งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เรื่องการพิมพ์เกียติบัตรการแข่งขัน
    ขณะนี้ระบบได้ทำการเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรได้แล้ว ทุกโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรผ่านทางเมนูหลักบนหน้าเว็บไซต์ หรือเข้า ระบบผ่าน Username และ Password ของแต่ละโรงเรียน และขอความร่วมมือ นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีม กรรมการตัดสิน และผู้เข้าร่วมงาน ทำแบบสอบถามในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุงการจัดงานให้ดีขึ้นในคราวต่อไป ตามลิงค์ หรือ QR Code ที่แนบมานี้

1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 จากเดิม เป็น อาคาร 4 ห้อง 433

2. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6  จากเดิม เป็น อาคาร 4 ห้อง 435
    เวลา 09.00-10.30 น.

3. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3  จากเดิม เป็น อาคาร 4 ห้อง 444

4. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6  จากเดิม เป็น อาคาร 4 ห้อง 443
    เวลา 09.00-10.30 น. 

5. การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3  จากเดิม เป็น อาคาร 4 ห้อง 432

6. การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6  จากเดิม เป็น อาคาร 4 ห้อง 442 

7. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
   จากเดิม เป็น อาคาร 4 ห้อง 424 

8. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 จากเดิม เป็น 
   อาคาร 4 ห้อง 425   เวลา 09.00-10.30 น.

9. การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 จากเดิม เป็น อาคาร 4 ห้อง 431 

10. การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 จากเดิม เป็น อาคาร 4 ห้อง 436 

11. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
     จากเดิม เป็น อาคาร 4 ห้อง 423 

12. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 จากเดิม เป็น อาคาร 4 ห้อง 422 

13. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 จากเดิม เป็น อาคาร 4 ห้อง 446 

14. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 จากเดิม เป็น อาคาร 4 ห้อง 441

  ** การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  ให้นำกระดานคำศัพท์มาด้วยนะคะ

วันจันทร์ ที่ 08 ตุลาคม 2561 เวลา 09:38 น.
1. แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 จากเดิม เป็น อาคารพิเศษ2 ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ ม.3

2. แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 จากเดิม เป็น อาคารพิเศษ2 ชั้น 1 ห้องวิทยาศาสตร์ ม.3


3. แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน การแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน ทุกรายการแข่งขัน จากเดิม เป็น ใต้ถุนอาคาร 4 (อาคารจามจุรี)

4. จ้
งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน การแข่งขันศิลปะ-ดนตรีไทย ทุกรายการแข่งขัน จากเดิม เป็น ใต้ถุนอาคาร 4 (อาคารจามจุรี)

5. แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-3 จากเดิม เป็น โดมอเนกประสงค์

6. จ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-6 จากเดิม เป็น โดมอเนกประสงค์

7แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-3 จากเดิม เป็น โดมอเนกประสงค์

8. แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-6 จากเดิม เป็น โดมอเนกประสงค์

9. แจ้
งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-3 จากเดิม เป็น โดมอเนกประสงค์

10. จ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.1-3 จากเดิม เป็น หน้าห้องบริหารทั่วไป (ข้างหอประชุม)

11. แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ม.4-6 จากเดิม เป็น หน้าห้องบริหารทั่วไป (ข้างหอประชุม)
วันเสาร์ ที่ 06 ตุลาคม 2561 เวลา 10:19 น.
 ประกาศ
 
1. แจ้งประกาศไปยังผู้เข้าแข่งขัน รายการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
ม.4 - ม.6 ขอให้แต่ละโรงเรียนที่แข่งขันส่งเล่มเอกสารจำนวน 7 เล่ม ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ที่ รองเกษร หนุยจันทึก

2. แจ้งประกาศไปยังผู้เข้าแข่งขัน กิจกรรมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - ม.6 ขอให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันส่งเอกสารเล่มรายงาน จำนวน 8 เล่ม ให้กรรมการตัดสินในวันแข่งขัน


3. แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3 จากเดิม เป็น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ใต้อาคารอเนกประสงค์

4. แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-6 จากเดิม เป็น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1ใต้อาคารอเนกประสงค์

5. แจ้งไปยังทุกโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย กรรมการตัดสินมีมติ เปลี่ยนแปลงเวลาแข่งขันทักษะภาษาไทย ดังนี้
    - เวลาในการแข่งขันกิจกรรมภาษาไทยทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลายเปลี่ยนเป็น  เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 น. ทุกรายการ  สถานที่คงเดิม (บางกิจกรรม เริ่มแข่งภาคบ่าย...เปลี่ยนเป็น 09.00 น. ทุกกิจกรรม)

6.กิจกรรมอาขยานทำนองเนาะ ม.ต้น และ ม.ปลาย แจ้งให้คุณครูทุกโรงเรียนแจ้งให้ครูภาษาไทยโรงเรียนของท่านทราบ
    บทที่จะใช้อ่านประกวดทำนองเสนาะ ม.ต้น  ตือ
     บทบังคับ  --  บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมฯ
     บทเลือก  --  (จับสลากอ่าน 1 บท)  ได้แก่
               1. โคลงโลกนิติ
               2. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
               3.  อิศริญาณภาษิต
               4. บุพการี
               5. อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
               6. พระอภัยมณี หนีนางผีเสื้อ....

7. บทที่จะใช้อ่านประกวดทำนองเสนาะ ม.ปลาย  ตือ
     บทบังคับ  --  (จับสลากจาก 7 บท เป็นบทหลัก--อ่านทุกคน)
     บทเลือก  --  (จับสลากอ่าน 1 บท) จาก 6 บทที่เหลือจากบทบังคับ
     บทที่ใช้ในการแข่งขัน ได้แก่
               1. นมัสการมาตาปิตุคุณ

               2. อิเหนา  ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
               3.  ลิลิตตะเลงพ่าย
               4. มหาเวสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
               5. กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือกระบวน
               6. สวรรค์ชั้นกวี
               7. นิราศนรินทร์
.ให้คุณครูแต่ละโรงเรียน  แจ้งให้คุณครูภาษาไทยโรงเรียนของท่านทราบด้วย


8. แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 
ภาคเช้า แข่งขันที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 3 อาคาร 4 ชั้น 1 เวลา 09.00-12.00 น. 
ภาคบ่าย แข่งขันที่ห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร 4 ชั้น 3 เวลา 13.00-16.30 น

9. แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6
ภาคเช้า แข่งขันที่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 3 อาคาร 4 ชั้น 1 เวลา 09.00-12.00 น. 
ภาคบ่าย แข่งขันที่ห้องปฏิบัติการเคมี อาคาร 4 ชั้น 3 เวลา 13.00-16.30 น.


10. แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-3  จากเดิม เป็น อาคารโรงยิม

11. แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ(3D)  ปล่อยอิสระ ม.1-3  จากเดิม เป็น อาคารโรงยิม


12. ประกาศจากกลุ่มกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ดาวน์โหลดประกาศ) (ดาวน์โหลดเกณฑ์)


 
วันพฤหัสบดี ที่ 04 ตุลาคม 2561 เวลา 14:28 น.
ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 (สพม.23 โซน 1) ทำการลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่ง ได้ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 ถึง วันพุธ ที่ 26  กันยายน 2561 ผ่านระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียนที่ท่านได้รับไปแล้วจากทางเขตพื้นที่การศึกษา หากโรงเรียนใดมีปัญหาเรื่องการเข้าระบบ สามารถประสานงานกับทางผู้ดูแลระบบโซน 1 นายเดชอุดม ไชยวงศ์คต  หมายเลขโทรศัพท์ 080-1767300
วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 15:32 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 23
จำนวนทีม 1,349
จำนวนนักเรียน 2,848
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,987
จำนวนกรรมการ 961
ครู+นักเรียน 4,835
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,796
ประกาศผลแล้ว 216/243 (88.89%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 1
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 1
ทั้งหมด 139,718