิศาล
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ศิริสุรวัฒน์
 
1. นางนุชนาถ  สว่างภพ
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายเป๊บซี่  อธิโคตร
 
1. นางสาวอลิชา  สมบูรณ์
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายจักรดุลย์  คำลี
 
1. นางสาวทองพันธ์  ยงกุล
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายภัทรพล  บุญแซม
 
1. นางฉลองขวัญ  สุธรรมมา
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายโชคนำชัย  ผู้มีสัตย์
 
1. นางกัลยา  ชนะบุตร
 
65 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชลัญดา  ไชยโยธา
2. เด็กหญิงวิลัยลักษ์ขณา  ชิณโชติ
3. เด็กหญิงอารียา  วันเจริญ
 
1. นางกุนทินี  อรจันทร์
2. นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
 
66 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายนัฐพล  ศรีลุน
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เกษกุล
3. เด็กหญิงสุริญาภรณ์  พรหมประดิษฐ์
 
1. นางสาวชนนิกานต์  เชื้อทอง
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ใจเต็ม
 
67 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายนิชคุณ  คำเสียง
2. เด็กหญิงวลักษ์สุดา  แหวนเงิน
3. เด็กหญิงวัลวิสา  นาสมใจ
 
1. นายติยะพัฒน์  เสนาน้อย
2. นางสาวพัชรี  แสนโสม
 
68 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัชนันท์  ช่วงสกุล
2. เด็กชายธนดล   อุ่นญาติ
3. เด็กหญิงภัชชนก  สืบวงศ์
 
1. นายประสิทธิ์  ทองแสน
2. นางสาวธนวรรณ  นัยเนตร
 
69 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวคริมา  คำโสภา
2. นางสาวชฎาภรณ์  หาญสู้
3. นายเอกราช  คดด้วง
 
1. นางเทพา  สระแก้ว
2. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
70 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นางสาวธนพร  พิมพ์สาร
2. นางสาววิยะดา   ทักษิณ
3. นางสาวอรพิน  พอใจ
 
1. นางสุพักตรา  สำราญสุข
2. นางสาวกรกนก  ภาคสอง
 
71 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์   ยอดเกตุ
2. นางสาวมนัญญา  คนคง
3. นางสาววันวิสา   ดวงงาม
 
1. นางสาววราภรณ์  ธรรมรักษ์
2. นางกาญจนา  หาดคำ
 
72 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองดี
2. นางสาวกรรณิการ์  สายสินธุ์
3. นางสาวกัญญณัช  ผาธรรม
 
1. นายถิรธนา  คำแพง
2. นางสาววารีกุล  วิทยอุดม
 
73 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เล่าเลิศ
2. เด็กหญิงกันยรัตน์  ผ่านพินิจ
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  บุญทูล
 
1. นางสาวดวงตะวัน  งามแสง
2. นางสาวอาณิชยา  วรรณา
 
74 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เพชรสุวรรณ
2. เด็กหญิงนันทิพร  ไชยศรีทา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สุขพร้อม
 
1. นางอุมาภรณ์  เชื้อนัก
2. นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์วัน
 
75 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กหญิงนันทนา  จามะรีย์
2. เด็กหญิงรุ้งอารี  วงค์จำปา
3. เด็กหญิงอุไร  แก้วเกิด
 
1. นายกฤษฏ์  แก้วคำรอด
2. นางสุพักตรา  สำราญสุข
 
76 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรบุญทอง
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  กัณหา
3. เด็กหญิงวรัญญา  ไตรศรี
 
1. นายฟ้าคำรณ   กมล
2. นางสาวธนวรรณ  นัยเนตร
 
77 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายชัยยันต์  ตุลาดิลก
2. นางสาวภทรกมล  อ่อนคำ
3. นางสาววริศรา  สีสด
 
1. นางไสว  ทองเพ็ชร
2. นางเมตตา  ปัญญาสิทธิ์
 
78 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวฐิติวรรณ  ใจเด็ด
2. นางสาวธิญาดา  ดวงธนู
3. นางสาวอารียา  โพธิทอง
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา
2. นางปาริสา  อร่ามเรือง
 
79 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกุสุมา  บุดดาวงค์
2. นางสาวชนิกานต์  สุขเสน
3. นางสาวชุลีพร  หงส์ศิริ
 
1. นางสาวทองพันธ์  ยงกุล
2. นางสาววารีกุล  วิทยอุดม
 
80 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายตระการ  จวงจันทร์
2. นางสาวภัชฬิฎา  งิ้วสุวรรณ
3. นางสาวเบญญาภา  อินทร์ปัญญา
 
1. นายกฤตเมธ  ชัยกวงชา
2. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกิจจา  ศิลารัตน์
2. เด็กชายราชันย์  แสงทอง
 
1. นางจิราภรณ์  ยืนนาน
2. นางอำภาพงษ์  กองทรัพย์
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  มะลิต้น
2. เด็กหญิงเลิศขวัญ  เบ้าคำผุย
 
1. นางทัศนีย์  อรุณรัมย์
2. นางสาววชิรญาณ์  หอมคำ
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  สุภาพ
2. เด็กหญิงธนพร  ภัทรทิวานนท์
 
1. นายศักดิ์ดา  พายุพัด
2. นางพิชามญชุ์  อัครธีรพงศ์
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิกร   ปัญญาดี
2. เด็กหญิงอนัญญา  สัมโย
 
1. นางนิชานันท์  จันทรคาต
2. นายสุวิทย์  ทองปัญญา
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวญดา  ดวงธนู
2. นายพนรัตน์  เพ็งแจ่ม
 
1. นางธัญณ์ญสิตา  ธนโชติเดชากาญจน์
2. นางสาวสิริวรรณ  มะโน
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  คำมุงคุล
2. นางสาวสิริยาภรณ์  คำเสน
 
1. นางสาวมัณฑนา  องอาจ
2. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายปุลวัชร  ทัดเทียม
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สุภาพ
 
1. นายรังสรรค์  จันธิมา
2. นางรุ่งนภา  ผลเกิด
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวศศิกานต์  บุญเภา
2. นางสาวสุธาสินี   โนนกลาง
 
1. นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร
2. นายสอนเพ็ชร  บุญอ่ำ
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. เด็กชายศักราช  พรหมโลกา
 
1. นางสาววชิราภรณ์  กิ่งคำ
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายโชคทวี  ลาพันธ์
 
1. นางฉวีวรรณ  มาลี
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายประดิพัทธ์  โพธิ์กระสังข์
 
1. นางสาวอนงค์ทิพย์  ขันทอง
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายธนพล  สุภาพ
 
1. นางไพรวัลย์  นิลโชติ
 
93 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายธนาดล  ผลาผล
 
1. นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายนราธิป  เกตุพงษ์
 
1. นางสุกัญญา  สมสะอาด
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายสุริยกมล  จันคณา
 
1. นางสาววรรณิภา  อุตมะ
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายพีระพัฒน์  จินดามณี
 
1. นายวิทยา  อินธิมาศ
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด
2. เด็กชายพีรดนย์  สุริยะฉัตร
 
1. นางพรวิรุณ  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวบุษบา  ทองกลม
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพปภาดา  ไชยนรา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  การะเกษ
 
1. นางบุญฑริกา  สีคำ
2. นางสาวอชิราภรณ์  ยอดกุล
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา  คุชิตา
2. เด็กหญิงอัจฉรา  แก้วแบน
 
1. นางนิชานันท์  จันทรคาต
2. นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร
 
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   วงรักษา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  อุทุม
 
1. นางปนันตญา  ระหาร
2. นางสาวณิชกานต์  แก่นมั่น
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายพัชรพล  กาหลง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ทองยุ้น
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 1. นายฐาปกรณ์  ใบเขียว
 
1. นางจุลกีฬา  อาษาบาล
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวปราณีย์  สายสินธุ์
 
1. นางสาวณัฐยาพร  คำแพง
 
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นายภูวนัย  ศิริชัย
 
1. นางบุญฑริกา  สีคำ
 
105 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงธิดาเทพ  ยวนพันธ์
 
1. นางจินห์จุฑา  มิ่งมิตรวิบูลย์
 
106 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญมี
 
1. นางสุปราณี  ทองมนต์
 
107 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงธิติมา  โกกะพันธ์
 
1. นายธัญวิชญ์  สาลีวงศ์
 
108 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กชายกิตติภณ  อมรปิยะฤกษ์
 
1. นางสาวจฑารัตน์  เสระพล
 
109 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวณัฎฐณิชา  จินดา
 
1. นางกฤษณา  คุณมาศ
 
110 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวสุภาวดี  พรมพิลา
 
1. นางสาวกมลชนก  ปัดทุมมัง
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นางสาววริญญา  บุญน้อย
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายชัยณรงค์  สิงห์ซอม
 
1. นางสาวศิวัชญา  มั่นธรรม
 
113 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกิตติคุณ  เพ็งแจ่ม
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
 
114 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายโกเมศ  ประกอบผล
 
1. นางธนพร  สำลี
 
115 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายภูวสิษฏ์  พงศ์ธารินสิริ
 
1. นางพรสวรรค์  จรัสรุ่งชัยสกุล
 
116 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายคุณวุฒิ  บุญชม
 
1. นายปรเมศร  พุ่มจันทร์
 
117 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายพัชรพงษ์  บุญใหญ่
2. เด็กหญิงลลนา  ผาเงิน
3. เด็กหญิงเจริญรัตน์  แสนตา
 
1. นางสาวธัญทิพย์  ศรีนวล
2. นายธนกฤต  ศรีทัศน์
 
118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชาภักดี
2. เด็กหญิงพิมานมาศ  บุญสุข
3. เด็กหญิงอลิชา  ชุยทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ
2. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงณัฐพิมล  จันทอง
2. เด็กชายพิชญุตม์  พรหมดี
3. เด็กหญิงสวรส  แหวนวงษ์
 
1. นางศศิธร  แก้วเล็ก
2. นางสาวเกษศิรินทร์  วรรณวงศ์
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกวินทรา  วิเศษวงษา
2. เด็กชายนรวีร์  วงค์ละคร
3. เด็กหญิงสิริภัคณา  วราพฤกษ์
 
1. นางยุพดี  พรหมทา
2. นางสาวศิริพร นามวงษ์  และนางนุจรี ศรีประใหม
 
121 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายณัฐวัฒน์  มูลวิริยกิจ
2. นายณัทภัค  วรรณวงค์
3. นางสาวนัยน์พัชร  วิเศษวงษา
 
1. นายอุกฤต  ทีงาม
2. นางสาวเนตรนภา  บัวเกษ
 
122 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกิตติมา  พุทธวงษ์
2. นายธนกร  ศรีละพรม
3. นายวันเฉลิม  โนนกลาง
 
1. นายนาวิกรี  ศรีนามะ
2. นายไพบูลย์ สนเท่ห์ และ  นางปุณยนุช พิมพานราทร
 
123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวชญานิศ  แก้วสุด
2. นายสุเมธ  วงค์ปลั่ง
3. นายอนุชา  มนทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ณรดา  จินดาธรานันท์
2. นางสาวศศิธร  กุแก้ว
 
124 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายทัพไท  ไชยะเดชะ
2. นายพัฒนภูมิ  เลิศภัทรพาณิชย์
3. นางสาวศศิธร  เลื่อนฤทธิ์
 
1. นายจรรยวรรธน์  เจตนริศฐกานต์
2. นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล
 
125 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  สาสังข์
2. เด็กหญิงพิมผกา  โค้วไพโรจน์
3. เด็กหญิงรุจาภา  รุ่งพัฒนาชัยกุล
 
1. นางรัชนี  กมล
2. นางสาวภรณี  จันทรชิต
 
126 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประกอบสุข
2. เด็กหญิงวันวิสา  พรหมทา
3. เด็กหญิงสิริญากรณ์  แก่นสาร
 
1. นายศกร  พรหมทา
2. นายศราวุฒิ  พิมพ์ชัยศรี
 
127 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจเรือง
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์   ศรีโวหะ
3. เด็กชายอนุรักษ์  ประอาง
 
1. นางณัฐฐิญา  หะโท
2. นางสาวพิกุลแก้ว  มีศิลป์
 
128 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวณัฐวดี  คำแพง
2. นางสาวณิชกานต์  พรหมลิ
3. นางสาวทิศชาภัส  ทุมแสน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศรชัย
2. นางสาวศศิธร  ประมาพันธ์
 
129 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวชลธิชา  มากนวล
2. นางสาวปิยธิดา  ศรีกะชา
3. นายสิรวิชญ์  บาตรโพธินันท์
 
1. นางณัฏฐากร  ดวงมณี
2. นางจุฑารัตน์   เสนาะศัพย์
 
130 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. นางสาวดวงกมล    สมบัติวงษ์
2. นางสาวศิริรัตน์   ขาวสะอาด
3. นางสาวสุพรรษา   วงค์ภักดี
 
1. นางสาวณัฐวดี    สัตโรจน์
2. นางดรุณี  เสมอภาค
 
131 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกมลชนก  บุญศรี
2. นางสาวปิยะธิดา   อินทะนัย
3. นางสาวเกษศรินทร์  แก้วสมุทร์
 
1. นางถวิล วรรณวงศ์  และนายพิทักษ์พงษ์ นามวงษ์
2. นางกนกวรรณ สะกีพันธ์  และนางรุ่งระวีวรรณ ญาณวารี
 
132 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  อาจชนะ
2. นางสาวธิญาดา  สุณะวัง
3. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคใหญ่
 
1. นายไชยา  แหนงวงษ์
2. นางสาวมะลิวัลย์  สมศรี
 
133 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรพรหม
2. เด็กหญิงมนัสนัน   เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงสาลินี   ระยับศรี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  กาลพฤกษ์
2. นางสาวจตุรพร  พันธ์งาม
 
134 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวณัฎชญา  อมรวิศิษฏ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  แสนสิ่ง
3. นายวีระวัฒน์  จำปาขีด
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีโพธิ์
2. นางอัจฉราวรรณ  บุญเหมาะ
 
135 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   คารศรี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ศรีใส
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  สิทธิศรีจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด   หัดโถ
2. นางสาวปฐมาภรณ์   อาทิเวช
 
136 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงนลินนิภา  แช่อุ่ย
2. เด็กหญิงภูไพลิน  ทองนาค
3. เด็กหญิงสุภาษิณี  จันทร์ทอง
 
1. นางชญาพร  จรรยาวัฒนากุล
2. นางสาวปรียานุช  คำมงคล
 
137 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายภาสกร  ผลจันทร์
2. นางสาวศศิกานต์  ทาริยอินทร์
3. นางสาวสิริภัทร  บุญนำพา
 
1. นายสิทธิชัย  สีราช
2. นางสาวธีราพร  คำโสภา
 
138 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาววรางคณา  วงศ์เจริญ
2. นายวสันต์  บุตรราช
3. นายสุทธิชัย  จำปาขีด
 
1. นางประภา  สมสุข
2. นายไพรนคร  ชินะแขว
 
139 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวทักษพร   เรณู
2. นางสาวสุธาสินี  ธิปประโคน
3. นางสาวอภิชญา  เวชทัพ
 
1. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
2. นางสาวเสาวลักษณ์  หล้าสิงห์
 
140 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  กระโพธิ์
2. นางสาวนภัสสร  เกษก้าน
3. นางสาวนุชนาฏ   แซ่โซ่ง
 
1. นายวิเชียร  ไชยโชติ
2. นางสุทิศา  ไชยโชติ
 
141 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทวีแสง
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ทองแย้ม
3. เด็กหญิงสหกานต์  สังข์ขาว
 
1. นางสาวปราญชลี  นนทะวัน
2. นางสาวสุกัญญา   โลนุสิทธิ์
 
142 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  จังอินทร์
2. เด็กหญิงบุษราคัม  วิลัยเกษ
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ยอดสาย
 
1. นายสรศักดิ์  สามไชย
2. นางรจนีย์  น้อยพรหม
 
143 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เหลี่ยมทอง
2. เด็กหญิงมนัสชนก  แหวนเงิน
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  คิ้วสุวรรณ
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  โพธิ์งาม
2. นางนารีรัตน์  ขันเงิน
 
144 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์   จารึกธรรม
2. เด็กหญิงกิตติกานต์   กฤษฎาการภิญโญ
3. เด็กหญิงณรรฏฐกมล   แก้วคำสอน
 
1. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
2. นายธัชกร  สุริยวงศ์
 
145 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวณิชนันท์  รัตพันธ์
2. นางสาววชิราภรณ์   แพเพิ่มสิน
3. นางสาวเพชรอาภา  พยัคฆ์
 
1. นายอัทธ์  คำอุดม
2. นางวรรณกร  คำอุดม
 
146 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัญญานัฐ   เพ็งแจ่ม
2. นางสาวศรัณยา  จันทะกล
3. นางสาวโยยศวดี  แสนเมืองชิน
 
1. นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ
2. นายสุรเดช  สิงห์โท
 
147 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายพีรวัฒน์  สิงขรณ์
2. นายวันชัย  ละนิโส
3. นายอนุรักษ์  โหระเวช
 
1. นางสาวประภาภรณ์  อสิพงษ์
2. นายภูริภัทร  ทิพย์รักษา
 
148 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวกมลชนก  ทองทวี
2. นางสาวพิมพ์มาดา  ภูบัวเพชร
3. นางสาวอิสริยาภรณ์  บุญนำ
 
1. นางนฤมล  สินธุรัตน์
2. นางนิออนด์   รอบคอบ
 
149 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ในทอง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  จำปาวะดี
 
1. นายณัฐพล  บำรุงเกตุอุดม
2. นางสาวประศรี  ใจสว่าง
 
150 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายก่อพิสุทธิ์   ชาลี
2. เด็กชายทีปรากอน  อึ้งไชยพร
 
1. นางปทุมพร  พลศักดิ์
2. นางสาวอรุณีย์  อรจันทร์
 
151 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงปณิตา  พละศักดิ์
2. เด็กหญิงพนิดา  อำพะรัตน์
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ภูหัดการ
2. นางสาววันวิสา  ไกรเพชร
 
152 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  จังอินทร์
2. เด็กชายวิชิตชัย  สิงห์เดช
 
1. นางปานทอง  เบ็ญจศาสตร์
2. นายถวิล  บุญศรี
 
153 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายภูมินทร์  ยกพล
2. นายอภิสิทธิ์  ทวีศรี
 
1. นางสาวลออทิพย์  คำไสย์
2. นางสาวจารุณี  ใจพร
 
154 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาการ  ดีปานแก้ว
2. นายรัชพล  แซ่จึง
 
1. นายอภิสิทธิ์  บุญเกลี้ยง
2. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
 
155 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทรส
2. นางสาววันสะบา  ลาลุน
 
1. นายวิชัย  ลาลุน
2. นายสมศักดิ์   วันสุดล
 
156 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายขุนแผน  ทรงทัน
2. นางสาวพัฑรา  มาสุข
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
2. นางนิภาพร  ยุพา
 
157 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  สอนวันนา
2. เด็กชายเอกชัย  อันฑะเกตุ
 
1. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
2. นางสาวรำไพ  เข็มทอง
 
158 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  มะโนชาติ
2. เด็กชายศุภมงคล  สิงห์ทอง
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
2. นางสาวพิกุลแก้ว  มีศิลป์
 
159 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายชินภัทร  อุทัยทวีทรัพย์
2. เด็กชายธัชนนท์  ศรีภักดี
 
1. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง
2. นางมนัสนันท์  ละเลิศ
 
160 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ศรีระษา
2. เด็กหญิงวรรณิดา  บุญซำ
 
1. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา
2. นายจำเนียร  ใจนวน
 
161 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายนนทพันธ์  ศรีกัลยา
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
2. นางสาวรำไพ  เข็มทอง
 
162 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายสันติสุข  ส่องสีโรจน์
2. เด็กชายสิทธิโชค  สุขภูวงค์
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
2. นางสาวพิกุลแก้ว  มีศิลป์
 
163 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายกิมเล้ง  อุโลก
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองปัญญา
 
1. นายบรรพชิต  โพธิ์บอน
2. นายอัศศิริ  ไชยพงษ์
 
164 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กชายสุรชัย  ประจญ
2. เด็กชายอมรเทพ   สมพงษ์
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
2. นางราตรี  จันทเสน
 
165 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกาญจนา  ยาดี
2. นายพีรพงษ์  พิลัย
3. นางสาวอรัญ  โพธิจักร
 
1. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
2. นางสมบูรณ์  ศรีเมือง
 
166 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายจิตรภาณุ   สำลี
2. นายณัฐวุฒิ  ติงสะ
3. นายภูมิพิพัฒน์  ยงเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์   สำลี
2. นางสาวรัตนาภรณ์   กำลังดี
 
167 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายกฤตพจน์  สายสิม
2. นายกิตติกร  กมล
3. นายศิษฐกะ  วิไล
 
1. นางปวีณา  สุรำไพ
2. นางนิออนด์   รอบคอบ
 
168 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  อุปริที
2. นายนวพล   ดินไธสง
3. นายอนุพงษ์  บุญพามา
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
2. นางราตรี  จันทเสน
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญจณัฐ  นาคสังข์
2. เด็กหญิงจงกล  วงศ์ใหญ่
3. เด็กหญิงชลิตา  ด้วงทอง
4. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วคำสอน
 
1. นางสาวอัณศา  เขียวดี
2. นางทัศนี  ศิลบุตร
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชา  รุ่งแสง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงษ์สามารถ
3. เด็กหญิงมรกต  จันทร์มณีเลิศ
4. เด็กหญิงสุชานาถ  อรุณชัยพงศ์
5. เด็กหญิงอภิชญา  ชาลากูลพฤฒิ
 
1. นางสาวพัชรนันท์  นิ่งนาน
2. นายพิทวัฒน์  สิงห์ดง
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงจตุรพร  จันภักดี
2. เด็กหญิงจินดามณี   นาเมืองรักษ์
3. เด็กหญิงญานันท์  บุดดาห์
4. เด็กหญิงศิริสุดา  ศิลปชัย
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เสพสุข
 
1. นางเมฑาวี   วันดีรัตน์
2. นางสาวพนิดา  ไชยปัญญา
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ตระกูลศักดิ์
2. เด็กหญิงปวีณา  สิงลี
3. เด็กหญิงพรชิตา  บัวบาล
4. เด็กหญิงยุพาพักตร์  คะเรรัมย์
5. เด็กหญิงอัฐภิญญา  สระทอง
 
1. นางชิสามาตา  กัณหา
2. นางสาวอาภาพร  ปัจจุสนันท์
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายจิรายุ  บึงไกร
2. นางสาวณัชชา  สุริวงค์
3. นางสาวปภาดา  เสนาภักดิ์
4. นายวิทยา  คงสิม
5. นายอมรเทพ  อ่อนผิว
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
2. นางสาวไอรดา  วงวาน
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐนันท์  แก้วคำ
2. นายณัฐกิตต์  จำปาจีน
3. นางสาวนริศราวรรณ  จันทรัตน์
4. นางสาวมัณฑนา  สีนวนจันทร์
5. นายศุภกฤต  เชิงชวรัตน์
 
1. นางสาวเพลินจิตร  โพธิ์กระจ่าง
2. นางพชรมน  วิริยะ
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวดวงกมล   สมพร
2. นางสาวพนิดา  กะตะศิลา
3. นางสาวสุกัญญา  บุญมั่น
4. นางสาวอาทิตยา  ต้นทัพไทย
5. นางสาวเกวลี   สวัสดี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  นามเดช
2. นางสาวศุภกาญจน์  ศรีโสดาพล
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวณัฐธนัญญา  ทองพาด
2. นางสาวธัญชนก  วงศ์ละคร
3. นางสาวบัวแก้ว  สุขเมือง
4. นางสาวสุดารัตน์  สะเดาทอง
5. นางสาวอัญธิกา   ชินละมาตร์
 
1. นายไพโรจน์  อุทธะจันทร์
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ใจชื่น
2. เด็กหญิงฐิติชญา  วันเจริญ
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  ประหา
4. เด็กหญิงรจนาถ  เอี่ยมทรัพย์
5. เด็กหญิงวิยดา  วงค์วิวงค์
 
1. นายเรวัติ  ศรีนุเคราะห์
2. นางนลินี  ศรีนุเคราะห์
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติยศดา  สาธุ
2. เด็กชายธนาชัย  ฝักทอง
3. เด็กหญิงวิชญาพร  สะอาดแพน
4. เด็กหญิงสลิลรัตน์  เพ็งแจ่ม
5. เด็กหญิงสุพิชชา  ศรียันต์
 
1. นางสาวสังวาลย์  สีดา
2. นางสาวมณีรัตน์  สีโสด
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงธิญาดา  จันสีชา
2. เด็กหญิงนันทิชา   ทรงประสิทธ์
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรรณา
4. เด็กชายศุภชัย  วิเชียร
5. เด็กชายอนุชิตา  มาพงษ์
 
1. นายมงคล  ไชยเทพ
2. นางสาวหนึ่งฤทีย  จิบจันทร์
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกนกพร  หงส์ศิริ
2. เด็กหญิงชลธิชา  มีรัตน์
3. เด็กชายณโมพิชญ  ทองสังข์
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  พรรณกนกศักดิ์
5. เด็กหญิงอาณิชา  จรลี
 
1. นายปราโมทย์  แหวนเงิน
2. นายพลากร  ประมวล
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกชนันท์  ภูติยา
2. นางสาวจันทร์ธิดา  จันทร์ถา
3. นางสาวจุฑาขวัญ  การะทอน
4. นางสาวภัทรชญา  ศรีกุล
5. นางสาวเฟื่องลดา  บุญนรา
 
1. นายจำรูญ  ใจนวน
2. นางนุชนาท  อารีย์
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัลยรัตน์  ธรรมนิยม
2. นางสาวณัฐกานต์  อุดร
3. นางสาวบัวชมพู  บุตรปราบ
4. นายอานนท์  วงศ์ละคร
5. นางสาวอาริตา  บุญยิ่ง
 
1. นายเดชา  นวลรักษา
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกมลภา  ชุ่มอภัย
2. นายณรงค์ฤทธิ์  กองพงษ์
3. นางสาวนิศาชล  สมฤทธิ์
4. นางสาววนิสา  นางรองศรี
5. นางสาวสุวนันท์  วรรณทวี
 
1. นางสาวลลิตา  สายแก้ว
2. นางสาวกานต์นภัส  คดดวง
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวพรนภา  เตรียมชัย
2. นางสาวพิยะดา  พงษ์วัน
3. นายพีระพงษ์  วอทอง
4. นางสาวศิรประภา  คำแก้ว
5. นายเชิดชูตระกูล  ภูมลี
 
1. นายเกษมสันต์   เเพงมา
2. นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. เด็กชายกฤษดากร  ตั้งมั่น
2. เด็กหญิงพรรณวิษา  ไกรงาม
3. เด็กชายพลกฤต  ลือชา
4. เด็กหญิงพัชรวดี  อนันต์
5. เด็กหญิงพิชชา  คำแสนราช
 
1. นางสาววรรณภา   เสาเวียง
2. นายปวเรศ  อินทนา
 
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กชายกฤษนะพงษ์  สายยา
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  เผ่าเล็ก
3. เด็กชายสมัชญ์  วงศ์สมบัติ
4. เด็กหญิงอภิสรา  จันทะวงศ์
5. เด็กหญิงอริศรา  ผ่องราษี
 
1. นายชฎาศักดิ์  ปรือปรัง
2. นางสาวมณีรัตน์  จันทร
 
187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ไกรวิเศษ
2. เด็กชายจิตภาณุ  เหล่าสุวรรณ์
3. เด็กชายณัฐนันท์   บุญอินทร์
4. เด็กหญิงวราภรณ์   จันทพันธ์
5. เด็กหญิงศุภากร   วงศ์วรวิวัฒน์
 
1. นายหงษ์  มีมุข
2. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
 
188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกิตติยากร  โคษา
2. เด็กหญิงจิรัชญา  พันธ์เดช
3. เด็กหญิงนภาภรณ์  วติวุฒิพงษ์
4. เด็กหญิงนันทิดา   เตชะ
5. เด็กหญิงสุปราณี  แสงมาศ
 
1. นายถิระวัฒน์   เสาศิริ
2. นางสาววสมน  ชอินทรวงศ์
 
189 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวจิระภรณ์  คำแสน
2. นางสาวจิราพร  สถาน
3. นายธีรวัฒน์  สถานพงษ์
4. นายศักดา  มะณี
5. นางสาวสุภาวิณี  ภูเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  แก้วพวง
2. นายจตุภัทร  แก้วพวง
3. นายสุพจน์  คำโสภา
4. นางสาวอิสริยากรณ์   สมโภชน์
5. นายเฉลิมชัย  ชิณวงค์
 
1. นายวัลลภ  สุราวุธ
2. นายเชน   เพ็งมาตร
 
191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายกฤษณพงศ์  แก้วประดับ
2. นางสาวจิราวรรณ   โพธิวัฒน์
3. นายณัฐวุฒิ  แสงสำโรง
4. นายปรมินทร์  อินคำแหง
5. นายยุทธภูมิ  บุญมาก
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
 
192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายจิรนันท์  มูลมิน
2. นายธนกร  ละเลิศ
3. นางสาวนาฏยา  ปิ่นลา
4. นายพิทวัส  คำเหลือ
5. นายยุทธพิชัย  คำแพง
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน
2. นางอรวรรณ  หลอมทอง
 
193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวลัย  แสนแวด
2. นางสาวกมลชนก  สุทธิสนธิ์
3. นายกิตติศักดิ์  ชาลีกุล
4. นายจักรวรรดิ  บุสบัน
5. เด็กหญิงจิรนันท์   นันกระโทก
6. เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยโย
7. นายชิษณุชา  อำไพ
8. เด็กชายณัฐดนัย  เครือบุตร
9. เด็กชายธนภัทร  บัวงาม
10. นายธีรภัทร  ยอมพันธ์
11. นายนันทพงค์  มณีพงษ์
12. นางสาวปฐะมาวดี  ดวงแก้ว
13. เด็กชายประวิทย์   ผลาผล
14. เด็กหญิงวิจิตรา  ดวงศรี
15. นางสาวศศิกานต์  ทองเหลือ
16. เด็กชายศักริน  แซ่ตั้ง
17. เด็กหญิงอินทิรารัตน์  ลิลัน
18. เด็กหญิงเพียงพอ  ศรีราตรี
19. เด็กหญิงเมธาวดี  หมายเขา
20. นายแสงสุรีย์  อิ่มอ้วน
 
1. นายปกรณ์พล  พวงพันธ์
2. นางสาวนารีรัตน์  ศิริพัฒน์
3. นางสาวรุ่งนภา  กิ่งแสง
4. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
5. นางสาวจินดารัตน์  ชำนาญเวช
 
194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายกฤษณะพล  จันทร์ใหม่
2. นางสาวกัลยารัตน์  บุตรศรี
3. นางสาวกานดา  อุ่นถิ่น
4. นางสาวจาริญา  ใจธรรม
5. เด็กชายชัยวัฒน์  ประวัติพงษ์
6. นายฐิติเดช  จันทร์เหลือง
7. นายทวีศักดิ์  เล่าแตร
8. นางสาวทิพวรรณ  ลินลาด
9. นางสาวนงเยาว์  นิจาย
10. นายนที  นิพันธ์รัมย์
11. นางสาวนริสา  สัตยารังสรรค์
12. นางสาวนันทกานต์  ไพรบึง
13. นางสาววลัยพร  ศรีโพนทอง
14. นายสิริศักดิ์  งามพลกรัง
15. นางสาวสุพรรณษา  มงคลนำ
16. นายอดิศักดิ์  กองปัด
17. นายอดุลย์  พันธุ์เป็น
18. นางสาวอรปรียา  พลแก้ว
19. นางสาวเปรมฤดี  นิจาย
20. นายเอกชัย  ไชยโครต
 
1. นายนงค์  ทองมนต์
2. นางอภิสรา  เย็นสุข
3. นายวิโรจน์  บรรลือทรัพย์
4. นางสาววาณิชย์  ตาทอง
5. นางสุนีย์  แหวนเพ็ชร
 
195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นางสาวกนิษฐา  ชาติเชื้อ
2. เด็กหญิงกานต์สิรี  เจริญศรีสมบัติ
3. นายณัฎ  ศรบุญทอง
4. นายณัฐวุฒิ  ศรีบูรณ์
5. นางสาวดาริน  คะมี
6. นางสาวธันชนก  คำจันทร์
7. นายธิติกรณ์  ระวิชัย
8. นายธีรธรรม  ยะประเภา
9. นายนราธิวัฒน์  เจริญชัย
10. นางสาวบัวชมพู  คำทวี
11. นางสาวพลิศภัสร์  ภัททวัชรมงคล
12. นายพิสิษฐ์  นามวิชัย
13. นางสาวภัทรวดี  จันใด
14. นางสาวศิริมณี  ไชยโพธิ์
15. นายอธิพัชร์  พิริยะพรทวีเดช
16. นางสาวอนงนาฎ  นิสวงค์
17. นางสาวอังษณา  โพธิจันทร์
18. นางสาวเกล้าฟ้า  คำมุงคุล
19. นายเศรษฐสิริ  บุญศรี
20. เด็กหญิงแพรชมพู  ไกรศร
 
1. นายทวีชัย  ใจพร
2. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
3. นางจิรวรรณ  ศรีนาม
4. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์
5. นางสาวนุชนภา  สุขใจ
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายกฤษนัย  สาเเย้ม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ์ชัย
3. เด็กชายคมสันต์  จุลพันธ์
4. เด็กชายชนะพงษ์  ตึงตระกูล
5. เด็กหญิงชัญญานุช  อ่อนอก
6. เด็กหญิงชินานันท์  มะเค็ง
7. เด็กชายณรงศักดิ์  ผุยอุทา
8. เด็กชายทรงกิตติ  ศรีระบุตร
9. เด็กชายปทุมรัตน์  ก้านท้าว
10. เด็กหญิงปรียากร  หินกล้า
11. เด็กชายพรพิชัย  พรมพุ้ย
12. เด็กหญิงพรสุดา  อยู่ล่าย
13. เด็กหญิงภัทราภรณ์  รัตนวัน
14. เด็กหญิงลลิตา  สิงห์คำ
15. เด็กหญิงวนิดา  พลรัตน์
16. เด็กหญิงวาสินี  ศรีโพนทอง
17. เด็กชายวิทวัส  ศรีษะเเก้ว
18. เด็กชายวิศรุต  ปกป้อง
19. เด็กชายสรชัย  ชัยเดช
20. เด็กชายสุธิชัย  ลิ่วรุจิกุล
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีผุย
2. นางสาวธัญย์ชนก  ธรรมบุตร
3. นางสาวนิตยา  เเพงศรี
4. นางกนกพร  ศรีโพนทอง
5. นายพิชาญ  ใยขันธ์
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทะคุณ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  คำเสียง
3. เด็กชายธนกร  อินทร์ตา
4. เด็กชายธนาดล  คำเสียง
5. นายธีรนัย  ทองคำ
6. นายธีรภัทร  ต่อต้น
7. นางสาวนัฐนันท์  แสงจันทร์
8. เด็กชายนันธวัฒน์  ม่วงอ่อน
9. นางสาวนิตยา  มาลาศรี
10. นางสาวประกายฟ้า  ศรีจันทร์
11. เด็กหญิงปวีณา   อินทร์ตา
12. นายมงคล  คำเสียง
13. นายมงคล  ทองก่ำ
14. นายมนตรี  พลนารี
15. เด็กหญิงวรกานต์  เตชะ
16. เด็กหญิงสุชาดา  อินตา
17. นางสาวสุภาภรณ์  เเหวนเงิน
18. นายอภิชัย  คำทา
19. นายอัครเดช  ชัญชะนันท์
20. นายเติม  อินทร์ตา
 
1. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
2. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
3. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
4. นางสาวปุณยนุช  ขอบเขต
5. นางธัญญลักษณ์  ทองเปลว
 
198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. เด็กหญิงศิริธิดา  ไพศาลสุวรรณ
 
1. นางวงศ์ดี  คุณมาศ
 
199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงผกายมาศ  สารภาพ
 
1. นางสวภัทร  หอมหวล
 
200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายชลัมพล  มั่นคง
 
1. นางกนกพร  ศรีโพนทอง
 
201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงปรางศิรีย์  ปิ่นธานี
 
1. นายสมบัติ  เจียงเพ็ง
 
202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจิราพร  เมอมะนา
 
1. นางสิรินุช  สุขกาย
 
203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. นางสาวอาริกา  ไพบูลย์
 
1. นางวงศ์ดี  คุณมาศ
 
204 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวนฤมล  เจริญชัย
 
1. นางเยาวลักษณ์  น้อยมิ่ง
 
205 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาววิมลพันธ์   ราษีบุตร
 
1. นายสุทัศน์  สาระขันธ์
 
206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายภูรินทร์  ทรงกลด
2. เด็กหญิงแก้วตา  พงษ์สมบัติ
 
1. นางระพีพัฒน์  เหลี่ยมทอง
2. นางสาวนฤมล  จันทร์ทอง
 
207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายภานุวิชญ์  บุนนาค
2. เด็กหญิงอเมเลีย  บุญมีศรีสุข
 
1. นางนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน
2. นางปัทมา  ชลเทพ
 
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายจักรพงษ์  โพธิ์ดี
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สืบสิงห์
 
1. นางสาววริศรา  พรหมคุณ
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  พัฒนาจริยา
 
209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงฐปนีย์  พิบูลย์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ผุดผ่อง
 
1. นางสาวนภามาศ  ธานี
2. นางสาวพิชญ์นรี  มงคลธนกิตติ์
 
210 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายศุภสัณฑ์   สุมานัด
2. นางสาวอรนุช   พรมนรา
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุญสม
2. นางสาวปวีณา  สีหบุตร
 
211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวรชพร   พุฒิประภาส
2. นายสุวนิต  ธรรมบุตร
 
1. นางสาวนภัทร  เชิงหอม
2. นางสาวจิตวิไล  คำภา
 
212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวจันทิมา  ประภาหาญ
2. นายณัชพัฒน์  แสงศรี
 
1. นางสาวบุญญาเนตร  หนองยาง
2. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  แก้วงามสอง
2. นายเขตโสภณ  สีบวงศ์
 
1. นางกัญจนา   ฝักแต้
2. นางสาวพวงผกา  แก้วยงค์
 
214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงจันทิมา  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงญาณิศา  เนื่องไชยยศ
3. เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์อุดม
4. นางสาวปิยะพัชร  ดวงตา
5. นางสาวภัทราพร  พิมพ์จันทร์
6. เด็กหญิงรัตนตรัย  อ่อนเกษ
7. เด็กหญิงศุภพิชญ์  รุญเจริญ
8. เด็กหญิงสกุนตลา  มณีวงษ์
9. นางสาวสรัญญา  พิมสมาน
10. เด็กหญิงเปี่ยมปิติ  ส่งคุณธรรม
 
1. นางไพลี  จันทร์นิยม
2. นางณัฐรดา  สาลี
3. นางผัสนี  พานพรหม
 
215 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงฉัทชนัน  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญชาลี
3. เด็กหญิงณัชชานิษฐ์  สุวรรณศิลป์
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงแก้ว
5. เด็กหญิงบัณณิตา  สีหะบุตร
6. เด็กหญิงบุณยลดา  จูมสิมมา
7. เด็กหญิงพรนิชชา  บุญเลี้ยง
8. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  กิ่งแสง
9. เด็กหญิงศศินา  ดวงศรี
10. เด็กหญิงเอวิตรา  บุดดา
 
1. นายคำภา  ดำพะธิก
2. นางชลัญธร  ดำพะธิก
3. นางสาวปนัดดา  ทองวิลัย
 
216 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬามณี  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงณัฐธัญ  เพียงตา
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  สุวรรณเวียง
4. นางสาวนวรัตน์  ศรีใสย
5. นางสาวพิมผกา  บรรเทา
6. นางสาวพิมพ์ชนก  ชัยรัตน์
7. เด็กหญิงสุกาญดา  ทิพย์ศรี
8. เด็กหญิงสุดาพร  พรหมจรรย์
9. นางสาวสุธาริณี  พรหมเลิศ
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  นามวงษ์
 
1. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
2. นายอุดร  ปิยะวงษ์
3. นางสาวพิสุทธินี  สรสิทธิ์
 
217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงนาราภัทร  แสนสุริย์
3. เด็กหญิงพัฒนาวดี  คำมา
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  เข็มทอง
5. เด็กหญิงมัลลิการ์  จันทร์เทศ
6. เด็กหญิงวิภาพร  พงษ์ธนู
7. เด็กหญิงศศิกาญจน์  สายมั่น
8. เด็กหญิงสิตานันท์   สร้อยจิตร
9. เด็กหญิงอรทัย  แก้วนิมิตร
10. เด็กหญิงอลิศรา  นันทะสิงห์
 
1. นางนิรันดร์  สุภาทิพย์
2. ส.ต.ต.รณเดช  ไสว
3. นางสาวอภิชญา  สุบัณ
 
218 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  คำศิริ
2. นางสาวญาณิศา  ใจงาม
3. นางสาวปิยภัทร  อุดร
4. เด็กหญิงพจน์จนา  ศรีวิชา
5. นางสาวมนันยา  วันสุดล
6. เด็กชายศิริโรจน์  อินภูมี
7. นางสาวสริญดา  เสียงอ่อน
8. นายสิทธิชัย  ดวงใจ
9. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณเย็น
10. นางสาวเบ็ญจมิน  เรือนรส
 
1. นายธนัท  รัตนพันธ์
2. นายนำพล  จุมพิศ
3. นางสาวสารินี  จันคะนา
 
219 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกนกพิชญ์   จันทร์มาลี
2. นางสาวกัญญานัฐ  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพ็งแจ่ม
4. นายธีระพัชร  จันทำ
5. นางสาวพรวิมล  อุทัย
6. นายวิชญาดา  เกษกุล
7. นางสาวศิริลักษณ์  มงคลศิริ
8. นางสาวอรทัย  คล่องใจ
9. นางสาวอรปรียา  จันทำ
10. นางสาวอาริสา  ศรีวิลัย
 
1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
2. นายวิทยา  นาคสมบูรณ์
3. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
 
220 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นางสาวกนกพร  พื้นแสน
2. นางสาวจารุวรรณ  เกิดกล้า
3. นางสาวดวงฤดี  ลิลัน
4. นางสาวพรรณนิภา  ดาวไสย์
5. นางสาวมาริณี  เขียวมณฑา
6. นางสาวสุทธิดา  สง่าเดช
7. นางสาวสุภาพร  ดาวจันทร์
8. นางสาวอารียา  จันทร
9. นางสาวอารียา  ไชยมูล
10. นางสาวไพริน  ระหาร
 
1. นายวฤหัส  รุ่งเรือง
2. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
3. นางสาวนันทนา  เกษมณี
 
221 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกวินธิดา  จอดพิมาย
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ฐานะวัน
3. นางสาวฐิติพร  ใยดี
4. นางสาวดุสิตา  แย้มกลิ่นพุฒ
5. นางสาวปภาดา  เกษา
6. นางสาวพัทธวรรณ  พึ่งพัก
7. นางสาววรรณภา  ใจเรือง
8. เด็กหญิงวริศา  ก้อนแก้ว
9. เด็กหญิงสิรินทรา  วงศ์แจ้ง
10. เด็กหญิงสิริยากร  ส่วงเมา
 
1. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
2. นายภราดร  อยู่เย็น
3. นายณรงค์ฤทธิ์  บุญภา
 
222 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พันธพัฒน์
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  เนาว์ขุนทด
3. เด็กหญิงฐิตาพัตน์   ศรียงยศ
4. เด็กหญิงธนัชชา  จันทำ
5. เด็กชายนพณัฐ  พันธพัฒน์
6. เด็กหญิงนริศรา  เพ็งแจ่ม
7. เด็กหญิงมานิตา  เพ็งแจ่ม
8. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ศรีสังข์
9. เด็กหญิงสริตา  เพ็งแจ่ม
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวนัฏชนก  กองแก้ว
2. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
3. นางเยาวเรศ  เจริญจันทรพันธ์
 
223 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก้วคำ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิลาภักดิ์
3. นางสาวธนภรณ์  ทองสลับ
4. นางสาวปริศนา  มีชัย
5. เด็กหญิงปิยะวรรณ  จันสมุทร
6. เด็กหญิงศศิวิมน  เฉลิมบุญ
7. นายศุภกร  ไกรรักษ์
8. เด็กหญิงอภิญญา  วงค์คำจันทร์
9. นางสาวเฉลิมรัตน์  เขียวอ่อน
10. นายเมฆา  รอดอยู่
 
1. นายสินถาวร  วงศ์ใหญ่
2. นายยุทธนา  การะเกด
3. นางสาวปรางทิพย์  ผลบุญ
 
224 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นางสาวชนิยา  พิมอุทา
2. เด็กชายธนภัทร  แก้วเมือง
3. เด็กชายธีร์ธวัช  คานทรัพย์
4. นายพงศกร  มวลพรหม
5. นางสาวพรรณิภา   ดาวไสย์
6. นายวัชรากร  นวลคำ
7. นายวันชัย  แก่นทอง
8. เด็กชายสุทธิภัทร  วงเวียน
9. เด็กชายอชิตพล  บุญขันธ์
10. นางสาวอารียา  จันทร
 
1. นายวฤหัส  รุ่งเรือง
2. นางสาวนันทนา  เกษมณี
3. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
 
225 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. นายกฤษฎา  พงษ์วัน
2. นางสาวขวัญจิรา  อุดมชัย
3. นายจิรายุส  พิมูลชาติ
4. นายชาญชล  พิมูลชาติ
5. นางสาวธนภรณ์   นันทะสิงห์
6. เด็กหญิงธิดาพร  อินทะพงษ์
7. นางสาวนันธิดา  ดอกพวง
8. นางสาวนิศาลักษณ์  ไชยมงคล
9. เด็กหญิงสุภาพร  เอี่ยมเเสน
10. เด็กชายอนุชา  ศรีจำปา
 
1. นายอำพล  กาบบัว
2. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
3. นางสาววรรณภา  พงษ์ธนู
 
226 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษ  นำชัย
2. เด็กหญิงฐิตาพร  แพทย์หมด
3. เด็กชายณรงศักดิ์  ดวงดี
4. นายธรรมนูญ  เงาศรี
5. นางสาวนพนันท์  ทะวาปี
6. เด็กหญิงพัชรพร  พรมไชยวงค์
7. เด็กหญิงพิชญาภา  เลาเลิศ
8. นางสาววทันยา  จุลพันธ์
9. เด็กหญิงเจนจิรา  สมบัติวงค์
10. เด็กชายเนติภพ  ใสกระจ่าง
 
1. นายวิรัตน์  ศรีพลกรัง
2. นางสาวณัฐรดา  ศิลาชัย
3. นายจักรพล  วงค์จันทร์
 
227 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  บุญเรือง
2. เด็กหญิงกุลนันท์  วงษ์ขันธ์
3. นางสาวณัฐมล  มูลเหล็ก
4. เด็กหญิงตะวันฉาย  ทองมนต์
5. นางสาวปนัดดา  คนหาญ
6. เด็กหญิงปพิชญา  หมื่นไธสง
7. เด็กหญิงวิชญาดา  คำมูล
8. เด็กหญิงสุภาพร   ศรีหะวงษ์
9. เด็กหญิงสุภาลัย  ปัจจัยโภคา
10. นางสาวอธิตยา   ขุนสูงเนิน
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ท้าวด่อน
2. นายบุญเย็น  สาระชาติ
3. นายกิตติศักดิ์  คำศิริ
 
228 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  มูลสาร
2. เด็กหญิงชนัดดา  กุลรังนอก
3. เด็กหญิงณัฐาพร  พื้นผา
4. เด็กหญิงนภสร  ลายสันเทียะ
5. เด็กหญิงปภาดา  เกตหอม
6. เด็กหญิงวรรณิษา  ใยอุ่น
7. เด็กหญิงวรัญญา  ขันแก้ว
8. เด็กหญิงวิไลกานต์  ประสานวงค์
9. เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณดี
10. เด็กหญิงอรวรรณ   เกษร
 
1. นายธนพล  สารภาพ
2. นายณัฐพล  แก้วอาสา
3. นายพัชระ   วงค์เจริญ
 
229 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิลาภักดิ์
2. เด็กชายฐิติโชค  อุทัย
3. นายณัฐวุฒิ  คำใฮ
4. นายทิวากร  นัยนิตย์
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทร์สมุทร
6. เด็กหญิงศศิวิมน  เฉลิมบุญ
7. เด็กชายศุภกร  ไกรรักษ์
8. เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์คำจันทร์
9. เด็กชายเมฆา  รอดอยู่
10. นายเสกสรรค์  ชื่นตา
 
1. นายทรงพล  กะนารักษ์
2. นายเกษมสัญ  ดวงมะณี
3. นายกฤษดา  คำโสภา
 
230 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยากร   ศรีลาชัย
2. นางสาวณัฐธิดา   สุจิตร
3. นายณัฐนนท์   ธรรมดา
4. นายธิติพงศ์   พริ้งเพราะ
5. นางสาวนริศรา   จุลบุตร
6. นางสาวพรศิริ  จันทรสาร
7. นางสาวรัชฎาภรณ์   ศรียันต์
8. นางสาววรัญญา   นามวงศ์
9. นางสาวศิริกานดา   แพทย์นาดี
10. นางสาวเนตรนภา   หงษ์ทอง
 
1. นางสาวยุพาเรศ   พละศักดิ์
2. นายพยุงศักดิ์  บูรณะ
3. นายบดินทร์   วงเลิศ
 
231 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  แพงคำแดง
2. เด็กชายณภัทร  ศรีโพธิ์
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีบุรี
4. เด็กชายธนัฎชัย  ทองสุ
5. นางสาวภัททิยา  เชื้อจันอัด
6. เด็กชายมิณฑดา  บุญเริ่ม
7. เด็กชายศุภกร  ด้วงเผือก
8. นายอภิสิทธิ์  พรทิพย์
9. เด็กชายอิทธิภัทร์  ซุมซุย
10. นางสาวเทวรัตน์  ใจตรง
 
1. นายเอกบดินทร์  ศรีสันต์
2. นายวรวัชร  วิลานันท์
3. นายอานุภาพ  เรืองศรี
 
232 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 1. นางสาวชนิตา  เกตุฐิน
2. นางสาวชนิศร  มณีโชติ
3. นางสาวช่อทิพ  โสภาพ
4. นางสาวฐิติพร  โสรส
5. นายธนาวุธ  มากวิไล
6. นางสาวพัชรี  เกิดดี
7. นางสาวศศิธร  พิมสมบูรณ์
8. นางสาวหนึ่งฤทัย  คำโต
9. นายเชิดชัย  ท้องที่
10. นางสาวโสลดา  กระโพธิ์
 
1. นายจรัส  สุขตะ
2. นายสุทิน  คำพอง
3. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
233 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายชัยวัฒน์  มิตบะสิทธิ์
2. เด็กชายธวัชชัย  อินสุระ
3. นายนวฤกษ์  แก้วพิกุล
4. นายพงษ์พิทักษ์  หมื่นฤทธิ์
5. นายศตวรรษ  แก้วละมุล
6. นายศักดา  จันทร์เขียว
7. เด็กชายศักดิ์ชัย  สีหา
8. นางสาวสุชัญญา  บุระคร
9. นายเชาวรัตน์  ไฟพุฒ
10. นางสาวแก้วกัลยา  แสนแก้ว
 
1. นางสาวอุทัย  ผมทอง
2. นายบรรพต  วรรณวงษ์
3. นายณัฐวัฒน์  วันดี
 
234 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงชีวพร  ศาลางาม
2. เด็กหญิงรุจิระ  วรรณชา
 
1. นางฉวี  กลิ่นไธสง
2. นางสาวกนกกานณ์  พลคำ
 
235 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  เชื้อเคน
2. เด็กหญิงอมรทิพย์  กล้าหาญ
 
1. นางสุวภัทร  ศรีนวล
2. นางอาภาภรณ์  ถิตย์รัศมี
 
236 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญนันท์  คนหลัก
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จำเริญทรัพย์
 
1. พันจ่าเอกอรรถพล  เข็มแดง
2. นายปัญญาศักดิ์  นิลเพ็ชร
 
237 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรางฉาย  รุนอ่อน
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  ศิริเทศ
 
1. นายธราเทพ  ศรีเกษ
2. นายสุรัตน์  ประพาฬ
 
238 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 1. นางสาวขวัญชนก  ปิ่นหอม
2. นางสาวศุภดา  กันทรประเสิรฐ
 
1. นายนิวัฒน์  ศรีเลิศ
2. นายทวน  โคษา
 
239 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวทิพติยา  แก้วจันทร์
2. นางสาวอรวรรยา  แซ่โซ่ง
 
1. นางสาวยอดกัลยาณ๊  ลับแล
 
240 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณัฐกมล   คำสุข
2. นายบารมี  สายพันธ์
 
1. นางสาวสาคร  คุมมินทร์
2. นางวิภาษณีย์  เกิดนอก
 
241 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. นายภูมินทร์  ชัยชนะ
2. นางสาวมลนภา  เสนคำสอน
 
1. นางพรทิพย์  เกียรติวีรวัฒนา
2. นายคณิต  สิ้นโศรก
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงคริมา  ศรีหา
 
1. นายเฉลียว  ศิริดล
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ชื่นจิตร
 
1. นางสาวอรอุมา  วิสัย
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  โพธิ์ขาว
 
1. นายพชรพล  ทินบุตร
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายภานุพงศ์  จิตรเที่ยง
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายธวัฒน์ชัย  สีสด
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายธนภัทร  ไชยพันนา
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
 
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวณัฐพร  วงศ์ไชยา
 
1. นายพชรพล  ทินบุตร
 
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายธนธรณ์  จำปางาม
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงดากานดา  ธรรมบันเทิง
 
1. นางสาวอรอุมา  วิสัย
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงสโรชา  พลขันธ์
 
1. นายธีระเดช  ทองอินทร์
 
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายชนะชัย  มุงคุณคำชาว
 
1. นางสาวสุทธิญาดา  จันทร์วิวัฒนากูล
 
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิสา  ศิรินู
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
254 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวพรรณรพี  มีชัย
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
255 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายพิชนุพันธ์   โทนุบล
 
1. นางสาวชลดา  สิงหกุล
 
256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายสรวิศ  แหวนเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
 
257 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีบาง
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
258 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรวษา  ผดุงกิจกาญจน์
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
 
259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายนิรวิทย์  ชิณวงค์
 
1. นางประนอม  ชาวสุรินทร์
 
260 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายกฤษกร  ยอดจักร์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
 
261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุปราณี  บุตรราช
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวสุจิตตรา  สุทธิพงษ์
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวธารา  อ้นบำรุง
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
264 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายทศพล  คณิต
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวดารารัตน์  บัวหอม
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงนันทกร  กองเกิด
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
267 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายพันธ์รวิชญ์  พันธ์โบ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัทราวลี  สิทธิสร
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
 
269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา 1. เด็กชายธนพล  ชื่นชม
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
270 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวอุทุมพร  ภิยาชัย
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นางสาวอรวรา  ดาวสุข
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
 
272 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวพรจันทร์  โพธิ์พรม
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
273 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. นางสาววรนุช  คำประภา
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
274 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  ศรีพอง
2. เด็กหญิงวรรชรินทร์   ทองมันปู
 
1. นางปองกมล  แก้วคูณ
 
275 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงงามฟ้าใส  เสาเวียง
2. เด็กหญิงจิดาภา  เบ้าทุมมา
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นางสาวนาฎชฎา  ทองบุบผา
 
276 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. เด็กชายก้องกิดากร  ศรีมาศ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุทธานุ
 
1. นายจิรศักดิ์  วงศ์จอม
2. นางสาวกฤษณวรรณ  วงศิริ
 
277 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงธาร
2. เด็กหญิงปนัดดา  บริสุทธิ์
 
1. นางลาวัลย์  สังวรณ์
2. นางสาวมยุรี  บรรจบพุดชา
 
278 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายสิรดนัย  เวชสุวรรณกิจ
 
1. นายวิเชียร  สืบวงศ์
 
279 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงยุพา  คำผาง
 
1. นางนภาลัย  สติมั่น
 
280 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายศักดิธัช  ศรียันต์
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
281 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. เด็กชายธานินทร์  ขัวญอ่อน
 
1. นายไชยวัติศิลป์  พิมพัก
 
282 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  สารีอาจ
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
283 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายชยพล  รัตนะวัน
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
284 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวนันทิยา  วงษ์พินิจ
 
1. นางนภาลัย  สติมั่น
 
285 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายพีระพัฒน์  หาระไชย
 
1. นายวิเชียร  สืบวงศ์
 
286 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กชายราเชนทร์  ในทอง
2. เด็กชายศรายุท  เสดา
3. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ในทอง
 
1. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
2. นายธีรพงษ์  ช่างสลัก
 
287 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายธนกฤต   บุญสุภา
2. เด็กชายธนาพล   ทองเหมือน
3. เด็กชายธีรภัทร   แก้วรักษา
 
1. นายอดุลย์  แก้วภักดี
2. นายดนัย  แสงสิงห์
 
288 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กชายปฏิภัทร  ฉิมพินิจ
2. เด็กชายพจน์มนตรี   สีหะจันทร์
 
1. นายพงศกร  ตีบกลาง
 
289 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขวงค์
2. เด็กชายพรภวิทย์  กินรา
3. เด็กชายวชิระ  หาวะโคตร
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
 
290 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายปุณณวิช  ทองแย้ม
2. นายอติวันต์  ศรีอำนาจ
3. นายอุมศักดิ์  สุนันต๊ะ
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
2. นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ
 
291 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายกรวิชญ์  ปัตตาละตะ
2. นายมนูญ  สมศรี
3. นายวิศิษฎ์  หอมคำ
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นางสาวนางสาวนาฎชฎา   ทองบุบผา
 
292 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระดุมทองวิทยา 1. นายบวร  ศรีโครต
2. นายวุฒธิชัย  สุขหล้า
3. นายอัศวิน  แก้วรักษา
 
1. นายขุนทอง  สุขทวี
2. นายธนะสิทธิ์  พรหมทอง
 
293 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกฤษฎากรณ์  ศรีมาศ
2. นางสาวธนารีย์  ตาแสง
3. นางสาวอังศนา  เรืองสาย
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
2. นายวิฑูรย์  ปาเส
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายชัยธวัช  พันธ์ทอง
 
1. นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงชนินาถ  ไกรสีทุม
 
1. นางสาววิไล  ทะวีสุข
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายอโนชา  การะเกษ
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายเรืองศักดิ์  โชคดี
 
1. นายกวี  ซุยทอง
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงปานตะวัน  บุญขาว
 
1. นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงสุวิชาดา   ศาลา
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายพิชฌากร  สาอุด
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวปภัสสร  ไขแสง
 
1. นางธัยมัย  มลัยไธสง
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวพิรญาณ์  ศรภักดี
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวธัญชนก  เกี่ยวศรีกุล
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยา 1. นางสาวพัฒนดา  มณีวรรณ
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนิราภร  บัวหอม
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายเอกบุรุษ  โภคพันธ์
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  โนนสูง
 
1. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายปรัชญา   ทองหล่อ
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายเกียรติภูมิ  ปะนามะทัง
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศกร  พลซา
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  สายวงศ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงทิวากร  ปรางสุข
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวอรดา  ฝาใต้
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงสุมินตร  โกศล
 
1. นายศรายุทร  ประสานศรี
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงจุฑามณี  สุขมี
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ปิยกรศาสตร์
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทิพย์
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายทศพร  ใจดี
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายอังคาร  สืบสิทธิ์
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายวชิระ  พัวจรัสรุ่งสกุล
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวสายพิณ  จันครา
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวแพรวไหม  สาโสธร
 
1. นางนพวรรณ  จำนงค์ศรี
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงเรืองริน  ศรีเทศ
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงสุฎาพร  พิมพะนิล
 
1. นายศรายุทร  ประสานศรี
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิง นภาทิพย์  สัยชาญ
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  สถานพงษ์
 
1. นางสาวรัชตา  กลิ่นแก้ว
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายเพชรายุธ  สีนวน
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ปางสุข
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวอทิติญาภรณ์  ศรีสุนนท์
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงพรทิพา  สุขเสมอ
 
1. นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
 
1. นางธันยมัย  มลัยไธสง
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พันธ์งาม
 
1. นายศรายุทร  ประสานศรี
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายนายทศพร  คำเพชร
 
1. นายประภัสรา มาสกุล  มาสกุล
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวปทิตตา  บุดดาวงศ์
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายทัตธน  นวลสังข์
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  ปรือปรัก
 
1. นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  สายวงศ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุปาญญ์  สุขศิริ
 
1. นางสาวเมษา  เพ็งชัย
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกัณฐิกานต์  วารสุข
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวสุพิชชา  รัตนพันธ์
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวอภิญญา  โนนสูง
 
1. นายพิสิฐ  คามวัลย์
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตติกา  แก่นโพธิ์
 
1. นางสาววิไล  ทะวีสุข
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายจิราวัฒน์   หมั่นหยวก
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายเกียรติภูมิ  อุ่นจิตร
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายอาชาไนย์   แสงมาศ
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายมงคล  ทานนท์
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายไววิทย์  อัศดร
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายอานุภาพ  บุญศักดิ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเพ็ง
 
1. นายสุตพงศ์  สีดาฮด
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายอภิรักษ์  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงศิริวิภา  ทองแปลง
 
1. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวทัชชกร  พวงพันธ์
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายธีระศีกดิ์  สารทอง
 
1. นางยุพยงค์  ไทยเครือวัลย์
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  กับมีผล
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  สาลีกุล
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีขว่าง
4. นายรัฐกิจ  วรรณทอง
5. นางสาวรัตนาภรณ์  สิงหชาติ
6. นางสาววิชญาดา  เรืองคำ
7. นายอัศราวุธ   ไชยทอง
8. นายเสริมศักดิ์  สิทธิชล
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
2. นางบังอร  นิลดำ
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
2. นายทัตธน  นวลสังข์
3. เด็กชายปวีณ  จิตรโภคา
4. นางสาวพรวลัย  พรมประดิษฐ์
5. นางสาวพิรญาณ์  ศรภักดี
6. นายวชิระ  พัวจรัสรุ่งสกุล
7. นางสาววิมลรัตน์  สมทิพย์
8. นางสาวอทิติญาภรณ์  ศรีสุนนท์
9. นายไววิทย์  อัศดร
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
2. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
3. นางกนกอร  มูลสาร
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาวัน
2. นายฉัตรชัย  สุดประเสริฐ
3. เด็กชายทวิวัฒน์  ศรีชนะ
4. นางสาวธนากร  วราพุฒ
5. นายนพรัตน์  ครุฑพันธ์
6. เด็กชายพัฒนวัฒน์  สาประวัติ
7. นางสาวพิชญาภา  ปักโคทะกัง
8. เด็กชายวัชรพงษ์  ศรีหาภาค
9. นางสาวสวรรยา  พละชาติ
10. นางสาวสุดาภา  บัวพันธ์
11. เด็กหญิงสุวิชาดา   ศาลา
12. เด็กชายหาญไชย  หอชัย
13. เด็กชายอานุภาพ  บุญศักดิ์
14. นางสาวเป็นหนึ่ง  สายวงศ์
15. นางสาวแพรวไหม  สาโสธร
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
2. นายนพวรรณ  จำนงค์ศรี
3. นางสิริญาพร  โยธี
4. นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย์
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกมลเทพ   ยมภักดี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงกาญจนา    มาสูงเนิน
4. เด็กหญิงจันทิมา   บุญเริ่ม
5. เด็กหญิงจุฑามาศ   สุธงษา
6. เด็กหญิงชาคริยา   เทียนขาว
7. เด็กหญิงณัฎฐ์วดี   เทียนขาว
8. เด็กชายธนากร   แสงมาศ
9. เด็กหญิงธารารัตน์   จันทอง
10. นายนรพัทร   สุกใส
11. นายปรัชญา   ทองหล่อ
12. เด็กหญิงพิกุลทอง   แสงมาศ
13. เด็กหญิงรัตนา   แดงงาม
14. นายวุฒิชัย    อะมะมูล
15. เด็กหญิงอลีนา   จันทอง
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
2. นายสุตพงศ์  สีดาฮด
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัลยารัตน์  โนนกลาง
2. เด็กหญิงจุฑามณี  สุขมี
3. เด็กหญิงทิวากร  ปรางสุข
4. นางสาวนวลปรางค์  โพธิวัฒน์
5. นางสาวปทิตตา  บุดดาวงศ์
6. นางสาวปภัสสร  ไขแสง
7. นางสาวปภัสสร  ไชอุดม
8. นางสาวปานไพลิน  บุญเกิด
9. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมทอง
10. นางสาวรัตนาภรณ์  ปางสุข
11. นายศักรินทร์  วิเศษวงศ์สกุล
12. นายสิทธินนท์  คงบัว
13. เด็กหญิงสุมินทรา  สุขโจ้
14. นางสาวเพชรรดา  พิลาแดง
15. เด็กหญิงเรืองริน  ศรีเทศ
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
2. นางธันยมัย  มลัยไธสง
3. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
4. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกัณฐิกานต์  วารสุข
2. เด็กชายณัฐพงศกร  พลซา
3. นางสาวทัชชกร  พวงพันธ์
4. นางสาวธัญชนก  เกี่ยวศรีกุล
5. นายนิติภณ  พรรษาวนัส
6. เด็กชายพิชฌากร  สาอุด
7. นางสาวอรดา  ฝาใต้
8. เด็กชายอโนชา  การะเกษ
9. นายเกียรติภูมิ  ปะนามะทัง
10. นายเชิดธวัช  บุญสร้อย
11. นายเพชรายุธ  สีนวน
12. เด็กชายเอกบุรุษ  โภคพันธ์
 
1. นางพิมพิลา  หมื่นศร
2. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
3. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง
4. นางสาวเมษา  เพ็งชัย
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายกนก  แสงจันทร์
2. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
3. นางสาวณัฏฐาภรณ์  วงศรี
4. นายทัตธน  นวลสังข์
5. เด็กชายปวีณ  จิตรโภคา
6. เด็กชายปุณยวีร์  หล้าคำ
7. นางสาวพรวลัย  พรมประดิษฐ์
8. นายพัชรพล  ด้วงลอย
9. นางสาวพิรญาณ์  ศรภักดี
10. นายวชิระ  พัวจรัสรุ่งสกุล
11. เด็กชายวิมลรัตน์  สมทิพย์
12. นางสาวศรัยฉัตร  ฉัตรรัตนพงษ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
3. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
4. นางกนกอร  มูลสาร
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตติกา  แก่นโพธิ์
2. นายจีรวัฒน์  เอกศิริ
3. เด็กหญิงญาณิศา  วันทะวงษ์
4. เด็กชายฐิติพันธ์  ชราศรี
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยวัฒน์
6. เด็กชายธนชัย  เวียงคำ
7. เด็กหญิงบีมัลลิกา  ศรีโสดา
8. เด็กหญิงปราณปรียา  ชารี
9. เด็กชายภูวเนตร  จันทรัตน์
10. นายมงคล  วรบุตร
11. เด็กชายรัตนากร  แก้วคำ
12. เด็กหญิงลลิตภัทร  ราชรินทร์
13. เด็กหญิงวริษา  แก่นโพธิ์
14. เด็กหญิงศรัญญา  ชารีวงศ์
15. เด็กชายศุภกร  ศิริปี
16. นายสิทธิชัย   ชารี
17. เด็กหญิงอารยา  ชาลี
18. เด็กหญิงเกศแก้ว  ชาลี
19. นายเจษฎา  เรืองศรี
20. นายเฉลิมพล  อินธิเดช
 
1. นางสาววิไล  ทะวีสุข
2. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
3. นางสาวอำนวย  ไกรสีทุม
4. นางสาวจาระไน  ศรีสุธรรม
5. นางสาวประไพศรี  พุฒพวง
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายคงเดช  ต้นตะยอด
2. เด็กชายจักริน  โกศล
3. เด็กชายจารุวิทย์  สมหลง
4. นางสาวจิรายุ  ปัทมะ
5. เด็กหญิงชนิสรา  สุขชาติ
6. นางสาวณัฐวิกา  มะโนไพร
7. นางสาวณัทฐิยา  รุณเจริญ
8. นางสาวธมนวรรณ  จำปาทอง
9. เด็กหญิงธันยพร  อ่อนอินทร์
10. นางสาวธิดารัตน์  วงค์ศรี
11. เด็กชายธีรโชติ  วงษ์แก้ว
12. นายนราธิป  สิงห์เสน
13. เด็กหญิงประกายดาว  จวบสมบัติ
14. เด็กหญิงปรัชญา  ด่านสกุลมีศรี
15. เด็กชายภูมรินทร์  เอกทัน
16. เด็กชายภูมิศักดิ์  พวงพิมพ์
17. เด็กหญิงวรรณิดา  พันธุ์สุโพธิ์
18. นางสาวสกาวเดือน  ทวีบุญ
19. นางสาวอรวรรณ  ใจทอง
20. นายเรืองศักดิ์  โชคดี
21. นางสาวเสาวภาคย์  พละศักดิ์
 
1. นายกวี  ซุยทอง
2. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
3. นายธนาวิท  แสนสุกใส
4. นายอานุภาพ  เรืองศรี
5. นางสาวอินทร์ธุอร  นิกพิมพ์
6. นายณัฐพล  แก้วอาสา
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 1. เด็กชายจิระพันธ์   หนองหว้า
2. เด็กชายชลากร  อุดรพันธ์
3. เด็กชายนนทวัฒน์  บุตรดาวงค์
4. เด็กชายพิทักษ์  สำเนียงหวาน
5. เด็กชายสุริยฉัตร  บุตรดาวงค์
6. เด็กชายโชคทวี  แสนแก้ว
 
1. นายธีระยุทธ  เด่นดวง
2. นางสาวสรัญญา  สิตะพงษ์
3. นางอันติมา  ใจดี
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายชัยพิพัฒน์  สมจิตร
2. เด็กชายธนาบัตติยา   ธรรมชาติ
3. เด็กชายปฐมพงษ์  กาญจรัส
4. เด็กชายพัชทรนันท์  ผามณี
5. เด็กชายภัชทรนนท์  ผามณี
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
3. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายจักรกริช  จันสีดา
2. เด็กชายพรพิพัฒณ์  ตลาดขวัญ
3. เด็กหญิงพิชญภา  แสนสุข
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อันทะโคตร
5. เด็กชายศิริศักดิ์  เทนสุนา
6. เด็กชายสรกฤช  สาลี
 
1. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
2. นายปิยะบุตร  ประวัติพงษ์
3. นายรัฐกร  แผ่นแก้ว
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ประสาร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โจมสติ
3. เด็กชายบุญสม  ทุ่มโมง
4. เด็กชายสรวิศ  อารีพงศ์
5. เด็กชายเจตน์รังสรรค์  สำราญ
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
2. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
3. นายวิเชียร  สืบวงศ์
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายพงศภัค  ลำเจียก
2. นายวรเมฐ  ศรีสังขาล
3. นายสิริชัย  ฑีฆะ
4. นายสุริยา  ยศธะเสน
5. นายเทพชัย  จตุรพรพิพัฒน์
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
2. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
3. นางสาวบุษยภัค  ธรรมสัตย์
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชัยวัฒน์   ทาระ
2. นายปิยเวช   สาดา
3. นายภานุวัฒน์  บุญใหญ่
4. นางสาววิภาดา   ศรีนาด
5. นายศักดิ์ชัย   บัวงาม
 
1. นายสมโภชน์  สุวรรณ์
2. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
3. นายอุดมกานต์  แพงอก
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกรกนก  ละม่อมพร้อม
2. นายจิรัฏฐ์  นิรัตน์บัลลังก์
3. นางสาวฐิติญาดา  สุตะพันธ์
4. นายทรงพล  รัตนา
5. นางสาวนพัฒชา  พุฒพิมาย
6. นางสาววิภาดา  สงวนหงษ์
 
1. นายปิยะวุฒิ  พวงแก้ว
2. นายปกาศิต  ศรแก้ว
3. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายชัยณรงค์  อินตะนัย
2. นายนฤเบศร์  สอนพินิจ
3. นายอดิศวร  ธรรมรัตน์
4. นายอภิวัฒน์  กาญจรัส
5. นายอานนท์  บุญลือ
6. นางสาวอิสริยาภร  ศรีบุญโฮม
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
3. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกรองกาญ  นายน้อย
2. นางสาวกานธิดา  พงษ์วัน
3. นางสาวจอมรุจา  สรรพศรี
4. นางสาวจอมรุจี  สรรพศรี
5. เด็กชายจักรกริช  จันสีดา
6. นางสาวจันทร์สุดา  กึ่งวงษ์
7. เด็กชายจิรภัทร   ศิวะรัตน์
8. นางสาวจิราวดี  บำรุงวัตร์
9. นายชินวัตร  จันทร์เทศ
10. นายญาณพล  นิธิกุมภี
11. นางสาวณัฎชยากานต์  โกศลคุณวัฒน์
12. นางสาวณัฐนิช   ศรีสังวร
13. เด็กชายธนารักษ์   บุษบงค์
14. นายนัฐพล  ศรีพรหมมาศ
15. นางสาวนิธิพร  ก้อนทอง
16. นายนิธิวงศ์   ขันสิงหา
17. นายประดิษฐ์  ปัญญาสูง
18. นายปราโมทย์  งามแสง
19. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองเพ็ชร
20. นายปิยะวัฒน์  กรีสวาสดิ์
21. นายปุณณพัฒน์  ชุมแก่น
22. นายพงศ์พสิน   ศรีเพ็ชร
23. เด็กชายพรพิพัฒน์  ตลาดขวัญ
24. นางสาวพัชราภรณ์  ครัวกระโทก
25. เด็กหญิงพิชญาภา  แสนสุข
26. นางสาวภัณฑิลา  จันทร์นิยม
27. นายภูวกฤต  ศรีเพ็ญ
28. เด็กชายวรวุฒิ  เพ็ชรนาม
29. นายวิทวัส  สุยะต๊ะ
30. นางสาววิไลวรรณ  ดวงมาลา
31. นายวีรภัทร  พุทธสวัสดิ์
32. นางสาวศิริกัญญา  กิ่งเกษ
33. เด็กชายศิริศักดิ์  เทนสุข
34. นายศุภกร   จังอินทร์
35. เด็กชายสรกฤช  สาลี
36. นางสาวสุกัญญา  ลาเลิศ
37. นายอนันทชัย  สวนดี
38. นางสาวอภิญญา  โนนสูง
39. นางสาวเสาวภรณ์  คุณรัตน์
40. นายโกฎล  มลัยไธสง
 
1. นายเอกรัตน์  ลับโกษา
2. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
3. นายธนากร  คงสมมนต์
4. นางสาวศิโรรัตน์  ทนงค์
5. นางสาวมธุรส  แก้วหารอด
6. นายปิยะบุตร  ประวัติพงษ์
7. นายรัฐกร  แผ่นแก้ว
8. นายวชิรภัทร  แพงอก
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายกริชศักดา  สาขา
2. นางสาวจิดาภา  โสภาลี
3. นายจิรพัฒน์  สมศรี
4. นางสาวจิราวดี   ดอกคำ
5. นางสาวชฎาวรรณ  ทองจันทร์
6. นางสาวชนานันท์  บุษราคัม
7. เด็กชายชัชพิภูมิ   พรหมทา
8. นางสาวฐิตาภา  ศิริโสตณ์
9. นายฐิติภัทร   พรหมคุณ
10. นางสาวฐิติมา  พิมพา
11. นายทินภัทร   บุษบา
12. นายธนวิทย์   บรรลุศิลป์
13. นายธวัชชัย  พวงเพรช
14. นางสาวธารทิพย์  ศรีเชียงหาม
15. เด็กชายนพณัฐ  รัตนวัน
16. นางสาวนภัสวรรณ  กุหลาบขาว
17. นางสาวบุญธีรา  แฝงบุญ
18. นางสาวปณิดา   สิทธฺิคุณ
19. เด็กหญิงปภาพินท์  แผ้วไธสง
20. เด็กหญิงปิยธิดา  ดิษฐ์ประสพ
21. นางสาวปิยธิดา  ฉลาดเอื้อ
22. นายพชร  ถิระโคตร
23. เด็กหญิงพนิชดา  แดงบุญเรือง
24. นางสาวพรชนก  จึงตระกูล
25. นางสาวพรพิมล   นาริต
26. นายพานทองแท้  บุญชิต
27. เด็กชายพีรณัฐ   วงค์ขันต์
28. นางสาวภัทราพร  สระแก้ว
29. นายภูริพัฒน์  คำหล้า
30. นางสาวรัชนีกร  วรรณวงษ์
31. นายวชิรวิทย์  บัวทอง
32. เด็กหญิงวราภรณ์  ผันพลี
33. นางสาววิชญาพร  นามภักดี
34. เด็กหญิงศลิษา  ทองดี
35. เด็กหญิงสุพัชญา   สุตะพันธ์
36. เด็กหญิงอทิตยา  เหมือนลา
37. นายอัมรินทร์  ผันพลี
38. นางสาวิพิชชาภา  ชัยชาญ
39. นายเจนณรงค์   ชมชื่น
40. นายเทวินทร์   นามรัตน์ศรี
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
2. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
3. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
4. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง
5. นายสุรศักดิ์  พะประโคน
6. นางจิตรดา  แจ่มปัญญา
7. นางกัญญารัตน์  พรหมคุณ
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา 1. เด็กชายอิทธิ  จันทราภรณ์
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายจิระวัฒน์  หมื่นหยวก
 
1. นายศักดิ์ดา  บัวศิริ
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายเลิศพิพัฒน์  จามะรีย์
 
1. นายมนต์ตรี  ขันทองคำ
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณัฐิวุติ  กิ่งเกษ
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. นายวรวุฒิ  สุมนทา
 
1. นางสาวมัณฑนา  ขันวงษ์
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายชินวัฒน์   อรัญทม
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายอนันทชัย  สวนดี
 
1. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงพัชรธิดา  คำวิเศษ
 
1. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอาจรีย์  มีสัตย์
 
1. นางอำมาลา  เกตษา
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญธรรม
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา    
387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ไพรวงศ์
 
1. นายบุญญฤทธิ์  บุญเลิศ
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ราชบุบผา
 
1. นายธณรัชต์  ดีพูน
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวนภา  อุตสาหะ
 
1. นายภัทรา  ตาอุด
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กชายธนกฤต  เนระจุล
 
1. นายชัยวัฒน์  จันพริ้ง
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 1. นายตรีเพชร  สมจันทร์
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. เด็กชายพีระวัตร  เสาตรง
 
1. นางกมลชนก  สมร
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. นายทองดี  สาระมู
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายธนายุทธ์  หาญชัย
 
1. นางสาวอาลิตา  วงศ์บา
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายณัฐดนัย  ไชยกระโทก
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายภูชิต  พาทอง
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  อ้วนมะโฮง
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลปากดี
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจิราพร   หลวงรักษ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ   มะลิลา
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงพิชญภา  แสนสุข
 
1. นายสุทธิกุล  กอกหวาน
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงสิริยากร  นบนอบ
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสลัลรัตน์  แหวนเงิน
 
1. นายสุตพงศ์  สีดาฮด
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจิราวดี  บำรุงวัตร์
 
1. นายเอกรัตน์  ลับโกษา
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายจิระชัย  พึมขุนทด
 
1. นางนางกชพร   สมสะอาด
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. เด็กชายโชคภูชิต  ไชยสิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  โยงรัมย์
 
1. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายนพัสกรณ์  ชื่นชม
 
1. นางจริยา  แก้วลอย
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. นายทองดี  สาระมู
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายวุฒิไกร  พิมาทัย
 
1. นางรุ่งทิพย์  ยงเพชร
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายจิรานุวัฒน์  บังเอิญ
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายกฤษณพงศ์  แก้วประดับ
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจิราพร   หลวงรักษ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ   มะลิลา
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรภร  เติมทานาม
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  แก้วมูล
 
1. นายณรัช  มีผล
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อสิพงษ์
 
1. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวนัทธ์ชนัน  พละศักดิ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวสิริยากร  นบนอบ
 
1. นางสาวสุณัฐชา  มหาคามินทร์
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. นางสาวพณิดา  โสพันธ์
 
1. นางสาวธันยพร  สะสมผลสวัสดิ์
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายวาสิษฐ์  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กชายพีรณัฐ   สมพงษ์
 
1. นายเอกชัย  สารชาติ
 
425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายสรวิศ   อารีพงศ์
 
1. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. เด็กชายโชคภูชิต  ไชยสิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. นายอัครเดช  เกษแก้ว
 
1. นางเยาวดี  งามแฉล้ม
 
428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. นายทองดี  สาระมู
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายวุฒิพงษ์  บุญหวาน
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายชินวัฒน์   อรัญทม
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงพิชญภา  แสนสุข
 
1. นายศิโรรัตน์  ทนงค์
 
432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กหญิงพรรณิษา  ศิริเนาว์
 
1. นายคณพศ  ขำผา
 
433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  จุ๋ยสวี
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นางสาวจิราพร  หลวงรักษ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มะลิลา
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจิราวดี  บำรุงวัตร์
 
1. นางสาวมธุรส  แก้วหารอด
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาววัชรีพร  ชื่นจิตร
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  สถาวร
 
1. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
 
439 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายคณากร   ขุขันธ์เขต
2. เด็กชายชยุตม์   ศรีลา
3. เด็กชายธนบัตร   วันศรี
4. เด็กชายนพเก้า    อุตสัง
5. เด็กหญิงบรรณฑรวรรณ    ขันทอง
6. เด็กชายบุญญวัตต์  อ่ำประเสริฐ
7. เด็กหญิงปาริฉัตต์  วรรณทวี
8. เด็กชายพชร   หิรัญเรือง
9. เด็กชายวศิน   แก้วเขียวงาม
10. เด็กชายวุฒิชัย   ศรีรักษา
11. เด็กชายอภิรักษ์    ทองพูล
12. เด็กชายเทพชัย  พรมนิ่ม
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นายพันกร  มนทอง
3. นางสาวพุทธรักษา   ถิระโคตร
4. นายอิทธิรัฐ  บุตรภักดี
 
440 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤติมา  ลายันต์
2. เด็กหญิงกัญญาพร  ศิลาวงศ์
3. เด็กชายจรัสพงศ์  คงผาสุข
4. เด็กหญิงจิราพัชร  เย็นอนงค์
5. เด็กชายฐานนันตร์  ธงภักดี
6. เด็กชายฐิติพงศ์  แสงงาม
7. เด็กชายธนากร  ศิลามุข
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์  งามแสง
9. เด็กชายพงศธร  ษรจันทร์ศรี
10. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผิวเรือง
11. เด็กชายภูเบศ  สุขสำอาง
12. เด็กชายวัชสัณห์  จันทะเสน
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
3. นายวีระชัย  สายโส
4. นายปิยะวุฒิ  พวงแก้ว
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิง สุชานันท์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายจอมพล  ไชยศรีษะ
3. เด็กชายฐาปกรณ์  แสงบุญ
4. เด็กชายนพรัตน์  วิมุตติ
5. นายบูรพา  อายุวงศ์
6. เด็กหญิงปารีนา  สิงหะ
7. เด็กหญิงภัสกมล  พุฒมาลา
8. เด็กชายวรรณนิษา  ไตรโยธี
9. เด็กหญิงสร้อยสุดา  อินทร์ชื่น
10. เด็กหญิงสุทธิมนต์  ศรีสุวรรณ
11. เด็กหญิงอมลธีรา  สุกใสย์
12. เด็กหญิงอาริษา  เรื่องรักษ์
 
1. นายกิตติพงษ์  ประทุมสินธุ์
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกนกพรรณ  วิชิต
2. นายกรณ์ธนัช  บุญนะรา
3. นางสาวกัลยณัฐ  รศพล
4. นางสาวชรินรัตน์  ศรีสุวรรณ์
5. นายตะวัน  วิลา
6. นางสาวนรากร  หลวงสนิท
7. นางสาวศิริพร  บัวบุญ
8. นายสารัช  จันทร์ดา
9. นายอดิศักดิ์  พลลี
10. นายอัครเดช  งานพรหม
11. นางสาวอารีรัตน์  ดิษฐ์ประสพ
12. นางสาวโสรยา  วงษ์ขันธ์
 
1. นายอุดมกานต์  แพงอก
2. นายสมโภชน์  สุวรรณ์
3. นายจีระศํกดิ์  ธนเกียรติไพศาล
 
443 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายกฤษกร  เสาแก้ว
2. นายฐาปกรณ์  สิมมาเคน
3. นายดนัยวุฒิ  ศรฤทธิ์
4. นายทิชทวัช  ภักพวง
5. นายธนวัฒน์  เกษสงเคราะห์
6. นายพงษ์พิพัฒน์  หาญบัญญัติ
7. นายพาสุข  ร่ำรื่น
8. นายมงคล  ทานนท์
9. นายยศกร  จันทร์แจ่ม
10. นายรัฐภูมิ  ขุขันเขต
11. นายอภิวัฒน์   คำแก้ว
12. นายอังคาร  สืบสิทธิ์
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
2. นายอภิสทธ์  หลวงเดช
3. นายมงคล  เพประโคน
4. นางสาวศศิธร  บุญเนตร
 
444 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกานติมา  เกตุขุนทด
2. นายจิรัฏฐ์  นิรัตนบัลลังก์
3. นายณัฐนนท์  พรหมคุณ
4. นางสาวปัทมา  บุญภามา
5. นางสาวพรวรินทร์  อัครเกริกณรงค์
6. นายภัณฑไชญพัสฒ์  จิวตระกลู
7. นายวรเชษญ์  อสิพงษ์
8. นางสาววิภาดา  สงวนหงษ์
9. นางสาวสุธาสินี  จันทร์พราว
10. นางสาวอารียา  เจริญสุข
11. นางสาวอุษณีย์  เข็มรักษ์
12. นายโอบนิธิ  เจียมเจริญศักดิ์
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
3. นายวีระชัย  สายโส
4. นายปิยะวุฒิ  พวงแก้ว
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกิติยา  พันธ์แก่น
2. เด็กชายกีรติ  พงษ์วัน
3. เด็กหญิงจิติญาภรณ์  เทพบุรี
4. เด็กชายชนม์ชนันท์  ใจมนต์
5. เด็กชายชยพล  บุญกู่
6. เด็กหญิงชลธิชา  ขุมเงิน
7. เด็กหญิงชุติมา  กระบวนศรี
8. เด็กหญิงฐิติมา  เหลี่ยมทอง
9. เด็กชายณัฐพล  ใจดี
10. เด็กชายธนกร  ดวงตา
11. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปราถนา
12. เด็กชายนิธิพงษ์  สถานพงษ์
13. เด็กชายปราโมทย์  ยกพล
14. เด็กชายปรีชา  ไชยนะรา
15. เด็กหญิงปานรพี  ประนอม
16. เด็กหญิงปิยะดา  วงวิจิตร
17. เด็กชายพรหมรินทร์  ศรีสิงห์
18. เด็กชายพลจัตวา  อุตส่าห์
19. เด็กหญิงพิมพิมล  บุสบก
20. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สถานพงษ์
21. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์สมบัติ
22. เด็กหญิงภัทรจิรา  สาธุวงษ์
23. เด็กชายภานุวิชญ์  กันทะพันธ์
24. เด็กหญิงรัตนวลี  แพงมาก
25. เด็กชายฤกษ์ณรงค์  บุญรัมย์
26. เด็กหญิงวนิดา  ชาญเชี่ยว
27. เด็กหญิงวาริณี  ศิริวงศ์
28. เด็กชายวุฒิพงษ์  สำรวย
29. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ประมาณ
30. เด็กหญิงศิริขวัญ  วิเศษพงษ์
31. เด็กหญิงสมฤทัย  แก้วนิมิตร
32. เด็กหญิงสาธิตา  วงษ์ขันธ์
33. เด็กชายสุพล  หนองหาญ
34. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีแก้ว
35. เด็กหญิงสุมาลินี  โพธิศรีหา
36. เด็กหญิงอริสา  สืบสมุทร
37. เด็กหญิงอาภัสรา  ทิพบำรุง
38. เด็กหญิงเพชรลดา  มะโน
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญขาว
40. เด็กหญิงเอมอร  บุตะเคียน
 
1. นายดิลก  หิปะนัด
2. นางสาวสุภารัตน์  จันครา
3. นางสาวกัญญ์ภัชสรณ์  รัตนประดับมุข
 
446 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สารภาพ
2. เด็กชายจรัสพงศ์  คงผาสุข
3. เด็กหญิงจิราพัชร  เย็นอนงค์
4. เด็กชายชยพล  พลศักดิ์
5. เด็กชายชาญวิทย์   ทองคำพันธุกุล
6. เด็กหญิงฐปิตา   สุขโนนจารย์
7. เด็กชายฐานนันตร์  ธงภักดี
8. นายฐิติกร  ใยคำ
9. เด็กหญิงณัฐชา   จารุวงศ์
10. เด็กชายธนพล   จิตต์มั่นการ
11. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ช่วยสุข
12. นางสาวธันยนันท์   วุฒิวรเศรษฐ์
13. เด็กชายนันทภูมิ  จักรวรรณพร
14. เด็กหญิงนำ้พิทย์  งามแสง
15. เด็กหญิงบุษราลักษณ์   โพธิ์ภักดี
16. เด็กชายประดลภัทร  นามวงศ์
17. เด็กชายประดิษฐ์   จันทูล
18. เด็กหญิงปาณิกดา  นาคสินธุ์
19. เด็กหญิงปาระมี   ปริสัจจนันท์
20. เด็กหญิงปิยนันท์  กาละเมฆ
21. เด็กชายพงศธร  ษรจันทร์ศรี
22. เด็กหญิงพลอยชมพู  ผิวเรือง
23. เด็กหญิงพิมพ์นารา   อภิรัตน์ธนินทร
24. เด็กชายพีระภัทร  เชือกรัมย์
25. เด็กหญิงภัทรภร   เติมทานาม
26. เด็กชายภาสกร  ใจเรือง
27. เด็กชายภูมิระพี  ภูมิวงศ์
28. เด็กชายภูริช  อิสริยศไกร
29. เด็กชายศกุนิชญ์  ศุภสุข
30. เด็กหญิงศรุตา  ตั้งปัญญา
31. เด็กหญิงศิริวรรณ  นามวงศ์
32. เด็กชายศิริวัฒน์  สัมฤทธิ์
33. นางสาวศุภศร   สมบัวคู
34. นายศุภษร   แก้ววงษา
35. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่เตียว
36. เด็กหญิงสุชาวดี   แซ่เตียว
37. เด็กหญิงสุทธิดา   ศรีบุญเรือง
38. เด็กหญิงสุภาพร  ใหม่สุข
39. เด็กหญิงอรดา   ยังหมัด
40. เด็กชายเจษฎ์  วรรณวงศ์
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นางศลัญญา  ขันทอง
3. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
4. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์
5. นายปิยะวุฒิ  พวงแก้ว
6. นายวีระชัย  สายโส
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โคสัย
2. เด็กชายกรวิชญ์  คงบำรุง
3. เด็กหญิงกฤติมา  ล่ามสมบัติ
4. เด็กชายกฤษฏิ์  ชื่นสงวน
5. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีษะมุข
6. เด็กหญิงคุณัชญา  ดิษเจริญ
7. เด็กหญิงชิดชนก  จันทรสนิท
8. เด็กหญิงฐิติพร  เตารัตน์
9. เด็กหญิงณชาภัทร  ทาวงษ์
10. เด็กหญิงณัฐกมล  พูลสุข
11. เด็กชายธนกร  ศุภกุลธนันท์
12. เด็กชายธนภาค  ขัติยะ
13. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพชรนิ่ม
14. เด็กหญิงนิตยาพร  เริงนิรันดร์
15. เด็กหญิงปราณจิตราเทพ  ตั้งพิทักษ์ไกร
16. เด็กชายพรชัย  ขุขันธ์เขต
17. เด็กหญิงพิยดา  ปัจเวก
18. เด็กหญิงภัคจิรา  สังข์ทอง
19. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พันธ์ห่อ
20. เด็กชายวรกานต์  ปุยวงค์
21. เด็กหญิงวรรณษา  จันทรขันตี
22. เด็กหญิงวราภรณ์  วงศามาลย์
23. เด็กหญิงศยามล  ดาวสุก
24. เด็กชายสะราวุฒิ  มาดำ
25. เด็กชายสิรวิชญ์  ธรรมสัตย์
26. เด็กหญิงสิรินทิพย์  จันทะวัน
27. เด็กหญิงสิริยากร  อินโสม
28. เด็กหญิงสุชานาฎ  วงศ์งาม
29. เด็กหญิงอภิชยา  ส่องศรี
30. เด็กชายอภิชัย  ยิ่งกำแหง
31. เด็กหญิงอภิรดี  ยงเจริญ
32. เด็กหญิงอมรรัตน์  กำลังดี
33. เด็กชายเจษฏาภรณ์  บอกประโคน
34. เด็กหญิงแพรวผกา  ส่องศรี
35. เด็กหญิงแพรวา  บัวผัน
 
1. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง
2. นางกุนทินี  อรจันทร์
3. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
4. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
5. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
6. นายวัชรินทร์  หอมคำ
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวกรองกาญจน์  ชูกำแพง
2. นายกอบชัย  ดวงนิล
3. นางสาวกัญญาลักษณ์  สิงห์สกล
4. นางสาวจิราวรรณ   พรมลา
5. นางสาวณัฐกานต์  บุญโย
6. นายดนัสวิน  ธรรมชาติ
7. นายธราเทพ  ศรีสุวรรณ
8. นางสาวธัญญา  พรหมจันทร์
9. นางสาวธัญมน  แก่นสาร
10. นายนนทวัฒน์  สระทอง
11. นายนำชัย  บัวพร
12. นายนิติศาสตร์  โคตพันธ์
13. นายปติพัฒน์  ตรีแก้ว
14. นายปิ่นเพชร  บุตรดี
15. นางสาวพิชญา  ยอดกุล
16. นางสาวภีรดา  คุนาคม
17. นางสาวฤดี  จังอินทร์
18. นางสาวลัดดาวัลย์  หาญเสมอ
19. นางสาววรัญญา  ชาชมราช
20. นางสาววสุนทรา  ถาวร
21. นายวิชัยรัตน์  สันทานุลัย
22. นางสาวศศิกาตน์  บุญเภา
23. นางสาวศุภกานต์  นามธรรม
24. นางสาวสุดารัตน์  บุตรราช
25. นางสาวสุดารัตน์  วรรณทิตย์
26. นางสาวสุภาพร  สระทอง
27. นางสาวสุภารา  บุญเติม
28. นางสาวสุภาวิณีย์  ศรียันต์
29. นางสาวสุมาลี  ทาสา
30. นางสาวอรุณกมล  เวหล
31. นางสาวอินธุอร  ศรีสุข
32. นายเทพทัต  จังอินทร์
33. นายไทคูณ  ชารีงาม
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
2. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
449 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกรกนก  ละม่อมพร้อม
2. นางสาวกฤติยากรณ์   สุทาวัน
3. นายกฤษณพง   สิมศรี
4. นายกวีพัชร์  เบ็ญจรูญ
5. นายกันต์พงษ์   พลเยี่ยม
6. นายจิรทีป   ผาสุข
7. นายจิรัฏฐ์  นิรัตน์บัลลังก์
8. นางสาวจุฑารัตน์   เลาหวิวัฒน์
9. นางสาวชัยมน   บุญมา
10. นางสาวฐิติญาดา  สุตะพันธ์
11. นายณัฐชนน   สืบหล้า
12. นายณัฐนนท์  พรหมคุณ
13. นายณัฐวุฒิ   สุวรรณวงศ์
14. นายตริมิซี  รัมภูษา
15. นางสาวทวีนันท์   ใบงาม
16. นางสาวปณิชา   วัฒนพฤกษชาติ
17. นางสาวประกายดารา  พันธ์คำ
18. นายปราบชัย    ศรีผกาแก้ว
19. นางสาวปัทมา  บุญภามา
20. นางสาวปัทมาพรรษ  เสนรัตน์
21. นางสาวพรพนานันต์   แซ่ลิ้ม
22. นางสาวพรวรินทร์  อัครเกริกณรงค์
23. นายพลพรรธน์  สีลาลาด
24. นายพิเชษฐ์   มันตา
25. นายภัณฑไชญพัสฒ์   จิวตระกูล
26. นางสาวภัทรมน    ทะนงค์
27. นางสาวภูริชญา  สายสิญจน์
28. นางสาวภูวรรณ  ผลบุญ
29. นางสาวราชรัตน์   สีหบุตร
30. นางสาววรรณพร  พูลแก้ว
31. นางสาววิภาดา  สงวนหงษ์
32. นางสาวอุษณีย์  เข็มรักษ์
33. นางสาวเก็จมณี  กิ่งมณี
34. นายเจษฎาภรณ์   อำไพ
35. นายเฉลิมเกียรติ  โพธิ์สาชัย
36. นายโอบนิธิศ  เจียมเจริศักดิ์
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
3. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
4. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
 
450 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกฤษฎา  แก้วกัณหา
2. นายกฤษดา  มหาสุนทร
3. นางสาวกาญจนา  ไกรวิเศษ
4. นางสาวขนิษฐา  งามสม
5. นายฉัตรชัย  ดาสันทัด
6. นางสาวชญานี  สวาหลัง
7. นายชัยวัฒน์  ทาระ
8. นายชานุโรจน์  คำพระสอน
9. นายธงชัย  งามล้วน
10. นายธนากร  ดอกพอง
11. นายธัญวัฒน์  สะอาด
12. นายนฤเทพ  ศรีขันดิษฐ์
13. นายนุวัฒน์  สุภาพ
14. นายปรวรรต  วิเศษชู
15. นายประกาศิต  เสาตรง
16. นางสาวปัทมาพร  ปึ้งสุด
17. นายพัชรพล  นวลแสง
18. นางสาวภัทรชญา  ศรีกุล
19. นายภานุวัฒน์  บุญใหญ่
20. นางสาววรรณพรรษา  ชะเทียนรัมย์
21. นายศราวุฒิ  พิมศร
22. นางสาวศิริมา  สมร
23. นางสาวศิริลักษณ์  แสงแดง
24. นางสาวศิวพร  คันศร
25. นางสาวศุภรัตน์  ทองอินทร์
26. นายสวัสดิ์  บุตดาห์
27. นางสาวสุชาดา  แสนสุข
28. นายสุธินันท์  ปรีดารัตน์
29. นางสาวสุนิสา  สุกระวัน
30. นายสุพศิน  อาคะพงษ์
31. นายอนุรักษ์  วงษ์ขันธ์
32. นายอภิชาติ  นามชมภู
33. นางสาวอาทิตยา  ใบแสง
34. นายเจษฎา  พรมโคต
35. นางสาวเพ็ญนภา  มันทะราช
36. นายเมธาสิทธิ์  เสนคราม
37. นายเรวัต  เกษหอม
38. นางสาวเอมอร  บุตะเคียน
39. นายโยธิน  จันธรรม
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
2. นายสมโภชน์  สุวรรณ
3. นายอุดมการณ์  แพงอก
4. นางสาวชนัญชิดา  นันทา
5. นางยุพยงค์  บำรุง
6. นางสาวรัชนีกร​  ​แย้มสรวล
7. นายสรนันท์  ครองยุติ
8. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
451 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกฤษณา  อุ่นแก้ว
2. นางสาวกาญจนา  โสภากุล
3. นางสาวจุฑารัตน์  เกษมสุข
4. นางสาวชฎาวรรณ  คำเหลือ
5. นางสาวชนนิกานต์  เกษหงษ์
6. นายชัชรินทร์  รักเกียรติ์
7. นางสาวช่อผกา  สายเสน
8. นางสาวฐิติวรดา  ไชยพล
9. นางสาวดวงยิหวา  จำปารัตน์
10. นายทวีทรัพย์  บุญประภาร
11. นายธชย  รัตนา
12. นายธีรภัทร  บุดดีภักตย์
13. นางสาวนวนิตย์  นุชเจ๊ก
14. นางสาวปิยวรรณ  จันทร์จิตร
15. นางสาวพรพิมล  สวาสวงศ์
16. นายพัชรพล  ทองอ่อน
17. นางสาวพิละยา  นุศลศาลา
18. นางสาวฟ้าใส  มีแสง
19. นางสาวยูถิกา  ชูเชิด
20. นางสาวรติพร  ไชยวิเศษ
21. นางสาววริศรา  คำแสนราช
22. นายวิโรจน์  สังเพ็ง
23. นายสกฤษฎิ์  ไชยรักษ์
24. นางสาวสิริยากร  นบนอบ
25. นางสาวสุทธิณี  สิทธิพันธ์
26. นายสุรวุฒิ  บัวงาม
27. นายสุริยา  ยศธะแสน
28. นายสุวรรณกร  สัญไชย
29. นายอนิรุทธิ์  ยอมพันธ์
30. นางสาวอรกัญญา  บุญเรือง
31. นายอัษฎา  เนียมพันธ์
32. นางสาวอินทร์สุมินตร์  บังศรี
33. นางสาวอุ่นไอรัก  อินทร์ชื่น
34. นายเขตนิติ  คำลีมัด
35. นายเทพสุวรรณ  พันธ์มะลี
36. นางสาวเสาวคนธ์  สุขสาย
37. นางสาวเสาวคนธ์  เสาเวียง
38. นางสาวเอกปวีร์  เมาหวล
39. นายเอกปวีร์  เมาหวล
 
1. นางบุศย์รินทร์  ดาทอง
2. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
3. นางกุนทินี  อรจันทร์
4. นายวัชรินทร์  หอมคำ
5. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
6. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์
 
452 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎากร  ปัตตะ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สงพิมพ์
3. เด็กหญิงกุลนารี  สงพิมพ์
4. เด็กชายคฑาวุธ  จังอินทร์
5. เด็กชายชัยพัทธ์  ยอดสีมา
6. เด็กชายธีรพล  พางาม
7. เด็กชายภูมินทร์  วงษ์เจริญ
8. เด็กหญิงวศินี  มีแก้ว
9. เด็กหญิงสุนิตตา  นำทอง
10. เด็กหญิงอรทัย  ตรงซอน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิเลิศ
 
453 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองแสง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  พันสีดา
3. เด็กชายชลวิทย์  พงษ์ประสพ
4. เด็กหญิงปารยา  แก้วภักดี
5. เด็กชายปิยวัฒน์   วิถี
6. เด็กชายพงศธร  ทบนา
7. เด็กชายพีระพัฒน์  ยอดใส
8. เด็กชายรัฐภัทร  สมมุติโชติหิรัญ
9. เด็กหญิงสกุลตลา  คำคาวี
10. เด็กหญิงอรปรียา  ภูทอง
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายรัฏฐพิชญ์  กาญจนเสน
3. นางกนกอร  มูลสาร
 
454 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายฐิติกร  ยาวิไชย
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  อินทะพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถ่อสูงเนิน
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  เพชรดี
5. เด็กชายพรสวรรค์  พรอินทร์
6. เด็กหญิงรัตติยา  เอื้องไชยสงค์
7. เด็กชายศตวรรษ  กุจะพันธ์
8. เด็กชายอนุชา  กุลบุตร
9. เด็กหญิงอรนันท์  ครองใจ
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ช่วงไธสง
 
1. นางราตรี  ชาติดร
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชาภักดี
3. นางสาวบุษยภัค  ธรรมสัตย์
 
455 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกรองทอง  มูลจัด
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พละศักดิ์
3. เด็กหญิงกานต์สิริรัตน์  สุดสังข์
4. เด็กหญิงพัณณิตา  สิงหะ
5. เด็กชายภูวดล  เสนาะ
6. เด็กชายวราธร   ทูขุนทด
7. เด็กชายสรศักดิ์  อาจสาลี
8. เด็กชายอนุกูล  พลคำ
9. เด็กหญิงอริสา  สืบสุนทร
10. เด็กชายเจษฎา  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นันทา
2. นางอัมพร  จันทรืเทียมวงษ์
3. นางยุพยงค์  บำรุง
 
456 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกวิสรา  นวรัตนากร
2. นายกิตติศักดิ์  ชนะชัย
3. นายจิรายุส  บุญรักษา
4. นายณัฐวุฒิ  เสาเวียง
5. นางสาวตติยาพร  จงรักษ์
6. นางสาวบงกชกร  สารชาติ
7. นายปุระชัย  คันทจิตร
8. นางสาวภัคจิรา  วงศ์วิฉาย
9. นางสาวมณัฐชยา  อุ้มอุราน
10. นายอภิชาติ  พวงพัว
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายรัฏฐพิชญ์  กาญจนเสน
3. นางกนกอร  มูลสาร
 
457 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจินดามณี  โกศล
2. นางสาวดวงแข  สังโขบล
3. นายปฏิภาณ  ชำนิกุล
4. นางสาวปณิชา  เครือทอง
5. นางสาวปวีณา  จันทะวงษ์
6. นางสาวศิริลักษ์  แก้วมูล
7. นายสรวิศ  สามารถ
8. นายสิทธิโชค  จรดล
9. นายอรรถวุฒิ  โคตรชัย
10. นายเจษฎา   บุตรสีนนท์
 
1. นางราตรี   ชาติดร
2. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
3. นางสาวชนิดาภา  สุทธิทักษ์
 
458 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวกรรณิการ์  พะวร
2. นายกรวิชญ์  สมอาสา
3. นายกฤษฎา  ศรีสมบัติ
4. นายธนภัทร  โยธี
5. นายนพนนท์  นาคไธสง
6. นางสาวนัฐพร  มนัยนิล
7. นายวชิระ  ชะบา
8. นางสาวอภิญญา  สีดา
9. นางสาวอมิตา  เกาะเเก้ว
10. นางสาวอลิศา  จำปา
 
1. นางนันทนา  นนท์ตา
2. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
3. นางสาวมนัสวี  สุระบุตร
 
459 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กอเซ็ม
2. นางสาวทักษพร  มันทุราช
3. นายปราโมทย์  เสาตรง
4. เด็กหญิงปานัดดา  สายเมือง
5. นายวรวุฒิ  ยาจิตร
6. นางสาวสิริยากรณ์  ประประโคน
7. นายสุทัชชัย  ศรีสะวัน
8. นายอนุชิต  โสริยาด
9. นางสาวอัญมณี   ใจหวัง
10. นายเอกณรงค์  นาคศรี
 
1. นางสาวอังสนา  ศูนย์กลาง
2. นางชนุษพร  อุดรพันธ์
3. นางสาวปภาวรินทร์  ทองสุข
 
460 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชา  เลื่อนฤทธิ์
2. เด็กหญิงธาริณี  ชวนกระโทก
3. เด็กหญิงนภนภางค์  บุษบงก์
4. เด็กหญิงนุชศรา  ศรีมะณี
5. เด็กหญิงปารยา  แก้วภักดี
6. เด็กชายพงศธร  ทบนา
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หลักทองคำ
8. เด็กหญิงภารวี  ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงวรัชยา  อินตะนัย
10. เด็กหญิงเมธาวี  นรชัย
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายรัฏฐพิชญ์  กาญจนเสน
3. นางกนกอร  มูลสาร
4. นายณัฐกิตต์  ราสุ
 
461 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงจันทร์รุ่ง  บุญมาก
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยสาร
3. เด็กหญิงชวิศา  กิ่งรัตน์
4. นางสาวทิศชาภัส  ทุมเสน
5. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สีสัน
6. เด็กหญิงนันทิชา  แสงเพ็ง
7. เด็กหญิงมธุรส  ศรีหา
8. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สีสัน
9. เด็กหญิงวิรงรอง  คำเสียง
10. เด็กหญิงอภิชญา  ทองเลิศ
11. เด็กหญิงเกศกนก  ศรีเลิศ
12. เด็กหญิงแสงเดือน  บึงไกร
 
1. นางพเยีย  ห้วยจันทร์
2. นางสาวสายชล  เจริญผล
 
462 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัญญาวีร์  เฝ้าเวียงคำ
2. นางสาวทิวากร  สองบุญ
3. นายธนพล  แซ่จึง
4. นางสาวธิดาวรรณ  ผมพันธ์
5. นางสาวนธิภรณ์  มณีด่านจาก
6. นางสาวนิพาดา  หนองคู
7. นางสาวปิยธิดา  ปิ่นหอม
8. นางสาวปิยะดา  คุโณ
9. นางสาวพรทิพย์  หอมวัน
10. นางสาวพัชราพา  งามแสง
11. นางสาวศนิชา  คุ้มไพทูลย์
12. นางสาวศิรินยา  รสชา
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
463 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นางสาวทิพย์เกษร  สุพรรณ์
2. นางสาวนันทรัตน์  อินดา
3. นางสาวพนิตสุภา  บุญจูง
4. นางสาวรุ่งทิวา  ถามนต์
5. นายสุทัชชัย  ศรีสะวัน
6. นางสาวสุนันทา  ถิ่นนิคม
7. นายอนุชิต  โสริยาด
8. นายเอกณรงค์  นาคศรี
 
1. นางสาวอังสนา  ศูนย์กลาง
2. นางชนุษพร  อุดรพันธ์
3. นางสาวปภาวรินทร์  ทองสุข
4. นางสาวนันทนา  ตุ้มวงษา
 
464 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำแพง
2. นายกิตติศักดิ์  ชนะชัย
3. นางสาวณัฐธิดา  ด่านประสิทธิืผล
4. นางสาวปฏิมาภรณ์  แก้ววงษา
5. นางสาวปรินท์  หินตะ
6. นางสาวศิริพร  จันทร์หอม
7. นายศุภชัย  รักสิน
8. นายอภิชาติ  พวงพั่ว
9. นายอาทิตยา  ศิละวงษ์
10. นางสาวอาภัสรา  ทองฤทธิ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายรัฏฐพิชญ์  กาญจนเสน
3. นางกนกอร  มูลสาร
4. นายณัฐกิตต์  ราสุ
 
465 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายกฤษฎา  พวงพิมพ์
2. นายกิตติพงษ์  ไชยภักดิ์
3. นางสาวชรินรัตน์  สายสมบัติ
4. นายนัฐพล  ยิ้มเกิด
5. นางสาวปรัชญา  เครือบุตร
6. นางสาววรรณษา  อินณรงค์
 
1. นางสาวอินทร์ธุอร  นิกพิมพ์
2. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
3. นายกฤตเมธ   ชัยกวงชา
4. นายนิรุช  เชื้อเคน
 
466 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันสายออ
2. เด็กหญิงจิดาภา  สร้อยสูงเนิน
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทนที
4. เด็กหญิงชนกนันท์  ปรนปรือ
5. เด็กหญิงชนกพร  ปรนปือ
6. เด็กหญิงดลธร  บุญโชคนนทกร
7. เด็กหญิงภัสธนันญ์  บุญสุข
8. เด็กหญิงเมสิตา  หน้านวล
 
1. นางสาวภัทรา  ตาอุด
2. นายวิทยา  นามพันธ์
3. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
4. นางสาวประภัสรา  มาสกุล
 
467 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ในทอง
2. เด็กหญิงชมิตา  ดีเหลือ
3. เด็กหญิงชัญญานุช  เทาศิริ
4. เด็กหญิงฐิดาพร  คำลอย
5. เด็กหญิงนวลนภา  หมุนดี
6. เด็กหญิงพรสรรค์  เทาศิริ
7. เด็กหญิงพิชญาวีร์  ศรุตรัตน์วรากุล
8. เด็กหญิงพิมผกา  ณรัมย์
9. เด็กหญิงศินีนาฏ   บัวจันทร์
10. เด็กหญิงสุภาวดี  เรืองคำ
11. เด็กหญิงอภิชญา  ทองดี
12. เด็กหญิงอาภัสรา  สมเพชร
 
1. นายธนานันต์  ศรีประภาพงศ์
2. นางสาวกัลยา  อุตะมะ
3. นางสาวเบญจมาศ  ส่วยโสภา
4. นายวิจิตร  ดวนใหญ่
 
468 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองด้วง
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  ชาตะรีย์
3. เด็กหญิงจริยา  หล้าศรี
4. เด็กชายชุติมา  ทองสุทธิ์
5. เด็กหญิงทิตตยา  สาสังข์
6. เด็กหญิงพรรณวษา  ศรีเทศ
7. เด็กหญิงพรวดี  อบมาพันธ์
8. เด็กหญิงอรนุช  อนุสนธิ์
 
1. นางอมลวรรณ  คุณมาศ
2. นายรังสรรค์  พลอาจ
3. นางนันทนา  นนท์ตา
4. นางธัญย์ประภา  ดวงกุลวรเสฎฐ์
 
469 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิราวดี  สิทธิโชค
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  พันสีดา
3. เด็กหญิงณิชากร  พรมธร
4. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  คนมั่น
5. เด็กหญิงภารวี  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงวรัชยา  อินตะนัย
7. เด็กหญิงสกุลตลา  คำคาวี
8. เด็กหญิงอภิชญา  หาบุญมี
9. เด็กหญิงอภิชญา  หาบุญมี
10. เด็กหญิงอารยา  แก้วใส
11. เด็กหญิงเกศมณี  เทียมสิงห์
12. เด็กหญิงโศรดา  โกมุทพงษ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายรัฏฐพิชญ์  กาญจนเสน
3. นายณัฐกิตต์  ราสุ
4. นางกนกอร  มูลสาร
 
470 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  อภัยศิลา
2. นางสาวกัณณิกา  แย้มใส
3. นางสาวกัลยาณี  ประเสริฐชาติ
4. นางสาวฉัตรตรีญา  สายทอง
5. นางสาวนภา  อุสาหะ
6. นางสาวศันศนีย์  มะลิลำ
7. นางสาวศิริพร  ศรีลาวงค์
8. นางสาวศิริวรรณ  นาคเกษม
9. นางสาวสุดารัตน์  มูลสาร
10. นางสาวอริยา  แซ่เล้า
 
1. นางสาวภัทรา  ตาอุด
2. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
3. นายวิทยา  นามพันธ์
4. นางสาวประภัสรา  มาสกุล
 
471 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  เพชรประดับ
2. นางสาวกวินทิพย์  เทาศิริ
3. นางสาวชฎา  สุดสังข์
4. นางสาวชนาธิป  เปลี่ยนขุนทด
5. นางสาวปิยนุช  ทองเกิด
6. นางสาวพจมาน  แสงเงิน
7. นางสาวพิมผกา  เทาศิริ
8. นางสาวรัชประภา  ในทอง
9. นางสาวศศิประภา  พิมตระคลอง
10. นางสาวเกศราภรณ์  พงษ์วัน
11. นางสาวโสรชา  จารัตน์
 
1. นายธนานันต์  ศรีประภาพงศ์
2. นางสาวกัลยา  อุตะมะ
3. นางสาวเบญจมาศ  ส่วยโสภา
4. นายวุฒิไกร  โพธิ์งาม
 
472 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญนันท์  ปัดทาอมรหิรัณย์
2. นางสาวกํญญารัตน์  คำแพง
3. นางสาวจุุฑาทิพย์  จิตโชติ
4. นางสาวชลทิศา  แสงพราว
5. นางสาวทวีติยาภรณ์  โชคอนุวัฒน์
6. นางสาวธิดาพร  คุณสุวรรณบุตร
7. นางสาวนภาลัย  สุขสงวน
8. นางสาวนันท์นภัส  คุณวาที
9. นางสาวปฏิมาภรณ์  แก้ววงษา
10. นางสาวผกายแก้ว  มะลิทอง
11. นางสาวภัทราพร  ทองทิพย์
12. นางสาวสริญญาพร  ธิเดช
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายรัฏฐพิชญ์  กาญจนเสน
3. นายณัฐกิตต์  ราสุ
4. นางกนกอร  มูลสาร
 
473 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ลือโลก
2. เด็กชายชนาธิป  จิตรโคตร
3. เด็กชายธนวิชญ์  ไตรศรี
4. เด็กชายปัณณทัต  วังมูล
5. เด็กหญิงมลธิดา  สุขจันทร์
6. เด็กหญิงยุวดี  ไพรบูรณ์
7. เด็กหญิงรญชิดา  ปีดี
8. เด็กหญิงวรรณกานต์  ภูทิพย์
9. เด็กชายวีรภัทร  เมืองจันทร์
10. เด็กหญิงศศิธร  ธรรมธร
11. เด็กชายสรไกร  ทันที
12. เด็กชายสุริชัย  ศรีสังข์
13. เด็กหญิงสโรชา  แช่มมูล
14. เด็กหญิงอรรถยา  ฉิมพลี
15. เด็กชายเกรียงศักดิ์  นามวิชา
16. เด็กหญิงเพชรมณี  การะเกด
 
1. นายสุภี  นิลศรี
2. นางสาวสินจัย  การรักษ์
3. นางสาววิภาพร  ทะบรรหาญ
4. นายอนุชา  สุรารัตน์
5. นายฐิติวิชญ์  จันทร์สุข
 
474 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กหญิงคำแก้ว  เตชะ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงชลธิชา  บุญชม
4. เด็กหญิงชลลดา  อินทร์ตา
5. เด็กชายชินภัทร  คำเสียง
6. เด็กชายธนาดล  คำเสียง
7. เด็กชายธวัธชัย  สีสัน
8. เด็กชายนันธวัฒน์  ม่วงอ่อน
9. เด็กหญิงปวีณา  ทองก่ำ
10. เด็กชายพรรษวุฒิ  ฉลาดจัด
11. เด็กหญิงมนต์ทา  คำทา
12. เด็กหญิงวรกานต์  เตชะ
13. เด็กหญิงสุธิตา  อินทร์ตา
14. เด็กหญิงสุนิษา  ทองสุมาตร
15. เด็กหญิงอัศรา  คำทา
16. เด็กหญิงอารียา  เจ็นประโคน
 
1. นายอนุพงศ์  เตชะ
2. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
3. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  โอชา
5. นางสาวบุณยานุช  บุญเลิศ
 
475 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัชรินทร์  บริสุทธิ์
2. เด็กหญิงดวงนภา  พิมพ์พัฒน์
3. เด็กหญิงธนัญญา  เครือบุตร
4. เด็กหญิงธิดารัตน์   พิทักษ์
5. เด็กหญิงนิศมา  หินลาด
6. เด็กหญิงพรพิชญา   ชาลี
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  ถิระโคตร
8. เด็กหญิงรุ่งอรุณรัตน์  เชื้อวงศ์
9. เด็กหญิงศศิธร  วงษ์อนันต์
10. เด็กหญิงสุชาดา  ชนะวงค์
11. เด็กหญิงอรจิรา  จันทศิรา
12. เด็กหญิงแสนเสน่ห์  สินศิริ
 
1. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
2. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
3. นายธีระโชติ  พลชัย
4. นายจิรวัฒน์  สัตพันธ์
 
476 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  คำเสียง
2. นางสาวชลธิชา   อวยชัย
3. นางสาวชลธิชา  คำเสียง
4. นางสาวนัฐนันท์  แสงจันทร์
5. นางสาวนิตยา  มาลาศรี
6. นางสาวประกายฟ้า  ศรีจันทร์
7. นางสาวมะลิวัลย์  คำทา
8. นางสาวรัตติกาล  คำเพ็ง
9. นางสาวราณี  นรดี
10. นางสาวสมพร  อินทร์ตา
11. นางสาวสุภาภรณ์  เเหวนเงิน
12. นางสาวอาภัสรา  บุญทัน
13. นางสาวอินธิรา  จันอุษา
14. นายอิสระพงษ์  สมเย็น
15. นางสาวเกษสุดา  พวงจำปี
16. นางสาวไพรินทร์  ชัยรัมย์
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
3. นายอนุพงศ์  เตชะ
4. นางสาวบุณยานุช  บุญเลิศ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  โอชา
 
477 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วสีนวน
2. นางสาวจิมาภรณ์  ชาลี
3. นางสาวชลธิชา  ชามัท
4. นางสาวณัฐธิดา  ไกรราช
5. นางสาวธิดารัตน์  ช่างปลูก
6. นางสาวนุจรินทร์  บุติพันคา
7. นางสาวบัวสวรรค์  นักเรียง
8. นางสาวพัชรพร  ไชยรัตน์
9. นางสาวพัชรียา  ชาลี
10. นายภูมิพงษ์  นามวงษ์
11. นายราชันย์  จันทร์เต็ม
12. นางสาวสุพัตรา  ทองอินทร์
13. นางสาวสุพิชญาภา  แสงปิมปา
14. นายอภินันท์  ศรีนาคา
15. นายอภิรักษ์  ถาอ่อนสี
16. นางสาวอาภัชรี  นิสีดา
 
1. นางสาวมินตรา  ใยสะอาด
2. นางสาวนฤมล  ธรรมบรรเทิง
3. นายอู่ทอง  พิลาม
4. นางสาวจิตราพร  บุษบงก์
 
478 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจันทิรามาศ  พรศิริ
2. นางสาวจีรนันต์  บุญโสภณ
3. นางสาวณัฐริกา  วอทอง
4. นางสาวธนพร  ธนะนู
5. นางสาวนวพร  แก้วนพรัตน์
6. นางสาวปรียานุช  สุพรรณ
7. นางสาวพัชรินทร์  บุญเติม
8. นางสาวพิชชาพร  พรอุไร
9. นางสาวรัตติกาล  โคตรวงค์
10. นางสาววรินดา  หาวรรณ์
11. นางสาวศิริรัตน์  สายโอ่
12. นางสาวศิโรรัตน์  สุนทรประยูร
13. นางสาวสุกานดา  ศรีอ่อนหล้า
14. นางสาวสุทัตตา  แก้วเปี้ย
15. นางสาวอัจฉรโสภา  แก้วเหล่ายูง
16. นางสาวโสภิตชา  จำปาทิพย์
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางสาวชัญญาภัค  สินศิริ
3. นายธีระโชติ  พลชัย
4. นายจิรวัฒน์  สัตพันธ์
 
479 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  พันธุชาติ
2. นางสาวธัญพร  ใจดี
3. นายวรวิช  ทันเกตุ
4. นายวุฒิพงษ์  บุญหวาน
5. นางสาวเจนจิรา  มะลิพันธ์
 
1. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
2. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
 
480 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นายณัฐพล  เทพสุวรรณ
2. นายธวัชชัย  สีเสน
3. นายธวัชชัย  นากรณ์
4. นายวงศพัทธ์  คำเฉวก
5. นายไชยยา  เถื่อนสุภา
 
1. นางมะยุรี  ศรีนนวล
2. นางสุพิศ  บุตรดา
 
481 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายนที  อัมภรัตน์
2. นายพัฒนาการ  แสวงพันธ์
3. นายรัชชานนท์  แก้วมณี
4. นายวิชชากร  นวลศิริ
5. นายสุทธิชาติ  เผื่อแผ่
 
1. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
2. นางสาวสิริมนต์  ทองสุขนอก
 
482 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายนัฐวุฒ   ผองพุทธ
2. นางสาวรัชนีกร  แพนไธสง
3. นายเมธวัจน์   สะอิ้นทองกุล
4. นายเอกรัฐ  กาลตา
5. นายไกรสิทธิ์  นามวิชัย
 
1. นายพชรพล  ทินบุตร
2. นางสาวชัญญาภัค  สินศิร ิ
 
483 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นายวัชระ  อินทร์ตา
2. นางสาวอริสา  เตชะ
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
2. นายสังวาล  คำเหลือ
 
484 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายชัยวัฒน์  คำเสียง
2. นางสาวณัฐริกา  ชนะมี
 
1. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์
2. นายศุภชัย  พิมทะปะทัง
 
485 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายพาสุข  ร่ำรื่น
2. นายรัฐภูมิ  ขุขันเขต
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
2. นายมนตรี  สอนไชยญาติ
 
486 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงธนัชญา   บุญเย็น
 
1. นางสาวรำไพพรรณ   เครือชัย
 
487 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายธนัขกฤศ  ธนินทรวรกุล
 
1. นางสาวจินต์ภาณี  กองจินดา
 
488 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงชนัญญา  วงศ์วิลา
 
1. นางอรุณรัตน์  ศรีสมุทร
 
489 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ละมูล
 
1. นางศศธร  ผาทอง
 
490 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวโสภิศ   มังกรศักดิ์สิทธ์
 
1. นางสาวนพวรรณ   โสริยาตร
 
491 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวณัฏฐกานต์  เพชรลานน์
 
1. นางปิยาพร  พรหมทา
 
492 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวจิรดา  แก้วแสน
 
1. นางณัฏฐ์ฑิกานต์  เศรษฐสิริโชติ
 
493 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวอิสราลี  ปิยะพันธ์
 
1. นายจิระวัฒน์  ศรีสุข
 
494 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กชายพงษ์ศักดา  มะลิงาม
 
1. Mrs.Richel   Fernadez
 
495 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงอาภาสินี   เทวา
 
1. นางสุนิษา   ใจนวน
 
496 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงพลอยพิมณ  จงตระการสมบัติ
 
1. นางวิจิตรา  บุญเย็น
 
497 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  สุจริตภักดี
 
1. นายจัตุวัฒน์  สมภูงา
 
498 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวสุภาภรณ์  เทพอาษา
 
1. นางพรพรรณ  สกุลวัฒนาชีพ
 
499 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกมลชนก   ชาญพินิจ
 
1. นางพิมพ์พิสา   ถุงจันทร์
 
500 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  คำเขื่อง
 
1. นางศิริพร  นามจันทรา
 
501 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาววชิราพร  สายยืด
 
1. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
 
502 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุษบรรณ์
 
1. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
 
503 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัณณิตา  คงชื่นจิตต์
 
1. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
 
504 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 99.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายเจสัน  ชาวสวน
 
1. นางวลัย  นามวงศ์
 
505 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายธีรภัทร์  บานฤทัย
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
 
506 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายสิทธาดนย์  แป้นพยอม
 
1. นางสาวบุญตา  โพธิ์งาม
 
507 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกมลชนก  อินยาพงษ์
 
1. นางณัฏฐกานต์   รัตนพันธ์
 
508 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวกาญจนา  บุญยอ
 
1. นางปุณยวีร์  จิรวิริยพงษ์
 
509 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงญารินดา  สิงห์ยาม
2. เด็กชายณัฐพล  สมบัติ
3. เด็กชายทรรศนกร  ตรองจิต
4. เด็กหญิงปิยะพิชญา  สัญญาถนอมรัช
5. เด็กชายเลิศอนันต์  สัพพวิญญูชน
 
1. นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
2. นางจันทิมา  โกมลศรี
 
510 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายธัญกร  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงประกายจันทร์  ทองเสี่ยน
3. เด็กหญิงผไทมาศ  บับภาสังข์
4. เด็กชายภูมิภัทร  พละกุล
5. เด็กหญิงวารีนิธิ  ฐิติสมบูรณ์
 
1. นางสาวเมธาวี  เผื่อแผ่
2. นายเด่นโชค  ขุนพันธ์ุ
 
511 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายจิระพงศ์  พิมาทัย
2. เด็กชายชนะภัย  มาสขาว
3. เด็กหญิงญดา  วงษ์ขันธ์
4. เด็กหญิงมะลิต้า  มิลลาร์
5. เด็กชายวชิรวิชญ์   ธนธีรวงศ์สกุล
 
1. นางยิหวา ผุดผา  พิฉินทธารี
2. นายเอกวัชร  ทองศรี
 
512 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงชนันนัทธ์  อินทรีย์
2. เด็กหญิงปตัญชลี  หนองหงอก
3. เด็กหญิงพาขวัญ  มีชัย
4. เด็กหญิงภรณ์ภัทร  กรรเชียง
5. เด็กชายศุภกิตติ์  นาครินทร์
 
1. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
2. นางสาวพรชนก  แพงแสน
 
513 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายคฑาวุธ  นามสุข
2. นางสาวชนัญธิดา  พันธ์สว่าง
3. นายณัฐพล  คำสุข
4. นายพุฒพงศ์  อ้วนคำภา
5. นางสาวอภิสรา  สถิตพิพัฒน์
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
2. นางพรรณาภา  นิลมัย
 
514 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกนกพร​   เทศ​ขันธ์​
2. นางสาวกฤติยาภรณ์   ปรือปรัก
3. นางสาวสุภาภร   ไชยนรา
4. นางสาวสุภาวดี   ถึงไชย
5. นายอุกกฤษฎ์   สมร
 
1. นางสาวกนกลักษณ์   จันทร์อินทร์
2. นางสาวดวงตะวัน   พันธเสน
 
515 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวณฐภัทร  ชนานุวัฒน์
2. นางสาวบุณฑริกา  บุญชัยศรี
3. นางสาวปพิชญา  มีบุญ
4. นายศุภเชษฐ์  จารุรัชกุล
5. นางสาวหทัยชนก   ทองนำ
 
1. Mr.์Norman  Guest
2. นางสาวชนกพร  สติภาบุญโสดากร
 
516 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายณรงค์ศักดิ์  บำรุง
2. นางสาวบุษกร  วีระทูล
3. นางสาวพรธิระมน  เกษกุล
4. นางสาวศศิกานต์  หอมหวล
5. นางสาวศิริกัลยา  โตมร
 
1. นางณัฏฐ์ฑิกานต์  เศรษฐสิริโชติ
2. นายอดุลวิทย์  แก้วสมุทร์
 
517 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เมาะราษี
2. เด็กหญิงสิรินทร์ธร  บุรมณ์
 
1. นางสาวมะลิวรรณ  ขนานแข็ง
2. Mr.Chen  Ming yao
 
518 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวชลลัดดา  วรรณประภา
2. นางสาวสุนิธิดา  แสงเพ็ง
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  อสิพงษ์
2. Mr.MIAO  CHEN
 
519 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงญาณิศา   ชนะบุตร
2. เด็กหญิงอภิญญา   ทำมา
 
1. นางสาวชลล์ลฤลล์   เนียมจิตร
2. นางสาวจุฑารัตน์   ใยพงษ์
 
520 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงนิธินันท์  แก้วสง่า
2. เด็กหญิงเพ็ญสิริ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์
2. นางสาวสุภาวดี  สิงห์คูณ
 
521 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวช่อลดา   พิมพรมมา
2. นางสาวอริศรา   ใจสุข
 
1. นายธีรศักดิ์   ชูแก้ว
2. นางสาวเสาวลักษณ์   ไชยปัญญา
 
522 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวบุญนุช  สารบูรณ์
2. นางสาววาสนา  คำเรืองบุญ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ศาลารัตน์
2. นางอำนวย  ไชยชนะ
 
523 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวประภัสสร   รักพุทรา
2. นางสาววัชราภรณ์   เพียรอุสาหะ
 
1. นางสาวศุภมาศ   ชูชี
2. MissZhao   Yawen
 
524 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวรัตนาภรณ์  หาญห้าว
2. นางสาวอริสา  ลาลุน
 
1. นางสาวพรรษ์นลัท  กาญจนาภา
2. นางสาวฉวี  ธรรมธร
 
525 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  คลธา
2. เด็กชายสราวุทธ์  อรศรี
 
1. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์
2. นางสาวมุกญาดา  เกศวัฒนกุล
 
526 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปภาพิสรณ์  สายพินิจ
2. เด็กหญิงปริมฐิตา  สมัย
 
1. นางสาวจิตอารีย์  บัญญัติ
2. MissYuka  OMIZU
 
527 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวจิรนันท์  สุขเมือง
2. นางสาวสุธิมา  สุขเติม
 
1. นางสาวสุพัตรา  สุวรรณเพชร
2. นางสาววริษา  ศรีเลิศ
 
528 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายปราโมทย์    งามแสง
2. นางสาวพัชรี    บุญยง
 
1. Missyuko   yamaji
2. นายสำเริง   บุญตา
 
529 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวปณิดา  นิลทัย
2. นางสาวอริษา  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  วรินทร์อินทร์
2. นางเพชรี  โสดา
 
530 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวดวงฤทัย  คำเสียง
2. นางสาวเกษศิริ  ศรัทธาธรรม
 
1. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์
2. นางสาวอุบล  ขาวสะอาด
 
531 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นางสาวภริตา  คล้ายแก้ว
2. นางสาวอภิสรา  ลาพรหมมา
 
1. นางสาวจริญญา  ศรแก้ว
2. MissShoko  Hasegawa
 
532 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวปนัดดา  มากมูล
2. นางสาวปรียาภรณ์  ชัยวิเศษ
 
1. Mr.Won Hee  Lee
2. นางสาวพิมพ์วิภา  เหมือนตา
 
533 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกมลวรรณ  ภิบาลจอมมี
2. นายวัชรินทร์  ขันติวงค์
 
1. Miss๋Jiahui  Xie
2. นายปิยลดา   หารไชย
 
534 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวพัชรินทร์  คนหมั่น
2. นางสาวสุกัญญา  กันยาวงค์
 
1. นางสาวนราภรณ์  ต้นพุดซา
2. MissXiangyu  Ren
 
535 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายธนัสนันท์  บ่อทอง
2. นายอภิรักษ์  นิลเขียว
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีระษา
2. นางสาวชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
 
536 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายธวัชชัย  พรมสุข
2. นางสาวสัตตบงกช  แซ่อุ่น
 
1. นายศุภวิทยา  หอมจิต
 
537 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวธนพร  ชาติสีหราช
2. นางสาวศุภานน  สุขเมือง
 
1. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์
2. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
538 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายชัยนรินท์  รุ่งแสงนิธิวัฒน์
2. นางสาวทรงศิริ  จันทะเสน
 
1. นายอำนาจ  เส้นคราม
2. MissYuka  OMIZU
 
539 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวลลิตตา   พลภักดี
2. นางสาวศศิกานต์   สุโทษา
 
1. นางสาวนรีพร   เลิศนาลัย
2. นางวิไลลักษณ์   พฤกษา
 
540 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวนพรัตน์   ทำนาสุข
2. นายพีรพงศ์   ศรีบุญ
3. นางสาวรวีวรรณ   บุราณสุข
4. นายวีรภัทร   พุทธสวัสดิ์
5. นางสาวอินทุอร  ฤกษ์ใหญ่
 
1. นางสาวกาญจนา  ทุ่มโมง
2. MissXiuyong  Huang
 
541 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวชญาภัทร   ขุขันธิน
2. นายบุญญฤทธิ์   อัยพงษ์
3. นางสาวปิยะพร   สมร
4. นางสาวพิยดา   สากล
5. นางสาวสุภัตตรา   ชาญชิตร
 
1. นางสาวพัชราภรณ์   พิลากุล
2. นางสาวสุวรรณา   กระโพธิ์
 
542 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายกฤษฎา  ชัยวรรณ์
2. นางสาวชลธิชา  แสงพรม
3. นางสาวนิศารัตน์  โสพัฒน์
4. นางสาวประภาวดี  งามศิริ
5. นางสาววิลาวัลย์  ชำนิเชิงค้า
 
1. นางสาววิจิตรา  เทียมใส
2. Miss Xiuo Han  Wei
 
543 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวณัตสยามนต์  ขันติวงศ์
2. นางสาวประกายแก้ว  สสุปติ
3. นางสาวปาริชาติ  เรืองศรี
4. นางสาววฉราภรณ์   ศรศรี
5. นายสุพจน์  นะรินทร์โท
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  โสพัฒน์
2. นางสาวรักสิตา  พิบูลย์
 
544 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เจือกโว้น
2. นางสาวจิราดา  ถวิลบุญ
3. นางสาวชนนิกานต์  ศรีสุข
4. นางสาวนางสาววรางคนา   ละมูล
5. นางสาวอมราวดี  จูแจ่ม
 
1. นางสาวเมธาวี  สกุลวรวิทย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา  บุญกัณฑ์
 
545 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวนาเดีย  ทองก่ำ
2. นางสาวปัณฑิตา  วิวาสุข
3. นางสาวพรทิพย์  พลธรรม
4. นางสาวพรวดี  เชี่ยวชาญ
5. นางสาวอัญชลิกา  บุญปัญญา
 
1. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์
2. Mr.MASATAKA  SASAKI
 
546 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกุลวิภาวดี  รัตนะ
2. นายพิชชากร  งามแสง
3. นางสาวศศินา  วรครุธ
4. นางสาวสุภาภรณ์  แสนจันทร์
5. นางสาวอุมาภรณ์  ทองตัน
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  วรินทร์อินทร์
2. นางสาวพิมพิไล  ฤกษ์ใหญ่
 
547 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายกายสิทธิ์   ชูเชื้อ
2. นางสาวฐิติกา  ไชยดี
3. นางสาวปานภาพ  ทองแก้ว
4. นายพีระกานต์  รุจิระพงศ์ชัย
5. นางสาวศุภรัตน์  จงวัฒนารักษ์
 
1. นายอำนาจ  เส้นคราม
2. MissYuka  OMIZU
 
548 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกรรณิการ์  คำเสียง
2. นายชวรินทร์  สำเภา
3. นางสาวพรรณวษา  เตียนสิงห์
4. นายวุฒิชัย  สามพิมพ์
5. นางสาวศิระประภา  เกื้อทาน
 
1. Mr.Won Hee  Lee
2. นางสาวพิมพ์วิภา  เหมือนตา
 
549 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐกมล  นางวงศ์
2. นางสาวณัฐวรรณ   ฉิมภู
3. นางสาวมุกอาภา  พนมแก่น
4. นางสาวอภิสรา  จันทศร
5. นางสาวโกลัญญา  หึมวัง
 
1. นางสาววีรันทร์ศิตา  มีหนองหว้า
2. นางสาวรุ่งนภา  โอภาษ
 
550 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจิตติมา   อุรา
 
1. นางสาวเกศินี   บรรจง
 
551 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวนงลักษณ์  สีตะวัน
 
1. นางสาวนราภรณ์  ต้นพุดซา
 
552 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวภัทรวดี  ศรศรี
 
1. นางสาวอรวรรณ  ศรีระษา
 
553 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจิตรา  จำปารัตน์
 
1. นางสาวศศิธร  ประดิษฐ์นอก
 
554 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวบุณยมินทร์  บุญเหลือ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  อมรเดชากุล
 
555 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวเมขลา   เสดา
 
1. นางสาวนรีพร   เลิศนาลัย
 
556 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐินีย์  พิทักษ์รังสรรค์
2. เด็กชายธีรภัทร  นาคนาคา
 
1. นางพรสริญ  ศุภภาภิญโญ
2. นางคคณา  แก้วคะตา
 
557 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กชายจรูญ  พาหา
2. เด็กหญิงโชติกา  กตะศิลา
 
1. นางสาวศิริพรรณ  ตะเพียนทอง
 
558 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  คำมาพันธ์
2. เด็กหญิงรจนา  สมเสนา
 
1. นางสาวนิรันดา  สระโสม
2. นางธารา  คำแสน
 
559 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิง ณัฐณิชา   วอนอก
2. เด็กหญิงภัทรนันท์   น้อยพลาย
 
1. นางสาวยุภาธิรัตน์  พันธราช
2. นางสาวนันท์นภัส  คุชิตา
 
560 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวพิชญา  จรูญคงถาวร
 
1. นางรัชนี  นวลศิริ
 
561 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวจิรดา   ปลื้มใจ
 
1. นางสาวสาริกา   บัวงาม
 
562 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายภราดร  คำวงษ์
 
1. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร
 
563 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายกิตติพงศ์  วงศ์จันทร์
 
1. นางสุภาพร  งาสุ้ย
 
564 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ขันทอง
2. เด็กชายบรรพต  จันทมนต์
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ธรรมมัง
4. นายวรายุทธ  นีระมนต์
5. นายวริทธิ์  วงศ์แก้ว
6. เด็กชายสรศักดิ์  ยิบยก
7. นายเจตนิพิฐ  ทารมย์
8. เด็กชายไชยดล  โทสา
 
1. นายธนะสิทธิ์  เที่ยงธรรมรุจน์
2. นางชัญญ์ญาณ์  เที่ยงธรรมรุจน์
3. นายปัณณวัฒน์  ทองดี
 
565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  แจ่มศรี
2. เด็กชายธรรมกร  พลเกตุ
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ทิพย์บำรุง
4. เด็กชายนพดล  วงษ์ปันธ์
5. เด็กชายปรเมศวร์  มหาชัย
6. เด็กชายพลกฤต  ศรีมาศ
7. เด็กชายสพลดนัย  ใจมนต์
8. เด็กชายเสกสันต์  สว่างภพ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ท้าวด่อน
2. นายบุญเย็น  สาระชาติ
3. นายเอกชัย  งามรูป
 
566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา 1. เด็กชายชลกรานต์  จันทร์จูล
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีสำอางค์
3. เด็กชายณัฐพล  สุวรรณดี
4. เด็กชายดลพร  ศรีสำอางค์
5. เด็กชายบุณยทรรศน์  วงศ์เจริญ
6. เด็กชายวิวรรธ  อุ่นอ่อน
7. เด็กชายอณุวัตน์  พละศักดิ์
8. เด็กชายเดชศักดา  ทาไร
 
1. นายปรีชา  บุญศักดิ์
2. นายสุดใจ  แท่นศิลา
3. นางสาววนิดา  พบบุญ
 
567 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กชายกฤษฎาบัณฑิต  มินธร
2. เด็กชายจิรยุทธ  แก้วบุตร
3. เด็กชายจิรวัฒน์  พรมลา
4. เด็กชายจิระ  สัยดี
5. เด็กชายณัฐพล  มั่งมี
6. เด็กชายต้องวิทย์  สง่างาม
7. เด็กชายนพรัตน์  กะการดี
8. เด็กชายวิชิต  โพธิ์สังข์
 
1. นายทศวร  ผ่องใส
2. นายสันติสุข  แก้วศิริ
3. นายพรพิชิต  หงษ์คำ
 
568 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายกิตติพล  ประดิษฐสิน
2. นายทนพงษ์  ไชยขันตรี
3. นายทิวทัศน์  เรือนแพง
4. นายปภาวินท์  อ่อนสีดา
5. นายศราวุฒิ  ขาวสลับ
6. นายสาทิศ  จิตต์รักษา
 
1. นายทธ  ทองภามี
2. นายสุจิน  คูณเมือง
3. นางสาววราภรณ์  สมดี
 
569 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายธนัญษา  จันทอง
2. นายธนากร  คำเสียง
3. นายนัทธพงศ์  พิมพ์ละออ
4. นายวราพงศ์  แสงมาศ
5. นายศุทธวัต   ขุมกระโทก
6. นายสุภัทร  สระทอง
 
1. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
2. นายเกษมศักดิ์  โทแสง
 
570 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายจิรชัย  ตุ้มทอง
2. นายทัศติพงษ์  บัวพันธ์
3. นายศุภวัฒน์  ศรีวิสรณ์
4. นายศุภวัฒน์  มะโนรัตน์
5. นายสันติสุข  พรมศิริ
6. นายอภิสิทธิ์  แสงใส
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นายรังสรรค์  สุภารัตน์
3. นายวิทูล  จันทร์เพ็ญ
 
571 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 1. นางสาวชลธิฌา  ใสกระจ่าง
2. นางสาวณฐพร  ศรกุพันธ์
3. นายณัฐนันท์  ดวนใหญ่
4. นายธีรวัฒน์  เขมรัชต์เรืองกิจ
5. นางสาวพรภิมล  พฤกษชาติ
6. นางสาวอภิสรา  สุภาพ
 
1. นายคธาสิทธิ์  รัตนา
2. นางวิมลพรรณ  บุตรสิงห์
3. นางสาวกนกวรรณ  บุญเชิญ
 
572 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายกฤษฎา  สีชาเนตร
2. นางสาวณัฎฐนิช  พันธ์งาม
3. นายณัฐพล  แซ่ลิ้ม
4. นางสาวปัทมา  สืบสำราญ
5. นายพิสิษฐ์  บุญเศรษฐศิริ
6. นางสาวลดา  ไกรมะเริง
7. นางสาวลัดดา  มักโกมินทร์
8. นางสาววรรณวดี  พิมพ์ปรุ
9. นายศุลี  สตางค์จันทร์
10. นางสาวอิสริยาภรณ์  ทองใส
 
1. นายวิทธิพงษ์  วันทา
2. นายสมคิด  แสงอรุณ
 
573 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา 1. นายจิระพงศ์  สาระภาพ
2. นางสาวชนัญธิดา  ประสานพันธ์
3. นางสาวปิยะดา  บุญประเคน
4. นางสาวพรพิมล  หัดจะรวย
5. นางสาวศิริภาพร  จันละออ
6. นางสาวสุกัญญา  ทองลือ
7. นางสาวสุจิตรา  คูณทวี
8. นางสาวสุมิตรา  บุญเรือง
9. นายหาญพล  แก้วกุล
10. นางสาวเอวิกา  สุรวิทย์
 
1. นางปิยะมาศ  ค้าโค
2. นางศิวภรณ์  พันธุ์เพ็ง
3. นายณรงค์ศักดิ์  ทองรินทร์
 
574 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ์  ชัยวงษา
2. นางสาวขัติยาภรณ์  เสียงหวาน
3. นางสาวดอกฝ้าย  เงินลุน
4. นายธนวัฒน์  เกษสงเคราะห์
5. นางสาวพรญาณี  มะยอง
6. นางสาวรัตนาภรณ์  วิเวกวรรณ
7. นางสาววรรลษา  ศรีทองคำ
8. นายสมพร  บุตดีภัก
9. นางสาวสิริยพร  สีนา
10. นางสาวสุธาวรรณ  สอนบุญมา
 
1. นางวรรณวิมล  อินทรบุตร
2. นางสาวศิริเนตร  ชินชัย
3. นายณัฐวุฒิ  พวงคำ
 
575 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกรรณิตา   พลคำ
2. นายกรีฑา   อภัยสม
3. นายณัฐพล  สายพงษ์
4. นางสาวปฐมาวดี  ดวงสีดา
5. นางสาวปนัดดา  อัจนา
6. นายภัควินทร์  วิริยะกาญจนา
7. นายวสันต์  พันธ์ภักดี
8. นายสุรัตพล  ยินใส
9. นางสาวอนัญญา  ปรือปรัง
10. นางสาวอมรรัตน์  ทองเกิด
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
2. นางสาวพิไลพร  อ่อนคำ
3. นายธีรโชติ  ชาติดำดี
 
576 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองเพชร
2. เด็กชายจิรศักดิ์  คำมูล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่เตีย
4. เด็กหญิงปุณยวีร์  ธรรมบุตร
5. เด็กหญิงศินิทรา  สุดใจ
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางสาวพจนีย์  โนนกอง
 
577 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงช่อผกา  เพ็ชรจินดา
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   คูณพงษ์
3. เด็กหญิงปภัสรา  แหวนหล่อ
4. เด็กหญิงศิรินทรา  โนนไธสงค์
5. เด็กหญิงไพลิน  แพงไทย
 
1. นางสาวมาลินี  แก้วยงค์
2. นางสาวกรพินธุ์  บุญเลิศ
 
578 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงกิตติยากร  ติละกูล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อังคสกุลเกียรติ
3. เด็กหญิงปิยพัชร์  บุรัสการ
4. เด็กหญิงพัณณิตา  แสงชัจจ์
5. เด็กหญิงพีร์พัชชา  เทิดกตัญญูพงศ์
 
1. นางวิไล  กุยแก้ว
2. นายศํกดิ์ชาย  เกษร
 
579 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายณิธิกร  นาคญวน
2. เด็กหญิงปริญญา  ศรีนุกูล
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  นครแจ้ง
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ใจโชติ
5. เด็กหญิงศิริญาดา  จิลบุตร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ธนวาที
2. นางสาวชนากานต์  นุริตานนท์
 
580 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นายกฤษตชญ์  คำแสน
2. นางสาวพิมผกา  ใยอุ่น
3. นางสาวภารีรัตน์  จันทร์โท
4. นางสาวศิรินทิพย์  พาหา
5. นางสาวอรัชพร  วรรณวงษ์
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางสาวพจนีย์  โนนกอง
 
581 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาว ผ่องมุณี   ประเสริฐชาติ
2. นางสาวจิราภรณ์   คุณสิม
3. นางสาวปนัดดา  ปานศรี
4. นายวิวัฒน์  จันทำ
5. นางสาวศุภรัตน์   พรมภักดิ์
 
1. นางสาววลีรัตน์  คนหาญ
2. นางสาวเสาวณีย์  แก้วรักษา
 
582 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  เทพแสง
2. นายกฤษดา  มหาสุนทร
3. นางสาวศศิวิมล  ตะเคียนเกลี้ยง
4. นางสาวสุนันทา  บุตรเสมียน
5. นางสาวอนิตศรา   ศรีพิพัฒน์
 
1. นายทศพร  มนตรีวงษ์
2. นางสาวพิไลพร  อ่อนคำ
 
583 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวชรินดา  ทองลือ
2. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีหมอก
3. นางสาวนริศรา  เสียงหวาน
4. นางสาวบุษกร  สุวรรรณพงษ์
5. นายอดิเทพ  ทองแสน
 
1. นายรัตนดิลก  คำเพราะ
2. นางสุพัตรา  ดาวหน
 
584 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ไชยศรีษะ
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  แสงเลื่อม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ์  บัวดี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ตาดม่วง
2. นางสาวเพ็ญศิริ  สุภารัตน์
 
585 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงดารณี  วงษา
2. เด็กหญิงนฤมล  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เมืองจันทร์
 
1. นางสมพร  นวลรักษา
2. นางสมพร  กสิพันธ์
 
586 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปุณยนุช  บุญรอง
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เครือไชย
3. เด็กหญิงอาจารี  มณฑาทิพย์
 
1. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง
2. นางสุนันทา  บุญเอนก
 
587 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ตั้น
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญช่วย
3. เด็กหญิงทิพรดา  อัตพันธ์
 
1. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางสาวอรวัณย์  สืบสิมมา
 
588 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวขวัญ  เดชกล้า
2. นางสาววรนุช  บุดดาวงค์
3. นางสาวเพิ่มศิริ  ทองปัญญา
 
1. นางสมพร  นวลรักษา
2. นางสมพร  กสิพันธ์
 
589 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยารัตน์  จอดพิมาย
2. นางสาวธัญวรัตน์  แปงแสง
3. นางสาวแพรวา  ทองการ
 
1. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง
2. นายชัยกฤต  อินทะโส
 
590 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวซ่อนทราย  บุญปัญญา
2. นางสาวปารีรัฐ  ระยับศรี
3. นางสาวอรดา  สีดำ
 
1. นางสาวศศิธร  ไกยสิทธิ์
2. นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ
 
591 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายชุษณะ   แก้วมูล
2. นางสาวธนวรรณ  บรรพตาธิ
3. นางสาวปานชนก  พรมชา
 
1. นางอรนุช   นามเขียว
2. นางสาวปาจรีย์  นามวงศ์
 
592 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงธณิชชา  อบรมทรัพย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   เทพทัศน์
3. เด็กหญิงวิภาดา   ไกรยา
 
1. นางสาวนิตยา  กองทรัพย์
2. นางพัชนิภา  เหลื่อมอุไร
 
593 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงศศิธรธีรา  เมตตามนุษย์
 
1. นางสุนันทา  บุญเอนก
2. นางอาภรณ์  บุญมาก
 
594 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณภัสนันท์  อรัญศิริทิวากร
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ณ อุบล
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิพันธ์
 
1. นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
2. นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
 
595 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพร   หมู่มาก
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  โคตะมา
3. เด็กหญิงวันวิสา   บัวเกิด
 
1. นายคำดี   ภักพวง
2. นางสาวกิตติยา   หวังสม
 
596 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายธนานันท์  ชูกำแพง
2. นางสาวนิภาพร  ไชยโคตร
3. นางสาวสุปรียา  นาแซง
 
1. นางสาวสุวรรณี   แก้วบัวเคน
2. นางสาวจันจิรา  ไชยาฤทธิ์
 
597 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจุฑามณี  บุญสถิตย์
2. นางสาวพัชรินทร์  โมระอรรถ
3. นางสาวเมทญา  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวกัลย์กมล   โรจนนัครวงศ์
2. นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
 
598 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายสุรกาญจน์  แก้วพินึก
2. นางสาวสุวิมล  เริงรมย์
3. นางสาวเมทิกา  มูลเสนา
 
1. นางสาวบุญล้อม  กันตรง
2. นางยุพิน  จันทร์ศรี
 
599 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวกุลปริยา  สุดสังข์
2. นางสาวนุชจรินทร์  บุญตา
3. นางสาวอุษณา  เทาศิริ
 
1. นายคำดี   ภักพวง
2. นายยศธนา  คำศรี
 
600 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกชกัญญษร   แสงธนหิรีญ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  คู่กระสังข์
 
1. นางสาวสาวิณี  สตารัตน์
2. นายสังเวียน  ไสว
 
601 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวนันทิกานต์  ไชยบรรณ์
2. เด็กหญิงสโรชา  เหล่ามานะกุล
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นายไพรนคร  ชิณะแขว
 
602 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ขันอาษา
2. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  มีชัย
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นางกนิษฐา  วงศ์คำ
 
603 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงสิริยากร  แสงส่อง
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  มณีวงศ์
 
1. นางมณีกานต์  บุญเสริม
2. นายอดิศร  แก้วเขียว
 
604 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. เด็กชายธนาพนธ์  แต้มมาก
2. เด็กชายนาวี  กล้าตะลุมบอล
 
1. นายณัฏฐเอก  กระจ่าง
2. นางสาวบังอร  อุปมัย
 
605 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายธรณินทร์  ศรีเกษ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สรสิทธิ์
 
1. นายปรีชา  อสิพงษ์
2. นายถาวร  ชัยชนะ
 
606 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกีรติเดช  มณีวีรกุล
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุกวัน
 
1. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
2. นายอิทธิพล  เสาร์แดน
 
607 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรสินี  ใจดี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  จันทำ
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
608 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายวัชรากร  บุญโต
2. เด็กชายวายุกูล  ลาภบุญ
 
1. นางสาวอรวรรณ  สิมมา
2. นางนิพา  แสงกล้า
 
609 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพล  รอดคำทุย
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองฤทธิ์
 
1. นางศิริลักษณ์  พงษ์สุระ
2. นางสาวนฤมล  โททอง
 
610 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายพีรภัทร  เล่าเลิศ
2. เด็กหญิงสิริมณี  มณีจันทร์
 
1. นางสาวกฤษณา  นันทะสิงห์
2. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
611 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิดาภา   บุญยอ
2. เด็กหญิงระพีพรรณ   ศิริเทศ
 
1. นายยงยุทธ  สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
612 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายธนธัช   ต้นทรัพย์
2. นายธัญเทพ  เดือนใส
 
1. นางสาวปาริตา  ดวงงาม
2. นางสาธิดา  ดวงศรี
 
613 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. นางสาวจริญญา   สุวรรณลาภา
2. นายวงษ์สุกรี  เกศไชโยโตมั่นคง
 
1. นางรัตติยา  สุริยะ
2. นางสาวเพ็ญสินี   คำโน
 
614 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายราเชนทร์  ยอดอาจ
2. นายอนุวัทย์  จาวชัชวาลวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
615 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นายคณิสร  สายแวว
2. นางสาวธิดาวรรณ  มาลาสาย
 
1. นางสุธารินี  อสิพงษ์
2. นายประดิษฐ์  อภัยศิลา
 
616 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   ศรีวงษา
2. เด็กหญิงเทพธิดา  เเก้วสง่า
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นายไพรนคร  ชิณะแขว
 
617 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายทศพร  สีสัน
2. เด็กชายพิชชากร  จันทอง
 
1. นางอภิญญาพร  วรแสน
2. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
618 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวฐิติกานต์  เชาว์ศรีกุล
2. นางสาวศศิกานต์  บุญโต
 
1. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
2. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
 
619 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายธีระพัฒน์   โสระ
2. เด็กชายนัฐพงษ์   พรหมเมตตา
 
1. นายยงยุทธ  สมบัติ
2. นายเชษฐา  อาษาราช
 
620 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวชนิตร์นันท์  พันธ์ภักดี
2. นางสาวทิพย์กมล   ทิพย์สมบัติ
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นายไพรนคร  ชิณะแขว
 
621 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  สุตะพันธ์
2. นายชวัลลักษณ์  พรรณโรจน์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
622 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายคุณาธิป  พละศรี
2. นายเกียรติชนก  พิมพ์ไชย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
2. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
623 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายพลภัทร  ชาวงษ์
2. นายพีรวัส  กองทรัพย์
 
1. นายอิทธิพล  เสาร์แดน
2. นางสาวสาวิณี  สตารัตน์
 
624 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายศักรินทร์   เทพขันธ์
2. นายเกียรติยศ   สีหะวงษ์
 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
625 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  พัดทอง
2. นางสาวนัททพร  บุญเฮ้า
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
626 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวฐิตินันท์  หวังผล
2. นางสาวฐิติมา  ภูนุภา
 
1. นางปนิดา  ทวีชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
 
627 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายกฤษธนา  กัณหารินทร์
2. นายภาคภูมิ  สุขชาติ
 
1. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
2. นางสาวปาริตา  ดวงงาม
 
628 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายรชานนท์  ระยับศรี
2. เด็กชายสิงหราข  บุญพิม
 
1. นายสมยศ  พิมณุวงค์
2. นางศุภานัน  บำรุงธนรัชต์
 
629 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สรรพศรี
2. เด็กหญิงเพชรลดา  อัมภรัตน์
 
1. นางศิริลักษณ์  พงษ์สุระ
2. นายประหยัด  แถลงสุข
 
630 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายปรินทร์  ครอบเพชร
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เทพอรัญ
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสาวจุฬารัตน์  บุญเสริม
 
631 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิง พัชราภรณ์   พาสว่าง
2. เด็กหญิงกานต์ชนก    เขมรทอง
 
1. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
 
632 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทานกวีวงศ์
2. เด็กชายภัทรากร  บุญคง
 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
633 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงศิรประภา  ยะภา
2. เด็กหญิงอาริยา  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
634 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายพิษณุพงษ์  เสนนอก
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  จันทพันธ์
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสาวจุฬารัตน์  บุญเสริม
 
635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่โต๋ว
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  จำปาสิม
 
1. นายบัญชา  แข่งขัน
2. นางนิตณพา  แข่งขัน
 
636 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  โทนะพันธ์
2. นางสาวนฤมล  ขันแก้ว
 
1. นายณัฐพล   บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
637 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายฤทธิไกร  พวงเพ็ชร์
2. นางสาวเบญญทิพย์  เบิกบาน
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นางสาวณภาย์  ทนงค์
 
638 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายยุคลเดช  ทิพย์แสง
2. นายอัศราวุธ  สานทอง
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสาวจุฬารัตน์  บุญเสริม
 
639 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นางสาวนุศรา  ธาตุทอง
2. นายสมพล  วิลา
 
1. นางพชรมน  ศิลาชัย
2. นางวีรญาณ์  รุ่งเรือง
 
640 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายธนพล  ไชยนิตย์
2. นายภูวนาถ  สิงห์มนต์
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
641 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวอุมาพร  แก้วละมุล
2. นางสาวเบจภรณ์  แจ่มใส
 
1. นางปนิดา  ทวีชาติ
2. นายวิษณุกร  แก้วละมุล
 
642 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจารุวรรณ  วงษ์ใหญ่
2. นายศรัณย์ภัทร   เวียงสิมา
 
1. นายธุวลักษณ์  แก้วคูณ
2. นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ
 
643 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายก้องภพ  เถาว์คำ
2. นายอนุชา  สงโสด
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
644 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายคเณศวร  ละมูล
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ผาสุข
3. เด็กชายรพีภูมิ  จันทร์แดง
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
645 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยา 1. เด็กชายปิยะนันท์  สุปัตติ
2. เด็กหญิงศิวาพร  ประพฤติธรรม
3. เด็กหญิงอักษราภัค  ชนะงาม
 
1. นางสาวสุกัญญา  นามทอง
2. นางสาวลลิตา  พิมพันธ์
 
646 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชัญญา  ศักดิ์สิงห์
2. เด็กชายวรินทร  งามเลิศ
3. เด็กหญิงวริศรา  พิมพะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
647 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชาวมูล
2. เด็กหญิงประภัสรา  ด่านกลาง
3. เด็กหญิงปรารถนา  ไม่ปรากฎ
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นางพวงเพชร  อาษาราช
 
648 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวกรกนก  พุฒพันธ์
2. นางสาวพัชรี  คตตระกาล
3. นายสิทธิชัย  แก้วสง่า
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร
2. นายเวชกรณ์  กรมพะไมย
 
649 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจัณญาลักษณ์  เจริญยิ่ง
2. นางสาวจิราพร  แหวนเงิน
3. นางสาวนันธิณี  แสนศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
650 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวภูริตา  วงศ์ประเทศ
2. นางสาวศรินยา   กองพงษ์
3. นางสาวสุภาวดี  ศรีสังขาร
 
1. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย
2. นางสาวโสภา   พิเชฐโสภณ
 
651 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายกฤษณุพงษ์   มะกรวัฒน์
2. นางสาวจริญญา   คนคง
3. นายทวีทรัพย์  ทวีชาติ
 
1. นางสุกานดา   ธานี
2. นายก้องหล้า  พรมดวงดี
 
652 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา 1. นายจิรศักดิ์  อุ่นอ่อน
2. นางสาวอิสรยา  ทาละลัย
 
1. นายนราธิป  บุญรมย์
2. นางขวัญฤทัย  ไพโรจน์
 
653 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายพงศ์พณิช  เสนาภักดิ์
2. นายพิชญาภัค  สาระชาติ
 
1. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
2. นายสังเวียน  ไสว
 
654 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายธนศักดิ์  ศรีกาญจน์
2. นายพรชัย  โยธา
 
1. นายกาลอธิบ  จิตต์ตานุภาพ
2. นางสาวจารุพร  พิมพา
 
655 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายกฤษฎา  ดวงมณี
2. นายตรีภัทร  กล้าวาจา
 
1. นางสาวปาริตา  ดวงงาม
2. นายชาญณรงค์  แผนพุทธา
 
656 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายวีรวัฒน์   อินทนิล
2. เด็กชายอรรถพล  ผกาแดง
3. เด็กหญิงอิชยา  ใชโย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
 
657 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายสิรวิชญ์   เขียวอ่อน
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สหัสจันทร์
3. เด็กชายอนุพงษ์  บุญสติ
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางจงกล บัวสิงห์ และ  นายทิว พจนา
 
658 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  อัครวงค์
2. เด็กชายธัชชัย  หาสุข
3. เด็กชายพนมฉัตร  เสนคราม
 
1. นายสันติ  แสงสีดา
2. นางสาวภูษนิศา  บัวหลาย
 
659 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  พงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายภัคนันท์  อุ่นคำ
3. เด็กชายรัฐภูมิ  สุบเสนี
 
1. นายกฤดากร  สมบัติกำไร
2. นายเสถียร  คำชมภู
 
660 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายธนดล  สายศิลป์
2. นางสาวสุชาดา  กายชาติ
3. นายเสริมศักดิ์  แก้วจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
 
661 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวจันจิรา    ชื่นอารมณ์
2. นายบัญญัติ   มั่นปรีอ่อน
3. นายเรืองชัย   บุญบำเรอ
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นายศักดนัย สืบเสน และ  นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล
 
662 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. นายทศพร  แก้วสว่าง
2. นายภาณุพันธ์  มูลแก้ว
3. นางสาววิไลวรรณ  คำสุข
 
1. นายสันติ  แสงสีดา
2. นางสาวภูษนิศา  บัวหลาย
 
663 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกอบดาว  วิเศษพงษ์
2. นางสาวกอบเดือน  วิเศษพงษ์
3. นายพิทยาธร  สุขจันทร์
 
1. นายศักดิ์ดา  แว่นเนตร
2. นางสาวสุภัควรรณ  อัครชาติ
 
664 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนนท์  คำโสภา
2. เด็กชายเกตุกิตติ  คำโสภา
3. เด็กชายเฉลิมพร  แก้วพวง
 
1. นายจิราวัฒน์  นางาม
2. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
 
665 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กองแก้ว
2. เด็กชายจักรพรรดิ  สองสี
3. เด็กชายปภาวิชญ์  หงษ์อินทร์
 
1. นายโกสิทธิ์  ทองคำเจริญ
2. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
 
666 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงบุญสิตา  แสงสอน
2. เด็กหญิงปภัสสร  รัตนวัน
3. เด็กชายวาสุเทพ  ธงศรี
 
1. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
2. นายณัฐสิทธิ์  กองรักษา
 
667 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายภูธนภัทร   เมฆคลี
2. เด็กชายศิรสิทธิ์   ปัตโต
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นายพริษฐ์  ม่วงมิตร
 
668 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์ธิญาพร  โคตระ
2. นายเอกรัตน์  มหาวงค์
 
1. นายสันติ  แสงสีดา
2. นายคมสันต์  เสาวโค
 
669 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  สุตะพันธ์
2. นายปัญญวัชร  มูลศิริ
3. นายวีรกานต์  โพธิวัฒน์
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
670 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายชัยวัฒน์  คำมา
2. นางสาวรัตติยากรณ์  นามวิชา
3. นางสาวสุปรียา  แสงอุ่น
 
1. นายณัฐสิทธิ์  กองรักษา
2. นายกฤดากร  สมบัติกำไร
 
671 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวปนัดดา  ฝ่ายชาวนา
2. นายพีรพัฒน์  แก้วการไร่
3. นางสาววรัญญา  ตอนสี
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายสำราญ  ฤกษ์อุโฆษ์
 
672 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กชายจักรินทร์   นามสุวอ
2. เด็กชายธีรยุทธ  เผดิมวงค์
3. เด็กชายพงศ์พล  คำแพง
 
1. นายกฤตชนะ  ฤาชา
2. นายกฤษดา  เจริญมาก
 
673 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายณฏฐพล  ทองคำ
2. เด็กชายธรรมนูญ  กล่อมปัญญา
3. เด็กชายศุภวิชญ์  นาจำปา
 
1. นายไพรนคร  ชิณะแขว
2. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
 
674 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  สุระ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยศรีษะ
3. เด็กชายธนกร  อินธนู
 
1. นายมงคล  สีเหลือง
2. นางสาวสรุณี  พงศ์สุระ
 
675 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สรรพศรี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทมาศ
3. เด็กหญิงศิริลักษ์  วงค์เสน
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นางสาวปาริตา  ดวงงาม
 
676 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายธนะชัย  แก้วแสน
2. นายภานุพงศ์  บุดดา
3. นายวิวิธชัย  ใจคุ้มเก่า
 
1. นายไพรนคร  ชิณะแขว
2. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
 
677 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นางสาวธิฆัมพร  บุญวงศ์
2. นางสาวนฤมล  โนนกลาง
3. นางสาวอาทิตยา  ทองปัญญา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
 
678 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณัฐพล  อินทมาศ
2. นายภิรมย์พร  สุริพล
3. นางสาวลัคคนา  บุญเพ็ง
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นางมลิวัลย์  เลาหะสูต
 
679 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวณัฐกานต์  บึงไกร
2. นางสาวศิริพรรณ  คำเสียง
3. นางสาวอรทัย  หงษ์จันทร์
 
1. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
2. นายเสถียร  คำชมภู
 
680 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ขันติวงษ์
2. เด็กชายคัฑวุธฒ์  วงษ์ขันธ์
3. นายนัฐวุฒิ  จุ้ยเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
 
681 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีรักษา
2. เด็กชายปุรเชษฐ์  นาริน
3. นายวีระภาพ  สุทธาคง
 
1. นายสันติ  แสงสีดา
2. นายคมสันต์  เสาวโค
 
682 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีส่ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีชัย
3. เด็กชายบัณฑิต  โสรี
 
1. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ
2. นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ
 
683 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายธนพงษ์  บุดดาวงค์
2. เด็กชายบรรณวิชญ์  ธีระบุตร
3. เด็กชายสรศักดิ์  จันทร์สมุทร
 
1. นายณัฐสิทธิ์  กองรักษา
2. นายกฤดากร  สมบัติกำไร
 
684 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายจักรพล  ศรีจันทร์
2. นายธนดล  สายศิลป์
3. นางสาวสุชาวดี  ทินกรกำธร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
 
685 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวจันทร์ศิริ  คำผุย
2. นายนันทวัฒน์  วงศ์พุฒิ
3. นายสมภพ  จุลแดง
 
1. นางจตุพร  พรเกียรติคุณ
2. นางธนาภา  คำผุย
 
686 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายชัยวัฒน์  คำมา
2. นางสาววัชรี  แหวนวงษ์
3. นายอนุสิทธิ์  ศรีบริบูรณ์
 
1. นายณัฐสิทธิ์  กองรักษา
2. นายเสถียร  คำชมภู
 
687 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1. นายชลัมพล   แก้วลอย
2. นายนาฬิกอติภัค  จันจำนงค์
3. นางสาวลดาวัลย์   ทองละมุล
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นางธัญญลักษณ์  พรหมคุณ
 
688 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นายคชาภรณ์  ตุ่มไทย
2. นายศุภกิจ  ทองด้วง
3. นายอภิชาติ  เทพจันดา
 
1. นายนพรัตน์  ชูศรีพัฒน์
2. นางสมพร  จันทพันธ์
 
689 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายธนายุ  แก้วพินึก
2. เด็กชายวสวัตติ์  แหวนเงิน
3. เด็กชายวิทยาวัฒน์  นามแก้ว
 
1. นายพงษ์เทพ   บุญแผ้ว
2. นางสาวณัฐชลานันท์  หิมะวัน
 
690 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายจักรภพ  หิมะคุณ
2. เด็กชายปภินวิช  จารีรักษ์
3. เด็กชายภูริพัฒน์  ตั้งวิริยะวรกุล
 
1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
691 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  กงแก้ว
2. เด็กชายพงศ์พัศ  สมาคม
3. เด็กชายยงยุทธ  ประชาราษฎ์
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
692 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายชุติพงศ์  มืดการุณ
2. นายทองคูณ  สระทอง
3. นายพงษ์สิทธิ์  จำนิล
 
1. นายวัฒนา  จันทา
2. นายเรวัตร  เกิดนอก
 
693 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายประกิต  เปรี่ยมสติ
2. นายพีระพงษ์  วรเลิศ
3. นายเปรม  สารการ
 
1. นายพัฒนา  พานจำนงค์
2. นายสนั่น  ศิริกุล
 
694 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นายวิศิษฎ์  สมจิตต์
2. นายอภิสิทธิ์  ยิ้มญวน
3. นายอุเทน  พรมสาร
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
695 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  สีดำ
2. นายวีรพล  แหวนเงิน
3. นายเอกภพ  แหวนเงิน
 
1. นายพินิจ  สุขพันธ์
2. นายบรรณกร  พงษ์สีดา
 
696 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เสาเวียง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โลบุญ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีนารักษ์
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นายกองแก้ว  แสนโคตร
 
697 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมศร
2. เด็กหญิงฐิติยา  คำเกษ
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ปรึกศรีดา
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
698 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนุชนาถ  วิชิตธ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  หล้าล้ำ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เอี้ยงประสิทธิ์
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นายอภิเดช  กิริยะ
 
699 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวดี  ตรีแก้ว
2. เด็กหญิงอรปรียา  สุกใส
3. เด็กหญิงอริษรา  จังอินทร์
 
1. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
2. นางสาวประยงค์  ใจสว่าง
 
700 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  ไกรวิเศษ
2. นายมณฑล  วงษ์วิกย์กรณ์
3. นางสาวศรินภรณ์  โพธิ์ภักดี
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นายวิสุทธิ์  มีปิด
 
701 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นางสาวฐิติกานต์  พวงเกษ
2. นายวีระวัฒน์  มีพันธ์
3. นางสาวอริสา  เครือคุณ
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
702 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวชุติมา  ไมเลิศหล้า
2. นางสาวธิญาดา  วิวาสุขุ
3. นางสาวศิริวิภา  แสงอุ่น
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางจารุวรรณ  พิมพ์มาศ
 
703 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกานต์พิชชา  กองแก้ว
2. นางสาววณิชชา  นิลทัย
3. นางสาวศิริพร  ดาวเรือง
 
1. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
2. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
 
704 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  นิสสัย
2. เด็กชายนันทวัฒน์  อัฐแป
3. เด็กหญิงภาวิณี  วิไล
4. เด็กชายยศกร  ประทุมวงษ์
5. เด็กชายศิวกร  แก้วธานี
6. เด็กหญิงสุมาลี  ดวงสีทอง
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา  รัตนพร
3. นายบุญเลิศ  พลชลี
 
705 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายกรรชัย  ทะสุนนท์
2. เด็กหญิงจุทามาส  บุญรักษา
3. เด็กชายชินวร  แสนคำ
4. เด็กหญิงนารา  นามวงศ์
5. เด็กหญิงปริยากร  ชัยเหลา
6. เด็กชายโมไนย  บุญมี
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางพิมลรัตน์  บุญงาม
3. นางศิรินนภา  จวงพลงาม
 
706 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงกรพินธิ์   ดำเกลี้ยง
2. เด็กหญิงธีร์จุฑา    ลัทธิมนต์
3. เด็กหญิงมยุรี   สุดชอบ
4. เด็กหญิงรักษิตา   จันทร์เขียว
5. เด็กหญิงวิไลพร    ลัดดาทอง
6. เด็กหญิงสุวิดา   ไกรสุข
 
1. นางกนกวรรณ  จุฑาจันทร์
2. นายกฤษดา  เจริญมาก
3. นางสุดใจ  นนท์ศิลา
 
707 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  เสาพิรด
2. เด็กหญิงทิพยดา  ดวงอินทร์
3. เด็กชายธนภัทร  มงคลเลิศ
4. เด็กหญิงนันท์ฑริการ์  จันดา
5. เด็กชายศิรชัช  บังเอิญ
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ล่ำสัน
 
1. นางสาวสำฤทธิ์  ศรีมงคล
2. นางสาวนาถฏิญา  สารีพวง
3. นางสาวราตรี  เนียมมูล
 
708 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ถวายนิล
2. นางสาวกรรชฬิกาญจน์   ชินบุตร
3. นางสาวจีรภิญญา  บุญมาก
4. นายชินวัตร  ศรีใสย
5. นายณัฐณูญ  บุญอินทร์
6. นายอภิเชษฐ์  ศรศรี
 
1. นางสุภาวดี  ไชยช่วย
2. นางศิริวรรณ  ดาวเรือง
3. นางสาวจิตรลดา  พรรณะ
 
709 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นายกฤตนัย  ช่างเหล็ก
2. นายจิระพงศ์  เกษก้าน
3. นายนพรัตน์   บุญร่วม
4. นายภานุพงศ์  อายุวงค์
5. นางสาววิไลวรรณ  ปรางมาศ
6. นายอภิวัฒน์  สุภาพ
 
1. นางเสาวภา  พรหมทา
2. นางสาวจินตนา  คงเสนะ
3. นางอำพร  สะดวก
 
710 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวพรรณภัสษา  เทาศิริ
2. นางสาวพัชราพร  ลาวเมือง
3. นางสาวยุภาวดี  เบ็ญมาศ
4. นายรัฐพงศ์  เบ้าทอง
5. นางสาววรรณพร  จันทร์หอม
6. นายเจตริน  ทองเพ็ชร
 
1. นางปัชชา  รัตนพร
2. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
3. นายบุญเลิศ  พลชลี
 
711 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวจิราภรณ์  อ่อนอก
2. นายธนากร  สมใจ
3. นายปิยะพงษ์  วงษ์พินิจ
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  ยังหมัด
5. นางสาววราภรณ์  ปราบภัย
6. นายศรัณย์  มรรคสันต์
 
1. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
2. นางพิมลรัตน์  บุญงาม
3. นางกัญญา  ปิยกรศาสตร์
 
712 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงชลิตา  บัวบังศร
2. เด็กหญิงชุติมาพร  ชนะงาม
3. เด็กหญิงไปรยา  เมืองแสน
 
1. นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ
2. นายวิโรจน์  วรรณชัย
 
713 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พันธ์เดช
2. เด็กหญิงนันธิดา  เตชะ
3. เด็กหญิงสายธาร  เตชะ
 
1. นางสาวอรุณนี  แก้วคำ
2. นางมาลินี  งามแสง
 
714 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายคุนานนต์  มะลิรส
2. เด็กชายนครินทร์  คูณผล
3. เด็กหญิงพิมพ์พร  ศิริผลา
 
1. นางสาวปัทมาวรรณ  วันทวี
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
715 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  อรรคบุตร
2. เด็กหญิงนภารัตน์  ปุรัมภะ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  แสงใส
 
1. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
2. นายณัฐพงศ์  เจตินัย
 
716 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายชัชรินทร์   รักเกียรติ์
2. นายทรัพย์ทวี  ไชวิจิต
3. นายทวีศักดิ์  อารีรมย์
 
1. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
2. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
 
717 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจุฑารัตน์  อุทาธรณ์
2. นางสาววราภรณ์   รุ่งแก้ว
3. นายวัฒนา  ล่องศาลา
 
1. นางสาวสถิดาภรณ์  ขันคำ
2. นางสาวสร้อยทอง  ท่าโพธิ์
 
718 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  นามจำปา
2. นางสาวชลธิชา  อินทร์แก้ว
3. นางสาวทอฝัน  ศรีทอง
 
1. นางอำพัน  ทองพีระ
2. นางสมคิด  ศิลาโชติ
 
719 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวฐิติมา  สมเพ็ช
2. นางสาวพรชิตา  สีดาพันธ์
3. นางสาวเกษมณี  เพ็ชรัตน์
 
1. นายวิษณุ  หนองม่วง
2. นางกิตติยา  หวังสม
 
720 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาณี  ชัยธรรม
2. เด็กหญิงพรธีรา  พิมพ์บุตร
3. เด็กหญิงอภิสรา  หล่อดี
 
1. นางกาญจนา  ยอดมาลี
2. นางสุมาลี  บุญเฮ้า
 
721 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  สาสังข์
2. เด็กหญิงพรนภา  นวนแย้ม
3. เด็กหญิงศศินภา  เพ็งกระจ่าง
 
1. นางณญาตา  โสพัฒน์
2. นายบุญหลาย  มะเค็ง
 
722 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  กันสูง
2. เด็กชายประยุทธ  พรมพุ้ย
3. เด็กชายสาลิณี  บุญอารีย์
 
1. นายตรีญรัตน์  สิมมา
2. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
 
723 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกานต์  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุราคร
3. เด็กหญิงพิยดา  ทองหล่อ
 
1. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
2. นางกรรญดา  ไชยสิทธิ์
 
724 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวฐิตา  วงษ์นิล
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สินทรมย์
3. นางสาวสุภัตรา  มาลัย
 
1. นายบันลือ  สิทธิศร
2. นางสิริมา  เล้าวาลิต
 
725 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 1. นางสาวจิราวรรณ  เงินจันทร์
2. นางสาววิภาดา  โสพันธ์
3. นางสาวอมรรัตน์  เมืองชัย
 
1. นางธนภรณ์  คำสุมาลี
2. นางสุมิตตา  เกษร
 
726 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาววรญา  สิงห์ยอง
2. นางสาวสุดาลักษณ์  หาญกล้า
3. นางสาวอทิตยา  พาพิมพ์
 
1. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
2. นายตรีญรัตน์  สิมมา
 
727 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวศศิธร  จันณรงค์
2. นางสาวศิรินภา  คำเหลือ
3. นางสาวสุนันทา  กาลพัฒน์
 
1. นางณญาตา  โสพัฒน์
2. นางรวงทอง  คุณสวัสดิ์
 
728 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  พันธ์สำโรง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เรืองสิทธิ์
3. เด็กหญิงรริสรา  พรมกอง
 
1. นางเกศรา  จันทร์แสง
2. นางสาวฐิติพร   มีเดช
 
729 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสกร  จันทมาตย์
2. เด็กหญิงปวีณา  สารวัล
3. เด็กหญิงศันสนีย์  คำแหน
 
1. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
2. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
 
730 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงนริสรา  ยอดกุล
2. เด็กหญิงอรอุมา  จันดี
3. เด็กหญิงโยษิตา  อิ่มวงค์
 
1. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
2. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
731 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงประกายนันท์  ประจันพล
2. เด็กหญิงสินีนาฎ  โปร่งจิต
3. เด็กหญิงอัปษรศรี  นิลศรี
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สุภิษะ
2. นางสาววรนุช  ศรีรักษา
 
732 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวชลธิชา  แก้วยอดลา
2. นางสาวธมลวรรณ  ระยับศรี
3. นางสาวพัชรี  คนหมั่น
 
1. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
2. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
733 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  แกชวดดง
2. นางสาวสุทธิดา  ประทุมวงษ์
3. นางสาวสุนันทา  รจนัย
 
1. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
2. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
 
734 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนิตยาภรณ์  ดวงอาจ
2. นางสาวพิมพ์ภิไลย์  ใจมนต์
3. นางสาวสุชาฎา  ยองรัมย์
 
1. นายวุฒิศักดิ์  สุภิษะ
2. นางสาววรนุช  ศรีรักษา
 
735 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายชลัลธร  เชื้อทุม
2. นางสาวนราทิพย์  สิงห์งาม
3. นางสาวภัทรลดา  คำเพราะ
 
1. นางสุุดใจ  วงศ์คูณ
2. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
 
736 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวจิรนุช  เฟื่องบุญ
2. นางสาวปาณิตา  แก้วงค์ษา
3. นางสาวอภัสรา  ทวีชาติ
 
1. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
2. นางสาวสรณี  ศิรินัย
 
737 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  เขตนิมิตร
2. เด็กหญิงธนารีย์  นางวงษ์
3. เด็กหญิงปพิชญา  ภูยาดวง
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางสาวชาลิณีณฐกมล  พลปลัด
 
738 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รักชาติ
2. เด็กหญิงพันภษา  ระยับศรี
3. เด็กหญิงวิภาดา  พันศิริ
 
1. นางสาวรัตติยา  โฉมเฉลา
2. นางวัลยา  ชยันตรดิลก
 
739 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปะทะวัง
2. เด็กหญิงปวีณา  วงศา
3. เด็กหญิงอาลีน่าอินทิรา  ออฟชาแหล็ก
 
1. นายประจักษ์  ติมรัมย์
2. นางอมรวรรณ  ศรีนา
 
740 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นางสาวญาดา  ค้ำคูณ
2. นางสาวพิชชาพร  จันสุพรม
3. นางสาวรุ่งทิวา  สุโพธ์
 
1. นายติณณภพ  พรมดี
2. นายธวัชชัย  โคตรพันธ์
 
741 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  อาการ
2. นายภูนพัฒน์  สมุติรัมย์
3. นายสราวุฒิ  สงคราม
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา  รัตนพร
 
742 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวชุติกาณจน์  บุญประกอบ
2. นายดนุพล  คำพลอย
3. นางสาวปวีณา  ก้านเหลือง
 
1. นางสาวรัตติยา  โฉมเฉลา
2. นางวัลยา  ชยันตรดิลก
 
743 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬาภัทร  ศรีเสริม
2. นายชาติชาย  สำราญ
3. นางสาวดารณีพร  คำบาล
 
1. นายประจักษ์  ติมรัมย์
2. นางอมรวรรณ  ศรีนา
 
744 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  อัตพงษ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองพามี
3. เด็กหญิงเมลดา  สมบูรณ์ชัย
 
1. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์
2. นางสาวสุรีรัตน์  พันชาลี
 
745 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์เติบ
2. เด็กหญิงณรัตนา  อำไพ
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ยานะรมย์
 
1. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
2. นางสุประวีณ์  ทานะ
 
746 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  พันธมาศ
2. เด็กหญิงฉันทิศา  มันทะราช
3. เด็กหญิงแก้วตา  บัญชาเมฆ
 
1. นายอภิเดช  กิริยะ
2. นายมาลา  ดวงทอง
 
747 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นางสาวพรอยลิน  ทองสุทธิ์
2. นางสาวศิริวรรณ  ศรีสร้อยพร้าว
3. นางสาวสุนารี  บุญเชิด
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
2. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย
 
748 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นางสาวจิราภรณ์  มาถาวร
2. นางสาวนุศรา  ถ้วยทอง
3. นางสาวสุวิมล  สีคำ
 
1. นางกาญจนา  วิชาชัย
2. นางสาวธวัลรัตน์  พิศมัย
 
749 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นางสาวจิดาภา  จันเหลือง
2. นางสาวศวรรยา  ดวนใหญ่
3. นางสาวสิริกานต์  สำราญล้ำ
 
1. นางไพวรรณ์  ยอดธรรมรัตน์
2. นางสาวมุกดา  บรรณบุบผา
 
750 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวนิตยา  บุญทาทอง
2. นางสาววรรัตน์  ห่อทรัพย์
3. นายศราวุฒิ  ใสปาน
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
 
751 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  เตารัตน์
2. เด็กหญิงธนาภา  สายพิน
3. นายภูวดล  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวจิระวรรณ  แพงวิเศษ
2. นายทองกร  สิทธิศร
 
752 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีภักดี
2. เด็กหญิงลลิตา  สดใส
3. เด็กหญิงศศิกานต์  รัตนาม
 
1. นายสมยศ  พิมณุวงค์
2. นางศุภานัน  บำรุงธนรัชต์
 
753 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงนภัสร  อุ้ยเจริญ
2. เด็กหญิงสิดาพร  ชาภักดี
3. เด็กหญิงสุณิสา  ศรีแก้วกุล
 
1. นางสมใจ   คำศรี
2. นางวรรณภา  แสนทวีสุข
 
754 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำแพง
2. เด็กหญิงปิยดา  กูลแก้ว
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ใจสว่าง
 
1. นางสาวนาถฏิญา  สารีพวง
2. นางสาวสำฤทธิ์  ศรีมงคล
 
755 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงผ่องพิลา  ศิลาคำ
2. เด็กหญิงศรินยา  ศรแก้ว
3. เด็กหญิงอนันธิตา  โพธิ์อุดม
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
756 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายธนากร  ใยดี
2. นางสาวพัชราภา  บรรลังก์
3. นางสาวสุทธิดา  บรรลังก์
 
1. นางศุภานัน  บำรุงธนรัชต์
2. นายสมยศ  พิมณุวงค์
 
757 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ลาพันธ์
2. นางสาวปณิศา  ยอดสิงห์
3. นางสาวอธิตญา  โพธิ์อุดม
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
758 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายธนธร  ศรีไชยา
2. นางสาววัชราภรณ์  พืชศรี
3. นางสาวเจนจิรา  ประสานสุข
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางวรรณภา  แสนทวีสุข
 
759 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกาญจนา  ระหาร
2. นางสาวฐิติพร  ศรีระษา
3. นางสาวทัศวรรณ  ศรีระษา
 
1. นางสาวราตรี  เนียมมูล
2. นางสาวสำฤทธิ์  ศรีมงคล
 
760 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงศ์  รัตพันธ์
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
761 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์   แพงคำแดง
 
1. นางวิชุดา   ตำหนง
 
762 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  อรอินทร์
 
1. นางธนิดา  แก้วพวง
 
763 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กหญิงปริณรัตน์  มวลพรหม
 
1. นางสาวณิชาภา  นารินรักษ์
 
764 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  จันทำ
 
1. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
 
765 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพนสำโรง
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
766 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลินี  จันดาวงศ์
 
1. นางกนกพร  บัวสอนเจริญเลิศ
 
767 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภานัน  พุฒหอม
 
1. นางสาวสุที  คำลือชา
 
768 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  ล่ำสัน
 
1. นายกฤษฎา  เขตสกุล
 
769 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  คำเครือ
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ศรีหดม
3. เด็กหญิงสุปรีดา  ศรีหดม
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
2. นายกฤษฎา  เขตสกุล
 
770 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสดา  พลชาติ
2. เด็กหญิงวรรณิสา   บุญชาติ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  อินธิเดช
 
1. นางสาวนุชชะรี  คมศรี
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วพวง
 
771 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกังสดาล  เกษอินทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  เทศกูล
3. เด็กหญิงอังคณา  โพศรี
 
1. นางนันธิยา  จันทศิลา
2. นางกฤติมา  จันครา
 
772 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  คำเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุพิฌชา  อินทิรักษ์
3. เด็กหญิงไอลดา  สมพา
 
1. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
2. นางสาวดวงเดือน  ชนะงาม
 
773 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวณิชนันท์  ใจเพ็ง
2. นางสาววรรณภา  มูลดับ
3. นางสาวอรัญญา  พุ่มพล
 
1. นางนันธิยา  จันทศิลา
2. นางกฤติมา  จันครา
 
774 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  โคตะบิน
2. นางสาวจินลดา  กาหลง
3. นางสาวณัฏฐาลิฬท์  ทองตัน
 
1. นายณัฐพล   บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
775 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. นางสาวชยาภรณ์  ศรวิชัย
2. นางสาวสุพัตรา  ปัญญา
3. นางสาวเจษฎาภรณ์  อินธิเดช
 
1. นายกฤษฎา  เขตสกุล
2. นางชาตรี  คำโสภา
 
776 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวดุสิตา  กาญกล้า
2. นางสาววิจิตรา   ยุทธพันธ์
3. นางสาวสุธิดา  แสนสุข
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
2. นางวิชุดา   ตำหนง
 
777 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  แหวนเงิน
 
1. นายสมโภช  พิมสอน
 
778 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วงษ์ภักดี
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  สมบัติวงค์
 
779 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายปณิธาน  คำหล่อ
 
1. นายศุภชัย  เมตตามนุษย์
 
780 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองมณีนพ
 
1. นางนิชานันท์  จันทรคาต
 
781 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายปรัตถกร  เจียมสกุล
 
1. นางมยุรี  เหง้าโพธิ์
 
782 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงวสุ  แสวงสุข
 
1. นางสุนีย์  แหวนเพชร
 
783 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. เด็กชายประกาศิต  อยู่เย็น
 
1. นายไชยวัติศิลป์  พิมพัก
 
784 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพิพัฒน์   บุญมาก
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
 
785 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. เด็กหญิงนพวรรณ  นาคนวล
 
1. นางสาวสุที  คำลือชา
 
786 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   แก้วใจ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
 
787 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายเขต  ดวงงาม
 
1. นายเอกราช  ต้อนรับ
 
788 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณรัศมี  สุพล
 
1. นายธนาวิท  แสนสุขใส
 
789 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายกฤษฏา  เสนคำสอน
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
790 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนลินพรรณ  เดชาศิลปพัฒน์
 
1. นายศุภชัย  เมตตามนุษย์
 
791 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงภัทริกา  แพงดี
 
1. นางอภิชญา  อ้วนคำภา
 
792 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์   แพงคำแดง
 
1. นางสาววิชุดา   โพธิ์ทิพย์
 
793 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิศุดา   ค่ำคูน
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
794 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิชญาวี  ทิพย์รักษา
 
1. นายศุภชัย  เมตตามนุษย์
 
795 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายโสภณวิชญ์  ปฎิเหตุ
 
1. นางสาวศศิธร  ดัชถุยาวัตร
 
796 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายศรายุทธ   ขุนภักนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเมธี  บุญปัญญา
 
797 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชัยภา
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  สมบัติวงค์
 
798 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  คุชิตา
 
1. นางสาวยุภาภรณ์  ทรงกลด
 
799 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายนัฐพงษ์  พื้นผา
 
1. นางวิชุดา   ตำหนง
 
800 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงอภิสรา  จันทะวงศ์
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
801 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. เด็กหญิงอริษา  กรีพัฒน์
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
 
802 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นางสาวจิราภัทร  อินทร์ตา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
803 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายจักรณรินทร์  สติภา
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
804 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวเพ็ญฤดี  สีเหลือง
 
1. นางวิชุดา   ตำหนง
 
805 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายก้องภัค  ศรีอำนาจ
 
1. นางสาววิราภรณ์  มโรณีย์
 
806 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวสุวรรณี  บุญเล็ก
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
807 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวสุทธิกานต์  สายตา
 
1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู
 
808 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. นางสาวรุจิรา  พันธมาศ
 
1. นายโสภณ  บุญภา
 
809 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายกฤษฎา  พวงพิมพ์
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
810 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. นางสาวอนิสา  ขันคำ
 
1. นางชาตรี  คำโสภา
 
811 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นางสาวมัณฑรีพร  กุมะระ
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
 
812 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 1. นายภควัต  สายแก้ว
 
1. นายนาวา  โสภาลี
 
813 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวหทัยภัทร  จึงรักษ์พงษ์
 
1. นางสาววิราภรณ์  มโรณีย์
 
814 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. นายชัชพิสิฐ  นักพรม
2. นายภาณุวัฒน์  เทพมาลา
 
1. นางสาวดวงใจ  ทองเฟื่อง
2. นางสาวธัญญภัสร์  บูระพา
 
815 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. นางสาวสิริพรรณ  ปุญญา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชิดน้อย
 
1. นายสิทธิชัย  ยอดมาลี
2. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
 
816 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  อิ่มอ้วน
2. เด็กชายอิสระ  หงส์สระแก้ว
 
1. นางสาวดวงตา   ท้าวด่อน
2. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน
 
817 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  สุระ
2. นายพีระพักตร์   บุญยัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
818 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายภูบดี  ศรีโสดา
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
819 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายธนภัทร  เฉลิมรัตน์
 
1. นายพลากร  ประมวล
 
820 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายคณากร  ขุขันธ์เขต
 
1. นายทองพูล  ทุมโยมา
 
821 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายภูวนาท  สารพัฒน์
 
1. นายอุทัย  จึงสมาน
 
822 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายปรัชญา  ราษี
 
1. นายพลากร  ประมวล
 
823 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายเอกราช  แก้วบุปผา
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
824 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายนิรุจ  สีขาว
 
1. นายอนุชา  บุญเย็น
 
825 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายพศวัต  สีหะวงษ์
 
1. นายคุณาพจน์   คลธา
 
826 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายธรรมคุณ  สัมฤทธิ์
 
1. นายไกรสยาม  น้อยมิ่ง
 
827 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กชายไทธนา  ชาลือ
 
1. นางอมลวรรณ  คุณมาศ
 
828 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. นายวีรพล  โสผล
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
829 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายธัชพล  วงค์งามเถาว์
 
1. นายทองพูล  ทุมโยมา
 
830 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายศตวัฒน์   ในทอง
 
1. นายนครินทร์  อุดม
 
831 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
1. นายอภิสิทธิ์  บุญเกลี้ยง
 
832 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายชาญชัย  สนทยา
 
1. นายอนุชา  บุญเย็น
 
833 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายวราวุฒิ  บัวแย้ม
 
1. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
 
834 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  คำภริยา
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
835 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายจิรายุ  ใจกล้า
 
1. นายพลากร  ประมวล
 
836 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายวีระพงศ์  จันทร์ดี
 
1. นายอุทัย  จึงสมาน
 
837 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายศรัณย์  พวงทอง
 
1. นายพลากร  ประมวล
 
838 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายบูรพา  จิบทอง
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
839 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายธนกฤต  แก้วศรี
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
840 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายอัศนี  วันยุมา
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
841 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายจตุมงคล  มั่งคั่ง
 
1. นายพลากร  ประมวล
 
842 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอัจฉราพร  ปะกิ่ง
 
1. นายวีระชัย  สายโส
 
843 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  โพธิศรี
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
844 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายอรรถพล  นามวิชา
 
1. นายอุทัย  จึงสมาน
 
845 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. นายเจตพัฒน์  พันมะลี
 
1. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
846 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายอนุสรณ์  อาจหอม
 
1. นายวิทยา  นามพันธ์
 
847 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายวัชระชัย  ท่าหาร
 
1. นายพลากร  ประมวล
 
848 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองด้วง
2. เด็กชายกฤษณะ  เหมือนตา
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  ชาตะรีย์
4. เด็กหญิงจริยา  หล้าศรี
5. นายจักรพันธ์  พิมพ์สุวรรณ
6. เด็กชายจีรวัตร  จีนเมฆ
7. เด็กหญิงชุติมา  ทองสุทธิ์
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญธรรม
9. เด็กหญิงทิตตยา  สาสังข์
10. เด็กชายธนบดี  สีดา
11. นายธนพัฒน์   พรหมศรี
12. เด็กชายธวัชชัย  เดียงสา
13. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีเสน
14. เด็กหญิงปัญญดา  สีเสน
15. เด็กหญิงพรรณวษา  ศรีเทศ
16. เด็กหญิงพรวดี  อบมาพันธ์
17. เด็กชายพัชรพล  ภักดีล้น
18. นายพายุฤทธิ์  สายงาม
19. นางสาววันวิสา   พรรษา
20. เด็กหญิงวิมลสิริ  ไกรวิเศษ
21. นางสาวศศิกานต์  สมสุข
22. เด็กหญิงสิริกานต์  สุนันท์ชัย
23. เด็กชายองอาจ  จันทร์เพ็ญ
24. เด็กชายอนันต์  ชาลือ
25. เด็กหญิงอรนุช  อนุสนธิ์
26. เด็กหญิงอังคณา  จักรวรรณพร
27. เด็กชายอัสนี  ชาลีกุล
28. นายอาภากร  สุดาจันทร์
29. นายเมธี  วิรุณพันธ์
30. เด็กชายไทธนา  ชาลือ
 
1. นายพงศกร  ตีบกลาง
2. นายปรีดา  ศิลาโชติ
3. นางอมลวรรณ  คุณมาศ
4. นางสาวณันทิยาพร  ธัญยาธีรพงษ์
5. นายถาวร  บุญตา
6. นายรังสรรค์  พลอาจ
7. นางธัญย์ประภา  ดวงกุลวรเสฎฐ์
 
849 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีคำมูล
2. นายคฑาทอง  สีหะวงษ์
3. นางสาวจันทร์ธิดา  กรุณา
4. นายจิรายุ  อ่อนสี
5. นายฉัชนันท์  ทองศรี
6. เด็กหญิงชวีวรรณ  เปรมาตุน
7. นางสาวชุติมณฑน์  ชัยชาญ
8. เด็กหญิงฐิติมา  เฉลิมบุญ
9. เด็กชายฐิติศักดิ์   แซ่ลิม
10. เด็กชายณัชนนท์  ทองอินทร์
11. เด็กหญิงณัฐพร  ศิริบัวพันธ์
12. นางสาวณัฐรดา  น้อยมิ่ง
13. นางสาวธัญญาธรณ์  สุขจันทร์
14. นางสาวนิธิพร  ก้อนทอง
15. นายภัทรพล  กำจร
16. นางสาวภัทรวดี  ประเชิญ
17. นายภูวนาถ  สารพัฒน์
18. เด็กชายยุทธสิทธิ์  ฤทธิชิน
19. นายวชิรวิทย์  ลาอำ
20. นายวสิษฐ์พล  พันธสีมา
21. นายวีระพงศ์  จันทร์ดี
22. นายศราวุธ  ชัยชาญ
23. เด็กหญิงศศิริมล  ทิพย์สมบัติ
24. นางสาวศุภวดี  น้อยมิ่ง
25. นายสราวุฒิ  ชาวนา
26. นางสาวสุดารัตน์  สะโสดา
27. นางสาวสุดารัตน์  จินดาศรี
28. นายอรรถพล  นามวิชา
29. นายเกรียงไกร  ฤทธินันท์
30. นายเจตพัฒน์  เพ็งชัย
 
1. นางสาวธานีรัตน์  ไกรรักษ์
2. นายอุทัย  จึงสมาน
 
850 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  เอกอำไพ
2. เด็กชายกิตติพล  อัมภรัตน์
3. เด็กชายชญานนท์  ขุมเงิน
4. นายชาญณรงค์  ทรงจิต
5. นางสาวณัฐมน  ยาศรี
6. นายตะวัน  ศรีมะณี
7. เด็กหญิงทรรศนีย์  มะณีวงค์
8. เด็กหญิงทิฐินันท์  เพชรงาม
9. เด็กชายธนภัทร  ประกอบกิจ
10. เด็กชายธราเทพ  โยธี
11. เด็กชายนลธวัช  แสนสุภา
12. เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์พินิจ
13. นายนิรันดร์รัตน์  จิตรัก
14. เด็กหญิงปราณี  บุญตา
15. เด็กหญิงผนิตา  แก้วลอย
16. นายพงษ์พัฒน์  สุภาพ
17. เด็กหญิงพรณิภา  แก้วลอย
18. เด็กหญิงพิมพ์นารา  จันทร์พลงาม
19. นายพิเชษฐ์  เจียงแก้ว
20. เด็กชายภูรินทร์  เกษอินทร์
21. เด็กชายภูเบศ  จรเด็จ
22. นางสาวรุ่งนภา  ไชยโชติ
23. เด็กหญิงวิราณี  พันมะลี
24. นายศุภชัย  วิทยา
25. นางสาวสาธิตา  คู่กระสังข์
26. เด็กชายสิทธิพล  สอนลา
27. นายสุทธิพงษ์  พงษ์วัน
28. นางสาวสุภาวดี  บัลลัง
29. นายเชษฐา  นาคนาคา
30. เด็กหญิงเปรมสิณี  พันมะลี
 
1. นายรณชัย  ชัยสิทธิ์
2. นางสาวทัศนีพร  แสนสุข
3. นางสาวแสงเดือน  ธรรมวิเศษ
4. นางสาววริยา  พันวิสู
5. นางสาวจันจิรา  จงรักษ์
6. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  บุญหนัก
7. นายศึก  ลูกอินทร์
 
851 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายกลยุทธ์  วายลม
2. เด็กหญิงจารวี  หลวงขัน
3. นางสาวจิราภรณ์  มะปราง
4. นายชญานนท์  จอมหงษ์
5. เด็กชายชัชวาล  พิมศร
6. นายชัยวัฒน์  วงษ์พินิจ
7. นายณัฐพงษ์  มีวงษ์
8. เด็กชายณัฐพล  ฐานะ
9. นายธนกฤต  แก้วศรี
10. เด็กหญิงธนพร  สาระเจริญ
11. เด็กชายธรรมรัตน์  อระไง
12. นายธีรวัฒน์  สุวรรณมาโจ
13. เด็กหญิงธีร์วรา  สาลีกุล
14. นายนัฐชนน  รุ่งคำ
15. เด็กหญิงบุญนิศา  หรรษา
16. นายประกายรัตน์  โพธิสาร
17. เด็กหญิงปวีณนุช  รักษาศิริ
18. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปัจฉิมบุตร
19. เด็กหญิงพิมพิศา  โพธิสาร
20. เด็กหญิงภัทรภรณ์  แสงรวม
21. เด็กชายภูวิศา  กุลเกษ
22. นายลัทธพล  บุญยงค์
23. เด็กหญิงวิจิตรา  คำลอย
24. นายศรัณญ์  สืบสังข์
25. เด็กชายศุภโชค  แก้วละออ
26. เด็กชายอดิศักดิ์  โพธิศรี
27. เด็กหญิงอนิสา  ดาวงษ์
28. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  อุ่นเเก้ว
29. เด็กหญิงเบญญาภา  คำนึก
30. เด็กหญิงโสภิตนภา  พงษ์เสน่ห์
 
1. นายภาคิน  โนนสูง
2. นางผกามาศ  ไชยสวาสดิ์
3. นายสิทธิชัย  สุวรรณโชติ
4. นางสาวกุมารีรัตน์  วันทะวงษ์
5. นายอลงกรณ์  นิลดำ
6. นางบังอร  นิลดำ
7. นายณรงค์ฤทธิ์  ดาวงษ์