งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดเปิดลงทะเบียน 27 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561
วันที่ 8-9 กันยายน 2560 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

วันที่ 10 กันยายน 2561 มหกรรมวิชาการ สพม.33


ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนและมหกรรมวิชาการครั้งที่ 68
ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 8-10 กันยายน 2561
1. ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
2. ให้โรงเรียนดำเนินการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม  2561 - 3 กันยายน 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.esan68.sillapa.net/sm-srn เท่านั้น
3. ห้ามมิให้นำรหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียนอื่นไปใช้โดยเด็ดขาด
4. การแก้ไข ชื่อ-นามสกุล ครูและนักเรียนหลังจากปิดระบบแล้ว  ให้ติดต่อที่ ADMIN ศูนย์ฯ โดยตรง หรือ นำเอกสารหลักฐาน ไปยื่นต่อกรรมการตัดสิน ในวันแข่งขัน ณ สนามแข่งขันนั้นๆ
5. การแก้ไขเปลี่ยนตัว ให้ทำบันทึกข้อความแจ้งเหตุผลจำเป็น ลงนามผู้อำนวยการโรงเรียน นำมายื่นต่อกรรมการตัดสิน ในวันแข่งขัน ณ สนามแข่งขันนั้นๆ
6. ไม่อนุญาตให้สมัครแข่งขันเพิ่มเติมหลังจากปิดการรับสมัครแล้ว
7. รูปแบบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ของทุกศูนย์ฯการแข่งขัน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จะดำเนินการออกแบบเกียรติบัตรให้ โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ผ่านทางเว็บไซต์การจัดการแข่งขันเท่านั้น
8. มีข้อสงสัยให้ประสานงานไปยังเลขาศูนย์หรือผู้ดูแลศูนย์แต่ละรายการแข่งขัน
ศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร  (30 สิงหาคม 2561)
การติดต่อประสานงาน

 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานศูนย์ นายแสน  แหวนวงศ์
เลขานุการศูนย์ นายธีรภาพ  วลามิตร 091-1377890
ผู้ดูแลระบบ นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร 097-3388838
  นายยอดชาย เพียรดี 090-3723061
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนสิรินธร
ประธานศูนย์ นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์
เลขานุการศูนย์ นายชัยณรงค์ ลอยประโคน 081-2381777
ผู้ดูแลระบบ นางสาวพรระวี บุญสุยา 061-9658789
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ประธานศูนย์ นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
เลขานุการศูนย์ นางสาวสุรัตนา จินดาศรี 081-2662054
ผู้ดูแลระบบ นายไพรัตน์  ทองเถาว์  086-2502690
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
ประธานศูนย์ นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ
เลขานุการศูนย์ นายชวลิต วรรณดี 085-7760526
ผู้ดูแลระบบ นางสาวภิญญาพัชญ์  แบบอย่าง 064-1922428
นางบุษบา จรัญศรี 064-0141293
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
ประธานศูนย์ นายพัลลภ พัวพนธุ์
เลขานุการศูนย์ นางลมัย สวัสดี  
ผู้ดูแลระบบ นายอรรถพล  พดภูงา 089-7192229
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง
โรงเรียนรัตนบุรี
ประธานศูนย์ นายปริญญา พุ่มไหม
เลขานุการศูนย์    
ผู้ดูแลระบบ นายไพทูล  หาดคำ 087-1402599
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
ประธานศูนย์ ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบ
เลขานุการศูนย์ นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ 098-0146854
ผู้ดูแลระบบ นายชวลิต คุชิตา 085-4140306
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์
โรงเรียนสังขะ
ประธานศูนย์ นายสุวรรณ สายไทย
เลขานุการศูนย์ นายอายุ คิดดี 097-3414986
ผู้ดูแลระบบ นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม 087-4736734
ผู้ดูแลระบบ(คอม) นายสมปราชญ์ ยิ่งหาญ 086-6625385
ผู้ดูแลระบบ(คอม) นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร 084-3391575
ผู้ดูแลระบบ(หุ่นยนต์) นายฐานะ บุญรอด  
ผู้ดูแลระบบ(การงาน) นางเสาวลักษณ์ บัวบาน 084-6620557
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ประธานศูนย์ นายพิทักษ์  สุปิงคลัด
เลขานุการศูนย์ นายไพบูลย์  หัดรัดชัย 084-9613913
ผู้ดูแลระบบ นายธีระวัฒน์ สุระศร 086-5829946
 
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาเรียนร่วม
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
ประธานศูนย์ นายทันใจ ชูทรงเดช
เลขานุการศูนย์ นางวชิราภรณ์ มั่นคง 088-5550973
ผู้ดูแลระบบ นายณัฐพล แสงทวี 088-5921613


การติดต่อประสานงานการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ( 081-6693348 )
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.33
 

การติดต่อประสานงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสุรินทร์

นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ( 088-5909635)
ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
 

การติดต่อประสานงานผู้ดูแลเว็บไซต์แข่งขันระดับเขตพื้นที่

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 105
จำนวนทีม 5,063
จำนวนนักเรียน 11,204
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 7,651
จำนวนกรรมการ 1,164
ครู+นักเรียน 18,855
ครู+นักเรียน+กรรมการ 20,019
ประกาศผลแล้ว 238/243 (97.94%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 2
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 17
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 17
ทั้งหมด 469,364