รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิ
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรทิพา   ศรีกกโพธิ์
 
1. นายสุพรชัย   วิลัยหอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  โสวะภาพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจจิมา  สุพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริสาร
 
1. นางสาวศุนิสา  วาระสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นางสาวศศิประภา  หวานอารมย์
 
1. นางสาวนันทภรณ์  สีลัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. เด็กหญิงเกตนิชา  คาศรี
 
1. นางสาววรรณภา  ขุนคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  สีบุตตะ
 
1. นางมาลิน  จิตรเหิม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สาระโวหาร
 
1. นางสาวชนิดาภรณ์  บุญประจักษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรวดี  โพธิ์ศรี
 
1. นางกัลยาณี  แก้วพิกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายพลพรรธณ์  ผลาพฤกษ์
 
1. นางทฤฒมน  บุญล้อม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นายบุญมา  โพธิิ์ชัยโคตร
 
1. นางเอื้อมพร  นราทร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงชนัญญา   วรรณพัฒน์
2. เด็กหญิงสุพิสชา  ไชยสิงห์
 
1. นางสาวธันยาภัทร์  พิมพ์สงวน
2. นางสาวพรพิทักษ์  บุตรแสน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นางสาวเนตรนภา  ไชยคำ
2. นางสาวเนตรอัปสร  ไชยคำ
 
1. นางภควดี  เพียรสงวน
2. นางปวีณา  แก้วใส
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ทำนา
2. เด็กชายชนานันท์    ชมชัย
 
1. นายชาญณรงค์   เมืองฮาม
2. นางสาววรรณิศา  ท่าสะอาด
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวสุดารัตน์   ไกรยา
 
1. นายชาญณรงค์   เมืองฮาม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวชนิสรา  เลิศศิริรังสรรค์
 
1. นางสมปอง  กุลคล้อ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายบุญญฤทธิ์   ฝากาบล
 
1. นางสาวปิยะทิพย์   ดอนลาดลี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวทักษิณา   พวงจันทร์
2. นางสาวพัชราภรณ์   เอี่ยมมะ
3. นายอติกานต์   โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวเพ็ญประภา   อุดมฤทธิ์
2. นางสาวสิรินดา   แวงวรรณ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธีรภัทร  มาตย์จันทร์
2. นางสาวปภาวรินทร์  เมาะราษี
3. นางสาวอาทิตยา  จันทรา
 
1. นางรุ่งนภา  ทศภานนท์
2. นางพจมาน  พิเดช
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  มงคลแก้ว
2. เด็กชายรณภพ  มาตย์คำจันทร์
3. เด็กชายสหฤทธิ์  สายเนตร
 
1. นายฉัตรชัย   สารเศวต
2. นางวนิดา  เลิศศิริรังสรรค์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  สายเพ็ชร
2. นายณัฐภัทร  กำหอม
3. นางสาวพรรษพร  แหล่งสนาม
 
1. นางเยาวพร  ตรางา
2. นายพฤกษ์  สิทธิถวัลย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายภัคพล  บุ่งอุทุม
2. นายสิรวิชญ์  ปราณี
 
1. นางสาวพูลทรัพย์  อาจศัตรู
2. นายพรหมจตุรพักตร์  วรขันธ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายฤทธิเกียรติ   ฤทธิทิตย์
2. นายสรกฎ   ตาลประเดิม
 
1. นางเกศสุมณฑ์   โนราช
2. นางสาวเพ็ญชรีย์   แสนศักดิ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายสรวิชญ์  หลิมกุล
 
1. นางสุพรรณี  อาวรณ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกิตติพงศ์  จันทร์เสนา
 
1. นางกนกศร  พลยุทธ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ศรีสุพรรณ์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสงแก้ว
 
1. นางสาวอรุณศรี  โทรเลข
2. นางธิดารัตน์  กาวี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรฐิมาภรณ์  สาหนองหม้อ
 
1. นางอุไรรัตน์  ศิริสะละ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวนวลอนงค์   หงษ์ศรีเมือง
 
1. นางสาวบุณยนุช   พรมบุตร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวธัญพิชชา  เร็วรุด
 
1. นางสาวยุพเรศ  นรโภค
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายวงษ์สุเทพ   ประดิษฐบุญ
 
1. นายชัยยันต์   คำนันท์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายชรินทร์  สุนธงศิริ
2. นายภูมิเพชร  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงลักษณพร  จ้ำสีชา
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  รัตนพันธุ์
2. นางสมสวย  วิชามุข
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายภูวไนย  ยันตรุดร
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สุระพร
3. นายอิทธิพล  บุญปก
 
1. นางเตือนใจ  งามดี
2. นางปนัดดา  ประเสริฐสังข์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกัญญาพัชร  พลเยี่ยม
2. นางสาวพกาวรรณ  พลเยี่ยม
3. นางสาวสุดารัตน์  มาตพงษ์
 
1. นางสาวสุดา  แพงแก้ว
2. นางสุรินธร  วังคะฮาด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวรัชรี  พลเยี่ยม
2. นางสาววณิษา  พันธุ์พุฒ
3. นายสหรัถ  ขัติยนนท์
 
1. นางศิริพร  แสนศักดิ์
2. นางสาวใบเงิน  ศรีชะตา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกชกร  โลโห
2. นางสาวนภัสสร   นิติกิตเจริญวงศ์
3. นางสาวเอวิตรา  เบญจรูญ
 
1. นายชัยวัฒน์  ประทุมอ่อน
2. นางพัชรี  ศิลแสน
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายณัฐพล  ศรีคัทนาม
2. นายนพรุจน์  แสนหล้า
3. นางสาวรัตติยาพร  วรรณวิโรจน์
 
1. นายพรชัย  กำหอม
2. นางสมฤทัย  กำหอม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงผุสดี  แสนโสภาวรรณ
2. เด็กหญิงพันธิตา  วงศ์ราชพรม
3. เด็กหญิงสุชัญญา  แสงโครต
 
1. นางสาวสุกันญา  สงเคราะห์
2. นางสาวอัจฉราพร  ไวยเวช
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวชนากานต์  อ่างยาน
2. นายธีภัทร  ศรีสุลัย
3. นางสาวสุกัญญา  สีทนสา
 
1. นางสาวสุกันญา  สงเคราะห์
2. นางสาวอัจฉราพร  ไวยเวช
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐกฤต  แหน่งกระโทก
2. เด็กชายภูดิษ  ชลเดช
 
1. นายไพศาล   วงค์กระโซ่
2. นางสาวจาจุรี  เมืองแทน
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวนฤมล  สุริโย
2. นางสาวปวริศา  ชัยดำ
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีตะวัน
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  รัตนพันธ์ุ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  บุรวัฒน์
2. เด็กชายวีระพงศ์  โฮมแพน
 
1. นางสาวิตรี  สังเฉวก
2. นายอนุชิต  คำหอม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  จิตสม
2. นายอนันต์  ศรีวันทา
 
1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์   วรรณจรูญ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายปฏิภาณ  สีหาบุตร
2. นายศุภกฤต  นุ่นนาแซง
3. นายอภิรักษ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม
2. นางสมสวย  วิชามุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กหญิงชลิตา  พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงพรกนก  หาญกลาง
3. เด็กหญิงสิริอักษร  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงอพิญญา   รัตนวงศ์
5. เด็กหญิงแพรววนิต  คิดค้า
 
1. นางสาวเกศฎาภรณ์   สัมฤทธิ์สกุลชัย
2. นางพิมพิศา   ขันธ์สะอาด
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวชนิตา  ประหา
2. นางสาวชนิตา  เนินภู
3. นางสาวธาราทิพย์  สารบรรณ
4. นางสาวอนันตญา  บัวแก้ว
5. นางสาวอรปรียา  ไพรโสภา
 
1. นางสาวจริยา  โคตะ
2. นางสาวทิวาพร  พลเยี่ยม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ประดากรณ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ทับทิมทอง
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ตรีเมฆ
4. เด็กหญิงพิชญาอร  ศรีเกื้อกลิ่น
5. เด็กหญิงวรัญญา  บาดาล
 
1. นางลัดดา  สีนางกุ
2. นางชมัยพร  บัวขาว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาพัชร  เมฆกกตาล
2. นายจักรินทร์  ไชยหงษ์
3. นางสาวศศิภา  วะลัยใจ
4. นายสรัล  รัตนวงค์
5. นางสาวอาภัสราภรณ์  กรพันธ์
 
1. นางสาวพัชรากร  พลาไสย
2. นายจิระพันธ์  เสนาจันทร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจารุณีศึกษา 1. เด็กหญิงชุมนุมพร  เต่าทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์สิงห์
3. เด็กชายวีรภัทร  เศษโถ
4. เด็กหญิงอรจิรา  แก้วภูนอก
5. เด็กชายอัจฉริยะ  พระสว่าง
 
1. นายอานนท์  หงษ์ทอง
2. นางสาวมัญชรีย์  กรมบุญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายกฤษฏา  ผาดาบรรณ์
2. นายกิตติพงศ์  พรรณแสง
3. นางสาววชิราภรณ์  ศรีละคร
4. นายศรัณ  เอนกศักดิ์
5. นายอัษฎาวุฒิ   นามน้าวแสง
 
1. นายประภาส  ยศปิยะโชติ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เฉลิมแสน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิ 1. นางสาวกาญจนา  ไสยกุล
2. นางสาวกุลธิดา  ประจวบสุข
3. เด็กชายชุติพนธ์  สารศิริ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ราญมีชัย
5. นายบุรินทร์  ค้อชากุล
6. นายประกิจ  ไผ่โสภา
7. นายประธาน  แย้มขยัน
8. นางสาวปลายฝน  ศาลารัตน์
9. นางสาวพัชณิดา  ชายทวีป
10. นายภควัต  กลับพิษ
11. นางสาวมินตรา  อุปัชฌาย์
12. นางสาวรัชนีกร  บุญเข็ม
13. เด็กชายรุ่งโรจน์  ไค่นุ่นหลาย
14. นายวศิน  จำศูนย์
15. เด็กชายวิทยา  ศิริโส
16. นางสาวศิรินภา  ชฎามนต์
17. นางสาวศิวพร  ศรีวะรมย์
18. เด็กชายสุทธิชาติ  พรมวงศ์
19. นายสุรเชษฐ์  ไผ่โสภา
20. เด็กหญิงเพชรรัชดา  ยศยิ่ง
 
1. นางสาวชญาณิศา  ภูมาศ
2. นางสาวสุวิชา  อินทรียวงศ์
3. นายประภาส  มณีกัญญ์
4. นางบังอร  ปิติสิวะพัฒน์
5. นางพรทิพย์  โก้ชัยภูมิ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกันตยศ    ปะวิโน
2. นางสาวกันติญา   ระเบียบโพธิ์
3. นางสาวจารุพร   กำหอม
4. นายจิรภัทร  พลศักดิ์
5. นายชัยชนะ    ไชยคราม
6. นางสาวฐิติรัตน์   พิมพ์บูลย์
7. นายณัฐพล    สีม่วง
8. นายณัฐพล   บัวชัย
9. นายธนธร    อุทะสี
10. นายบทม์กร   คชเดช
11. นางสาวบุญนิดา   แสงรูจี
12. นายประวันวิทย์   โกกิลารัตน์
13. นายพิชัยยุทธ   เหล่อขย่อน
14. นายศุภกิตติ์    สิทธิไพร
15. นายอนันตกร   สวัสดิ์นที
16. นางสาวอมาวสุ    สินธุ์ชัง
17. นายอัษฎาวุธ    สุดสาคร
18. นายอำนาจ   แก้วเกตุพงษ์
19. นายเสถียรพงษ์   พลสาเดช
20. นางสาวแพรวพรรณ   พิมเพ็ง
 
1. นายใด  จันทะบาล
2. นางสาวผกาวัลย์    นามนัย
3. นายศิริชัย   ชลาลัย
4. นายสุรเกียรติ  จะระคร
5. นางพิราวรรณ  น่าบัณฑิต
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิรัชพร  ประชุมชัย
 
1. นางสุภาพร  อุลมาร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวชนธิชา  น้ำคำ
 
1. นางปิยะดา  น้อยอามาตย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรรณชนก  คลังทอง
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  แม่นสถิตย์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหล้า
2. นางเนาวรัตน์  ปัญญาดิลก
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายธานินทร์  แก้วพวง
2. นางสาวพรพิมล  ขันธวุฒิ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อุ่นหล้า
2. นางเนาวรัตน์  ปัญญาดิลก
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวทัศธิดา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงนุชจิฬา  รัตนวงค์
3. เด็กหญิงปนัดดา  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงปิยพร  คูมลตรี
5. เด็กหญิงพัชณีย์  ชายสวัสดิ์
6. เด็กหญิงพัชธิดา  มะณี
7. นางสาวศศินา  รัตนวงศ์
8. นางสาวสุกัญญา  วิบูลย์กูล
9. เด็กหญิงสุจิรา  โพธิกะ
10. นางสาวสุทัตตา  พลเยี่ยม
 
1. นางหนูกาญจน์  พลเยี่ยม
2. นางเบญจมาศ  จรบุรมณ์
3. นางสาววรัญญา  พลเยี่ยม
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. นางสาวกนกพร  แสนทอง
2. นายณัฐพงศ์  ชินหงส์
3. นางสาวนันธิพร  จันดาหัวดง
4. นางสาวพัชริน  เบ็จมาต
5. นางสาวภัณฑิรา  ฮุ่งหวล
6. นางสาวรวิภา  ศรีวะรมย์
7. นางสาววิรดา  ศรีสุภา
8. นางสาวศวิตา  นิยมธรรม
9. นางสาวสุพัชชา  วงค์สุวรรณ
10. นางสาวอรัญญา  สลางสิงห์
 
1. นายกมลเพชร  กลางประพันธ์
2. นางสาวอรไท  ห้วยทราย
3. นางสาวอัมพร  กมลเลิศ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวจีรนันท์  คูณสว่าง
2. เด็กหญิงชลิตา  ประทุมสินธุ์
3. นางสาวพิมพร  ทับทิมหิน
4. เด็กหญิงพิลัยพร  พุกรอด
5. เด็กหญิงภัทรจิรา  อำโพธิ์
6. เด็กหญิงสุภนิดา  แสนสำโรง
7. เด็กหญิงเบ็ญจา  กำลังหาร
8. เด็กหญิงเมสินี  ศรีกลาง
 
1. นายวรพจน์  ชนะวงค์
2. นางศรีสุดา   พูลเจริญ
3. นายวรวิบูลย์  สุขยานุดิษย์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจารุณีศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงจรรยาพร  เนาอุด
3. เด็กหญิงญานิศา  อรศรี
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองทัก
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิอามาตย์
6. เด็กหญิงดารินทร์  บุญคุณ
7. เด็กหญิงทิฑัมพร  สังฆะมณี
8. เด็กหญิงพลอยชมพู  โฮมวงค์
9. เด็กหญิงพัชราพา  พิมเสนา
10. เด็กหญิงวราวรรณ  พาพันทาง
 
1. นายวิทวัส  สารจูม
2. นายบัญชา  อรัญหล้า
3. นายไพรชยนต์  ศรแผลง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  จันทรศิริ
2. นายธีระศักดิ์  พิมพ์ภาเรือ
3. นายผดุงเดช  ตะราษี
4. นางสาวพรทิพย์  บุตรพรม
5. นางสาววราภรณ์  โวหารลึก
6. นายวีระพงษ์  พลอยวิเลิศ
7. นางสาวสุกัญญา  พรมจันทร์
8. นายสุชัยวัช  บุญศิริ
9. นางสาวสุรางคนาง  บุตรพรม
10. นายเมธาวิน  กั้นกลาง
 
1. นายทิวากร  หนองภักดี
2. นายกฤษดา  บุตรพรหม
3. นางฐาปนี  โสภาระ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพัฒน์  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  อาษาศรี
 
1. นายพงศภัค  ไชยโชค
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  เทียมมาลา
2. นางสาวปัญญาพร  สายศรี
 
1. นายภานุวัฒน์  สุวรรณธาดา
2. นายนพพล  จันทรวารี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  โพธิ์ศรีเนาว์
 
1. นายทองพูน  สุขรัตน์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวศรุตา  มังสาบาล
 
1. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงปนัสยา  สุขคง
 
1. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุทธิดา  ผลาโชติ
 
1. นายธนวัฒน์  ธนาไสย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ขัดสี
 
1. นายทองพูน  สุขรัตน์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายชลสิทธิ์  ยุบลชิต
 
1. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายศศิพร  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวนิภาวรรณ  แก้วศรีโท
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  ศรีบุษย์
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บุตรพรม
 
1. นางณัฐมล  กุลสุวรรณ
2. นางนิกร  ดวงวงษา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอภินันท์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายทองพูน  สุขรัตน์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวศิริประภา  พันธมา
 
1. นายอโศก  ภักดีวุฒิ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงษ์  สองเมือง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เพียรชนะ
3. เด็กชายวัชรวิทย์  ลีคำ
 
1. ดร.นิราศ  ศรีขาวรส
2. นายนฤเบศ  มูลสาร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกฤษดา  พลเยี่ยม
2. นายธีรภัทร  พิมพ์ทอง
3. นายศราวุธ  ภูยาแพทย์
 
1. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
2. นายอัษฎาวุฒิ  หนองภักดี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายจิรภัทร  พลศักดิ์
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวบุษญา  ศรีสุธรรม
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงอินทิรา  กุ่มทอง
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กำแก้ว
 
1. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายศศิวงษ์  ทองพูล
 
1. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกทิพย์   วิไลลักษณ์
2. นางสาวกมลลดา  หอมเนียม
3. นางสาวกฤษติยา  หาญบัวแก้ว
4. นายจิรภัทร  พลศักดิ์
5. เด็กหญิงน้ำฟ้า  มานิตยกุล
6. นายภูมินทร์  จินดา
7. นายศราวุธ  ภูมิแสนโคตร
8. เด็กหญิงอินทิรา  กุ่มทอง
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
2. นายอุทัย  ไชยธงรัตน์
3. นางสุดารัตน์  จันทะบาล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกทิพย์   วิไลลักษณ์
2. นางสาวกมลลดา  หอมเนียม
3. นายจิรภัทร  พลศักดิ์
4. นางสาวชลธิชา  บุตรพรม
5. เด็กหญิงน้ำฟ้า  มานิตยกุล
6. นางสาวบุษญา  ศรีสุธรรม
7. เด็กชายประเสริฐ  วรชินา
8. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ศรีจุลฮาด
9. เด็กชายพีรพล  ยุบล
10. นายภูมินทร์  จินดา
11. นางสาวรวิพร  ทารแพน
12. เด็กชายรัฐภูมิ  ปลื้มใจ
13. นายศราวุธ  ภูมิแสนโคตร
14. เด็กหญิงศิรัญธร  ศรีจุลฮาด
15. เด็กหญิงอินทิรา  กุ่มทอง
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
2. นายอุทัย  ไชยธงรัตน์
3. นางสุดารัตน์  จันทะบาล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกทิพย์   วิไลลักษณ์
2. นางสาวกมลลดา  หอมเนียม
3. นางสาวกฤษติยา  หาญบัวแก้ว
4. เด็กชายชลธิชา  บุตรพรม
5. เด็กหญิงน้ำฟ้า  มานิตยกุล
6. เด็กชายประเสริฐ  วรชินา
7. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ศรีจุลฮาด
8. เด็กชายพีรพล  ยุบล
9. นายภูมินทร์  จินดา
10. เด็กชายรวิพร  ทารแพน
11. นายศราวุธ  ภูมิแสนโคตร
12. เด็กหญิงศิรัญญธร  ศรีจุลฮาด
 
1. นางสาวทัดดาว  ปฏิพันธ์
2. นายอุทัย  ไชยธงรัตน์
3. นางสุดารัตน์  จันทะบาล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจารุพร  โสตสุภาพ
2. เด็กหญิงจินตนา  ดวงส่งเสริม
3. เด็กหญิงชลดา  บุตรพรม
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พรมชัย
5. เด็กหญิงณัฐนรี  มาศรี
6. เด็กหญิงณัฐสุดา  ไกยเดช
7. เด็กชายณัฐเดช  แสงจันดา
8. นางสาวพรพิมล  โพธิ์สาจันทร์
9. นายรัตนเขต  เค็งนอก
10. เด็กหญิงวนิดา  หมั่นเรียน
11. เด็กชายวรายุ  ทองกุณา
12. นางสาววาสนา  โมสืบแสน
13. นายศศิวงษ์  ทองพูล
14. เด็กหญิงศิริภรณ์  ประชานันท์
15. เด็กชายศุภกร  ใจจะดี
16. เด็กชายสิทธิชัย  สีนินสิทธิ์
17. นางสาวสุจิตรา  ไชยะทิพย์
18. นายสุระทิน  เดชสูงเนิน
19. เด็กหญิงอุมากร  ยอดเสาดี
20. นางสาวเกศณี  พิมพ์บูลย์
21. นางสาวเสาวภา  อัศวภูมิ
 
1. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
2. นายโกมล  วรามิตร
3. นายธนวรรธก์   แสนศักดิ์
4. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  จงสำราญ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  พัตตาสิงห์
3. เด็กชายญาณพล  พลเยี่ยม
4. เด็กชายพชรดนัย  พลซื่อ
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิเชียรดี
6. เด็กชายวิศวะ  พลเยี่ยม
 
1. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
2. นายโกมล  วรามิตร
3. นายภิเษกพล  พลเยี่ยม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายคฑาภัทร  บุญมี
2. นายฐิติศักดิ์   ศรีษา
3. นายวชร   สัมพันธ์
4. นายสรวุธ  ศรีไชยบาล
5. นายอภิสิทธิ์  โพธิ์ชัยหล้า
6. นายเจนภพ  เดชพละ
 
1. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
2. นายโกมล  วรามิตร
3. นายธนะพนธ์  โคตรพัฒน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกมลฉัตร  อ่อนพุธธา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  แสงหัวช้าง
3. นางสาวจันทร์จิรา  สังเกตุชน
4. เด็กหญิงจิตรดา  จันเรียง
5. เด็กหญิงชลลดา  อึ้งวรวานิช
6. เด็กชายชาคริต  ชัยแสนฤทธิ์
7. เด็กหญิงณัฐพัชร  อินมาตย์
8. นางสาวธนธรณ์  ทิพย์มะณี
9. นายธนพล  บุญเข็ม
10. เด็กชายธนภัทร์  ระกิติ
11. นายธนากร   กลางพรม
12. นายธันยวิชญ์  กุลบุตร
13. นายนรบดี  เสนานิกรณ์
14. เด็กหญิงนัยน์ปพร   กลางวิชัย
15. นายบุญฤทธิ์   ศรีโสภา
16. นางสาวปฏิพร   น้อยบัวทิพย์
17. นายพรชัย   ทิพอาสน์
18. นางสาวพรชิตา  กุสุมาลย์
19. เด็กหญิงรัตญา  โพธิสิงห์
20. เด็กหญิงรุ้งฤทัย  ทิวาพัฒน์
21. เด็กหญิงวณิตศรา  จอกทอง
22. เด็กหญิงวาสนา  ดวงอุปถัมภ์
23. นายวิศรุต  มัธนัง
24. เด็กหญิงศรัณภัสร์  ประทุมทิพย์
25. นางสาวศรินพร  สอนสวัสดิ์
26. นายศิวกร   เพ็งพันธ์
27. นายสิทธิศักดิ์   มีดวงจันทร์
28. นางสาวสุพรรณวดี  ไชยมัง
29. นางสาวสุภาพร   บุญภิละ
30. นางสาวสุมินตรา  แก้วเกตุพงษ์
31. นายสุริยะ  กลางพรม
32. เด็กหญิงอธิตยา  ยือรัมย์
33. นางสาวอสมาภรณ์  ตรางา
34. นายอัครวิทย์  อรรคนิมาตย์
35. นางสาวอาราดา  จินดารักษ์
36. นางสาวเก็จมณี   นุ่นนาแซง
37. เด็กหญิงเจนจิรา   สุธาวา
38. เด็กหญิงเจนจิรา   อิ่มจีน
39. เด็กชายเจษฎา  วงค์สุโท
 
1. นายประภาส  โพธิสาขา
2. นายพิษณุ  โนนแก้ว
3. นายหฤษฎ์  พฤษกรรม
4. นายชนะภัย  แก่นวิชา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วภักดี
2. เด็กชายกฤษฎา  อ่อนดี
3. นางสาวกัลยรัตน์  ทานเวช
4. เด็กชายครองพล  นาเรียงรัตน์
5. เด็กชายจตุรภัทร  นิชาญานันท์
6. นายจักรพงษ์  ไชยแสง
7. นางสาวจันจิรา   พรมชาติ
8. เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์ราชพรม
9. เด็กชายฐากูร  เสาะใส
10. เด็กหญิงฐานิตา  จันดร
11. เด็กหญิงณัฐกมล  ฤทธาพรม
12. เด็กหญิงณัฐกานต์  สัสสี
13. นางสาวณัฐยา  พิลายนต์
14. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายรัตน์
15. นางสาวณิชมน  อัศวภูมิ
16. นายถาวร  คล่องแคล่ว
17. นายธนพล  เหลาทอง
18. เด็กหญิงธัญญานุช  พลเยี่ยม
19. นายนรินทร  สังฆะกาโล
20. นางสาวนฤสรณ์  วิเศษดอนหวาย
21. นางสาวนันธิชา  เสือแก้ว
22. เด็กชายบดินเดชา  หินทอง
23. นางสาวปริศฐาร์  ชมภูเขา
24. เด็กหญิงปาริชาติ  ป้องขวางพล
25. เด็กหญิงพิชชาพรรณ  ปะโสติมัง
26. เด็กชายภัทรพล  คงน้อย
27. นางสาวภัทรวรรณ  สร้อยสิงห์
28. เด็กชายภานุวัฒน์  ปวงสุุข
29. เด็กชายวิโรจน์  ศึกขยาด
30. เด็กชายวีรภัทร  ไชยปัตถา
31. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองจำรัส
32. นายศิริวัฒน์  เศษบุบผา
33. นายศุภกร  นิลดาศรี
34. เด็กหญิงสุนารี  หอมทอง
35. เด็กชายอติกานต์  หวายเค
36. เด็กหญิงอทิติยา  บุญโยธา
37. เด็กหญิงอรอนงค์  ภูมิพันธ์
38. นายอัครชัย  สายรัตน์
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฤทธาพรม
40. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เพชไพร
 
1. นายพูนสิทธิ์  บุญสินพร้อม
2. นางจันทร์เพ็ญ  สระเกษ
3. นายนิราศ  ศรีขาวรส
4. นายวัฒนา  อินทศิลา
5. นายวรวุฒิ  เสนภักดี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กชายธนารักษ์  วัฒนศรี
 
1. นายพินิจ  สุพรรณโน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายกอบกฤช  ยะสีดา
 
1. นายอุทัย  ไชยธงรัตน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุมังคเศษ
 
1. นางสาวอุทุมพร  อุทุมภา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นางสาววิวาศิณี  คำรัง
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 1. เด็กชายโยธิน  วรฉัตร
 
1. นายธนวัฒน์  ลาคำ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  มานัด
 
1. นายนพดล  จิตรเหิม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  พลเยี่ยม
 
1. นายนพดล  จิตรเหิม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นางสาวปริญญา  รอดตรง
 
1. นายไกรฤกษ์  ศรีศิริ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชยางกูร  แสงภักดี
 
1. นายนพดล  จิตรเหิม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นายคมกริช  สุดวิสัย
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  เวชวรรณ์
 
1. นางสาวพรรษชล  บุญมี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1. นางสาวทิพย์กัญญา  บูรณะกิติ
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายศิวพุฒิ  ศิริบุตร
 
1. นางอัจฉรา  กลมเกลียว
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายนฤเบศ  แสงน้อย
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุธานันท์  ไตรนิคม
 
1. นางมยุรา  ภูมิบุญชู
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นางสาวปริญญา  รอดตรง
 
1. นายไกรฤกษ์  ศรีศิริ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กชายด.ช.ชนินทร์   บุญจรัส
2. เด็กชายด.ช.ชัชวาล   โคสมบูรณ์
3. เด็กชายด.ช.ชัชวาล   โททอง
4. เด็กชายด.ช.ชิษณุพงศ์   พินิจ
5. เด็กชายด.ช.สุทธิภัทร   โพธิ์บุญมา
6. เด็กชายด.ช.เอกวี   โพธิ์แก้ว
7. เด็กชายด.ช.โชคชัย   บัวพิน
8. เด็กหญิงด.ญ.กมลลักษณ์   สงครามพล
9. เด็กหญิงด.ญ.หทัยชนก   อวยชัย
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สิทธิศักดิ์
2. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
3. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
4. นายวราวุธ  สารบรรณ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายธีรภัทร  สุวรรณโค
2. นายนนทพัทธ์   จันทะชา
3. นางสาวปัณฑา  วังปรัชญานนท์
4. นายพละพล  พลเยี่ยม
5. นางสาวพีรดา  ทองคำ
6. นางสาวศลิษา   แสงชมพู
7. นางสาวสุกัญญา  ฐานไชยชู
8. นางสาวสุรัญชนา  ศรีษะ
9. นายอธิพัฒน์   ฮารอฟ
 
1. นายโกมล  วรามิตร
2. นายธนวรรธก์   แสนศักดิ์
3. นายธนะพนธ์  โคตรพัฒน์
4. นางสาวตติยา  กันภัย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สงครามพล
2. เด็กหญิงกิตติกานต์  พันธ์สีมา
3. เด็กชายชนินทร์  บุญจรัส
4. เด็กชายชยางกูร  วิชัย
5. เด็กหญิงชัชฎาพร   ภูมิเขต
6. เด็กชายชัชวาล  โคสมบูรณ์
7. นายชิษณุพงศ์  พินิจ
8. เด็กหญิงณัชชา  มุกมนตรี
9. เด็กหญิงณัฐวิภา  สมเพชร
10. เด็กชายธนโชติ  ป้องศรี
11. เด็กชายธิติวุฒิ  นันทวัตร
12. เด็กชายนันทกร  ชนะวงค์
13. เด็กหญิงบุญญิสา  กุมารสิทธิื
14. เด็กหญิงปนัดดา  ทองเฟื่อง
15. เด็กหญิงปาริฉัตร  ประทุมสินธุ์
16. เด็กหญิงพรชิตา  นามฤทธิ์
17. เด็กชายภัครพล   คนยัง
18. เด็กชายรพีภัทร  โพธิ์สิทธิ์
19. เด็กชายรัฐภูมิ  คงเมือง
20. เด็กหญิงลลิตา  ไม่หวัน
21. เด็กหญิงลลิตา  ทองเขียว
22. นายวรันธร  มงคลช่วง
23. เด็กชายวัชรพล  ทิพประมวล
24. เด็กชายวีระภัทธ  ศรีหวาด
25. เด็กหญิงสุชานาถ  การปัญญา
26. เด็กชายสุทธิภัทธ  โพธิ์บุญมา
27. เด็กหญิงสุธิมล  คงนุช
28. นางสาวสโรชา  มอไธสง
29. เด็กหญิงหทัยชนก  อวยชัย
30. เด็กชายอดิศักดิื  ศรีกกโพธิ์
31. เด็กหญิงอรปรียา  ลาดหนองขุ่น
32. เด็กหญิงอริสา  ขันติยู
33. เด็กชายเอกกวี  โพธิ์แก้ว
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางสาวรุ่งอรุณ  สิทธิศักดิ์
3. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
4. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
5. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
6. นายสุรชัย  พิมพา
7. นายจิระพันธ์  เสนาจันทร์
8. นายวรวุธ  สารบรรณ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายกชนน  ปุณฑริกกุล
2. นางสาวกนกพร   ก้องเวหา
3. นางสาวกวิสรา  สถาพร
4. นางสาวจิราพร   พรมตีด
5. นายชัยอนันต์   คำโคตร
6. นางสาวชุตินันท์   ไพรโสภา
7. นายฐิติวุฒน์   ศรีเล็ก
8. นางสาวณัฐชา   ร่วมธรรม
9. เด็กชายณัฐชาติ  ประทุมวัน
10. นายณัฐวุฒิ   แสงรื่น
11. นางสาวณิชากร  ดูรูปรัมย์
12. นายนัธทวัฒน์   ภูมิทัศน์
13. นายนันธวัฒน์   พันธ์เพชร
14. นางสาวน้ำฝน  โพธิ์ทิพย์
15. นางสาวปนิดา   สุรพรม
16. นายประวันวิทย์  หีบทอง
17. นายปริญญา   ปิ่นประไมย์
18. นางสาวปาริฉัตร  พาชะนัย
19. นางสาวปุณญณัติ  ประทุมสินธุ์
20. นายพงศธร  สินภักดี
21. นางสาวพรชิตา   อ่อนพันธ์
22. นางสาวภรธิดา   นีระพงษ์
23. นางสาวภัทรภา   ฐานะบำรุง
24. นายภาสชัย   จันทร์ชม
25. นายวรวุฒิ   บุรวัฒน์
26. นายวิชยุตม์   โพธิ์แก้ว
27. นางสาวศรินทิพย์   สุ่มมาตย์
28. นางสาวศศิธร  สุนทรา
29. นางสาวสุภาดา   ละครไชย์
30. นายสุเมธี   วงศ์นารี
31. นางสาวเนตรนภา   ช่วยสงคราม
32. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พลเยี่ยม
33. นางสาวเยาวลักษณ์   จงใจสิทธิ์
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางสาวรุ่งอรุณ  สิทธิศักดิ์
3. นายปรีชา  ชำนาญเอื้อ
4. นายพงษ์นรินทร์  พันธ์ทอง
5. นายนรินทร์  อุดมนิวิ
6. นายสุรชัย  พิมพา
7. นายจิระพันธ์  เสนาจันทร์
8. นายวรวุธ  สารบรรณ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกิตตินนท์  ญาณสิทธิ์
2. เด็กชายจักริน  มณีเนตร
3. นางสาวณัฐวรรณ  สุริพล
4. นายทนงศักดิ์  อะนันตพัฒร
5. นางสาวธัญชนก  หล้าต๋า
6. นายธีรัตน์เทพ  เยาวภรณ์
7. นางสาวปรียาภรณ์  พลเยียม
8. นางสาวพิสรา  พิศพาร
9. เด็กชายพีรทัศน์  อ่อนสีไพร
10. นางสาวอัจฉรา  อ่อนสี
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมออน
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกฤษณะ  ปฐมทอง
2. นายทินกร  ยอดชาญ
3. นางสาวน้ำทิพย์  ใต้เมืองปาก
4. นางสาวปิยะธิดา  ชนะอรรถ
5. นางสาวพิมพ์ชนก  บัวลี
6. นายภูมินทร์  พันธุไพร
7. นางสาววรรณภรณ์  ศรีปัญญา
8. นายสหัชัย  นามพบ
9. นางสาวอาทิตยา  ทานินนท์
10. นายเจษฏา  ทุมอนันต์
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมออน
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทิญาดา  ก้านอินทร์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสงอ่อน
3. เด็กหญิงศศิธร  พรมเทพ
4. เด็กหญิงสุกัญญา  วรรณทวี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์ชัยรัตน์
6. เด็กหญิงอนันตญา  ชูศรีเมือง
7. เด็กชายอมรรัตน์  ชิณศรี
8. เด็กหญิงอริสรา  คำโพนรัตน์
 
1. นางมยุรา  ภูมิบุญชู
2. นางสุภาภรณ์  จอมคำสิงห์
3. นายประสิทธิ์  เบ็ญจรูญ
4. นางสาวสุวิชชา  จรบุรมณ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นายกฤษดา  ประชุมรักษ์
2. นางสาวจิรภิญญา  พลเยี่ยม
3. นางสาวทิพย์เกสร  ไชยพันธ์
4. นายภานุพงศ์  ทรัพย์อรัญ
5. นางสาวรินศิณี  โยชนา
6. นางสาวสุกัญญา  มาลัย
7. นางสาวสุภาวดี  ธงเสนา
8. นางสาวอภัสรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางรัตนา  กุลธนพัฒน์
3. นางวีระวรรณ  แก้วสุวรรณ์
4. นายสุรชัย  พิมพา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกอบแก้ว  ระเบียงโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
3. เด็กหญิงธารีรัตน์  สุทธิจันทร์
4. เด็กหญิงนลินนิภา  คชมิตร
5. เด็กหญิงประภาภรณ์  ป้องคำสิงห์
6. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ถวิลไพร
7. เด็กหญิงพรชิตา  สุทธิประภา
8. เด็กหญิงเนตรชนก  พลมนตรี
 
1. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
2. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
3. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
4. นายกีรติญา   ธุลี
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวกนิษฐา  ปัตถาทุม
2. นางสาวกัญญาวีร์  วันทอง
3. นางสาวกิตติญา  วิลัยอุตม์
4. นางสาวฐิติลักษณ์  โพธิ์วัง
5. นางสาวนริศรา  โคตรรัตน์
6. นางสาวนิจฉรา  สมรัตน์
7. นางสาวรุจิรา  วงคณิต
8. นางสาวสุทธิสา  สุจารี
 
1. นางนริศรา  ไชยกันยา
2. นางอัจฉรา  สายเชื้อ
3. นางสาวพิคะเนตร  พิลาสอน
4. นางสาววิลาวัณย์  วันทอง
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฑิตยา  โพธิ์กุดศรี
2. เด็กหญิงทิญาดา  ก้านอินทร์
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ไชยนามล
4. เด็กหญิงภานุมาศ  เครื่องกัน
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสงอ่อน
6. เด็กชายวัฒนา  จันหล้า
7. เด็กชายวินัย  ป้องชัย
8. เด็กหญิงศศิธร  พรมเทพ
9. เด็กหญิงสุกัญญา  วรรณทวี
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยลุม
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์ชัยรัตน์
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไชยลุม
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  กมลชิตร
14. เด็กหญิงอนันตยา  ชูศรีเมือง
15. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชิณศรี
16. เด็กหญิงอริสรา  คำโพนรัตน์
 
1. นางสาวมยุรา  ภูมิบุญชู
2. นางสาวสุวิชชา  จรบุรมณ์
3. นายประสิทธิ์  เบ็ญจรูญ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา  เขียวน้ำชุ่ม
2. นางสาวจิดาภา  อนุว่าร
3. นางสาวชลณัฐ  สุขแสนล้น
4. นางสาวชวันรัตน์  นาเมืองรักษ์
5. นางสาวธมลวรรณ  ศรีถาวร
6. นางสาวนหทัย  สุทธิประภา
7. นางสาวปรียาภรณ์  ชมวงษ์
8. นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิ์ใต้
9. นางสาวศรัญญา  นาเมืองรักษ์
10. นางสาวสิริยากรณ์  ปองไป
11. นางสาวสุพัตรา  กอผจญ
12. นางสาวอทิตา  ไชยช่วย
13. นางสาวอุ่นภูไพร  วงศ์สินธ์
 
1. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
2. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
3. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
4. นายพชร   ปลอดโปร่ง
5. นายกีรติญา   ธุลี
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายพงษ์พิทักษ์  แก้วเมียน
2. เด็กหญิงพัชรา  ใจหล้า
3. นายภาคภูมิ  แก้วหนองตอ
4. เด็กชายสรณ์ศิริ  บุตอินทร์
5. เด็กชายอานุวัฒน์  สันทาลุนัย
 
1. นางศิริพร  สินธุประเสริฐ
2. นายศิริชัย  นาไชย
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 1. เด็กชายณัชพล  ลาคำ
2. เด็กชายวีระศักดิ์  จุ้ยเจ๊ก
 
1. นางดวงมะณี  ลาคำ
2. นางสาวประภาพร  สุวรรณธรรมมา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวศศิณัฏฐ์  ธนโชติศิริการกุล
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทูลธรรม
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วภูมิแห่
 
1. นางสาวศรุตยา  อุ่นอารีย์กุล
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวอัยลดา  ทองจันทร์
 
1. นางอรอุมา  บุญประจักษ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  พิลาน้อย
 
1. นายสำเริง  สุตระ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรียงยศ
 
1. นางนภัสนันทร์  นรากุลนันท์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวเทพารักษ์  ทิพเจริญ
 
1. นางสาวภัททิยา  อิโน
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายถิรวัฒน์  วิกล
2. เด็กหญิงนภัสพร  แนบชิตร์
3. เด็กชายอินทรัตน์  บุตรหนองหว้า
4. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  โสภาพล
5. เด็กชายเทพประทาน  ประทานพันธ์
 
1. นางสาวกรัญยวันณ์  ใค่นุ่นสิงห์
2. นางอุดมลักษณ์  ทองภู
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวชณิษา  นิยมชื่น
2. นายชานน  สิริแสง
3. นางสาวศิริยญา  เพลียวงศ์
4. นายสิรดนัย  หวายฤทธิ์
5. นายอาคม  แสนโพธิ์
 
1. นางสาวกรัญยวันณ์  ใค่นุ่นสิงห์
2. นางอุดมลักษณ์  ทองภู
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ผลาชิตร
2. เด็กหญิงวราพร   ผกาผาด
 
1. นางสาวอารยา  คนไว
2. นางสาวภัททิยา  อิโน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกิตติภาพร  ศิลปชัย
2. นางสาวเดือนชนก  พรหมวีระ
 
1. นางสาวศิรติกาน  สุ่มมาตร
2. Misszhang  xiaoyan
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  บุตรพรม
2. เด็กหญิงชุติมา  มุกดาธนพงศ์
 
1. นางสาวจิณทนุช  ศรีสว่าง
2. นายอภิเดช  พลเยี่ยม
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวสิรินธร  สอนสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชลี  บุตรพรม
 
1. นายพิทยุทธ  วงศ์คำมา
2. นางสาวอัมรา  ภูกาบ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวสุธารัตน์  สุขโข
2. นางสาวอรญา  ไชยดำ
 
1. นางสาวกุสุมา  คนธี
2. นางสาวณัฐวรรณ  โกวิทจินดาชัย
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวชนกพร  ไชยสัจ
2. นางสาวมาลี  มณีกันย์
 
1. นางสาวอัมรา  ภูกาบ
2. นายพิทยุทธ  วงศ์คำมา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกันต์ฤทัย  หมุนลี
2. นางสาวจรัญญา  ดีสงคราม
3. นางสาวฉัตรทิพย์  สายสรี
4. นางสาวรัตติยา  แก้วจุลศรี
5. นางสาวศิริวรรณ  ทิวาพัฒน์
 
1. นางสาวศิรติกาน  สุ่มมาตร
2. Misszhang  xiaoyan
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวฉัตรทอง  ไสยรส
2. นางสาวบัวเงิน  ศรีจอม
3. นางสาวบุษบา  สิงห์ธวัช
4. นายอธิการ  ตรงคมาลี
5. นางสาวเพียงออ  ธงศรี
 
1. นางสาวจิณทนุช  ศรีสว่าง
2. นายอภิเดช  พลเยี่ยม
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวปิยธิดา  อินมาลา
 
1. นางสาวศิรติกาน  สุ่มมาตร
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  พิชัยโยธินกุล
 
1. นายพิทยุทธ  วงศ์คำมา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สารบรรณ
2. เด็กหญิงศิริอนันต์  แสนสุข
 
1. นางนิกร  ดวงวงษา
2. นางสาวปรัศนียาภรณ์  มีหนองใหญ่
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายเกวิน  บุตรหนองแสง
 
1. นางวัลภา  บุตรพรม
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายจตุรเทพ  ปลอดประโคน
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ศักดิ์วงษ์
3. เด็กชายจีรศักดิ์  บำรุงพานิชย์
4. เด็กชายชิงนำชัย  เหลารัตน์
5. เด็กชายธีรภัทร  พิมพ์ผม
6. เด็กชายนนทวัฒน์  สรรพวุธ
7. เด็กชายภัทรภณ  สีชมภู
8. เด็กชายศาสตรี  สีกุดเรือ
 
1. นายพีระศักดิ์  มณีฉาย
2. นายถาวร  คมพยัคฆ์
3. นางทฤฒมน   บุญล้อม
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 1. นายกฤษดา  ภูศิลา
2. นายกิติศักดิ์  ขุนทอง
3. นายสก๊อตศรัน  แม็คคลาวด์
4. นายสิทธิชัย  ก่องนอก
5. นายอดิศักดิ์  แสงบุตร
6. นายอิทธิพงษ์  ยุบลชิต
 
1. นายสมชาย  มณีสาร
2. นายธนากร  เดชทะสร
3. นายจรศักดิ์  กล่อมกูล
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวจิระพัด  องคะศาสตร์
2. นางสาวนริศรา  เซ็นปักธงชัย
3. นางสาวนันทิชา  ทิพประมวล
4. นางสาวปัญญาพร  บุญชัยยงค์
5. นางสาวรัชดา  สุทธิประภา
6. นายวรพงศ์  เบ็ญจรูญ
7. นางสาววรัญญา  พัฒนโชติ
8. นางสาวอารยา  เทียมคำ
9. นายอิทธิพล  ผลาชิตร
10. นายเทพพิทักษ์  รักพึ่ง
 
1. นายประวิทย์  ชมภูพฤกษ์
2. นางสาวคณิตศาสตร์  บุญพันธ์
3. นางอัจฉรา  กลมเกลียว
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวฌัชชา  บุญสินชัย
2. นางสาวณัฐลดา  จันทะคัด
3. นางสาวรุ่งนภา  พูลประเสริฐ
4. นางสาววาทินี  รักการ
5. นางสาวอรอนงค์  วุทธศรี
 
1. นายประวิทย์  ชมภูพฤกษ์
2. นางสาวคณิตศาสตร์  บุญพันธ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทุมรินทร์
2. เด็กชายนัทพล  บูรณะกิตติ
3. เด็กหญิงวรัญญา  รังโคตร
 
1. นางสาวตรองปัญญ์  ทรายทอง
2. นางเพชรประคอง  หาญสุวรรณ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวมณีรัตน์  ทาคำมูล
2. นางสาววิลาวัณย์  บรรจมาตย์
3. นางสาวสุภัสสอน  แวงวรรณ
 
1. นางสาวชนิดาภรณ์  บุญประจักษ์
2. นางสาวศิวาพร  บุญประจักษ์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุริเย
2. เด็กหญิงพัชราวรรณ​  มัทนัง
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส​   ธงศรี​
 
1. นายวีระพงษ์   ดอกรักกลาง
2. สิบเอกอัจติมา  มูลการ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวนัยนา   ไพรโสภา
2. นายพลธวัช   อ่อนดี
3. นางสาวอรัชพร   กินรินทร์
 
1. นางสาวตรองปัญญ์   ทรายทอง
2. นางเยาวลักษณ์  วรรณโส
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  ศรีชื่น
2. เด็กหญิงพัณณิตา  พานอนันต์
 
1. นางพิทยาภรณ์  คูธนพิทักษ์กุล
2. นายจตุรภัทร  ประทุม
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวศุภาพิชญ์  ดีชัย
2. นางสาวสมฤดี  วรรณวงษ์
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นางสาวชลดา  ตะกะศิลา
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวยุพารัตน์  พลเยี่ยม
2. นางสาวอินทิรา  ฤทธิพรม
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นางสาวพิมพร  บุญถ่าน
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจิรวดี  พลเยี่ยม
2. นางสาวรจนา  ทันกิ่ง
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นายปิยะพงษ์  พันธ์สุภา
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายชัยทัศน์   มาหา
2. เด็กชายภควัต   ศรีสุวอ
 
1. นางสาวกฤติยา  พลหาญ
2. นายสุนทร  โวหารลึก
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายวัชรพล   วรรณสุทธิ์
2. นายอนันตกร   สวัสดิ์นที
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ศรีเรือง
2. นายวัฒนา  อายุพัฒน์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  นิลารัตน์
2. นางสาวพนิตพร  คำผา
 
1. นายณัฐวุฒิ  ภูมิชัยโชติ
2. นางสาวปทุมวดี  พานทอง
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจีรนันท์  รัตนสงคราม
2. นางสาวชนิภรณ์  สายพิมพ์
 
1. นางสาวชลดา  ตะกะศิลา
2. นายอุทัย  ศิลแสน
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  สีดาเลิศ
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  สีดาเลิศ
 
1. นายปิยะพงษ์  พันธ์สุภา
2. นายวรายุทธ  พลเยี่ยม
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวดวงฤทัย  แสงจันดา
2. นางสาวนริศรา  นามพุทธา
 
1. นายจตุรภัทร  ประทุม
2. นางพิทยาภรณ์   คูธนพิทักษ์กุล
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายกฤติชัย  เตโช
2. นายตรีเพชร  ตรีจันทร์
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กชายนเรศว์  ประดับภูมิ
2. เด็กหญิงรสิตา  เกิดทิพย์
3. เด็กหญิงสุพิชชา  โตสวัสดิ์
 
1. นายพยงค์    นาก้อนทอง
2. นายประภาส  ยศปิยะโชติ
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวธันวรัตน์  ทาปลัด
2. นางสาวมลฤดี  ยุระชัย
3. นางสาวฤชุดา  สาขามุละ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ
2. นายธนาคร  ศรีแนน
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวชลธิชา  พัฒนโชติ
2. นายอัษฎาวุฒิ   ทนุวรรณ
 
1. นายประภาส  ยศปิยะโชติ
2. นายพยงค์  นาก้อนทอง
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. นายพัดยศ  สมนึก
2. นายสุรศักดิ์  สร้อยเสนา
3. นายเจษฎา  ชูรัตน์
 
1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์   วรรณจรูญ
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายกุลพฤกษ์  กุลสท้าน
2. นายธนพล  รู้สูงเนิน
3. นายบารมี  สุขทวี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ
2. นายธนาคร  ศรีแนน
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  นามชู
2. นางสาววรัชมน  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ผ่องสนาม
 
1. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
2. นายวราพงศ์  ประเสริสังข์
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายอนิรุจน์  อมรรัตนเมธากุล
2. นายอานพ  สุนะไตร
3. นายอเนชา  นามนตรี
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สารพัฒน์
2. เด็กชายชินวัตร  ไชยโส
3. เด็กชายศุภชัย  พละหาญ
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายนรินทร  พลเยี่ยม
2. นายปุริณสิริ  คชมิตร
3. นางสาวมลทิพย์ภรณ์  พลเยี่ยม
 
1. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวเบญจมาส  สิงหาทิพ
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายพุฒิเมธ   โพธิ์สาขา
2. เด็กชายศดิศ  ยานุวงษ์
3. เด็กชายเมธัส  อัครประชะ
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายจิระศักดิ์  ปากวิเศษ
2. นางสาวณิชากร  ประทุมชัย
3. นายพัฒนะ  พันโน
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  วรรณโน
2. เด็กชายบูรณวิทย์  สมนึก
3. เด็กชายสรยุทธ  หารพยอม
 
1. นายสำรวน  แสงไสย
2. นายประวัติ  บุตรภักดี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายทินกร  ทิพโชติ
2. นายสุริยา  เพชรโรจน์
3. นายสุรเดช  พัฒนโชติ
 
1. นายเกษม  ฉายวิไชย
2. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พรมวงศ์
2. เด็กชายณัฐพล  วงศ์อนุ
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  กาษรเส
 
1. นางเต็มดวง  ปากวิเศษ
2. นางสาวรัตนา  วงศ์ภูงา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ศรีสวรรค์
2. นางสาวพัชราวรรณ  พุทธแสง
3. นางสาวมธุรดา  เภสัชชะ
 
1. นางเต็มดวง  ปากวิเศษ
2. นางสาววิจิตรา  อัศวภูมิ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวจินดาพรรณ  คำเขียว
2. นางสาวณัฐชา  สุตนนท์
3. เด็กหญิงนริศรา  พลเยี่ยม
4. เด็กชายนายธนบูรณ์  มานัด
5. เด็กหญิงรัชนีกร  มะอาจเลิศ
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  หาสุข
 
1. นางสาวจิตสุดา  โบราณประสิทธิ์
2. นางรุ่งนภา  ศักดิ์ศรี
3. นายวรายุทธ  พลเยี่ยม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 1. นางสาวชีวนันท์  สิงห์โนนทัน
2. นางสาวดวงใจ  พรมวงศ์
3. นางสาวมนธิตา  กอสุระ
4. นางสาวลลิตา  วงค์อนุ
5. นางสาวอัญชลี  คำทอง
6. นางสาวอาทิตย์ตยา  ไดยะศรี
 
1. นายอัครฉัตร   เพียรชนะ
2. นางฐัติมา  อ่อนประทุม
3. นายประจักษ์  เยาวพันธ์
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรผกา  ใครชม
2. เด็กหญิงพิกุล  หกพันนา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ลือโชติ
 
1. นายระดมพล  พลซื่อ
2. นางวนิดา  ไชยแสง
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวกนกพร  พรมลี
2. นางสาวณัฐธิดา  ทิพโชติ
3. นางสาวธัญญารัตน์  หงษ์ทวี
 
1. นายสุรินทร์  ดาหลวงมาตร
2. นางสาวจินตภาส์  ทีอุทิศ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยันตรุดร
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พุทธวงค์
3. เด็กหญิงมธุรดา  รัตนวงศ์
 
1. นางรุ่งนภา  ศักดิ์ศรี
2. นายธวัชชัย  อินทเสวก
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวกัญญารักษ์  ไสยรส
2. นางสาวประภัสสร  ศีรละคร
3. นางสาวสุขสัน  พัฒนโชติ
 
1. นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ
2. นางจีรนันท์  บุญสา
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. เด็กชายพงศธร  แสงอาจ
2. เด็กหญิงพนิดา  แสงปาก
3. เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  ลับพเสถียร
 
1. นางวรัญญา  เมืองแวง
2. นางสาวสุรดา  พุฒิกุลพัฒนา
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวพัชรินทร์   ยุบลชิตร์
2. นางสาววิภาดา  สอาดสิทธิ์
3. นางสาวอธิตยาพร  พลเยี่ยม
 
1. นางวรัญญา  เมืองแวง
2. นายภูดิท  เมืองแวง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐา  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงธัญพร  จอมสมสา
3. เด็กหญิงนธิดา  สุขแสน
 
1. นางสาวจิตสุดา  โบราณประสิทธิ์
2. นายวรายุทธ  พลเยี่ยม
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองวิทยายน 1. นางสาวพิยดา  บุญประสิทธิ์
2. นายอัศนัย  สังขดิษฐ์
3. นางสาวอารียา  โพธิ์จิตร
 
1. นางประยงค์  สารบรรณ
2. นางรุ่งฤดี  แสนพยุห์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ภูมิดอนไสย์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ตาเมือง
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  พัฒนโชติ
 
1. นางบังอร  สุนทรพงศ์
2. นางสาวภัทิยา  อิโน
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทิปิสาร
2. นางสาวรัชฎา  สายวงษ์
3. นางสาวสุนิสา  พัฒนโชติ
 
1. นายอรรถพร  สุนทรพงศ์
2. นางบังอร  สุนทรพงศ์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ฝ่ายสาฤทธิ์
2. เด็กหญิงนิยดา  สินหาชัย
3. เด็กหญิงวนัชพร  ศิริโท
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์ศรีศาสตร์
2. นางวรางคณา  หลิ่มจ่าง
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  จำนงค์ภักดี
2. นางสาวณัฐรินทร์  จงใจงาม
3. นายอรรถพงษ์  ผ่องใส
 
1. นางอุรพงษ์  โงชาฤทธิ์
2. นายสุนทร  โวหารลึก
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 1. เด็กชายธีรภัทร  สิงขจรอาจ
 
1. นายอุบล  อาทิตย์ตั้ง
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เมฆครี
 
1. นางธนาลักษณ์  ภูไวยพัฒน์
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อนุมาตย์
2. เด็กหญิงจันทะพร  บุตรสาร
3. เด็กหญิงวรนุช  ชิณวงค์
 
1. นางสาวสุมิตรา  สุวรรณกูฏ
2. นางสมใจ  บุระเนตร
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กหญิงวัทน์สิริ  ผาโคต
 
1. นางเพชรมณีย์  ศรีจันทร์
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีวะรมย์
 
1. นางพัชราภรณ์  วินทะไชย
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขวาววิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  มาลัยกอง
 
1. นางสาวแพรวีร์  ศรีโอษฐ์
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  แข็งแรง
 
1. นางสุรีย์พร  บุญสินชัย
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรพนา  หานนท์
 
1. นางสมใจ  บุระเนตร
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวสุกฤตตา  คณะพรม
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  ศรีวะลา
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 1. นางสาวปวีณา  พลคำมาก
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  ศรีวะลา
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 1. นายทนงศักดิ์  โพธิ์บุบผา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  อุดมรักษ์
 
1. นางอักษรสำอางค์  นาก้อนทอง
2. นางวันเพ็ญ  ศีรษะภูมิ
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายศุภกิจ  ศิริโท
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายพงศ์พิพัฒน์  มัดหา
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 1. นายอนนท์  พุทธบุรี
 
1. นางสาวภาวิณี  จำปาทอง
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายพิพัฒน์  ดรนาม
 
1. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นายสุรชน  พลเยี่ยม
 
1. นายอานันท์  นิ่มวัฒนกุล
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 1. เด็กชายนพกานต์  ขำโตนด
 
1. นายอาทิตย์  เจริญตา
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นายภราดร  ตรางา
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา  เขียวน้ำชุ่ม
2. เด็กชายกิตติชัย  สิงหาวุธ
3. นางสาวจิดาภา  อนุว่าร
4. นางสาวชลณัฐ  สุขแสนล้น
5. นางสาวชวันรัตน์  นาเมืองรักษ์
6. นายชินกฤต  เพชรโรจน์
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
8. นายณัฐวุฒิ  คงเสือ
9. เด็กหญิงธารีรัตน์  สุทธิจันทร์
10. นายนพรัตน์  บุตมะชะ
11. นางสาวนันทิกานต์  บูรณะกิติ
12. นายปฏิมา  ภูมิฐาน
13. เด็กหญิงประภาภรณ์  ป้องคำสิงห์
14. นางสาวปรียาภรณ์  ชมวงษ์
15. นายปิยะเชษฐ์  รินไชย
16. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ถวิลไพร
17. นายพงศ์พิพัฒน์  มัดหา
18. นายพิชิต  แสงจันทร์
19. นายภราดร  ตรางา
20. นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิ์ใต้
21. นางสาวศลิษา  แสงนาค
22. นายศิริวุฒิ  ระวัง
23. นายศิริศักดิ์  ประทุมชาติ
24. เด็กชายศุภกิจ  ศิริโท
25. นางสาวสิริยากรณ์  ปองไป
26. นางสาวสุพัตรา  กอผจญ
27. นางสาวอัจฉราภรณ์  นาเมืองรักษ์
28. นางสาวอาทิตา  ไชยช่วย
29. นางสาวเก็จมณี  ปักฤทัย
30. เด็กหญิงเนตรชนก  พลมนตรี
 
1. นายวิทยา  สุทธิจันทร์
2. นางวันเพ็ญ  สุทธิจันทร์
3. นางบุญศรี  ข่าขันมะลี
4. นายกีรติญา   ธุรี
5. นายพชร   ปลอดโปร่ง