งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดระบบแก้ไขข้อมูลก่อนโอนข้อมูลระดับภาค
15-20 พฤศจิกายน 2561

โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่เข้าสู่ระดับภาค
23
พฤศจิกายน 2561   

ลำดับที่ในการจัดมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 
สพม.27 กลุ่มที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
   << คลิกที่นี่ >>

ประกาศข้อตกลงในการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ครั้งที่ 68
ปีการศึกษา 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  กลุ่มที่ 2  ตามเอกสารแนบ 
<< คลิกที่นี่ >>
แผนผังอาคารสถานที่ และจราจร  โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  ในการประกวดแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโลโนยีของนักเรียน ครั้งที่  68
ปีการศึกษา 2561 สพม.27 กลุ่ม 2
  << คลิกที่นี่ >>
เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน
1. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3  แข่งขันที่บริเวณข้างห้องอุตสาหกรรม
2. การแข่งขันจัดสวนแก้ว ม.4 - ม.6 แข่งขันที่บริเวณข้างห้องอุตสาหกรรม
3. การแข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพ ม.1 - ม.6 แข่งขันที่บริเวณใต้ถุนหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 
วันพุธ ที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:21 น.
กิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
ม.ต้น เวลาเดิม 09.00-16.00 น.
ม.ปลาย  **แก้ไข จากวันที่ 9 พ.ย. 61 เป็น วันที่ 8 พ.ย. 61 เวลา 09.00-16.00 น.**
วันอังคาร ที่ 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:30 น.
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ม.ต้น และ ม.ปลาย ใช้ V5.06

ข้อสอบแข่งขัน รายการ GSP ม.ต้น
ข้อ 1 เป็นเนื้อหา ม.1
ข้อ 2 เป็นเนืิ้อหา ม.2
ข้อ 3 เป็นเนื้อหา ม.3
**ข้อ1-3 (ตามหลักสูตร 2551)
ข้อ 4 เป็นการแก้ปัญหาบูรณาการ
ข้อ 5 หัวข้อ "หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0"

ข้อสอบแข่งขัน รายการ GSP ม.ปลาย
ข้อ 1 เป็นเนื้อหา ม.4
ข้อ 2 เป็นเนืิ้อหา ม.5
ข้อ 3 เป็นเนื้อหา ม.6
**ข้อ1-3 (ตามหลักสูตร 2551)
ข้อ 4 เป็นการแก้ปัญหาบูรณาการ
ข้อ 5 หัวข้อ "หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0"
วันจันทร์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:45 น.
แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
    รอบ 2 เป็นกิจกรรมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
    มี
3 ปฏิบัติการ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) ใช้เวลาปฏิบัติการละ 40 นาที
- ฟิสิกส์ เรื่อง การหาค่า g จากเครื่องเคาะสัญญาณไฟฟ้า
- เคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลีั่ย ระหว่าง ลวด Mg กับเกรด HCL

- ชีววิทยา เรื่อง การ Cross section ศึกษาโครงสร้างภายในลำต้นพืช

เพิ่มเติมเกณฑ์การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3  
และ ม.4-ม.6  เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน ดังนี้

1. เป้าหมายหรือปัญหาในการทำโครงงาน 20 คะแนน พิจารณาจาก
          1.1 การค้นพบสิ่งใหม่ทางวิทยาศาสตร์ 10 คะแนน
          1.2 การนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา 10 คะแนน
2. ความสมบูรณ์ของรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 40 คะแนน พิจารณาจาก
          2.1 ความสอดคล้องของโครงงาน 20 คะแนน
          2.2 รูปเล่มโครงงาน 10 คะแนน (ส่งคณะกรรมการ 6 ชุด)
          2.3 ผังโครงงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 10 คะแนน
3. การนำเสนอปากเปล่า 40 คะแนน พิจารณาจาก
          3.1 การนำเสนอภาพรวม 20 คะแนน (เวลาไม่เกิน 6 นาที)
          3.2 การสาธิตใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 10 คะแนน
          3.3 การตอบคำถามหรือตอบปัญหาข้อซักถามของกรรมการ 10 คะแนน (เวลาไม่เกิน 4 นาที)

- โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-3
- โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-6
- โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3
- โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6
- สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
- สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6

**ให้เตรียมโต๊ะและปลั๊กพ่วงสายไฟมาเอง

เพิ่มเติมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
กิจกรรมภาคบ่าย ปฏิบัติการ มี 3 รายการ
     1. แรงพยุงของ ของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ
     2. หน้าที่ของตัวต้านทาน
     3. การแยกขนาดอนุภาคสาร
**จับฉลากเลือกเพียง 1 ปฏิบัติการ**
วันจันทร์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:27 น.
เพิ่มเติม รายการแข่งขัน : คอมพิวเตอร์
   การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
       - หัวข้อที่ใช้ทำการแข่งขัน  "ระบบห้องสมุด, ระบบลงทะเบียนเรียน"

   
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
       - แจ้งทีมที่แข่งขัน ให้เตรียมไมโครโฟน หูฟัง และโปรแกรมที่จะใช้ทำการแข่งขัน มาด้วยตนเอง
       - หัวข้อที่ใช้ทำการแข่งขัน กำหนดในวันทำการแข่งขัน

   
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
       
- หัวข้อที่ใช้ทำการแข่งขัน  "การท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ด"

         สิ่งที่ต้องเตรียมมา
             1. ไฟล์ VDO, ไฟล์ภาพนิ่ง, ไฟล์ TEXT, ไฟล์เสียงที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการแข่งขัน
             2. ไมโครโฟน หูฟัง โปรแกรม ที่ใช้ทำการแข่งขัน


    การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
          - แจ้งทีมที่ทำการแข่งขัน ให้เตรียมไมโครโฟน หูฟัง และโปรแกรมที่จะใช้ทำการแข่งขัน มาด้วยตนเอง

    การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

          - แจ้งทีมที่ทำการแข่งขัน ไม่อนุญาติให้ใช้เมาส์ปากกา
วันอาทิตย์ ที่ 04 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:24 น.
ห้องคอมพิวเตอร์  1
OS : Windows 8 pro 64-bit
CPU : Intel(R) Pentium(R) 2.60GHz
RAM : DDR3  4GB
Microsoft Office 2013, Font standard

 
ห้องคอมพิวเตอร์  2
OS : Windows 7 Pro 64-bit
CPU : Intel Pentium 3.0GHz
RAM : DDR3  4GB
Microsoft Office 2007, Font standard
Macromedia Dreamweaver cs5, Photoshop CS5

 
ห้องคอมพิวเตอร์  3
OS : Windows 7 Ultimate 64-bit
CPU : Pentium(R) Dual-Core 2.80GHz
RAM : DDR3  2GB
Microsoft Office 2013, Font standard
SketchUp Pro 2015
Photoshop CS6 ,Dreamweaver cs6


หมายเหตุ
1. หากต้องการใช้ซอฟต์แวร์นอกเหนือจากนี้ ให้โรงเรียนเตรียมไฟล์ติดตั้งของโปรแกรมนั้นมาด้วย อนุญาตให้ติดตั้งได้เฉพาะซอฟต์แวร์มาตรฐาน ไม่อนุญาตให้ติดตั้งไฟล์งาน หรือ ตัวอย่างโปรแกรม หรือ ตัวอย่างเว็บไซต์
2. ไม่อนุญาตให้นำข้อมูล เครื่องมือใด ๆ เข้าสนามแข่งขัน
3. ขณะที่ดำเนินการแข่งขันไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกนอกสถานที่แข่งขัน หากมีความจำเป็นให้ขออนุญาตคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป
4. เมื่อพบว่าผู้ใดมีการทุจริตหรือกระทำการใด ๆ อันไม่เป็นไปตามกติกาที่กำหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขัน
5. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีหัวอ่าน CD-ROM ให้ทีมที่เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องการติดตั้งเพิ่มเติมลงในแฟลชไดร์ฟ (USB) และ ใส่แผ่น CD เท่านั้น
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะฟ้องร้องหรือเรียกร้องใด ๆ มิได้ 
วันอาทิตย์ ที่ 04 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:47 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 30
จำนวนทีม 1,799
จำนวนนักเรียน 3,943
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,674
จำนวนกรรมการ 1,581
ครู+นักเรียน 6,617
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,198
ประกาศผลแล้ว 208/208 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 0
ทั้งหมด 165,641