รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชุลีพร  วงษ์มั่น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แสนยามาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  น้อมจันทึก
 
1. นางสาววราลักษณ์   รัตนสมบัติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประสุข 1. เด็กหญิงสโรชา  กลพิมาย
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงนันทิตา  สุขจิตร
 
1. นางสาวณิชกมล  เปียสันเทียะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปัญญาพร  คุณอุดม
 
1. นางสาวอารียา  ยิ้มสิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ปลัดศรีช่วย
 
1. นางชลิดา  อนุกูล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  อุปาระ
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวลลิตา  จงเสริมกลาง
 
1. นางระเบียบ  จันทา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวปิยนันท์  จันทร์สูงเนิน
 
1. นางสาวสุธิดา  บรรดาศักดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาววชิราภรณ์   ครองบุ่งคล้า
 
1. นางสาวลำไพ   เหรียญตะคุ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชมภู่  ดีสวน
 
1. นางศศิธร  มาตทะวงษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประสุข 1. นางสาวปฐมาวดี  เทียนเทศ
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายปภาวินท์  เกียงวงศ์
 
1. นางศิลดา  อมรดิษฐ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวอลิษรา  เริงเกียรติ
 
1. นางสาววรรณภา  ล่ำสัน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงอรปรียา  โสภา
 
1. นางจำปา  จินาวัลย์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงชญานันท์  กูดขุนทด
 
1. นายเอกพงษ์  ดานขุนทด
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงชามาวีร์  พัดทะเล
 
1. นางภารทิพย์  บุญพา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงมุธิตา  แสนทอง
 
1. นางสาวจิรวดี  ชาวดง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  งามลา
 
1. นางทัศนี  ฆารเจริญ
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประสุข 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สุขขัง
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงวรรณชมพู  พลอยชื่น
 
1. นางสุจรี  วัฒนชนสรณ์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาววรรณฤดี  แก้วโพธิ์น้อย
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีใหญ่
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวจินตนา   หอมระหัด
 
1. นางชนิตา   ชาญจะโปะ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1. นางสาวพัณณิตา  ขันเงิน
 
1. นายสุนทร  ชัยโคตร
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นายนาวิน  ทูลแรง
 
1. นางสาวเบญจพร  สิงห์น้อย
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวสุวรรณรัตน์  พิระชัย
 
1. นางสาวนองนิตย์  เตยจอหอ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาววารี  พรรณอาราม
 
1. นางเสาวณี  แก้วแจ้ง
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  ชาวสวน
 
1. นายสมพร  กล้าหาญ
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยอ 1. นางสาวอภิสรา  มาศไธสง
 
1. นายวิชิต  จุ้ยพุทธา
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวลาย 1. เด็กหญิงปิยะพร  ศูนย์กลาง
 
1. นางสุภาพร  มาศงามเมือง
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงพฤกษา  รอกลาง
 
1. นางสาวศิริวิมล   พงษ์อุดทา
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กชายขวัญชัย  ควงขุนทด
 
1. นางยุพิน  โด่งพิมาย
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวอรวรรณ  ข่าชันมะลี
 
1. นางทิพย์ภา  ยันสูงเนิน
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเริง 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พิมสอน
 
1. นางสาวขนิษฐา  กินกิ่ง
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายธนพัชรพล  ชูทอง
 
1. นางศรินยา  กายสิทธิ์
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวธีรตา  เพียซ้าย
 
1. นายเอกธนวัฒน์  รัตนะปัญญานันท์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวดวงรัตน์  ฮวบกระโทก
 
1. นางพิรมย์  ภักดีแก้ว
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แซะจอหอ
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีใหญ่
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายศุภกร  ปัญญายิ่ง
 
1. นางปุณริศา  หิรัญชาติ
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาวอุไร  เงาไพร
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ซื่อรัมย์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวปรัชญาพร  จรภัย
 
1. นางสาวราตรี  ทัศน์ไพร
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วแสนไชย
 
1. นายสมพร  กล้าหาญ
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุขวารี
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ไทยเดิม
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  เพ็ชรขุนทด
 
1. นางสาวอัจฉรา  บุกขุนทด
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงประพรรณี  ทั่งทอง
 
1. นางสาววรรณมณี  โพธิพันไม้
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงชลิดา  ทิศกระโทก
 
1. นายชัยเชฎฐ์  ปานพรมมา
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงสุชาวลี  สำลีเงิน
 
1. นางสาวศศิรดา  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  ปิ่นสกุล
 
1. นางฉวีวรรณ  สงทะเล
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงนาขวัญ  คบทองหลาง
 
1. นางสาววาสนา  นาดี
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวปาริชาติ  อุทัยเรือง
 
1. นางณัทพัสส์  จิระสวัสดิ์พงศ์
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวลลนา  ลีบุญญะ
 
1. นางหทัยรัตน์  บวกโพธิ์
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวนัฐนิชา   ล้อมฉิมพลี
 
1. นายวิริยะ   อยู่เย็น
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประสุข 1. นางสาวอรยา  ควบพิมาย
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวศิริกัลยา  ปลั่งกลาง
 
1. นางพัทธนันท์  กลิ่นศรีสุข
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวศิรประภา  หงษ์ทอง
 
1. นางวิภาริณี  สมบัติสิน
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวชลดา  ไขอ่อน
 
1. นายพานเงิน  ศรีสุข
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พิมศร
 
1. นางนิยม  มัจฉาชาติ
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อ่วมกระโทก
 
1. นางราตรี  พิชัยพงค์
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  กิ่งคำ
 
1. นางสาวสันชรี  ชัยเสริม
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงสิทธิญาภรณ์  พูนชู
 
1. นางสาวลลิตา  นาคา
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงอรมรัตน์  เหล็กอยู่มะดัน
 
1. นางนิภาวรรณ  ภูมิทน
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  สมจิตต์
 
1. นางสาวสุภัสรา  ประดุจชน
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เที่ยงเทพ
 
1. นางประนอม  อักษรกลาง
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวอัญชญา  เสาทอง
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวเกศมณี  ชาติสีหราช
 
1. นางสาวปนัดดา   สีคราม
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  กล้าเด็ด
 
1. นายเจียมศักดิ์  ชนะค้า
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. นางสาวปาริชาติ  ไม้กระโทก
 
1. นางนิตยา  พิศิษฐวานิช
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. นางสาวนุชิตา  วิชาสิทธิ์
 
1. นางสาวธัญพร  ศรีประทุม
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวพัชรินทร์  หงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวนลินี  บพิตรสุวรรณ
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จงขุนทด
2. นายรัฐนันท์  วิเชียร
 
1. นางสาวสุภาพร  เสาะขุนทด
2. นางจันทิรา เยอสูงเนิน  เยอสูงเนิน
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายนิรพัชร์  ทหารนะ
2. เด็กชายปรเมษฐ์  กุ้งสำโรง
 
1. นางเทวีวรรณ  การปลูก
2. นางสาวรัตติกร  สิริการ
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  คงบุญมี
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ถ้ำกลาง
 
1. นางสาวกาญจนา  รมกระโทก
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  โบพิมาย
2. เด็กหญิงพลวดี  ศรีหาบุญทัน
 
1. นายเชษฐพงษ์  ผึ้งทอง
2. นายเจียมศักดิ์  ชนะค้า
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศาชล  หนูน้อยจันทึก
2. เด็กหญิงอภิญญา  หมายนัดกลาง
 
1. นางสาวสุภัสรา  ประดุจชน
2. นางสาวบุญญานี  ใจสูงเนิน
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  กาเวสูง
2. เด็กชายธนภัทร  นาดี
 
1. นางสาวอัจฉรา  ประจง
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ภักดีการณ์
2. เด็กหญิงปริยากร  ชาญอักษร
 
1. นายสุนทร  อ่อนคำ
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายชัชวาลย์  กันโม
2. นางสาวรวิวรรณ   เทียนขุนทด
 
1. นายศักดิ์ดา  พระอารักษ์
2. นางปิยะธิดา  อาจิณกิจ
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวศศิธร  ไชยนอก
2. นายอธิราช  พรมนอก
 
1. นางผ่องผิว  แก้วกล้า
2. นายสาธิต  ขอแต้มกลาง
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายขัตติยะ  ศรีเรือน
2. นายพิริยภูมิ  หง่อยกระโทก
 
1. นางรดารัก  ภักดีณรงค์
2. นางฟาริดา  ถึงดี
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวกัลยา  แก้วตะพาน
2. นางสาวชุติมา  องอาจ
 
1. นางสาวกาญจนา  รมกระโทก
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวธีรนันท์  มีพิมาย
2. นางสาวอัจฉรานันท์  นาคดี
 
1. นางนงลักษณ์  ผายพิมาย
2. นางวรรณี  อมัติรัตนะ
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายสุทัศน์  จ่าหมื่นไวย
2. นายอภิลักษณ์  กงขุนทด
 
1. นางเมทินี  พลมณี
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวกัลยา  ปรุงกระโทก
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ต้องกระโทก
 
1. นายสุนทร  อ่อนคำ
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. นายวิมล  ดีชัยรัมย์
2. นายเดชา  แพงศรี
 
1. นางนันทวรรณ  วงเพ็ญ
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวพรสวรรค์  ทิพมล
2. นายรัฐพงษ์  บุญธรรม
 
1. นายมนูญ  มูลบุญ
2. นางธิดารัตน์  เอมวงษ์
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงญาณาธิป   สุทธิประภา
2. เด็กหญิงพรรณพัสสา  วิลัยศรี
 
1. นายธีรเดช  ว่องงามอนันต์
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงอุมิญา  สิทธิเพ็ง
 
1. นางสาวปรียานุช  หนอกกระโทก
2. นายสิทธิศักดิ์  ชัยวงษ์
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายกิตติทัต  หลาทอง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  นวลใหม่
 
1. นางดวงพร  วรสีหะ
2. นางทัศนี  ฆารเจริญ
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สูญราช
2. เด็กหญิงปนัดดา  ก้อนเทียน
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เกนขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐพร  พึขุนทด
 
1. นางสาวณิชกมล  เปียสันเทียะ
2. นางสาวนิตยา  ยวนทะเล
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวธรากุล  กรุยกระโทก
 
1. นางปิยะวรรณ  แก่นกระโทก
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายศักดิ์สิทธิ์  เสือแก้ว
 
1. นายมนูญ  มูลบุญ
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวพรพรรณ  อุ่นจันทึก
 
1. นายธีรเดช  ว่องงามอนันต์
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวอภิญญา  ทั่งทองมะดัน
 
1. นางสาวพจนีย์  บุพรัง
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวจุไรรัตน์  ฉูดกระโทก
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายสุนิชัย  สัวขุนทด
 
1. นางสุภัทรา  วิเศษมงคลชัย
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นายวิชญะ  หงษาหลวง
 
1. นางนงคราญ  จันทะสาร
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงพิม  โชติณภาลัย
 
1. นายศุกภชัย  นนท์ภายวัน
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายสุวิจักขณ์  ฐิติรัถยา
 
1. นายมาณพ  วงษ์คำ
 
100 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจรัญญา   วิจิตรชาคร
2. เด็กหญิงดรัญชนก  พันธ์สุมา
3. เด็กหญิงเมธิรา  เอื้องคำประเสริฐ
 
1. นางสาวกัญชญาณิศร์  วิบูลย์ธนังกุล
2. นางธิติยา  ผดุงสุนทร
 
101 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ธิภา  บุญทะจิตร
2. เด็กหญิงทัศนีย์  แก้วแสนไชย
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จัตุกูล
 
1. นางสาวศศิฤทัย  ด่านกลาง
2. นางศศิกานต์  ทรงฤทธิ์
 
102 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายพิสุทธิ์  มุ่งทองหลาง
2. เด็กหญิงมารีย์รักษ์  วันทองหลาง
3. เด็กหญิงไอรัตน์ดา  ลีลา
 
1. นางธณัฐตา  ราษฎร์เจริญ
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทัดมาลา
 
103 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายกษิดิศ  จงกลกลาง
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปานวิเชียร
3. เด็กชายนนภิวัฒน์  นาสิงทอง
 
1. นายธนวิชญ์  ขาวสว่าง
2. นางพาสุข  บุญแต่ง
 
104 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายจิรเมธ  คชวรานนท์
2. เด็กชายวรเมธ  ยางกลาง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  กิตติจิรัฐิติกาล
 
1. นางทัศนีย์  รอดกลาง
2. นางวรกมล  ยางกลาง
 
105 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกัญญาอร  ศรียางนอก
2. เด็กหญิงณัฐติยา  หาภักดี
3. นางสาวเพชราภรณ์  กลึงพุดชา
 
1. นางปวีณ์รัตน์  นารากิตพงศ์
2. นายจีระวัฒน์  นกเทศ
 
106 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  บุญพันธ์
2. เด็กหญิงลลิษา  ประทุมวัง
3. เด็กหญิงวิยะดา  พันธุมาศ
 
1. นายสมพงษ์  กลำเงิน
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะกุมาร
 
107 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวกฤติญารัตน์  สกุลทอง
2. นางสาวจนิสตา  เปรี่ยมโคกสูง
3. นางสาวจิรภิญญา  เข็มมา
 
1. นางดวงรัตน์  พวงสมบัติ
2. นางธัญศรณ์  มุ่งอุ่น
 
108 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  เสมพิมาย
2. นายชณชล  หมั่นคง
3. นางสาวภนิตา  พูนมะเริง
 
1. นางสาวอริยา  อุ่นใจ
2. นางสาวประภัสสร  เพชรสุ่ม
 
109 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายปรัชญากร  สกุลพันธ์
2. นายศุภกร  จรัสเดชวิริยะ
3. นายเขมทิน  ศรีสุวรรณ์
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวโนรี  บ่อเงิน
 
110 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวณิชนันทน์  วันใหม่
2. นางสาวสุพัตรา  ชัยมงคล
3. นางสาวอสมาภรณ์  เทียนชัย
 
1. นายสมพร  บุญประมวล
2. นายศุภณัฐ  มุ่งผลกลาง
 
111 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวธารทิพย์  แสงแดง
2. นางสาวปิ่นประภัสสร  เลื่อมใส
3. นางสาวพัชริดา  ไชยมาศ
 
1. นางสาวณัฐพิมล   ด่านกลาง
2. นางนุสรา  เพ็งพล
 
112 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  บุญเสนาะ
2. นายชินวัตร  บุญทัน
3. นางสาวมริษา  ขุนนอก
 
1. นายสมพงษ์  กลำเงิน
2. นางสาวสุดารัตน์  แสไพศาล
 
113 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  เมืองกลาง
2. เด็กหญิงนัชชา  ชมชื่น
3. เด็กหญิงอนัญญา  อนุพงศ์พินิจ
 
1. นางสาวสุมาลี  การบรรจง
2. นางสาวกรรณิกา  ถาดสำโรง
 
114 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงชวิศา  เพ็ชรนิล
2. เด็กหญิงนภาพร  อินทวารี
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  หมั่นทองหลาง
 
1. นางสิริวรรณ  ระวะใจ
2. นางสาวจริยา  เฉื่อยกลาง
 
115 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกมลชนก  พืชทองหลาง
2. เด็กหญิงฌัชชานันท์  ดีนวล
3. เด็กหญิงสุชาวดี  หวังคุ้มกลาง
 
1. นางสาวสุรัตน์ดา  ขันรักษา
2. นางสาวไพรินทร์  โคนโพธิ์
 
116 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กระโทกนอก
2. เด็กหญิงพณิดา  สักศิริ
3. เด็กหญิงสุชาดา  สักศิริ
 
1. นางสาวจิตลดา  ครูมนตรี
2. นางสาวละอองดาว  บรรหาญ
 
117 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยา  แสนคูณ
2. เด็กหญิงธิติสุดา  เพียรการ
3. เด็กชายรามเมศ  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวสุพิจาร์จารี  สุขตังไตยกุล
2. นางสาวพิชญ์นรี  นารี
 
118 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เรืองปะคำ
2. เด็กหญิงสริตา  วันดี
3. เด็กหญิงสุกุลวดี  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ผัดกระโทก
2. นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์
 
119 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณัฐยาธรณ์  มาอ่อน
2. นางสาวธัญญลักษณ์   โชติกุลพัฒน์
3. นางสาวปรายฟ้า  ชัยวิฑูอนุกูล
 
1. นางสุนีย์  พลอยดำ
2. นางฉัตรสุดา   เกิดกรุง
 
120 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นายฐาปนพงศ์  ไพสุวรรณ
2. นายปิยบุตร  ปานภาษี
3. นางสาวเมธาพร  พงษ์เกตุ
 
1. นางมารศรี  ภู่พลพิศาล
2. นางสาวกนกวรรณ  พรานไพร
 
121 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  ยินดี
2. นางสาวพันดาว  กำไรทอง
3. นางสาวสรารัตน์  สานคล่อง
 
1. นางวาสนา  กุนอก
2. นายเชษฐ์  รักกลาง
 
122 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายธนากร  นัยสุนทร
2. นายพลากร  ปานาสา
3. นายองศา  วัดกลาง
 
1. นายจารุวิชญ์  วงศ์เจริญ
2. นายพีรพล  พวงทวี
 
123 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญ์ตะวัน  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขุปสูงเนิน
 
1. นายกองทัพ  สักบุตร
2. นายธีระวุธ  พันธัง
 
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชิณศรี
2. เด็กชายปราเมศ  กกกระโทก
 
1. นายฉัตรชัย  เพ็งพาส
2. นางสาวรติกร  พงษ์ศรี
 
125 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายกณวรรฏศ์  ฉัตรพัฒนศิริ
2. เด็กชายภณวัจน์  บุญเครื่อง
 
1. นางรัศมี  สุขเกษม
2. นายไพฑูรย์  สัตย์ซื่อ
 
126 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นายณัฐพล  เมธเศรษฐ
2. นายทองแท่ง  ใจเครือ
 
1. นางทัศนีย์  ชื่นยง
2. นางสาวพิมพ์รติ  พูนพัฒนสกุล
 
127 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวญาณิศา  แขนดอนดู่
2. นายภานุ  บุญรอด
 
1. นายฉัตรชัย  เพ็งพาส
2. นางสาวรติกร  พงษ์ศรี
 
128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  รวบกระโทก
2. นายมังกร  ศิริเมฆา
 
1. นายสุรพงษ์  ปานพิมพ์
2. นางสาวมัตธุลดา  อินทรกำแหง
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายธนนันท์  สุวรรณกลาง
2. นางสาวลักขณา  ทองสาย
 
1. นางสาวพรทิพย์  สอบกระโทก
2. นางปวีณา  จรสายออ
 
130 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายชญานนท์  ศิริสวัสดิ์
2. นายชินวัตร  ชุมศรี
 
1. นายสมศักดิ์  บุญช่วยสุวรรณ
2. นายพิชัย  สอนพิมพ์สัมผัส
 
131 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายธิติธีรกานต์  บุญยัง
2. นางสาววลัยลักษณ์  ประคองสุข
 
1. นายแทนชัย  นามศิริ
2. นางสาวนิรชา  ปักกะโต
 
132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นายชัยยุทธ  ถันลานันท์
2. นายนรพนธ์  ลายมือ
 
1. นางสาวภาวินี  ศรีพูน
2. นางเมตตา  ทับศรีแก้ว
 
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงทิติยาพร  ศรดอก
 
1. นางวลัยรักษ์  อภิเกียรติสกุล
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาพร  สิงขรอาจ
 
1. นางสีนวน  สุมงคล
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงนันทิพร  ใช้ฮั้วเจริญ
 
1. นางสาวนัธริยานันท์  สิทธิกิตติคุณ
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงวรันธร  ถินกระโทก
 
1. นางสาวรจนา  นิตย์พะเนาว์
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  รั้งจันทึก
 
1. นางสาวเสาวดี  โชติจันทึก
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายวุฒิชัย  คำชัย
 
1. นายชิตพงศ์  จงโกเย็น
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. นายอธิวัฒน์  วงศ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สุปะมา
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวพิมพ์พาดา  ดาวกลาง
 
1. นางสีนวน  สุมงคล
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาววริษา  ธัญชัยวัฒน์
 
1. นางสาวนัธริยานันท์  สิทธิกิตติคุณ
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นายบดินทร์ชัย  แตะต้อง
 
1. นางสาวเสาวดี  โชติจันทึก
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  โกรพิมาย
 
1. นางสาทิพย์  ถือความสัตย์
 
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวเรือนแก้ว  กองขุนทด
 
1. นายชิตพงศ์  จงโกเย็น
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายธนกฤต  ปซิสิขัง
 
1. นางสาวปรารถนา  คิดถูก
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวอารีรัตน์  ไขแสง
 
1. นางอุไร  กลำเงิน
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  โชติชื่น
2. เด็กหญิงวิลาสินี  หงษ์จันทึก
 
1. นางโชติกา  ศรีขันธ์
 
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เสาทองหลาง
2. เด็กหญิงแพรวพราว  ตรีสันเทียะ
 
1. นางศิรินรัตน์  โครตพันธ์
2. นางจิรนันท์  ภักดีณรงค์
 
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงทนานันท์  กลั่นบุญ
2. เด็กหญิงศศินิภา  นามไธสง
 
1. นางสาววีรนุช  เเสงพา
2. นายประชา  ศรีหาบุญทัน
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สงคราม
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางอรทัย  ศรีทอง
2. นายนคร  เสมเจริญธรรม
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ย่อมกระโทก
2. เด็กชายพงษ์เพชร  แหยมกระโทก
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
152 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แสงวงษ์ชัย
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ลีหล้าน้อย
 
1. นางอรรวรณ  สีหาวงษ์
2. นางสาวมณีรัตน์  สุปะมา
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงจันทร์
2. เด็กชายธีรเดช  ชอบมาก
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เสริมเปล่งศรี
2. นายภูมิพิสิษฐ์พงศ์  วงศ์ประพันธ์
 
154 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  พิมพ์รัตน์
 
1. นายภูมิพิสิษฐ์พงศ์  วงศ์ประพันธ์
 
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นายปัณณวัฒน์  วงษ์ศาจันทร์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  อรรคดี
 
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นางสาวขนิฐา  อิ่มพร
 
1. นายสิรภพ  กันสิงห์
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายอดุลวิทย์  เที่ยงกระโทก
 
1. นายโรจน์พงษ์  วิธีโรจน์
 
158 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นางสาวธันยพร  ดับสันเทียะ
 
1. นางสาวสมฤทัย  โคตบุตโต
 
159 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวชนนิกานต์  ชาญมงคล
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. นางสาวอรัญญาพร  สุทธิบุตร
 
1. นางอรรวรณ  สีหาวงษ์
 
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงภคพร  เสาศิริ
 
1. นายวาทิตย์  คำสิงห์นอก
 
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงเนตรชนก  นาคเสนอินทร์
 
1. นางรำพึง  ช่วยสำโรง
 
163 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  มูลเขียน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา  พานคำ
 
164 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สินปรุ
 
1. นางฐิติวรรณ  เพชรนอก
 
165 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงพิชญา   ทิศกระโทก
 
1. นางสาวณัฐพร   ประจักษ์สูตร์
 
166 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  พระเวทบรินรักษ์
 
1. นายสถิตย์ธรรม  ทบธรรม
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงบูรณา  บุญล้อม
 
1. นางสุวรีย์  ขอพิมาย
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาววาริน  ทานอก
 
1. นายวาทิตย์  คำสิงห์นอก
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวสุธิชา  บรรจงปรุ
 
1. นางเกศสุดา  สุพรหม
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวณัฐวิภา  หนูแก้ว
 
1. นางสาวลักขณา  ปัญญาพูนตระกูล
 
171 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายพีรพล  พรั่งขุนทด
 
1. นางฐิติวรรณ  เพชรนอก
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 1. นางสาวพิมพ์วิมล  อะโนศรี
 
1. นางสาววราพร  องอาจ
 
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นายอาทิตย์  หมายถมกลาง
 
1. นางสาวจริยา  โพธิ์เจริญ
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. นางสาวสุธาพร  สิงห์ลอ
 
1. นายกิจธนา  ฉ่ำสูงเนิน
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงทองนพคุณ  พัฒนชัยวงษ์คูณ
 
1. นางนิลุบล  สวัสดิผล
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ศิลป์ประกอบ
 
1. นายเชาวฤทธิ์  ภูบัวเพชร
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงไอลดา  วะเริงรัมย์
 
1. นายสมพงษ์  กลำเงิน
 
178 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายชัชพิมุข  ลือขจร
2. เด็กชายณัฐวินทร์  แย้มประเสริฐ
3. เด็กชายอชิระ  ใจหวัง
 
1. นางสาวกิติมา  เจียรสุมัย
2. นางอัจรา  โทแหล่ง
 
179 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงชญามุข  พรหมชัย
2. เด็กหญิงมีนา  ก้อนโทน
3. นางสาวศิริพร  โอริพันธ์
 
1. นางมณธิชา  แสนพิมพ์
2. นางสาวศศิยาพัชร  สังข์สุขวิรัตน์
 
180 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐภัทร  ชวนานุกูล
2. เด็กชายนวพล  แตมสำราญ
3. เด็กชายสิรภพ  พงศ์ประยูร
 
1. นางสาวรัชฎาพร  วัชรวิชานันท์
2. นางสาวสุธี  เดชะภิญโญ
 
181 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูผิว
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฉิมกลาง
3. เด็กหญิงปาริชาต  ศิลาโคกกรวด
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
2. นางวํฒนา  จงท่องกลาง
 
182 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงญาดา  กิตติธัญกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  นิลเนตรบุตร
3. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญสิน
 
1. นายณัฐชา  พัฒนา
2. นางปารินทร์  มัฆวิมาลย์
 
183 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงทิพย์กัญญา  จิตติเมธากุล
2. เด็กหญิงอภิญญา  อารยะพุทธานนท์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  คำสิงห์นอก
 
1. นางสาวกรกนก  พากิ่ง
2. นางปราณี  เพชรประไพ
 
184 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงชญาพร  คำรังษี
2. เด็กหญิงญดาพร  จิตรซื่อ
3. เด็กหญิงอณุภา  ชัยรัตนพิพัฒน์
 
1. นายวรวุฒิ  สงวนพิมพ์
2. นางวรนุช  เรืองธาตรี
 
185 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายกันตภณ  รักกุศล
2. เด็กชายภูริภัทร  บุญแซม
3. เด็กชายสรัล  นันทศักดิ์ภิญโญ
 
1. นางสาววิไลพร  แก้วสืบตระกูล
2. นายสนิท  แก้วหนองแสง
 
186 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวณัฐริกา  นะรารัมย์
2. นางสาวมีนา  เสาว์ทอง
3. นางสาววนัสนันท์  ไสยศาสตร์
 
1. นางสุภสร  ปักการะโถ
2. นายศิริโชค  ปักการะโถ
 
187 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1. นางสาวพีรญา   คำสวัสดิ์
2. นางสาวสมปรารถนา  แข็งขัน
3. นางสาวสิญาพร  อริยะเดช
 
1. นายภูมินทร์  หลงสมบูรณ์
 
188 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายพงษ์เพชร  ราชเจริญ
2. นายเจษฎา  ท่วมกระโทก
3. นายเศรษฐ์ชณพงษ์  ฐิติวัสส์เรืองรุจ
 
1. นายอภิชาติ  สมภาร
2. นางสาวปิยะดา  พันธุ์สระน้อย
 
189 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกาญจนา  ศรีจันทร์
2. นางสาวชลธิชา  ยับสันเทียะ
3. นางสาวพิยดา  ขะนอก
 
1. นางปิ่นเเก้ว  สระเเก้ว
2. นางสมหวัง  วงษ์ชนะสิทธิ์
 
190 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวพิยะดา  นิธิประภาพันธ์
2. นางสาวสุภัสสรา  ปั้นแก้ว
3. นางสาวโมทนา  เพียรลี่
 
1. นางจุฑามาศ  ชูสกุล
2. นางสาวอรนุช  เฉยฉิว
 
191 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวธัญญรัตน์  รักกลาง
2. นายวีรวุฒิ  เดชมะเริง
3. นายอาทิตย์  หวังภูกลาง
 
1. นายกลยุทธ  ทะกอง
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
192 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นางสาวธัญญาภรณ์  แก้วสีขาว
2. นางสาวปนัดดา  ภาษี
3. นางสาวอนัญญา  ไปนี้
 
1. นางสาวสุวพิชญ์  ปะทำมะเต
2. นางสุมิตา  อนันตภัณฑ์
 
193 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายชาญชัย  นันกระโทก
2. เด็กหญิงนวนันท์  แน่นกระโทก
3. เด็กหญิงอริศรา  รัตนารักษ์
 
1. นางศรีนวล  เช่นพิมาย
2. นางสาวสุกัญญา  สุนทร
 
194 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายภูชิสส์  แสงทองสี
2. เด็กชายอัสนี  ข้องนอก
3. เด็กชายเมฆินทร์  กลิ่นดอกพุทธ
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
2. นางสาวอรวรรณ   ชาญนอก
 
195 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายณัฐภัทร   เถาวัลย์
2. นายธีรภัทร์   อุตทะปา
3. เด็กชายภวัต   หาญสุริย์
 
1. นางสาวสุกานดา  สีทา
2. นางสาวขนิษฐา  ปิ่นจัตุรัส
 
196 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  โจมพรม
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  คำจันดี
3. เด็กหญิงศิรินภา  คำชนะชัย
 
1. นายชาตรี  ศรีพาฮาด
2. นางปราณี  เพชรประไพ
 
197 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนธัช  ไหลสุขยิ่ง
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงญัฐกิตติ์  คัมภิรา
 
1. นางสาววิไลพร  แก้วสืบตระกูล
2. นายกัมปนาท  ศรีคัทนาม
 
198 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสที
2. เด็กชายนราธิป  แต้กลาง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  มีกำปัง
 
1. นายกลยุทธ  ทะกอง
2. นางสาวปริยานุช  อ่อนชาวนา
 
199 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงธัญจิรานนท์  คนรู้
2. เด็กชายอนวัช  ด่านกระโทก
3. เด็กชายโกวิท  ภูอ่าง
 
1. นางสาวณัฐธันยา  ศิริโพธิ์ตะ
 
200 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายณัฐพล  ประทุมทอด
2. นางสาวปวีณา  ทมกระโทก
3. นางสาวพิยดา  พริกจำรูญ
 
1. นางปริชาติ  เนตรทองหลาง
2. นางสาวสุกัญญา  สุนทร
 
201 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวกษมา   ช่างพะเนาว์
2. นายคมสัน   เลไธสง
3. นางสาวณัฎฐิยา  ซุซัน
 
1. นายอุบล  ศรีขันธ์
2. นางสาวสุพัตรา  กองชนะ
 
202 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายจักรรินทร์  การภา
2. นายพิชญ์ประชา  คงประทีป
3. นายรังสิมันตุ์  สระแก้ว
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
2. นางปิ่นแก้ว  สระแก้ว
 
203 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายพงศกรณ์  พาพันธ์
2. นางสาวสุชารัตน์  อุชี
3. นายเขมทัต  วัดกระโทก
 
1. นายไพโรจน์  ไวสู้ศึก
2. นางสาวยุวเรศ  แหไธสง
 
204 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวปุณยนุช  ขอยวนกลาง
2. นางสาวพิมลพรรณ   ทะรังศรี
3. นางสาวเทียนพรรษา   จอบุญ
 
1. นางณภัชนันท์  ภาคินศุภเศรษฐ์
2. นายแสนชัย  การงาน
 
205 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจิรดา  จันทร์เปรียง
2. นางสาวณัฐณิชา  หนูจันทึก
3. นางสาวนพมาศ  เกียรติโพธิ์
 
1. นายธีรพงษ์  สิงห์สกล
2. นางสาวปาริฉัตร  จูงกลาง
 
206 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวทอฝัน  สุวรรณกลาง
2. นายธีรภัทร์  อั่วกลาง
3. นางสาวนารีรัตน์  โฉมสันเทียะ
 
1. นายกลยุทธ  ทะกอง
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
207 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. นางสาวภัทราวดี  แตงกระโทก
2. นายวชิรวิทย์  จิรานุวัฒน์
3. นางสาวสาวิตรี  พันธ์สมุทร
 
1. นางสาวณฐพร  แสนประดิษฐ์
2. นายสุเมธ  ลีทองหลาง
 
208 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กหญิงจรรย์กมล  สินธุวงสานนท์
2. เด็กชายศุภณัฐ  ศิริสุรวุฒิ
3. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีโย
 
1. นางสาวปัณฑิตา  สินธุวงสานนท์
2. นางยุภาพันธ์  เหมจันทึก
 
209 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  สีสนอง
2. เด็กหญิงพรรณนารายณ์  เปรื่องกระโทก
3. เด็กหญิงวานิสา  เงยกระโทก
 
1. นางสาววรางคณา  แก่นกระโทก
2. นางสาวสุธิดา  แสงปราบ
 
210 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  คำษาวงศ์
2. เด็กชายพัทธพล  พลดงนอก
3. เด็กชายสหัสวรรษ  สังฆะมณี
 
1. นางสาวแก้วกานต์  กรองเห็น
 
211 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกนิษฐา   จงรวยกลาง
2. เด็กหญิงขนิษฐา   พงษ์เจริญ
3. เด็กหญิงวารีญา    ธรรมวารี
 
1. นางธัญญรัศม์  สะเทิงรัมย์
2. นางสาวสิริหล้า   หล้าคำ
 
212 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายณฐพร  มัสแมน
2. เด็กหญิงอาทิตยรัตน์  เถาว์ทุมมา
3. เด็กหญิงแคทเธอลีน  พลอยล้อมเพชร สุดวีระเศรษฐ์
 
1. นางสาวสุกานดา  สีทา
2. นางสาวขนิษฐา  ปิ่นจัตุรัส
 
213 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายปิยวัฒน์  กองเศษ
2. เด็กชายพชรพล  วงศ์ศักดิ์
3. เด็กชายยศพล  ทองหลง
 
1. นายยุทธศักดิ์   ปาลเกิด
2. นางสาวกรรณิการ์  ซองผม
 
214 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวชลธิชา  เดชบุรัมย์
2. นางสาวธัญยรัตน์  กิตติรัตน์ธนา
3. นางสาวอังคณา  ยวกไธสง
 
1. นางเพ็ญนภา  ไชยรา
2. นายภาณุพล  ระย้าทอง
 
215 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจณิสตา  รัตนวิชัย
2. นางสาวนภารัตน์  รัตนวิชัย
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  มหามนต์
 
1. นางสาวชนิกา  สูงสันเขต
2. นางสาวอธิษฐาน  พันธ์เรือง
 
216 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวน้ำเพชร  แทวกระโทก
2. นางสาวพรรณลักษณ์  สัมพันธ์แพ
3. นายสุรเชษฐ  คำพิพจน์
 
1. นางสาวนุชจรี  ชวนขุนทด
2. นายธนาธิป  พันธุ์โหมด
 
217 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวกมลพรรณ  รามาตย์
2. นางสาวกิตติมา  เพชรศิระประภา
3. นางสาวดวงดาว  จุทานิตย์
 
1. นางนารีรัตน์  ธิติบุณยกร
2. นายณรงค์ฤทธิ์  อยู่ออง
 
218 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. นางสาวกันยาภรณ์  บูรณสรรค์
2. นายชัยยา  พิมพ์กลาง
3. นายภูชิต  วงษ์ศักดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์  ลองจำนงค์
 
219 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทโส
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  ดวดไธสง
3. นายธนพนธ์  คูมขุนทด
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์หนองสรวง
2. นางสาวจิราภรณ์  เนาวงศ์
 
220 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกัลยลักษณ์  ชุ่มสีดา
2. นางสาวนพรดา  เหล็กกนก
3. นางสาวเกวลิน  เลี้ยงกระบือ
 
1. นายพรพิพัฒน์  รัตนสิงห์
2. นางสาวหทัยชนก  ชนะชัย
 
221 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายนนทชา  ศิริยุทธ์
2. เด็กชายสมนัส  อินทนารินทร์
 
1. นางสาวแสงจันทร์  จันทรังษี
2. นางสาวฉัตรลดา  พุทธรักษา
 
222 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปัญชิกา  หล่อธราประเสริฐ
2. เด็กหญิงมณสิชา  ตั้งศิริภิญโญ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  จูงกลาง
2. นายธีรพงษ์  สิงห์สกล
 
223 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงพิชชาภา   จิวะวิทูรกิจ
2. เด็กหญิงสุวรรณรักษ์   เรืองวิโรจนกุล
 
1. นางสาวปฐมพร  ฟูใจ
2. นางสาวพิมล  บุสดี
 
224 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กชายภูวดล  ภูบุญมี
2. เด็กชายเอกธนัฐ  บุษบา
 
1. นางสาวสอางทิพย์  พิมพ์ปรุ
2. นายมังกร  น้อยเมล์
 
225 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ช่วยให้สม
2. เด็กหญิงวรรณภาภรณ์  สิงห์บุตรดี
 
1. นางยวมนต์  แคนนอก
 
226 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายธนาธิป  ทรวงโพธิ์
2. เด็กหญิงนิธิพร  หวังช่วยกลาง
 
1. นายกลยุทธ  ทะกอง
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
227 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เสนนอก
2. เด็กหญิงสิริยา  ชาญชัยศรี
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
2. นางสาวปาริฉัตร  คนชาญ
 
228 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวชัญญณัท  ทุมกระโทก
2. นายอนุพงษ์  ตรงธิ
 
1. นางสาวอัจฉรา  เผ่าจินดา
2. นางสาวทิพย์ชนก  บัวเปีย
 
229 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีสุโพธิ์
2. นางสาวสุนิตา  ปราบงูเหลือม
 
1. นางสาววรารัตน์  เลิศแก้ว
2. นางสาวจันจิรา  รักษาราช
 
230 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายธนรัตน์   พิมตะขบ
2. นายอลงกรณ์   สดศรีประเวศ
 
1. นายสมชาติ   ปรางค์นอก
2. นางสาวยุพวรรณ   กาญจนโชติดำรง
 
231 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายจิระวัฒน์  นาคหมื่นไวย์
2. นายอภิชาติ  มานอก
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐ์  เนาว์ช้าง
 
232 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวพัชรศรี  ดุษฎีพงษ์
2. นายศุภวิชญ์   ชื่นฟัก
 
1. นางสุภัค  เจียระกุล
2. นางสาวธัญญา  เกื้อหนุน
 
233 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 1. นางสาวปิยฉัตร  เมยขุนทด
2. นางสาวพิรานันท์  จันทาสูงเนิน
 
1. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด
2. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
 
234 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวธัญชนก  คำมา
2. นายวงศกร  สุขดี
 
1. นางสาวนิภารัตน์  เลิกนอก
 
235 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายทีฆายุ   ชุ่มกลาง
2. เด็กชายยศธร   เนียมกลาง
 
1. นายวรวัฒน์   ใยระย้า
2. นางนิตยา   จิตละม่อม
 
236 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายจีระศักดิ์  คำสอน
2. เด็กชายโสภณวิชญ์  มีชำนาญ
 
1. นางสาวแสงจันทร์  มูลขุนทด
2. นายนิติศักดิ์  สิงห์มณี
 
237 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กชายครรชิต  ไชยจะโปะ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พุดจีบ
 
1. นายสมชัย  วรธงไชย
 
238 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กชายจักรพรรดิ  จาดอุไร
2. เด็กชายอุรุธนา  แสนศิลา
 
1. นายรังสรรค์  กรีกูล
 
239 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ไพรประเสริฐ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  วงชาลี
 
1. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
2. นายนพพร  โพสุวัน
 
240 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  จันทามี
2. เด็กชายวิรัตน์  ต้นกระโทก
 
1. นายเสน่ห์  ทิพย์รักษ์
2. นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
 
241 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพล   แพนไธสง
2. เด็กชายยุทธพงษ์  อดทน
 
1. นายธรรมาธรณ์  โพธิ์สกุลหอม
2. นายสุวิทย์  สอนสะอาด
 
242 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายธนพล  ลีเบาะ
2. เด็กชายพีรภัทร  จะรดรัมย์
 
1. นายธีรพงษ์  พรมพุ้ย
2. นางสาวปรัศนีย์  สอสูงเนิน
 
243 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 1. เด็กชายสนธยา  เส็งประโคน
2. เด็กชายอรงค์กร  บิกขุนทด
 
1. นายสิริวัฒน์  จันทร์ศรี
2. นางทิพญาฎา  เชาว์พานิช
 
244 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายพงศธร  สีหามาตร
2. นายพัชรชัย  ชนิดนอก
 
1. นายไพโรจน์  ไวสู้ศึก
2. นางสาวยุวเรศ  แหไธสง
 
245 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกมลชนก  สมพงษ์
2. เด็กหญิงกรภัทร์  ชาญกล้า
 
1. นายนันทวัฒน์  จิระวัฒนพงศ์
2. นางสาวสุดากาญจน์  รัตนสุข
 
246 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายชนินทร์  แก้วพิมาย
2. เด็กชายธนกฤต  สุขแจ่ม
 
1. นางไกรศรี  คำมา
2. นายปรีชา   ชมกลาง
 
247 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  สายสุริยา
2. เด็กชายอนุภาพ  ศรีภูมิพฤกษ์
 
1. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
2. นายนพพร  โพสุวัน
 
248 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายรัชพล  แก่นทองหลาง
2. เด็กชายวัชรมัย  จันทวาลย์
 
1. นางสุภาวดี  พุฒทองหลาง
2. นายสาโรจน์  จ้องสละ
 
249 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นายวิจารณ์  คำเหล็ก
2. นายวิษณุ  เทากระโทก
3. นายอรรถพล  มนทองหลาง
 
1. นายนราศัย  ศิริพันธุ์
2. นายคงเดช  เนตรพล
 
250 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายขจรศักดิ์  มณีเนตร์
2. นายทวีป  สังข์เลขา
3. นายเกรียงศักดิ์  ศิรินอก
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  การปลูก
2. ว่าที่ร้อยเอกพงศ์วัฒน์  พันธ์วิริยะกุล
 
251 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายชิติพัทธ์  โล่ห์สุวรรณ
2. นายปราชญา  ธนพิบูลผล
3. นายพัฒนา  สดโคกกรวด
 
1. นายบุญโย  มัดทะปะนัง
2. นางกิตติมา  มหาสะโร
 
252 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายชนนท์  ดอกสันเทียะ
2. นายรัชพล  สร้อยสระน้อย
3. นายวันเฉลิม  สุดกระโทก
 
1. นายศรัณยู  เมืองกระจ่าง
2. นายสาโรจน์  จ้องสละ
 
253 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายรัชกฤต  รุจินวคุณ
2. นายอนันตฉัตร  เอื้อเฟื้อกลาง
3. นายเจษฎา  โทสันเทียะ
 
1. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
2. นางพรพิมล  เรืองบุญ
 
254 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงณัฐพร  ดวงลูกแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐวดี  อัตฤทธิ์
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  เลิกนอก
4. เด็กหญิงพีรดา  ครองบุ่งค้า
5. เด็กชายศิวกรณ์  ลครพล
 
1. นายไพรวัลย์  กุลบุตรบุญเพ็ง
2. นายกิตติพจน์  สุวรรณรัตนากร
 
255 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป  อับไพ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ยอดสง่า
3. เด็กหญิงภัทรวดี  กลางสวัสดิ์
4. เด็กหญิงรุ้งนภา  เคณาภูมิ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทรา
 
1. นางดวงตา  ศรีสุทโธ
2. นางสาวอรวรา  แสงสุขสว่าง
 
256 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงกรองทอง   ทัดสะวอน
2. เด็กหญิงบัวชมพู   อิ่มวิเศษ
3. นางสาวพรนภา   แก้วลี
4. เด็กหญิงพรสดา  ทองเฟื่อง
5. เด็กหญิงสิริมา   คงสม
 
1. นางบุษกร   เขียวโพธิ์
2. นางสาวปฏิภา   คำบาง
 
257 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงกัญญา  ขอพืชกลาง
2. เด็กหญิงปานทอง  เสร็จศรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จาดนอก
4. เด็กหญิงสุภาพร  สร้อยกลาง
5. เด็กหญิงอินทิรา  เกตกลางดอน
 
1. นางสาวอัญชลี  ประทุมถิ่น
2. นางมณี  จงท่องกลาง
 
258 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  ศิริประเสริฐ
2. เด็กหญิงตันหยง  ลาภยิ่งยง
3. เด็กหญิงภคพร  ถาดไธสง
4. เด็กหญิงสุชาดา  เข็มทอง
5. เด็กหญิงเกศินี  ดีถนัด
 
1. นางสาวดวงใจ  ภูมิประเสริฐ
2. นางสาวอัญชลี  สีลากุล
 
259 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำเชียงแสน
2. เด็กหญิงฐิติยา  สะเทินรัมย์
3. เด็กหญิงปริชญา  ภู่จันทึก
4. เด็กหญิงปาณิสรา  องอาจไฟบูลย์
5. เด็กหญิงอารยา  กล่อมไธสง
 
1. นายสุริยา  ราชพล
2. นายไพรัตน์  ยอดพุดซา
 
260 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  วงศ์ปิยมารัตน์
2. เด็กหญิงนฤมล  ฉิมรัมย์
3. เด็กหญิงปภัสสร  อินทรมาตร
4. เด็กหญิงศศิกานต์  อุตตมะบูรณ
5. เด็กหญิงอโนชา  คิดสำโรง
 
1. นางสาวจารุณี  แย้มกระโทก
2. นายอาทิตย์  หอมวัน
 
261 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาวชไมพร  ปวรรณถา
2. นางสาวนัฐกรณ์  ทุมทำมา
3. นางสาวนารีรัตน์  หาศูนย์โม
4. นางสาวอภิญญา  จันสด
5. นางสาวเย็นฤดี  นิยะนุช
 
1. นายอัษฎางค์  ทองดี
2. นางวิไลพร  ทองดี
 
262 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นางสาวกรทิพย์  แฟสันเทียะ
2. นางสาวชลธิชา  ลิ้มขุนทด
3. นางสาวพรธิภา  กลิ่นพูน
4. นางสาวพิรัลภัทร์  หนานสันเทียะ
5. นางสาวอนันญา  เพ็ชรสายออ
 
1. นางสาวชาณิดา  ปนันท์ธนา
2. นายฉัตรชัย  บุญมาก
 
263 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวชลธิชา   ตริตรอง
2. นางสาวรติชา   สังวรศิลป์
3. นางสาวรธิดา   สังวรศิลป์
4. นายสุเกษม   กระแสร์กิ่ง
5. นางสาวอังคณา   บัวจันอัด
 
1. นางทรงศรี   ฉายจรรยา
2. นางสาวพรพรรณ   กลั่นสระน้อย
 
264 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ตลับไธสง
2. นางสาวขวัญข้าว  ขบวนฉลาด
3. นางสาวจุรีภรณ์  สูงพิมาย
4. นางสาวดวงกมล  แสงโลโพ
5. นางสาวสุรีย์ฉาย  แสงสนั่น
 
1. นายไพรินทร์  ประจำ
2. นางเพลินพิศ  สัจธรรม
 
265 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวชนิสรา   พงษ์พินิจ
2. นางสาวนภา   วิวัฒนาการ
3. นางสาวนวรัตน์   อ้นนา
4. นางสาวพัทธ์ธีรา   ค่อมกลาง
5. นางสาววีรยา   พืชทองหลาง
 
1. นางดาราณี   แก้วทองคำ
2. นางสาวอุทัยรัตน์   แก้วบุญ
 
266 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวฐิติญา  ธิติเสรี
2. นางสาวธิดารัตน์  ราชโสภา
3. นางสาวภัทรสุดา  รักษาทรัพย์
4. นางสาวสินาภรณ์  หมื่นเดช
5. นางสาวเบญญา  พลานิวัติ
 
1. นางกมลพัทธ์  โด่งพิมาย
2. นางกัลยา  ศรีนอก
 
267 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวดารารัตน์  มีคุณ
2. นางสาวธิดารัตน์  มีคุณ
3. นางสาวบุญสิตา  ปัญโญ
4. นางสาวศรีวิจิตรา  ซับจันทึก
5. นางสาวสโรชา  ฉิมใหม่
 
1. นายสุริยา  ราชพล
2. นางสาวภาระวี  จิตรไธสง
 
268 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายธนกฤต  ชนะรัตน์
2. เด็กชายปฤณพณ  ปัถยาวิชญ์
3. เด็กชายพชรพล  พรหมพิริยะมา
4. เด็กชายเจตพิพัทธ์  ช่วยเจริญสุข
5. เด็กชายแทนคุณ  เจียนจอหอ
 
1. นางสาวปวรวรรณ  พลชุมแสง
2. นายกิติวัฒน์  มานะยิ่ง
 
269 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ทินกระโทก
2. เด็กหญิงธัญภรณ์  กุมภวงศ์
3. เด็กหญิงพรนภัส  ทินกระโทก
4. เด็กหญิงศิริวิมล  พะนุมรัมย์
5. เด็กหญิงเอวิตรา  ทิศกระโทก
 
1. นางสุกานดา  เตโพธิ์
2. นางสาวปณิสรา  กาญจนขัยโชติ
 
270 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หมั่นกิจ
2. เด็กหญิงกิตติวรรณ  วันสา
3. เด็กหญิงพรลดา  หาญสนาม
4. เด็กหญิงพิยดา  ประจวบกลาง
5. เด็กหญิงวิภาดา  สรอยสะวะ
 
1. นางสาวสิริกัลยา  หว้าน้ำคำ
2. นายกิตติพจน์  สุวรรณรัตนากร
 
271 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงถาวรีย์  วัดพิมาย
2. เด็กหญิงธิติสุดา  สายเมือง
3. เด็กหญิงภัทรภร  ดอกยี่สุ่น
4. เด็กหญิงอรวรรณ  เอ้นแคน
5. เด็กหญิงอัจฉรา  ดอนสระน้อย
 
1. นายวรพงษ์  นิธิการุณย์เลิศ
2. นางสาวศิวากร  กิติลือ
 
272 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงตวงทิพย์  เดชมะเริง
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  จงเจนกลาง
3. เด็กหญิงฟ้าใส  แข็งการ
4. เด็กหญิงสิริพรรณ  จันทร์สว่าง
5. เด็กหญิงอันนา  อภิญญาอุดมพร
 
1. นางสาววรรณา  เภาภาร
2. นางมยุรี  อุตตะเคียน
 
273 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตั้งกระโทก
2. เด็กชายณัฐพร  สอนสังข์
3. เด็กหญิงปารวี  คำงาม
4. เด็กหญิงวรรณวิศา  ขุมทอง
5. เด็กหญิงเกษรินทร์  เป็นพิมาย
 
1. นางอัญชลี  บุญวิชัย
2. นายภาณุพงศ์  กันไพเราะ
 
274 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงจันทร์รดา  จันทร์มั่น
2. เด็กหญิงณัฐธนพร  ชิ้นปิ่นเกลียว
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กาญจนเกตุ
4. เด็กชายพีระพัฒน์  อังคณฑี
5. เด็กหญิงพุทธการ  สอนการ
 
1. นายกฤต  รชตการย์กุล
2. นายภาณุพันธ์  พรมสวัสดิ์
 
275 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  ศรีนาง
2. นางสาวปรีดาพร  ชาญพลกรัง
3. นางสาวพลอยรุ้ง  เสาร์สายออ
4. นายสิทธิศักดิ์  เจียมสันเทียะ
5. นางสาวไพลิน  ทองสาย
 
1. นายประพันธ์  บุตรจำรวญ
2. นางสาวกมลทิพย์  ยันตะคุ
 
276 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายกษิณ  หินคล้าย
2. นายณัฐชนน  เปลื้องกลาง
3. นายธิติสิทธิ์  บุตรศรีภูมิ
4. นายภัทรวุฒิ  คุณมาศ
5. นายรณกฤต  ไชยปัดชา
 
1. นายพลนิวัฒน์  เตชสิทธิ์ปรีชา
2. นางสาวภีรภา  สุขสำราญ
 
277 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาวจันทร์จิรา  สุขแจ่ม
2. นางสาวบุริมนาถ  ศรีโคตร
3. นางสาวปิยภรณ์  ปะวะภา
4. นางสาวรัตนาภรณ์  หารี
5. นางสาวสุจิตรา  ลครพล
 
1. นายอัษฎางค์  ทองดี
2. นางวิไลพร  ทองดี
 
278 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกัญญาพัชร  เกิดปัญญา
2. นายณัฐวุฒิ  สังข์ทอง
3. นายนิพฐิพนธ์  อังอำนวยศิริ
4. นางสาวสิรภัทร  พวงทับทิม
5. นางสาวอุบลพันธ์  ก้านขุนทด
 
1. นางปิยนาถ  วัฒนสาครศิริ
2. นายกิตติ  วัฒนาธาดาสุข
 
279 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายจตุรงค์  จันหอม
2. นายชัชวาล  คนพิมาย
3. นางสาวนภาพร  ธรรมบุตร
4. นางสาวบุญอุ้ม  ปลอดกระโทก
5. นางสาวอุมาภรณ์  บุตรศรีภูมิ
 
1. นายภูเบศร  ให้กระโทก
2. นางสาวยุวรี  จีนทองหลาง
 
280 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นางสาวธิดาพร  ทนนศรี
2. นางสาวนริศรา  นาคพะเนาว์
3. นางสาวปิยฉัตร  ยาทองทิพย์
4. นางสาวปิยวรรณ  ยาทองทิพย์
5. นางสาวอาฐิติยา  สุวรรณบุตร
 
1. นางอัญชลี  บุญวิชัย
2. นายภาณุพงศ์  กันไพเราะ
 
281 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นายณรงค์  สงพรหมทิพย์
2. นายนพรัตน์  ด่านกระโทก
3. นายสุรยุทธ  วงษ์หมอก
4. นายเจตดิลก  คอนนาสี
5. นายเจษฎา  คอกกระโทก
 
1. นางสาวอาริษา  ค้าเป็น
2. นางวิลาวัณย์  พิณพิมาย
 
282 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  การรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงนายิกา  เชาวันกลาง
3. เด็กหญิงนิชกานต์  เหรียญประยูร
4. เด็กหญิงพิมพาวรรณ  รอกลาง
5. เด็กหญิงวาสิตา  สอนศรี
 
1. นายเสน่ห์  โกสุม
2. นายชูชีพ  หวังช่วยกลาง
 
283 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กชายธนภูมิ  ธีระเกียรติดำรง
2. เด็กชายรัชชานนท์  หวัดสูงเนิน
3. เด็กชายสนธยา  ตั้นสูงเนิน
4. เด็กหญิงอรพินท์  สิงห์สุพรรณ
5. เด็กหญิงอรอุมา  รานอก
 
1. นางสาวนิอร  สิงห์นอก
2. นางสาวพรรณพนัชกร  เจนธนวิทย์
 
284 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายณัฐกิตติ์  แย้มขยาย
2. นายนิธิโชติ  แย้มเฉลียว
3. นายภานุมาส  บมขุนทด
4. นางสาวอรปรียา  แพทย์รังษี
5. นางสาวอาทิตยา  แสงนิลเกิด
 
1. นายขจร  โปร่งจิตร
 
285 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายธนกฤษ  สุดหา
2. นายภั่ทรพล  กองสินแก้ว
3. นางสาววิลาวัลณ์  เนียมช่องแค
4. นายวิศว  เลื่อนสูงเนิน
5. นางสาวสุนิตา  สมบูรณ์
 
1. นายณัฐพล  เหิกขุนทด
2. นายภัทรพล  บุษยะมา
 
286 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวญาสุมินทร์  สิมตะมะ
2. นางสาวฐิติกา  อินทร์นอก
3. นายณัฐนันท์  เขิบสูงเนิน
4. นายธวัชชัย  กดนาถ
5. นางสาวบุญณิศา  ริมไธสง
 
1. นางสาวสุพรรษา  คำสิงห์นรา
2. นายสิปปนนต์  สายสิน
 
287 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. นางสาวจันทกานต์  รอดกลาง
2. นางสาวจันทภา  รอดกลาง
3. นางสาวปัทมาพร  ดีมาก
4. นางสาวรสิตา  กล้ามสันเทียะ
5. นายเกียรติศักดิ์  ขาวเมืองน้อย
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองศรีมะดัน
2. นางสายสุดา  เสนาไชย
 
288 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายชัยวัฒน์   ศรีนอก
2. นายปฏิพัฒน์   คลองกลาง
3. นายพัฒนชัย  ไขคำ
4. นายศักดิ์มณี   อุดมพงษ์
5. นายศุภกฤต   เกียรติกนก
 
1. นายพิชิต   บุ้งกระโทก
2. นายธนัท  บุตรศรีภูมิ
 
289 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวกมลชนก  แซ่คู
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  เคียวกลางดอน
3. นายณัฐวุฒิ  หมอประคำ
4. นางสาวตรีรัตน์  จูสิงห์
5. นางสาวนารีรัตน์  ชูสำโรง
6. นางสาวปภาสรณ์  ความดี
7. นายพัชรพล  งดสันเทียะ
8. นายระพีพัฒน์  พรมโสภา
9. นางสาวรัชกร  กิตติกุลพิสิษ
10. นางสาววริสรา  ภู่จำนงค์
11. นางสาวศิริลักษณ์  คชเรนทร์
12. นางสาวศุภรัตน์  คงรอด
13. นางสาวสุภาวิดา  อรมาศ
14. นางสาวอธิติยา  พรมภักดี
15. นางสาวอภิญญา   เกตกลางดอน
16. นางสาวอภิญญา   เหล่าบัวดี
17. นางสาวอรวรรณ  ทุมพัฒน์
18. นางสาวอรวรรณ  กำเหนิดสุข
19. นางสาวอุมาภรณ์  ไกรค้างพลู
20. นายเมธารัตน์  ถ่อนสันเทียะ
 
1. นางทัสนี  นวรตน
2. นางสาวกาญจนา  เอี่ยมโพธิ์ทอง
3. นางสุชาวดี  สร้อยอุดม
4. นางภิมลฌญา  หมั่นสระเกษ
5. นางสาวธันย์ชนก  เนียดพลกรัง
 
290 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายกรวิชญ์  วรรณสุทธิ์
2. เด็กชายกฤษนัย  กระแสโสม
3. นายขวัญชัย  จันทะคาร
4. เด็กชายจักรี  โพธิ
5. เด็กชายจิรวัฒน์  มาศวรรณา
6. นายชลนีนท์  ญาณศิริ
7. นายณธฉัตร  โปสูงเนิน
8. เด็กชายณัฐติกร  กลิ่นพิกุล
9. นางสาวณัฐพร  สุขเพิ่ม
10. นายธงไชย  เพชรคุ้มพล
11. เด็กหญิงปวันรัตน์  ขุนอินทร์
12. นายพิทักษ์  บวกโพธิ์
13. เด็กหญิงภาสินี  ศรีสังวาลย์
14. นายวุฒิชัย  บุญนะ
15. นายศุภวิชญ์  ปรีชาเกษตรกิจ
16. นางสาวสุทธิดา  บวชขุนทด
17. เด็กหญิงอรวรรณ  ธรรมเกาะ
18. เด็กหญิงอริศรา  วงศ์ศรี
19. นายเกียรติศักดิ์  คำมียศ
20. นางสาวเฟื่องเกศ  เปล่งปลั่ง
 
1. นายฐาปกรณ์  รามเกียรติศักดิ์
2. นายกฤต  รชตการย์กุล
3. นายสิทธิพร  ตั้งยอดชมญาณ
4. นางสาวฐิภาพรรณ  โถมใย
5. นางสาวปริชาติ  รักพุดซา
 
291 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  พิมพ์ศรี
2. นายกรกฤษณ์  รสจันทร์
3. นายกฤตชัย  ทำมะเริงศรี
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทร์ช้าง
5. เด็กหญิงขวัญชนก  จันทร์ทองหลาง
6. นายจีรศักดิ์  วุฒิพิศาลสาตร์
7. นางสาวชุติมา  โตโสภณ
8. เด็กหญิงนนทิยา  กรีกลาง
9. นางสาวนันทิกานต์  แน่นกระโทก
10. เด็กหญิงปิยธิดา  สังข์ทองหลาง
11. เด็กชายภานุเดช  อินมณี
12. เด็กชายวรนนท์  ทิศกระโทก
13. นางสาววศินี  ทิศกระโทก
14. เด็กชายวุฒิชัย  จูมทอง
15. นางสาวศิรภัสสร  ธงสันเทียะ
16. นางสาวศุภาพิชญ์  ปานพรมมา
17. เด็กหญิงสุธาสินี  พรมมาก
18. เด็กหญิงอนันตยา  อินทร์สีดา
19. นางสาวอารียา  ศรีเดือน
20. นางสาวไอริน  จิตมั่น
 
1. นางสาวชลดา  ใช้ช้าง
2. นางสาวรำไพ  พกกลาง
3. นางสาวกาญจนา  แสนมี
4. นางโสภา  ลำพูน
 
292 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นายจิราชัย  อนันตกาล
2. นางสาวชัญญาพร  โชตินิกร
3. นายณัฐกานต์  สมบัติประเริฐ
4. นางสาวณัฐพร  พาขุนทด
5. นายทศวรรษ  โทแก้วถาวร
6. นางสาวทิวาพร  สุระพินิจ
7. นายธนวัฒน์  ยะปะพันธ์
8. นายธนวัฒน์  สุนทร
9. นางสาวนิชาภัทร  มานูญวงศ์
10. นางสาวปณัฐชาวดี  เตียนพลกรัง
11. นางสาวประสมทรัพย์  อินอ่อน
12. นางสาวปีนา  ดวงมะนี
13. นายปุณณ์  ศรีโชติ
14. นายพันธวัช   ชวดฉลุน
15. นางสาววิภาพร  ชมภูบุตร
16. นางสาวศศิธร  ปานมน
17. นายสมพร  ทองอ่อน
18. นายสาธิน  ชาญพินิจ
19. นายสายชล  รวมธรรม
20. นางสาวสุทธิวรรณ  จ้อยสูงเนิน
 
1. นายนฤชล  ทุมโคตร
2. นางรัชฎาภรณ์  สิงห์เดช
3. นางบังอร  ชูศรียิ่ง
4. นางสาวกรกนก  ดีมิตร
5. นางสาวณกมล  ราชสารี
 
293 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวกัญทิมา  ขวัญดี
2. นางสาวจันทิมา  นิสัยค้า
3. นางสาวจิราพร  สิ่วกลาง
4. นางสาวชมพูนุช  กองทองนอก
5. นางสาวชุติพร  เพียรการ
6. นายธนภัทร  ธรรมษา
7. นายธารินทร์  ด่านแก้ว
8. นายนันทพร  ห่อไธสง
9. นางสาวบุศรินทร์  พรมน้ำ
10. นางสาวปาริฉัตร  ปราบนวน
11. นางสาวปิยะฉัตร  วงศ์นอก
12. นายพงศ์ธร  สีหาคำ
13. นางสาววิลาสินี  หอมเทียม
14. นางสาวศศิณา  ยอดนครจง
15. นางสาวศิริยากร  พลหมั่น
16. นางสาวสมฤทัย  ประโมงกิจ
17. นางสาวอมรรัตน์  ลัดกลาง
18. นายอานนท์  เพ็ชรพล
19. นางสาวอาสยา  ผ่องสุข
20. นางสาวเพ็ญพิชชา  พลีดี
 
1. นายณัชธนพงษ์  คำมา
2. นายบุญญสิทธิ์  สุนันตะ
3. นางสาวชลิดา  ทรัพย์สมหมาย
4. นางสาวดวงใจ  ภูมิประเสริฐ
5. นางสาวรัตนาภรณ์  ขาวงาม
 
294 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวกรวิภา  สุขก้อง
2. นางสาวกฤตยาภรณ์  ใจซื่อ
3. นางสาวกุสุมา  โนนตาล
4. นายจักรภพ  รักมะณี
5. นางสาวจันทิมา  การสำโรง
6. นางสาวจันทิรา  สุตนนท์
7. นางสาวจีรวรรณ  ศรีสังบุญ
8. นางสาวชินาธิป  ขอพ่วงกลาง
9. นางสาวดวงกมล  แฉ่สูงเนิน
10. นางสาวธนรมย์  งามสันเทียะ
11. นายธนวัฒน์  หวังล้อมกลาง
12. นางสาวปิยะวรรณ  ตะสันเทียะ
13. นางสาวพีระดา  มรกต
14. นายภานุพงศ์  วรชาติ
15. นายมนัส  ขำมะลัง
16. นายวงศกร  แสงสันเทียะ
17. นายวีระวัฒน์  หวายสันเทียะ
18. นางสาวศิริพร  หมอประคำ
19. นางสาวสุพิชฌาย์  เปิ้นสันเทียะ
20. นายอภิเดช  กลมกล่อม
 
1. นางทัสนี  นวรตน
2. นางสาวกานดาวดี  มุ่งแฝงกลาง
3. นางสาวเขมิกา  ศรีธรรมานุสาร
4. นางสุภารัตน์  คำบัว
5. นางสาวปวัณนา  เนียนกระโทก
 
295 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายจิรพงศ์  หงุ่ยกระโทก
2. นางสาวจิรัชยา  ศรีชอบ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  หม่อนกระโทก
4. นายธนกฤต  จารุพัฒนกุล
5. นายนฤพล  ปาเบ้า
6. เด็กชายบรรณวัชร  รัตนรักษ์
7. นายปรเมศร์  พร่องครบุรี
8. นายพชร  บัวรัตน์
9. นายพศิน  ศรจันทร์แดง
10. นายภูวนาท  วงศ์ทอง
11. นายวาสิทธิ์  ธีระวัฒนา
12. นางสาวศศิกานต์  หมั่นบำรุงศาสน์
13. นางสาวศิริลักษณ์  ลาเสน
14. นายสรายุทธ  ม่วงหวาน
15. นางสาวสิริกัญญา  ส่วยครบุรี
16. นางสาวสุนิสา  ยางนอก
17. นายอนุพันธ์  ขวางกระโทก
18. นางสาวอาทิตยา  จบพรมราช
19. นายอารักษ์  หวังกิจ
20. นายเจษฎา  ฝาดกระโทก
 
1. นางสาวแสงนภา  ผูกไมตรี
2. นายปรัชญา  กาญจนเพ็ชร
3. นายพัฒนพงศ์  เกิดทรัพย์
4. นายบารมี  ดำรงธรรม
5. นายอภินันท์  ผันกระโทก
 
296 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวกรกมล  โนนพลกรัง
2. นายก้องเขมกุณห์  กรชัยยิ่งเจริญ
3. นายคชปกรณ์  ไสยรส
4. นางสาวชลธิชา  สินปรุ
5. นางสาวณัฐณิชา  ดุมขุนทด
6. นายณัฐนันท์  เทียนกระโทก
7. นายณัฐพนธ์  แถวเพชร
8. นายนรวีร์  ส่างกันจันทร์
9. นางสาวปิยะธิดา  จอมเกาะ
10. นางสาวพัชรารัชต์  ภูจีรปภา
11. นางสาวพิมพ์นารา  งวดสูงเนิน
12. นางสาวพิมพ์นิภา  ปวริศสุวรรณ
13. นายภูมิรินทร์  จงแต่งกลาง
14. นางสาววรญา  หมู่สะแก
15. นายวรรธนะ  แสงภูเขียว
16. นายศิริชัย  เจริญศรีศิริพงษ์
17. นายศุภกร  ชะแอกรัมย์
18. นางสาวอภิญญา  คามตะสีลา
19. นางสาวอมิตรา  ใจชอบ
20. นายอุกฤษฎ์  โนใหม่
 
1. นางสาวธิดาพร  เกราะกระโทก
2. นางสาววาสนา  เที่ยงสันเทียะ
 
297 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายเกียรติคุณ  ไวยจรี
 
1. นางสาวจตุพร  ลาภยิ่งยง
 
298 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัณฑิรา  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  พูนศรี
 
299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงฐาปณัฐชา  มังกร
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ไทยภักดี
 
300 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  เจิมจอหอ
 
1. นางสาววรัชยา   หีบแก้ว
 
301 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงลลิตา  รอดเย็น
 
1. นางปิยนาถ  วัฒนสาครศิริ
 
302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงพิยดา  เอมอ่อน
 
1. นางสาวอาริษา  ค้าเป็น
 
303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กหญิงพรปรียา  ขอมเมืองปัก
 
1. นางสาวประภาพรรณ์  พรหมพิสารท์
 
304 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวฐิติมา  เขียนเขว้า
 
1. นางธัญญารัตน์  แก้วตะพาน
 
305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  พิภักดี
 
1. นางสาววิณารัตน์  สงวนจะบก
 
306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายทักษิณ  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวสุจิตรา  กาสสกุล
 
307 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวสุพรรณษา  นาคเมือง
 
1. นางสาวดวงใจ  เยื่องกลาง
 
308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายศิวกร  หล่อวิจิตร
 
1. นางอังคณา  ออนโคกสูง
 
309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวศิรินภา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวสมเจตน์  ใช้ช้าง
 
310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายวิฑูรย์  ลุ่มรวย
 
1. นางรจิตลักษณ์  จงรักกลาง
 
311 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายปิยภัทร  นิพันธุ์พงษ์
2. เด็กหญิงโยษิตา  สง่าพงษ์
 
1. นางสาววิจิตรา  ราชบัวขาว
2. นางสาวภมรินทร์  บาตรโพธิ์
 
312 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  แก้วสุวรรณ
2. เด็กชายอิสราพงษ์  ลุนสำโรง
 
1. นางสาวเต็มศิริ  กิติเวทยานุสรณ์
2. นายธัชเวชช์  แสงสว่าง
 
313 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจเรือง
2. เด็กชายโจ๋มิชา  มุราษี
 
1. นางสาวเขมิิกา  ทันไธสง
2. นายจักภัทร  ทำมิตร
 
314 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ถาดไธสง
2. เด็กชายปริชญา  คล้ายคลึงมี
 
1. นายคม  ศิริชาติ
2. นางโรจนา  เกียรติไกรศักดิ์
 
315 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ไปวันหน้า
2. เด็กชายเจษฏา  ดงหงษ์
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรบูรณ์
 
316 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กชายกษิกานต์  หยุนแดง
2. เด็กหญิงอภิญญา  คีบขุนทด
 
1. นางมยุภัทร  บนภัทรวรรษ
2. นางศุภวารี  วีระนันท์
 
317 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงคีตภัทรณ์  บรรเลงทรัพย์
2. เด็กชายสรวิชญ์  ราชนิยม
 
1. นางลำไพ  จินดาไพศาล
2. นางมันทนา  ดายดัสกร
 
318 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นางสาวปภัสรา  ประจะเนย์
2. นายพิษณุพงศ์  หูไธสง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มากพูน
2. นางปราณี  สีพาชัย
 
319 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นายพงษ์ศกร  อิดเสะ
2. นางสาววิภาวรรณ  ชมสันเทียะ
 
1. นางสุชาวดี  สร้อยอุดม
2. นางสาวปวัณนา  เนียนกระโทก
 
320 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวศศิกานต์  ฉิมหาชาติ
2. นายเนติธร  พินิจด้วง
 
1. นางโสภา  ลำพูน
2. นางสาวรำไพ  พกกลาง
 
321 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวปานิดาพร   ยศฉิมพลี
2. นายรัฐธรรมนูญ   บุญพร
 
1. นางสาวเสน่ห์  ฉวยกระโทก
2. นางชวาลา   ศรีจันทร์อ่อน
 
322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายณัฐพนธ์  จินตบุตร
2. นางสาวตรีเนตร  พิศนอก
 
1. นางศรีวิภา  ศรีหาญ
2. นางอุษา  วิเชียรณรัตน์
 
323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวณิชกุล  เที่ยงดี
2. นายเตชพัฒน์  ป้องนาน
 
1. นางรุ่งนภา  ทบวอ
2. นางคนึง  ตะติโชติพันธุ์
 
324 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นายศุภกริช  พยุหะ
2. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไอยรา
 
1. นางสาวมาลินี   เชื่อมกลาง
2. นางสาววิสา  มุ่งยุทธกลาง
 
325 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  สุนทรพฤกษ์
2. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  แผลงจันทึก
3. เด็กชายพิเชษฐ์  สินปรุ
4. นางสาวภัทรภรณ์  ภูวนา
5. เด็กชายยศพล  รอดรักษาทรัพย์
6. เด็กชายวรนันท์  ปัดถาธิตัง
7. นางสาววัลลภา  พิบูลย์ชัยสิทธิ์
8. นางสาวศุภลักษณ์  เร็วจันทึก
9. นายสุทธิพร  ชุมตรีนอก
10. เด็กชายอาทิตย์  โสดาจันทร์
 
1. นางสุวิภา  นานอก
2. นางสาวชนาภัทร  ชนะศุภสิริ
3. นางสรัญญา  นาคาเริงฤทธิ์
 
326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจิราภรณ์  พึ่งโคกสูง
2. นางสาวจีระนันท์  โสนนอก
3. เด็กหญิงธนัญญา  ขอฟุ้งกลาง
4. เด็กหญิงธนาภา  จิตผล
5. นางสาวธัญญารัตน์  นาคดี
6. เด็กหญิงปาริตา   ขุนรัตนโรจน์
7. เด็กหญิงมนทกานต์  อินทร์นอก
8. นางสาวมาริษา  ชินนอก
9. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่จู
10. เด็กหญิงโชติรส  ขอรสกลาง
 
1. นายอภิชิต  มีสวรรค์
2. นายอุธร  กุดหินนอก
3. นางสาวสุรีพร  พันธุประกิจ
 
327 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อุตตะเคียน
2. นางสาวฐานิตา  ชากลาง
3. เด็กหญิงฐิตาพร  หวังปรุงกลาง
4. เด็กหญิงทาริกา  เอ็มทอง
5. เด็กหญิงปนัดดา  ตึกโพธิ์
6. เด็กหญิงปนัดดา  หวังนากลาง
7. นางสาวปราณี  เฉียงกลาง
8. เด็กหญิงรุจิรดา  เพชรจันทร์
9. นางสาวอรวรรณ  ปรางค์โบราณนอก
10. นางสาวอริสา  ฉลาดกลาง
 
1. นางมณี  จงท่องกลาง
2. นางสาวอัญชลี  ประทุมถิ่น
3. นายชูชีพ  หวังช่วยกลาง
 
328 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงนันทนา  บุ้งกระโทก
2. เด็กหญิงนาตาชา  คำบอนพิทักษ์
3. เด็กหญิงประกายกานต์  จงเจิมกลาง
4. เด็กหญิงปิยะมาศ  แซ่โค้ว
5. นางสาวศุลีพร  ฟุ้งพิมาย
6. เด็กหญิงสุนิชาพร  ด่านกระโทก
7. นางสาวสุวรารักษ์  หล่าคำ
8. เด็กหญิงหทัยชนก  มิ่งขวัญ
9. นางสาวเกวลิน  กันธา
10. เด็กหญิงเวทกา  เพ็ชรโพธิ์
 
1. นางจุรีรัตน์  วรรณประดิษฐ์
2. นายเกียรติศักดิ์  กุนดี
3. นางสาวกัญญณัช  ใจจังหรีด
 
329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  การบุญ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เย็นวัฒนา
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  บุผาโต
4. นางสาวปาริฉัตร  หิ้วพิมาย
5. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  งามสุวรรณ์
6. เด็กหญิงพราวนภา  แสนใหม่
7. นางสาวมัญฑิรา  แก้วบัวพันธ์
8. นางสาวสุธาวัลย์  กองพลับพลา
9. เด็กหญิงอภิชญา  เดชโคบุตร
10. เด็กหญิงอมรา  เงาะเศษ
 
1. นายชูชัย  สีหานอก
2. นายธงชัย  ปินะโต
3. นางสาวสกุลรัตน์  แสงแก้ว
 
330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายขวัญชัย   แสงสุข
2. นายชัยวัฒน์   รักใคร่
3. นายทักษ์ดนัย   กองกิ่ง
4. นางสาวธนพร   พันธ์สระน้อย
5. เด็กชายธีรภัทร   เกษรพรมราช
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์   เทียนเมืองปัก
7. นางสาวพรทิพย์   เพียรโพธิ์กลาง
8. เด็กหญิงพรสวรรค์   แซกพุทรา
9. เด็กชายวัชระ   ดรสระน้อย
10. เด็กหญิงสุพรรษา   หมวกพิมาย
 
1. นางกรรณิการ์   ศรีโอษฐ์
2. นายดาว  โหมดนอก
3. นายพงศธร  กาศพรมราช
 
331 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกานต์ธีรา  ตรัสวิมาน
2. เด็กหญิงชนานาถ  เขื่อนเมือง
3. นางสาวณัฎฐ์ฐากร  เนียมสูงเนิน
4. นางสาวนันทิชา  บุญวิไลวงศ์
5. นางสาวลลิดา  ทำนองดี
6. นางสาววรรณพร  ดวงแก้ว
7. นางสาววัลยา  คุณความดี
8. เด็กหญิงสกุลทิพย์  สระแผง
9. เด็กหญิงอภิชาดา  เปรี่ยมพิมาย
10. เด็กหญิงเพียงอัมพร  เทียมสำโรง
 
1. นางสาวนงพงา  ทองวิเศษ
2. นางสาวนิภา  หงุ่ยกระโทก
3. นายกัมปนาท  นพคุณ
 
332 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ตลับทอง
2. นางสาวกัลยาณี  ไผ่กลาง
3. เด็กหญิงณฐพร  สร้อยมาลัย
4. นางสาวธัญญภรณ์  ประจันเต
5. นางสาวปพัชญา  พรมมา
6. เด็กหญิงปรียากร  สวัสดี
7. เด็กหญิงพรพรรณ  รัตนสุข
8. เด็กหญิงพิราอร  แจ้งทองหลาง
9. นางสาวศิริยากร  สียางนอก
10. เด็กหญิงสุทธินันท์  จันสีสุก
 
1. นายกริษณุ  ลิ้มศริอังกูร
2. นางสมจิต  สุปัญญเดชา
3. นางศจี  วิเศษ
 
333 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  เนินทอง
2. นายธนเดช  กวดนอก
3. นางสาวธิดารัตน์  ธัญญะชาติ
4. นางสาวนิตยาภรณ์  สีกระโดน
5. นางสาวพรนิภา  สีโท
6. นางสาววนิชญา  ขุนนอก
7. นางสาวสาวิตรี  สุขกระโทก
8. นางสาวสุจิตรา  พลแสน
9. นางสาวอาทิตยา  สีกระโทก
10. นายอาทิตย์  วงค์ภาพ
 
1. นายจิระศักดิ์  ผ่องแผ้ว
2. นายมนัส  ลุนนากัน
3. นายสมชาติ  ทิศกระโทก
 
334 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวกนกพร  โกสุม
2. นางสาวกันต์ฤทัย  แก้วตะพาน
3. นางสาวชนิดา  ฝ่ายกลาง
4. นางสาวณัชรีภรณ์  นวลงาม
5. นางสาวพัชรินทร์  หวังเสริมกลาง
6. นางสาวพิมพ์มาดา  โพธิ์ขำ
7. นางสาวพิยดา  โพธิ์ขำ
8. นางสาวภิรัญญา  มุ่งฝอยกลาง
9. นางสาววนิษา  เกลี้ยงค้างพลู
10. นางสาวสุธิดา  เฉื่อยกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  โพธิ์นอก
2. นายสถิต  ทองดี
3. นายธวัชชัย  ฉิมกลาง
 
335 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวณัฐชยา   วิเศษพลกรัง
2. นางสาวณัฐริกา   เนตรวัน
3. นางสาวธมนวรรณ    ใกล้กลาง
4. เด็กหญิงปทุมวรรณ    อักษรกลาง
5. นางสาวประภาสิณี   สารเจริญโภคา
6. นางสาวมลฤดี   โชตินอก
7. นางสาวสุภาพร   หมั่นนอก
8. นางสาวหัทยา    ส่องแสง
9. นางสาวเปรมประภา   กระจายกลาง
10. นางสาวเพ็ญประภา   จินกลาง
 
1. นายจิรยุทธ  เกียรติชัยพัฒน
2. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
3. นายอนุกูล  ปกสุข
 
336 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. นายณัฐกิตติ์  บุญใหญ่
2. นางสาวณิชกานต์  รวยสูงเนิน
3. นางสาวพัชริญา  อินทร์เพ็ญ
4. เด็กหญิงวรรณศา  จอมกระโทก
5. เด็กหญิงสุรัสวดี  นางสูงเนิน
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปราบงูเหลือม
7. เด็กหญิงอภิญญา  ตุ๊สูงเนิน
8. นางสาวอารียา   โทสูงเนิน
9. เด็กหญิงเปรมมิกา  นวลโพธิ์
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โตมะสูงเนิน
 
1. นางเรณู  หาญสูงเนิน
2. นางสาววริศรา  ศรีจักร
 
337 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  สิทธิจันทร์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  มาลีงาม
3. เด็กหญิงชุติมาพร  สุขหนา
4. เด็กหญิงณิชมน  ประสงค์ใด
5. เด็กหญิงนภาพร  นามไพร
6. นางสาวพรนภา  ทัพพิลา
7. เด็กหญิงภัทราพร  เกี้ยวไธสง
8. เด็กหญิงมัทนพร  แก่นสิน
9. เด็กหญิงอมลวรรณ  สุขุน
10. เด็กหญิงอริศรา  พูลสะดี
 
1. นายนันทิวัฒนะ  พาบุดดา
2. นางญาฤดี  แจวจันทึก
3. นางสาวปาริฉัตร  เสนาโนฤทธิ์
 
338 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  บุญจอง
2. นางสาวญาณิศา  กันงาม
3. นางสาวธัญญลักษณ์  เพ็งพะเนา
4. นางสาวนริศรา  อ่อนสำโรง
5. นางสาวพัชริดา  มาพัฒน์
6. นางสาวรัชนัน  การค้า
7. นางสาวศวรรยา  อนุรักษ์ธรรม
8. นางสาวสิริกร  แขมโคกกรวด
9. นางสาวสุชัญญานันท์  นนทวงศ์
10. นางสาวสุทธิ์กานต์  ฉันทะประเสริฐ
 
1. นางสาวเพ็ญสุดา  ประยูรพิทักษ์
2. นางสาวดวงกมล  คุณสา
 
339 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่เตียว
3. เด็กหญิงชุตินันท์  ศิริมังกูลโกมาลย์
4. เด็กหญิงณัฐพิมล  ทรัพย์นายแสง
5. เด็กหญิงนริศรา  ผันผาย
6. นางสาวผุสดี  พุทธจันทร์
7. เด็กหญิงพัชญาภา  วรสีหะ
8. นางสาวอัจฉราภรณ์  แว่นใส
9. เด็กหญิงแพรไพลิน  ภูสีน้ำ
 
1. นายนิติพงษ์  เที่ยงตรง
2. นายธีระกุล  นนกระโทก
3. นายจิตรกร  เด่นกลาง
 
340 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติทัต  มาสืบชาติ
2. นายชวลิต  เกษศรี
3. นายณัฐวุฒิ  ศรฤทธิ์
4. เด็กหญิงนริศรา  สนธิสัมพันธ์
5. เด็กหญิงนิดานุช  ศรฤทธิ์
6. เด็กหญิงปภาวี  แย้มศรี
7. เด็กชายพินิจ  นามรักษา
8. เด็กชายวัชร  พาลี
9. เด็กหญิงศุภนุช  แย้มศรี
10. เด็กชายอภิวัฒน์   วงศ์งาม
 
1. นายประกาศิต  บุญที
2. นางสาววริษฐา  อดีตรัมย์
3. นายสมพร  ประกอบเลิศ
 
341 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกัญญาณี  สิทธิ์สูงเนิน
2. เด็กหญิงบุญสิตา  น้อยจันทึก
3. เด็กหญิงพรหมพร  บางจันทึก
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ศิรพงษ์กุลพจน์
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  นพพลกรัง
6. เด็กหญิงวีริยา  โสจันทึก
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพียซ้าย
8. เด็กหญิงเรวดี  พิลาตัน
 
1. นางสาววาสนา  สุทธิโส
 
342 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกมลวรรณ  สอนมัง
2. นางสาวจันจิรา  จงอ่อนกลาง
3. นางสาวจุฑามาศ  เถระปัญญา
4. นางสาวณัฐภัทร  เติมขุนทด
5. นางสาวนพวรรณ  ประกอบธรรม
6. นางสาวนาฏยา  มีเที่ยง
7. นางสาวปณิดา  ชัยชนะ
8. นางสาวปัญญาพร  เจริญ
9. นางสาวพรรณปพร  มูลจันทร์
10. นางสาวสัจจาริณี  แก้วนาพันธ์
 
1. นายจิรยุทธ  เกียรติชัยพัฒน
2. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
3. นายอนุกูล  ปกสุข
 
343 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวดวงหทัย  เพียรไพฑูรย์
2. นางสาวธฤษวรรณ  คำสิงห์นอก
3. นางสาวนุชจรินทร์  นวกรกุล
4. นางสาวปวีณ์ธนา  มาบจะบก
5. นางสาวพนัดดา  จันต่อกลิ่น
6. นางสาวภัศราภา  สุนทรารชุน
7. นางสาววีราวรรณ  สุวรรณชาติ
8. นางสาวสุวภัทร  มีใหม่
9. นางสาวเปมิกา  พงศ์พินิจกุล
 
1. นายเจษฎา  ปาปะกัง
2. นางสาวดวงกมล  คุณสา
 
344 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงจารีย์ยา  สียางนอก
2. เด็กชายจิรกิตต์  ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  อัดจันทึก
4. เด็กชายทัตธนต์  สีทองขุนทด
5. เด็กชายปพนวิต  แก้วไตรรัตน์
6. เด็กชายพิภพ  พุทธแก้ว
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยสนธ์
8. เด็กหญิงสุชาดา  สะเมนรัมย์
 
1. นายเลอสรร  พามขุนทด
2. นายมนัส  ลุนนากัน
3. นายจิระศักดิ์  ผ่องแผ้ว
 
345 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  เจริญ
2. เด็กชายชวัลภัทร  แจกเกาะ
3. เด็กหญิงธนภร  รอดวินิจ
4. เด็กชายธราเทพ  โตนน้ำขาว
5. เด็กชายธีรเดช  ศักดารัตน์
6. เด็กหญิงภัทรวดี  เพ็งสระเกษ
7. เด็กหญิงวริศรา  นามวงศ์
8. เด็กชายสมประสงค์  คนหลัก
9. เด็กชายสุรวิทย์  ชิณวงศ์
10. เด็กหญิงอุดมพร  ศรีม่วงกลาง
 
1. นางสาวมณีนุช  ทำกิน
2. นายไมตรี  วงศ์พัฒนชัย
3. นางสาวประกายดาว  บุญแย้ม
 
346 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  แผนพิมาย
2. เด็กหญิงกัญญา  ปะวะกา
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สร้อยทองหลาง
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมีดงนอก
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตีบกลาง
6. เด็กหญิงนิรมล  มุขพิมาย
7. เด็กหญิงพรลภัส  อาจศึก
8. เด็กหญิงสุทัตตา  ธรรมทศพล
9. เด็กหญิงสุมิตตรา  กะฉอดนอก
10. เด็กหญิงอุรัสยา  กระจ่างรัตน์
 
1. นายปกรณ์วิชญ์  เสนาะ
2. นายไอศูรย์  อัตตโนคติ
3. นางผกามาศ  ลิ้มศริอังกูร
 
347 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายชยธร   ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชารินี   ภิรมรักษ์
3. เด็กชายณภัทร   ดีจันทึก
4. เด็กหญิงณัฐรียา   ขุนสูงเนิน
5. เด็กชายธนกฤต   ทองธนะฉาย
6. เด็กหญิงนันทกานต์   โสจันทึก
7. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ก้อนใส
8. เด็กหญิงพิมพ์สุดา   ก้อนใส
9. เด็กชายภูเบศ   ปองใต้
10. เด็กหญิงเขมจิรา   อนันต์เดชธนโชติ
 
1. นายชัยวัฒน์   พงศ์ภูพนา
2. นายสายัณห์   นิชารัมย์
 
348 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ส่งเสริม
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เงื่อนพิมาย
3. เด็กชายธนวัฒน์  ทิวกลาง
4. เด็กชายธนโชติ  อ่อนทองหลาง
5. เด็กชายนนทกร  มาตรโคกสูง
6. เด็กชายปณิธิ  เปลี่ยนกระโทก
7. เด็กชายพงศภัค  ฤทธิขาบ
8. เด็กชายพรรวิชญ์  มีมาก
9. เด็กชายอภิชาติ  สบขุนทด
10. เด็กชายเชิดพิพัฒน์  ฉากไธสง
 
1. นายสุภาส  ค้าขาย
2. นายจตุวงศ์  เจริญสุข
3. นายวิริยะ  กินขุนทด
 
349 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกานต์กมล  บุตรดี
2. เด็กหญิงจิรภัทร  เพ็ชรแก้ว
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สีปัตถา
4. เด็กหญิงธนพร  ชมภูทิศ
5. เด็กหญิงประภาพร  กลิ่นเกษร
6. เด็กหญิงปารณี  ทอนสูงเนิน
7. เด็กหญิงพัชราพร  เม่ากลาง
8. เด็กหญิงพิมพกานต์  ลาดนอก
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  สีหาบุตโต
10. เด็กหญิงสิริยากร  โชคบัณดิษฐ์
 
1. นายสาธิต  ราชการกลาง
2. นายประสาท  วงษ์ชนะสิทธิ์
3. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
 
350 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  พละสิม
2. นางสาวชลธิชา  จิตตโชติ
3. นางสาวปรียาภรณ์  ทานกระโทก
4. นางสาวปิยวรรณ  อินพะเนา
5. นายพัฒนพงษ์  มวยคล่อง
6. นางสาวพันธุ์ดา  โพนแก้ว
7. นางสาวพิมพกานต์  ชนะสูงเนิน
8. นางสาวมัทณา  มนทองหลาง
9. นางสาวรุจิรา  ดำละกอ
10. นายอัมรินทร์  คิดพ่อค้า
 
1. นายปกรณ์วิชญ์  เสนาะ
2. นายธีระกุล  นนกระโทก
3. นางประภา  บุญนิธิ
 
351 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์สวัสดิ์โคกสูง
2. นางสาวจุรีรัตน์  ใจทน
3. นางสาวณภัทร  เติมขุนทด
4. นางสาวณัฐฐินันท์   สนิทพันธ์วงษ์
5. นางสาวณัฐภัทร  เติมขุนทด
6. นางสาวปทุมวดี  บาตรโพธิ์
7. นางสาวปัญญาพร  เจริญ
8. นางสาวสัจจาริณี  แก้วนาพันธ์
9. นางสาวสายรุ้ง  ใจทน
10. นางสาวแพรวพรรณ  ฉิมเดช
 
1. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
2. นายสรายุทธ  วงศ์พัฒนชัย
3. นายปิยะ  ทองรักษ์
 
352 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายจักรกฤษ  ลีรัตน์
2. เด็กหญิงจิดาภา  จำปาทอง
 
1. นายสรายุทธ  วงศ์พัฒนชัย
2. นายปิยะ  ทองรักษ์
 
353 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จำพิมาย
2. เด็กหญิงพรรณพนัช  จักรกระโทก
 
1. นางสาวจิตรลดา  จิตพิมาย
2. นางสาวณลิณี  จักสาร
 
354 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวญานิสา  โม่งปราณีต
2. นางสาวนริศรา  กินขุนทด
 
1. นายปิยพล  ถนอมพลกรัง
2. นายชนะชล  โกสุมภ์
 
355 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนภาพรรณ  จันทะกล
2. นางสาวศศิกานต์  แวงมั่ง
 
1. นายคมสัน  สายสุทธิชัย
2. นายจิรยุทธ  เกียรติชัยพัฒน
 
356 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวณัฐนันท์  นาภูมิ
2. นางสาวทิพวรรณ    ไชยกุล
 
1. นายสุบิณ  โปร่งกระโทก
2. นางสาวจิราภรณ์  สิงห์จันทร์ลา
 
357 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวธนสิตา  กิจพัฒนสุข
2. นายบรรดิษฐ  ข่ากระโทก
 
1. นางจิตรลดา  เอี่ยมกลาง
2. นายธีรนันท์  ฐิติประยูรวงศ์
 
358 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวกัญญาณัฐ  กันยาสาย
2. นายนวพล  ภูฆัง
 
 
359 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวโสรยา   ยศจังหรีด
2. นางสาวไพลิน   ลมสูงเนิน
 
1. นางสายชล  ฤทธิกูล
2. นางภัสสร  พ่วงศิริ
 
360 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 1. นางสาวศศิภา  เส็งแก้ว
2. นายเกรียงไกร  แก้วสระน้อย
 
1. นายฉลาด  ขจรภพ
2. นายวิภพ   พันธุ์ควณิชย์
 
361 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิชา  รอดสันเทียะ
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
362 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายภัควัตร  นัดครบุรี
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
363 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงพิชญา   ฉั่น
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
364 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. เด็กชายธีรยุทธิ์  หงษ์สุวรรณ
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
365 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงลลนา  เนตรโคกสูง
 
1. นายชินวิวัฒน์  ปลื้มพันธ์
 
366 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงชลณิชา   สะโมสูงเนิน
 
1. นายฐนปพัฒน์   เครื่องกลาง
 
367 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คำมะลี
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
368 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 2 1. นางสาวพรนภา  พูนณรงค์
 
1. นายพิสิษฐ์  พรสี่
 
369 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นายสุรยุทธ  ทัดมาลา
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
370 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายทินกร  ทินกระโทก
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
371 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายเกียรติศักดิ์  จงเทพ
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
 
372 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวจุฑามาศ   จ้อยสูงเนิน
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
373 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวรัชนี  ศรีเสนพิลา
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
374 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวมัลลิตา  พอกสนิท
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
375 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. นางสาวธันยพร  จันทร์รอด
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
376 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กองทุ่งมน
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
377 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงภูษณิศา   หาขุนทด
 
1. นางสาวภีรวรรณ  สุพรรณภพ
 
378 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. เด็กหญิงเหมดี  สุพรรณ
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
379 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  พงษ์ศิิีิรืิจันทร์ฺ
 
1. นายอุเทน  โขดสัดเทียะ
 
380 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   คงจ้อย
 
1. นายฐนปพัฒน์   เครื่องกลาง
 
381 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายคณินณัฐ  ชาญชนะโยธิน
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
382 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวพันพัสสา  ยืนยง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
383 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นางสาวนงนุช  ทองแก้ว
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
384 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวจิดาพร  สอนอาจ
 
1. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
 
385 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายสิทธิโชค  ทนงูเหลือม
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
386 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ครัวเชื่อ
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
 
387 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1. นางสาวขวัญสิรี  อัศวธรรมกุล
 
1. นายภามภคิน  ครามสายออ
 
388 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 1. นายครรชิตพงษ์  ตะวงษ์
 
1. นายสุรพงษ์  ทิชาชาติ
 
389 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงญาริดา  ศรีธรรม
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
390 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงบุษกร  ลัดดี
 
1. นางสาวบัณฑิตา  หากะวี
 
391 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปราณีตพลกรัง
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
392 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กชายคมกริช  ศรีหาบุญทัน
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
393 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงภานรินทร์  ศุภกิจ
 
1. นายธีรพงษ์  วงษ์สอาด
 
394 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายฉัตรชัย  ปัญญาเดชสกุล
 
1. นายชินวิวัฒน์  ปลื่มพันธ์
 
395 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1. เด็กชายฤทธิรงค์  มานตะคุ
 
1. นายณัฐกิตต์  อึ้งสังวรณ์
 
396 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวศินัฐตา  จัดดาหาญ
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
397 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นายปริวัฒน์  ทัดมาลา
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
398 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  กำพุฒกลาง
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
399 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. นายกษิดิศ  อาษากลาง
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
400 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวณฐา    ธิติกรกุลธร
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
401 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวชนิกา  สำเภาเพ็ชร
 
1. นายธวัชชัย  ใบแก้ว
 
402 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นายคมกริช  กำปังสันเทียะ
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
403 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงปมลลักษณ์  ทิพย์อาสน์
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
404 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นายอัษฎาวุฒิ  นวมโคกสูง
 
1. นางแสงอรุณ  ตรีกลาง
 
405 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เลิศวิลัย
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
406 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ทองชาติ
 
1. นายธีรพงษ์  วงษ์สอาด
 
407 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายปิยะพงษ์   แพวตะคุ
 
1. นายเกียรติศักดิ์   นะธี
 
408 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  คำสอนพันธ์
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
409 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กหญิงอรอุมา  ประภาสรณ์
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
410 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นายปรเมษ  ดุมกลาง
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
411 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายชัยมงคล  ครูสอนดี
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
412 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นายพงศกรณ์  กางกาน
 
1. นายอุทัย  เหตุผล
 
413 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นางสาวญาณิศา  ศรีอภัย
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
414 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายวิรุวัฒน์  วิรัตน์จินดา
 
1. นางปรานอม  สุขสมบูรณ์
 
415 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายธนวัฒน์  จันทร์พิมาย
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
416 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1. นายธนวัฒน์  แก้วเอก
 
1. นายภามภคิน  ครามสายออ
 
417 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  แทนนำ
2. เด็กชายศิรนันท์  วรรณู
 
1. นางนฤมล  โยคานุกุล
 
418 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ   ชูพรม
2. เด็กหญิงปัญญากร   ไพโรจน์
 
1. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
2. นางสาวภีรวรรณ  สุพรรณภพ
 
419 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  รวงพิมาย
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ดุลบดี
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
2. นางสาวศศิธร  นพรัตน์
 
420 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กหญิงปิยนุช  งิมสันเทียะ
2. เด็กหญิงพรหมวิภา  กลิ่นสันเทียะ
 
1. นางมะลิ  สอนใหม่
2. นางอรุณศรี  ศรีแก้ว
 
421 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  พรรณศรี
2. เด็กหญิงวรินดา  เอี่ยงกลาง
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
2. นายอุเทน  โขดสัดเทียะ
 
422 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงปนัสยา   บุญเฮ้า
2. เด็กหญิงวรรณฤดี   หมื่นอาจ
 
1. นายเอกลักษณ์   ไชยพิมพา
 
423 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงปวีณา  ยุวะบุตร
2. เด็กหญิงสุพรรษา  คะตะอินทร์
 
1. นางสาววิภาพร  มีมาก
2. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
424 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เดือนสันเทียะ
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
425 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงปริมชรัตน์  ศิริพูลอนนต์
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
426 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ดวดกระโทก
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชำนิกุล
 
427 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงธิมาพร    ธงพุดซา
 
1. นางสาวภีรวรรณ  สุพรรณภพ
 
428 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  อ่อนศรี
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
 
429 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูอิฐ
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
 
430 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงปนัสยา   ชิดสระน้อย
 
1. นายรัฐภูมิ   คะเลรัมย์
 
431 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวอังคณา  หมื่นเร็ว
 
1. นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุข
 
432 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 1. นางสาวกัลยากร  พลานไชย
 
1. นางนฤมล  โยคานุกุล
 
433 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวปาณิสรา  สุวรรณธาดา
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
434 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นายพีระพัฒน์  สีแก้วน้ำใส
 
1. นายธวัชชัย  ใบแก้ว
 
435 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายนาคินทร์   อินกอง
 
1. นางสาวภีรวรรณ  สุพรรณภพ
 
436 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวสุภาวดี  ดีนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
437 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นางสาวเบญจาวรรณ  เนียมใย
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
 
438 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายจิรภัทร  แพงกิ่ง
2. เด็กชายปิ่นเพชร  แสนสวัสดิ์
3. เด็กชายภานุพงษ์  บัวระภา
 
1. นายณัฐพล  อุ่นดีมะดัน
2. นางสาวสุพรรษา  มณีเพ็ชร
 
439 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงฐษณวรรณ  โพธิ์ปานพะเนา
2. เด็กหญิงภวพร  สุขมากสิน
3. เด็กหญิงอรปรียา  ชายกลาง
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
440 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์  สุราทิพย์
2. เด็กชายอรรถพร  พงษ์วัชรากร
3. เด็กชายอาณัฎฐ์  นามมะท้าว
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
2. นายวัชรพล  อุทัยรัตน์
 
441 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กชายขุนพล  ถาจันทึก
2. เด็กชายตะวัน  รักธัญการ
3. เด็กชายวายุ  นิวรรัมย์
 
1. นางสาวสุริสา  ผูกพันธ์
2. นางสาวนิลนาฏ  ซาเสน
 
442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   แสงมาลา
2. เด็กชายธีรภัทร   นาคแท้
3. เด็กหญิงปัณณวัฒน์   ใยสาลี
 
1. นายศักดิ์หิรัญ   จันทร์แก้ว
2. นายธนากร   ถอนโพธิ์
 
443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กชายพีระดล  ศรีประไพ
2. เด็กชายสรยุทธ  พิพัฒน์ผล
3. เด็กชายอัมรินทร์  ชมชื่น
 
1. นางรังสิยา  กลึงกลางดอน
 
444 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายธีรพล  สมผุย
2. เด็กชายปรัชญา  สังข์ทอง
3. เด็กชายพิสิษฐ์  แก้ววิจิตร
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
445 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายชยุต  อินทร์สาลี
2. นายภาคภูมิ  นวมขุนทด
3. นายอนุสรณ์  โหมกจันทึก
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์ุ
2. นางวลาสินี  จิตต์น้อม
 
446 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นายกีรติ  ชั่งพรม
2. นายวันชัย  มูลกระโทก
3. นางสาววิจิตรา  คงชุ่มชื่น
 
1. นายณัฐพล  อุ่นดีมะดัน
2. นางสาวสุพรรษา  มณีเพ็ชร
 
447 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายคีตกวี  พาลาด
2. นางสาวนพสรณ์  พึ่งแก้ว
3. นายสิทธิพล  พันธ์สระน้อย
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายคมกริช  สมศรีงาม
2. นายยุทธจักร  เมืองศรี
3. นายวัชระ  สาโคตร
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
2. นายเกรียงเดช  จันคำ
 
449 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายชยุต  ศรีแก้ว
2. นางสาวนภัสสร  เอกกลาง
3. นายวรภพ  มีเค้า
 
1. นายรวิช  สงนอก
2. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
 
450 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวธัญลักษณ์  วิทยอนันต์
2. นางสาวธิญาดา  เรียมริมมะดัน
3. นายวรวุฒิ  ยิยะไทธาดา
 
1. นางเพียงพร  จินดามาตย์
2. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
451 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายณัฐพงศ์  ทองทัศนีย์พร
2. นายพิทักษ์  นาสาลี
3. นายอัครพล  นาคนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายกฤษฎากร  ฝากกาย
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงเกลียวกมล   ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายพีรนิธิ  ลำเลียง
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวภัทราพร  กิขุนทด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พิมพ์วราภรณ์
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงปิ่นชนก  กันตะศรี
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวศศินา  ชาวสวน
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณิศวรา  ศรีสะอาด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงอาจารีย์  นครังสุ
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
 
464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วชิรมโนสุข
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. นายศิวกร  แกประโคน
 
1. นางทวีติยาภรณ์  เจริญ
 
466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวสุภาวดี  โคตรศรี
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวอรวรรณ   อุดทา
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณัฐชา  แม้นพยัคฆ์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายศิวัช  จูมคำ
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
470 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นัยวิกุล
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
473 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
474 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายอรรถชัย  บุญนอก
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
475 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงพรศิวะ  ไพฑูรย์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
477 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวธชาภรณ์  กัณหาไชย
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชีวาพร  เพ็ชร์มา
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
479 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
480 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายพิสุทธิ์  อาศัยสุข
 
1. นางอมิตา  ขาวสาระ
 
481 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นายสุดเขต  สัตย์ซ้ำ
 
1. นายประสงค์  แหวนพิมาย
 
482 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นายศุภวิชญ์  สุขเกษม
 
1. นายสมชาย  เปี่ยมดนตรี
 
483 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงจินดา  อริยสุระ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
484 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
485 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวอรวรรณ  เพชรเกษม
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
486 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชลธร  ภูธร
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
487 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายดีพร้อม   ใจน้อย
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
488 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงธนิกา  ม่วงพิมาย
 
1. นางสาวนวภัทร  สมานพันธ์
 
489 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริไพบูลย์  พูนเจ็ก
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
490 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ชัยจังหรีด
 
1. นางสาวอภิญญา  พุทธชาติ
 
491 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงสมปรารถนา  เอี่ยวเจริญ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
492 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงอัญชลี    เครือกลาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
493 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวบุณฑริกา  ศรีโคกกรวด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
494 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
495 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวศศิตา   ศรีสุระ
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
496 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงนันทภัค  ทองอารีกูล
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงวิญาดา  ภาคย์กระโทก
 
1. นางสาวนันทสรณ์  สุทธิธรรมากุล
 
498 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงไปรยา   ชวดกลาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
499 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายบูรวัชร  คำล้วน
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
500 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายบูรพา  โพคำทุย
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
 
501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาววรินทร  อินทร์ค้ำ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
502 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายพิสิษฐ์  เพียงโนนดา
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
503 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 1. เด็กหญิงมลฤดี  สีใส
 
1. นางสาววริฎฐา  อ่อนลมูล
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมพร  ศรีสังข์
 
1. นางสาวอารยา  ชนสูงเนิน
 
505 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สระขุนทด
 
1. นางอรัญ  ปิยปริญญา
 
506 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายอดิเทพ  นามวงศ์
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
507 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  พ่อค้า
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
508 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายบูรพา  โพคำทุย
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
 
509 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวสุกฤตา  จันทร์พาณิชระวี
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
510 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
511 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวรรณ์  สายกระสุน
 
1. นางสาวอารยา  ชนสูงเนิน
 
512 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายปารเมศ  โมทองศรี
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
513 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุพิน
2. นางสาวจิราวรรณ  พิมพ์สิงห์
3. นางสาวณัฐชยา  ดำรงค์ดีอยู่
4. นางสาวบุษราคัม  บุญปู่
5. นางสาวปทุมมาศ  ศรีคิรินทร์
6. นางสาวปวีณา  คือสูงเนิน
7. เด็กหญิงภาวินี  แนบเนียน
8. นางสาวรุ่งนภา  เชาว์วัลล์
9. นางสาวอชิรญา  ชาติสุภาพ
 
1. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
2. นางทวีติยาภรณ์  เจริญ
 
514 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
2. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
3. นายตะวัน  รินกระโทก
4. นายประเสริฐ  อุ่นกระโทก
5. นายพิสิษฐ์  เพียงโนนดา
6. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
7. เด็กหญิงม่านฝน  โพธิ์บุญ
8. นางสาวอรวรรณ  เพชรเกษม
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
2. นางสาวสุวพิชญ์  ประจิต
3. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
515 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกนกอร  ชนะภักดิ์
2. นางสาวณัฐธยาน์  พันพิพัฒน์
3. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
4. นางสาวบุณฑริกา  ศรีโคกกรวด
5. นางสาวพรพิมล  หนูกระโทก
6. นางสาววรินทร  อินทร์ค้ำ
7. นางสาวอักษราภัค  วงษ์กวน
8. นางสาวอัจฉรียา  ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
2. นางกันยา  สุดสายเนตร
3. นายภากร  เทียนทิพย์การุณย์
 
516 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
2. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
3. นายตะวัน  รินกระโทก
4. เด็กชายธีรนัย  จันทรประทักษ์
5. เด็กชายธีรพงษ์  คงน้อย
6. เด็กชายนิติพงษ์  สีมาวงษ์
7. เด็กชายนิธิโรจน์  มั่นเจริญวงศ์
8. นายประเสริฐ  อุ่นกระโทก
9. เด็กหญิงพรรณทิพย์  อาลัยดี
10. นายพิสิษฐ์  เพียงโนนดา
11. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
12. เด็กหญิงม่านฝน  โพธิ์บุญ
13. เด็กชายวชิตะ  ตุ่นจะโป๊ะ
14. นางสาวอรวรรณ  เพชรเกษม
15. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วชิรมโนสุข
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
2. นายชัยทัต  โสพระขรรค์
3. นายวรวิทย์  อโหสิประชา
4. นายพิทักษ์  เนื่องกระโทก
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  ไทยบุรีรัมย์
2. นางสาวจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
3. นางสาวณัฐชา  แม้นพยัคฆ๋
4. นางสาวณัฐธยาน์  พันพิพัฒน์
5. นางสาวธชาภรณ์  กัณหาไชย
6. นางสาวธนพร  ไพฑูรย์
7. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
8. นางสาวนันทิรัตน์  เหงกระโทก
9. นางสาวบัณฑิตา  ฟอกสันเทียะ
10. นางสาวภคนันท์  สุกแสง
11. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
12. นางสาววรินธร  อินทร์ค้ำ
13. เด็กหญิงวริสา  อุทัยดา
14. นางสาวอักษราภัค  วงษ์กวน
15. นางสาวอัจฉรียา  ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
2. นายภากร  เทียนทิพย์การุณย์
3. นางกันยา  สุดสายเนตร
 
518 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายชีวธันย์  นาทรัพย์
2. เด็กชายนนทศักดิ์  ชาญสูงเนิน
3. นายบูรพา  โพคำทุย
4. นายปทมพงษ์  พุ่มทับทิม
5. เด็กชายพีรพัฒน์  แน่นกระโทก
6. นายพีรภัทร  เพียรสร้างสรรค์
7. เด็กชายภาสกร  ช่อทองหลาง
8. เด็กชายวรวุฒิ  เรืองมะเริง
9. เด็กชายวายุ  ก้องพิมาย
10. เด็กชายวโรดม  เกิดกล้า
11. เด็กชายสมบัติ  เชียวอ่อน
12. เด็กชายอภิชาติ  งามลา
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
2. นายสุรัตน์  ประคำ
3. นางสาวปางคณา  ชำนิประโคน
4. นายชโยดม  ประภาสโนบล
 
519 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจณี  เบาแรง
2. นายทินภัทร  วะชะนะจันทร์
3. เด็กชายธนากร  สุดแสง
4. เด็กหญิงปิ่นชนก  กันตะศรี
5. เด็กชายพีรนิธิ  ลำเลียง
6. นายพีรพัฒน์  พูนแก้ว
7. เด็กชายพีรพัฒน์  กลัดสวัสดิ์
8. เด็กชายรัฐศาสตร์  รักใคร่กลาง
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มูลกระโทก
10. เด็กหญิงสุพัตรา  นัยวิกุล
11. เด็กหญิงอรพรรณ  ยันพิมาย
12. เด็กหญิงอาจารีย์  นครังสุ
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
2. นางสาวนวภัทร  สมานพันธ์
 
520 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกนกอร  ชนะภักดิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
3. นางสาวณัฐชา  แม้นพยัคฆ์
4. นางสาวณัฐธยาน์  พันพิพัฒน์
5. เด็กหญิงณิศวรา  ศรีสะอาด
6. นางสาวธชาภรณ์  กัณหาไชย
7. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
8. นางสาวพรพิมล  หนูกระโทก
9. นางสาวภัทราพร  กิขุนทด
10. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
11. นางสาวอัจฉรียา  ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกล  กิขุนทด
2. นายภากร  เทียนทิพย์การุณย์
3. นางกันยา  สุดสายเนตร
 
521 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายกรวุฒิ  สุรนีรนาถ
2. เด็กชายจตุพล  วงศ์อินทร์
3. เด็กชายทศพร  พิมพ์นอก
4. เด็กหญิงธนวรรณ  วรรณูปถัมภ์
5. นายธนากร  ทองคำดี
6. เด็กชายธีรเมธ  ขอเงินกลาง
7. เด็กหญิงพรทิพย์  น้อยบุ่งค้า
8. เด็กหญิงพัชราภา  สุขโต
9. เด็กชายพิพัฒน์  ทวนมะเริง
10. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีสูงเนิน
11. นางสาวภาณุมาศ  จักรสันเทียะ
12. เด็กชายภูธาฎา  การพันธ์
13. เด็กหญิงมัทนาวดี  เรียงอาจ
14. เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีพะยอม
15. เด็กหญิงรัตนาพร  รัตนารักษ์
16. เด็กชายศุภฤกษ์  คล้ายโอภาส
17. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพชรกลั่น
18. เด็กชายหัตถภูมิ  ชัยวศิลป์
19. เด็กชายเดชดนัย  เดียงสา
20. เด็กหญิงแพรวา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวสุภาพร  เมืองไทย
2. นางสุรีพร  กลิ่นศรีสุข
 
522 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายกรกช   ต่วนจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงกฤษวรรณ   วงษ์ภักดี
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์   สังตะคุ
4. เด็กชายกิตติวัฒน์   ใจเย็น
5. นายจีรศักดิ์   สร้อยสำโรง
6. นางสาวณัฐชยา   ชายสำโรง
7. เด็กชายธนดล   สุยโพธิ์น้อย
8. เด็กหญิงธารวิมล   ซอพรมราช
9. นายธีรดนย์   ชาญจะโปะ
10. เด็กหญิงนารีรัตน์   เงินกอบ
11. เด็กหญิงประภัสสร   สวัดครบุรี
12. เด็กหญิงพรไพลิน   ผิวนวน
13. เด็กหญิงพิมพ์ดามา   สังตะคุ
14. เด็กชายพิรศุษม์   ยุบัวภา
15. เด็กหญิงวณิชชา   ลาสา
16. นางสาววลีสุข   แทนพรมราช
17. เด็กหญิงสุธิดา   ลักษณะพรมราช
18. เด็กชายสุภนิช   เรื่องชาญ
19. นางสาวอมรรัตน์  เหงขุนทด
20. นางสาวอรวรรณ   อุดทา
21. เด็กชายเอกวัฒน์ชัย   แทนสระน้อย
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
523 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  นาแพง
2. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
3. นายปภังกร  มูลจันทร์
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผลประทีปสุริยา
5. เด็กหญิงสิรพร  จงกล
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยสิทธิ์
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นายทรงพล  สายแวว
3. นายเอกรัฐ  ดมใหม่
 
524 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงกลาง
2. เด็กชายจิรวัฒน์  คงมิ่ง
3. เด็กชายรติกร  เพชรตะกั่ว
4. เด็กชายรัฐภูมิ  คงมิ่ง
5. เด็กหญิงอุษนีย์  ชูเกาะ
6. เด็กหญิงเบญจพร  ไชยมงคล
 
1. นายสิขรินทร์   ผินกลาง
2. นายนฤเบศ  ขันชา
3. นายอุเทน  โขรสันเที่ยะ
 
525 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 1. เด็กชายฐิติวุฒน์  คำโพนงาม
2. เด็กชายธีรภัทร  ด้วงพลับ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ไทยจังหรีด
4. เด็กชายวทัญญู  แซ่ตั้ง
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ปืนกระโทก
6. เด็กชายอภิรักษ์  รัตนธรินทร์
 
1. นายชลาพล  ลาภมาก
2. นายกฤษฎ์  เต่พิมาย
3. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
526 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายคเณศ  กลิ่นศรีสุข
2. เด็กชายบารมี  กว้างไธสง
3. เด็กชายสหรัช  ปัญญานันทศิริกุล
4. เด็กหญิงสิรินทรา  คนตะขบ
5. เด็กชายสุทธิพร  รัตนศิริภักดี
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สิทธิบุตร
 
1. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
2. นายนฤทธิ์  เกียรติโชคสกุล
 
527 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายคณาธิป  เล็กสุรินทร์
2. เด็กชายฉัฐสนัย  แผนจันทึก
3. เด็กชายธนากร  ไลนอก
4. เด็กชายธีรวุฒิ  กือสันเทียะ
5. เด็กหญิงวิภาดา  พึงขุนทด
6. เด็กชายอนุชา  ปุยละเทิม
 
1. นายเขมมังกร  ศรีสุระ
2. นายภาณุวัฒน์  เกิดโชติ
3. นายวิวัฒน์  ทิพย์ขัน
 
528 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐภพ  ครูโครกกรวด
2. นายธนดล  สีเหลา
3. เด็กชายธีรภัทร  เจิมขุนทด
4. เด็กหญิงวิศรุตา  สิงหแสนยาพงษ์
5. นายอังศนันท์  ศรีวิชา
 
1. นายชโลธร  เทพสันทัด
 
529 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒนา   จำปาบุญ
2. เด็กชายศตพรรษ  ใจเคย
3. เด็กชายสุรัตน์  จริยวัฒนสุข
4. เด็กชายอัครพล  รุ่งพิมาย
5. เด็กชายเขตสยาม  สรรพกรรัมย์
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
2. นายชโยดม  ประภาสโนบล
3. นายวันเฉลิม  สุวรรณวงค์
 
530 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายขวัญชัย  ชนะ
2. นายธีรพงค์  ศรีกระโทก
3. นายธีระพัฒน์  จันทศร
4. นางสาวนงนภัส  ชัยรัตนพิพัฒน์
5. นางสาวพรรณภัสษา  พับขุนทด
6. นายเจษฎาภรณ์  งันขุนทด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด
2. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
3. นางสาวพรรณนิภา  ศาสตร์สูงเนิน
 
531 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.125 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นายธนพล  อวยสวัสดิ์
2. นายปิยะพงษ์  แซ่ล้อ
3. นายสรวิศ  บุญประสิทธิ์
4. นายเจษฎาพงษ์  สิงห์กำพล
5. นายเมธาวี  ตากิ่มนอก
 
1. นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน
2. นางสาวอารยา  ชนสูงเนิน
3. นางสาวสุธาสินี  วัฒนานุสิทธิ์
 
532 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ปานสูงเนิน
2. นายภัคพงษ์  เครือผือ
3. นายสหรัฐ  ทบพักตร์
4. นายสหรัถ  ลิมปนเวทย์สกุล
5. นางสาวสุธิดา  มะธิมาปะเข
6. นายอภิสิทธิ์  เวียนนอก
 
1. นายณัชพล  ชัยมีแรง
2. นายเจษฎา  หมั่นพยายาม
3. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
 
533 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายชยพล  ไชยมาตร
2. เด็กชายนนท์ปวิช  ปานนอก
3. นางสาวพรรณิษา  ศรีสัตยานุกูล
4. นายรัฐพงษ์   เพชรวงษ์
5. เด็กชายวรุฒิ  แพนไธสงค์
6. นายอนุชา  ทองดีนอก
 
1. นายนฤเบศ  ขันชา
2. นายสิขรินทร์   ผินกลาง
3. นายอุเทน  โขรสันเที่ยะ
 
534 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกนิษฐา  ทองกรวด
2. นายจิรวัฒน์  หลอดคำ
3. นายชยพล  ปร๋อกระโทก
4. นางสาวนัฐชรี  สุหร่าย
5. นายพีรณัฐ  เล้าประเสริฐ
6. นายภูวสิษฏ์  ริมสีม่วง
 
1. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
2. นายนฤทธิ์  เกียรติโชคสกุล
 
535 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายณัฐวัฒน์   รุมสำโรง
2. นายพศวัต   ศิริรวง
3. นายภคินทร์   นิธิทรัพย์
4. นายรุ่งชัย   รมยาคม
5. นายวัชรชัย   น้อยหนองสรวง
6. นายวิชรวิทย์   พันธ์สระน้อย
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
536 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  พวงนอก
2. นายจตุพล  ปิดตาธะสา
3. นายจตุมงคล  แพงสวัสดิ์
4. นายจักรกฤษ  มุ่งใกล้กลาง
5. นายณัชพล  เพศคำ
6. นายณัฐวุฒิ  หร่ายพิมาย
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
537 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นางสาวกัญญาลักษ์  พัวลี
2. นางสาวกิตติกา  สมเพชร
3. นายกิตติศักดิ์  จั่นเพชร
4. นายกิตอัมรินทร์  รอดวินิจ
5. เด็กชายจุลจักร  ศรีศุภรัตน์
6. นางสาวชวิศา  ปาทะนะ
7. นางสาวณัฐนันท์  สมพานนอก
8. นายณัฐพร  อาจอาษา
9. เด็กหญิงธนิตา  โพยนอก
10. นายธวัชชัย  ทองพูน
11. นางสาวธัญพร  โสภาไฮ
12. เด็กหญิงนันทิกานต์  เหล็กค้าน
13. เด็กหญิงนิรมล  จันทะนนท์
14. เด็กชายนิิติพงษ์  เรืองจันทร์
15. เด็กชายปัญจพล  สุทธิสน
16. นายปิยวัฒน์  โคตรสมบัติ
17. เด็กหญิงพัชรินทร์  สารภี
18. เด็กชายพิชัย  ทุมนานอก
19. นายมงคล  ศิริสุนทร
20. นางสาวมาตา  พันธุมาศ
21. นางสาวรมิดา  จิตสม
22. นางสาวรัตนาภรณ์  มีโพธิ์กลาง
23. นายวันชาติ  ศรีพลรส
24. นางสาววิภาวนี  จิตรนอก
25. นายวุฒิพงษ์  กล้าหาญ
26. เด็กชายศรานุวัติ  ศรีอุดม
27. เด็กชายศิริสุข  จันทมนตรี
28. นายสิทธิเดช  ดวงจิตร
29. เด็กหญิงสิริยากร  ผลบูรณ์
30. เด็กหญิงสิริยากร  กสิผล
31. นายสุขุมพันธ์  พรมวงษา
32. นางสาวสุภาวรรณ  ทุ่งไธสง
33. เด็กชายสุรยุทธ  ประสาทนอก
34. นายอนันดา  พันธุ์ควณิชย์
35. นางสาวอักษรสวรรค์  นนตานอก
36. เด็กหญิงอุษณีย์  ทับวิเศษ
37. นางสาวเนตรนภา  กังขรนอก
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ  บุญยะมาลิก
2. นางสาวศุภมาส  ภูมูล
3. นายกฤษณ์  กาคำผุย
4. นายธีรภัทร์  ศิริกุล
5. นายณัฐพรรณ์  สุดาชาติ
6. นางสาวขนิษฐา  จันทมนตรี
7. นางสาวพรทิพา  แหวนเงิน
8. นายวรายุทธ  ห่วงประโคน
 
538 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกนกวรรณ  ฉิมกลาง
2. นางสาวกฤติยานี  ศรีนอก
3. นางสาวครีมา  นาราษฎร์
4. นายจิรวัฒน์  คงมิ่ง
5. นายฉัตรดนัย  บัวสำราญ
6. นายชนะพงศ์   อินทร์เอี่ยม
7. นางสาวชมพูนุช  ศรีผา
8. นายชยพล  ไชยมาตร์
9. นายชัยวัฒน์  บรรดาศักดิ์
10. เด็กหญิงทัตราพร  ชินวงค์
11. นางสาวธิญาดา  ไชยจันลา
12. นายธีรศักดิ์  ชัชวาลย์วงศ์
13. นายนนท์ปวิช  ปานนอก
14. นางสาวนภาพร  สมศรี
15. เด็กหญิงนริศศา  เขียวอ่อน
16. นางสาวนวลอนงค์  ชาญนอก
17. นายนัฐวุฒิ  บุญทา
18. นายบรรลุ  จันทร์สา
19. นางสาวพรรณิษา  ศรีสัตยานุกูล
20. เด็กหญิงพลอยอำไพ  เรืองเรื่อ
21. นางสาวพิมพ์รภัทร  พงศ์สุวรรณ
22. นางสาวพิมพ์วิภา  ป้องสนาม
23. นายพีรภัทร์  ลาภสมบูรณ์
24. เด็กชายรติกร  เพชรตะกั่ว
25. นายรัฐพงษ์   เพชรวงษ์
26. เด็กชายรัฐภูมิ  คงมิ่ง
27. เด็กชายวงศกร  ชาญนอก
28. นายวชิรวิทย์  ทองสิทธิ์
29. นายวรุฒ  แพนไธสงค์
30. นางสาววารีรัตน์  ผินกลาง
31. นางสาววิลาวัณย์  ชาญนอก
32. นางสาววิไลลักษณ์  ผินกลาง
33. นางสาวสุนิศา   รอดวินิจ
34. นายอนุชา  ทองดีนอก
35. เด็กหญิงอรอนงค์  ประจง
36. เด็กหญิงอุษนีย์  ชูเกาะ
37. นางสาวเกวรินทร์  เบ้ามะโน
38. เด็กหญิงเขมิกา  จอมศรี
39. เด็กหญิงเบญจพร  ไชยมงคล
40. นางสาวไพลิน  นาดี
 
1. นายสิขรินทร์   ผินกลาง
2. นายนฤเบศ  ขันชา
3. นายณกุล  เนาว์ช้าง
4. นางภัทรกุล  จิตติพัทธ์
5. นายวันชัย  คชเรนทร์
6. นายสาธิต  ขอแต้มกลาง
7. นายพิชิต  บุ้งกระโทก
8. นายปิยาภรณ์  ทักษิณ
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวกันฐยา  กลิ่นขจร
2. นางสาวกีรติกาญจน์  ภูจันทึก
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  เลือดขุนทด
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  เทียนชัยมงคล
5. นางสาวจิติมา  วรรณศรี
6. เด็กหญิงชลนิกา  ประทุมวงศ์
7. นางสาวชวิตาภรณ์  ก้านขุนทด
8. เด็กหญิงดุสิตา  ชาญนอก
9. เด็กหญิงธนพร  ชาญสูงเนิน
10. นายธนพล  เกียนโคกกรวด
11. นายธนโชติ  อินทมาตย์
12. นางสาวนริศรา  สำนักโนน
13. เด็กหญิงนลินนิภา  สมตุล
14. เด็กหญิงนิศารัตน์  ชุบขุนทด
15. นางสาวบุญญรัตน์  ศิริพงศ์
16. นางสาวบุษยารัตน์  ถาวรกาย
17. นายปกรณ์  นัยวิกูล
18. เด็กหญิงปรมาภรณ์  สุขจิตต์
19. เด็กหญิงปัญทิตา  สินทะรมย์
20. เด็กหญิงปาริสา  เชื้อชาติ
21. เด็กชายพชรดนย์  แสงแก้ว
22. เด็กหญิงพรหมพร  แฟสันเทียะ
23. นางสาวพัชชา  วิไดสูงเนิน
24. นายพิทักษ์  ละอองแก้ว
25. นางสาวพิมพ์ชนก  อินทะสอน
26. เด็กหญิงภัทรวดี  สินทะรมย์
27. เด็กหญิงภัทราภา  เจิมขุนทด
28. นายภานุเดช  พัฒนะแสง
29. นางสาวมาริสา  สงค์โพธิ์กลาง
30. นางสาวศุภิสรา  ฟุ้งทศธรรม
31. นางสาวสรชา  บุญนิธิ
32. เด็กชายสืบสกุล  เพ็ชรจะบก
33. เด็กหญิงสุณัฎฐา  เสาวพันธ์
34. นางสาวสุธาทิพย์  กรีชาลี
35. เด็กชายอาโย  ชูหมื่นไวย์
36. เด็กหญิงเกวลิน  บุญรัชนิกร
37. นางสาวเก็จมณี  อวนศรี
38. นางสาวเบญจมาพร  ยานเจริญ
39. นางสาวโพธิดา  มาเทศ
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาตื  แห้งขุนทด
3. นายเจนณรงค์   บัตรสูงเนิน
4. นางสาวปัญญาพร   เทศสูงเนิน
5. นายฐิติภัทร  ชมกลาง
6. นายณัฐวุฒิ  อินจะบก
7. นายสุรัช  พจน์ฉิมพลี
 
540 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายกีรติ  ใจกันธิยะ
2. นายก้องภพ  แก้วกาหนัน
3. นางสาวจรรยพร  โต๊ะสูงเนิน
4. นายจิรวัฒน์  จันทะดี
5. เด็กชายชาคริต  กองสูงเนิน
6. นายดัสกร  ขิขุนทด
7. นายตรีภพ  ขุนวิเศษ
8. นายทินกร  เมียกขุนทด
9. นายธนภัทร  ดีพิมาย
10. นายธนวัฒน์  จิ๋วขุนทด
11. นางสาวธิดารัตน์  สีคำ
12. นายนัฐพล  ดีสันเทียะ
13. นางสาวนิยดา  ฝึกดอนวัง
14. นางสาวปนัดดา  ตอนสันเทียะ
15. นายปิยวัฒน์  สายจันทร์
16. นางสาวปิยะลักษณ์  กินขุนทด
17. เด็กชายปิยะศักดิ์  สายทอง
18. นายพลวัฒน์  ชาจันทึก
19. นางสาวพิมพิลา  หมื่นขุนทด
20. นางสาวภัณทิรา  จันทร์รอด
21. นางสาวภาสินี  เมฆขุนทด
22. นางสาวมินยดา  แมดขุนทด
23. นางสาวรัชฎาพร  ชอบเย็น
24. เด็กชายรุ่งโรจน์  ภากล้า
25. นางสาววรรณวิภา  มืมขุนทด
26. นางสาววิลาสินี  ปอสูงเนิน
27. นายวุฒิการณ์  บางขุนทด
28. นายศุภโชค  พันธ์สูงเนิน
29. นางสาวสมหทัย  ไทยใหญ่
30. นางสาวสุธาสินี  ปอสูงเนิน
31. นายสุรศักดิ์  พรมขุนทด
32. นายสุรสิทธิ์  ขีดกลาง
33. นางสาวอภิญญา  รอบรู้สวัสดิกุล
34. นางสาวอรทัย  โต๊ะรัมย์
35. นางสาวอรวรรณ  ซ้อนจันทึก
36. นางสาวอริศรา  จิตรสงัด
37. นายอัครชัย  เหิมขุนทด
38. นายโชคทวี  อาจสันเทียะ
39. นายไตรรัตน์  ไพจิตร
 
1. นายธนัทถ์  สมบัติสิน
2. นางสาวรัตติกร  เสมสูงเนิน
3. นางสาวขนิษฐา  แพบขุนทด
4. นายวีระพล  กุลกลางดอน
5. นางสาวชลธิชา  เจริญรัมย์
 
541 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวกนกวรรณ   ณะศิริ
2. เด็กหญิงกัญญาวัฒนา   ปะนะตุพา
3. นางสาวกุลสินี   บุญประสาน
4. นางสาวจันทิมา   สุดกระโทก
5. เด็กหญิงจันทิมา   มนัสพรหม
6. นางสาวจีรนันท์   ชอบพรมราช
7. เด็กหญิงฉัตรรวี   ปราบภัย
8. นางสาวชลธิชา   นรินทร์
9. เด็กหญิงชลธิชา   สมศิริ
10. นายชาญวิทย์   ริมสำโรง
11. นางสาวณัฐกานต์   สุเมธานนท์
12. นายตะวัน   เลิศสระน้อย
13. นายทรงศักดิ์   สุขตะคุ
14. เด็กชายทินภัทร   กลิ่นสูงเนิน
15. เด็กชายธนธัช   ซุยโพธิ์น้อย
16. เด็กชายธนภัทร   ฝอยทอง
17. เด็กหญิงธนัญญา   วาวิทย์
18. นายธนากร   สินธุวงษานนท์
19. เด็กหญิงธัญชนก   มีกุดเวียน
20. นายธีรภัทร์   สายเพชรแสง
21. เด็กหญิงธีระธิดา   ดุลไธสง
22. เด็กหญิงนพวรรณ   พึ่งโคกสูง
23. นางสาวนรกมล   แสนฉิมพลี
24. เด็กชายปฏิภาณ   มินดอน
25. เด็กหญิงปริศนา   แผลงจันทึก
26. เด็กชายปิยวัฒน์   สะเดิงดอน
27. เด็กชายภาวิต   เชยสระน้อย
28. นางสาวภิชชาพร   หอมขุนทด
29. เด็กชายมาริช   ยุพดี
30. นายรุ่งชัย   รมยาคม
31. นายวายุ   กายเมืองปัก
32. เด็กชายสิทธิพร   กันตะบุตร
33. นายอดิสร   แดงดอน
34. เด็กหญิงอธิชารัตน์   ช่องกิ่ง
35. นายอภิชัย   ชูทอง
36. เด็กชายอัครเดช   ดีสูงเนิน
37. นายอาทิตย์   โชสระน้อย
38. เด็กหญิงอาริสา   จัดพรมราช
39. เด็กหญิงเจนจิรา   เอี่ยมจิตร
40. นางสาวเอื้อมพร   มาอยู่
 
1. นายนิรมิตร   ดวดกระโทก
2. นายไพฑูรย์   โนนสูงเนิน
3. นางสาวจุฑาพร   วัชรวิทยานนท์
4. นายกฤษฎา   กองสวรรค์
5. นายมานะ   พิณจะโปะ
6. นายเกียรติศักดิ์   นะธี
7. นางสาวพรธิวา   วงษ์สอาด
8. นายฐนปพัฒน์   เครื่องกลาง
 
542 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  พุ่มสบาย
2. นางสาวกัณภิรมย์  ร่มเย็น
3. เด็กหญิงกุลรดา  ศรีเพ็ชร
4. นายจักรกฤษณ์  กุลกลาง
5. นางสาวจิรวรรณ  แก้วจอหอ
6. นางสาวจุฑามณี  อุ่นจิตร
7. นางสาวณัฐพร  ศรีระบุตร
8. นายณัฐพล  ลือนา
9. นายณัฐพล  สุกแก้ว
10. นางสาวทิพเกษร  อรุณศักดิ์
11. เด็กชายธนากร  สุดแสง
12. นางสาวธีมาพร  ชุมปักษ์
13. เด็กชายนันทวัฒน์  นาแพง
14. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
15. เด็กหญิงปนัดดา  เข้าพิมาย
16. เด็กหญิงพรพิมล  เข็มค้า
17. เด็กหญิงพรพิรุณ  สินค้า
18. นายพัฒนพงษ์  พิทักษ์
19. นายพิพัฒน์  ทองนำ
20. นางสาวพิมพ์เมธาวี  ดวงจิต
21. นายพีร์นิธิ   ลำเลียง
22. นายภัณฑบดี  แซ่แต้
23. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผลประทีปสุริยา
24. เด็กชายภาคิน   คำภู
25. นางสาวลักษมีกานต์  มองพิมาย
26. นางสาววลัยพร  อุดมบุญ
27. นางสาววิลาสินี  แหลมหลาว
28. นางสาวศรัณยพร  แขมพิมาย
29. นางสาวสมฤทัย  แคสันเทียะ
30. เด็กชายสรวิช  แจ้งไพร
31. นายสหรัฐ  บุญนอก
32. เด็กหญิงสิรพร  จงกล
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยสิทธิ์
34. นางสาวสุดารัตน์  อาจปรุ
35. นางสาวสุภาภรณ์  ตามจนา
36. นางสาวสุภาวดี  มนตรีปฐม
37. นายอภิวัฒน์  สมัครค้า
38. นางสาวอาทิตญา  นาเท
39. เด็กหญิงอาภัสรา  พิลาคำ
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นางวิไลพร  จงกล
3. นางสมบูรณ์  หอยมุกข์
4. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
5. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
6. จ.ส.อ.ทวี  ทนาวร
7. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
8. นายทรงพล  สายแวว
 
543 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. นายจักรรัตน์  ยิ้มกระโทก
2. นายชานนท์  ผลกลาง
3. นางสาวณัฐณิชา  แดงนา
4. นายทวีพร  ขุนอินทร์
5. นายธนดล  หารกิ่ง
6. นายธรณ์เทพ  ทิทพ์โสภณ
7. นายธีรวุฒิ  ขะแมสันเทียะ
8. นายนราธิภัทร  แก่นสูงเนิน
9. นายนราวิทญ์  แจ่มทองหลาง
10. นางสาวนันทราวดี  เฉลานอก
11. นางสาวนันทิกา  แววโคกสูง
12. นางสาวประภัสสร  แรงสุข
13. นายปรเมษฐ  เหลาดี
14. เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจใหญ่
15. นางสาวปาริชาต  เนียมกลาง
16. เด็กหญิงพฤกษา  สามารถ
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขกล้า
18. เด็กชายพีรภาส  นาคตรัยมณีรัตน์
19. นายภัทรนิษฐ์  เจนตะคุ
20. เด็กชายรัชชานนท์  ซึมรัมย์
21. นางสาววราภรณ์  ปั้นศิริ
22. นางสาววรารมย์  จรูณพันธ์ุ
23. นายวัชรินทร์  อาจสูงเนิน
24. นางสาวศศิกานต์  ทรงผู้จิต
25. นายศักรินทร์  บัวกลาง
26. นางสาวศิรินันท์  หลอดโคกสูง
27. เด็กหญิงสรัญญา  แซ่จึง
28. เด็กหญิงสราสิณี  สินพลกรัง
29. นายสุทธิชัย  สมุทรโคดม
30. เด็กหญิงสุนันทา  อรรถเนตร์
31. เด็กหญิงสุพัชรา  จันทร์หมืนไวย
32. นางสาวหนึ่งเดียว  พยัฆโส
33. เด็กหญิงอภิษฎา  กวดสันเทียะ
34. นายอภิสิทธิ์  ไทยประสงค์
35. เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจชอบสันเทียะ
36. นายอวิรุทธิ์   สีคาม
37. เด็กหญิงอาริสา  เทียนสะอาด
38. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรประไพ
39. เด็กชายเรวัตร  โสดา
40. นายเอกราช  รุมฉิมพลี
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
2. นายปิยะพงษ์  พึ่งชัยภูมิ
3. นางสาววาสนา  แข็งรัมย์
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทศพรแอบเพร็ช
 
544 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกมลตา   ทองแก้ว
2. เด็กชายกัลยกร   พลอยครบุรี
3. เด็กชายกิตติพิชญ์   เคระนัน
4. เด็กชายครรชิตพล   ดุมกลาง
5. เด็กชายคิว   นามหลง
6. นางสาวจนิสตา   สินจันทึก
7. เด็กชายจิรายุ   ศรีสมุทร์
8. นางสาวจุฑารัตน์   ศรีศิริ
9. เด็กชายชญานนท์   อินทชัย
10. นางสาวชุติกาญจ์   สนิทกลาง
11. เด็กหญิงณัฐกุล   แค่มจันทึก
12. นางสาวณัฐพร   ปากหวาน
13. เด็กชายณัฐภัทร์   อาจหาญ
14. นายดนุพงษ์   แรมจะบก
15. เด็กหญิงดาลีวอน   จันทาลีไซ
16. นายธนกฤต   ประเสริฐสอน
17. นายธนกฤต   พิมพ์ปรุ
18. นางสาวธิยดา   ภมรพล
19. นายธีระภัทร   มานะกุล
20. เด็กชายพงษ์ไพโรจน์   ใจเสือ
21. นายพันแสน   รักษากูล
22. นายพีรัชชัย   แดงสูงเนิน
23. เด็กชายพุทธินันท์   สุปิติ
24. เด็กชายภควัต   ยอดจันทร์
25. เด็กชายภูวนาท   ยอดปืน
26. นางสาวรัฐยา   กำมาแสน
27. นายราชัณย์   พละโสม
28. เด็กชายวีรชาติ   จันบัวลา
29. นางสาวศศิธร   ขอยิ้มกลาง
30. เด็กชายศุภกานต์   บุญประเสริฐ
31. นางสาวสมฤทัย   ดวงจันทร์
32. นายสิทธิศักดิ์   เผยกลาง
33. เด็กชายสิรดนัย   รัตนนิสสัย
34. เด็กชายสุนทรียภาพ   มณีรัตน์
35. เด็กหญิงสุรัญชนา   โกเมนมนตรี
36. นางสาวสุรัสสา   พงษ์สว่าง
37. เด็กชายอรรคเดช   นกแก้ว
38. เด็กหญิงอรุโณทัย   โพสาวัง
39. นางสาวเพ็ญธิดา   เริงจิตร
 
1. นางสาวพัชรินทร์   สพฤกษ์
2. นายสมพงษ์   สิงแก้ว
3. นายนิรันดร์   ทองภักดี
4. นายไสว  ดลพิมาย
5. นายวิวรรธน์   เสารยะวิเศษณ์
6. นายสนิท  มณีรัตน์
 
545 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ควรรักษ์เจริญ
2. เด็กชายฆนาพงศ์  พืชพันธ์
3. นายจักรพงษ์  ไปนี้
4. เด็กหญิงจันทมาศ  จันทาเทศ
5. เด็กหญิงจิดาภา  เปรมปรี
6. นางสาวจีรนันท์  บรรเทิงใจ
7. เด็กหญิงชรินรัตน์  วงษ์แก้ว
8. เด็กหญิงชลลดา  เชื่อมกลาง
9. เด็กหญิงชาลิสา  พิมพ์กระโทก
10. นางสาวณัฐพร  จิวอติวัณณ์
11. เด็กหญิงต้นข้าว  วงจันทร์
12. เด็กหญิงธนพร  เรียบกระโทก
13. เด็กชายนพัฒน์  ปิตตังละพา
14. เด็กชายปิยะกร  พรครัง
15. เด็กหญิงพรชนก  นาบำรุง
16. เด็กหญิงภัทรนิชา  บุญประจง
17. เด็กหญิงภัทรวดี  ขอนขวา
18. เด็กชายยศพล  วงษ์สิทธิ์
19. เด็กชายยุทธสิทธิ์  คัดชาญ
20. เด็กหญิงรดา  พลีขันธ์
21. เด็กหญิงรวงข้าวฟ่าง  ทิพย์สันเทียะ
22. เด็กหญิงวรัชญา  เทียบโพธิ์
23. เด็กหญิงวัลลิภา  ศิริสุวรรณ
24. นางสาววิภาดา  เข็มทอง
25. นางสาววิลัยพร  บุญทูล
26. เด็กหญิงศิรินภา  อินอาจ
27. เด็กหญิงศิริวรรณ  คู่กระสัง
28. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ตุ่นขาวมะดัน
29. นางสาวสุจิตรา  คำแพง
30. เด็กหญิงสุจิตรา  ไกยวรรณ์
31. เด็กหญิงสุจิรา  มีคำ
32. เด็กหญิงสุชาดา  สุดสวาด
33. นางสาวสุภัทรา  เบ้าคำ
34. เด็กชายอนุชิต  สนิทนา
35. นายอนุชิต  กลิ่นจันทร์
36. เด็กหญิงอริสา  พรรณรงค์
37. นางสาวอลิตา  จันทร์นวล
38. เด็กหญิงอลิษา  แสนกุล
39. นายแทนคุณ  พะนิรัมย์
40. เด็กหญิงแพรวา  ชัยสิทธิ์
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
2. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
3. นางสาวพรทิพย์  วิชัด
4. นายรังสิโรจน์  ปาลวัฒน์
 
546 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายกิตติธัช  โคตรอินทร์
2. เด็กหญิงชนัญญา  ปูนกลาง
3. นายณัฐกานต์  แจ้งไพร
4. เด็กหญิงณัฐธันยา  ขันสาลี
5. นายณัฐพันธ์  ธูปกลาง
6. นายทวีชัย  นะรานอก
7. นายธนบดี  ดังกลาง
8. นายธราเทพ  ดังกลาง
9. นางสาวธาวิณี  เรียบสันเทียะ
10. เด็กชายบรรหาร  ทะวรรณกูล
11. นายปฏิพัทธ์  โหขุนทด
12. เด็กชายปวริศ   หืดสันเทียะ
13. เด็กหญิงปวีณา  เล่าฮะ
14. นางสาวปานเรขา  เพ่งพิศ
15. นางสาวปุญณิศา  ศรีโพธิ์
16. เด็กชายพงศธร  สีนวนนา
17. นายพิฆเนศวร์  โถสันเทียะ
18. เด็กชายพีรนัฐ  มุ่งแฝงกลาง
19. เด็กชายพีรพัฒน์  มุ่งแฝงกลาง
20. เด็กชายภูริภัทร  ชอบขยัน
21. นายมนตรี  มุ่งต่อกลาง
22. นายรชต  เศษโคกสูง
23. เด็กชายรพีวิทย์  บินสุขฤทธิ์
24. เด็กชายรหัสดี  คิรีนาคา
25. เด็กชายรัชชานนท์  พิมพ์กลาง
26. เด็กหญิงลลิตวดี  วงศ์สูงเนิน
27. นางสาววรรณภร  รอนใหม่
28. เด็กหญิงวรากร  ประสานวงศ์
29. นายวาทิตย์  มุ่งรายกลาง
30. นายศราวุฒิ  เชื้องวิสัย
31. นางสาวศุภรดา  มณีเนตร
32. เด็กชายสุภวิชญ์  ทุมกลาง
33. นางสาวอรดา  ฉิมพาลี
34. นางสาวอลิษา  ทองมูลชัย
35. นางสาวเจสสิก้าร์  ฝ่ายกลาง
36. เด็กชายโชติพงศ์  คลื่นกระโทก
37. นายโอม่าร์  ยศกลาง
38. นายไกรศร  รอดกลาง
 
1. นายสมัย  คงนันทะ
2. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
3. นายยุรนันท์  จรสายออ
4. นายอิทธิพล  ตรีรัตนกุลพร
5. นางอรพิน  คงนันทะ
6. นางปวีณา  จรสายออ
7. นายทรงยศ  คุณทะวงษ์
8. ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ  โพธิ์นอก
 
547 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกมลจิตร์  เกศคำขวา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  กมเมืองปัก
3. เด็กหญิงกษมา  จอกชัยภูมิ
4. นางสาวกัญญารัตน์  วัชรพงษ์
5. นางสาวกุลวดี  ศรีสุข
6. นางสาวขวัญลดา  ธงกระโทก
7. เด็กชายจักรพงศ์  โกสม
8. นางสาวจันจิรา  วงศ์บำราบ
9. เด็กหญิงจินดารัตน์  ถอยกระโทก
10. นางสาวชลธิชา  เนื่องทองหลาง
11. นายชาติชาย  ทนพุดซา
12. นางสาวณัฐณิชา  แจงกลาง
13. นางสาวณัฐวดี  สุ่มอินทร์
14. นางสาวณัฐสินี  บุญฉิม
15. นางสาวปนัสยา  เลียนอย่าง
16. นางสาวปริฉัตร   แดนสีแก้ว
17. นางสาวปัจมาพร  เต็มส้ม
18. นางสาวปิยะดา  หมายเครือกลาง
19. นายพีรภัทร  ุถั่วกระโทก
20. นายพีรวัส  เข็มทิศ
21. เด็กหญิงภัทธิรา  สีชุม
22. นางสาวภัทรวดี  ยารังษี
23. เด็กหญิงภัทรสุดา  ทองมาก
24. นายวรวุฒิ  ฉันงูเหลือม
25. นางสาววิลาสลักษณ์  รุ่งพิมาย
26. เด็กชายศตพรรษ  ใจเคย
27. นางสาวศศิธร  เศรฐศักดิ์อำพล
28. เด็กหญิงศิรินภา  ทองนอก
29. นางสาวศุภลักษณ์  ทิศกระโทก
30. นายสหรัฐ  เรียมริมมะดัน
31. นางสาวสุทธิดา  สมศรี
32. นางสาวสุธิมนต์  พันธ์วิลัย
33. นางสาวสุภาพร  หิ้วพิมาย
34. เด็กชายสุรัตน์  จริยวัฒนสุข
35. นางสาวสุรีรัตน์  ทิศกระโทก
36. นางสาวอนุตตรีย์  วิไธสง
37. เด็กหญิงอริศญา  คุ้มไพทูลย์
38. เด็กหญิงอรุชา  อุปวันดี
39. เด็กชายอัครพล  รุ่งพิมาย
40. เด็กชายเขตสยาม  สรรพกรรัมย์
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
2. นายชโยดม  ประภาสโนบล
3. นายวันเฉลิม  สุวรรณวงค์
4. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
5. นางสาวปางคณา  ชำนิประโคน
6. นายนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
7. นางกัลยวรรธ์  ย่ามกลาง
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายพงศธร  จันทร์ทรัพย์
 
1. นายเขมมังกร  ศรีสุระ
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  พระจงพันธ์
 
1. นายเจษฎา  หมั่นพยายาม
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายภาณุเดช  อินทร์สด
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายวรกร  สุขสุทธิ์
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายอรรคเดช   นกแก้ว
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
 
553 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายยศพัฒน์  สุมงคล
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
 
554 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายอนุชิต  สนิทนา
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
555 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายคมกริช  ทองสุข
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายณัฐพล  ลือนา
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. นายนคร  ทองมูล
 
1. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายวรุฒ  แพนไธสงค์
 
1. นายนฤเบศ  ขันชา
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายธวัชชัย  เมินกระโทก
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายอนุชิต  กลิ่นจันทร์
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายวีรวัฒน์  เทียนขุนทด
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงกมลรส  มาสิงห์
 
1. นายเขมมังกร  ศรีสุระ
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. นางสาวพิยดา  พรมภักดี
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ธุระสุข
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธา
 
1. นายขัตติยะ  สมบัติสิน
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์สาวัง
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงรัชดา  ฝอยกระโทก
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
568 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงฟ้าธิมา  พรหมวงษ์ซ้าย
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นางสาวศิริกานต์  แก้วเพชร
 
1. นายธัญนิรันดร์  บำรุงนา
 
570 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวพรรณภัสษา  พับขุนทด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด
 
571 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นางสาวกัญญาลักษ์  พั่วลี
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ   บุญยะมาลิก
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจุฑาพัชร  เก่งนอก
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวณัฐธภรณ์  บานเย็น
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวศิริภัสสร  จรรยาศิริ
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวภิชชาพร   หอมขุนทด
 
1. นายกฤษฎา   กองสวรรค์
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายธรรมธัช  พาขุนทด
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายพชรพล  เจียกกระโทก
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายวีรากร  สุขสุทธิ์
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายภัทรายุส  วิชัย
 
1. นายนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กชายภมรเทพ  สุดเต้
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายยศพัฒน์  สุมงคล
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กชายคุณาธิป  ขันทอง
 
1. นายนริศพันธุ์  วงศ์แก้ว
 
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายสหรัถ  วรรณะ
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
584 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. นายภัทรพล  โรมโคกสูง
 
1. นางศุภวารี  วีระนันท์
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายปารเมศ  โมทองศรี
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายอนุชิต  กลิ่นจันทร์
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
587 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายธวัชชัย  เมินกระโทก
 
1. สิบเอกสมเกียรติ  ดุริยศาสตร์
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายณัฏฐกิตติ์  ศรีจันทึก
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. นายพงศธร  บุษราผู้พึ่งธรรม
 
1. นายดนุชศาสตร์  ศรีพล
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปัญจมาพร  ยงทองหลาง
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงลลนา  อินณรงค์
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธา
 
1. นายขัตติยะ  สมบัติสิน
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงธีรนุช  บัวสำราญ
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ไวยพิธี
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงกลาง
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก  ขอผลกลาง
 
1. นางสุภาพิชญ์  ยุทธอาสา
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นางสาวภาวิณี  รักการดี
 
1. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวชลกานต์  แก้วอำนวยจิตร
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นางสาวชลธิชา  พินจันทึก
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวณัฐชยา  เก่งนอก
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาววีณา  อาสานอก
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาววาสนา  อ่อนไธสง
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวรินรดา  เจตน์นอก
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายธนพัฒน์  ภู่มาก
 
1. นางสาวณัฎฐานันตร์  ประธาน
 
605 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช 1. เด็กชายนันทภพ  รัตนวิชัย
 
1. นายชยุต  ธิมาชัย
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายศุภกิจ  ล้วนดี
 
1. นางสาวพรรณนิภา  ศาสตร์สูงเนิน
 
607 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายภูชิต  สีสม
 
1. นายพิเดช  ลาวัลย์
 
608 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายยศพัฒน์  สุมงคล
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
609 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นายสุทธิพงษ์  เดชจินดา
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
610 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. นายนคร  ทองมูล
 
1. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
 
611 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายบวร  แก้วขุนทด
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
612 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายวรุฒ  แพนไธสงค์
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
613 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายวิศรุต  สุริยะ
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
614 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นายพันธกานต์  พลายจันทร์
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
615 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนิต  มุ่งดี
 
1. นางสาวกฤษณ์ชญาภา  ประธาน
 
616 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จำปี
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
617 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เชษฐขุนทด
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
618 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธา
 
1. นางวัชรี  เทศนศิลป์
 
619 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
620 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. นางสาวณิชารีย์   รักษาสุวรรณ
 
1. นายภุมรินทร์  รอสูงเนิน
 
621 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงดิสรินทร์  ข้องนอก
 
1. นายปิยะวัฒน์  มงคลพงษ์
 
622 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นางสาววิภาดา  คำสิงห์
 
1. นายนิทัศน์  สายสังข์
 
623 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวธิติยา   พบเกาะ
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
624 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวญาตาวี  ศิลปะ
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
 
625 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นางสาวอภิชญา  ศรีกลาง
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
626 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเริง 1. นางสาวเนตรนภา  มนทชาติ
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
 
627 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวฉัตรชนา  ดวงกระโทก
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
628 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวณัฐชยา  สัมฤทธิ์นอก
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
 
629 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. เด็กชายปิยังกูร  งามทอง
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ   บุญยะมาลิก
 
630 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายศิลากรณ์  กุลสันเทียะ
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
631 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  รามศรี
 
1. นางศุภานัน  ตันกระโทก
 
632 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายยศพัฒน์  สุมงคล
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
 
633 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญบำเรอ
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
634 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กชายภาคิน  โยลัย
 
1. นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน
 
635 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กชายคุณาธิป  ขันทอง
 
1. นายนริศพันธุ์  วงศ์แก้ว
 
636 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายดนุสรณ์  หาญขุนทด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด
 
637 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายภัคพงษ์  เครือผือ
 
1. นายณัชพล  ชัยมีแรง
 
638 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายปฏิภาณ  บุญเชิด
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
639 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายสหรัถ  วรรณะ
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
640 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายวรุฒ  แพนไธสงค์
 
1. นายไพรัช  เชื้อประทุม
 
641 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นายวิษณุพงษ์  เผ่าเต็ม
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
642 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายธีรภัทร์   ประชากลาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
643 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงมณฑิตา  สวนสุวรรณ์
 
1. นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ
 
644 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
 
645 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปทุมพร  แก้วผ่อง
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
 
646 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
647 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  รัตนอุไร
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
648 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  จิรวงศ์วิชญ์
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
649 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  กรวดกระโทก
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
650 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวยอดญาดา   รัชนิพนธ์
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
651 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวอรดา  ฉิมพาลี
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ
 
652 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นางสาวอภิชญา  ศรีกลาง
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
653 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นางสาวอิศราพร  นิราราช
 
1. นายเอกฤทธิ์  แสงรัศมี
 
654 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวดาวประกาย  ต่ายกระโทก
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
655 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวณัฐชยา  สัมฤทธิ์นอก
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
 
656 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาววาสนา  อ่อนไธสง
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
657 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ขอบเมืองฮาม
2. เด็กชายกฤษฎา  อุ่นดีมะดัน
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บังกระโทก
4. เด็กชายทรงฤทธิ์  ภูคำศักดิ์
5. เด็กชายธนวัฒน์  ภักดีรัตนโชติ
6. เด็กหญิงธนัญชญา  จองกลาง
7. เด็กหญิงปัทมพร  พันผักแว่น
8. เด็กหญิงศศิรสา  วิวัฒนาการ
9. เด็กชายสุรเกียรติ  อุ่นวิเชียร
10. เด็กชายอนึ่งเพชร  เหล็กอยู่มะดัน
11. เด็กหญิงอารียา  จัตตุกุล
12. เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญสด
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
2. นายชโยดม  ประภาสโนบล
3. นายวันเฉลิม  สุวรรณวงค์
 
658 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิตา   ชินาการ
2. เด็กหญิงชาลิสา  พงศ์จรัสกวิน
3. เด็กหญิงณัฐชยา  วุฒิชัยวิลาศ
4. เด็กหญิงทศพร   เกิดแก้ว
5. เด็กหญิงบุญยวรีย์  พงษ์เจริญ
6. เด็กหญิงบุญยวีย์  พงษ์เจริญ
7. เด็กหญิงพรนัชชา  บอกสันเทียะ
8. เด็กหญิงภควรรณ  บุญเทียม
9. เด็กหญิงภัคจิรา  คงคารักษ์
10. เด็กหญิงสิรีธร  ทิพย์ทำมา
11. เด็กหญิงอัญรินทร์  พรศุภกิจไพศาล
12. เด็กหญิงเวธินี  กาญจนพวงศ์
 
1. นางสาวนาฏอนงค์   ประพิณ
2. นายอภิวุฒิ   มินาลัย
3. นางช่ออัญชัน  เครือศุภมาส
4. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
659 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กชายกิตติทัศน์   คงสมพงษ์
2. เด็กชายชนาธิป  ยั่งกลาง
3. นายชัยมงคล  ยาสาไชย
4. เด็กชายฐานพัฒน์  ปัญญาวัฒธนากุล
5. เด็กชายธันวา  เฉกแสงทอง
6. เด็กชายภานุวัตร   กุดนอก
7. เด็กชายภูวเดช   วงษ์นุช
8. เด็กชายมกรธวัชมิ์   เหลียงบำรุง
9. เด็กชายมนัสพงษ์   มีสมมนต์
10. เด็กชายรัชพล  พลเดชวิสัย
11. เด็กชายวรเชษฐ์   กองสกุล
12. เด็กชายสุรศักดิ์   บุญทุม
 
1. นายกายวัฒน์  สมวงษ์
2. นายณันฐสรณ์  บุญวัน
3. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
660 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขอแจ้งกลาง
2. เด็กหญิงคอร์เนเลีย  โบไดท
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุดมผล
4. เด็กชายธัชนันท์  ชูหนู
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญแต่ง
6. เด็กชายปภังกร  มูลจันทร์
7. เด็กชายปรัชญากร  ภักคีโพธิ์
8. เด็กหญิงพิชมญช์  แก้วระวัง
9. เด็กชายมั่นคง  พงษ์พิมาย
10. เด็กหญิงมาริณี  สุวรรณ์
11. เด็กหญิงสรัลชนา  พงษ์พิมาย
12. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วระวัง
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นางวิไลพร  จงกล
3. นายกฤษดา  ราชสีทา
4. นายเอกรัฐ  ดมใหม่
 
661 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุนทรสกุล
2. เด็กหญิงคีตภัทร  เกงขุนทด
3. เด็กชายณฐกร  อึ่งบำเหน็จ
4. เด็กหญิงบุญยาพร  รักษ์อยู่
5. เด็กชายภูริทัศน์  นามกิง
6. เด็กหญิงมนุชาธิป  เดือยขุนทด
7. เด็กชายแรบานา  อ้วนโพธิ์กลาง
8. เด็กชายไอดูมิยา  อ้วนโพธิ์กลาง
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
2. นายกฤษฎา  ชะยมชัย
3. นางอรัญ  ปิยปริญญา
4. นายเรวัตร  เหิดขุนทด
 
662 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกัลยารัตน์  ตันวรรณรักษ์
2. นางสาวกานต์มณี  เสถียรโกเศศ
3. นางสาวญานิศา  อาจสุวรรณ์
4. นางสาวธนาภา  แตงอ่อน
5. นางสาวบุษราภรณ์  คินาวงศ์สกุล
6. นางสาวปาณิสรา  อาจปรุ
7. นางสาวภัทรฉัตร  นาควิริยะพงศ์
8. นางสาวภัทรดา  แนวทองหลาง
9. นางสาวศศิวิมล  อาจปรุ
10. นางสาวสุธินันท์  มธุรัสสกุล
11. นางสาวสุวภัทร  มะสูงเนิน
12. นางสาวอธิชา  เสงี่ยมกลาง
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
2. นายอภิวุฒิ  มินาลัย
3. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
4. นางช่ออัญชัน  เครือศุภมาส
 
663 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นายชินวัตร  ดีสันเทียะ
2. นางสาวญาตาวี  ศิลปะ
3. นายธนากร  ภักดี
4. นางสาวพรนิภา  มุ่งโป่งกลาง
5. นางสาวพราวนภา  กำแพงดิน
6. นายภูวไนย  เจนหนองแวง
7. นายสหรัถ  เวกสันเทียะ
8. นางสาวอังคนา  เขียวหนู
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกนรินทร์  มุลม่อม
 
664 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวจิรวรรณ  แก้วจอหอ
2. นางสาวชลธิชา  สุนเจิม
3. นางสาวธัญณีย์  ธนะรุ่งเพชร
4. นางสาวธัญรัศม์  ธนะรุ่งเพชร
5. นางสาวประภาภรณ์  นิตย์เกาะ
6. นางสาววลัยพร  อุดมบุญ
7. นางสาววิลาสินี  แหลมหลาว
8. นางสาวศรัณยพร  แขมพิมาย
9. นางสาวสมฤทัย  แคสันเทียะ
10. นายสหรัฐ  บุญนอก
11. นางสาวสุภาวดี  มนตรีปฐม
12. นางสาวอาทิตญา  นาเท
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
3. นายกฤษดา  ราชสีทา
4. นายเอกรัฐ  ดมใหม่
 
665 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กหญิงกิตติญา  นวลมะเริง
2. เด็กหญิงจารุพร  ศรีเนตรกูล
3. เด็กหญิงจิรภัทร  สำราญดี
4. เด็กหญิงจิราพร  จรโคกกรวด
5. เด็กหญิงชันณิสา  นามพุดซา
6. เด็กหญิงญาณภัค  พินิจมนตรี
7. เด็กหญิงฐิตารีย์  กั๊กสูงเนิน
8. เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา  จัดหงษา
9. เด็กหญิงณัฏฐนิช  นาดี
10. เด็กชายณัฐดนัย  อ่วมในเมือง
11. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ศีลวรรณ์
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชี่ยวชาญ
13. เด็กชายดานุพร  พรมภีร์
14. เด็กชายทินภัทร  ชื่นชม
15. เด็กหญิงธัญชนก  บัวจันทร์
16. เด็กหญิงธัญท์นภัส  ขามเกาะ
17. เด็กหญิงนภกมล  ต้นทับไทย
18. เด็กชายพงศกร  พลายหมื่นไวย
19. เด็กชายพลพล  นาคา
20. เด็กชายพัทธพล  หนูเมือง
21. เด็กหญิงพิชญาภา  นามเนียม
22. เด็กหญิงฟ้าเอ็นดู  ซึมกลาง
23. เด็กชายภคนัน  รังษีวัฒนานนท์
24. เด็กหญิงภัทรธิดา  นพภักดี
25. เด็กหญิงภัทรวดี  คล้ายแท้
26. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร
27. เด็กหญิงรวิสรา  หลอดคำ
28. เด็กหญิงรักษิตา  พรหมทา
29. เด็กหญิงรัญชิดา  ก้อนในเมือง
30. เด็กหญิงศุวพิชฌา  พรมผัน
31. เด็กชายสรวิชญ์  เปไธสง
32. เด็กหญิงสิริคะนึง  มอญไหม
33. เด็กหญิงสุชาธินี  คุ้มวงษ์
34. เด็กหญิงสุชาวดี  มะลิทา
35. เด็กหญิงสโรชา  ชุ่มหมื่นไวย
36. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีหมื่นไวย
37. เด็กชายอรรถพล  จันทร์หมื่นไวย
38. เด็กหญิงอรอนงค์  คัทเนตร
39. เด็กหญิงแก้วอารีย์  จิตต์สาตา
40. เด็กหญิงไอริน  ศรีหมื่นไวย
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
2. นายมานะ  เอื้อเฟื้อ
3. นางวันเฉลิม  วังสำเภา
4. นางนริศรา  อินสูงเนิน
5. นายสมภพ  ชาญสูงเนิน
6. นางสมจิต  มุ่งกลาง
7. นางดวงกมล  เกิดทะเล
8. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
666 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. เด็กชายกานณรงค์  ใจดี
2. เด็กหญิงกิตติวรา  วรรณพงษ์
3. เด็กหญิงจริยา  เกิดทรัพย์
4. เด็กหญิงจอยรุจี  แก้วเรือง
5. เด็กชายจักรี  ประจิตร์
6. เด็กหญิงจันทกานต์  หาญสูงเนิน
7. เด็กชายชยณัฐ  ลพพื้น
8. เด็กชายณัฐวัตร  เทินสะเกษ
9. เด็กชายณัฐวิโรจน์  สิงห์พรม
10. เด็กหญิงตะวัน  แซ่ตัง
11. เด็กหญิงทยิดา  ไปไหน
12. เด็กหญิงธนพร  รักชาติ
13. เด็กหญิงธนภรณ์  เสนสกุล
14. เด็กหญิงปณิดา  ภูพันดุง
15. เด็กหญิงปณิตา  อินทร์กิ่ง
16. เด็กหญิงพรธิดา  พรมพันธ์ใจ
17. เด็กหญิงพัชรพร  บอกขุนทด
18. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วจันอัด
19. เด็กหญิงพิมพ์วิกา  แมมขุนทด
20. เด็กชายภานุพงษ์  ปอสูงเนิน
21. เด็กชายภูธเนศ  คงนาลึก
22. เด็กหญิงรจนา  เสาสิริ
23. เด็กชายรังสิมันตุ์  พุ่มจันทร์
24. เด็กหญิงวรัญญา  ผึ่งสูงเนิน
25. เด็กหญิงศศิธร  แตงสูงเนิน
26. เด็กหญิงสกาวเดือน  ทิพเนตร์
27. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์ชาติ
28. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แฟนพิมาย
29. เด็กชายสุริยา  ฝาชัยภูมิ
30. เด็กหญิงสุวรรณา  การสร้าง
31. เด็กหญิงหาดทราย  โกลนโคกกรวด
32. เด็กหญิงอนันตญา  หุ่มขุนทด
33. เด็กชายอนุพงศ์  บินขุนทด
34. เด็กชายอนุวัฒน์  กสิประกอบ
35. เด็กชายอริชย์  ชีวาจร
36. เด็กหญิงเกศรินทร์  ม่วงเรือน
37. เด็กชายเฉลิมชัย  พะลี
38. เด็กชายเตชสิทธิ์  ตระการวณิชยกุล
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประเสริฐจันทึก
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตาติย์
 
1. นายสกุลชาย  สุขเกษม
 
667 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกรนันท์  พยัคฆ์กุล
2. เด็กหญิงขวัญชนก  มนต์ช่วย
3. เด็กหญิงจีรสนันท์  นานอก
4. เด็กหญิงจุฬามณี  หมายเทียมกลาง
5. เด็กหญิงฐิติมา  คงดี
6. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คร่ำสุข
7. เด็กชายณัฐดนัย  หาญชนะ
8. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จงกล
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  รุ่งสันเทียะ
10. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ใบโพธิ์
11. เด็กหญิงธนพร  ดีจริง
12. เด็กชายธนากร  หมายส่องกลาง
13. เด็กหญิงธัญจิรา  ช่อบุญกลาง
14. เด็กหญิงธารารัตน์  สำราญ
15. เด็กชายบุญญฤทธิ์  เลียมรัตน์
16. เด็กชายปฐมทองทรรศ  รักขาว
17. เด็กหญิงปณิตา  พุ่มพฤกษา
18. เด็กหญิงปพิชญา  สำเร็จงาน
19. เด็กหญิงปานตะวัน  ชุ่มทองหลาง
20. เด็กหญิงพิมพ์ภร  กันทับ
21. เด็กหญิงยลลดา  แตบไธสง
22. เด็กหญิงรัชชานันท์  จี่พิมาย
23. เด็กหญิงลลิตา  สมนิยม
24. เด็กหญิงลำพู  แก้วกลาง
25. เด็กชายวุฒิชัย  ตามกระโทก
26. เด็กหญิงสวรส  ไกรนิตย์
27. เด็กหญิงสายทิพย์  แมดพิมาย
28. เด็กชายสิทธินนท์  สุขะเดชะ
29. เด็กหญิงสิริกร  อยู่สุข
30. เด็กชายสุทธิพงศ์  คุณาจารย์
31. เด็กหญิงสุพรรษา  ผินกลาง
32. เด็กหญิงอนงค์ลักณ์  เพชรตะกั่ว
33. เด็กหญิงอาภัสรา  พิลาคำ
34. เด็กหญิงเกวลิน  ฤทธิ์ปราสาท
35. เด็กชายเพชรพิษณุ  เซอร์เดอโกรส
36. เด็กชายเมธี  มีสุข
37. เด็กชายเศวตโชติ  มนกลาง
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นายกฤษดา  ราชสีทา
3. นายเอกรัฐ  ดมใหม่
4. นางวิไลพร  จงกล
5. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
6. นายธิรศิลป์  นิยมสุข
7. จ.ส.อ.ทวี  ทนาวร
8. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
 
668 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวกรพินธุ์  อินศรีเมือง
2. นางสาวกษมา  เที่ยงธรรม
3. นางสาวจารุพร  โนนทอง
4. นางสาวจารุวรรณ  บรรดิษฐ์วงศ์
5. นางสาวจินดามณี  ใจเป็น
6. นางสาวชนิดา  แก่นจันทร์
7. นางสาวชลิตา  วงศ์ษา
8. นายชัยรัตน์  ลาดแก้ว
9. นายดนุพล  หุ้มไธสง
10. นายทองสมุทร  ถึงนอก
11. นางสาวทิพย์เกษร  สุภาพร
12. นางสาวธัญญาภรณ์  สิมลา
13. นางสาวธัญญาภรณ์  โพธิ์สลิตร
14. นางสาวนนท์ธีญา  แก้วฝายนอก
15. นายบริรักษ์  สิงห์ทอง
16. นางสาวปาริชาติ  ป่าขมิ้น
17. นางสาวปาลิดา  เทียมมูล
18. นางสาวปุณยาพร  ทองพา
19. นางสาวพลอยชมพู  ฤกษ์สงเคราะห์
20. นายพิชิตชัย  ใยเทศ
21. นางสาวพีรดา  อุตส่าห์การ
22. นางสาวพุธธิดา  เทียมคำ
23. นายวัชรากรณ์  พลแสน
24. นางสาววัลลภา  ปักการะโต
25. นางสาววิรัชฏาภรณ์  ตลับไธสง
26. นายวิศวะ  ลาสุเล
27. นางสาวศศิวิมล  ชนะไธสง
28. นางสาวสวรรยา  หงษ์ทัพย์
29. นายสหรักษ์  ฤทธิยา
30. นายสัญญา  สาทร
31. นายสืบสกุล  สมศักดิ์
32. นายสุชาครีย์  ยอดชลูด
33. นางสาวสุณัฏฐา  มะรังศรี
34. นางสาวสุดารัตน์  มูลกลาง
35. นางสาวสุธาสินี  พริ้วไธสง
36. นางสาวสุรีพร  ละดาวัลย์
37. นายอัจฉริยะ  จิตทอง
38. นางสาวอารีญา  ชื่นชู
39. นางสาวเมทนี  พรมลา
40. นางสาวเหมือนฝัน  เกรียงกระโทก
 
1. นางสาวณัชชา  วรรณทะมาศ
2. นายนราธิป  คำศรี
 
669 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นางสาวจิราภรณ์  เตื่อยจันทึก
2. นางสาวณัฐริกา   บรรลุสันต์
3. นายณัฐวุฒิ  ทองดีนอก
4. นางสาวทยิดา   พยุงสันเทียะ
5. นายนพรัตน์  จันทร์เอี่ยม
6. นางสาวปนัดดา   บังพิมาย
7. นายปัญญาวุฒิ  กัญพงษ์
8. นางสาวพรพิมล   มูลสันเทียะ
9. นางสาวมนทิชา   โพธิ์นอก
10. นางสาวมนภรณ์  เดนจันทึก
11. นางสาวรัชนีกรณ์  เพลิดขุนทด
12. นางสาวรุ่งนภา  หอมมาลา
13. นางสาวลีลาวดี   จานนอก
14. นายศักดิ์สิทธิ์   นิลสนิท
15. นางสาวศิรินภา   อ่วมสันเทียะ
16. นายสมหมาย   แคบขุนทด
17. นางสาวสายทอง   เมฆขุนทด
18. นางสาวสิราพร   แสงนอก
19. นางสาวสิริกัญญา   เกตุศิริ
20. นางสาวสุพัตรา   ริมไธสง
 
1. นายสกุลชาย  สุขเกษม
 
670 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกนกภรณ์  วัตสันกรึก
2. นางสาวกมลชนก  ศรีสุข
3. นางสาวกฤติยาภรณ์  เพลินจันทึก
4. นางสาวกัลยพัชร  จ่ายจันทร์
5. นางสาวการุณย์  พลองพิมาย
6. นางสาวกิตติยาภรณ์  ถนัดไร่
7. นางสาวจิตรธิดา  สุดแสนยา
8. นายจีรศักดิ์  นาคร้าย
9. นางสาวณัฐกานต์  พูลขวัญ
10. นางสาวณัฐธิชา  เข็มพิมาย
11. นายณัฐพงศ์  อถมพรมราช
12. นายทิวัฒน์  อาจปรุ
13. นายนนทวัฒน์  ทองแดง
14. นางสาวนิภาพร  สมน้อย
15. นางสาวปภัสสร  อินทร์จอหอ
16. นายพงศธร  อ่ำกลาง
17. นางสาวพนิตสุภา  เลิศกมลสิน
18. นางสาวพรทิมา  สนิทชอบ
19. นางสาวพรพิมล  ชินกลาง
20. นายพัฒนพงษ์    พิทักษ์
21. นางสาวพีรพร  เพียงพิมาย
22. นางสาวภูศนิษา  ชมกลาง
23. นางสาวฤทัยชนก  ปานทองสุข
24. นายวงศกรณ์  ชุ่มฟักกิจ
25. นางสาววรัญญา  ถมกลาง
26. นางสาวศดานันท์  ช่างบุ
27. นางสาวศุภลักษณ์  ทองเหล็ก
28. นายสหรัฐ  บุญนอก
29. นายสหรัถ  วรรณะ
30. นางสาวสุดารัตน์  สุขบุญ
31. นางสาวสุพรรสา  ชาสำโรง
32. นายอภิวัฒน์  สุนทะวงศ์
33. นางสาวอัมพุชินี  ชัยฤทธิ์
34. นายอานันทภูมิ  ขานกระโทก
35. นางสาวอารยา  ถือความซื่อ
36. นายอิศรา  ศิลลา
37. นางสาวเกวลิน  โพธิ์ใหญ่
38. นางสาวเจนจิรา  รักษาวัด
39. นางสาวเบญจมาศ  บุญชำนิ
40. นางสาวเบญจมาศ  พลีดี
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
3. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
4. นางวิไลพร  จงกล
5. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
6. นายรขต  วรรณศิลปะ
7. นางสาวอำภา  บุตรทอง
8. จ.ส.อ.ทวี  ทนาวร
 
671 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกมลทิพย์  ปูคะภาค
2. นางสาวกรชนก  สุภาพ
3. นางสาวจุฑารัตน์  เตยกระโทก
4. นางสาวณัฐกมล  ภัทรสว่างภพ
5. นางสาวณิชาพร  ขันทองคำ
6. นางสาวดวงพร  จันลิ้ม
7. นางสาวทิฆัมพร  ดงกระโทก
8. นายธนสิทธิ์  นีสันเทียะ
9. นายธนัช  เบญจลาภสุนทร
10. นางสาวธัญญารัตน์  ฉาไธสง
11. นางสาวธีรนาฎ  จงกลกลาง
12. นายธีรวัฒน์  นิตย์ใหม่
13. นางสาวนิ่มอนงค์  สนิทกลาง
14. นางสาวบุษกร  จันขุน
15. นายปฏิภาณ  ชวาลา
16. นายปณิธาน  อินทรพาณิชย์
17. นางสาวปรมาภรณ์  ณ ราชสีมา
18. นายปรวัฒน์  ณ ราชสีมา
19. นางสาวปาริชาต  นามมะณี
20. นางสาวปิยฉัตร  สถิรเรืองสิน
21. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ถาวรจันทร์
22. นายพิสิษฐ์  อัครพสิษฐ์
23. นางสาวภัทรดา  ใคร่กระโทก
24. นางสาวภัทรวรรณ  เถาว์ชาลี
25. นางสาวมนัสนันท์  ทวีเดช
26. นางสาวมยุรฉัตร  ชุดทะเล
27. นางสาวมัชฌิกาญจณ์  ดวงจันทร์
28. นางสาวยุวดี  ชิ้นจอหอ
29. นายระวิ  ลือพงศ์พัฒนะ
30. นางสาววรรณภรณ์  จิวระโมไนย์กุล
31. นางสาววรรณษา  ทองสี
32. นางสาววัจนารัตน์  ปลั่งกลาง
33. นายวุฒินันท์  ศรีนาค
34. นายสิทธิศักดิ์  ขำเกษม
35. นางสาวสุปรียา  คงบุญวาท
36. นายอติวัณณ์  ชำนาญมะเริง
37. นางสาวอาทิตยา  สุขกำเนิด
38. นางสาวเกตน์นิภา  กลสรร
39. นายเทพฤทธิ์  คชาไพร
40. นางสาวเบญญาภา  บวชกระโทก
 
1. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
2. นายนฤทธิ์  เกียรติโชคสกุล
3. นางปรานอม  สุขสมบูรณ์
4. นายกัมปนาท  โพธิ์ชูชัชวาล
 
672 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายกันตพงศ์  มุ่งมงคล
2. เด็กหญิงกุลธิญา  สวมขุนทด
3. เด็กชายจักรพงษ์  โมงขุนทด
4. เด็กหญิงญาณิศา  ทวีสุข
5. เด็กชายทัพพสาร  พิมสา
6. เด็กชายธิเบศ  เดินสันเทียะ
7. เด็กชายสถาพร  หวิงปัด
8. เด็กหญิงสาวิตรี  โสกขุนทด
9. เด็กหญิงอรพิณ  ชอบเรียบร้อย
10. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  บุญเจิม
 
1. นายเรวัตร  เหิดขุนทด
2. นางสาววิมลสิริ  เกณขุนทด
3. นางสาวทัศวรรณ  นุสีอัน
 
673 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตั้งชาติ
2. เด็กหญิงชลดา  สุขปานกลาง
3. เด็กชายธนบดี  วงศ์สุดา
4. เด็กชายธารี  ตุ่นกระโทก
5. เด็กชายนิวัฒน์  จำลองมุข
6. เด็กหญิงบงกช  ขุราศี
7. เด็กชายภานุภณ  มีโพธิ์กลาง
8. เด็กหญิงรัฐธิดา  ชมดอน
9. เด็กชายวริศรา  ริ้วทอง
10. เด็กหญิงสตรีรัตน์  พงสะเดา
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
2. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
3. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ
 
674 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงกัลยาภัสธ์  วงศ์วสุรัตน์
2. เด็กชายธีระยุทธ  จงพึ่งกลาง
3. เด็กชายประกาศิต  อ่อนธรรม
4. เด็กหญิงปาริชาติ  หาญบุรุษ
5. เด็กหญิงพรฐิตา  สีชัยวาลย์
6. เด็กชายวรเมธ  สุวรรณชนา
7. เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  พืชพันธ์
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พุ่มสบาย
 
1. นางสาวพรทิพย์  วิชัด
 
675 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ลุ่มนอก
2. นางสาวชุติมา  ประชากลาง
3. เด็กหญิงณพชร  มั่นวาจา
4. เด็กหญิงตติยา  บ่อกลาง
5. เด็กหญิงธัญวรรณ  จันทร์สา
6. นายธีระศักดิ์  เดชพลกรัง
7. นายนิรุต  ขอมอบกลาง
8. เด็กชายภานุวัฒน์  ปะริวันตา
9. เด็กชายสรวิชญ์  ฝอฝน
10. เด็กชายสิรดนัย  บัวโรย
 
1. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
2. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
3. นายณกุล  เนาว์ช้าง
 
676 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  พิมพ์จันทร์
2. เด็กชายจารุภัฏฐ์  บุญส่งค์
3. เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ญสุข
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  แป้นพุดซา
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูชีวา
6. เด็กชายปฏิภาณ  ลับสาร
7. เด็กชายปณิธาน  หาญชนะ
8. เด็กชายปิยวัฒน์  ก้านพิมาย
9. เด็กชายอนุชา  คำวงษ์
10. เด็กหญิงเลิศกัญญา  แพไธสง
 
1. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
2. นายปองวิชญ์   ศรีพิริยกุล
3. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
 
677 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงฐิดาภา  แต่งสง่า
2. เด็กหญิงณัฐชา  กระจ่างโพธิ์
3. เด็กชายทักษิณ  พวงกระโทก
4. เด็กหญิงนภัสสร  หม่อนกระโทก
5. เด็กชายพิชญะ  ก่ำกระโทก
6. เด็กชายภัคภาณุ  ชื่นบุปผา
7. เด็กชายวีรภาพ  น้อมกระโทก
8. เด็กหญิงศรัญญา  ต่อกระโทก
9. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองเลือม
10. เด็กหญิงเทียอาน่า  ป้อมภา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คงนอก
2. นางศุจินันท์  ฉลาด
 
678 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกนกวรรณ  สอนกระโทก
2. นางสาวจิรนันท์  สีมมา
3. นางสาวณัฐธยานันท์  คงช่วยชาติ
4. นายตะวัน  นุโยก
5. นางสาวธนวรรณ  เตรียมมะเริง
6. นายธีรเมธ  มุ่งเจียกกลาง
7. นายวทัญญู  ปิ่นน้อย
8. นางสาวสุธางศุ์รัตน์  ศิริวัฒน์
9. นางสาวเมธาสิทธฺ์  ยอดทองหลาง
10. นายโชคทวี  พ่วงชาวนา
 
1. นายนิยม  พื้นทะเล
2. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
3. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ
 
679 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกรรณิการ์  ถินกลาง
2. นางสาวกัลยาภรณ์  จีนกลาง
3. นางสาวกิตติยา  ศรีนอก
4. นายขวัญชัย  ทองเพิ่ม
5. นายจิรานุวัฒน์   ปะระทัง
6. นายธนากร  พงษ์เพชร
7. นางสาวธิดามาศ  ศรีนอก
8. นายธีรวัฒน์  เสียดกำมัง
9. นางสาววรัญญา  กนกพรพรรณ
10. นายเจษฎา  ลื่นกลาง
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
3. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
 
680 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 1. นางสาวกฤษณ์ธิดา  หอมกลาง
2. นางสาวกุลปรียา  ขันชัยภูมิ
3. นางสาวณิศรา  ยืนกระโทก
4. นายประจักร  เบาะโท
5. นายประสิทธิ์  ลาดกระโทก
6. นายภควา  บงกชปทุมพัฒน์
7. นางสาวสมฤทัย  รวงกระโทก
8. นางสาวอภิสรา  ล่ากระโทก
9. นายเลิศลักษณ์  ชาญเลขา
10. นายโกวิทย์  ช้อนผักแว่น
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ชวนสรรค์
2. นายจิตรษดา  ศรีสะอาด
3. นางสาวปนัดดา  ศรีแจ่ม
 
681 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. นางสาวกรกนก  วินิจฉัยภาครุจ
2. นายจักรวาล  พันธ์สอาด
3. นายชัชวาล  กรินทร์
4. นางสาวฐิชาณัญชน์  หาระคุณโน
5. นายประสิทธิชัย  ล้วนดี
6. นายวนัชพร  เวชวัฒน์
7. นางสาวสุทธิดา  ทับสูงเนิน
8. นางสาวสุพิชญา  ศิริเสริมทรัพย์
9. นางสาวเพ็ญพิชา  เร็วสูงเนิน
10. นายโชคอนันต์  ศรีพันธ์
 
1. นางศุกร์กัญญา  โพธิ์กำเนิด
2. นายชลชัย  แรมสูงเนิน
 
682 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวกรนันท์  อยู่ทะเล
2. นายณัฐพล  เช้ากระโทก
3. นางสาวณัฐรดา  พิมบวรธัญ
4. นางสาวดารารัฐ  ไชยโชติ
5. นายทิวากร  แป้นศรี
6. นายธนาวุฒิ  บัวกลาง
7. นายนพรัตน์  เจนผักแว่น
8. นายศุภวัฒน์  แกมกระโทก
9. นางสาวเนตรทิพย์  ไทยจังหรีด
10. นางสาวโยเซฟีน  สเตฟานี่ อิมโมเน็น
 
1. นางภาวนา  มาลา
2. นางสาวณัฐกานต์  เมิ่งกระโทก
 
683 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงญาณภา  โคตรประทุม
3. เด็กหญิงบุญญิสา  ดีสูงเนิน
4. เด็กหญิงปรียาพร  ปีบกระโทก
5. เด็กหญิงรัญชิตา  กาฬจันโท
6. เด็กหญิงอริศรา  หล่าสูงเนิน
 
1. นางศุกร์กัญญา  โพธิ์กำเนิด
2. นายชลชัย  แรมสูงเนิน
 
684 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชนากานต์  กลางเมือง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขแจ่มใส
3. เด็กหญิงปวริศรา  จันทีนอก
4. เด็กหญิงปิยะนุช  บุตรสิริ
5. เด็กหญิงมรปรียา  หอมอ่อน
6. เด็กหญิงรวิสรา  สืบจะบก
7. เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีพรรณ
8. เด็กหญิงสุทธิดา  โสภักดี
 
1. นางสาวพนิดา  บุญทรัพย์
 
685 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวณัฐธิชา  พลซ้าย
2. นางสาวปรารถนา  รานอก
3. นางสาวปาริชาติ  จันทิตา
4. นางสาวภาพร  ลายนอก
5. นางสาวมัทนา  อาดำ
6. นางสาววาสิตา  โสภา
7. นางสาวสกาว  วงค์คำลือ
8. นางสาวอมรา  อินทรเสนา
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
2. นางสาวจตุพร  ลาภยิ่งยง
 
686 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกมลพร   นนสุธี
2. นางสาวชนิกานต์   จงงาม
3. นางสาวปาริฉัตร   อุลิศนันท์
4. นางสาวพิชชาพร   แซ่ลิ้ม
5. นางสาววราลี   พรหมพันธุ์ใจ
6. นางสาวอารยา   ทาสันเทียะ
 
1. นางสาวพัชรินทร์   สพฤกษ์
2. นายสมพงษ์   สิงแก้ว
3. นางสาวภีรวรรณ   สุพรรณภพ
 
687 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกิจติมา  เป็นพิมาย
2. เด็กหญิงจณิสตา  หมายสุข
3. นางสาวสุธารจน์  สุทธิศิลป์
4. นางสาวอาภัสรา  พิมพิลา
5. เด็กหญิงเปรมฤดี  ช่วงศรี
6. เด็กหญิงไอรยา  อัตตวิริยะสุวร
 
1. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
2. นางวิไลพร  จงกล
3. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
 
688 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวกฤษณา  ชัยกุล
2. นางสาวกัญญารัตน์  เนียมสันเทียะ
3. นางสาวนิศากมนมาศ  นิธิกรณ์กุลภรณ์
4. นางสาวพัชราพร  พิพัฒนโชติพงษ์
5. นายวรวุฒิ  ราชวัตร
6. นางสาวสุชานาถ  หุ้มขุนทด
 
1. นางสาวนภาพร  ช่างทำ
2. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
 
689 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกุลยา  กุลวงค์
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  สุนนท์
3. นางสาวณัฐณิชา  ป้อมบุบผา
4. นางสาวธนพร  กนกยุราพันธ์
5. นางสาวพิมพ์รพัฒน์  พรีพรม
6. นางสาววรนิษฐา  ไทยกลาง
 
1. นางรักตาภา  จิตหนักแน่น
 
690 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธีรนุช  คำสิงห์นอก
2. เด็กหญิงปรารวี  ฤทธิ์วิชัย
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรประไพ
4. เด็กหญิงลลิตา  ตาแสงโว
5. เด็กหญิงวรรณภา  เทพนอก
6. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  หาญนอก
7. เด็กหญิงอภัชญา  แจ่นประโคน
8. เด็กหญิงเกตุมณี  ศรีทอง
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
2. นางสาวจตุพร  ลาภยิ่งยง
 
691 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ดำ่กระโทก
2. เด็กหญิงจตุพร  พวงสันเทียะ
3. เด็กหญิงจุรีพร  เปลี่ยนกระโทก
4. เด็กหญิงดวงเนตร  ดำริ
5. เด็กหญิงปณิตา  โสพะเนาว์
6. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ดาเดช
7. เด็กหญิงสุมิตรา  ทุ่นไธสง
 
1. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
2. นางสาวสิริพร  ใหญ่กระโทก
3. นางศุภานัน  ตันกระโทก
4. นายอุทัย  เหตุผล
 
692 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตรองจิต
2. เด็กหญิงนภารัตน์  ผิวทองงาม
3. เด็กหญิงนันทกานต์  วงศ์บุตรดี
4. เด็กหญิงบุษกร  ขุนจิตรพัด
5. เด็กหญิงพิมพา  จิตรสม
6. เด็กหญิงอรณิชา  ระวังสำโรง
7. เด็กหญิงอารียา  พัฒนจิตวิไล
8. เด็กหญิงแพรวา  ปลั่งกระโทก
 
1. นายนิยม  พื้นทะเล
2. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
3. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ
 
693 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงจีรพร  พลขุนทด
2. เด็กหญิงดวงกมล  ถิ่นสูงเนิน
3. เด็กหญิงปณิดา  รักษากุล
4. เด็กหญิงประกายดาว  เพิ่มขุนทด
5. เด็กหญิงปรางสาคร  พันธุรัตน์
6. เด็กหญิงรัชณิตา  หวังเจือกลาง
7. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองยศ
8. เด็กหญิงสาวิตรี  พันธ์สมุทร
9. เด็กหญิงสุพรรณษา  ส่วยนนท์
10. เด็กหญิงสุรีย์พร  โลสันเทียะ
11. เด็กหญิงอรกัญญา  ลัภขุนทด
12. เด็กหญิงโสภา  คำจันทร์
 
1. นายสุเมธ  ลีทองหลาง
2. นายนิติศักดิ์  สิงห์มณี
3. นายวิวัฒน์  ทิพย์ขัน
4. นางสาวศิราณี  ยิ้มเสงี่ยม
 
694 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงธันยพร  บำเพ็ญศีล
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงปิ่นปินัท  เจนเขตการณ์
4. เด็กหญิงพิมผกา  แสนกรุง
5. เด็กหญิงรดามณี  แคกระโทก
6. เด็กหญิงลลิตา  พรหมคุณ
7. เด็กหญิงวิราวรรณ  สุ่นศรี
8. เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุญประเสิรฐ
 
1. นางสาวนิลนาฏ  ซาเสน
2. นางสาวสุริสา  ผูกพันธ์
 
695 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  นิลโนรี
2. เด็กหญิงกฤติยา  ค้าขาย
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็ชรนิล
4. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ลมูล
5. เด็กหญิงปณิชา  จันทมา
6. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีมา
7. เด็กหญิงภัคจิรา  บุญกำเนิด
8. เด็กหญิงภัทรสุดา  อับไพ
9. เด็กหญิงรักษิณากรณ์  สุธีสุนทรธรรม
10. เด็กหญิงศิวนาถ  ภักดีนอก
11. เด็กหญิงอาภัสรา  พิลาคำ
12. เด็กหญิงอุทิศา  เข้าพิมาย
 
1. นางวิไลพร  จงกล
2. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
3. นางสาวอำภา  บุตรทอง
4. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
 
696 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวดาราวลี  ยุธะชัย
2. นางสาวนิภา  เพียซ้าย
3. นางสาวมนทิรา  เครือสายบุญ
4. นางสาวสตรีวิส  โตลำมะ
5. นางสาวสุรางคนา  เมืองกลาง
6. นางสาวอนุธิดา  ศาลางาม
7. นางสาวเนริสา  เครือมั่้นคงภักดิ์
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
697 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวดลญา  เพชรวงศ์
2. นางสาวพรนภา  แสนตื้อ
3. นางสาววิยะดา  ศรีภักด์ดี
4. นางสาวศศิธร  เหง้าน้อย
5. นางสาวศิริทรัพย์  ปัญญาธนาธาร
6. นางสาวอรณิชา  สมสา
 
1. นางสายฝน  นามศรี
 
698 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกวินทิพย์  ศรีสถาปัตย์
2. นางสาวฉัตรธิดา  บัวสำราญ
3. นางสาวชนิสรา  พลราช
4. นางสาวญาณิศา  นิยมชื่น
5. นางสาวณัฐกมล  ใหญ่ล้ำ
6. นางสาวนันทวัน  แสนทวีสุข
7. นางสาวนิศารัตน์  บำรุงกลาง
8. นางสาวบัณฑิตา  อาวุธนอก
9. นางสาวพรพรรษา  ขยันกลาง
10. นางสาวภรทิพย์  แคกลาง
11. นางสาววรรณิภา  ดินขุนทด
12. นางสาวสโรชา  มีศิลป์
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
3. นายบวรเดช  ประหุน
4. ว่าที่ร้อยตรีชาตรี  นราจันทร์
 
699 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. นางสาวณราภรณ์  ฤทธิมหา
2. นายธนัยพร  ผาเหลา
3. นางสาวปิยธิดา  รอดวินิจ
4. นางสาวศิริวดี  เภาคำแก้ว
5. นางสาวสุนิสา  รานอก
6. นางสาวสุพัตรา  ลมสูงเนิน
 
1. นางสาวสุนนท์  พลดงนอก
2. นายจักรี  ตามจนา
3. นายสุวิทย์   สีบาง
 
700 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  จันทระดี
2. นางสาวจารุมาศ  กว้างนอก
3. นางสาวจิรภิญญา  ผุยกระโทก
4. นางสาวทิพย์มณี  ถือสัตย์
5. นางสาวธนิดา  เพชรราย
6. นางสาวนุชรี  ศรีบุญชัย
7. นางสาววราพร  เบิกขุนทด
8. นางสาวสาวิตรี  เที่ยงกระโทก
9. นางสาวสิรินทิพย์  ศรีนาคา
10. นางสาวอัญชิฐา  ประเสริฐการ
 
1. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
2. นางสาวสิริพร  ใหญ่กระโทก
3. นางศุภานัน  ตันกระโทก
4. นายอุทัย  เหตุผล
 
701 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวกุลณัฐ  บุญนฤมิตร
2. นางสาวขนิษฐา  นากระโทก
3. นางสาวธนวรรณ  ปิ่นสุวรรณแสง
4. นางสาวประมงกุฎ  รุ่งแจ้งรัมย์
5. นางสาวพรทิพย์  ปัญญาปรุ
6. นางสาวพัชญาพร  สงวนเรือง
7. นางสาวพิมพ์พิมล  กิตติวีรกุลชัย
8. นางสาวสิริวิมล  เวชการี
9. นางสาวสุจิรา  สวยพรมราช
10. นางสาวสุวัจณี  เนื้อนิ่ม
 
1. นางรวินท์นิภา  อารีสุจริตรักษ์
2. นางปรางทิพย์  วัชระคุปต์
3. นางสาวรสริน  พวงขุนทด
 
702 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกนกพร  แสวขุนทด
2. นางสาวกาญจนา  เจิมขุนทด
3. นางสาวณิชกมล  เปล่งสันเทียะ
4. นางสาวปณิดา  เพ้ยจันทึก
5. นางสาวสิรีธร  อดุลย์สารภัณฑ์
6. นางสาวสุนิตา  แซ่พัว
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  เมืองกลาง
2. นางสาววราภัสร์  ทัดช่อม่วง
 
703 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายกิตติวิชญ์   นอสูงเนิน
2. เด็กหญิงขณิษฐา   แพรกิ่ง
3. เด็กหญิงจีรนันท์   แรมฉิมพลี
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ทูนนะเหม
5. เด็กหญิงธารศิริ   ยอดไธสง
6. เด็กหญิงธีราภรณ์   ผึ้งตะขบ
7. เด็กหญิงนภัสสร   สัตยานุชิต
8. เด็กหญิงปรียากร   ปราบภัย
9. เด็กหญิงพิชชานันท์   โพธิ์นคร
10. เด็กหญิงพิมพ์ผกา   จารุณะ
11. เด็กชายล้อมพงศ์   พยัคฆ์เดชากุล
12. เด็กชายสกุณา   พยัคฆ์เดชากุล
13. เด็กหญิงสุธิชา   ยวนจอหอ
14. เด็กหญิงสุมิตรา   กล่อมกลาง
15. เด็กชายสุวัฒน์   เปลี่ยนสำโรง
16. เด็กหญิงอุมาภรณ์   ฝ้ายตระกูล
 
1. นางสาวพรธิวา   วงษ์สอาด
2. นางสาวปุญญวีร์   สีหาวัฒน์
 
704 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เกรียงวงศ์
2. เด็กชายกิตติ  เฝ้าทรัพย์
3. เด็กชายจิราวุฒิ  บำรุงกิจ
4. เด็กชายชาคริต  จิตรโคกกรวด
5. เด็กชายณภัทร  เธียรธาดากุล
6. เด็กชายณัฐพล  สีภพ
7. เด็กชายดลภัทร  เกียวจันทึก
8. เด็กชายธนกฤต  พลพงษ์
9. เด็กชายธนพัฒน์  ศรีอักษร
10. เด็กชายนราศักดิ์  จันทราวิชัยกุล
11. เด็กชายภัทรพงษ์  ขันทองคำ
12. เด็กชายภูวนัตถ์  หมั่นเสมอ
13. เด็กชายวัฒนโชติ  ริกระโทก
14. เด็กชายวิษณุกร  กูบกลาง
15. เด็กชายอรรถพล  แซ่ลี้
16. เด็กชายเตชิต  แพลอย
 
1. นางสายพอ  บัวผัน
2. นางอมรรัตน์  แสงจันทร์
3. นายพัฒนทรัพย์   หวานน้ำ
 
705 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญญา  แก้วลาด
2. เด็กหญิงช่อผกา  แก้วลาด
3. เด็กหญิงณัฐพร  ที่รักษ์
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พรมจำปา
5. เด็กหญิงปิยะนันท์  ก้อนจันดา
6. เด็กหญิงลลิตา   กันหมอน
7. เด็กหญิงศุจิภรณ์  รุ่งเป้า
8. เด็กหญิงสิรินยา  ประทุมศิริ
 
1. นางสาววรรณี  ประวรรณรัมย์
 
706 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกุลปริยาลักษณ์   ฉัตรสุวรรณสร
2. เด็กหญิงณัชชา   พันธ์สำโรง
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์   หรัญรัตน์
4. เด็กหญิงธัณย์สิตา   อนันต์เดชธนโชติ
5. เด็กหญิงประภัสสร   วิชัยดิษฐ์
6. เด็กหญิงปุญญพัตร์   นาคยันยงค์
7. เด็กหญิงพรชิตา   อาวรจิตร์
8. เด็กหญิงพิชามญชุ์    ชูพลกรัง
9. เด็กหญิงภัททิยา   กอคูณกลาง
10. เด็กหญิงภัทรวรรณ   บรรยงค์
11. เด็กหญิงภัสสร   เพ็งสอน
12. เด็กหญิงศิวณาวรรณ   เตินขุนทด
13. เด็กหญิงสิริมา   สำราญรื่น
14. เด็กหญิงสุพัตรา   อุดทุม
15. เด็กหญิงสุภัสกริ่ง   จังอินทร์
16. เด็กหญิงอภิชญา   ปิ่นนาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
2. นางสาวจันทิดา  อุบลเทพชัย
3. นางแวว  บำรุงนา
 
707 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นางสาวฐิติชญา  ไหว้ครู
2. นางสาวปนัดดา  สุขีชล
3. นางสาววาสนา  ข้อแก้ว
4. นางสาวศิรินธร  ดอนหอมหล้า
5. นางสาวสุพรรษา  ยอดพิมาย
6. นางสาวอริสา  เวียงจันทึก
 
1. นางสาววิไลจิตร  ศรีพาณิชย์
2. นางจิราภา  ศิริภูมิ
3. นางสุชาดา  อวยสวัสดิ์
4. นางสาวภควรรณ  หวังฟังกลาง
 
708 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกมลวรรณ  สอนมัง
2. นางสาวคริสตินา  เพ็ชรนอก
3. นางสาวจิระนันท์  อ่อนนอก
4. นางสาวจุฑาทิพย์  จงนอก
5. นางสาวณัฏฐนิช  สุมินทนะ
6. นายทนงศักดิ์  ชาญนอก
7. นางสาวนภาพร  แวงมั่ง
8. นางสาวนิตยา  ศรีนอก
9. นายปฏิภัทร  ขอด่านกลาง
10. นางสาวประภัทศิริ  ประจันทะศรี
11. นางสาวศิรินภา  ประสิทธิ์นอก
12. นางสาวสิริรัตน์  แขสันเทียะ
13. นางสาวสุนิตา  บุญมา
14. นางสาวอมลวรรณ  เพ็งลองตอง
15. นางสาวอริสา  ทองดี
16. นางสาวอุ้มบุญ  ชื่นนอก
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
3. นายไพรัช  เชื้อประทุม
4. นายพงษ์พิพัฒน์  ด้วงจุมพล
5. นางสาวดวงจันทร์  นามแสง
 
709 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกมลวรรณ   จันตระ
2. นางสาวกัญญาภัทร   เหมือนทรัพย์
3. นางสาวกานต์ธิดา   จันทร์วีระ
4. นายคุณานนท์   เจนชัย
5. นางสาวชฎาภา   เร่งกิจ
6. นายปฏิภาณ   ใจงาม
7. นางสาวพัณณ์ชิตา   วันละดา
8. นายภานุวัฒน์   คงชนะ
9. นางสาวภูวนันท์   ข้องนอก
10. นางสาวมธุริน   การสูงเนิน
11. นางสาววรรณรวี   ใหญ่ล้ำ
12. นายสุพรรษา   บุตรภาชี
13. นางสาวสุภาพรรณ์   วงษ์ระคร
14. นางสาวสุภาวดี   วงษ์ระคร
15. นางสาวอฐิสรา   โชคฐิติวัฒน์
16. นางสาวอฬิษรา   โชคฐิติวัฒน์
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
2. นางสาวจันทิดา  อุบลเทพชัย
3. นางแวว  บำรุงนา
 
710 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นางสาวจุฬารักษ์  รักพุดซา
2. นางสาวญาณิศา  ขอนโคกสูง
3. นางสาวนุชจีรา  ร่มกลาง
4. นางสาวปนัดดา  ทินกระโทก
5. นางสาวพรพิมล  มาลินี
6. นางสาวรุ่งนภา  ทองจำรูญ
7. นางสาวศศิประภา  คงคา
8. นางสาวสิริยากร  กล้าหาญ
9. นางสาวสุภาวิตา  พิมพิศาล
10. นางสาวสุวัจนี  สาตรา
11. นางสาวอริสษา  ศักดิบวรกุล
12. นางสาวเมวดี  เกิดหมื่นไวย
 
1. นางสาวธมลพรรณ  ทองพูน
2. นางสาวสุนิศา  ชุ่มตีนอก
3. นางสาวสุธารดี  จันทพรม
4. นางสมาพร  แก้วปนทอง
 
711 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายธีรศักดิ์  วงศ์ศรีทา
2. นายพิเชษฐ์พงษ์  นะวัน
3. นายพีรพล  คิดเห็น
4. เด็กชายสรวิศ  บุตรศรีภูมิ
5. เด็กชายเอกรินทร์  มีโคตรกอง
 
1. นางพวงเพชร  ถิตย์ถนอม
2. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
712 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ตระกูลวิทยานันท์
2. เด็กชายนัชชา  อยู่หมื่นไวย
3. เด็กชายภูธเนศ  โก้กระโทก
4. เด็กชายวิรุณ  วรรณรักษฺ
5. เด็กหญิงเสริมสิริ  ดอกจันทร์กลาง
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
2. นางสาวสุรางค์  นรโภค
 
713 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณทิพย์  จำเริญรักษ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แรดไธสง
3. นายสุวิรักษ์  เปียสูงเนิน
4. นางสาวอรฑรีพรรณ  อริยเดช
5. เด็กหญิงเมธาวี   เชียงใหม่
 
1. นายนเรศ  อนาตเนตร
2. นางรัตติกานต์  อนาตเนตร
 
714 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นายคฑาเพชร  พันคำภา
2. นายจิณวัฒน์  สานคล่อง
3. นายจิตกร  สุดเต้
4. นางสาวบัณฑิตา  ใยกระโทก
5. นายมงคล  นวลอึ่ง
 
1. นางสำเนียง  พริ้งเพราะ
2. นายธวัชชัย  ใบแก้ว
 
715 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายชาตรี  ยนต์จอหอ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีสังข์
3. เด็กชายยศวัฒน์  เที่ยงตรง
4. เด็กชายรัตติพงษ์  แข็งฉลาด
5. เด็กชายสุรดิษ  เครือน้อย
 
1. นางสาววิมลสิริ  เกณขุนทด
2. นายเรวัตร  เหิดขุนทด
 
716 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายธวัชชัย  วิลัยจิตร
2. นายประทัก  ท้องที่พิมาย
3. นายอภิสิทธิ์  โยธสาร
4. นายอัศวเดช  สินสวัสดิ์
5. นางสาวเมธิณี  แก้วอำนาจ
 
1. นายธีรศิลป์  นิยมสุข
2. นางสาวบุณฑริกา  วัชระไชยคุปต์
 
717 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  มุขพิมาย
2. นายตระกาล  แหลมทองหลาง
3. นายบุญ  ถั่วกระโทก
4. นายประทัก  พันพิมาย
5. นายศิริชัย  แว่นสีลา
 
1. นายนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
 
718 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกรดา  สายแก้ว
2. เด็กหญิงสิริยากร  สายแก้ว
 
1. นางวชิราภรณ์  สายแก้ว
2. นางสาวช่อเพชร   แซ่ม่อ
 
719 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกมลรัตน์  แย้มจอหอ
2. นายภานุพงศ์  สีพะเนา
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
2. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
720 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวเพ็ญนภา  เล็กวารี
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายอนุภัทร  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวนัชนันท์  ปลื้มญาติ
 
722 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงนวรัตน์  การินทร์รัตน์
 
1. นางสาวพรทิพย์  จิตจักร
 
723 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปพิชญา  อินระวงค์
 
1. นางสาวชนม์นิภา  อุสาหะจิตต์
 
724 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงนภัคปภา  เพชรสำนัก
 
1. นางสาวโสมฉัตร  เที่ยงธรรม
 
725 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวัชโรบล  บุญยรัตน์พันธ์
 
1. Mr.Albert  San Jose
 
726 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวมนัสนันท์  ศรียงยศ
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
727 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุพัตรา  ลาภใหญ่
 
1. นายสุขุม  อินทรทะ
 
728 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายวินทร์  จอห์นสัน
 
1. นายอุทิศ  สารเดช
 
729 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 97.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1. นางสาวกา่นดา  ทองศิริ
 
1. นางสาวปิยวรรณ   คำใสแสง
 
730 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวพุทธินันท์  ยินดีตระกูล
 
1. นางปาริยา  พงษ์นิยะกูล
 
731 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 1. นางสาวนัดดาชนก  คงอักษร
 
1. นายนพรัตน์  พลายน้อย
 
732 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวชนัญณิชา  อรุณเรือง
 
1. นางสาวกัลยาณี  พาขุนทด
 
733 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงพิระดา   คำเพชร
 
1. นางสาวจุฑามาส   ขันโยธา
 
734 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงชณาลัย  ทรงศิริเลิศ
 
1. นางกัญจน์ญาพิม  ดุษฎีนืศากร
 
735 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวนวปรัชญ์  ศาสตร์สูงเนิน
 
1. นางสาวสมส่วน  สมสะอาด
 
736 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายณัฐภัทร  โนนใหม่
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
 
737 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลินีย์  คำจันดา
 
1. นางขวัญนภัทร  สืบสุนทร
 
738 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงชญาดา  เชาว์มานะเดช
 
1. นายสุรินทร์  อำนาจอารีย์
 
739 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  จอดสันเทียะ
 
1. นางสาวกรชวัล  สุวรรณกลาง
 
740 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวปรัดดา  วงศ์พรพัต
 
1. นางสุรีรัตน์  กล้าหาญ
 
741 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวกรรณิการ์  จิตจะโปะ
 
1. นางสาวบังอร   พร้อมสระน้อย
 
742 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนิษา  วิชิต
 
1. นายมนูญ  มูลบุญ
 
743 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวมานิตา  จุฑาจินดาเขต
 
1. นางสาวชนนิกานต์  ชมชื่นดี
 
744 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวภาวิณี  นาคดี
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เหล็กพิมาย
 
745 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายชาคร  คุ้มไพทูลย์
 
1. นางวราภรณ์  เรืองเวชภักดี
 
746 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นายธนาดล  ช่ำชอง
 
1. นางสาวบรรณฑรวรรณ  แก้วกำชัย
 
747 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทริชา  วันดี
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  สุวรรณกลาง
 
748 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมยาเย็น
 
1. นางสาววิรมณ  มีโชค
 
749 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. เด็กหญิงรสศุคนธ์  พินงูเหลือม
 
1. นางอารีย์  แสนธิ
 
750 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวกิติยากร  อัครเลิศวัฒนะ
 
1. นางกรรณิการ์  วงศ์ภูดร
 
751 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บาริศรี
2. เด็กชายรพีพัทร  ปองดี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  จาวกระโทก
4. เด็กหญิงอริสา  เป็นกระโทก
5. เด็กหญิงเมธาวี  มากกลาง
 
1. นางสาวยุพา  มวยกระโทก
2. นางสาวเมรี  งอยปัดพันธ์
 
752 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกฤษณี   ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   ทองแกมนาค
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   โกจันทึก
4. เด็กชายธราธร   รัตนสิงห์
5. เด็กชายปิยวัฒน์   โบสถ์จะโปะ
 
1. นางสาวแพรวพรรณ   แก้วประเสริฐ
2. นางสาวพรรณวรท   สวัสดิ์ปรุ
 
753 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เหล่าภักดี
2. เด็กหญิงณัฐชนัญ  พลแสน
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญจงรักษ์
4. เด็กหญิงปารถนา  ช่วยจะโป๊ะ
5. เด็กหญิงรมิดา  ภูมิสิงห์
 
1. นางอัญชลี  ลับสันเทียะ
2. นางสาวสุภาพร  สันจรโคกสูง
 
754 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แหสกุล
2. เด็กหญิงชนาภัทร  เมืองศักดา
3. เด็กหญิงณัฐรุจา  แลบัว
4. เด็กชายหัสวรรษ  มุ่งกลาง
5. เด็กหญิงโมณิกา  ขำกล่อม
 
1. นางสาวศิวพร  เพ็ชรนอก
2. นางวรรณวรา  กางถาง
 
755 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อิ่มลาภ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปาระมี
3. เด็กหญิงณิชารี  นิมมานนต์
4. เด็กหญิงดุจเพชร  ตันวัฒนากุล
5. เด็กหญิงลลิลภัทร  สุขวัฒนมงคล
 
1. นางสาวอภิรดี  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวปรานดา  ปทุมวิฤทธ์
 
756 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวศา  สุวรรณสิทธิ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  วาสสามัคคี
3. เด็กหญิงพรนรินทร์  เอกศิริ
4. เด็กหญิงศุภิสรา  คมฤทัย
5. เด็กหญิงอิศราพรรณ  ประวรรณา
 
1. นางสาวสุดาดวง  เกิดโมฬี
2. นางสาววาสนา  เสมามอญ
 
757 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงจารวี  เดิงขุนทด
2. เด็กชายวรายุส์  ศรีทอง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ปูชี
4. เด็กชายเกียรศักดิ์  พิกุลขาว
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คูณขุนทด
 
1. Mr.Jomar   A. Ocier
2. นางสาวนฤมล  กมขุนทด
 
758 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1. นายกฤษฏิ์กมล    ผดุงจิต
2. นางสาวปิยพัชร์  ศรีวงค์ธนาชัย
3. นางสาวพีรดา  อินธิแสน
4. นายลัทธพล  กะการัมย์
5. นางสาวอาภานุช  สุธีรโรจน์
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  กำเนิด
2. นางสาวปิยวรรณ   คำใสแสง
 
759 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวพิทยากรณ์  ทิรัมย์
2. นางสาวมินญาดา  จอดกระโทก
3. นางสาวมุกขริน  กระจายกลาง
4. นางสาวรัตนาภรณ์  งิมสันเทียะ
5. นางสาวสุพิชชา  ไกรเนตร
 
1. นางสาวสุธารัตน์  พิงกระโทก
2. นางสาวพรทิพย์  สุขเจริญ
 
760 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายธนวัฒน์   กายเมืองปัก
2. นายพัดยศ   ไฝกิ่ง
3. นายวโรดม   จิตจำเริญ
4. นางสาวอาภา   ศรีตระเวน
5. นางสาวเกศกนก   เฉียบตระกูล
 
1. นางสาวมัลลิกา  ลัดนอก
2. นายอัมรินทร์   เหลาดี
 
761 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวจริญญา  แปลนดี
2. นายทัศน์ธนภูม์  อภิสิทธิ์สินสกล
3. นางสาวศิโรรัตน์  สุขสุทธิ์
4. นายอรรณนพ  ท่าพิมาย
5. นางสาวเมธินี  วิไธสง
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
2. นางอุทัยวรรณ  นามกระโทก
 
762 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจิรพรรณ  เวียงนนท์
2. นายธนภัทร  บัวสำราญ
3. นางสาวพัทธนันท์  พันธวิศิษฏ์
4. นายรัชโยธิน  เพ็งจันทา
5. นายสาริษฐ์  ชมวงษ์
 
1. นายมนูญ  มูลบุญ
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วโสม
 
763 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวจุฑาภัท  หวังอ้อมกลาง
2. นางสาวณัฐณิชา  ผุยโพนทัน
3. นางสาวนิตยา  มุ่งแฝงกลาง
4. นางสาวล้อมเดือน  หวังฟังกลาง
5. นางสาวอริสรา  ฝ่ายกลาง
 
1. นางสาวบุษรา  ลายทอง
2. นางสาวธนัชพร  มาลัยสันทัด
 
764 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกิตติวรรณ  เอนกธนะสุวรรณ
2. นางสาวธีร์วราฎา  ชูทอง
3. นายพัฒนพงษ์  รักษาชาติ
4. นายพุฒิพงศ์  ปาปะขัง
5. นางสาววรรณนพร  อันทสิน
 
1. นายอำพล  เหงขุนทด
2. นางนงนุช  ศาสตร์สาระ
 
765 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายสนธยา  พิเมย
2. เด็กหญิงเกศสุดา  จินาวัลย์
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
 
766 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงธนัญญา  ชนะนา
2. เด็กชายอุดมพร  ช้อนทอง
 
1. นางสาวประทุมทิพย์  สุขชูศรี
2. นางสาวสุภนิตย์  ลีนาค
 
767 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายกนกพล  เหมือนเพชร
2. เด็กหญิงนันทิชา  เนียมไร่ขิง
 
1. นางสาวพรพิมล  สิงหกุล
2. นางสาวสุนันญา  พลเยี่ยม
 
768 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงดวงกมล  ดาวประดับวงษ์
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  ปาละวงษ์
 
1. นางสาวธิดาพร  มุละชิวะ
 
769 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงจิติชญาภา  เมืองกลาง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  อยู่ศรี
 
1. นายปิติ  เกี่ยวศรีกุล
2. MissLi Ping  Zhou
 
770 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวภัสภรณ์   ฤทธิ์ดอน
2. นางสาวอทิตญา  แรมสระน้อย
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  ภักดีนอก
2. MissWang   Xue
 
771 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายภูมินทร์  พรมสาด
2. นางสาวแพรพรรณ  สัยวุฒิ
 
1. นางสาวสุภนิตย์  ลีนาค
2. นางสาวประทุมทิพย์  สุขชูศรี
 
772 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  จันทร์จิตร
2. นางสาวฐิติมา  ผาดไธสง
 
1. นางสาวดวงทิพย์ฉัตรทอง  วิริยะจารุ
2. Miss Yan  Qiao
 
773 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายพีระพัฒน์  จุ้ยทองหลาง
2. นางสาวอาริดา  ขวัญยืน
 
1. นางสาวนิภาพร  คุ้มกลาง
2. MissWang  Yanfei
 
774 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาววรรณก์กนก  นิธิสุทธิรัตน์
2. นางสาวอรปรียา  พัฒนพูล
 
1. นางสาวกัลยา  สรใชญาติ
2. นางสาววาสนา  โตสนั่น
 
775 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงภรณ์ สุจิตรา  อภิพลภคสิทธิ์
2. เด็กหญิงภรณ์สุชาดา  อภิพลภคสิทธิ์
 
1. นางสาวชนกนันท์  สุริยะสกุลวงษ์
 
776 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวฐาปนี   ชื่นฉิมพลี
2. นายภัทรดนัย   หัสครบุรี
 
1. นางสาวบุญละออ  อัตถาวงศ์
2. Mr.Shunsuke   Nakayama
 
777 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายชุติพนธ์  ตะสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  จันทะวงษา
 
1. นางสาวสุจิตรา  สู้ศึก
 
778 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวธัญญาเรศ   สุขใส
2. นางสาว่นันทัชพร  สร้อยขจิตกุล
 
1. นางสาวบุญละออ   อัตถาวงศ์
2. Mr.Shunsuke   Nakayama
 
779 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวนันทนิจ   โนนสูงเนิน
2. นางสาวอริสรา   ภูผา
 
1. นางสาวสุทิษา  แพเกาะ
 
780 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาววรารัตน์  ต้นกะหาด
2. นางสาววิชุดา  พรมบุตร
 
1. นางสาวทวิรชา  พิมเสน
2. Mr.็็Hikaru  Todaka
 
781 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวฐิติกานต์  วีระชัยรัตนา
2. นางสาวธนัช  ดุจบัญชาอมร
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
2. Miss Mi Sook  Lee
 
782 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวธนภสร   มากเมือง
2. นางสาววริษฐา  สุมนนอก
 
1. นายไกรพล  แก้วกัน
 
783 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกนกพร  ดอนเปตรง
2. นางสาวจุฑารัตน์  สีสังข์
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
 
784 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายจิณณวัตร  อวยสูงเนิน
2. นางสาวฮุสนา  น้อยเรืองนาม
 
1. นางสาวสุภนิตย์  ลีนาค
 
785 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวนันทิชา  ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
2. นางสาวสิริยากร  สุนทรวีราทักษ์
 
1. นายชาญณรงค์  เอกนลินสุนทร
2. Miss Qiao   Yan
 
786 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวรุ่งอรุณ  อินทิน
2. นางสาวอุภาพร  กำลังเร่ง
 
1. นางสาวกัลยา  สรใชญาติ
2. นางสาววาสนา  โตสนั่น
 
787 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  อ้อมทองหลาง
2. นางสาวณัฐณิชา  ผาแสนเถิน
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พลสำโรง
2. MissWang  Yanfei
 
788 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายกฤษฎิ์ติน  ภูตินันท์
2. นายพุทธาภิบาล  แข็งขัน
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
2. MissAsabe  Ayumi
 
789 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวบุณยวีร์  เลื่อนศรีอินญากูล
2. นางสาวสุพัชชา  นิจันทึก
 
1. นางสาวสุจิตรา  สู้ศึก
2. นางสาวสุจิตรา  นันตระกูล
 
790 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวขวัญฤทัย   ครสระน้อย
2. นายศราวุฒิ    แก้วหล้า
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ทวีเดช
2. Mr.Shunsuke  Nakayama
 
791 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายศราวิน  เนาว์กระโทก
2. นางสาวอภิญญา  วังกะธาตุ
 
1. นางสาวศศิธร  แอบโคกสูง
2. นางสาวอัมพร  ทรงบรรพต
 
792 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวบุญญิตา  พุกพิกุล
2. นางสาวภัทราภรณ์  ชื่นบาน
 
1. นายวสวัฒน์  พงษ์พันธ์
2. Mrs.HyunJeong  Seok
 
793 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์   พับขุนทด
2. นางสาวธนภร  สถิตานุชิต
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
2. Miss Mi Sook  Lee
 
794 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกฤษยาภา  อุฬารพาณิชกุล
2. นางสาวสุวิชญา  เทาพุดซา
 
1. นายไกรพล  แก้วกัน
 
795 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายณัฐพล  ตังกิตติพงศ์
2. นายธนิสร  ยงไธสง
3. นางสาวนริศรา  หน่องกระโทก
4. นายบัณฑิต  จันทร์เพ็ง
5. นางสาวอัจฉรา  พ่วงทองหลาง
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พลสำโรง
2. นางกัญญา  เครื่องกลาง
 
796 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  จุลทัศน์
2. นางสาวกรรณิการ์  นวนจันทร์
3. นางสาวดวงตา  เงี้ยวสูงเนิน
4. นางสาวศริญญา  แสนโครต
5. นางสาวสโรชา  ทศพิมพ์
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
 
797 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายปวริศ  จักรวาลวิชัย
2. นางสาวปัทมพร  นิติชัยตระกูล
3. นางสาวปาริชาติ  ยางนอก
4. นางสาววิภารัตน์  สีดา
5. นางสาวอาทิตยา  รัตนยศ
 
1. นางสาวสิริยา  ขาวศรี
2. นายเอกชัย  วิชัยวงค์
 
798 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกุลิสรา  จิตรสมัคร
2. นางสาวทัศน์ธนัช  น้อมชอบ
3. นางสาวพิมลพรรณ  สกุลเลิศวัฒนา
4. นางสาวศิรินภา  ชุมสาย
5. นางสาวแพรวา  สุทธิรักษา
 
1. นางสาวดวงทิพย์ฉัตรทอง  วิริยะจารุ
2. Miss Qiao   Yan
 
799 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  สุริรัมย์
2. นางสาวณัฐฐินันท์  จันทร์ดี
3. นางสาวธารทิพย์  ยังดี
4. นางสาวรักษิตา  ศาสนสุพินธ์
5. นายรัฐภูมิ  อุยดอน
 
1. นางสาวทวิรชา  พิมเสน
2. นางสาวศศิธร  แอบโคกสูง
 
800 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวศิริกัญญา  กุมภาพันธ์
2. นางสาวสิริรัตน์  โพธิ์สมบูรณ์
3. นางสาวสุจิตรา  ปัดไชยสังข์
4. นางสาวสุทธิดา  เจริญยิ่ง
5. นางสาวแสงจันทร์  ฉุนชื่นจิตต์
 
1. นางสาวสุจิตรา  สู้ศึก
2. นางสาวสุจิตรา  นันตระกูล
 
801 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวจารุวัลย์   นิธิพรเพชร
2. นายปฏิวัติ   วิชานนท์
3. นายปาลิน   รมยาคม
4. นางสาววาสินี   ย้อยสำโรง
5. นางสาวแอนนา   โฮนกระโทก
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ทวีเดช
2. Mr.Shunsuke   Nakayama
 
802 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  กกอู่
2. นางสาวปุณณภา  ราชเสนา
3. นางสาววิชญาดา  ธนัฐธีรโชติ
4. นางสาววิสสุตา  พึ่งพิมาย
5. นางสาวเปรมยุดา  เจนเกรียงไกร
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  ชำนาญนาค
 
803 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวชญาดา  วิวัฒนยรรยง
2. นางสาวณัชชา  ผาสุขนิตย์
3. นางสาวนัตฐิการณ์  กาญจนทอง
4. นางสาวสุญญตา  แถมวัฒนะ
5. นางสาวสุพิชชา  ศิริพานิช
 
1. นางสาวอรวรรณ  เทียนธวัชกุล
2. นายไกรพล  แก้วกัน
 
804 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวณัฐณิชา   ร้อยลา
2. นางสาวพัชรินธร  เหลืองสุภาพันธ์
3. นางสาวมีนา  มูลจันทร์
4. นางสาวรัตน์ชนก  ชินนอก
5. นางสาวอรทัย  เพ็งกลาง
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วโสม
 
805 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายกิตติพงษ์  โสภาพรม
2. นางสาวยุพารัตน์  โภคทรัพย์
3. นายรชต  แสวงทอง
4. นางสาวรัชชประภา  ประดุงศักดิ์
5. นางสาวเนตรนภา  ภูมิวิจิตร
 
1. นายวสวัฒน์  พงษ์พันธ์
2. Mrs.HyunJeong  Seok
 
806 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวฐิดาพร  เด่นอนุสรณ์
2. นางสาวณัฏฐนิชา  แตงแก้ว
3. นางสาวนุชิตา  แก้ววิชัย
4. นางสาวพิมพ์ทอง  เหมวัฒน์
5. นางสาวพิมพ์ผกา  คูณกลาง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
2. MissMi Sook  Lee
 
807 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวสุมินตรา  ด่านกระโทก
 
1. นายชาญณรงค์  เอกนลินสุนทร
 
808 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวพิมภัทร  มีมานะ
 
1. นางสาวอัมพร  ทรงบรรพต
 
809 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายคามิน  งบไธสง
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
 
810 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวสุกฤตา   สิงไธสง
 
1. นางสาวบุญละออ  อัตถาวงศ์
 
811 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนิดา  หาดกระโทก
2. เด็กหญิงธัญณัฏฐ์  นิราชสูงเนิน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
812 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรวิมล  ซาสอนตา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดำรงค์
 
1. นางดารณี  ทองนำ
 
813 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายมนัส  พันธ์มะณีย์
2. เด็กชายรัฐรวี  ธูปอ่อน
 
1. นางสาวรินภัทร  บุตรศรีภูมิ
 
814 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  พงษ์พันธ์
2. เด็กชายศราวุธ  โอดจันทึก
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
2. นางพรรเพ็ญ  ขวางกระโทก
 
815 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงปาลิตา  ปะกังเวสัง
2. เด็กหญิงปิยนุช  หัตจิต
 
1. นายสุรพล  แฉล้มจิตร
2. นายสุรธีร์  รวงน้อย
 
816 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายธาดาวัฒน์  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงวริศรา  ขลุ่ยทอง
 
1. นางสาวนริศรา  วงศ์วีระประเสริฐ
2. นางปิยะนุช  พรหมรัตนไพศาล
 
817 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กหญิงพิชญา  ดาลุนสิม
2. เด็กหญิงศิริพร  อินทร์ทอง
 
1. นางแอนนา  วัฒโน
 
818 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวนุชจรินทร์   ชิงเมืองปัก
 
1. นางชุติมา   อินมะดัน
 
819 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายศุภกฤต  ริมจันทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
820 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นางสาวธิดาพร  โพธิ์ปานพะเนาว์
 
1. นางสาวสุวรรณา  ใคร่กระโทก
 
821 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวภัทรสุดา  ภาแกดำ
 
1. นายมนูญ  มูลบุญ
 
822 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายณัฏฐพล  เข็มอินทร์
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
 
823 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาววฤนดา  สุมนนอก
 
1. นายอิสริยะ  อิ่มกระโทก
 
824 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นายอนุรักษ์สกุล  นุ่มแก้ว
 
1. นางวรัชฎา  ครองยุติ
 
825 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายชินวุฒิ  ยุระชัย
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ลู่กระโทก
3. เด็กชายธวัชชัย  ใหยปะ
4. เด็กชายนิติภูมิ  แสงสี
5. เด็กชายพิชัย  เนรมิตครบุรี
6. เด็กชายยุติวิชญ์  นินทราช
7. เด็กชายศุภกร  สอนจันทร์
8. เด็กชายเอกรินทร์  เพชรอ่อน
 
1. นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์
2. นายประเสริฐ  แก้วหาญ
3. นายวัชรินทร์  ซอมขุนทด
 
826 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  คงสุนทรเจริญ
2. เด็กชายชวลิต  กลึงกลางดอน
3. เด็กชายธนชิต  บุญรัตน์
4. เด็กชายภูเบศ  ตระกูลกิจไพศาล
5. เด็กชายสืบสกุล  แซ่ลิ้ม
6. เด็กชายอรรคเดช  ปานอุทัย
7. เด็กชายอัมรินทร์  เรืองมะเริง
8. เด็กชายอิทธิเชษฐ์  โตสนั่น
 
1. นายภูมิ  เพ็ชรสุข
2. นางโสภา  เพ็ชรสุข
3. นายอำนวย  ทวี
 
827 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กชายฐิติกร  ด่านขุนทด
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  สอบขุนทด
3. เด็กชายรฐนนท์  คูณขุนทด
4. เด็กชายวิริยะ  เกี๊ยะขุนทด
5. เด็กชายสาธิต  ใจชอบ
6. เด็กชายอภิลักษณ์  ศรัทธาธรรม
7. เด็กชายเจษฎา  งิมขุนทด
8. เด็กชายเนติพงษ์  อ่อนใจ
 
1. นายสมชาย  หมายเจริญ
2. นางนิตย์  หมายเจริญ
3. นายติณณภพ  หมายเจริญ
 
828 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายกิตินันท์  ออสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐภูมิ  คุ้มหน่าย
3. เด็กชายธนากร  วงษ์เลิศ
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสูงเนิน
5. เด็กชายนาธาร  อินทร์จันทึก
6. เด็กชายนิติธร  จุ้ยจันทึก
7. เด็กชายสถาพร  อึดจันทึก
8. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
1. นายกำพล  ซอสูงเนิน
2. นายเด่นชัย  เมิดจันทึก
3. นางสาวปวีณา  มีชูสม
 
829 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายคฑาวุธ  ยั่งยืน
2. เด็กชายธีรพล  พันธุ์พยัคฆ์
3. เด็กชายประวัติ  วงษ์ชาลี
4. เด็กชายพีระพัฒน์  บุตรชานนต์
5. เด็กชายวีระวัฒน์  บุตรชานนต์
6. เด็กชายอนุชิต  เสนาราช
7. เด็กชายอิทธิพล  ชัยเสนา
8. เด็กชายแสนภูมิ  ดาปุย
 
1. นายธัชกร  ชนม์นภัทร
2. นายเกรียงเดช  จันคำ
3. นายพีรัช  เกียรติพัฒนธาดา
 
830 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  แสงคำพัน
2. เด็กชายณัฐนนท์  ปัจจัยตา
3. เด็กชายนราวิชญ์  เศรษฐี
4. เด็กชายภราดร  บัวสอน
5. เด็กชายภูธเนตร  โล่สุวรรณ
6. เด็กชายภูริภัทร  ไชยขันธุ์
7. เด็กชายล้อมพงษ์  อุยนา
8. เด็กชายศุภณัฏฐ์  โพธิ์บุดดี
 
1. นายอำนาจ  ปัจจัยตา
2. นายมนตรี  ปนสันเทียะ
3. นายพานเงิน  ศรีสุข
 
831 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ร่มพฤกษ์
2. เด็กชายธีรัตม์  เกียรติเกาะ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์บุญมี
4. เด็กชายภัทรภณ  พานิชนอก
5. เด็กชายสรชัช  กิจไธสง
6. เด็กชายสหรัฐ  คงนอก
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กล้าหาญ
8. เด็กชายเมธาสิทธิ์  มือขุนทด
 
1. นายสมบัติ  กล้าหาญ
2. นายประสาน  เสถียร
3. นายพงศ์ธนากร  ไกรสน
 
832 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายกฤศนวัต  ธรรมกาโร
2. นายธนพนธ์  แยกกระโทก
3. นายปภัสพงษ์  ซ่อนกลิ่น
4. นางสาวภัทราวดี  พันลาว
5. นายมนตรี  แรมกระโทก
6. นายเพชรสุรบดี  โพธิสาร
 
1. นายสพโชค  โตเหมือน
2. นายอดิศักดิ์  มือขุนทด
3. นายปัญญา  สิทธิเสือ
 
833 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายถิระเทพ  สิทธิ์ขุนทด
2. นายนฤบดี  ปลั่งกลาง
3. นายนิติสิรภัทร  ปรุงโพธิ์
4. นายภูมินทร์  วนสันเทียะ
5. นายอนาคิน  ฤทธิ์เดช
6. นายไกรวิชญ์  อินมะณี
 
1. นายอำนวย  ทวี
2. นายสุบิณ  โปร่งกระโทก
3. นายภูริชา  เพ็ชรสุข
 
834 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายกษิดิศ  หาญขุนทด
2. นายทิวานนท์  นาเจริญ
3. นายนวภูมิ  แสนพันธุ์
4. นายภครพล  กันตุ่ม
5. นายรัตนกุล  เรืองสันเทียะ
6. นายวุฒิพร  ศรีทอง
 
1. นางนิตย์  หมายเจริญ
2. นางนิตย์ธีรา  ประจะนัง
3. นายติณณภพ  หมายเจริญ
 
835 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวจิตรา  ภู่พลัย
2. นางสาวจิรพร  ทาสีดา
3. นางสาวฐิติชญา  ครุฑวิชิต
4. นายธีรศักดิ์  จอมเกษม
5. นางสาวปัทมวรรณ  กระจงกลาง
6. นายวิษณุวัฒน์  ภูผานี
 
1. นายศรีคิง  แสงพรม
2. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
3. นายเกียรติศักดิ์  กุนดี
 
836 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายนาวิน  หมั่นสระเกษ
2. นายพงษ์ศิริ  ชาติทอง
3. นายมินทะดา  เจนใจ
4. นายวัชระ  มาปะเข
5. นายศรายุทธ  เพียนอก
6. นายเปี่ยมโชค  ธรรมลี
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  จิตติ์วิริยกานต์
2. นายรัชชานนท์  ภักดีราช
 
837 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. นายนำชัย  วัชระโกมล
2. นายบุญมา  ดวงแก้ว
3. นายพิทักษ์  นาถมทอง
4. นายเกียรติพงษ์   ขออยู่กลาง
5. นายเกียรติเพชร  ขออยู่กลาง
6. นายเมธี  เม้าขุนทด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์  ลองจำนงค์
 
838 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายธวัชชัย  สรสิทธิ์
2. นายธีรพัฒน์  วิงไธสงค์
3. นายปฏิภาณ  พูนดี
4. นายปริญญา  กนก
5. นายภัทรพงษ์  อินทรกำแหง
6. นายเพชรภูผา  พิลาลี
 
1. นายพงศ์ธนากร  ไกรสน
2. นายสรายุทธ  ทิพย์กระโทก
3. นายประสาน  เสถียร
 
839 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวจารุภา  น้ำนิล
2. นางสาวณัฐจุรา  ทะเลดอน
3. นางสาวปภาวี  บุญฉ่ำ
4. นางสาวพรรณษา  มานะดี
5. นายภูริทัต  ค้าคล่อง
6. นางสาวรวิภา  นาเดช
7. นางสาววรรณภา  บ่าพิมาย
8. นางสาวศศิธร  บ่อพิมาย
9. นายศิลปกัณต์  เพ็ญสุข
10. นางสาวสุพิชชา  คิดพ่อค้า
 
1. นายจรัญ  เข็มพิมาย
2. นางสาวบุณฑริกา  วัชระไชยคุปต์
3. นายพีรพล  พวงทวี
 
840 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกัญญาภัคร์  เศียรขุนทด
2. นางสาวชนิกานต์  ไพเราะ
3. นางสาวณัฐชา  กมขุนทด
4. นางสาวธนัชชพร  ไพสันเทียะ
5. นางสาวพวงผกา  ดุกขุนทด
6. นางสาวภูชนิษา  ไกรสำโรง
7. นางสาววรดา  กามขุนทด
8. นางสาวศิรประภา  หงษ์ทอง
9. นายเขมราช  ศรีแย้ม
10. นายเอกรัตน์  อาบสุวรรณ์
 
1. นายภิญโญ  มากขุนทด
2. นายสมเจต  ไตรวัชรนนท์
3. นายนิรันดร์  ลอยจันทึก
 
841 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวธัญญลักษณ์  บรรดาศักดิ์
2. นายธีรเดช  ศรีวิเศษ
3. นางสาวพรนภา  พิมพ์ประโคน
4. นางสาวภัทรวดี  หรี่ไธสง
5. นางสาววรรณวิศา  ศรีนวล
6. นางสาววิภารัตน์  มะนาวนอก
7. นายสราวุฒิ  กะกุลพิมพ์
8. นายสุวรรณ  ประวันนา
9. นางสาวเบญจมาศ  ปะวะขัง
 
1. นายนพพร  เสนีย์คุปต์
 
842 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายจิระวัฒน์  สอนสำโรง
2. นางสาวชลมาศ  พุ่มเกาะ
3. นายชินภัทร  เทียนพรมราช
4. นางสาวมาณียา  ยุพดี
5. นายวชิรวิทย์  สืบจากน้อย
6. นางสาวศศิธร  สะโมสูงเนิน
7. นางสาวสุชัญญา  โภชจะโปะ
8. นางสาวหนึ่งฤทัย  เนียมสำโรง
9. นางสาวอมรรัตน์  แสงปัก
10. นายไชยเชษฐ์  ฉายสำโรง
 
1. นายพงศธร  กาศพรมราช
2. นางสาวอังสนา  อุดแจ่ม
3. นางสาวแพรวพรรณ  แก้วประเสริฐ
 
843 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวจิราลักษ์   ทาสันเทียะ
2. นายธนกฤต   เตือนขุนทด
3. นางสาวปณาลี   ท้าวเพชร
4. นางสาวปรารถนา    เครือเหล็ก
5. นางสาวพรธิดา   เนตรพลกลาง
6. นางสาวพรพรรณ   แก้วกันไชย
7. นางสาวพิมพ์พีรกานต์   สดใส
8. นายราเชนทร์   นาคเขียว
9. นายวุฒิชัย   ใจนวล
10. นางสาวศศิกานต์   สร้างแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สพฤกษ์
2. นายรุ่งโรจน์  อ่อนศรี
3. นางสาวสุดา  จันทราช
 
844 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. นางสาวจิรภิญญา  หนุนกระโทก
2. นายนวพล  ชำนาญพุดซา
3. นางสาวพรรภัทรษา  เนินกระโทก
4. นางสาวมิริน  ปีกกระโทก
5. นางสาวรัชฎาพร  นึกกระโทก
6. นางสาวสุดารัตน์  ดีสันเทียะ
7. นางสาวอริสรา  เนียดกระโทก
8. นางสาวอรุณ  ต้นกระโทก
 
1. นายนัทธี  สมทอง
2. นางสาวมยุลี  นันดี
3. นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
 
845 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เอื้อศิลามงคล
2. นางสาวกิตติยา  นิติธรธรรมกุล
3. นางสาวณัฏฐณิชา  เอกอัจฉริยา
4. นางสาวณัฏฐนิชา  ทรวงโพธิ์
5. นางสาวพนิดา  ช่างทอง
6. นางสาวพิมญดา  ทะนันชัย
7. นางสาวภัทราพร  ศุภเมธานนท์
8. นางสาววนิชา  ชูพลกรัง
9. นางสาวสิริกร  ระวังสำโรง
10. นางสาวสุธินี  รักกุศล
 
1. นางอัญชณา  ศุภกุลสิริ
2. นางสาวกนกลักษณ์  รวมภักดี
 
846 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชรธิดา  ออมกระโทก
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ฉัตรวชิระพฤกษ์
3. เด็กหญิงศิริธิดา  ขุนศักดา
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  อาบครบุรี
5. เด็กหญิงเมธาวดี  เศรษฐ์กระโทก
 
1. นางรุ่งนภา  พุตจันทึก
2. นางสาวรุ่งอรุณ  โพธา
 
847 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติญา  อินกลาง
2. เด็กหญิงณัฐวิมล  อ่อนโคกสูง
3. เด็กหญิงพิศสมัย  ภู่จินดา
4. เด็กหญิงสุพิชญา  ศิลป์ประกอบ
5. เด็กหญิงอินทิรา  จิตต์สูงเนิน
 
1. นางสาวอภิรดี  จันทน์หอม
2. นางปราณี  เดชบุญ
 
848 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงณัฐริการ์   แซ่ลี้
2. เด็กหญิงทวินันท์   ไกรสูงเนิน
3. เด็กหญิงพัชนิภา   คุ้มประเสริฐ
4. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   พึ่งพัฒน์
5. เด็กหญิงมณฑกาญจน์   รมยาคม
 
1. นางสาววัลชลี   เกียรติสิลังกุล
2. นางอรนุช   นิธิการุณย์เลิศ
 
849 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายจึงสกุล  จันทะหาร
2. นางสาวทัศนา  นพพลกรัง
3. นางสาวปภัสสร  สิทธิศรีไพศาล
4. นางสาวพิยดา  แสงคำ
5. นางสาวเมพรรณวิษา  เกิดกาหลง
 
1. นางทวีสิน  กฤษสุวรรณ์
2. นางจิราพรรณ  เพียนอก
 
850 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกฤติกา  จันทร
2. นางสาวดวงกมล  สังข์ทองหลาง
3. นางสาวธนัชชา  ฉันทะกลาง
4. นางสาวปรีญาพร  พ่วงทองหลาง
5. นางสาวสุกัญญา  คำมา
 
1. นางจรินทณ์  ภิรมย์กิจ
2. นางวิศณี  ชนะวงศ์
 
851 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายนพวิทย์   สอนพรมราช
2. นางสาวระพีพรรณ   รุมฉิมพลี
3. นางสาวสุดารัตน์   ขันเกษม
4. นายเพลิน   เพราะผักแว่น
5. นางสาวโศภิตา   เนียมเมืองปัก
 
1. นางสายโรส   วงษาสืบ
2. นางสาววัลชลี   เกียรติสิลังกุล
 
852 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เตาตะขบ
2. เด็กหญิงยูถิกา  โยงกระโทก
3. เด็กชายศักรินทร์  แหวกแสวง
 
1. นายณัฐวุฒิ  อนุกูล
2. นางนิชา  แสงกระโทก
 
853 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จงนอก
2. เด็กหญิงปรานต์ศิรี  ภักดีสถิตธรรม
3. เด็กหญิงศศิธร  สนสมบัติ
 
1. นางสาวศรีวรรณ  แฉขุนทด
2. นางสุภรัตน์  ศรีบุณยมาลา
 
854 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. เด็กหญิงกรพินธ์  จันต๊ะวงศ์
2. เด็กหญิงสุวัจนีย์  จำปาจีน
3. เด็กหญิงอรวรรณ  หวังเอื้อกลาง
 
1. นางสาวปาณิสรา  เณรทอง
2. นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
 
855 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงพรพิไล  ศรีสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุนิสา   เอกบุตร
3. เด็กหญิงเกศินี  ชุมศรี
 
1. นายรุ่งโรจน์  อ่อนศรี
2. นางสาวธัญญารัตน์  ไทยเดิม
 
856 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุตรศรีภูมิ
2. เด็กหญิงนัทกานต์  โผงาม
3. เด็กชายเชฐฐา  สิมศิริวัต
 
1. นายมานพ  ศรีสวัสดิ์
2. นางทิพย์ภา  ยันสูงเนิน
 
857 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงนารียา  เปลี่ยนขุนทด
2. เด็กหญิงมัณฑนา   วานิชกลาง
3. เด็กหญิงศิริพร  น่วมกลาง
 
1. นางสาวรำไพ  สีเนตรหอย
2. นางอรอนงค์   สีวัง
 
858 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงญาณินี  เดื่อไธสง
2. เด็กหญิงสุมลมาลย์  ผาดไธสง
3. เด็กหญิงอาภัสรา  โสระเม็ก
 
1. นางนารี  แก้วหานาท
2. นางวรรณภา  ทองนำ
 
859 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายจักรกฤษ  เฉื่อยไธสง
2. นางสาวปิยฉัตร  เวินเสียง
3. นางสาวเมษาธนารัตน์  ขาวพิมาย
 
1. นางสุวรรณี  อินธิแสง
2. นางญาณันธร  ปัดสาโก
 
860 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวกรองแก้ว  บัวสาลี
2. นางสาวสาวิตรี  พร้อมจิต
3. นางสาวสุวิมล  แก้วดอนรี
 
1. นางสาวศรีวรรณ  แฉขุนทด
2. นางสาวกนกกาญจน์  ภักดีวิวรรธ
 
861 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายตะวัน  ขุมรัตนนันท์
2. นางสาวพิชญา  เอิบผักแว่น
3. นางสาวเมธินี  ตากระโทก
 
1. นางสาวแทบทอง  ชื่นกระโทก
2. นางสาวผกาวรรณ  สุวรรณภูมานนท์
 
862 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นางสาวนันธิยา  หวินสันเทียะ
2. นางสาวภาวิดา  ทองรังศรี
3. นายสุรชาติ  ลุนพุฒ
 
1. นายธีรศักดิ์  อาจผักปัง
2. นายศุภฤกษ์  อุปมา
 
863 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวธนพร  กุหลาบ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  บุตรวงษ์
3. นางสาวสตรีรัตน์   ขันติ
 
1. นายรุ่งโรจน์  อ่อนศรี
2. นางสาวธัญญารัตน์  ไทยเดิม
 
864 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประสุข 1. นางสาวชุติกาญจน์  แสนพันธ์
2. นางสาวธันย์ชนก  สุขกำเนิด
3. นางสาววันเพ็ญ  เทียนพิมาย
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
2. นางฐิติภา  ผึ่งไธสง
 
865 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกัลยา  คึขุนทด
2. นายณรงค์ฺชัย  สุขศรี
3. นางสาวอรปรียา  อาบสุวรรณ์
 
1. นางสมคิด  พืชทองหลาง
2. นายพิศนุกรณ์  โพงขุนทด
 
866 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงประภัสสร  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงภัคพร  มณีนิล
3. เด็กชายสุวัจน์  นิยมสุข
 
1. นางสุรัส  สายโต
2. นางสาวยุวดี  โพธามาตย์
 
867 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงญาตาวี  รวมครบุรี
2. เด็กหญิงปานิตา  เอี่ยมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพชรพร  เลิกนอก
 
1. นางสาวอภิญญา  อรัญศักดิ์
2. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
 
868 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุนารี  แดงเด่นศรี
3. เด็กหญิงแพรววรินทร์  เลิ่ง
 
1. นางสาวชลดา  ใช้ช้าง
2. นางเพ็ญศิริ  กานต์ถิรกุล
 
869 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เนื้อนา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คล่องแคล่ว
3. เด็กหญิงภัทราวดี  อินอ่อน
 
1. นางสาวสุรางคณา  จงปั้น
2. นายอณุลักษ์  เพียดขุนทด
 
870 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงวริษฐา  คตดี
2. เด็กหญิงศริญญา  เพียนอก
3. เด็กหญิงสมฤทัย  แกดำ
 
1. นางสาวชัญชวัลย์  วงษ์พรม
2. นางสาวสุรีพร  พันธุประกิจ
 
871 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงชญานันท์  ตรวจงูเหลือม
2. เด็กหญิงชาลิณี  เกษตรเวทิน
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ทับนนท์
 
1. นางสาวชนิดา  ศุภสุข
2. นางสายธาร  แก้วบุญเรือง
 
872 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวชนิกานต์  สิงโตทอง
2. นางสาววรรณพร  เดชฉิมพลี
3. นายวันชัย  รูปชัยภูมิ
 
1. นางสวิตตา  มุ่งธนวรกุล
2. นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา
 
873 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวธิดารัตน์  มิถุนาวงค์
2. นางสาวมณฑิรา  อุ่นเหมือน
3. นายอนพัทย์  คำลือชา
 
1. นางสาวอภิญญา  อรัญศักดิ์
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ทวยทุย
 
874 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวพรรณพร  หวังดี
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ประสมทรัพย์
3. นางสาวอารียา  คงชุ่มชื่น
 
1. นางทศพรรณ  จันทา
2. นายอณุลักษ์  เพียดขุนทด
 
875 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายพิชญากรณ์  นิลพิมาย
2. นางสาวภัสราภร  เงียบกระโทก
3. นางสาวโสภิดา  เกิดโมลี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โฉมสันเทียะ
2. นางสาวปาหนัน  รานอก
 
876 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. นางสาวณัฐวดี  ลำพึง
2. นางสาวธัญรดา  นันอุมาลี
3. นางสาวสุทธาศิณี  สมสูงเนิน
 
1. นางศิริกัลยา  ดาเวียง
2. นางฝ้าย  ปัจจัยเก
 
877 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวณัฐริกา  พัวพัฒนเกียรติ
2. นางสาวนางสาวดลภา  วิสิฐอาทร
3. นางสาวลักขณา  ดวงประทุม
 
1. นางตรีชฎา  เร่งพัฒนพิบูล
2. นางอรทัย  สุวะพัฒน์
 
878 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกนกกาญจน์  ขอขันกลาง
2. นางสาวชลฐิพร  ครบกลาง
3. นางสาวอารียา  ชื่นใจ
 
1. นางสาวชัญชวัลย์  วงษ์พรม
2. นางสาวภัสสร  แสงวน
 
879 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงญาดา  หุนสูงเนิน
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  กัญญาวัชยุวพงษ์
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
 
880 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ลาปุ้ง
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ถวาย
 
1. นางสาววรัติญา  ไพลกลาง
2. นางสาวลัดดาวรรณ  สมานมิตร
 
881 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายปาราเมศ  สุริยันต์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีคราม
 
1. นางจุรีรัตน์   ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์
2. นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ
 
882 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายพงษ์ธร  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
2. เด็กชายภูริภัทร  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง
2. นายวุฒิพงษ์  ิเงินดี
 
883 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรียอด
2. นายสิปปกร  บุญอยู่
 
1. นายประสาน  ไปใหม่
2. นางพันธ์กมล  รัศมิ์ขาวพราย
 
884 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงปนิตา  เชษฐ์ขุนทด
2. เด็กชายไกรฤทธิ์  จริยรุ่งโรจน์ฤดี
 
1. นางสาวกัณฐิมา  เกตุขุนทด
2. นายพิสิฎฐ์  ชลายนนาวิน
 
885 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิริสาวดี  บุญจันทึก
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายอนุชา  โกมลภิส
 
886 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงปทุมรัตน์  ช่อรัมย์
2. เด็กหญิงไดอาน่า  ลักค์
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นายปฏิภาณ  พาจะโปะ
 
887 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายจตุพร  มุ่งแห่งกลาง
2. เด็กชายสุภดนัย  ธัญญาหาร
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ปานนอก
2. นายอำพล  มีครไทย
 
888 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สัจธรรม
2. เด็กหญิงนฤภร  จันทร์พล
 
1. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
2. นายวีรยุทธ  โผดนอก
 
889 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงจิรวงศ์  ศรีทรัพย์
2. เด็กชายปพน  ตู้กลาง
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  พันธ์กิ่ง
2. นายศิรวัฒน์  รัศมิ์ขาวพราย
 
890 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงฐิติยากร  ลิ้นทะเล
2. เด็กหญิงนันทิดา  สิริวัฒนานนท์
 
1. นางสุภรัตน์  ศรีบุณยมาลา
2. นางสาวภัทรี  ชั้นกลาง
 
891 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทวงค์
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  หาญนึก
 
1. นางพิสชา  ยังกระโทก
 
892 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นายกษิดิศ  ช่อรักษ์
2. นายธนพล  ทองวัฒน์
 
1. นายยุรนันท์  ศรีสุระ
 
893 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายศิวกร  เอียนรัมย์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พิมพ์เงิน
 
1. นางรตวิสา  ปาลินทร ลัดดี
2. นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ
 
894 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญามาศ  ตรีศักดิ์
2. เด็กชายสุรพัศ  อิชชรา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ขามโนนวัด
2. นางสาวอวิกา  ปุสุรินทร์คำ
 
895 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉันทพิชญา  เกษร
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  วรรณปะโก
 
1. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
2. นางอาภรรัตน์  สุคนธชาติ
 
896 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขาวฉอ้อน
2. เด็กหญิงปริยาภรณ์  สมนอก
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
2. นางสาวนิลยา  อึ้งเจริญกุล
 
897 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาวสุภาพร  เอกศิริ
2. นายอนาวิน  แคนสา
 
1. นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง
2. นายวิชญ์พล  จันภิรมย์
 
898 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายชัยนันท์  พันผักแว่น
2. นายสิทธิศักดิ์  พูนกระโทก
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นางสาวสุธินันท์  เลิศนา
 
899 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นายพิเชษฐพงศ์  รอดตุ่น
2. นายเอกรัตน์  จักษุเขียว
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
2. นางนิลยา  อึ้งเจริญกุล
 
900 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  วรวงศ์
2. นางสาวปรารถนา  สุดสำโรง
 
1. นางสุจิตรา  อนันตนมณี
2. นางสุธินี  คะเลรัมย์
 
901 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายดุษฎี  สุขสบาย
2. นางสาวพันเอมอร  แรมพิมาย
 
1. นางสาวพัชรนันท์  กุลวรพิสิษฐ์
2. นางสาวนงนุช  ขอกรดสำโรง
 
902 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายธีระพัฒน์  เศษกลาง
2. นางสาวอภิญญา  มะโน
 
1. นายโกวิทย์  ทาจันทึก
2. นางนารีรัตน์  ผดุงสุขดำรง
 
903 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นายธนากร  แก้วงาม
2. นางสาวธันยา  พานประเสริฐ
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
904 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. เด็กชายปภาณ  อัครภูรพี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  มุ่งขอบกลาง
 
1. นางสุจิตรา  ธรรมาภิมุข
2. นางสาวเมธาวี  ผิวงาม
 
905 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  บัวกลาง
2. เด็กชายณัฐวิโรจน์  พิมพ์สระเกษ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกนกวัตร  หาดทรายทอง
2. นางจันทร์จิรา  วงศ์สมศรี
 
906 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายณรงค์เดช  เหิมขุนทด
2. เด็กชายสิทธิกร  บมขุนทด
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด
2. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
 
907 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กชายธนวัฒน์  อุ่นพุดซา
2. เด็กชายศตวรรษ  คันสิน
 
1. นางจุรีพร  แซงรัมย์
2. นางสาวศิริพร  เกียงสี
 
908 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  คลาพิมาย
2. เด็กชายภูบดินทร์  โคกกลาง
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
909 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายชัยธวัช  ชาติกระโทก
2. เด็กชายศิวัฒน์  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางสาวทิพวัลย์  หมั่นกุดเวียน
 
910 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกฤตธรรม  เหมพันธุ์
2. เด็กชายอนุพงศ์  นิยมพันธ์
 
1. นางสาววิรากานต์  นนกระโทก
2. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
 
911 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายธรรมรัตน์   เชียงเครือ
2. นายปกป้อง  การทหาร
 
1. นายวินัย  หนุนกระโทก
2. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
912 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายรัชพล  มาจันทร์
2. นายวศิน  กิตติวณิชย์พันธ์ุ
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางศรินรัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
913 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวนิรชา  ภู่เกตุ
2. นายภานุกร  กองเพชร
 
1. นายมานะ  บุญแต่ง
2. นายสระพงษ์  สร้อยเพชร
 
914 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายดำรงเดช  สาสันเทียะ
2. นางสาวสุกันยา  นิลแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
 
915 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายกีฏะ  ใหญ่น้ำ
2. นายธนธรณ์  พรพานิชพงษ์
 
1. นางจริยา  วันเฟื่องฟู
2. นางอุไลรัตน์  หมั้นทรัพย์
 
916 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวฉัตรนลินญา  อยู่เย็น
2. นางสาวทักษพร  ศรีฤทธิ์
 
1. นางจิรภา  เซียนพิมาย
2. นายนิรันด์  สารรัมย์
 
917 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวพิยาดา  รอดเที่ยงธรรม
2. นางสาวอภิญญา  พรหมคีรี
 
1. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
2. นายปาริทัศน์  นิลยอง
 
918 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายกฤตเมธ  นวลศรี
2. นายพสุวัสต์  วรธรรม
 
1. นางสาวนนทยา  เพิ่มยศ
2. นางอาทิตยา  แสนใหม่
 
919 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวสุพรรษา  ประดับคล้าย
2. นางสาวอาทิตยากร  ปลั่งกลาง
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นางสาวน้ำฝน  ยามกระโทก
 
920 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายธาดาพงษ์  มูลนอก
2. นายวิวัฒน์  สันติพงษ์ไพบูลย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
 
921 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นายฐิติพงศ์  แพนไธสง
2. นางสาวปุณยวีร์  แพนไธสง
 
1. นางคัมภีรพรรณ  วงษ์สุวรรณ
2. นางสาวสาลินี  เชิดสูงเนิน
 
922 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นายกฤษณพงษ์  สุนทรจารยะกุล
2. นางสาวชลลดา  แก้วอุ่นเรือน
 
1. นางจิราภรณ์  ศิริสุรักษ์
2. นายอนุสรณ์  พัดไธส
 
923 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. เด็กชายชัยชนินทร์  ทรวงโพธิ์
2. เด็กชายบูรพา  งามสง่า
 
1. นางฉัตราภรณ์  พิพัฒน์ชลธี
2. นางเวียงเพ็ชร  นาคมะเริง
 
924 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายวรรณขนก  จันสมดี
2. เด็กชายสหัสชัย  คำโส
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
925 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายนฤเบศ  แก้วสุข
2. เด็กหญิงอสิตา  แย้มรู้การ
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายบดินทร์  สิงหะ
 
926 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กชายชนัญชน  นิ่มนวล
2. เด็กชายสิโรฒน์  คดวงษ์ฆ้อง
 
1. นางสุจิตรา  อนันตนมณี
2. นางสุธินี  คะเลรัมย์
 
927 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. เด็กชายนพรัตน์  ชานอก
2. เด็กชายอดิเทพ  ช่างเกวียน
 
1. นายเอกรัตน์  โชคบัณฑิต
2. นางสุรัตน์วดี   กุลวงศ์
 
928 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายสิริวัฒน์  เพ็งธรรม
2. เด็กชายอัมรินทร์  รักมิตร
 
1. นายพิสิฎฐ์  ชลายนนาวิน
2. นางฤาชุตา  แก้วพลายงาม
 
929 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  มนตรี
2. เด็กชายพิมุก  พิมเสน
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นางปาริทัศน์  นิลยอง
 
930 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญธิดา  หมอกครบุรี
2. เด็กชายปิยะพงษ์  กรีเกษม
 
1. นางสาวนงนุช  อินทรกำแหง
2. นายนิพนธ์  ซาสำโรง
 
931 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. เด็กหญิงนาริษา  ประยูรหงษ์
2. เด็กหญิงวรัชยา  เทาเสนาะเสียง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
2. นางสาวณัฐกฤตา  ภาระเวศ
 
932 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ดวงมณี
2. เด็กหญิงพลิศาน์  พื้นผา
 
1. นายสวรรค์  ดวงมณี
2. นางพัชรินทร์  นารินรักษ์
 
933 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายกัมปนาท   สิงห์แพ
2. นายภูริภัทร   บัวกลาง
 
1. นางสาวจุฬาภรณ์   กาญจนสีมา
2. นายอนุวัฒน์   ทำไถ
 
934 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายต่อเกียรติ  สุขสบาย
2. นายธนวัฒน์  ร่าเริง
 
1. นางสาวนนทยา  เพิ่มยศ
2. นางอาทิตยา  แสนใหม่
 
935 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวจิรภา  ร่มเริง
2. นางสาวสิริกัญญา  จิตรบำเพิง
 
1. นางสาวปาริทัศน์  นิลยอง
2. นายธัญพิสิษฐ์  อ่อนศรี
 
936 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวชนิตา  พรผักแว่น
2. นางสาวอารีรัตน์  เรกระโทก
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นางสาวดารารัตน์  ศรีเกษม
 
937 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชุติมา  มหาดไทย
2. นางสาวปัทมพร  วงษ์อัง
 
1. นายอำพล  มีครไทย
2. นายพงษ์ศักดิ์  เงากระจ่าง
 
938 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายจารุภัทร  จงกลนีย์
2. นายพัชรพล  เสนาะกลาง
 
1. นายวิทยา  นามนอก
2. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
 
939 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นายกันต์กวี  ทองมา
2. นายปราบศึก  สงฆ์จันทร์
 
1. นางคัมภีรพรรณ  วงษ์สุวรรณ
2. นางสาวสาลินี  เชิดสูงเนิน
 
940 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  ศรีจันทร์
2. นางสาวศรุตา  เกตุแก้ว
 
1. นายกิตติธัช  สืบสุนทร
2. นายกฤติกร  หวังอ้อมกลาง
 
941 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายณัชนนท์  ดอกไม้กุล
2. นายสรวิชญ์  มานะธุระ
 
1. นางอัจฉรา  อมะรักษ์
2. นายอลงกต  หาญชนะ
 
942 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายบรรณวิทิต  พรหมศิริ
2. นางสาววันวิสา  แก้ววิจิตร
 
1. นายสุริยัน  มนุษย์
2. นายจิรวัฒน์  นาคพงษ์
 
943 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายกฤตยชญ์  ดวงพิมาย
2. นายกิตติศักดิ์  มาระศรี
 
1. นายมานะ  บุญแต่ง
2. นายสระพงษ์  สร้อยเพชร
 
944 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นายฐนพจน์  ศรีมงคลภากุล
2. นายศุภกฤษ  แสนเมือง
 
1. นางเพชรลดา  สายหยุด
2. นางสุวดี  ผาตะพงษ์
 
945 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายณัฐพล  หิรัญอดุลวิทย์
2. นายเกียรติยศ  ศิริเกษ
 
1. นายประเสริฐ  ชิดชัยภูมิ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ดอกสันเทียะ
 
946 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กชายวรัญชัย  สวยรูป
2. เด็กหญิงสุภนิดา  สอนคำแก้ว
3. เด็กหญิงอภิญญา  มังกรรัตนกุล
 
1. นางน้ำเพชร  กระต่ายทอง
2. นางเด่นเดือน  ประวิตรวงศ์
 
947 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  นมัสศิลา
2. เด็กชายฐาปนิยา  ปนัดดากนก
3. เด็กหญิงปณิตตา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เชื้อพันธุ์ลาน
2. นางสาวสุธินันท์  เลิศนา
 
948 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวธัญวรัตน์  แคล้วกลาง
2. นางสาวธิญาดา   พงพันธ์
3. นางสาวปภาวรินท์   สิงห์นอก
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เงากระจ่าง
2. นายธีระพัฒน์  บุราณรมย์
 
949 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริศนา  ดีใจ
2. เด็กชายเอกลักษณ์  โพธิ์มินทร์
3. เด็กหญิงแพรวา  เวชยันต์
 
1. นางสาวอภิญญา   สมน้อย
2. นายสมภพ  ชินณรงค์
 
950 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ขอกลาง
3. เด็กชายธวัชชัย  สุวรรณกลาง
 
1. นายวิทยา  นามนอก
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
 
951 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ตั้งทรัพย์
2. เด็กชายปภัตร  ศรีวัชรกุล
3. เด็กชายวรรณโชติ  เกี้ยมชัยภูมิ
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
952 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายณัฐกรณ์  พวงแก้ว
2. นายนฤษฎ์  อังศุพันธ์ุ
3. นายปิยังกูร  กิ่งนอก
 
1. นายสมชาย  กองธรรม
2. นางกันตนา  กองธรรม
 
953 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายพีรพล  พ่วงชาวนา
2. นายพุทธพงษ์  ด่านทองหลาง
3. นายเกียงไกร  แฝงกระโทก
 
1. นายมณเฑียร  งามแก้ว
2. นางสาวปาริทัศน์  นิลยอง
 
954 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นายกนกพล  จันทีนอก
2. นายพัชรธานินธ์   ชัยจะโปะ
3. นายอลงกร  หมั่นการ
 
1. นายเอกรัตน์  โชคบัณฑิต
2. นางชญาภา  บาลไธสง
 
955 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชลธิชา  แก้วเสน่ห์ใน
2. นางสาวนรินธร  บุญเชิด
3. นางสาวศิริวดี  เรืองศิริ
 
1. นายอำพล  มีครไทย
2. นายพงษ์ศักดิ์  เงากระจ่าง
 
956 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายณัฐภัทร  กลมเกลี้ยง
2. นายธีรยุทธ  นวนกระโทก
3. นายพลกฤต  ช่างสลัก
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางศรินรัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
957 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 1. นางสาวทิวาพร  แซดกระโทก
2. นางสาวพัชรินทร์  ชันกระโทก
3. นางสาวํณัฐพร  นารินรักษ์
 
1. นางวรรณภา  ณ ระนอง
2. นายปราการ  ดงกลาง
 
958 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวณัฐยา  ม่านกลาง
2. นางสาวศุจินธร  มะเริงสิทธิ์
3. นางสาวสุกัญญา  เชื่อมกลาง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
 
959 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายธัญพิสิษฐ์  ดื้อกระโทก
2. นางสาวรุ่งทิวา  ดวดกระโทก
 
1. นายพีรพล  สิริชัย
2. นางสาวรินทร์ลัดดา  เกินแก้ว
 
960 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายกิตติพงษ์   บัวงามดี
2. นายเนติธร   แสงสุข
 
1. นางสาวกัญญาณี   หมายนามกลาง
2. นายอนุวัฒน์   ทำไถ
 
961 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นายพรชัย  เกี้ยวสันเทียะ
2. นางสาวสลิลทิพย์  ไทยลาว
 
1. นางจันทร์จิรา  วงศ์สมศรี
2. นางสาวคนารัตน์  กงขุนทด
 
962 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นายอนุกูล  ทวยไธสง
2. นายเกียรติภูมิ  พิสุทธิ์
 
1. นางสาวปริศรา  โกลนโคกกรวด
 
963 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายปรเมศร์   เปรื่องการ
2. นายวีรชัย   สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายอภิชัย   พุทธรักษา
2. นางสิริกมล   พุทธรักษา
 
964 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นายจีรภัทร  จินดามัย
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีทรัพย์
 
1. นางพรรณธิพา   สัตย์ซื่อ
2. นายผ่านภพ  สุวรรณวิโรจน์
 
965 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายกรวุฒิ  วุฒิชัยภูมิ
2. นายชนะ  โพธิ์วิเศษ
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
 
966 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายพิสิษฐ์  พรมกระโทก
2. เด็กชายสิริชัย  โค้งนอก
3. เด็กชายเอกรัตน์  พิมไทย
 
1. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
2. นางสาวอัญชลี  รัตนนท์
 
967 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายธนวัฒน์  ไทยธานี
2. นายธรรเทพ  เชื้อจันอัด
3. นายนิธิกร  มุ่งเอื้อมกลาง
 
1. นายบุญยวัตร​   คำศิริ
2. นายูมานะ​  แพร่งสุวรรณ​
 
968 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายกาญจน์ชนัตถ์  กิรณะวัฒน์
2. เด็กชายณัฐกฤต  สุ่นจันทร์
3. เด็กชายภูวิช  มากชุมแสง
 
1. นายอุเทน  เจริญภูมิ
2. นางสาวบุญญารินทร์  อ่อนนุ่ม
 
969 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  จริรัมย์
2. เด็กชายวรเชษฐ์  ศรีหาบัว
3. เด็กหญิงอรทัย  กิจขุนทด
 
1. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
2. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด
 
970 หุ่นยนต์ การแข่