รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  แพงจันทร์โท
 
1. นางขนิษฐา  ถ้ำหิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงมณฑิตา  พิมพ์แก้ว
 
1. นายวุฒิชัย  มหานาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายวัชรินทร์  โพธิ์ทอง
 
1. นางมุกดา  เสนาฤทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถนอมสุข
 
1. นางกาญจนา  โคตรแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงปภาดา  ธาตุดี
 
1. นางบัวสุวรรณ  โสภา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายสหัสวรรษ  มุลติเก
 
1. นางพิชญ์สมร  อินทรจักรพงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  พุทธาผ่าย
 
1. นางมุกดา  เสนาฤทธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวปวีณา  ผาจ้ำ
 
1. นางสาวพัชรพร  กะลาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวพรไพรินทร์  นาดี
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ราลังสิทธิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวสาวิตรี  วรรณชัย
 
1. นายนิกร  สิทธิเลาะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. เด็กชายทัศนพงษ์  เหลาอาจ
 
1. นางสาวพุชณารินทร์  ศิรินุภาสกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิชา   พรมชัยยา
 
1. นางสาวสุภาวดี  สีมาพล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กชายจิรพันธ์   โสดาดง
 
1. นางสาวชนิดา   บุตรจันทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  พุทธเสน
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ศิริธรรมรักษ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงภัทราพร  กระแสโสม
 
1. นางสมหมาย  คันไฮ้
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวจรรย์อมล  คำสา
 
1. นางสาวอนงค์  บุญเลิศ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. นางสาวรักษณาลี  สารพันธ์
 
1. นางลัคณา  เรืองแหล่
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวรุ่งราวรรณ์  พุทธโค
 
1. นางอมรรัตน์  เดชะสิทธิ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกุลธิดา  พลชามาตร์
 
1. นางสุกัญญา  ขาวงาม
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวชนัดดา  สาผุยทำ
 
1. นางศรีสุวรรณ  คนไว
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงกนกพรรษา  ศรีสุวอ
 
1. นางดารารัตน์  ชัยชนะ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกีรติยา  ยาทา
 
1. นางเพชรดารินทร์  วัฒนานุสิทธิ์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เมฆมนต์
 
1. นางฉวีวรรณ  บุญระมี
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวธนิษฐา  ศรีบุญเศษ
 
1. นางไพจิตร  บุญสุวรรณ
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวโยธิกา  แซงบุญนาง
 
1. นางวานุช  ศรีบุญมานนท์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายจิรธาดา  บัวใหญ่รักษา
 
1. นางสาวพิกุล  ทองภู
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวอรพรรณ  นาอุดม
 
1. นางสาววรารัตน์  ศรีบุดดา
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวปัทมาภรณ์  อุเทพ
 
1. นางอนุรักษ์  วรรณศรี
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายปิยวัชร  หงส์อาจ
 
1. นางใจทิพย์  มาลากอง
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวญาณี  แก้วภา
 
1. นางมะนิตย์  กัญญาสิทธิ์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองบุญมา
 
1. นางกรุงศรี  เหมพลชม
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวอมลวรรณ  ไชยมาตร์
 
1. นางจริยาภรณ์  ตามบุญ
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริยา  เพียรธานี
 
1. นางกาญจนา  ประดับวัน
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุมนจิต  แสงฤทธิ์
 
1. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวศลิษา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายรุ่งโรจน์  วันเพ็ญ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวนภาวรรณ  วงษาสันต์
 
1. นางปราณี  ตั้งกุลบริบูรณ์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจารุนันท์  สุภา
 
1. นางอมรรัตน์  เดชะสิทธิ์
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวอริยาภรณ์  นามดวง
 
1. นางพรรณี  ชัยทอง
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวนภาภัค  ปราบแกะ
 
1. นายนิกร  สิทธิเลาะ
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  ถุยขุน
 
1. นางคมขำ  ศิริแก้ว
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงหทัยวรรณ  กระโจมทอง
 
1. นางสาวสุภาวดี   สีมาพล
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวุฒิชัย   ดีรักษา
 
1. นางสาวกัณญา  ภูมิสุวรรณ์
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงพรพิมพรรณ  ผาบสิมมา
 
1. นางอมรพรรณ  ทองชมภู
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายสุรยุทธ  นาชิน
 
1. นางอมรรัตน์  สงวนญาติ
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นายชัยวัฒน์  ทองภู
 
1. นายพิมลพรรณ  จันมา
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวนิภาพร  สุดาทิพย์
 
1. นางธัญวรัตน์  บัวระภา
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวชนิตา  คำแพงศรี
 
1. นางคำตุ่น  มาตุ้ม
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวสิริมา  แสงจันทร์
 
1. นางปนัดดา  นามวิจิตร
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายอภิลักษณ์  พนมเขตร์
 
1. นางเกษนิภา  นิลบาลัน
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงดาริน  พันสนิท
2. เด็กหญิงมนชนก  นามมาตย์
 
1. นายคุณาธิป  จำปานิล
2. นางสาวถนัดดา  วิวิจชัย
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ดวงสมร
2. เด็กหญิงอัฉริยา  ราษี
 
1. นายยงยุทธ์  ทิทา
2. นางวิมลวรรณ  สร้อยทิพย์เจริญ
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติยาภรณ์  บ้วนนอก
2. เด็กหญิงบุรฑริกา  บุญเพลิง
 
1. นางสาวจรินทร์พร  คำคอน
2. นางเจิมขวัญ  อิสสระพงศ์
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงปาณัฐฐิตา  ดวงสาพล
2. นางสาวภัทรพร  เงินไทย
 
1. นางตีรนรรณ  โอ่งอินทร์
2. นายวัชรวีร์  ทองวิลัย
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ลพพันทอง
2. เด็กหญิงธิดาพร  อาจหาญ
 
1. นางปาริชาติ  ผิวผ่อง
2. นางสาวศิลาลักษณ์  หงษ์คำหล้า
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวปุณณิกา  ชัยลิ้นฟ้า
2. นางสาวลลิตา  วงษา
 
1. นางธัญวรัตน์  บัวระภา
2. นายรุ่งโรจน์  วันเพ็ญ
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวพิมพ์มาดา  ชัชวาลย์
2. นางสาวลัดดาวรรณ  คาดสนิท
 
1. นายคุณาธิป  จำปานิล
2. นางศศิรจน์  ร้อยดาพันธุ์
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  กองเกิด
2. นายณัฐกิตติ์  เถียรวิทวัส
 
1. นางมยุรี  อ้นอมร
2. นายสุจินต์   หาญโสภา
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวฐิติพร  ศรีจันโท
2. นายธนพล  นาคเอก
 
1. นางจีระนันท์  พรประเสริฐ
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกพร  ทองใบ
2. นายนรภัทร  รุ่งเจริญ
 
1. นางธีราภรณ์  โนนเพีย
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายธนพล  แสนสีคำม้วน
2. นางสาววิปรัชญา  จันทะวงศ์
 
1. นายวีระยุทธ  ศิลาศรี
2. นางมัทนียา  ศิลาศรี
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจิราภัทร  บ้วนนอก
2. เด็กหญิงอภิญญา   พังคะลี
 
1. นายวัณณุวรรธน์  ศรีไสว
2. ว่าที่ร้อยตรีอิทธิชัย  สังศรีลา
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กหญิงนุชจรี  เรืองสำราญ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ยะปะพัน
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  แก้วโสภา
2. นางศรีสุดา  ปุริโส
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงชุติพรพรรณ  โชติราษี
2. เด็กหญิงอริสรา  โคตจันทึก
 
1. นายธิษกานต์  นามวงษ์
2. นางสาวรจนา  อุดมวงศ์
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีทองสุข
2. เด็กหญิงชุติมา  นามโพธิ์ษา
 
1. นางสาวเนตรนภิส  ปาสาบุตร
2. นางมณินทร  สมอออน
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายสุทธิพงษ์   บัวเนตร
 
1. นางรุ่งฤดี  ทองมาก
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวธีร์สุดา  สวัสดิ์ผล
 
1. นางกุลวดี  บงแก้ว
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  โพธิ์ศรีอุ่น
 
1. นางสาวนฤมล  พิพัธนบรรจง
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวสุธาสินี  กองแก้ว
 
1. นายธิษกานต์  นามวงษ์
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวสาวิตรี  กั้นชัยภูมิ
 
1. นางพิชชานันท์  แสนแก้ว
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงบุญยานุช  หิรัญธเนศ
 
1. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. นายรุจนโรจน์  ซองศิริ
 
1. นายฤทธิไกร  โคตรนารา
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายประสิทธิ์พงษ์  ประถาทะยัง
 
1. นายจักรี  ฦๅชา
 
73 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงกุสุมา  จันทร์หนองแวง
2. เด็กชายพีรวิชญ์  พันธสีลา
3. เด็กหญิงเอรินทร์  คำสิงห์วงษ์
 
1. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  อุดมวงษ์
2. นางสาวบุษราภรณ์  กองรัตน์
 
74 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงพรชญา  สมอนา
2. เด็กหญิงมนัสนันท์   วรวงษ์
3. เด็กหญิงเมธาวี  โฉมมงคล
 
1. นายระพีพงศ์  ลีพรม
2. นางพเยียกร  เบี้ยกระโทก
 
75 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงจริญญา  สีละพัฒน์
2. เด็กหญิงญาธิดา  ลพพันธ์ทอง
3. เด็กชายพัสกร  ลิขิตวงศ์ขจร
 
1. นางสาวกฤติมา  กึกก้อง
2. นางปณิชา  พัฒนานนท์
 
76 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงจณิสตา   จริยไพบูลย์
2. เด็กหญิงนลิสรา  ภูมิวงษ์
3. เด็กหญิงพรทิพา  ดวงพรม
 
1. นางสาวถิรนันท์  แซ่เอี้ยว
2. นางสาวยลลดา  ทำมาน
 
77 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทิพย์บุญผล
2. เด็กหญิงปิยะกานต์  ราชเมืองศรี
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ขุนแก้ว
 
1. นายจักรี  ฦๅชา
2. นางจันทิมา  ไปดี
 
78 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายกฤษฎา  อาโน
2. นางสาวพินทุสร  จันโทศรี
3. นายเจษฎา  สะลี
 
1. นางยุพิน  คำพิลา
2. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  อุดมวงษ์
 
79 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวฐิติชญา  รมพิพัฒน์
2. นายนักรบ  มีโนนทอง
3. นางสาววรินทร  วรเวชกาญจนา
 
1. นายวรจิตร  ทิพเนตร์
2. นายภัทรพงษ์  แซงจันดา
 
80 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวปิยธิดา  สีหามงคล
2. นางสาวพลอยไพลิน  บัวลา
3. นางสาวอารียา  ป้อมสุวรรณ
 
1. นางเอมอร  แก้วบ่อ
2. นางธัญญรัตน์  เสนานิมิต
 
81 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายนวมินทร์  สิมลี
2. นางสาวลัดดาวัล  มูลสมบัติ
3. นางสาววรกมล  มุงคุณคำชาว
 
1. นางสาวมัลลิกา  เปรมลาภ
2. นางรุ่งฤดี  ศิริบุรี
 
82 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกร  รัศมีปัญญาทิพย์
2. นางสาวปรียาพร  บุตรศาสตร์
3. นางสาวปุษยา  แวมประชา
 
1. นายสุรชัย  สุขรี
2. นางสาวเมธาวี  ศรีปลัดกอง
 
83 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลิสลา  นรมาตย์
2. เด็กชายภัทรภร   คำสมศรี
3. เด็กชายศักราช  แสงพันธ์
 
1. นางนงนุช  ฐากุลธเนศ
2. นางสาวรัชนีพร  พลเทพา
 
84 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงจารวี  แดงกลาง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  สุขใจ
3. เด็กหญิงศรินทิพย์  เกตุลา
 
1. นางอุมาพร  พิมพ์ภักดี
2. นางสาวอนงค์  ศิริมา
 
85 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายนันทพงศ์  วิชาดี
2. เด็กชายวรณัฏฐ์  ดำเนตร
3. เด็กชายศิราวิทย์  ตั้งทรัพย์กิจ
 
1. นายนาคิน  สัจจะเขตต์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ์
 
86 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิยดา  ใยแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณิสา  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงวรวรรณ  ศรีน้อย
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ณ บุตรจอม
2. นางสาวพนิดา  สงมูลนาค
 
87 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงปณัฎฎา  ชัยยะโชค
2. เด็กหญิงภูริชญา  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
3. เด็กหญิงรชตา  คำศรี
 
1. นายวรวุธ  อัครกตัญญู
2. นายปวเรศ  แสนศรี
 
88 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  อุตรศรี
2. นางสาวอฐิตา  จันทราไชย
3. นางสาวอรวรา  เหล็กกล้า
 
1. นายจักรี  ฦๅชา
2. นางนิตยา  พรมเกตุ
 
89 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวพิมพ์อัปสร  สิงห์ศร
2. นางสาววิจิตรานุช  คมคาย
3. นางสาวศิริมา  สังสีราช
 
1. นางอังคณา  ปะตังเวสัง
2. นางสาวชุณิษรักษ์  หมื่นศรีจูม
 
90 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายธนวรัตถ์  จงเชี่ยวชาญวิทย์
2. นายปฏิพล  พันธ์บุตร
3. นางสาวอัยยา  คลังทอง
 
1. นายนาคิน  สัจจะเขตต์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ์
 
91 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. นางสาวพนิดา  ศรีอุทธา
2. นางสาวภัคจีรา  ทองสะอาด
3. นางสาววราภรณ์  แนวทอง
 
1. นางพรรณวิภา   ปักษ์เหนือ
2. นายวัลลภ  ปักษ์เหนือ
 
92 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายญาณจักขุ์  ผดาวัน
2. นางสาวนิจวิภา  ศรีทน
3. นางสาวอารดา  โสหา
 
1. นางรัญชิดา  แสงวงศ์
2. นางศุภมาศย์  ประจวบมอญ
 
93 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตธรรม  กองเกิด
2. เด็กชายศรุติ  คำพิลา
 
1. นายวรวุธ  อัครกตัญญู
2. นายสุรชัย  สุขรี
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ลี้สมบัติวัฒนะ
2. เด็กหญิงรัญยาพัทย์  ชนใฮ
 
1. นางสุนันทา  ศิริตื้นลี
2. นางวัชรีวรรณ  แสงสว่าง
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงพรรณภษา  กอมาตย์
2. เด็กชายพีรภัทร์  ประโพธิ์ทัง
 
1. นางสาวรัชนี  พลดอน
2. นางสาวอลิษา  พิลาดา
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายปัญญากร  แก้วอนันต์
2. เด็กชายเกษมสันต์  เรืองศิริปิยะกุล
 
1. นายกล้าณรงค์  ม่วงภูเขียว
2. นางอัศวีนา  ม่วงภูเขียว
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายชัยรัตน์  แสนเมือง
2. เด็กชายสุวิชากร  นิลผาย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สันทา
2. นายณัฐภพ  อ้วนพรมมา
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายจิรวัฒน์  บุษดี
2. นางสาวรุ่งฤดึ  พลายเนาว์
 
1. นางสุวารีย์  โสภาชัย
2. นางสาวราตรี  ศรีนา
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธนดล  นารีคำ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวพิรุณรัตน์  ขาวไชยมหา
2. นางพรพิไล  จันทะภา
 
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายชิษณุพงศ์  บุญวิลัย
2. นางสาวอุมาพร  อุดมคำ
 
1. นางอุทัยรัตน์  เอี่ยมศรี
2. นางสาวนันท์นภัส  สารพินิจ
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวธนพร  ทิพรักษ์
2. นางสาวนุชปวีณ์  ศรีสุมัง
 
1. นายพิชิต  ทองล้น
2. นางจตุพร  จิตมาตย์
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายพันธกานต์  อินนอก
2. นายเพชรพิรุณ  เทพจิตร
 
1. นายมณฑล  ศรีสงคราม
2. นายประดิษฐ์  ปัตตานี
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายศุภากร  กองเงินนอก
 
1. นายวรวุธ  อัครกตัญญู
 
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  วัดชุม
 
1. นางสาวอรรถวรรณ  สำเภาทอง
 
105 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายปภังกร  สมณะ
 
1. นางผ่องพรรณ  อวนศรี
 
106 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. นายกีรติ  พิมล
 
1. นางรัชนีย์  โกฎกลางดอน
 
107 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงประภัทรวดี  คลังกลาง
 
1. นางรดาวัลย์  น้อยเสนา
 
108 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายนวดล  สมทา
 
1. นายวรวุธ  อัครกตัญญู
 
109 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวอานาปานัส  จินรัตน์
 
1. นายอภิสิทธิ์  บึงไสย์
 
110 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนันทิชา   สร้อยโพธิ์
 
1. นายจักรพงษ์  แผ่นทอง
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายสาตราวุฒิ  ชาญจระเข้
 
1. นางเณศรา  ยานะสาร
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณมาโจ
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  พรสุวรรณ
 
1. นางศิริภัสพินพร  นุ่มนวล
2. นางสาวคูณโสภา  พลรัตน์
 
113 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงนภาลัย  ดลพันธุ์
2. เด็กหญิงภาวินี  พรมนอก
 
1. นางสาวศรัญญา  ไสวดี
2. นางเบญจรัตน์  จันทะรัง
 
114 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายจักรภัทร  ทุติยภาค
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  เหล่าเราวิโรจน์
 
1. นางสาววิภารัตน์  บุญเขื่อง
2. นางทักษยา  วงค์คำภา
 
115 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. นายจตุรงค์  ชิดนอก
2. นายอิทธิพัทธ์  พาทา
 
1. นายอุทัย  แสนคำ
2. นางรัศมี  สนั่นนารี
 
116 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ขันชัย
2. เด็กชายธนกฤต  ใจแน่น
 
1. นางสาวอัสราพร  ทองเจริญ
2. นายอรรคชาติ  เชียงนางาม
 
117 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายศุภวัฒน์  สุนทรแต
 
1. นางจิรานนท์  หงษ์ดี
 
118 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวอนุธิดา  พฤฒิคณี
 
1. นางวนิดา  คณะวาปี
 
119 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายกันตินันท์  ปินใจยศ
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ์
 
120 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวศุลีพร  แสนดี
 
1. นายชยพล  อุดมผล
 
121 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นายวรเมธ  พรายเนา
 
1. นางสาวอัสราพร  ทองเจริญ
 
122 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กชายกฤษตริน  วะสูงเนิน
 
1. นางพรพิรุณ  แจ้งใจ
 
123 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ปัญญามี
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีคุณ
 
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 1. นายพัชระพงษ์  ไชยวัง
 
1. นางสาวรัชนีกร  เศรษฐบดี
 
125 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองศรี
 
1. นางสาวนิตยา  อุดมผล
 
126 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กหญิงลีลาวันต์  ชาลี
 
1. นางสาวธินากร  นนทะเสน
 
127 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนริศษา  สุ่ยหล้า
 
1. นางประยูร  สันดี
 
128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวศศิวิมล  พรมดวงศรี
 
1. นางสาวศศิวิมล  จันทรังษี
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวนิศากร  วงษ์ไทยสง
 
1. นางนพมาศ  ศรีเชียงสา
 
130 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวสินธรา  เคนคำภา
 
1. นางวนิดา  คณะวาปี
 
131 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. นางสาวสุภาวดี  ทองไทย
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีอุดร
 
132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงอพัชชา  กองจร
 
1. นายสิทธิชัย  ป่าโพธิ์ชัน
 
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวจินต์จุฑา  บุราณรักษ์
 
1. นางสุภัทรา  โพธิ์หล้า
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. เด็กชายวีรพล  เดชวิจิตร
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เต็มวงษ์
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  บุรีรักษา
 
1. นางรดาวัลย์  น้อยเสนา
 
136 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายคงศักดิ์  รักษาภักดี
2. นางสาวนลินรัตน์  ชอบค้า
3. นายพัชรพงษ์  คงถาวร
 
1. นางสาวศิราณีย์  วงษ์สุวรรณ
2. นางพรโสภิต  กองรัตน์
 
137 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สุดเเสง
2. เด็กชายต้นกล้า  รุ่งเรือง
3. เด็กชายสุรจักษ์   วรรณภาส
 
1. นายพงศธร  ทิพรักษ์
2. นางจุฑามาศ  จันประเทือง
 
138 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายรุจนพ  พิทักษ์
2. นายศุภกร  ยิ่งธงชัย
3. นายไตรรัตน์  บำรุงจิต
 
1. นางสาวศิวพร  เทพจั้ง
2. นางสาววราภรณ์  หล้าหาร
 
139 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงปภาวรินท์   ภูผาลัย
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  พิมแสง
3. เด็กหญิงวรันธร   หินเธาว์
 
1. นายศิวะ  ปินะสา
2. นางบุษกล   แก้วบัวดี
 
140 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ดีจะมาลา
2. เด็กชายวิศรุต  ปานา
3. เด็กหญิงศศินภา  วงษ์เรือง
 
1. นางปาริฉัตร์  เมฆสุวรรณดิษฐ์
2. นางศิริพร  เหง้าศรี
 
141 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วันงาม
2. เด็กหญิงพรพิมล  หมู่มูลตุ่น
3. เด็กหญิงสุวิชญา  หล่มเหลา
 
1. นายพิชิต  สุดโต
2. นางสาววราภรณ์  เสมอหน้า
 
142 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงจัณท์นิภา  วรรณพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วินทะไชย
3. เด็กหญิงณิชารีย์  ชนะภักดิี
 
1. นายจิรายุทธ  โกสูงเนิน
2. นางแก่นจันทร์  งิสันเทียะ
 
143 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงยุวดา  สาคร
2. เด็กหญิงสุปรียา  แก้วใส
3. เด็กหญิงเนติยา  มุ่งผล
 
1. นางณีระนุช  อาจศรี
2. นางสาววรรณภา  สอนเสนา
 
144 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวบุปผชาติ   ป้องบุญจันทร์
2. นางสาวปริยากร  ศิรินิกร
3. นางสาวพรบุญญา  สิงห์สู่ถ้ำ
 
1. นางสาวอาริศรา  อรรคษร
 
145 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวชนาภา  ศรีสุโขม
2. นางสาวสรินดา  ทิพฤาชา
3. นางสาวะํญญารัตน์  หล้าเลิศ
 
1. นางนิภา  ถาเขียว
 
146 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายศราวุฒิ  เนื่องชมภู
2. นางสาวสุพรรษา  มุ่งชิดกลาง
3. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีจองแสง
 
1. นายเอนก  สุดใด
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
 
147 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวขวัญนุช  จันดา
2. นางสาวชุณหกาญจน์  อ่อนสกุล
3. นางสาวมะปราง  สิงห์ซอม
 
1. นางอัมพลิกา  เปรมศรี
2. นางอรอนงค์  แก้วนอก
 
148 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายชัยอนันต์  ไกรษร
2. นางสาวพัชรียา  หาสีงาม
3. นายเชาว์วรรธน์  ศรีชมชื่น
 
1. นางพักตร์วิภา  พาเบ้า
2. นางสาวชวาลา  น้อยหมากหญ้า
 
149 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายกฤติธี  จากพิมาย
2. เด็กชายคุณากร  ศรีพลชุม
3. เด็กชายปฏิพล  ถิ่นอุดม
 
1. นายพิษณุ  ชุมยางสิม
2. นางสาวพิมพ์กมล  พลอ่อนสา
 
150 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงทิพรดา  คำอินทร์
3. เด็กชายพงษ์อนันต์  วันสืบ
 
1. นางจิราภรณ์  อันทะนัย
2. นางศุภรัศมิ์  เพ็ญสุข
 
151 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ทิทา
2. เด็กชายธนาธร  ศิริมา
3. เด็กชายนิรันดร์  พรมจันทร์
 
1. นายจอมพิชญ์  อาจนุการ
2. นางสาวมลิวัลย์  เย็นเสนาะ
 
152 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  เทียะขุนทด
2. เด็กชายวรภพ  วรรณวงษ์
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  เครือแบน
 
1. นายโกวิทย์  กงเพชร
2. นางสาววัฒนาลัย  พิชัยคำ
 
153 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. เด็กชายปรเมศร์  คาตา
3. เด็กชายสุวพัชร  นาคต้อย
 
1. นางสาววิไลพร  กะลาม
2. นางสาวเนตรนภา  ตุ้ยศักดิ์ดา
 
154 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายณัฐพล  ฝ่ายเพชร
2. นายยศธร  ม่วงรักษ์
3. นายราเชนทร์  วิลเลี่ยม แครี่
 
1. นางสาวพิมพันธ์  วงษ์แก้ว
2. นางปัณพร  วงศ์ประทุม
 
155 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชัญญานุช  ภูสีฤทธิ์
2. นายธนาดล  สมอหมอบ
3. นางสาวเกษราภรณ์  พานทอง
 
1. นายวรวุฒิ  บ่อคำ
2. นายสุริยา  รัตนสุริยากร
 
156 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นายนัฐวัฒน์  โคบาล
2. นายศุภกรณ์  กล้าหาญ
3. นายอริยะ  แถวโสภา
 
1. นายวสันต์  คุ้มสุข
2. นางสาวปวีณา  ปราบมนตรี
 
157 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  ตรีเพชร
2. นางสาวชฎารัตน์  เสาวรัตนพงษ์
3. นายธนบดี  ไกรชีพ
 
1. นางสาวสมนึก  สิมพงษ์
2. นายต้นตระกูล  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
158 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายณัฐนนท์  เกตตะสา
2. นายปณิธิ  กระโจมทอง
3. นายสุรภัฎ   พงษ์สุวรรณ์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  แสบงบาล
2. นายวิรัช  คุ้มโภคา
 
159 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจิตภินันท์  จันทร์เหลือง
2. เด็กหญิงภัทธิรา  พาเคน
3. เด็กหญิงศิริณพา  เชิดเชื้อ
 
1. นางสุมลฑา  พิมพล
2. นางกมลวรรณ  โสภา
 
160 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงษ์พระจันทร์
2. เด็กหญิงวรันทยา  ทะสังขา
3. เด็กหญิงศิริประภา  วาปีโส
 
1. นางบุษกร  สีดามล
2. นางปาณิสรา  ศิริพรรณ
 
161 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์สินี  เหล่าขัติยะ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์ศรี
3. เด็กหญิงวรรณรดา  คำดี
 
1. นายจรัส  ที่รัก
2. นางหมอกฟ้า  ที่รัก
 
162 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชนากานต์  เนียมอ้ม
2. เด็กชายธนพล  จันทร์สมบัติ
3. เด็กชายนันทพงศ์  ชุมปัย
 
1. นางสายชล  ชาติไทย
2. นายทรงศักดิ์  นะลาคุณ
 
163 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงวรกาญจน์  โห้แพ
2. เด็กหญิงเกศรา  คำศรีเมือง
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  อุ่นจารย์
 
1. นางภนาวรรณ์  สามารถ
2. นางพิชญา  มาตย์ภูธร
 
164 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวกชกร  พลเสนา
2. นางสาวนุธิญาดา  ใสบาล
3. นางสาวเกศสุดา  นิมิต
 
1. นายจรัส  ที่รัก
2. นายหมอกฟ้า  ที่รัก
 
165 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายธนวัฒน์  วงษ์เพวี
2. นางสาวปภัสญา  บัวศรี
3. นายพงษ์พัฒน์  สอนใส
 
1. นางอัจฉรา  กีรติรังสรรค์
2. นายทรงศักดิ์  นะลาคุณ
 
166 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชัชฎาพร  ไกรพินิจ
2. นางสาวปรัชญา  สุวิหาร
3. นางสาวไพริน  ล้วนเปรมกมล
 
1. นายคุณานนท์  พิณพงษ์
2. นางสาวสาลินี  โฮมแพน
 
167 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวราษิณี   แฝงฤทธิ์
2. นางสาวลักขณา    สีสงค์
3. นายศิริพัฒน์    สอนนอก
 
1. นางสาวนงลักษณ์    อัฐปัน
2. นางปรารถนา    โสสีหา
 
168 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจุฑามณี  สงฆ์มหาดไทย
2. นางสาวสุทธินันท์  สุขโต
3. นางสาวเพชรราภรณ์  สันหนัง
 
1. นางปาณิสรา  ศิริพรรณ
2. นางบุษกร  สีดามล
 
169 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  ฉันทะกลาง
2. เด็กชายไตรภพ  สุขศิริ
 
1. นางสาววาสนา  สอดศรี
2. นายเชษฐา  เดชาโชติช่วง
 
170 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสินี  สุทธิ
2. เด็กชายศรณัฐ  วรรณสุด
 
1. นายกฤษฎา  ดีทานิน
2. นางสาวศศิฉาย  ไตรสุนทร
 
171 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธีรดา  ประจันตเสน
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  งามนิรัตน์
 
1. นางจุฬารัตน์  แก้วหานาม
2. นางกรุณารักษ์  แก้วจุลศรี
 
172 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายวัชรพล   สมอแข็ง
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  วงษ์อินทร์จันทร์
 
1. นางสาวสิรินทร  พรมสวัสดิ์
2. นางสาวอัมพร  จิตรนอก
 
173 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายธัชชัย  สิทธิโคตร
2. เด็กชายเวโรจน์  สุริยา
 
1. นางสาวอัญชลี  จันนา
2. นางสาวพัชภรณ์  มหามาตย์
 
174 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกฤตพิชญ์  แก่นนาคำ
2. นางสาวชุติกาญจน์  ใจคง
 
1. นางสาวพัทธนันท์  แสบงบาล
2. นางปิยวรรณ  มัธยมนันทน์
 
175 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายดนุพร  ชัยศรี
2. นายอนุชิต  จอมทอง
 
1. นายสันติ  พันธุ์ชัย
2. นางสาวนิตกรณ์  ศรีพิมพ์สอ
 
176 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายจักริน  มาตุ้ม
2. นายวรรธสุทธ  ทองเทียม
 
1. นายไผ่ล้อม  ชมพุด
2. นายทศพณ  ทองแย้ม
 
177 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นายนวพล  บุตรวิชา
2. นางสาวสุภาวดี  นาชัยลาน
 
1. นางสาวพิลึก  นิลศิริ
2. นายวสันต์  คุ้มสุข
 
178 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายบริสุทธิ์  จันทร์ขวาง
2. นายวรโชติ  กระแสกาญจน์
 
1. นางปัณพร  วงศ์ประทุม
2. นายวิเชียร  พรมศรี
 
179 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายจักรพงศ์  สีหาโมก
2. เด็กชายชยานันท์  ตรีวุฒิปัญญา
 
1. นางพิศมัย  แก้ววังชัย
2. นางรัชฎา  รอดปั้น
 
180 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายชนะชัยศาล  เสนผาบ
2. เด็กชายธนดล  เทศศรีเมือง
 
1. นายสุทธิพงษ์  โฮมแพน
2. นายเสริมพล  แสบงบาล
 
181 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายธราธร  ฉลาดเอื้อ
2. นายนวมินทร์  แสงสีงาม
 
1. นายมนตรี  อาจมนตรี
2. นางจินตนา  เถาว์เมฆ
 
182 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กชายอดุลเดช  กองพูล
2. เด็กชายเฉลิมรัฐ  พรมดวงสี
 
1. นางสาวแคทรียา  กิตติพลานนท์
2. นางสาวสิริรัตน์  เดโชศาสตร์
 
183 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายชยิน  ประทุมวัน
2. เด็กชายธีรเมธ  สุขแสงรัตน์
 
1. นายเสกสรรค์  สุวรรณสุข
2. นายสกุลศึก  โคตรพัมน์
 
184 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายกฤษดากร  แสนสอาด
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ราชาเดช
 
1. นางพิศมัย  แก้ววังชัย
2. นางสาวพัทธวรรณ  นาเสงี่ยม
 
185 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  แพไธสง
2. เด็กชายศตวรรษ  กระลาม
 
1. นายสุทธิพงษ์  โฮมแพน
2. นายเสริมพล  แสบงบาล
 
186 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายภูธเนศ  ธรรมวงษ์
2. เด็กชายเฉลิมชัย  สูญเมืองปาก
 
1. นายกญพัทธ์  ศรีคราม
2. นายพิชิตชัย  มโนสัย
 
187 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ลาเวียง
2. เด็กชายอัครเดช  สุดแท้
 
1. นางสาวพิมลวรรณ  พลสิงห์
2. นางศุภรดา  จันทร์โสดา
 
188 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตพิพัฒน์  ก้อนโฮม
2. นายธีรเมธ  ก้อนโฮม
 
1. นายสกุลศึก  โคตรพัฒน์
2. นายเสกสรรค์  สุวรรณสุข
 
189 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายนราธิป  ร้อยพรมมา
2. นายรชต  โทอุทา
3. นายหัสดินทร์  โสดาวัตร์
 
1. นายวิสาคร  เศษรักษา
2. นางสุธรรมมา  ชาปู่
 
190 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ทุมมานอก
2. นายฐิติศักดิ์  สุภาพ
3. นายบุญส่ง  พันธ์ุนาง
 
1. นายวุฒิพงศ์  ดวงอาสงฆ์
2. นางสาวชนกนาถ  ประสมทอง
 
191 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 1. นายปริญญา  มาลาเวช
2. นายปัญนวิทย์  ไสยมาล
3. นายสหราช  สีเกิ้ง
 
1. นายปิยวุฒิ  พรมภักดี
 
192 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายธนพล  ตั้งกิตติวุฒิ
2. นายยศตระการ  คมสาคร
3. นายวศิน  สุวิเชียร
 
1. นายลิขิต  จิตโส
2. นายอภิวัฒน์  ศรีกัณหา
 
193 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายนฤพนธิ์  ไสวงาม
2. นายนัฐวุฒิ  เฉียบแหลม
3. นายศราวุธ  บุตตะ
 
1. นางสาวพิมลวรรณ  พลสิงห์
2. นางสาวมนสิชา  โคตรตาแสง
 
194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงตะวัน  เหลาเมืองเพีย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงสิงห์
3. เด็กหญิงภัทราพร  เลิศวิลัย
4. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วเริญ
5. เด็กหญิงโยธิกา  จันทร์ไบ
 
1. นางอัจราวรรณ  คำภีระมี
2. นางสาวพรโพยม  ทัศนสนวิจารณ์
 
195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมีน้อย
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  ป่าเกลือ
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  กิ่งพ้ง
4. เด็กหญิงศศิวิมล  สมอบ้าน
5. เด็กชายอดิเทพ  จันทะมี
 
1. นายราชัย  นามวงค์ษา
2. นายชาญวิทย์  ศิริมา
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทธ์  นามรินทร์
2. เด็กหญิงธัญสุดา  ซุนขวัญ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แสนบุญ
4. เด็กหญิงวชิราพร  โพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงเจนจิรา  โสภาคำ
 
1. นายธันยวัตร  แก้วสุข
2. นางภัสดา  วงศ์ชารี
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  บุญลือ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ   โตสัจจะ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  พลลาภ
4. เด็กหญิงรวิสรา  แพนดร
5. เด็กหญิงศิริญากรณ์  บุตรคำ
 
1. นางวราภรณ์  บุญวรรณ
2. นางสุภาพร  สายปัญญา
 
198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กหญิงกฤติยา  หนันทุม
2. เด็กหญิงทองเพชร  อันชื่น
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรแวง
4. เด็กหญิงสุนิตยา  ทัศวงค์
5. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์หอม
 
1. นายอนุกูล  วงษ์นาง
2. นายธีรยุทธ  ไชยลา
 
199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวพิไลวรรณ  ราชสุวรรณ
2. นางสาวศิริลักษณ์  วิเชียรดี
3. นางสาวศิริลักษณ์  มาตสมบัติ
4. นางสาวอาทิตยา  จิตแสง
5. นางสาวเบญญาภา  อุ่นทะวงษ์
 
1. นางสาวทิพากร  วอแพง
2. นางสาวสุภาวดี  แข็งขัน
 
200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวฐิตินันท์  รัตนวงศ์บุญมี
2. นางสาวรัฏฐนิช  วารีวนิช
3. นางสาวรัตนธิดา  นันทบัน
4. นางสาวอาราวายา  สมองาม
5. นางสาวเกวลิน  พิมพ์โคกสูง
 
1. นายอารมณ์ดี  อาจนุการ
2. นางสาวอัมพร  ศรีธรรมบุตร
 
201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวครีมา  ประโพธิ์ธัง
2. นางสาวจิราภา  หิมมะ
3. นางสาวธนาภรณ์  โชคบัณฑิต
4. นางสาวพิยดา  เชื้อแสดง
5. นางสาววัชราภรณ์  อรัญชัย
 
1. นางอัจฉราวรรณ  คำภีระมี
2. นายอนุสิษฐ์  โคตรพัฒน์
 
202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกันติทัต  ซานอก
2. นางสาวจิรประภา  ทำมา
3. นางสาวธนพร  พรมมาลา
4. นายมังกร  บริสุทธิ์
5. นางสาวสุธินี   ประชาชู
 
1. นางอารีย์  ลัทธิวรรณ
2. นางพจนา  สานุสัตย์
 
203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนข่าวิทยา 1. นางสาวครุฑชาติ  ธรรมพิชิตศึก
2. นางสาวชมพูนุช  ลาบัวสาร
3. นายณัฐวุฒิ  กองแสน
4. นางสาวพิมพิศา  ปัญญาใส
5. นายสุภวัฒน์  บัวกอง
 
1. นางสาวแพรพลอย  อัศวพัฒนากูล
2. นายจักรพงษ์ภูวนัฐ  ลมตา
 
204 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กชายณัฐนนท์  พลศรีพิมพ์
2. เด็กชายณัฐนันท์  พลศรีพิมพ์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญคำ
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  บรรลือ
5. เด็กชายภัทรพล  เดชพละ
 
1. นายธนพัฒน์  นิมิตรบรรณสาร
2. นายมนตรี  กรมทำมา
 
205 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชกิจ  ยาวาปี
2. นายธนดล  แสนโคก
3. นางสาวนันธิญา  ปัตโน
4. นางสาวพิรุณยา  พรรณโส
5. นางสาวรุ่งทิพย์  พรมภา
 
1. นายชัยยศ  นามวงค์ชัย
2. นางสาวอภิญญา  บางจันทร์
 
206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พลเสนา
2. เด็กหญิงพรปวีณา  โคตรหล่อน
3. เด็กชายอรรถพร  หมื่นผัด
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ทันหา
5. เด็กหญิงอารีย์ยา  แคว้นน้อย
 
1. นายจักรพันธุ์  แก้วกัณหา
2. นางสุวิมล  พรอินทร์
 
207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายธนภัทร์  แก้วบุตรดี
2. นางสาวน้ำฝน  จ้านกันหา
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ระวังภัย
4. นางสาววิภารัตน์  หาญแหง
5. นางสาวศศิวิมล  จันทร์วงษ์
 
1. นางนิฤมล  จันทร์ดาเสือ
2. นางสัมฤทธิ์  โคตรธนู
 
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงนันธิดา  ทรัพย์โคกสูง
2. เด็กหญิงศศิกาญ  ชีพอุบัติ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  โม้พิมพ์
4. เด็กหญิงเกวลิน  เครือคุณากร
5. เด็กหญิงเกวลี  เครือคุณากร
 
1. นายวทัญญู  สุวรรณประทีป
2. นางกัลยา  ทองอ้วน
 
209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวปวีณา  แสนศรีมนต์
2. นางสาวภัทริการ์  แซ่อือ
3. นางสาววนิรชา  มะลาศรี
4. นางสาวสิริอาภา  ตากลม
5. นางสาวหทัยรัตน์  ทันวงษา
 
1. นางสาวอรนภา  เทพเกาะ
2. นางสาวจิรายุ  สุราสา
 
210 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  จักรพิมพ์
2. นางสาวอภิญญา  โคสาดี
3. นางสาวเกศราภรณ์  แสนป้อง
4. นางสาวเครือฟ้า  ปลัดศรีช่วย
5. นางสาวเครือมาส  ปลัดศรีช่วย
 
1. นางสาวภัสญาดา  ปลัดศรีช่วย
2. นางสาวสะอาด  ชนชนะชัย
 
211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวดวงกมล  กุลวงษ์
2. นางสาวนิภาพร  หวังประสพกลาง
3. นางสาวนิศามณี  สุขประเสริฐ
4. นางสาวพัชราภรณ์  แสนอุบล
5. นางสาวสุภาภรณ์  นาใจรีบ
 
1. นางกิ่งทอง  เชื้อทอง
2. นางสาวพรเทวี  บุญมาตย์
 
212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวธัญพิชชา  ใจชื่น
2. นางสาวน้ำทิพย์  นันตะวัน
3. นางสาวภานุชนารถ  อรรคโสภา
4. นางสาวยุพา  สอนกอง
5. นางสาวสุวิมล  ขวาแซ้น
 
1. นายวุฒิไกร  ภูมิภูเขียว
2. นางจตุพร  วงศ์โพธิสาร
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  หวันกะมา
2. นางสาวจีรวรรณ  สีแก้ว
3. นางสาวพัณณิตา  ชลพันธ์
4. นางสาวศวิตา  ทิพดง
5. นางสาวเมริษา  สีลาโพธิ์
 
1. นางกานติมา  มุลทากุล
2. นายนุกูล  ศรีโอษฐ์
 
214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายชยภัทร  ละเลิศ
2. เด็กชายชุติพนธ์  แบ่งสันเทียะ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองโคตร
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  สุขคล้าย
5. เด็กชายยศธร  สุขเสมอ
 
1. นายสมาน  ล้ำลอง
2. นางสาวธัญลักษณ์  ฐานะ
 
215 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราธิวัฒน์  ลอดบุตร
2. เด็กหญิงประภัสสร  วังสีดี
3. เด็กหญิงประภาภรณ์  ชำนาญพล
4. เด็กหญิงพัชราพร  คอมค้อ
5. เด็กชายภัทรพงศ์  เรืองแสง
 
1. นายวัฒนพงษ์  คงเจริญ
2. นางกฤติยา  พหลทัพ
 
216 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงรินรดา  ขวาลำธาร
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  สิงหาวาปี
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ภาษีราช
4. เด็กหญิงอรธนัท  แหวะสอน
5. เด็กหญิงไอริน   จาริชานนท์
 
1. นางอรวรรณ  กองพิลา
2. นายวิทยากร   ยาสิงห์ทอง
 
217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติกุล  สีหาตา
2. นายณัฐสิทธิ์  เมินเทียน
3. เด็กหญิงธนัชชา  ภาวัง
4. เด็กชายพงศกร  ต้อนรับ
5. เด็กชายอนุชา  แก้วนาคูณ
 
1. นายศักดรินทร์  ขามธาตุ
2. นายศิวะ  จวบสมบัติ
 
218 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายนนทชัย  บุญช่วย
2. นางสาวปนัดดา  คำไธสง
3. นางสาวรุจิรา  บุรี
4. นายวีระศักดิ์  สนิด
5. นายสหรัฐ  คนซื่อ
 
1. นางเพ็ญสุดา  ฤทธิ์มนตรี
2. นายนำพงศ์  สุขสบาย
 
219 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. นายนำพล  สมอออน
2. นางสาวพจนีย์  ภู่จันทึก
3. นางสาวรจนาพร  สอรี
4. นายอภิรักษ์  อินทร์ชูวงค์
5. นายแซม  แสนสงค์
 
1. นางสาวธัญญา  สุรวาทศิลป์
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  แก้วชะเนตร
 
220 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวชนิภรณ์  เดตะอุต
2. นางสาวทัศนีย์  บัวจาร
3. นายธนพร  โตสัจจะ
4. นางสาวพิทยารัตณ์  กุลจันทร์
5. นางสาวอารียา  จันทร์เพ็ง
 
1. นายสมบูรณ์  ร่มเย็น
2. นายจรัญ  ภูชาดา
 
221 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายบุญฤทธิ์  บุตรแวง
2. นางสาวปภาวรินทร์  ศรีทอง
3. นางสาววลัยลักษณ์  น้อยเภา
4. นายวัฒธิพงษ์  แผงตัน
5. นางสาวเกศกนก  ล้านพลแสน
 
1. นายนันทวัฒน์  ฝั่งสระ
2. นายกัณฐรากรณ์  ไกรวัน
 
222 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกฤษฏิ์ติณห์  ฐานวิเศษ
2. นางสาวจันทิมา  ศรีคาม
3. นายปองพล  พรหมหลวงศรี
4. นางสาวมาลียา  ขมหวาน
5. นางสาววิภาพร  สมอบ้าน
 
1. นายสุทธิพล  ทองเทียม
2. นางสาวกรกนก  หลอดอาสา
 
223 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายกรินกร  จำปาวัลย์
2. นายกฤษดา  จันทร์ศรีเมือง
3. นางสาวขวัญพิชชา  สีทองดี
4. นางสาวชริญญา  สิงค์บุตร
5. นายชาญชัย  ชำนาญบึงแก
6. นายธวัชชัย  สินธพ
7. นายธวัชชัย  สร้อยโพธิ์
8. นางสาวธัญสิริ  รัตนโชติกุลชัย
9. นางสาวนริศรา  โคตรทองทิพย์
10. นางสาวนัฐชยา  มะสีโย
11. นายนันทวัฒน์  สีโท
12. นายนิพนธ์  พุฒตาลดง
13. นางสาวพิมพ์ประพัตร  ศรีโย
14. นางสาวรัตนา  วินทะชัย
15. นายวชิรพงศ์  จันดา
16. นายวทัญญู  สุวรรณสนธิ์
17. นายวิทวัส  ชินอ่อน
18. นายอภิชัย  พรมศรีแก้ว
19. นายอภินัน  พรมศรีแก้ว
20. นางสาวอรพรรณ  ต๊ะอูป
 
1. นางสุภาพร  อ้วนสาเล
2. นายวงศ์วัชระ  ดวงศรี
3. นางสาวหัถยา  เคราะห์ดี
4. นางสาววนาวรรณ์  กล้าหาญ
5. นางสาวจิดาภรณ์  ถิ่นตองโขบ
 
224 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงศรีเรือง
2. นางสาวกมลทิพย์  ศรีกุล
3. นายธนเรศ  นามบัวศรี
4. นายธีระศักดิ์  ปัสสาแก้ว
5. นายธเนศพล  หนองนงค์
6. นางสาวปิยะดา  ร้อยพา
7. นางสาวพรพนา  สุกุมาลย์
8. เด็กหญิงพรพิมล   พิมพ์เหลา
9. นายพันธุ์นุชิต  หมั่นเสริม
10. นายพิภพ  พิมพุฒ
11. นายภูวดล  ภูมิแสง
12. นายมงคล  แสนสูง
13. นางสาวรุ่งนภา  โกกอุ่น
14. นางสาววิชุดา   ป้องพุทธา
15. นายศราวุฒิ  ถานะ
16. นางสาวสิรินภรณ์  เหลาแพง
17. นางสาวสุปราณี  บุตรสมศรี
18. นายอนุชาติ  แสงสุวรรณ
19. นายอรุชา  ศรีเมือง
20. นางสาวเบญจวรรณ  นนทะคำจันทร์
 
1. นางอัมพร  โภคา ฮาเดน
2. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย  ชุมแสง
3. นางสาวอุษา  โพธิ์อุดม
4. นายรัตนชาติ  สาระโป
5. นายวีระชัย  สาระสิทธิ์
 
225 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกตัญญุตา  เนียมจันทร์
2. นายจตุพล  นนทะคำจันทร์
3. นายจิตรกร  พุ่มบัว
4. นางสาวจุฑามาศ  นรมาตย์
5. นางสาวจุรีพร  จิว
6. นางสาวทานตะวัน  คอนเต้า
7. นายธนวัฒน์  หอมโคกค้อ
8. นายธนา  ไชยศรี
9. นางสาวบุษกร  สริมา
10. นายปภัสพนธ์  ศรีสุภา
11. นางสาววิชญา  โคตรแสง
12. นายวิศรุต  ฮางลี
13. นางสาวศศิธร  บัวตะมะ
14. นางสาวศิริลักษณ์คณา  คำชา
15. นายสหสวัฒษ์  โมกหอม
16. นางสาวสุชาวดี  นิลชัย
17. นางสาวสุธารัตน์  ชูคันหอม
18. นายอนันท์  บุญมาชัย
19. นายอภิวัตติ์  ชนเวียน
20. นางสาวอรัญญา  วิลาไชย
 
1. นางสาวณพัสสอร  ชื่นชม
2. นางสาวสุพรรณี  หาญวงษา
3. นายภาคภูมิ  มุพิลา
4. นายนิรมิตร  นามวิจิตร
5. นางนิสา  เหล่าบัวดี
 
226 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชนะภัย
2. นางสาวกุสุมาลย์  ุบุนสอน
3. นายครองภูมิ  ผลภิญโญ
4. นายจักรกฤษณ์  วรสารศิริ
5. นางสาวชนิดา  นามมุงคุณ
6. นายธนกฤต  เวชไทยสงค์
7. นายธนดล  น้อยดี
8. นายธนวัฒน์  กั้วจรัญ
9. นายธีรวุฒิ  เข็มลา
10. นางสาวนิฌากรณ์  เกตุภูเขียว
11. นางสาวมุกตะวัน  ชื่นตา
12. นางสาวรสสุคนธ์  ชนะบุญ
13. นางสาวศศิพร  ประดับเพชร
14. นายศุภโชค  ด้วงคำ
15. นางสาวสุนิษา  เสมือนพวก
16. นางสาวสุวรรณธิชา  กนิษฐกุล
17. นางสาวอัญชิษา  ต่ออำนาจ
18. นางสาวเสาวรัตน์  แก้วทุ่ง
 
1. นายวะนิช  อุประชัย
2. นายวุฒิไกร  ภูมิภูเขียว
3. นายสิรภพ  สระจันทร์
4. นายบุญชนะ  ชนะบุญ
 
227 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายกิตติพงษ์  ทะสา
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  แข็งขัน
3. นางสาวจิรวรรณ  ข้อสูง
4. นางสาวนริศรา  เสพสุข
5. นายนวมินทร์  ศรีสุพัฒน์
6. นางสาวบัณฑิตา  ขาวฟอม
7. นางสาวปานชีวา  นาทองถม
8. นายพงศพัศ  อาลัยลักษ์
9. นายพิพัฒน์  มาสิงห์
10. นางสาววรรณสุดารัตน์  นานอก
11. นางสาววรรณิภา  วราหล
12. นางสาวศศิวิมล  สิงห์คำป้อง
13. นายสหรัฐ  กันหาป้อง
14. นายสิงหกุล  กุลดา
15. นางสาวอรปรียา  คำเหลา
16. นางสาวอริยา  หัดรัตไชย
17. นายอัครพล  กินรีแซ
18. นางสาวอุบลวรรณ  วิเศษรัตน์
19. นายเจษฎาพร  ศรีชาติ
20. นายเศกสรร  โกสิลารัตน์
 
1. นางเพ็ญสุดา  ฤทธิ์มนตรี
2. นางศิริเพ็ญ  แม้นดินแดง
3. นางณัฐกมล  กัสมะนันท์
4. นายอภิชา  จันทร์ดา
5. นายนำพงศ์  สุขสบาย
 
228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกัญญารัตน์  ลาลุด
2. นายกิตติพงษ์  บุดดา
3. นางสาวจิรัญชญาภรณ์  ทักษิณ
4. นายฐิติศักดิ์  พรมบุตร
5. นายธนวัฒน์  มาจุฬา
6. นางสาวนันทกาณต์  แสนสูง
7. นายภานุพงศ์  ม่วงนิล
8. นายภูมิพัฒน์  เพิ่มสิน
9. นายมานิตย์  แสนคำ
10. นายมีชัย  โสโว
11. นางสาวรัชดากร  เสนไชย
12. นายวทัญญู  จันทนประเสริฐ
13. นางสาววัชราภรณ์  เสนาดี
14. นางสาววิชุดา  แก้วมี
15. นายสหรัฐ  รัฐมนตรี
16. นายสิทธิเดช  โชติทอง
17. นายอดิพงศ์  นาแพง
18. นางสาวอรอนงค์  มูลลา
19. นายเกรียงไกร  ฟ้าคะนอง
20. นายเสฏฐวุฒิ  เพ็งจอหอ
 
1. ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย  ชุมแสง
2. นางสาวอุษา  โพธิ์อุดม
3. นายสุธีพรรณ์  ดวงลีดี
4. นายรัตนชาติ  สาระโป
5. นายวีระชัย  สาระสิทธิ์
 
229 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาว ชลนิภา   ธิตาปัน
2. นางสาวกชกร   ทองนิ่ม
3. นางสาวจินดารัตน์   เชื้อศิริ
4. นางสาวชลิตา  สมวงค์ษา
5. นายชุติพันธุ์   เวียงเหล็ก
6. นางสาวณัฐณิชา   ทวีกุล
7. นายนครินทร์   พรทุม
8. นายบารมี  คำตา
9. นางสาวบุษกร  ตอนสุข
10. นางสาวพรพรรณ   เเซงจันดา
11. เด็กหญิงวิจิตรตรา  พิลากุล
12. นางสาววิภาดา   ปิยะวงศ์
13. นายวุฒินนท์  ฐิตรัตน์สกุล
14. นายศุภชัย   บรรพโคต
15. นางสาวศุภิสรา   ช่างเรือ
16. นายสุทธิพล   เปลวเฟื่อง
17. นางสาวสุนีย์   หมื่นวิชา
18. นางสาวอรัญญา  ตั้งจิตต์มงคล
19. นางสาวเบญจมาภรณ์   ทนนาดี
20. นายไพรัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ชูไตรรัตน์
2. นายทนงศักดิ์  แต่งสุวรรณมีโชค
3. นายคุณาธิป  จำปานิล
4. นางสาวอารียา  บุตรทา
5. นายจิรายุทธ  จุลยโชค
 
230 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงเจภวี  วัจน์นาถรุ่งโรจน์
 
1. นางเบญจพร  ฐานสมุทร
 
231 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  ขันผง
 
1. นายสุหัชชา  พิมพ์เนาว์
 
232 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงกฤษณ์ติมา   เพียสุพรรณ
 
1. นายวัชรา  รุ่งสว่าง
 
233 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงเพชรพิสุทธิ์  ศศิสุวรรณพงศ์
 
1. นางนพลักษณ์  พงษ์รักษ์
 
234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดาชา  ศรีโคตร
 
1. นางวรษา  ปัทมโสภาสกุล
 
235 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตนา  คุ้มบุ่งคล้า
 
1. นางสาวณัฐิดา  วงษ์ประสิทธิพร
 
236 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 1. นางสาวนฤมล  ดวงวิสัย
 
1. นางสาววรมัย  สิงห์แก้ว
 
237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นามนวด
 
1. นายมาลัย  กองธรรม
 
238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวภาวิณี  ประเสริฐสาร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี
 
239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายศิวา  สาชำนาญ
 
1. นางสาวสมพิศ  จังอินทร์
 
240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  ทารี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เตโพธิ์
 
1. นางสาวกฤษณา  ศรีเสมอ
2. นางเอมอร  โคตรภูธร
 
241 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายธนาธิป  ปฤกษากร
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เสนาวงษ์
 
1. นางนันทยา  พรหมกูล
2. นางวิภา  เมืองสอน
 
242 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายทนายลักษ์  ยุทธหาญ
2. นางสาวสุภาพิชญ์  ทิพย์รมย์
 
1. นายฆนรุจ  สุทธิแพทย์
2. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
 
243 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรัชญ์โมไนย์  คันทะสอน
2. เด็กชายเจสัน   พิชิตภูมิ มาตย์ดก
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ชุมแวงวาปี
2. นางสาวชลิดา  ชาติมนตรี
 
244 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายณัฐภัทร  ผาจันทร์
2. นางสาวอนิชา  โมดำ
 
1. นางวิภาพร  พาเมืองพล
2. นางจิราพร  แฝงดาหาร
 
245 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายพชร  สากุล
2. นางสาวเบญญทิพย์  สุวอ
 
1. นางเพชรรัตน์  แพงปัสสา
2. นางสาวจิรัฐิติกาล  มะเรืองศรี
 
246 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวชลธาร  สาระมณี
2. นายฤทธิ์ธิพร  อ่อนตา
 
1. นางปรีดานันท์  จันทศิลา
2. นางทองทิม  อวยศักดิ์ไชยงค์
 
247 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  วรวิเศษ
2. นายอธิราช   ต้นกันยา
 
1. นางสาวศิลายุ  ชาบัณฑิตพุฒ
2. นางสาวเจษราภรณ์  ตรีศาสตร์
 
248 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐกานต์  โทเกษ
2. นายเจษฎา  นูศิริหาญ
 
1. นายฆนรุจ  สุทธิแพทย์
2. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
 
249 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายพงษ์พิศักดิ์  แก้วลุน
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีเตชะ
 
1. นายชัยยา  เวฬุวรรณ
2. นางพิศมัย  เดิมสันเทียะ
 
250 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นางสาวกุลธิดา   ชัยชนะ
2. นางสาวชลลดา  กานุสนธิ์
3. เด็กชายณัฐกฤต  บุรกรณ์
4. นางสาวภาณุมาศ  แดนดงยิ่ง
5. เด็กชายภูวนัย  ไกรวัน
6. เด็กชายวานิตย์  ไทยน้อย
7. เด็กหญิงวิลาสินี  ดวงจิตร
8. นางสาวสุชาดา  สู้สงคราม
9. เด็กชายอภินันท์  พะรารัมย์
10. เด็กชายเกรียงไกร  คำสีนิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย  แสงจันทร์
2. นายอนุกูล  วงษ์นาง
3. นายมนตรี  กรมทำมา
 
251 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายชนกันต์  เครือสิงห์
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ผันบาง
3. เด็กชายณัฐดนัย  อัคราช
4. นายปพน   แสนนาใต้
5. นางสาวประภัสสร  ชาวประทุม
6. เด็กชายภูมิรพี  เกษรไพบูลย์
7. เด็กหญิงรินท์ลินี  วงละคร
8. นายสุมงคล  เครือสิงห์
9. นางสาวหทัยชนก  พรหมอุตม์
10. เด็กหญิงแพรวา  บุญชื่น
 
1. นางกัลยาณี  พลบำรง
2. นางอรนุช  ไวบรรเทา
3. นางภมร  สุวรรณประสิทธิ์
 
252 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงงามศิริ  ดีแป้น
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สีขอน
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นาถาบำรุง
4. เด็กหญิงบุษกร  สงเสริฐ
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำเมือง
6. เด็กหญิงวนาชล  โคตรเสนา
7. เด็กหญิงวิภาวรรณ  อันชื่น
8. เด็กหญิงศกุนตลา  ผุภูเขียว
9. เด็กหญิงศศิมา  จันทร์ปา
10. เด็กหญิงศิริประภา  สีดำ
 
1. นายพิชิต  โสภาพรม
2. นายธีรพล  สายหลักคำ
3. นางสาวระพีพร  พันธ์สะอาง
 
253 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  โนนทิง
2. นางสาวชลธิชา  ลาวงศ์
3. นางสาวฐิตาภา  ศรีแก้วน้ำใสย์
4. นางสาวปริยากรณ์  โลหากาศ
5. นางสาวรัชนีพร  เชื้อสาม
6. นางสาวศุทธาสินี  ปะกิระคัง
7. นางสาวสุกานดา  แหวนหล่อ
8. นางสาวสุชาวดี  พันธ์ชาต
9. นางสาวออจิรา  ขันธะมูล
10. นางสาวแก้วมณี  ทับทะมาตย์
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ชุมแวงวาปี
2. นางสาวชลิดา  ชาติมนตรี
3. นายสุหัชชา  พิมพ์เนาว์
 
254 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกฤติญดา  ชนะภัคดี
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ปัทนาถา
3. นางสาวนรินทร  ทองพุฒ
4. นางสาวปิยธิดา  นนตะเเสน
5. เด็กหญิงศุจินันท์  หลาบคำ
6. เด็กหญิงศุภัทรชา  มีประเสริฐ
7. นางสาวสิริวัณ เซ็งยิง  อุย
8. นางสาวสุจิรา  บุญเเย้ม
9. นางสาวสุทธิดา  คำลา
10. นางสาวอารดา  เดชะบัญญานันต์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  การอรุณ
2. นางสุพัตรา  จันทะวัน
3. นางปาลินรดา  ศรีคราม
 
255 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  จะโนภาส
2. เด็กหญิงทิพามณี  สินโพธิ์
3. เด็กหญิงประกายการณ์  ทองรักษ์
4. เด็กหญิงภาวิญญา  มัคคะวินทร์
5. นางสาวมยุรฉัตร  สริมา
6. เด็กชายศตวรรษ  วรุณศรี
7. นางสาวสุวนันท์  ตรีศรี
8. นางสาวอริยา  ทองกาสี
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  งามชัด
10. นายเอกพงศ์  โพธิ์จันทร์
 
1. นางวาสนา  เจริญวิภารัตน์
2. นายวัชรา  เจริญวิภารัตน์
3. นายสุวัณชัย  ตรีนอก
 
256 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกนกวลัย  คำควญ
2. เด็กหญิงกุลณัฐต์  ถังยิ้ม
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  จันทพล
4. เด็กหญิงจีรพรรณ  คนขยัน
5. เด็กหญิงชลิตา  วายุโชติ
6. เด็กหญิงฐานิกา  ศิริประทุม
7. เด็กหญิงณัฐรินทร์  กิจจานุลักษณ์
8. เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วก่ำ
9. เด็กหญิงพรหมพร  อินทรสิทธิ์
10. เด็กหญิงเขมิกา  ภูชื้นสี
 
1. นางสุพิดา  โนพันธุ์
2. นางสาวอังคนางค์  อยู่บัว
3. นางสาวมณีรัตน์  รัตนเพชร
 
257 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีชมภู
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  พานิล
3. เด็กชายนวพล  เตาะหนองนา
4. นางสาวบุษบากร  ชัยสันต์
5. นางสาวปริศนา  นามโคตร
6. นางสาวปิยพร  ยันประโคน
7. นางสาวพิมพ์ธิดา  สุโพธิ์ขัน
8. นางสาวพิสมัย  จิตนอก
9. นางสาวมัศยา  อันทะปัญญา
10. นางสาวหทัยรัตน์  ทองสา
 
1. นายยุทธศาสตร์  สีหาบง
 
258 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ทองเหง้า
2. เด็กชายคุณพัช  สมศรี
3. เด็กหญิงญาณิศา  ชำนินา
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  หมอยา
5. นายตุลาชัย  เทียบมาก
6. นางสาวนฤภร  รุ่งเรืองธนพัฒน์
7. นางสาวนิษิตา  แก้วคำกอง
8. เด็กชายภัทรพงษ์  สาวังชัย
9. นายสิริวิชญ์  วิเศษโวหาร
10. นางสาวอารยา  ใสสา
 
1. นายสำเนียง  มิ่งขวัญ
2. นายเชาวรัตน์  สุดเพาะ
3. นายพงศกร  วิเชียรโชติ
 
259 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. นางสาวฐิติยา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ใจทอง
3. เด็กชายธีระวุฒิ  บุญอุ้ม
4. เด็กชายประวิทย์  ชายสิงห์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  สุทธปัญญา
6. เด็กชายวีรวิชญ์  คำดี
7. นางสาวสุภารัตน์  กุลแก้ว
8. เด็กชายอานันท์  นารถานนท์
 
1. นายวัชระ  ยุชิ
2. นายอนุวัตร  ศรีพระนาม
3. นายพรเทพ  พวงเพียงงาม
 
260 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธนบดี  คำเหลา
2. นายธีรภัทร  ชัยยะพรม
3. เด็กหญิงพัฐสุตา  เกตุประกอบ
4. เด็กหญิงลลิตา​  เคหัง​
5. เด็กหญิงศกุลกร​   วัฒเวียงคำ​
6. นางสาวสุพัตรา  เทพอินศร
7. เด็กหญิงสุพัตรา​   เทพอินศร​
8. นางสาวอภิญญา  เบ้าทอง
9. นางสาวอิสราพร  คำอ้อ
10. เด็กหญิงเรืองรอง  ชาญกัน
 
1. นายปิยะ  น้อยฤทธิ์
2. นายอัครเดช  สุวรรณไกรษร
3. นายวีรยุทธ  แถวหนองกุง
 
261 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีทองหลาง
2. นายธนกฤต  คำสุข
3. นายธีรภัทร  บุตรงาม
4. นางสาวนวมินตรา  แสงแดง
5. นายวสันต์  วันทนี
6. นางสาวสุภัสสรา  สาระประทุม
7. นายสุรพงษ์  แสงสวย
8. นายอติชาติ  สุดบุญมา
9. นางสาวอภิรฎา  โพธิ์ศรี
10. นายอัษภรณ์  เพ็ญพงศ์
 
1. นายปิยะพงษ์  แก้วกู่
2. นายสุพิส   ถือสิกขา
3. นายธนกฤต  น้อยโพน
 
262 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตภาส  กล่อมขุนทด
2. เด็กชายธรรมนูญ  ลีชา
3. เด็กชายธีระวุฒิ  บุญอุ้ม
4. เด็กชายประวิทย์  ชายสิงห์
5. เด็กชายภูริพัฒน์  ภูศรีฤทธิ์
6. เด็กชายรัฐภูมิ  สุทธปัญญา
7. เด็กชายวีรวิชญ์  คำดี
8. เด็กชายศุกลภัทร  จันทร์คำภา
9. เด็กชายอดิเทพ  อุดมรุ่งเรือง
10. เด็กชายอานันท์  นารถานนท์
 
1. นายวัชระ  ยุชิ
2. นายอนุวัตร  ศรีพระนาม
3. นายปริญญ์  ศรีวรสาร
 
263 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. นางสาวนรีรัตน์  จันสีดา
2. นางสาวน้ำฝน  ชุมแวงวาปี
3. นางสาวปริศนา  เหล่าสงคราม
4. นางสาวปิยฉัตร  สีออน
5. นายพิพัฒน์  นามโคตร
6. นายยอดชีวัน  อิ่มโค่น
7. นางสาวยุพาภรณ์  จันทรางกูร
8. นายศราพณ  ซุยมาเมือง
9. นางสาวสุพัตรา  อ่อนโนนขวา
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ดีเลิศ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สนอุป
2. นางชมพูนุท  ประทุมมา
3. นางรุ่งฤดี  สุดทอง
 
264 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายกิตติภูมิ  เพ็งศิริกุล
2. นายจิรายุวัฒน์  เนื่องมัจฉา
3. นายชลธวัช  เถื่อนแก้ว
4. นายตะวัน  แก้วลือ
5. นายธนกฤต  แก้วกัลยา
6. นายวัชรินทร์  เยี่ยมภูเขียว
7. นายศิริภูมิ  คำมณีจันทร
8. นายศุภกิตติ  วงศา
9. นายสิริวิชญ์  เมืองศรี
10. นายเดชา  ขอนเต็ง
 
1. นายศุภชัย  กองเกิด
2. นายกิตติพันธ์  เหล่าสุวรรณ
3. นายวัชรพร  กิจโป้
 
265 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งลดา  กองสมบัติ
2. เด็กชายวิศรุต   รักษ์ชน
 
1. นางเกษิณี  สุดตาสอน
2. นายวีรวัฒน์  แสนจันทร์ฮาม
 
266 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัตชริตา  เอเชีย วิทธิคาย
2. เด็กหญิงอริสรา  นาราษฎร์
 
1. นางอรวรรณ  ธรรมทอง
2. นางวารุณี  โพธิลักษณ์
 
267 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงดวงณภา  คลังกลาง
2. เด็กหญิงธัญยพร  วิเศษวุฒิ
 
1. นายสืบพงษ์  ดาทุมมา
2. นางสาวชุติมา  มูลสาระ
 
268 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงปุณยนุช  สังข์โสม
2. เด็กหญิงศุภาพร  สมบูรณ์
 
1. นางนริศรา  สีหาราช
2. นายวัชรพร  กิจโป้
 
269 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายชาติชาย   ลาดเข่ง
2. เด็กหญิงวิลัยภรณ์  ชะสิงห์
 
1. ดร.เสถียร  เหล่าประเสริฐ
2. นายบุญเปรียบ  น้ำแก้ว
 
270 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวชรินรัตน์  ศรีคำมว้น
2. นางสาวชลธิชา  ดอนเขื่อนโสม
 
1. นายสายันต์  สิมมา
2. นายรวิภาส  อภินันท์สวัสดิ์
 
271 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวสุมาวดี  วงษ์เสนา
2. นางสาวสุวนันท์  หงษา
 
1. นายศุภชัย  กองเกิด
2. นางสาวนิลุบล  สิทธิบุญมา
 
272 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวจณิสตา  โพธิ์หล้า
2. นางสาวปาริตา  สาพันธ์
 
1. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
2. นางสาวอาจารียา  อ่อนสะอาด
 
273 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวจุฑามาตย์  ปัญญาสาร
2. นายธีรภัทร  สีหามาตย์
 
1. นายฑีฆายุ  บูรภักดิ์
2. นายสิทธิพงษ์  ไชยสิงห์
 
274 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวขวัญจิรา  แก่นท้าว
2. นางสาวมัณยภา  ตาลจำลอง
 
1. นางพรทิพา  ศรีวงษ์
2. นายภูริวรรฒก์  สุขแสน
 
275 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงคุณัญญา   เพ็ชรศรี
 
1. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
 
276 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปาลจิณ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
277 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญกร  อาษานอก
 
1. นางระเบียบ  บุตรสุโพธิ์
 
278 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงนริศรา  ภักดี
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
279 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   แสงยศ
 
1. นางสาวธิดารัตน์   ธิศาลา
 
280 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายวุฒิชัย  ศิริรางกูล
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
 
281 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวสุภาวดี  พิษนุย
 
1. นางวนิดา  ทองศรี
 
282 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวลภัสรดา   ป้องบ้านเรือ
 
1. นางพิชญา  หัสจรรย์
 
283 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นายอนันธวัช  หนูอิ่ม
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
284 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายธนกฤต  ใบญาติ
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
285 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  แก้วพรม
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
 
286 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สาละ
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
287 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   แสนบุตร
 
1. นายชานนทร์  มุ่งเขตกลาง
 
288 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงวรรณกร   ทาเจริญ
 
1. นางสาวธิดารัตน์   ธิศาลา
 
289 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงปนิตตา  ผิวนางาม
 
1. นางเอมอร  จันทาตีด
 
290 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวประติมา  โพนทานิล
 
1. นายชาญวิทย์  มณีเรือง
 
291 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  บุตรหา
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
292 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ  เทิงสูงเนิน
 
1. นางพิชญา   หัสจรรย์
 
293 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวทิพย์อาภากรณ์  โนนบุศรี
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
294 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาววันสุข  กนกคุณ
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
295 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจิตลดา  สุวรรณภักดิ์
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
296 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงมาลาตี  โขมาวัตร์
 
1. นางอารีรัตน์   สีมาตร
 
297 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาววิภาดา  แสงไชยา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
298 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธีราพร  รัฐวร
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
299 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรินธร  รามัญ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ค่ายหนองสวง
 
300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายทรัพย์ทวี  ชัยแสง
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
301 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวอารีรัตน์  ฤาแรง
 
1. นางอารีรัตน์   สีมาตร
 
302 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นางสาวสุภาวดี  ดงพระจันทร์
 
1. นางสาวสุชีรา  แก่วหนองแก
 
303 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายสุรสิทธิ์  มะโนจิตร์
 
1. นางพิชญา  หัสจรรย์
 
304 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  จันทรา
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
305 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษฎ์ศิรินธร  สืบวงศ์แสง
 
1. นางวิณมล  สมเหล็ก
 
306 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายขวัญตระกูล  คำมี
 
1. นางสาวแคทลียา  ปักโคทานัง
 
307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายสรายุท  หารเทศ
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นางสาวชลดา  สุวรรณทอง
 
1. นางสาวสุชีรา  แก่วหนองแก
 
309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอลิษา  โสภาทุม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายสุณัฐพงศ์  นามศรี
 
1. นายฉัททันต์  วิโย
 
311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนหันวิทยายน 1. นางสาวพนัสยา  ลักษณะวารี
 
1. นายสมภพ  แสนมณี
 
312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายทนงศักดิ์  โพธิ์ลี
 
1. นายปรีชา  ปล้องยาง
 
313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวรัตติกาล  นาหนองค้า
 
1. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
 
314 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายพิชิต  หมวดนามน
 
1. นายเอกรัฐ  โกศล
 
315 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวภัคพร  เวียงวิเศษ
2. นางสาวสุภาวดี  เฮ้าเมา
 
1. นางสาวศิริพร  กันทาสืบ
2. นายรณกร  ยศปัญญา
 
316 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาโณทัย   สิงธิมาศ
2. เด็กหญิงนพธิรา  โพนนามอินทร์
 
1. นางวิณมล  สมเหล็ก
2. นายเอนก  พรมสา
 
317 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงนพมาศ  พรมกลาง
2. เด็กหญิงนิรชา  สุหา
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
 
318 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายชาติชาย  กองศรีผิว
2. เด็กหญิงวันวิสา  บุตรวงศ์
 
1. นางสาวแคทลียา  ปักโคทานัง
2. นายทศยันต์  โยชัย
 
319 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงวันวิสา  วุฒิสาร
2. เด็กหญิงหทัยกาล  ส่วยสม
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
320 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  หวานจริง
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
321 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายวรากรณ์  นารินทร์
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
322 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจงรักษ์  ขอเอิบกลาง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
323 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงชาลิสา  อิสิสิงห์
 
1. นายสุจินต์  หอมสิน
 
324 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวอุไรวรรณ  สมภาร
 
1. นายเอนก  พรมสา
 
325 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายอภิชาติ  ศรีสุนนท์
 
1. นางชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
 
326 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นายชนินธร  บุตรนอก
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
327 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวพชรพร  ประวันจะ
 
1. นางพิชญา  หัสจรรย์
 
328 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายอภิรักษ์  โชติทอง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ยั่งยืน
 
329 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายพงศธรณ  กุศลาไสยานนท์
 
1. นายสุจินต์  หอมสิน
 
330 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นนทะจันทร์
2. เด็กชายสุมิตร  ศิลา
3. เด็กชายอาทิตย์  กันหาเรียง
 
1. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์
2. นายอำนาจ  ภาคศัพท์
 
331 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายกิตติธร  เทียบแก้ว
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  ปติตานัง
3. เด็กชายวิทยา  ผิวสอาด
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นางสุรางคณา  อ่อนฤาชา
 
332 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ไทยอ่อน
2. เด็กหญิงธัญญาดา  ถาชินเลิศ
3. เด็กหญิงสุนิสา  นามแดง
 
1. นางมยุรี  จันทรา
2. นายชานนทร์  มุ่งเขตกลาง
 
333 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กชายธนพล  นารินนท์
2. เด็กชายภูชิต  ชาวโคกขี
3. เด็กชายเพชรพัฒน์  โสมอินทร์
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกันทรากร  ธาราตรี
2. เด็กชายกาวิน  ชัยสิงห์
3. เด็กชายภานุพงศ์  รัตนรัตน์
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ยั่งยืน
2. นายประพจน์  กองสมบัติ
 
335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายปัญญา  หักขุนทด
2. นายสุรศักดิ์  จริตัน
3. นายเพชรรวิชญ์  บุษราคัม
 
1. นายทศยันต์  โยชัย
2. นายยุทธนา  วงษา
 
336 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  ผิวสอาด
2. นายณัฐพงษ์  คำจริง
3. นายพรพิชิต  หงส์สิงห์
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นางสุรางคณา  อ่อนฤาชา
 
337 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพรรณภษา  รัตติยา
2. นายสิทธิพงษ์  โนนทิง
3. นายสุดใจ  แพ่งพนม
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
2. นายจิณณะ  นานนท์
 
338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายชนันเทพ  ปู่พันธ์
2. นายธีรเดช   วังสา
3. นางสาวศรุตา  เครื่องศรีพงษ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
2. นางพิชญา  หัสจรรย์
 
339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายณติพล  โพนเมืองหล้า
2. นายนัฐวุฒิ  ทวีกัน
3. นายสิทธิศักดิ์  บุพผาชื่น
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ยั่งยืน
2. นายประพจน์  กองสมบัติ
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชินวัตร  มองเพชร
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายธิติ  ติ๊บบุญเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์   กาญจนรุ่งโรจน์
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายเอกรัฐ  ศิริคุณ
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายรชต  บุญจำมา
 
1. นางสาวหทัยชนก  ทองผา
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวรชาติ  ศรีวารี
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ   พันธุ์ไม้
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายเอกรัฐ  ศิริคุณ
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาววันชุลี  พิมพ์แก้ว
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสลิลทืพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชินวัตร  มองเพชร
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายเทพนิมิต  พิมพ์ราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์   กาญจนรุ่งโรจน์
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายนิพนธ์  พรมเมืองขวา
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวยุพาพิน  โมมา
 
1. นางสาวโชติมา  ณิยกูล
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  โพนขัน
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  อิ่มสรรค์
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายนิพนธ์  พรมเมืองขวา
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศักดิ์เทวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์   กาญจนรุ่งโรจน์
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกนกพงศ์  โคตรทัศน์
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงขัตติยา  ประเสริฐ
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอภินันท์  จันทเจียง
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. นางสาวพัชรินทร์  ดวงมณี
 
1. นายธนโอฬาร  ธนพึ่งพงษ์ทอง
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวณฐรัตน์  สิกขา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวสิรินภา  เวชกร
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายมนตรี  ศรีมงคล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์   กาญจนรุ่งโรจน์
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กชายณัฐวัตร  ยะถีโล
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ไข่มกข์
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวสิรินภา  เวชกร
 
1. นายสมชาติ  กัลยาบาล
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอภินันท์  จันทเจียง
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  จงน้อมกลาง
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายสรยุทธ  ศรีลาเฮียง
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ   พันธุ์ไม้
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1. เด็กหญิงเยาวนุช  โนนทิง
 
1. นายนวพล  สมเพราะ
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินทราดา  นุตตะละ
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ประสานญาติ
 
1. นางสาวชฎาภา  บัณฑิตวงษ์
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาววราภรณ์  วงศ์ศิริรักษ์
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวชญานิน  วรสินธุ์
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีจันทึก
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงเขมจิรา  แดนตะโคตร
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายชัยยุทธ์  พิริยะกุล
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนากร  กุระกัน
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นางสาวภาวินีย์  คำสีแก้ว
 
1. นางสาวชลธิชา  ดีเลิศ
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แซ่เตียว
 
1. นายนฤพล  เมนไธสง
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงลิลนา  วิชสาร
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายเด็กชายรพีภัทร  ป้องคำแสน
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  ดีรักษา
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วิจิตรศรี
 
1. นางสาวชฎาภา  บัณฑิตวงษ์
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นายจักรี  โครตประทุม
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายราชัน  แสนสว่าง
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. นางสาวใหม่  ถนอมชีพ
 
1. นายธนโอฬาร  ธนพึ่งพงษ์ทอง
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  เหลาวงสี
 
1. นางสาวชลธิชา  ดีเลิศ
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ   พันธุ์ไม้
2. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
3. นางสาวพรนิพา  คำยา
4. นางสาวรวิศรา   สายจันทร์
5. นางสาววรัญญา  สิงปัสสา
6. นายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
8. เด็กหญิงอรปรียา  วินสา
9. นายเทวินทร์  เทียมทนงค์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายมนตรี  เบ้าศรี
3. นายธนัช  ฐากุลธเนศ
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกนกพงศ์  โคตรทัศน์
2. เด็กหญิงธนพร  พรมกุดตุ้ม
3. นายธนากร  กุระกัน
4. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
5. นายภานุวัฒน์   นาดศรี
6. นายราชัน  แสนสว่าง
7. นางสาววันชุลี  พิมพ์แก้ว
8. เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยเดช
9. นายอภินันท์  จันทเจียง
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ   พันธุ์ไม้
2. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
3. เด็กหญิงฌาณชิตา  พลขันธ์
4. เด็กชายธนณัฐ  ตุละรัต
5. นางสาวพรนิภา  คำยา
6. เด็กชายพัชรพล  บุญคำ
7. นางสาวพิชญ์ทยา  ศรีพัฒน์
8. เด็กชายภูมิพัฒน์  เจริญสุข
9. เด็กชายภูริภัทร  วัฒนา
10. เด็กชายมงคล  พลขันธ์
11. นายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
12. นางสาววิมลณัฐ  โสเขียว
13. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
14. เด็กหญิงอรปรียา  วินสา
15. นายเทวินทร์  เทียมทนงค์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายวทัญญู  ภูชาดา
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
4. นายธนัช  ฐากุลธเนศ
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกณวรรธน์  มั่นคง
2. นายกฤษฎา  โพนขัน
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงมาตย์
4. เด็กชายจงชัย  โมรีพันธ์
5. เด็กชายชลธี  โทรักษา
6. นายชินวัตร  มองเพชร
7. นายธนากร  กุระกัน
8. เด็กชายนวพล  แก้วเก็บคำ
9. นางสาวปวิตรา  มุ่งสุดใจ
10. นายราชัน  แสนสว่าง
11. นายวรชาติ  ศรีวารี
12. นายวรากร  มุงคุณคำชาว
13. เด็กชายสรยุทธ  ศรีลาเฮียง
14. นายอภินันท์  จันทเจียง
15. เด็กชายอาทิตย์  ภาษิต
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ   พันธุ์ไม้
2. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
3. เด็กชายปฏิภาน  สะเดาว์
4. นายประดับ  อุ่นภักดิ์
5. เด็กชายปองพล  จินดาพล
6. เด็กชายพัชรพล  บุญคำ
7. เด็กชายภูริภัทร  วัฒนา
8. นายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
9. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
10. นางสาวสุพัตรา  คอนทวน
11. นายเทวินทร์  เทียมทนงค์
12. นายเอกนรินทร์  ขุ่มด้วง
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายมนตรี  เบ้าศรี
3. นายวทัญญู  ภูชาดา
4. นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวชญานิน  วรสินธุ์
2. นางสาวณฐรัตน์  สิกขา
3. นางสาวธมนวรรณ  นาคทัด
4. เด็กชายธีรัตน์พสิษฐ์  เหล่าศศิธร
5. นางสาวพรไพลิน  สุดจริง
6. เด็กชายภูรินทร์  ชาน้อย
7. เด็กหญิงมนัญชยา  วัดศรี
8. นางสาวลักษิกา  หนูกลาง
9. เด็กหญิงสรมณีย์  มีบุญเปี่ยม
10. เด็กหญิงอภิชญา  สุจจะชารี
11. เด็กชายเศกสิทธิ์  ศิริมาลา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
2. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
3. นางอารีรัช  ผิวดี
4. นายชานนทร์  มุ่งเขตกลาง
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  โพนขัน
2. นายชินวัตร  มองเพชร
3. นายธนากร  กุระกัน
4. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
5. เด็กหญิงปาลีรัตน์  ลังชัย
6. เด็กหญิงพรวลัย  น้อยสุข
7. นายภานุวัฒน์  นาคศรี
8. นายวรชาติ  ศรีวารี
9. นายวรากร  มุงคุณคำชาว
10. นางสาววันชุลี  พิมพ์แก้ว
11. เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยเดช
12. นายอภินันท์  จันทเจียง
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  แก้วประจักษ์
2. เด็กชายณัฐพล  จงน้อมกลาง
3. นางสาวธวัลรัตน์  ธรรมฤทธิ์
4. เด็กชายธิติ  ติ๊บบุญเรือง
5. เด็กหญิงนรินทิพย์  อิ่มสรรค์
6. เด็กชายนันทวัฒน์  ศักดิ์เทวี
7. เด็กหญิงปนัดดา  มีเย็น
8. เด็กหญิงปนิตตา  แสนเศษ
9. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วงษ์งาม
10. เด็กหญิงพีรยา  คำสีทา
11. เด็กชายมนตรี  ศรีมงคล
12. เด็กหญิงวรินทร  มะโนวัน
13. เด็กหญิงศิริวัฒนา  มีวัฒนาภิรมย์
14. เด็กชายสิทธกร  จัตุเรศ
15. เด็กหญิงสิริยากร  สุภาพสุนทร
16. เด็กชายสุริยัน  ดวงสมิง
17. เด็กหญิงอรอุมา  ขำชัยภูมิ
18. เด็กชายอัษฎาบดินทร์  มะโนมัย
19. เด็กหญิงเขมจิรา  แดนตะโคตร
20. เด็กชายเทพนิมิต  พิมพ์ราช
21. เด็กชายโยธิน  อาจมนตรี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์
2. นางเยาวพา  ทองแย้ม
3. นางวชิรา  กมลผุด
4. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
5. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์   กาญจนรุ่งโรจน์
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ   พันธุ์ไม้
2. นายกฤษฎา  จรรยา
3. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีมหาพรม
5. เด็กชายชัยยุทธ์  พิริยะกุล
6. เด็กหญิงฌาณชิตา  พลขันธ์
7. เด็กชายธนวิชญ์  พร้อมประเสริฐ
8. เด็กชายธีรภัทร์  บุญเรือง
9. เด็กหญิงปาลิตา  นาคใหญ่
10. นางสาวพรนิภา  คำยา
11. เด็กชายพัชรพล  บุญคำ
12. เด็กชายภูริภัทร  วัฒนา
13. นางสาวรวิศรา   สายจันทร์
14. นายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
15. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ประชาอภิชัย
16. นางสาวสุพัตรา  ตอนทวน
17. เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรแผลง
18. เด็กหญิงอรดา  รัตนัง
19. เด็กหญิงอรปรียา  วินสา
20. นายเทวินทร์  เทียมทนงค์
21. เด็กหญิงเมทินี  ขันขวา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายวทัญญู  ภูชาดา
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
4. นายธนัช  ฐากุลธเนศ
5. นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล
6. นายนพดล  ชาลีคาร
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  พลหาร
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ท้อยชัยภูมิ
3. นางสาวกัลติมา  สายสมุทร
4. เด็กหญิงกัลยากรณ์  อุทรส
5. เด็กหญิงณัฐวิภา  โคตรสีกุล
6. เด็กหญิงปนัดดา  โคตรชุม
7. เด็กหญิงปรารถนา  วอแพง
8. เด็กหญิงปริญากร  เป้าจันทึก
9. เด็กหญิงปาริชาติ  บัวมาศ
10. เด็กหญิงพัชณิดา  เมาะราษี
11. นางสาวพัชนีกร  ศิริคุณ
12. นางสาวยุพาพิน  โมมา
13. เด็กหญิงวนิดา  ปานอินทร์
14. นางสาววาริยา  หล้ามูล
15. เด็กหญิงศศิกานต์   ศรีสุภักดิ์
16. นางสาวศิริพร  สนวนรัมย์
17. นางสาวสุจิตรา  ไชยตะมาตย์
18. นางสาวสุชาดา  โพธิจักร์
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองสา
20. เด็กหญิงอนุสสรา  วงภักดี
21. เด็กหญิงเจนจิรา  อำมา
 
1. นางสาวโชติมา  ณิยกูล
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. นายจักรพรรณ  เสนจันทร์
2. นายดลชัย  อินปัญญา
3. เด็กชายปิยะพันธ์  พันธ์เหลา
4. นายรัฐพล  โสดา
5. นายสยาม  ศรีวงศ์รักษ์
 
1. นายวัลลภ  ปักษ์เหนือ
2. นางพรรณวิภา   ปักษ์เหนือ
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายกฤษปกรณ์  หลวงแสน
2. เด็กชายพัฒน์ชานนท์  ชูเชิด
3. เด็กชายวุฒิชัย  แสงอุ่นอุไร
4. เด็กหญิงศศิกานต์  มาลา
5. เด็กหญิงอภิญญา  การพงษ์
 
1. นายสมชาติ  กัลยาบาล
2. นางเบญจวรรณ  กัลยาบาล
3. นายนาวิน  ไสวงาม
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายกิตติวัฒนา  สุขเต็มดี
2. เด็กหญิงกุลิสรา  อุทยาภมรวัฒน์
3. เด็กชายจักพรรณ์  แก้วเก็บคำ
4. เด็กชายณัชพล  พุตแก้ว
5. เด็กชายศิวะศิษฎ์  โสภามี
6. เด็กหญิงสาริยา  จะระคร
 
1. นายกฤษฎ์  พีรธนัศสกุล
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ปัญญาว่อง
2. เด็กชายนครินทร์  สิมมาลี
3. เด็กชายปัญญาภูมิ  คำสีแก้ว
4. เด็กหญิงพิชญานันท์  เพ็ชรภา
5. เด็กชายมงคล  เบิกบาน
6. เด็กชายเดชนคร  เลานอก
 
1. นายชาญชัย  คำสีแก้ว
2. นายพิพัชรพล  นาอุดม
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายนันทวุธ  เพียโถน
2. เด็กชายพัชรพล  มณีจักร
3. เด็กชายพิพัฒน์  พรหมประดิษฐ์
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  ขัตติยะนนท์
5. เด็กชายรณวร  มหาราช
6. เด็กชายอินธิจักร  แข็งขัน
 
1. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
2. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
3. นายอมรศักดิ์  เพชรทอง
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายคุณากร  ชัยเลิศ
2. นางสาวฐิติพรรณ  สังแก้ว
3. นายณัฐชนน  โคตพันธ์
4. นายธนดล  ทะสา
5. นายนรธีร์  บุญปัญญา
6. นายวงศธร  ไพรศรีกุล
 
1. นายมวลชน  เทศแก้ว
2. นางดวงรัตน์  ดียา
3. นางณัฏฐิญา  คุ้มตะบุตร
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นายธีรยุทธ  อนุรักษ์ชัย
2. นายนิวัฒน์   บุญโต
3. นายวิษณุ    แสนคำ
4. นายศุภสิทธิ์   เหลืองงาม
5. นายสุคนธ์    คุณรงค์
 
1. นายกฤษกร  ปุ้งโพธิ์
2. นายจตุพล  นนทะบูรณ์
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนิษฐา  สอนทา
2. นายจิรวัฒน์  แก้วชะเนตร
3. นายจิระวัฒน์   โนนเปลือย
4. นางสาวธนพร   อภิรัตนเจริญสุข
5. นายสหรัฐภ์   ไผ่เบญจพรร
 
1. นายสมพล  สมภักดี
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. นายจิรศักดิ์  ชาติขยัน
2. นายธนกฤษ  ไชยสุรินทร์
3. นายธีระเทพ  แก่นภูเขียว
4. นายนุกูล  ศรีรุ้ง
5. นายรัตติศักดิ์  ดาวังปา
6. นายอนุรักษ์  ประจันตะเสน
 
1. นายธนภัทร  สุขวัฒนา
2. นายเอนก  จันสนิท
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายกานต์กวิน  โสสีภา
2. นายณฐกร  จันศรี
3. นางสาวนาตาลี  นนท์พรมมา
4. นายนิติ  โพธิ์นา
5. นายสรกฤษณ์  พรหมประดิษฐ์
6. นายอัมรินทร์  พั้วหลง
 
1. นายสุวิทย์   กูดอั้ว
2. นายอมรศักดิ์  เพชรทอง
3. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายกรวิทย์   พงษ์สีมา
2. เด็กชายกิตติวินท์  ทองดี
3. เด็กหญิงจิดาภา  สิงห์ทอง
4. นางสาวจิตสุดา   แน่นอุดร
5. เด็กหญิงชลธิชา  พูลจำปา
6. เด็กชายฐปนวัฒน์  ทิพย์อาจ
7. เด็กหญิงณัชชา  กิ่งสีดา
8. เด็กชายณัฐเอก  ทอนสูงเนิน
9. เด็กชายทินภัทร  มูลกัน
10. นายธนกฤษ   สุดโต
11. นางสาวธวัลพร   ไสยอินทรานุรักษ์
12. นางสาวธัญชนก   หุ่นกระจก
13. เด็กชายธิติพงษ์  บุญสา
14. เด็กชายประดิพัทธ์  บัวองค์
15. เด็กชายปองพล  บุรีรักษ์
16. นายปัฐวีธรณ์  จ่าบาล
17. นางสาวพรธวัล   ไสยอินทรานุรักษ์
18. นางสาวพลอยไพลิน  ปวีณาภรณ์
19. เด็กหญิงพิชญา  ซื่อสัตย์
20. นางสาวพิฌามุญช์   ช่างเกวียน
21. เด็กหญิงพิมญาดา  ชัยปราบ
22. เด็กชายพีระพล   ศิริมา
23. เด็กชายภาวิสุทธิ์   หินสูงเนิน
24. เด็กหญิงมนัสนันท์  น้องตำแย
25. เด็กชายศรายุทธ  แสงมณี
26. เด็กหญิงศศิกานต์  ชื่นใจ
27. เด็กชายศิริรัตน์  แผ่นผา
28. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไสวงาม
29. เด็กหญิงสิรินญา  สมีเพ็ชร
30. เด็กชายหรรษา  ทองจันทร์
31. เด็กชายอธิกา  อุ่นจิตต์
32. นายอนุชิต  พันธุ์โยศรี
33. นางสาวอภิญณา   บุญทะแสง
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  โปตาเวส
35. นางสาวอมฤตา   อุณชาติ
36. เด็กชายอัครเดช  ปานด้วง
37. เด็กหญิงอังคณา  ธุระทำ
38. เด็กหญิงอัญชิษา  อาดี
39. เด็กชายอาทิตทนงค์  พลสิทธิ์
40. นางสาวเอมฤดี   เจริญอินทร์
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
2. นายมนตรี  เบ้าศรี
3. นายวทัญญู  ภูชาดา
4. นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล
5. นายนพดล  ชาลีคาร
6. นายธนัช  ฐากุลธเนศ
7. นายพจนา  โสภาชัย
8. นายสมพล  สมภักดี
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกรรณิการ์   เรืองแก้ว
2. นางสาวจิตรานุช   คุ้มจันทร์ดี
3. นางสาวจิราภรณ์   แสงศิลา
4. เด็กหญิงจิราภรณ์   วิถา
5. นางสาวจิราวรรณ   พิรุณ
6. นางสาวจุฑารัตน์   จันทร์บ้านค้อ
7. เด็กชายชนะชล   ศรีแก้วทุม
8. นายชาญชล   ลามุล
9. เด็กหญิงณหทัย   ชินคำ
10. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   โอบอ้วน
11. นายธนดล   มณีพงศ์
12. เด็กชายธีร์ธวัช   พิมูลขันธ์
13. นายนราทิพย์   แดงสนาม
14. นายนราเทพ   แดงสนาม
15. นางสาวประณยา   ผุยหันธาตุ
16. นางสาวมาริสา   อินนาง
17. นายวรัญญู   มีชัย
18. นางสาววิลาสินี   กัสนุกา
19. นายศรัณย์   บำรุงสุข
20. เด็กหญิงศิริวรรณ   อุปฮาต
21. นายศุภวัฒน์   หวยโนนทัน
22. นายสุธวัช   สุโคตร
23. เด็กหญิงสุนันทา   เหล่าสุวรรณ์
24. นายสุเมที   พะมาปะเต
25. เด็กหญิงอนิศรา   ศรีนวล
26. เด็กชายอภิรักษ์   ทาบุราณ
27. นางสาวอรญา  บุญแก้ว
28. เด็กหญิงอรษา   บุรพัฒน์
29. เด็กหญิงอรัญญา   กลับเกลื่อน
30. เด็กหญิงอุทุมพร   ทองมอญ
31. นายเจษฎา   เสงี่ยมสูงเนิน
32. นายเจษฎาภร   จิตติเคนา
33. เด็กหญิงเตชินี   นิลจิตร
34. เด็กหญิงแพรวา   สังขนา
35. เด็กหญิงไพลิน   แสงโลกีย์
 
1. นายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม
2. ดร.นภาพร   เพ็ชรศรีกุล
3. นายสหภาพ   ป้องพุดซา
4. นายกรินทร์   ทองธวัช
5. นางสาวชโลทร   โชติกีรติเวช
6. นางสาวรัตน์ชนก   ทุยบึงฉิม
7. นางนภธร   อัครธรสกุล
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกรภัทร์  ทับลอย
2. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  ดวงจุมพล
3. นายกิตติมศักดิ์  สารโยธา
4. นายกิตปกรณ์  โงนขำ
5. นางสาวคำแก้ว  มะธิปะ
6. นางสาวจันทร์สุดา  กู้ทรัพย์
7. นางสาวชัญญาวีย์  จงเทพ
8. นางสาวฐิติวรดา  แสงคำ
9. นางสาวณัฐกานต์  รักษาบุญ
10. นายณัฐวัฒน์  แก้วนามอม
11. นางสาวดลนภา  ขำผา
12. นางสาวธนพร  ทิพย์ทอง
13. นายนครินทร์  แก้วคุณ
14. นายนัฐพงษ์  บุญราษฎร์
15. นายนาวิน  เส็งคำปาน
16. นายนิติวัฒน์  สิงห์บัณฑิต
17. นางสาวนิยากร  พานน้อย
18. นายปกรณ์  รัตนเวฬุ
19. นายปฐมพงศ์  บุตรวงษ์
20. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุริยะเสน
21. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปล้องยาง
22. นายประกิจ  ดวงมาลา
23. นายพัฒน์ระพี  พานิชชา
24. นายพันศักดิ์  วสุวิภา
25. นางสาวภัทราวดี  ลุนสำโรง
26. นางสาวมินตรา  วงษ์สมบัติ
27. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญสงค์
28. นางสาววรรณพร  คำวังไชย
29. นางสาววราคณา  จ่ามีเคน
30. นางสาววิลาวัลย์  แก้วพรม
31. เด็กชายศรันย์กร  วงศ์หมาก
32. นางสาวศศิธร  ศรีอาภรณ์
33. นางสาวศิริวรรณ  กาฬภักดี
34. นายสุธิพงษ์  ประเทศสิงห์
35. นางสาวเกษมณี  นาจวง
36. เด็กหญิงเนติรัตน์  ปลัดศรีช่วย
37. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วแสนชัย
38. นางสาวโสรญา  จันปัญญา
 
1. นายพีรเดช  เสนไสย
2. นางสาวปริศนา  หายหัตถี
3. นายพิพัชรพล  นาอุดม
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกรกมล  อรุณชัย
2. นายกานต์กวิน  โสสีภา
3. นายณฐกร  จันศรี
4. นายณัฐวัตร  นาหนองตูม
5. เด็กหญิงณิชนันท์  สุวรรณสนธิ์
6. เด็กชายติณณภพ  ดวงพรม
7. นางสาวธนัญชา  สุทธิอาจ
8. นายธนากร  ภิญโญ
9. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วะปะแก้ว
10. นางสาวธัญลักษณ์  ปุ้งโพธิ์
11. นางสาวนาตาลี  นนท์พรมมา
12. นายนิติ  โพธิ์นา
13. เด็กหญิงบัณฑิตา  เชื้อตี่
14. เด็กหญิงบัณฑิตา  วังพิลา
15. เด็กหญิงปดิวรัดา  พลเยี่ยม
16. นางสาวปทุมพร  นันท์ดี
17. เด็กหญิงปัญญาพร  ไชยพรม
18. นางสาวปัณฑารีย์  กุตัน
19. เด็กหญิงปาริชาติ  กาจุ๊ด
20. นางสาวปาลินี  สอาดเหลือ
21. เด็กหญิงปิยะณัฐ  วงศ์ษาหาร
22. เด็กหญิงฟ้าใส  พลจันทึก
23. เด็กหญิงรัตติยา  กงแก้ว
24. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  วีระพงษ์
25. เด็กหญิงลลิศรา  ทำท่าก้อ
26. เด็กหญิงวนิดา  ขันตรีกรม
27. นายวโรดม  พะระบาล
28. เด็กหญิงศศิประภา  คะสีทอง
29. นายสรกฤษณ์  พรหมประดิษฐ์
30. นางสาวสิริกันยา  พรหมประดิษฐ์
31. เด็กหญิงสุติมา  ทุ่มวิเศษ
32. เด็กชายสุทธิพงษ์  ใจดี
33. นางสาวสุธิตา  เหลาลาภะ
34. นายสุวัฒน์  พาบุดดา
35. เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วทอง
36. เด็กหญิงอรนุช  จันทรประทักษ์
37. นายอัมรินทร์  พั้วหลง
38. เด็กหญิงอาริษา  พังทุย
39. เด็กหญิงอุมาภรณ์  สาริสุทธิ์
40. เด็กหญิงเกษณี  สิงข้อ
 
1. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
2. นายสุวิทย์   กูดอั้ว
3. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
4. นางสาวกศินันท์  วิกยานนท์
5. นายอมรศักดิ์  เพชรทอง
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุไกรธิ
2. นางสาวกิตติกรณ์  คำแสน
3. นางสาวจิรพร  มูลมาตย์
4. นางสาวจุฑาธิป  เนตรวิลา
5. นางสาวจุฑามาศ  บัวชน
6. เด็กหญิงชาลิสา  นาดี
7. เด็กหญิงฐิตินันท์  ช่างคำ
8. เด็กชายณพกร  ป้องนอก
9. เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยวัฒนประภา
10. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทะวะบุตร
11. นางสาวดารารัตน์  คำทะเนตร
12. นายทัตดนัย  ผิวรัตน์
13. นายธนพัฒน์  สายหยุด
14. นางสาวธัญชนก  จำปามูล
15. นายธีระเดช  บุญมี
16. นางสาวนุสรา  ชายศ
17. นางสาวปวันรัตน์  ชื่นชม
18. นายปิยะณัฐ  จุลนาค
19. นายพงศกร  นันตะมาตร
20. นางสาวพรพิมล  วิลาศ
21. เด็กหญิงพิมภาดา  ตรงธิ
22. นายพิษณุ  ชื่นชม
23. นายภานุวัฒน์  ภูมิภาค
24. นายภูวรินทร์  ภักดีสุวรรณ์
25. นายมงคล  อิ่มละมัย
26. นายรณฤทธิ์  บัวชน
27. เด็กชายวราพล  หอมตา
28. นายวาริช  สอนรัมย์
29. นายวินิจ  แสงไส
30. นางสาวศรีสุดา  เหล่าพรม
31. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เยือกเย็น
32. นางสาวสุณิสา  คำพิทูล
33. นายอติรุจ  ยันทูล
34. นางสาวอนันธิกา  สุราษฏ์
35. เด็กชายอพิศักดิ์  กลางทา
36. นายอภิสิทธิ์  ศรีวงษ์
37. นายอรรถวิทย์  โมกขศักดิ์
38. นางสาวอาทิตยา  ลิมสุวรรณ
39. เด็กชายเพชร  ชินภาส
40. นางสาวเสาวลักษณ์  ยันทูล
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
2. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
3. นายชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
4. นายนรินทร์  ทองรักษ์
5. นายวิเชียร  พรมศรี
6. นางประดับศรี  พิศพล
7. นางสาวณิชาภัทร  ราลังสิทธิ์
 
423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หล่อคำ
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  สะนัย
3. นางสาวจิราพร  พงษ์คำพันธ์
4. เด็กหญิงจีรนันท์  พรคำเดช
5. เด็กชายจีระศักดิ์   นารีคำ
6. นางสาวจุฑามาศ  หงษา
7. เด็กชายชัยชนะ  หล้าโคตร
8. นายณรงฤทธิ์  จันทมาตย์
9. เด็กชายณัชพล  ชนะภัย
10. เด็กหญิงณัฐนันท์  โลพิศ
11. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีนา
12. เด็กหญิงณิชกรานต์  สิทธิราช
13. นางสาวทัพทนินทร  ชันชลา
14. เด็กหญิงธมลวรรณ  มาซา
15. นายนาวิน  นามมูล
16. นายนิติภูมิ  วงศ์พันธุ์
17. เด็กหญิงนิลาวัลย์  พุทฒิเนตร์
18. นายปฐมพงษ์  พลบุตร
19. นายพงษ์เพชร  นาแพง
20. เด็กหญิงพนิดา  สัตยาคุณ
21. เด็กหญิงมนัสนันท์  ผิวสะอาด
22. เด็กหญิงรัชนีกร  สีจันทอน
23. เด็กหญิงวรรณวิเศษ  ชมภูวิเศษ
24. เด็กหญิงวิชญาดา  เปล่งประยงค์
25. เด็กหญิงวิภาวี  เถาว์ทิพย์
26. เด็กชายวีรวัฒน์  สิงห์น้อย
27. เด็กหญิงศรสวรรค์  ดีมั่น
28. เด็กหญิงศศิกัญญ์  สุวรรณแสน
29. นายศิริชัย  ไปแดน
30. เด็กชายศุภกฤษ์  กุลวงษ์
31. เด็กหญิงสมิตานันท์  จันดี
32. เด็กชายสรศักดิ์  หมื่นฤทธิ์
33. เด็กหญิงสุกัญญา  สืบมา
34. เด็กหญิงสุธีธิดา  พันธ์แสง
35. เด็กชายสุเมธ  บุบผาลา
36. นายอรรถกร  ลุนสำโรง
37. นายอรรถสิทธิ์  อวนญวน
38. เด็กชายเรวัต  สายละคำ
39. นางสาวเสาร์วรี  บัวกระโทก
40. นายโชติภัทร  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายธีรวัฒน์  บรรยง
2. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
3. นางสุปรีดา  ประภาการ
4. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
5. นางสาวธิดารัตน์  วงศ์หาแก้ว
6. นายวีรดนย์  หอมทอง
7. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
8. นางจินตนา  หางาม
 
424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกันตพร   แสนเศษ
2. เด็กหญิงกัลยา   ละปู่
3. เด็กหญิงจารุพร  วรนารถ
4. นางสาวจิตกัญญา  บุญหล้า
5. เด็กชายจิรายุทธ   นามโส
6. นางสาวจิราวดี   สิงห์โสภา
7. เด็กชายฉัตรชัย   พันธิ์ฤทธิ์
8. นางสาวฐิตินันท์   สุขสงวน
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทโกสิน
10. เด็กชายณัฐดนัย  สีเหลือง
11. นางดุษฎีพร  ศรีพุทธา
12. เด็กชายทศพล  แก้วเขียว
13. เด็กชายธนากร  สมศรีษะ
14. เด็กหญิงปภาดา  พิรุณ
15. เด็กหญิงประติภา  เหล่าพิมพ์
16. นางสาวปวีณา  ภูลายขาว
17. เด็กชายพงศ์พิสิทธิ์    สาละตุ้ย
18. นางสาวพนิดา  มัจฉาชาติ
19. เด็กหญิงพนิดา   เกษวงษ์
20. นางสาวพนิดา  ภักดีเหล่า
21. นางสาวพัชรนันท์   ภูเวียง
22. เด็กชายพัทธวุฒิ   พันธุลา
23. เด็กชายพีรพัฒน์  ภูมิสายดร
24. นายภัลลพ   สีหามัด
25. เด็กชายภาณุวิชญ์   พรมธิดา
26. นายมงคล  เบ้าเรือง
27. นางสาวรินลดา  คำมูล
28. เด็กหญิงวรัญญา  พิจารโชติ
29. นางสาววริศรา  วรรณสุทธิ์
30. นางสาววิชุตา  สุยะเหล็ก
31. เด็กชายวิศรุต    ศิริทองจักร
32. นายศักดิ์สิทธิ์   ไชยตอกเกี้ย
33. นางสาวศิริลักษณ์   มาตสมบัติ
34. นางสาวสุภัคสร  พ่วงทรัพย์
35. เด็กชายอนุวัฒน์   ศรีจักร
36. เด็กหญิงอรจิรา  ทอดศักดิ์
37. เด็กหญิงอรุณสุปรียา   แท่งทองศรี
38. นางสาวเกษสุดาพร   บุญสุวนรรณ์
39. เด็กชายโชคธรรมวัฒน์   แก้วใส
40. นายโยธนากร   บุตรตะ
 
1. นายสุนันท์   บุญหล้า
2. นางสมควร  หาจันดาห์
3. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
4. นายชัยวิชิต  สุวรรณเรือง
5. นายณัฏฐพัทร  แสงทอง
6. นางสาววิชชุดา  แสงนาค
7. นายคุณานนท์  พิณพงษ์
8. นางสาวนภาพร   ตาดี
 
425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกฤษฎา  อั้นทอง
2. นายกษกร  วงษ์พนากร
3. นายชยพล  ลาผา
4. นางสาวฐิติชญา  แพงไทย
5. นางสาวณัชชา  ศิลมูล
6. นายณัฐชนนท์  เสิกภูเขียว
7. นายถิรวัฒน์  เพ็ชอ้อม
8. เด็กหญิงธัญชนก  พงโพธิ์
9. นายธีรพงษ์  เร่งมานะวงษ์
10. เด็กหญิงธีริศรา  วันทอง
11. นางสาวบุษราคัม  คูเวนเบิร์ก
12. เด็กชายปุณยวีร์  เนื่องศรี
13. นายพงศ์พัทธ์  ชนชี
14. เด็กหญิงพรรณปพร  อินรินทร์
15. นางสาวพิจิตรา  ตู้ทอง
16. นายพิมลเมธ  ศรีธรรม
17. นางสาวภัทรกันท์  ไกยสวน
18. นายภาณุวัฒน์  ศรีหานารถ
19. เด็กชายภาณุวัฒน์  พระโบราณ
20. นายภานุเดช  สีเชียงสา
21. นายวัชรพงษ์  เวชอรุณ
22. เด็กชายวิชชญุตย์  พิลา
23. นางสาววิชุดา  มณีเทพ
24. เด็กชายวิริทธิพล  ภักดีธนา
25. นายวิษณุพงษ์  วงษาชัย
26. นายวุฒิกร  จิตรกล้า
27. เด็กชายศาสตราวุธ  แสงอาวุธ
28. นางสาวศิรินธร  กูดทา
29. นายศุภชัย  แก้วดวงดี
30. นายสกลวรรธน์  อู่เหล็ก
31. เด็กชายสุธิมนต์  จันทรณิธานศรี
32. นายอภิชัย  โม่ลา
33. นายอภินันทศิลป์  โปลาแสน
34. เด็กชายอภิรักษ์  ผ่องแผ้ว
35. นายอภิสิทธิ์  ปินะโต
36. นางสาวอรวรรณ   กะตะศิลา
37. เด็กชายอัษฎาวุธ  จันทร์บุญ
38. นางสาวอินทิรา  หลวงกอง
39. นายเปรมศักดิ์  ทุยเวียง
40. เด็กชายแทนไท  นันหมื่น
 
1. นายธีรศักดิ์   วิจิตรปัญญา
2. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
3. นายวัจนกร  สารแขวีระกุล
4. นายคมาคม  จองระหงษ์
5. นายเทิดทูน  จำบัวขาว
6. นายอภิชาติ  ขันบา
7. นายศราวุฒิ  ทรัพย์สม
8. นายวงศธร  พุทธาศรี
 
426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐเอก  ทอนสูงเนิน
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายเปรม  นิวาสธรรมรัตน์
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายบัณณทัต  แสงหา
 
1. นายพงศกร  สุวรรณศรี
 
429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายกษิดิษฐ์  หงษ์ดี
 
1. นางสุธิดา  สอนนำ
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายอัชชา  ลาสันตุ
 
1. นางสาวปริศนา  หายหัตถี
 
431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพิตตินันท์  ละดาดก
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายวิษณุพงษ์  วงษาชัย
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นายธนวัฒน์  อ้วนผุย
 
1. นายสุรัตน์  วรรณบุตร
 
434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  แก้วนามอม
 
1. นายพีรเดช  เสนไสย
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายธนกฤษ  สุดโต
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรพร  เลิศขามป้อม
 
1. นายพงศกร  สุวรรณศรี
 
437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กหญิงพิจิตรา  พงษ์ศิริ
 
1. นายสุขุม  บรรยง
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกลถิ่น
 
1. นายอัฐพร  ปลอดจินดา
 
439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวชุติกานต์  สมปักษ์
 
1. นายนพพร  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เข็มสุข
 
1. นายเอกรัฐ  โกศล
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวธนวรรณ  หอมกลาง
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวภคพร  วงษ์แวง
 
1. นายอารมณ์ดี  อาจนุการ
 
443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวธนธร  โกสิลารัตน์
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกมลทิพย์  มณีวงศ์
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นางสาวกมลฉัตร  มหาเสนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  ไมย์โพธิ์
 
446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายรพีภัทร  ป้องคำแสน
 
1. นางอรดี  แก้วชะเนตร
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. เด็กชายวิชิตชัย  น้อยเพ็ง
 
1. นางพัทธวรรณ  เหลาไชย
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายกชนันท์  ศรีโคตร
 
1. นางนดาวรรณ   ชัยสงคราม
 
449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กชายอนุวรรต  นนท์ขันธ์
 
1. นางพิมผกา  บุระคำ
 
450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายธนวัต  ฤทธิชัย
 
1. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
 
451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายอรรคพล  กล้าชาญชัย
 
1. นายสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นายดนุพล  รอดดอน
 
1. นายสนธยา  เสนานุช
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นายนัฐชานนท์   ผลเกิด
 
1. นายจตุพล  นนทะบูรณ์
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายจีระพัฒน์  พิมพิสาร
 
1. นางวิภาวดี  นวลพัด
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพีรวัส  สุทธิประภา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กหญิงทรงพร  สีตุ้ยเลิง
 
1. นายโกวิทย์  กงเพชร
 
457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  จิตแสง
 
1. นายธีรยุทธ  ไชยลา
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ชำนิงาน
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวสุภัสรา  พิมพ์ดี
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  พรมภักดี
 
1. นางวันทนีย์  กลัดอ่ำ
 
461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวรุ่งนภา  ถาแพง
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวสิริตะพัช  สายโกสุม
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวปรียาฉัตร  บุญชาย
 
1. นางสาวกันยาลักษ์  ทะวิวิญ
 
464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  ลีแก้ว
 
1. นายสิทธิศักดิ์  พรมสีแก้ว
 
465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  หิรัญอร
 
1. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธีรราช  อัศวจารุพันธ์
 
1. นายณัฐพล  บุญช่วย
 
467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายภาสกร  เจริญสุข
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซำยางวิทยายน 1. เด็กชายชาญยุทธ  เร็วสา
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ประจันตะเสน
 
469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายศุภโชค  กุนอก
 
1. นางสาวหอมจันทร์  เจริญอินทร์
 
470 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นายวรวิทย์  จำปาบัว
 
1. นางชุติมา  ป่าสณท์
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นายอดิเทพ  เวียงอินทร์
 
1. นายทศพล  บรรยง
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายก้องภพ  แข้คำ
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
473 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายธนวัฒน์  อ่อนนางใย
 
1. นางสาวกันยาลักษ์  ทะวิวิญ
 
474 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นายพิทักษ์พงศ์  พรหมอินทร์
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
475 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายปกรณ์  หะรินชัย
 
1. นายอมรศักดิ์  เพชรทอง
 
476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงเมธาพร   โคตรสมบูรณ์ ริคาร์โด้
 
1. นายกมล   ยุตรินทร์
 
477 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เข็มวัน
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงปฏิมา  ทองแย้ม
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
479 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาศิริ  พลพยม
 
1. นางสาวหอมจันทร์  เจริญอินทร์
 
480 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวณัฐณิชา  เถื่อนกลาง
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
481 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  ปราบพาล
 
1. นางวาสนา  ราชปัญญา
 
482 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวปริยาพร  รัตนวงค์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
483 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาววราภรณ์  วงศ์ศิริรักษ์
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
484 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวชาญญาดา  ศิริแสง
 
1. นางเพชรัตน์   จารุตัน
 
485 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  โชคชัย
 
1. นายชาญชัย  คำสีแก้ว
 
486 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กชายสุริยา  กล้าหาญ
 
1. นายโกวิทย์  กงเพชร
 
487 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายภาสกร  เจริญสุข
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
488 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายพิชฌยุตม์  ทาส่วย
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
489 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายภูตะวัน  มาตรพันธ์
 
1. นายมนัส  นาคำ
 
490 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  ศิริบาล
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง
 
491 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายคนองศักดิ์  กุดนอก
 
1. นายสุเมธ  เชษฐา
 
492 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายจีระพัฒน์  พิมพิสาร
 
1. นางวิภาวดี  นวลพัด
 
493 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายอรรคพล  กล้าชาญชัย
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
494 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพีรวัส  สุทธิประภา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
495 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นายอรชุน  ชัยเนตร
 
1. นายศิวากฤษ  พันธุ์ผรารัชต์
 
496 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงตะวงษ์
 
1. นางจริยา  เขตคาม
 
497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงลิลนา  วิชสาร
 
1. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
498 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงพรชิตา  สำราญวงค์
 
1. นายอมรศักดิ์  เพชรทอง
 
499 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวณัฐณิชา  เถื่อนกลาง
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
500 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวสุภัสรา  พิมพ์ดี
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวสิริตะพัช  สายโกสุม
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
502 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวปริยาพร  รัตนวงค์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
503 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวอภิชญา  ประวันเน
 
1. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นางสาวจิตรกัญญา  หมู่หัวนา
 
1. นายสนธยา  เสนานุช
 
505 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวรุ่งนภา  ถาแพง
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
506 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กชายกฤตพงษ์  พละมาตย์
2. เด็กหญิงชนากานต์  แวดไธสง
3. เด็กชายชานน  แทนนา
4. เด็กหญิงณัฐวดี  พุทบุรี
5. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  พุทบุรี
6. เด็กชายบัณฑิต  พลเยี่ยม
7. เด็กชายยรรยง  โคคร
8. เด็กชายศักดิ์ชัย  แสงประกาย
9. เด็กชายสมบูรณ์  มากอินทร์
 
1. นายอนุชา  สายสิงห์
2. นายสมเด็จ  น้อยตำแย
3. นางสาวเทวี  โฉมงาม
4. นางสาวนลิน  มากสังข์
 
507 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. นายจักรพรรณ  เสนจันทร์
2. นายดลชัย  อินปัญญา
3. เด็กชายปิยะพันธ์  พันธ์เหลา
4. เด็กชายภูริพัฒน์  จินาเฟย
5. นายศิวัช  ราชาวงษ์
6. นายสยาม  ศรีวงศ์รักษ์
7. เด็กชายอนุภาพ  สิทธิ
8. เด็กชายอนุรักษ์  ซ้ายหนองขาม
9. เด็กชายอนุวัตร  น้อยแพง
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองสะอาด
 
1. นายวัลลภ  ปักษ์เหนือ
2. นางพรรณวิภา   ปักษ์เหนือ
3. นายไพฑูรย์  รุ่งภาษา
 
508 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกัญยรัตน์  จำเริญ
2. เด็กชายคณิศร  หริตวร
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  เพลียรักษ์
4. เด็กหญิงชลิตา  เหลาผา
5. เด็กชายธนภัทร  อินทะรังษี
6. เด็กหญิงธนััชพร  โสณรรณี
7. เด็กหญิงพรนภา  วงษ์เสนา
8. เด็กหญิงพัชริดา  น้อยนันตะ
9. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  มั่งมีศุภกาญจน์
10. เด็กหญิงศิรัญญา  พระชัย
11. เด็กชายสุรชิต  กลางถิ่น
12. เด็กหญิงโยษิตา   น้อยคา
 
1. นายสรายุทธ์  แพงเพ็ง
 
509 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เหลืองอร่าม
2. เด็กชายติณณภพ  ดวงพรม
3. เด็กหญิงธนพร  สมบัติทอง
4. เด็กหญิงธิติธิดา  จันทร์เกิ้น
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นามมา
6. เด็กหญิงพิยดา  มาตรโพธิ์ศรี
7. เด็กหญิงมนัสชนก  พิมพิสาร
8. เด็กชายวชิรวัฒน์  การุณ
9. เด็กหญิงอัญศิริ   ทัดไธสงค์
10. เด็กหญิงเบญญทิพย์  โนนทิง
11. เด็กชายเป็นไท  ศรีไชยมูล
12. เด็กหญิงไพลิน  สมวงค์ษา
 
1. นางสาวกศินันท์  วิกยานนท์
2. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
3. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
4. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
 
510 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายกวินธร  ไชยนิคม
2. นายกาญจน์  ชำนาญไพร
3. นายจักรวรรดิ  กุลจันทร์
4. นายฉัตรมงคล  ภาคพรม
5. นายชาคริส  ชัยภูมิ
6. นายมาโนช  พวงลี
7. นายสิทธิกร  เฉลียวรอบ
8. นายอนุชิต  พันโยศรี
9. นางสาวอรสิริ  คะเชนมาตร์
10. นายเจษฎานนท์  ฮามพิทักษ์
11. นายเสฏฐวุฒิ  บุญคำ
12. นางสาวไพรจิตร  ใสสูง
 
1. นายสมชาติ  กัลยาบาล
2. นางเบญจวรรณ  กัลยาบาล
3. นายนาวิน  ไสวงาม
 
511 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกฤษณะ    พาพันธุ์เรือง
2. นายคมกฤษณ์  นาคหมื่นไวย์
3. นายจักริน  ภาคโพธิ์
4. นายณัฐดนัย  พันธุ์กาฬสินธุ์
5. นายถิรายุ  ศรีบุญเรือง
6. นายธีรพงศ์  ทองแพทย์
7. นายศุภวัชญ์  คามบุตร
8. นายอภิรักษ์  ทันชม
9. นายเด่นภูมิ  หวานแท้
10. นายเทพทัต  ศรีบุญเรือง
11. นายเอกนุภัทร  เติมสันเทียะ
 
1. นายตะวันชาย  มยุรีสวรรค์
2. นายชาติชาย  ดาราษฎร์
3. นายจรัญ  ภูชาดา
4. นายสมบูรณ์    ร่มเย็น
 
512 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงกมลเนตร  วงเวียน
2. เด็กชายกฤษณพงศ์  หมื่นวงค์
3. เด็กหญิงจันทิชา  วิชัยศึก
4. เด็กหญิงฐานะวรรณ  แก้วเจ็ดคำ
5. เด็กชายณัฐพงศ์  จันเส
6. เด็กหญิงณัตินี  เจริญภูมิ
7. เด็กชายทนงศักดิ์  จันทร์เลื่อน
8. เด็กชายธงไชย  นารินทร์
9. เด็กชายธนกฤติ  จั่นขุนทด
10. เด็กชายธนภัทร  รัตนอนันท์
11. เด็กชายธันวา  จิตพันธ์
12. เด็กชายธีรภัทร  แก้วน้ำเที่ยง
13. เด็กชายธีระศักดิ์  บ้วนนอก
14. นางสาวปนัดดา  ศิริเวช
15. เด็กหญิงปนัดดา  ศิริเวช
16. เด็กหญิงปวีณา  พรรณา
17. เด็กหญิงพรประภา  เสาวิชิต
18. เด็กหญิงพัชรา  สวนไผ่
19. เด็กหญิงพีรดา  ปัตตาทานัง
20. เด็กหญิงฟางข้าว  สุขแป
21. เด็กหญิงมุฑิตา  งามมั่น
22. เด็กหญิงรติกานต์  เชาวลิตร
23. เด็กหญิงวยุรีย์  คูณสุข
24. เด็กหญิงวรรณภา  วิชาธรรม
25. เด็กหญิงวรรษพร  วัดทุ่งใหญ่
26. เด็กหญิงวิภาวินี  เกิดศักดิ์
27. เด็กชายสรวิชญ์  มาบภา
28. เด็กหญิงสาวิตรี  โพยนอก
29. เด็กชายสิทธิชัย  โคตสีเมือง
30. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทร์สวรรค์
31. เด็กหญิงสุชาดา  จิตตศักดิ์
32. เด็กหญิงอภิญญา  กันยาธรรม
33. เด็กชายเจตริน  บุญชาญ
34. เด็กชายเตวิทย์  อาจสมัย
35. เด็กหญิงแก้วตา  รัตนา
36. เด็กชายไพรัตน์  โม่นอก
 
1. นายมนัส  นาคำ
2. นายบัณฑิต  ลักษณะภาวรรณ
3. นายยรรยง  รัตนสมบูรณ์
4. นายกัณฐรากรณ์  ไกรวัน
5. นางสาวพัชรี  มงคลอินทร์
6. นางไพลิน  ผิวโชติ
 
513 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกนกอร  อุนาสิทธิ์
2. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีน้อยขวา
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  กำภามี
4. เด็กชายจักรภัทร  พานเพ็ง
5. เด็กหญิงชนิสรา  สมิตตานนท์
6. เด็กหญิงชมพูนุท  กิ่งกลาง
7. เด็กหญิงฐิติกานต์  โพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  น้อยผบ
9. เด็กชายตะวัน  ศรีวิชา
10. เด็กชายธนพงษ์  นุชประยูร
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดรซุย
12. เด็กชายนนทิวรรธน์  นนท์คำจันทร์
13. เด็กหญิงนริศรา  ข้อจักร
14. เด็กหญิงบุญญิศา  วงษ์คำดี
15. เด็กชายปุณณรัตน์  ชัยรูป
16. เด็กชายพงศ์วิวัฒน์  แจ้งพรมมา
17. เด็กหญิงพัชราภา  แสงแก้ว
18. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วล้วน
19. เด็กชายมนัสวี  อหันตะ
20. เด็กหญิงยุพารัตน์  แสงโนน
21. เด็กชายรัตนิน  สิงห์เหลือ
22. เด็กชายรุจิรางค์  เจียมบรรจง
23. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แสนเหวิม
24. เด็กหญิงวิทยาภรณ์  นนทะบูรณ์
25. เด็กหญิงวิภาพร  ขันทอง
26. เด็กหญิงศศิมินตรา  ลมดา
27. เด็กชายศิริชัย  จันทร์เพี้ยฟาน
28. เด็กหญิงสุพรรษา  ขาวหยวก
29. เด็กหญิงสุพัชญา  ไผทสิทธิ์
30. เด็กชายอฑิราช  มณีสา
31. เด็กหญิงอภัสรา  รักษาเคน
32. เด็กหญิงอัญมณี  แสนนาม
33. เด็กหญิงอาทิตยา  ชารีวาน
34. เด็กหญิงอารีรัตน์  พิณเหลือง
35. เด็กหญิงอิชยา  ตระกูลศรี
36. เด็กหญิงอินทิรา  โพธิ์ไฮ
37. เด็กหญิงุศุภิสรา  พรมคำน้อย
38. เด็กหญิงเกวลิน  เกียงแก้ว
39. เด็กชายเกียรติชัย  ตรงสินสวัสดิ์
40. เด็กชายเหม  บุตรสะระคำ
 
1. นายสรายุทธ์  แพงเพ็ง
 
514 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  คุ้มบุญ
2. เด็กหญิงกานดา  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงจิรนันท์  บุตรี
4. เด็กหญิงจิรวรรธ  วิวาห์พัฒน์
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุแดงน้อย
6. เด็กหญิงจุฑามาส  อยู่สุข
7. เด็กหญิงชลธิชา  อยู่ตั้งตัว
8. เด็กชายชัยพิชิต   คนทา
9. เด็กหญิงญาดา  ศิริยะ
10. เด็กชายณัฐกร  ถาวิเศษ
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  สินเธาว์
12. เด็กชายธนชัย  ยุพิน
13. เด็กหญิงธนพร  เมืองขวา
14. เด็กหญิงนันทิดา  เมืองชน
15. เด็กหญิงพรทิพย์  เพชรน้อย
16. เด็กหญิงภัทรธิดา  อภิรัตนเจริญสุข
17. เด็กหญิงภัทรานุช  พุทธสอน
18. เด็กหญิงภิญญดา  พาดกลาง
19. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หมั่นพยายาม
20. เด็กหญิงวรรณภา  สวงโท
21. เด็กหญิงวิมลสิริ  สะเดาว์
22. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วงษ์รักษา
23. เด็กหญิงศศิชา  ลวงสวาท
24. เด็กหญิงศิริวิมลวรรณ  กุลจันทร์
25. เด็กหญิงสุชานันท์  หวานเฉียง
26. เด็กหญิงสุพัตรา  ต่างสี
27. เด็กชายอนุวัตร  เดชพละ
28. เด็กหญิงอังชลิญญา  โขมณี
29. เด็กชายเพชร  ชินภาส
30. เด็กชายเอกสิทธิ์  โพธิ์จันทร์
31. เด็กหญิงโชติมา  เกิดตรวจ
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
2. นายสุนทร  ทองถม
3. นางอุบล  ทองถม
4. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
5. นางสาวณิชาภัทร  ราลังสิทธิ์
6. นายนรินทร์  ทองรักษ์
7. นายจักรภัทร  ยอดสุวรรณ์
 
515 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายกฤติกาณท์  สิมสา
2. นางสาวจิระภา  ทองยศ
3. นางสาวจุฑาพร  พินิจกุน
4. นายชาญวิวุฒิ  ผิวผาง
5. นายตะวัน  สมจันลา
6. นายทศวรรธ  พรมที
7. นายธนชิต  แสงบัณฑิต
8. นายธนพล  เจริญสว่าง
9. นายธานัท  พลที
10. นายธีระยุทธ  ทองเปีย
11. นายนฤคม  สีเสน
12. นางสาวนาตาชา  แว่นประชา
13. นายนาวี  พลสามารถ
14. นายปณิธาน  บัวองค์
15. นายปรมัติ  กุลวงษ์
16. นางสาวปรีญารัตน์  เมืองโพธิ
17. นายปัญญา  สุดงาม
18. นางสาวปิยะนันท์  ปาปะจี
19. นางสาวพรรณภษา  โพธิปัสสา
20. นายพุทธิพงศ์  ลำพา
21. นายภาคภูมิ  มาตนอก
22. นายภาณุวัฒน์  วงษ์สุดตา
23. นางสาวมะลิวรรณ  แก่นวงศ์
24. นางสาววรดา  บุญคำ
25. นางสาวศศิวิมล   หุนสุวงค์
26. นายสตางค์  สีถาพล
27. นางสาวสุภาภรณ์  ทบแป
28. นางสาวอฐิติยา  ทามี
29. นายอดิศักดิ์  สันร้าย
30. นางสาวอพัชชา  จำปามูล
31. นายอภิสิทธิ์  เชื้อเมือง
32. นางสาวอรกัญญา  ตอเสนา
33. นางสาวอิสรารัตน์  ใสน้อย
34. นางสาวเบญจพร  ลือภูเขียว
35. นางสาวเบญญาภา  บุญญฤทธิ์
36. นางสาวเปรมฤทัย  วิบูลยานนท์
 
1. นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
2. นางสาวณัฐนันท์  บุญกมลศรีศักดิ์
3. นางอรดี  แก้วชะเนตร
4. นายสมชาติ  กัลยาบาล
 
516 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวกรรณิกา  คำไมล์
2. นางสาวกัลยรัตน์  หิมมะ
3. นางสาวจันฐิมา  เนื่องชมภู
4. นางสาวจิตรตรากูล  ถนอมจตุพร
5. นางสาวจิราวรรณ  คะลา
6. นางสาวทราย  สว่างสุข
7. นางสาวธัญญาลักษณ์  มัครมย์
8. นางสาวธารวิมล  นาอุดม
9. นางสาวธิดารัตน์  ตงเท่ง
10. นางสาวนลิน  อินตะมนต์
11. นางสาวปฐมาวดี  นรินทร์
12. นางสาวพรพรรณ  เวฬุวนารักษ์
13. นางสาวพรสุดา  ศรีโยธา
14. นางสาวพัชรา  นารีนุช
15. นางสาวมณีรัตน์  เศรษฐี
16. นางสาวยุพารัตน์  ป่าสน
17. นางสาวรายวรรณ์  นาเพ็ก
18. นางสาวรุ่งทิวา  ราศรี
19. นางสาวรุ่งนภา  โฮชิน
20. นางสาววริศรา  ชนะน้อย
21. นางสาววิภาพร  เวชวงษ์
22. นายวีระพล  อุตเสนา
23. นางสาวศิริการดา  ศรีธรรมมา
24. นายสัญญา  ด่านจง
25. นางสาวสุกัญญา  กองขึ้น
26. นางสาวสุดารัตน์  สมน้อย
27. นางสาวสุดารัตน์  ทับโสดา
28. นางสาวสุวรรณา  โพธิ์ใต้
29. นางสาวสุวรรณี  โพธิ์ใต้
30. นางสาวอทิตติยา  บุญเพ็ง
31. นางสาวอัญชลี  พรมดี
32. นางสาวอาทิตยา  นาเม็ก
33. นางสาวอโณทัย  คนคิด
34. นางสาวเกตน์นิภา  ทิพหะ
35. นางสาวเกศเพชร  จีนชัยภูมิ
36. นางสาวเจนจิรา  ปั้นอำนวยทรัพย์
 
1. นายมนัส  นาคำ
2. นายบัณฑิต  ลักษณะภาวรรณ
3. นายยรรยง  รัตนสมบูรณ์
4. นายกัณฐรากรณ์  ไกรวัน
5. นางสาวพัชรี  มงคลอินทร์
6. นางไพลิน  ผิวโชติ
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกนกลักษณ์  ซึ่งเสน
2. นางสาวกนกวรรณ  อันภักดี
3. นายคณิน  วิบูลย์วัฒนวงศ์
4. นายจิรภัทร  เมตตาเหลา
5. นายจิรายุวัฒ์  เนื่องมัจฉา
6. นางสาวฉัตรชนก  ชอบช่วยชาติ
7. นางสาวชนม์นิภา  แดงทน
8. นางสาวชัญญานุช  ยอดอาจ
9. นางสาวณัฏฐ์นรี  ลีปาน
10. นางสาวดวงฤทัย  นวรัตนากร
11. นางสาวธนภรณ์  บุญหลักคำ
12. นายธนากร  น้อยหลุบเลา
13. นายธนเสธฏ์  ศรีรัดดา
14. นางสาวธารน้ำใส  บ้งผิว
15. นางสาวธิดารัตน์  ถาเหลา
16. นายธีระภัทร  อังเกษตร์
17. นายธีระวัฒน์  ศิลาลับ
18. นางสาวนริศรา  ภูลอยดง
19. นางสาวนุชจรินทร์  ประทุมบุญ
20. นางสาวปาริฉัตร  รัตนานิคม
21. นางสาวปุณยาพร  เนาวนิตย์
22. นางสาวพิมพกานต์  จันทร์ฝ่าย
23. นางสาวภัทรวดี  มหิพันธ์
24. นางสาวภัทรวดี  ประโพธิ์ทัง
25. นางสาวมณีรัตน์  พันธุ์กาฬสินธุ์
26. นายรุจดนัย  เกศชรารัตน์
27. นางสาววนิชญา  สิงหนาท
28. นายวรรณสิษฐ์  ลอกไธสง
29. นางสาววรัญญา  สกลชัยไพสันฑ์
30. นางสาววัลลิภา  โชคกิจพานิจ
31. นางสาววิลัยวรรณ  แซ่กอ
32. นายศักดิพัฒน์  เต็งยง
33. นางสาวศิริพร  คำป้อม
34. นายศุภกร  บุญชาติ
35. นางสาวสรัลชนา  สืบสำราญ
36. นางสาวสุพัฒตรา  สุกใสยา
37. นายสุรบดินทร์  ศรีธรรมมา
38. นางสาวอมาญาส์  บุษราคัม
39. นางสาวเบญญา  อาจศิริ
 
1. นายสรายุทธ์  แพงเพ็ง
 
518 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติญาพร  สังฆทิพย์
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  ศรีบุญ
3. เด็กหญิงฐิตาภา  สิริสุขสุวรรณ
4. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายธนทรัพย์  ลาพวง
6. เด็กชายปัญจพนธ์  ประดาพล
7. เด็กหญิงสิบประกาภรณ์  พิมพ์ลา
8. เด็กหญิงสุชัญญา  สักกลม
9. เด็กชายสุรสิทธิ์  ศรีชาติ
10. เด็กหญิงเกวลิน  เพชรคำ
 
1. นางจินตนา  นาธงชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์  ชิณศรี
3. นายณัฐพงศ์  แสนวังสี
 
519 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บุตรศรีชา
2. เด็กหญิงชะนาตา  สุดชารี
3. เด็กชายณัฏฐนันท์  โสดา
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ใจฉาย
5. เด็กหญิงพัชราภา  เศิกกันยา
6. เด็กชายภูวนัย  แคว้นน้อย
7. เด็กชายศุภวัฒน์  ไชยศรี
8. เด็กหญิงอิศรียา  เทพาศิริ
9. เด็กชายเดชาชาญ  ภาษี
10. เด็กหญิงเมธิญาดา  ด่างตาดทอง
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
 
520 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงชนาพร  วิชัยกุล
2. นายธนกฤต  ศรีโยธา
3. นายบัญญพนต์  รักษาเดช
4. เด็กหญิงฟางข้าว  สุขแป
5. นายภูวดล  พลไธสง
6. เด็กชายภูวดล  โทชัยภูมิ
7. นางสาวมณฑิตา  ศรีคำ
8. เด็กหญิงลักษณ์นา  แข็งขัน
9. นางสาวอรนุช  พานิชย์
10. เด็กชายไตรทิพย์  ธัญญกรรม
 
1. นางเนตรทอง  เพียรแก้ว
2. นางสาวลลิดา  ประภาการ
3. นางสาวจันทิมา  พรมพิลา
 
521 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ภูเดชา
2. เด็กหญิงณัฐพร  ขัตินนท์
3. เด็กชายณัฐพล  วงษ์คะสุ่ม
4. เด็กชายประทีป  บุญวิจิตร
5. เด็กชายประเสริฐ  สวัสดีพุทรา
6. เด็กชายภานุรุจ  พลงาม
7. เด็กหญิงลักษมี  จินดาโส
8. เด็กหญิงศศิอร  ไชยสุนทรสวัสดิ์
9. เด็กชายสถาพร  กาจู๊ด
10. เด็กหญิงเต็มดวง  ชัยหงษ์
 
1. นายภักดีพร  วิชาราช
 
522 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  บุตรไกร
2. นางสาวจารุวรรณ  ด่านขุนทด
3. เด็กชายจิตรกร  สอนจันโท
4. นางสาวดารินทร์  ไปล่สารครบุรี
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสุวอ
6. เด็กหญิงวรรณวิษา  คำมา
7. เด็กชายวัชรากร  วินทะไชย
8. เด็กชายสหพร  ชัยศรีสร้อย
9. เด็กชายสุรศักดิ์  รักษาภักดี
10. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  บุญเสริม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา  ทองยา
2. นางสาวณิพิสกุญช์  ธนาวุฒิธนภูมิ
3. นางสาวอรอาภา  หาญวระ
 
523 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชวัลนุช  จำปามูล
2. นายธีรภัทร์  ไชยพาพิมพ์
3. นายนาริศ  บุษราคัม
4. นางสาวปาลิตา  ศรีบุตรโคตร
5. นางสาวรุ้งฟ้า  สุกุมาร
6. นางสาววรนารถ  สังข์ศิริ
7. นายศาสตรา  เนื่องชัยยศ
8. นางสาวสมพร  หม่อมสาระ
9. นายอนุพงษ์  พรมโนนศรี
10. นายไชยา  กลางวิชัย
 
1. นางชลิตตา  พรสุวรรณ
 
524 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวจตุพร  ดาทุมมา
2. นายจิรสิทธิ์  คำสีแก้ว
3. นางสาวทิพย์มณี  หล่ำแขก
4. นายธนากร  มาพระลับ
5. นางสาวธิชานันท์  สาทา
6. นางสาวพัชรี  ศิริบาล
7. นายภัทรภณ  น้อยเขียว
8. นายสุทธิพันธ์  ขรรค์แก้ว
9. นางสาวอิสศิริญา  แอมนนท์
10. นายเรืองศักดิ์  คำสุก
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
 
525 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายบริบูรณ์  กองสุข
2. นางสาวประภัสสร  สุขุน
3. นางสาวประภาพร  สุขุน
4. นายพรชัย  น้อยไกรจักร
5. นางสาวพรสุดา  ศรีโยธา
6. นางสาวยมลพร  สุขุน
7. นายศิวดล  ประวาระณา
8. นายสหภาพ  กำลังวรรณ
9. นายสัญญา  ด่านจง
10. นางสาวสิรินยา  นาคุณ
 
1. นางอุไร  ปาปะสา
2. นางสาวลลิดา  ประภาการ
3. นางพุทธรักษา  พิมพ์พันธ์
 
526 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายจิราธิวัฒน์  ศรีสัตย์
2. นายชลิต  เมาะราษี
3. นางสาวณัฐกุล  มีกุล
4. นายณัฐวุฒิ  ชินวงศ์
5. นางสาวธิดารัตน์  เศรษฐนันท์
6. นางสาวศิริญากร  ลากุล
7. นายสมะพล  มาเมือง
8. นางสาวสโรชา  เหล่าเจริญ
9. นางสาวอริสรา  แสนโฮม
10. นายเสกสันติ์  นามจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา  ทองยา
2. นางสาวณิพิสกุญช์  ธนาวุฒิธนภูมิ
3. นางสาวอรอาภา  หาญวระ
 
527 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  สอนสวาส
2. นางสาวกุลณัฐ  ผาดนอก
3. นายจองทรัพย์  เจริญสิงห์
4. เด็กชายณรงกรณ์  แสงเปี่ยง
5. นายณัฐวุฒิ  ส่วยสม
6. นายธีรภัทร์  นาบำรุง
7. นายพงษธร  กล่อมกระโทก
8. นางสาวสุธิตา  แสนประเสริฐ
9. นางสาวอนิสา  นามบุดดี
10. นางสาวอวัสดา  พรรณา
 
1. นายสัตยา  ศรีพุทธา
2. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
3. นางชรินรัตน์  สมอดง
 
528 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  พลพิทักษ์
2. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีม่วง
3. เด็กหญิงศศิรญา  น้อยจิ๋ว
4. เด็กหญิงสุกานดา  เพชรฉิม
5. เด็กหญิงสุชานันท์  จันอะคะ
6. เด็กหญิงอินทิญา  แก้วภูมิแห่
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สายเมือง
2. นางสาวรัมภ์ดา  แก้วศรีหา
 
529 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมศรีโย
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงนวรินทร์  หาญสุริย์
4. เด็กหญิงพินทุสร  ศิริคำกร
5. เด็กหญิงวรรธนา  เดชพลกรัง
6. เด็กชายวิทยา  เชื้อสวน
7. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพร
 
1. นางสาวอรกัญญา  มีทอง
 
530 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  มหามูล
2. เด็กหญิงกัญญ์ปภัส  พาพวยสุรสิน
3. เด็กหญิงชนัญญา  แพ่งศรีสาร
4. เด็กหญิงชนิกานต์  ฝ่ายภูเขียว
5. เด็กหญิงชุรีภรณ์  ทาขุลี
6. เด็กหญิงตรีรัตน์  พรประทุม
7. เด็กหญิงพิมพญา  สุรารัตน์
8. เด็กหญิงสุภธราภรณ์  บุตุธรรม
9. เด็กหญิงหทัยชนก  มานะโส
10. เด็กหญิงอาทิติยา  คำบุญ
11. เด็กหญิงอิงค์กมล  ท้าวไทยชนะ
12. เด็กหญิงอุษา  พลตรี
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
2. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นายสิทธิชัย  คำชามงคล
4. นางสาวธิติมา  ยุ่นดร
 
531 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวชญานิน  เผียงสูงเนิน
2. นายชนกานต์  บุญรอด
3. นางสาวณรินดา  ฟ้องเสียง
4. นายธนกร  หมื่นภูเขียว
5. นางสาวนฤมล  ซุยโพธิ์น้อย
6. นางสาวพรรณธร  เมืองสอน
7. นางสาวภควดี  ขันธุระ
8. นางสาวยุพารัตน์  จูสั้น
9. นางสาววริศรา  เฉลานอก
10. นางสาวศิริรัตน์  มีบุญ
11. นางสาวอาทิติยา  พันพะสุก
12. นางสาวเพ็ญนภา  พูนเจดีย์
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
2. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นายสิทธิชัย  คำชามงคล
4. นายฐิติพงศ์  โคกสูง
 
532 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายชินวัตร  ศรีทองสุข
2. นางสาวภาณุมาศ  ไกรมณี
3. นางสาวลัดดา  วังโตนด
4. นางสาวศิริรัตน์  พิมพ์ประเสริฐ
5. นางสาวสุดารัตน์  ถาดไธสง
6. นางสาวอรวรรณ  วรรณแก้ว
 
1. นางสาวอิงกานต์  ประวรรณะ
2. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
3. นายสุเมธ  เชษฐา
4. นายเพทาย  พลรักษา
 
533 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายจิรสิทธิ์  คำสีแก้ว
2. นายธนากร  มาพระลับ
3. นางสาววิลาศิณี  สอนสุภี
4. นางสาวสมัญญา  บุรีนอก
5. นางสาวสุกัญญา  บำรุงชาติ
6. นายสุทธิพันธ์  ขรรค์แก้ว
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
 
534 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายปฏิพัทธ์  สืบเสน
2. นางสาวพิชชาภรณ์  ภูคำวงค์
3. นางสาวภิชญากร  กันทำ
4. นางสาวรจนา  ศรีวิลัย
5. นางสาวสุทธิดา  แสงรูจี
6. นางสาวอรอุมา  แสนฤดี
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นางสาวนิติญาภรณ์  ศรีไพร
3. นายทศพร  พลธรรม
4. นางสาวนวลนลา  สำเภายนต์
 
535 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญ์ปภัส  พาพวยสุรสิน
2. เด็กหญิงญาณิน  วิสุทธิศักดิ์
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  พรประทุม
4. เด็กหญิงวรรณ์วิษา  เมืองพนอม
5. เด็กหญิงศศิธร  กระบวนสืบ
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์  กาบคำ
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  คำเส็ง
8. เด็กหญิงสลิลรัตน์  ดีบุญมา ณ ชุมแพ
9. เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  บุตุธรรม
10. เด็กหญิงอาทิติยา  คำบุญ
11. เด็กหญิงอิงค์กมล  ท้าวไทยชนะ
12. เด็กหญิงอุษา  พลตรี
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
2. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นายฐิติพงศ์  โคกสูง
4. นายสิทธิชัย  คำชามงคล
 
536 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  กุลวิเศษ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  พรไตรรัตน์
3. เด็กหญิงปนัดดา  ขาวหนู
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  จินดาพล
5. เด็กหญิงพิยดา  ดีแป้น
6. เด็กหญิงมณัสนันท์  น้อยตำแย
7. เด็กหญิงสโรชา  โยธาทูน
8. เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์ป้อง
9. เด็กหญิงอินทิรา  อุ่นสิงห์
10. เด็กหญิงไอยลดา  มาตรจินดา
 
1. นางสาวณัฐนันท์  บุญกมลศรีศักดิ์
2. นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
 
537 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงญาณพัฒน์  เหล่าศรีชัย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สังฆทิพย์
3. เด็กหญิงนิศากร  บุญหนัก
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นามมา
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  อำพันแสง
6. เด็กหญิงปิยธิดา  เจริญทรัพย์
7. เด็กหญิงวิจิตรา  ลาวงศ์เกิด
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินตลาด
 
1. นางจินตนา  นาธงชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์  ชิณศรี
3. นายณัฐพงศ์  แสนวังสี
4. นางพัฒนาพร  ศรีโปฎก
 
538 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงชญาดา  เขียวรู
2. เด็กหญิงชลทิชา  พานนนท์
3. นางสาวณัฐพร  ศิริวัชรศิลป์
4. เด็กชายณิชพล  ชนะภัย
5. เด็กหญิงนภาพร  แซ่อั้ง
6. เด็กหญิงน้ำฝน  เขียวรู
7. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์สมบัติ
8. เด็กชายภูมมินทร์  ผุยเต้า
9. เด็กหญิงหฤทัย  ดำสิม
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  กองทุน
11. เด็กชายเอกพัฒน์  มีภักดี
12. นางสาวแพรวา  สุวรรณฝ่าย
 
1. นางสุปรีดา  ประภาการ
2. นางสาวอินทิรา  ดีแป้น
3. นางสาววิไลวรรณ  ปราบวิชิตร์
 
539 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกฐินนพร  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงจิดาภา  สมศรีโย
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว
4. เด็กหญิงดวงกมล  สัตยมุข
5. เด็กหญิงนวรินทร์  หาญสุริย์
6. เด็กหญิงปราณปรียา  โสมาบุญ
7. เด็กหญิงปรียาภัทร  สอนสุภาพ
8. เด็กหญิงพินทุสร  ศิริคำกร
9. เด็กหญิงวรรธนา  เดชพลกรัง
10. เด็กหญิงสุราดา  สมอฝาก
11. เด็กหญิงหัทยา  พิลาพันธุ์
12. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพร
 
1. นางสาวอรกัญญา  มีทอง
2. นายนฤพล  เมนไธสง
3. นางสาวพิมพิกา  ต้นคำฮอง
 
540 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกนกพร  แพงไทย
2. นายจีระวัฒน์  วันทอง
3. นางสาวชญานี  เผียงสูงเนิน
4. นางสาวณัฐนิชา  ชาติชัย
5. นายธนากร   หมื่นภูเขียว
6. นายนนทนันท์  คานท้าว
7. นางสาวนฤมล  ซุยโพธิ์น้อย
8. นายปรีชากร  คำตุ้ม
9. นายพงศธร  เผ่าแข็ง
10. นางสาวพรรณธร  เมืองสอน
11. นางสาวพิมพ์ภัส  จันเส
12. นายรัชพล  ภัทราภรณ์ไพบูลย์
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
2. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นายสิทธิชัย  คำชามงคล
4. นางสาวธิติมา  ยุ่นดร
 
541 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. นางสาวจิราภรณ์  พันธ์ศรี
2. นางสาวทิพวรรณ  พันธ์หนองโพน
3. นางสาวพรยมน  ไพละออ
4. นางสาวพลอยไพลิน  สิมสิริวัฒน์
5. นางสาวรำไพ  ขำผา
6. นางสาวลัดดาวัลย์  พันธุพรม
7. นางสาววิชชุดา  แสนโคตร
8. นางสาวศิริวรรณ  นรราช
9. นางสาวสาวิตรี  สะตะ
10. นางสาวสุดารัตน์  วาระกุล
11. นางสาวสุนิสา  วงษ์จำปา
12. นางสาวอรรัมภา  สิทธิ์เสือพะเนาว์
 
1. นางณัติฐา  ลินทะละ
2. นางสุภัทน์  สาเทวิน
3. นางศรีสุดา  ปุริโส
4. นางสาวทัศนีย์  เวียงวิเศษ
 
542 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวขนิษฐา  ผาค้อ
2. นางสาวนิตยา  บุตรี
3. นางสาวปิยพร  หมื่นนรินทร์
4. นางสาวพรทิภพา  ผิวนอก
5. นางสาวพลอยรุ่ง  โสภาอริยกิตติ์
6. นางสาวภัทรศยา  แพไธสง
7. นางสาวศุนิตา  สุโพธิ์
8. นางสาวสิรีธร  ปัสวะโก
9. นางสาวสุพิชา  ประเสริฐศิลป์
10. นางสาวสุภาวดี  ฮาดกัญญา
11. นางสาวสุลักษณ์  สุดชา
12. นางสาวเสาวรินทร์  แสนชาลี
 
1. นางสุปรีดา  ประภาการ
2. นางสาวอินทิรา  ดีแป้น
3. นางสาววิไลวรรณ  ปราบวิชิตร์
 
543 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. นางสาวจุฑามาศ  ตุ่นคำ
2. เด็กหญิงชลดา  หินวัน
3. นางสาวฐิติมา  วิเศษมี
4. นางสาวดวงใจ  พลดี
5. นางสาวธนาภรณ์  เพชรสีเขียว
6. นางสาวมัณฑนา  ศรีอัดชา
7. นางสาวรัชนีกร  ศรีคชไกร
8. นางสาวสุวะนัน  เดชมะเริง
 
1. นางอัจฉรียา  วิเชียรดี
2. นางบุญเชาว์  สมบูรณ์
3. นายณรงค์  สมบูรณ์
 
544 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวกุลณัฐ  แก้วขวัญข้า
2. นางสาวนันท์นภัส  ขันธ์ภักดี
3. นางสาวพัชราภรณ์  สุขประเสริฐ
4. นางสาววรนุช  เหล่าอุด
5. นางสาวศศิวิมล  พรีพรม
6. นางสาวอารยา  คำหว่าน
7. นางสาวอุมาภรณ์  จันทร์วิเศษ
8. นางสาวไพลิน  ผาจันทร์
 
1. นางสาวเครือวรรณ์  เชื้อหมอดู
2. นายเอกรัฐ  โกศล
 
545 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกชวรรณ์  แสงฝ้าย
2. เด็กชายชัยพัทธ์  ใจหาญ
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  พวงพะกา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประมูล
5. เด็กชายธีรศักดิ์  คำเหง่า
6. เด็กชายธีระเดช  วุบดร
7. เด็กหญิงนริศรา  แสนแสง
8. เด็กหญิงปนัดดา  หน้าบัณฑิต
9. เด็กชายพนัส  หมื่นสนิท
10. เด็กหญิงพรประภา  ปองสมพงษ์
11. เด็กหญิงภัทรสุดา  ทะวงษ์เงิน
12. เด็กหญิงศิรินภา  สุวรรณชู
13. เด็กหญิงสิริวิมล  มูลวิชา
14. เด็กหญิงสุธางค์ทิพ  ขันซ้าย
15. เด็กหญิงสุภาวดี  พันจันทร์
16. เด็กหญิงไพลิน  แสนคำ
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
 
546 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชาย รุ่งทวี   จอมวุฒิ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  กานพรหมมา
3. เด็กหญิงจิราพร   เอกสูงเนิน
4. เด็กหญิงชญานิศ  นุ่มสุข
5. เด็กหญิงณภัทร  เพ็ชรคำ
6. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แสนคำ
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสีดา
8. เด็กหญิงติณณา  ดวงจำปา
9. เด็กหญิงนพมาศ  นามพุทธา
10. เด็กหญิงปนิดา  แสนสีลา
11. เด็กหญิงพัชรพร  พิมพ์จันทร์
12. เด็กหญิงภัทราพา   ทายิดา
13. เด็กหญิงวริสรา   หลาบหนองแสง
14. เด็กหญิงสุธิศา  ศรีวิชา
15. เด็กหญิงอทิตญา  โคตรชุม
16. เด็กชายเอื้ออังกูร   โสภิณ
 
1. นางนภธร  อัครธรสกุล
2. นางนภาพร  เพ็ชรศรีกุล
3. นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉิม
 
547 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนุช  ไกรวัน
2. เด็กหญิงจิรภัทร  ออมสิน
3. เด็กหญิงฐิติมา  เสภา
4. เด็กหญิงนฤมล  หล้าบุดดี
5. เด็กหญิงปรารถนา   อินธิดา
6. เด็กหญิงพนิตตสุภา  ธรรมคันธี
7. เด็กชายพิชิตชัย  หาระมาร
8. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เสนาอินทร์
9. เด็กหญิงวริศรา   เถาเบา
10. เด็กหญิงวิภาวี  ลันนัน
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เกิดเดช
12. เด็กหญิงสุดสายป่าน  รองศักดิ์
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ปอศรี
14. เด็กหญิงอรอนงค์  เนื้อทอง
15. เด็กหญิงเบญญาภา  นิราช
16. เด็กหญิงไพรินทร์  ดีสุข
 
1. นางพิมผกา  บุระคำ
2. นางสาวพัชรี  ขวัญโพน
3. นายอรรคพร  จอมคำสิงห์
 
548 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อัคคะนันท์
2. เด็กหญิงธารารัตน์  เหล่ามาลา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ม่วงกลาง
4. เด็กหญิงธิติมา  ม่วงกลาง
5. เด็กหญิงน้ำค้าง  ปราบเพ็ชร
6. เด็กหญิงปนิตา  แสงหิมะ
7. เด็กหญิงประกายแก้ว  เปรียญขุนทด
8. เด็กหญิงพนัทสนัน  พงษ์จันทร์
9. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  แนบเนียน
10. เด็กหญิงระพีพรรณ  บ้งเวียง
11. เด็กหญิงลดาภรณ์  บุสดี
12. เด็กหญิงศศิมา  พิมพ์คำไหล
13. เด็กหญิงสุธาธาร  บุญเลิศยะโส
14. เด็กหญิงสุธาสินีย์  สังเลิศ
15. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์ทอง
 
1. นายภักดีพร  วิชาราช
2. นายสิทธิพงษ์  คำพรม
 
549 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายชนะชล  ผลภิญโญ
2. นายชนินทร์  นาสมโคตร
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ไทยน้อย
4. เด็กหญิงทิพย์ชราพร  คำอ้อ
5. นายธนศักดิ์  เพ็งคำปั้ง
6. นางสาวธิดารัตน์  สีน้ำเงิน
7. นางสาวนางสาวฐิติวรรณ  วัดเวียงคำ
8. นางสาววรนุช  อรรคนิมาตร์
9. นายวรายุทธ  โคตรโสภา
10. นายวัชรากร  โคตรโสภา
11. นางสาวสุนิสา  ธรรมวันนา
12. นางสาวสุภัสสร  ดอนภักดี
13. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ฝั้นสกุล
14. นางสาวอาทิตยา  ศรีชาติ
15. นางสาวเพียงตะวัน  ประเสริฐสังข์
 
1. นายณัฐพงศ์  แสนวังสี
2. นางจินตนา  นาธงชัย
3. ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์  ชิณศรี
4. นางสาวอมราวดี  พบวงษา
5. นางสาวเพลินพิศ  แก้วใส
 
550 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  สุนทรเต
2. นายธีรยุทธ  ไชยคุณ
3. นางสาวนันท์นลิน  สุริยะ
4. นางสาวประภาพร  เห็มแข้
5. เด็กหญิงปาล์มทิพย์  วัฒนราช
6. เด็กหญิงปิหวา  คะรุรัมย์
7. นางสาวพรรณพฤกษา  พุทธาศรี
8. นางสาวรุ่งนภา  ปัญจะสัน
9. นายวัชรพงษ์  ชูสุข
10. นายวัชรพล  โพธิ์ศรี
11. นายวิทยา  ยุ่นดร
12. นายสิทธิศักดิ์  รวงทอง
13. เด็กหญิงสุจิตรา  วงค์คำอุด
14. นายอนุวัติ  แก้วก่ำ
15. นางสาวโพยม  น้อยโนนทอง
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
 
551 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ลมมูลตรี
2. นายชนินทร์  สร้างนอก
3. นางสาวชลธิชา  วันนี
4. นางสาวณัฐกมล  หลาบพา
5. นางสาวนริศรา  เสนาบุตร
6. นางสาวปณิตา  ประทุมตรี
7. นางสาวพรทิพา  ขุ่ยคำมี
8. นางสาวพิชาภัสร์  มิสา
9. นางสาววริศรา  คำโส
10. นางสาววิลาสินี  จิตรสุข
11. นางสาวศิริสิรินธร  ทางไธสง
12. นางสาวสุพิชฌา  ชุ่มบุญยัง
13. นางสาวสุภัทรตรา  วิเชียร
14. นายสุรศักดิ์  ไชยแพน
15. นายอภินันท์  เสงี่ยมทรัพย์
16. นางสาวโยษิตา  คำดี
 
1. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีธาดา  เจริญสว่าง
3. นางสาวโสรยา  แก้วทุม
4. นายธนิต  ห้าวหาญ
5. นางสาวญาณัจรา  กุดนอก
 
552 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกัญญารัตน์  ธรรมมีภักดิ์
2. นางสาวจริญญาพร  ศาลาแดง
3. นางสาวฑิตฐิตา  โพธิ์ไชยโย
4. นางสาวปริญญา  ผาใต้
5. นางสาวมณฑิรา   แซ่ท้าว
6. นางสาววชิรินทรา  แทนวงษ์
7. นางสาวศศิชา  ดีขุนทด
8. นางสาวสุพรรณี  ภูดอนกอย
 
1. นายภักดีพร  วิชาราช
2. นายสิทธิพงษ์  คำพรม
 
553 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัญญนิดา  แก้วบุดี
2. เด็กหญิงณัฐชญา  สุทธิวิเศษ
3. เด็กหญิงนันทิชา  แสนบัวโพธิ์
4. เด็กหญิงสรญา  โยธชัย
5. เด็กหญิงแทนขวัญ  โม้วงษ์
 
1. นางสาวกมลชนห  จันทารักษ์
2. นายนฤเบศร์  เจริญศรี
 
554 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายณัฐกิตต์  โนนลำดวน
2. นายทินกร  ลุนบับ
3. นายธวัชชัย  ปินแก้ว
4. นายปวรนันท์  แสงสงค์
5. นายพลาพล  อุ่นแก้ว
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
 
555 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นายชินวัฒน์  รัตนวิจิตร
2. นายทรงพล  แก้วภักดี
3. เด็กชายธนายุทธ  บุญฮวด
4. เด็กชายพลพล  อิทธิโอฬารชัย
5. นายไกรฤกษ์  วรรณนิยม
 
1. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
2. นางสาวแววดาว  เภาพานต์
 
556 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายก้องกิดากร   จำบัวขาว
2. นายทนงศักดิ์  แสนสีมนต์
3. นายนายธีรพงษ์  โคตรโยธา
4. นายวีระชัย  สิงห์โสภา
5. นายศุภกิตติ์  พิมูลขันธ์
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นางสาวนวลนลา  สำเภายนต์
 
557 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายธีรเทพ  ขวัญพลาย
2. นายนวพล  อันสงคราม
3. นายสนธญา  วงษ์ชาลี
4. นายสรายุทธ  แหลมคม
5. นายสิปปกร  จุรัน
 
1. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
2. นางสาวเครือวรรณ์  เชื้อหมอดู
 
558 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. เด็กชายจักรพงษ์  จันทโคดม
2. เด็กชายทฤษฎี  แพงไทย
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  เทพประทาน
2. นางอรภาวิน  งามดี
 
559 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวชุดาพร  ครองโชค
2. นายพงศกร  รอบคอบ
 
1. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
560 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีชาชุม
2. นายศรายุทธ  สาสิงห์
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
2. นางนิชานันท์  สีหาอินทร์
 
561 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ดอกไม้จันทร์
 
1. นางปารณีย์  สุทธิประภา
 
562 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณิชา  อาร์กาด
 
1. นางสาวสุวารี  ดีดิลก
 
563 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรพลอย  ปุณะปุง
 
1. นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์
 
564 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ทองสมบูรณ์
 
1. นางสาวนวลรดา  ก้อนคำ
 
565 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงต้นน้ำ  เชยตระกูล
 
1. นางสาวรจนา  วงษ์ดรมา
 
566 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวมณฑิรา  สงพัฒน์
 
1. นางรัชนี  โพธิกุล
 
567 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวณัฐณิชา  ชัยนา
 
1. นางปณัสนันท์  กิติชัยเดชอนันต์
 
568 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายอานุภาพ  พรมวงค์
 
1. Mr.Njingang Ntingwa  Aloysius
 
569 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวรชดาวรรณ  เล้าเจริญชัย
 
1. นางณัฐชยา  สมมาศเดชสกุล
 
570 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายอัษฎายุทธ  งวงช้าง
 
1. นางกัณฑิมา  ทิศสีราช
 
571 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวลลนา  กุศลสถิตย์
 
1. นางสาวสุวัลยา  นิราศสูงเนิน
 
572 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงไหมแพรวา  แสนนาม
 
1. นางสุกัญญา  มูลวารี
 
573 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจุรีพร  กอมณี
 
1. นางสาวยูเนียร  แสนวงษา
 
574 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์เทาว์
 
1. นางสาวชลธิชา  ภูบรม
 
575 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กหญิงสิรินทรา  กิติสกนธ์
 
1. นางอรอนงค์  เพชรตะกั่ว
 
576 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวภรณี   ลีเฮือง
 
1. นางนิตยา   สิงห์สุธรรม
 
577 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  คำหารพล
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  คามวุฒิ
 
578 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวปวีณ์กร  คำอ้น
 
1. นายอดุลย์  อุดมบัว
 
579 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายภานุวัฒน์  จินดาภู
 
1. นางสาวระวีวรรณ  บุญพิคำ
 
580 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวอัจฉริยา  นาสูงชน
 
1. นางมะลิ  วงษ์อรุณ
 
581 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายอภิสิิทธิ์  สุวิชาวานิช
 
1. นางณัฐฐิยาภรณ์  นิราศสูงเนิน
 
582 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายภูมิศิริ  ศิริวงศ์
 
1. นางสาวรจเรข  เหลาลาภะ
 
583 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายพัชรพงษ์  คำศรี
 
1. นางสาวสุนิสา  จันหัวนา
 
584 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายปริวรรต  พูลนิติพร
 
1. นางประภารัตน์  เนื่องแก้ว อารีล้น
 
585 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายพูนศักดิ์  ตาแสง
 
1. นางรัทญาภรณ์  คำพิชิต
 
586 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวปทิตตา  คงเมือง
 
1. นางสาววรีพร  ชาติชนะ
 
587 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวอนงนาฎ  หมั่นเขตกิจ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์์  ปรุรัตน์
 
588 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนภัทร  บุญกาญจน์วนิชา
 
1. นางสาวรุจิเรข   จันบัติ
 
589 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวธนัชชา  ศรศักดา
 
1. นางสาวสำราญ   สิกขากิจ
 
590 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายจักกฤษ  วงษ์ภูมี
2. เด็กหญิงธาราพร  สุขขา
3. เด็กหญิงบุณยวีร์  นครศรี
4. เด็กหญิงมาธาวี  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ละครขวา
 
1. นางดารา  คำเพราะ
2. นางสาวนงพงา  อึ้งวงษ์วัฒนา
 
591 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์สวาสดิ์
2. เด็กหญิงธนิตา  สุดหล้า
3. เด็กชายพลพล  เมื่อยไธสง
4. เด็กหญิงพัชรพร  มุ่งย่อมกลาง
5. เด็กชายอัครพรรณพงศ์  ชัยเรืองศรี
 
1. นางอรอุมา  สุวรรณหงษ์
2. นางกอแก้ว  ปะนันตา
 
592 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกัญชรี  นาคีย์
2. เด็กชายฐิติโชติ  กิ่งไพบูลย์
3. เด็กชายพงศกร  ชัยศรี
4. เด็กหญิงพรรณปพร  อินรินทร์
5. เด็กหญิงภานุชนารถ  วระนาม
 
1. นางบุญชดา  จันฤาชา
2. นางสาวพนิดา  แสนจันแดง
 
593 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  กุมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงชนิสรา  แผลงมา
3. เด็กหญิงทวีพร  ไชยเสนา
4. เด็กหญิงปภาวรินท์  ศักดิ์นาราโรจน์
5. เด็กชายศรัณย์  นามขวา
 
1. นางณัชชารีย์  จิตวัฒนาชยานนท์
2. นางสุกัญญา  มูลวารี
 
594 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ   ใจบุญ
2. เด็กชายชาคริต   ชาวเหนือ
3. เด็กชายพงศ์เทพ   รุ่งเรือง
4. เด็กชายพิชญ์ศรุต    ศรีพันธ์ชาติ
5. เด็กหญิงมะลิสา   เดชากุล
 
1. นางปิยะฉัตร   แสงอินทร์
2. นางสาวสุภาพร   มรกฎ
 
595 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ยอดสาย
2. นายชัชวาลย์  สีเหลือง
3. นางสาวธนพร  ธนะสิริสุข
4. นางสาวปนัดดา  จิตจานุรัก
5. นางสาววิจิตรา  ปินตายอด
 
1. นางอรอุมา  สุวรรณหงษ์
2. MissNyincho  Vivian Viga-ah
 
596 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกีรติ  ศรีมงคลกาญจน์
2. นายพสิษฐ์  พลอยงาม
3. นางสาวรุ่งฟ้า  ออง
4. นางสาวลลิตา  ประดับกุล
5. นางสาววิิมลพร  อามาตย์มนตรี
 
1. นางวาริษา  แพงปัสสา
2. นางสาวขวัญขนก  รัตนมาลี
 
597 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายชัยชนะ  สมีดี
2. นางสาวบัณฑิตา  หงษ์สระแก้ว
3. นายพชร  สิงห์ยะบุศย์
4. นางสาวภุมวารี  มีชัยมาตย์
5. นางสาวสุภัสสรา  กาวี
 
1. นางปรียา  แสงศรี
2. นางรัชดานุศร  สุพร
 
598 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวจินตนา  โชคเหมาะ
2. นางสาวพรทิพย์  นาทองทิพย์
3. นางสาววราภรณ์  นาคำ
4. นางสาววาสนา  โพธิ์พัฒน์
5. นางสาวเอวิตรา  สมภาร
 
1. นางธิดา  โกจารย์ศรี
2. นางสาวภานุดา  ธีระธนานนท์
 
599 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวชมัยมล  แข็งขัน
2. นางสาวนวพร  ธรรมรังศรี
3. นายสัจจกุล  กุลดา
4. นายอภิชาติ  คุณเนตร
5. นางสาวอริสรา  พรหมเสน
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  สังฆทิพย์
2. นางพัฒนาพร  ศรีโปฎก
 
600 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  นุ่นขาว
2. เด็กหญิงวรรธนอร  นามลักษณ์
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. MissWang  Lantian
 
601 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  สมอคำ
2. เด็กชายยุทธพล  รูปสูง
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  โจมศรี
2. นางสาวชญานิศ  เทียมตะขบ
 
602 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  พวงปัญญา
2. เด็กหญิงฺธิดาลักษณ์   เมืองแพน
 
1. นางสาวกาญจนา  ใกล้กลาง
 
603 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุภา  ปลอดกระโทก
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสงกาง
 
1. นางสาวกานดา  เรืองวานิช
 
604 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกัญจน์สิตา  วงค์มุสิก
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ผันผาด
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
2. นางสาวเบญจลักษณ์  รายะนาคร
 
605 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวพัชรินทร์  เสมอ
2. นางสาวพิยดา  กะราม
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. MissWang  Lantian
 
606 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวนิศาชล  ศรีโนนม่วง
2. นางสาวพิมพ์วิภา   พรมสิทธิ์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แหวนนิล
2. MissXiong   Shiqi
 
607 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกฤตยา  ถวิล
2. นางสาวจิราภา  เวียงเหล็ก
 
1. นางสาวณัฐปัณฑ์  กูกขุนทด
 
608 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนิภา   เหล่าลาภะ
2. นายไกรวิชญ์   เมืองลี
 
1. นางสาววิภาดา   ลาปะ
2. นางสาวกานติมา   มุนติเก
 
609 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวอัจฉริยา  ภักดี
2. นางสาวอารญา  ทุมสิทธิ์
 
1. นางสาวรัษฎากร  ขันต๊ะ
2. นางสาวชลลดา  ตั้งโชคดี
 
610 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงหวานใจ  พวงสี
2. เด็กหญิงแพรไหม  มะโนธรรม
 
1. นางชวนิตา  คำสอนทา
2. นายวิชยุตม์  ชมภูทอง
 
611 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายธนเดช  พูลภูงา
2. เด็กชายวสวัตติ์  มาทน
 
1. นางกาญจนรัตน์  โต๊ะถม
2. นางสาวทิฆัมพร  ภคเมฆานนท์
 
612 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติภา   ประยูรทอง
2. เด็กหญิงเบญจพร    สาวิวัตร
 
1. นางสาวนรินทร์ทา   เนื่องมัจฉา
2. นางสาวจิรัชญา   สีสุพัฒน์
 
613 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวปวีณ์นุช  ราชาเดช
2. นายภาณุวัฒน์  จรพิมูล
 
1. นางสาวเสาวภา  แก้วแก่นคูณ
 
614 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายรัฐนันท์  บุญวัฒ
2. นางสาววิภานันท์  บัวเกิด
 
1. นางสาวนลพรรณ  สุพรรณพานิขย์
2. นางสาวพชร  นพเก้า
 
615 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวทัศรินทร์   สีดำ
2. นางสาววรรษา   สมปัญญา
 
1. นางสาวไอยริณรัตต์   วังขันธ์
 
616 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาววิภาวดี  คำภูมิหา
2. นางสาวอินธิรา  วงษุเพ็ง
 
1. นางสาวมาฆพร  ก้านพลู
 
617 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพรอนันต์  พวงนาค
2. นายภีมกฤษฏิ์  เนตรกลาง
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  พุทธศรี
2. นางสาวนลพรรณ  เหลี่ยมไทย
 
618 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายวัชรพล   อ้วนพรมมา
2. นายสิทธิพร  เจริญแนว
 
1. นางพิมพ์พร  อุ่นผาง
2. นางสาววิไลลักษณ์  พิมสวัสดิ์
 
619 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกรกมล  สุราวรรณ์
2. นางสาวนิโลบล  ทองแพง
 
1. นางวิมล  ลิ้มเลิศมงคล
 
620 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวกฤติมา  รัตนาสรรค์
2. นางสาวกวีพร  ท้าวสัจธรรม
 
1. นางสาวสถาพร  แซ่จ๋าว
2. นางสาวสุภัคชญา   แก้วคำฟู
 
621 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  แสนศรศรี
2. นางสาวสนานจิตต์  เจริญเหง่า
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. MissWang  Lantian
 
622 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวศรินทิพย์  บุญนาง
2. นางสาวแสงทิพย์  เลิศคอนสาร
 
1. MissFan  Tingting
 
623 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวภาณุมาศ   พัสดร
2. นางสาวเกษสุดา  เบียดนอก
 
1. นางสาววิภาดา  ลาปะ
2. นางสาวกานติมา   มุนติเก
 
624 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาววารุณี  หาญศึก
2. นางสาวศิทานันท์  ภูปัญญาวัฒน์
 
1. นางพัชรีภรณ์  สุริยะเดช
2. นายนราธิป  เสนารักษ์
 
625 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายนิติธาดา  สุภา
2. นางสาวสิริยากร  เทวรักษ์พิทักษ์
 
1. นางชวนิตา  คำสอนทา
2. นางสาวณัฐิยา  พาที
 
626 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวประณยา  จิตติอาภา
2. นายเด่นดนัย  แข็งฤทธิ์
 
1. นางกาญจนรัตน์  โต๊ะถม
2. นางสาวทิฆัมพร  ภคเมฆานนท์
 
627 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวปัทมาภรณ์   ประทุมชัย
2. นางสาวอชิรญา   ไหทอง
 
1. นางสาวสุจิตรา   เบิกบาน
 
628 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายณัฐนันท์   มาตสีหา
2. นางสาวนิศราวรรณ   สังแก้ว
 
1. นางสาวณาตยาณี   บุตทนุ
2. นางสาวจิรัชญา   สีสุพัฒน์
 
629 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายนัฐพงษ์  วังหน้า
2. นางสาวสิรินภา  ติตะปัน
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  พุทธศรี
2. นางสาวนลพรรณ  เหลี่ยมไทย
 
630 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจันทรวิมล  เลิศลา
2. นางสาวทิพยา  ชาเคน
 
1. นางพิมพ์พร  อุ่นผาง
2. นางสาววิไลลักษณ์  พิมสวัสดิ์
 
631 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  นอกตะแบก
2. นางสาวนฤมล  ระเวลี
3. นางสาวนัยน์กานต์  โสชัยยัน
4. นางสาวพนิดา  ปูประโคน
5. นางสาวเกตุสุดา  วินทะไชย
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. MissWang  Lantian
 
632 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวศลิษา  ผอแก้ว
2. นางสาวสุมิตรา  ด้วงอ้อย
3. นางสาวอภิญญา  โพธิ์จักรี
4. นางสาวอริสรา  หนองสิมมา
5. นางสาวเกศสุดา  เรืองเดช
 
1. นางสาวนารรีรัตน์  ทะสุนทร
2. MissLan   Xi
 
633 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกริช   พลราช
2. นายศิริโรจน์   อุทัยสาร
3. นายสิทธิพร   สว่างศรี
4. นางสาวสุภัทตรา   คำแหงพล
5. นางสาวเพ็ญวิภา   ริมไธสง
 
1. นางสาววิภาดา   ลาปะ
2. นางสาวกานติมา   มุนติเก
 
634 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกุลณัฐ  สีไพร
2. นางสาวจิรวรรณ  สมอหมอบ
3. นางสาวปิยะรัตน์  บัวบาล
4. นายพันธกานต์  มาริตแตง
5. นางสาววราภรณ์  ใสเสริม
 
1. นางสาวจิตรานุช  วรดี
2. นางสาวอรอนงค์  พงษ์สีมา
 
635 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจันทิมา  โฮกอ่อน
2. นางสาวธนัชชา  พัฒนารัฐ
3. นายนิรวัฒน์  สมนาม
4. นายศิวกร  ศิริวงศ์ไพศาล
5. นายอภิชาญ  หาญสุริย์
 
1. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
2. นางสาวรวีวรรณ  ประตังตโต
 
636 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนิตยา  ศิริ
2. นางสาวพรจิตตรา  เย็นเหลือ
3. นางสาววิชาดา  ปิยไพร
4. นางสาวศรสวรรค์  ทักทุม
5. นายเอกรินทร์  บุราโส
 
1. นางสาวจิราพร  เชิดไธสง
2. นางสาวปิยภรณ์  ส่งเสริมสิทธิ์
 
637 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธัญพงษ์  วิชัยศรี
2. นายภูมินทร์  นารมย์
3. นายวงศกร  ระดาสาร
4. นางสาววริศรา   ใจบุญ
5. นางสาวศุพัตชา  ขอพึ่ง
 
1. นางฉมาพันธ์  สำเภาแก้ว
2. นางสาวดวงพร  อาจเดช
 
638 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวคีตภัทร  จันทะปะทัด
2. นางสาวธิดารัตน์  สิมลาโคตร
3. นายนทีกานต์  ปลั่งกลาง
4. นายรัชตมนต์  กระต่ายอินทร์
5. นายเพชรไพลิน  รัตนจรัสโรจน์
 
1. นางกาญจนรัตน์  โต๊ะถม
2. นางสาวทิฆัมพร  ภคเมฆานนท์
 
639 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 1. นางสาวจาริญา  สีดาเขียว
2. นายชินวัฒน์  ศรีรักชาติ
3. นางสาวพรนภา  ดาวไธสง
4. นางสาวอนัญญา  ดวงวิโรจน์
5. นายไกรวุฒ  แก้วพินึก
 
1. นางสาวพลอยชมพู  คำสม
2. นางอุไรวรรณ์  กล้าดี
 
640 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายฆามินทร์  หอมมา
2. นางสาวฐิติพร  แสนจำลา
3. นางสาวทิพย์ภเนตร  กัณหา
4. นางสาววรรณศิริ  อันทะเกตุ
5. นางสาวโสภางค์พิศ  ภูแลสี
 
1. นางระวีวรรณ  เวียงเพิ่ม
2. นางสาวมนทกานต์  เพ็งเหล่างิ้ว
 
641 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวธัญพิชชา  พิมพ์สิงห์
 
1. นางสาวนภารัตน์  หงษ์เพชร
 
642 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  บุระดา
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
 
643 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 82.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวปิยธิดา  คามะนา
 
1. นางสาวภคมน  หมู่โยธา
 
644 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวภควรรณ   เนื่องลี
 
1. นางสาววิภาดา   ลาปะ
 
645 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 92.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวอภิษฎา  หาจำปา
 
1. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
 
646 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธีรพงษ์  นาสมพงษ์
 
1. นางสาวเสาวภา  แก้วแก่นคูณ
 
647 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศรัณภรณ์  มั่งมีศรี
 
1. นางสาวณัฐิยา  พาที
 
648 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวกฤษณวรรณ  ขำศิริเจริญสุข
 
1. นางสาวอภินุช  นาเลาห์
 
649 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายเกียรติศักดิ์   อันพิมพ์
 
1. นางสาวณพสุ   เพชรสม
 
650 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กชายธีรภัทร์  ชูศร
2. เด็กชายนคร  บุญยัง
 
1. นายธนาวุฒิ  ชินฮาต
2. นางสาวณฤดี  เหล่าคนค้า
 
651 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายคฑาทอง  กัลยาวงษ์
2. เด็กชายวีรภัทร  ปัทถาพงษ์
 
1. นางวิไลภรณ์  สุขยืน
2. นางกัณฑิมา  พาลี
 
652 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กชายณัฐดนัย  ลาเสือ
2. เด็กหญิงอริศรา  อู่เถื่อน
 
1. นางสาวขวัญจิตร์  ประวัติศรี
 
653 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงญาณิศา  คงนะภักดี
2. เด็กหญิงมาลิสา  ไกรมะณีย์
 
1. นายลิขิตพันธ์ุ  อมรสิรินันท์
2. นางกนกพิชญ์  จิตตภานันท์
 
654 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชนน  จันทร์โสม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีอุดร
 
1. นางสาวภรณ์ชนก  บุญจวง
2. นางมลิวัลย์  ยมโคตร
 
655 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายวรเมธ  หมอกโคกสูง
 
1. นางวันดี  เที่ยงเกตุ
 
656 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายตุลภากร  วงษ์โพธิ์
 
1. นางวงเดือน  รุมฉิมพลี
 
657 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวเมธาวี  พานนนท์
 
1. นางสาวนิตยา  เสนาคำ
 
658 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายกฤษณพงศ์  ศรีสุข
 
1. นางยุภาพร  พรมแก้วมา
 
659 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจุฑามณี  เทพา
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  จัตุชัย
 
660 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กชายชยานันต์  แวดไธสง
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ชาดี
3. เด็กชายภูริทัศน์  แก้วอาสา
4. เด็กชายรังสิมันต์  พันแสง
5. เด็กชายศราวุธ  อาจปาสา
6. เด็กชายศุภกร  ปัสสาวะภา
7. เด็กชายอดิเทพ  มาสิงห์
8. เด็กชายเพิ่มพูน  แสนหล้า
 
1. นายยุทธนา  เกียงขวา
2. นายอนุชา  สายสิงห์
3. นายปรัชญา  นทีศิริกุล
 
661 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายกิตติธัช  ภาษีภักดี
2. เด็กชายจักรพัฒน์  เมืองโคตร
3. เด็กชายมันฑวุฒิ  ม่วงนิล
4. เด็กชายวรฉัตร  เขาภูเขียว
5. เด็กชายวรากร  โกษาจันทร์
6. เด็กชายวีระศักดิ์  ดอนนาม
7. เด็กชายอดิศักดิ์  จันทโยธี
8. เด็กชายอิทธิพล  ทิพอาจ
 
1. นายเสกสรรค์  สีหาโมก
2. นางสุภาณี  คงกระโทก
3. นางสุทธิรัตน์  ภู่ระหงษ์
 
662 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  มีครินท์
2. เด็กชายจุลจักร  มะธิปิไข
3. เด็กชายชาญวิชา  ไชยศรี
4. เด็กชายณัฐพล  ลุนสำโรง
5. เด็กชายนิตินัย  คำภาเกะ
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  วงศ์ธรรม
7. เด็กชายพนิตนาฎ  พรมนอก
8. เด็กชายสิทธิรัตน์  ชัยปัญญา
 
1. นายพัศกร  คำโคตร
2. นางปริศนา  คำโคตร
3. นางสาวปฆรณี  พรมกันฑ์
 
663 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายฐิติพงศ์  อาจแพทย์
2. เด็กหญิงฐิติมา  พระบรรเทา
3. นายธีรภัทร  โถปั่น
4. เด็กชายนวพล  เกตุภูเขียว
5. เด็กชายพรประสิทธิ์   อุรากุล
6. เด็กชายศักดิ์พล  รังเสนา
7. เด็กชายเฉลิมชัย  สอเวียง
8. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ปิ่นทิม
 
1. นางวิไลลักษณ์   พระบรรเทา
2. นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ
3. นายทรงศักดิ์  นะลาคุณ
 
664 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ธรรมราช
2. เด็กชายจิรวัฒน์  รัตนวงษ์
3. เด็กชายณัชชานนท์  ทองศรี
4. เด็กชายปราโมทย์  ทะแพงพันธ์
5. เด็กชายวิศวะ  รัดทิพย์
6. นายอภิชาติ  โพธิ์ศรี
7. นายอภิสิทธิ  ก้านจักร
8. นายเอกพล  ยศพล
 
1. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์
2. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
 
665 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ไชยแสน
2. นายนนทวัช  แสบงบาล
3. นายนายสิทธิพงศ์  ทิพฤาตรี
4. นายศิวกรณ์  กออำไพร
5. นายเกียรติตระกูล  ศรีโนนยาง
6. นายเจตนิพัทธ์  ชาวเหนือ
 
1. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์
2. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
 
666 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายจิระภัทร  ศรีทะวงษ์
2. นายนิธิภัทร  แจ่มใส
3. นายภราดร  เพิ่มพูล
4. นายวุฒิพร  นารีจันทร์
5. นายเตชินท์  หมัสแหล๊ะ
6. นายเมธาสิทธิ์  เย็นอารมณ์
 
1. นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ
2. นางปาริชาต  ปาลินทร
3. นางวิไลลักษณ์  พระบรรเทา
 
667 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายคณัสนันท์  เมฆมนต์
2. นายธราธร  ธีรฐิติธรรม
3. นายภูธิป  เเข็งฤทธิ์
4. นายมินทร์ธาดา  เหล่าภักดี
5. นายอภิสิทธิ์  หลักศิลา
6. นายเจษฎาภรณ์  วรรทวี
 
1. นายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์
2. นายเสกสรรค์  สีหาโมก
3. นางสาววิไล  ทองเเท่งไทย
 
668 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายจักรภัทร  สาตร์นอก
2. นายภัทรพล  วงศ์นาโพธิ์
3. นายภูธเนศ  พรศักดิ์หาร
4. นายวชิระ  จันทร์แก้ว
5. นายวสุธร  สีหามาตย์
6. นายสิรภพ  เพ็ชรตะกั่ว
 
1. นายวิทยา  เดิมสันเทียะ
2. นางพิศมัย  เดิมสันเทียะ
3. นายมงคล  พรศักดิ์หาญ
 
669 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกีรติ  น้อยนนท์
2. นายทนงศักดิ์  จวบศรี
3. นางสาวนริศรา  วรรณประภา
4. นางสาวพิมพ์ผกามาศ  กล้าหาร
5. นางสาวศิริพร  โปร่งสันเทียะ
6. นางสาวสุธาสินี  หล่ำแขก
7. นางสาวสุภาสิริ  นีอำมาตย์
8. นางสาวเขมิกา  มูตยะ
9. นางสาวเพชรลดา  บัวเวียง
10. นางสาวเพ็ญนภา  สุริยันต์
 
1. นายคุณาธิป  จำปานิล
2. นายทนงศักดิ์  แต่งสุวรรณมีโชค
3. นางสาวชูจิต  รักษ์มณี
 
670 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจิรพันธ์  ไถวเลิศ
2. นางสาวชญาดา  แก้วอุดม
3. นางสาวชณิตา  จันทร์เทา
4. นายธนบัตร  จันทัง
5. นายธีรวัสส์  อนันต์โสพล
6. นายนันทิพัฒน์  ชุมแวงวาปี
7. นางสาวพรรภษา  พรมแพง
8. นางสาวศิริรัตน์  มิเถาวัลย์
9. นางสาวอินทิรา  วันละ
10. นางสาวโดรีน  ไคนิลา
 
1. นางสาวหัถยา  เคราะห์ดี
2. นางสาวดวงพร  อาจเดช
3. นายชินภัทร  พรมดี
 
671 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกษมาวรรณ  แมนเมือง
2. นายกุลภัทร  ยานะ
3. นายชาคริต  กล้าดี
4. นายชาตินักรบ  เสียงดัง
5. นายธีรภัทร  จันทะจร
6. นางสาวปภัสวรรณ  จันทรังศรี
7. นางสาวพัชรี  คำภักดี
8. นางสาวพัชรี  ศรีเมืองช้าง
9. นางสาวรัชณีกร  จำรัสภูมิ
10. นายเกียรติยศ  สุนทรารักษ์
 
1. นายจรัญ  ภูชาดา
2. นายพงศ์เทพ  สำเภาแก้ว
3. นายชุติพงศ์  แหไธสง
 
672 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชโรชา  ถิ่นถาน
2. เด็กชายธนิสร  กาญจนระพีพงษ์
3. เด็กหญิงปุณฑริกา  อินทอง
4. เด็กหญิงพีรดา  หงษ์ชุมแพ
5. เด็กหญิงละอองดาว  เพียซ้าย
 
1. นางวิลาวรรณ  สมลือแสน
2. นางปฐมาธิดา  แสนศรีระ
 
673 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวนงนภัส  ชนไพโรจน์
2. นางสาวพิยดา  โพธิเศษ
3. นางสาวสุทธิดา  พรมเลา
4. นางสาวสุภาภรณ์  สิงวิสุทธิ์
5. นางสาวสุภาวดี  สาระสิทธิ์
 
1. นางสมฤดี  อุดมโคตร
2. นางสาวรสสุคนธ์  พรมมา
 
674 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายกนกพล  ศรีกลชาญ
2. นางสาวกัลญากร  ประสาทแก้ว
3. นางสาวจีรนันท์  วันพุฒ
4. นายพิพัฒน์พงค์  สีหนองคู
5. นายอิทธิวรพล  เจียมตน
 
1. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
2. นางสุพรรณี  แก่นบุดดี
 
675 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวกรกนก  ถาปาลบุตร
2. นางสาวญาณัชชา  อุ่นจันที
3. นางสาววรัญญา  อุ่นจันที
4. นายวีระพล  ศรีหลัก
5. นางสาวอมรรัตน์  สระสอง
 
1. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
2. นางสุพรรณี  แก่นบุดดี
 
676 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจิณณกนิษฐ์  เหล่าประเสริฐ
2. นางสาวปาริฉัตร  แก้วหานาม
3. นางสาวรัตณากร  ลาภชัย
4. นางสาววิชญาดา  บุดดาดวง
5. นางสาวอมรรัตน์   ลาภศึก
 
1. นางปฐมาธิดา  แสนศรีระ
2. นางวิลาวรรณ  สมลือแสน
 
677 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  สุมังเกษตร
2. นางสาวดุสิตา  ศรีหานารถ
3. นางสาวพิมพ์อรุณ  ป้องเขต
4. นายอัษฎาวุธ  หอมดี
5. นางสาวเนตรนภา  ราวัน
 
1. นางสาวอรทัย  บุตรหมื่น
2. นางวิภาวี  สร้อยคำ
 
678 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงพรพิมล  บุตรพันธ์
2. เด็กหญิงมณิสรา  ประดาพล
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  โยทาวงษ์
 
1. นายสุภชัย   แก้ววังชัย
2. นางสาวนิภาพร  กันยาวงค์
 
679 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วันสี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีภา
3. เด็กหญิงวรินยุพา  วงษา
 
1. นายรชฏ  แก้วสะอาด
2. นางสุนภา  ทิทา
 
680 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผานาค
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ข้อลา
3. เด็กหญิงประภัสราภรณ์  เสรีสกุลชัย
 
1. นางดวงดาว  บุตรแดงน้อย
2. นางไสวศรี  อานจันทึก
 
681 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงปานจันทร์  คำภูมี
2. เด็กหญิงพิมแพรวา  พงษ์พิทักษ์
3. เด็กหญิงอารยา  แซ่เจี่ย
 
1. นางสุนันทา  สมบูรณ์
2. นางเพียงพิมล  กองวารี
 
682 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ  พัฒนาศูนย์
2. นางสาววณิชชญาพร   บุษราคัม
3. นางสาวศศิกานต์   แสงเมือง
 
1. นายสุภชัย   แก้ววังชัย
2. นางสาวจิตรนาถ  เพชรรั่ว
 
683 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวนนทินี  ปารุต
2. นายปรัชญ์ญา  มูลหา
3. นางสาวพัณณิดา  ศักดาราช
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
 
684 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวอภิญญา  ชนชนะชัย
2. นางสาวอัฉราพร  ลาดช้อย
3. นายไชยภัทร  มอญขาม
 
1. นางนิระมล  กันยาหลง
2. นางสาวณิชาภัทร  ราลังสิทธิ์
 
685 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวณัฐริการ์  ทวีรัมย์
2. นางสาวดาวพระศุกร์  เพ็งพูน
3. นางสาวป้อนวิภา  ปะระกา
 
1. นางภัทราพร  แสงประพันธ์
2. นางอัญชลี  ปัญญาง
 
686 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวปิยธิดา  จินดาวัฒน์
2. นายพันธวิศ  พันธ์สวัสดิ์
3. นางสาวสุชาดา  สนิทนิตย์
 
1. นางปัณฑิตา  ชาติประมง
2. นางนภาพร  เคนคำภา
 
687 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงชณัฐฎามาศ  แก้วทอง
2. เด็กหญิงปวริศา  กองเกิด
3. เด็กชายสมโชค  รูปสูง
 
1. นางอำไพ  วุฒิพันธุ์ชัย
2. นางกฤติยา  กองเกิด
 
688 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  หาหนองหว้า
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  วงษ์พิพัฒน์
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีคำมุง
2. นางสาวลำไพ  ต้นวงศ์
 
689 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์   มีศรี
2. เด็กหญิงกิติญาพร   อังยศ
3. เด็กหญิงนภาพร   พรมสอน
 
1. นางพิมลรัตน์  จอดพิมาย
2. นายจตุพล  นนทะบูรณ์
 
690 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณิษฐ์  มาพระลับ
2. เด็กหญิงธันยชนก  ชินชนานุภาพ
3. เด็กหญิงเทพธิดา  เลิศเกียรติภูมิ
 
1. นางสาวณิชากร  อุ่นทะวงษ์
2. นางทิพย์สุคนธ์  นันโมง
 
691 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  โฮมวงค์
2. เด็กหญิงสายธารทิพย์  วิเชียร
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  นิชำนาญ
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
 
692 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาววัชราภรณ์  ต้นกันยา
2. นางสาวศลิษา  ศรีเชียงสา
3. นางสาวศิริรัตน์  อำภวา
 
1. นางสาวพรนภา  ร่มจันทร์
2. นายสมเกียรติ  ศรีคำมุง
 
693 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นางสาวนริศรา   เกียรตินอก
2. นางสาวพรชิตา   อุ่นเกิด
3. นางสาวสุทธิดา   แสนบุญ
 
1. นางพิมลรัตน์  จอดพิมาย
2. นางประภัสสร  ผ่องสนาม
 
694 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวลลิตา  บุญประเสริฐ
2. นางสาวศศิประภา  ดวงกรมนา
3. นางสาวอรุณฉาย  เศวตวงษ์
 
1. นางวัชรีย์  เหลืองกระโทก
2. นางสาวรัตนมน  จินดาภู
 
695 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจิตรา  ชาญวิชัย
2. นางสาวชิดชนก  ประยูรชาญ
3. นางสาวลลิตา  เดชพ่วง
 
1. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
2. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
 
696 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวณัฏยา  เครือวัลย์
2. นางสาวบุณยาพร  สาวิสิทธิ์
3. นางสาวสุภาวิดา  ทินราช
 
1. นายศิวะ  มะโนขันธ์
2. นางอินทุกานต์  พรหมเมตตา
 
697 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ชารี
2. เด็กหญิงแพรวไพลิน  รักษา
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
2. นางสาวเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์
 
698 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  น้อยหา
2. เด็กหญิงนันทลาพร  ชำนิงาน
 
1. นายวิน้ย  ปานเนาว์
2. นางสาวสุวรรณา  จำปาศักดิ์
 
699 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายชลพินทุ์  ตรีศาสตร์
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  เนื้อไม้หอม
 
1. นายชัยนันท์  คำหลาย
2. นางสาวมัศยา  จันทวิเศษ
 
700 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา  ไลไธสง
2. เด็กหญิงวีรภัทรา  จ้ายหนองบัว
 
1. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
2. นางวิทชรียา  ทองผาย
 
701 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมัยธร  เภานาง
2. เด็กหญิงฐิตรา  จันทะสาร
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
 
702 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนพมาศ  อภิชาตบุญมา
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ศิริวิชัย
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
2. นางสาวเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์
 
703 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ยมศรี
2. เด็กหญิงสุกฤตา  ไชยศรี
 
1. นายวิน้ย  ปานเนาว์
2. นายวิษณุ  มุริจันทร์
 
704 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายนันทวัน  หล้ามูล
2. เด็กชายอัครวิชญ์  พบวงษา
 
1. นายวรวุฒิ  กกขุนทด
2. นางธิดารัตน์  ใจสุข
 
705 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร  หูชัยภูมิ
2. เด็กชายสหรัฐ  นามโยธา
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
 
706 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายพีระศักดิ์  ขำโพธิ์
2. เด็กชายอชิรพล  สิงห์ธวัช
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นายทัพเทพ  คงวิเชียร
 
707 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  ไทยวงศ์
2. เด็กหญิงอัครภา  ตงประสิทธิ์
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายสุติพงษ์  อมูลราช
 
708 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายกฤปมัย  พูลสวัสดิ์รัตนพงษ์
2. เด็กชายพชร  ศรีสุมัง
 
1. นางสาวอุไร  ทองดี
2. นายมนูญ  พลมณี
 
709 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายกิตติกวิน  บุพผา
2. เด็กชายวีรพล  บุรี
 
1. นายภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์
2. นายสมศักดิ์  แก่นณรงค์
 
710 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายกิตติกวิน  วรรณปะกะ
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  แก้วชะเนตร
 
1. นางสาวสุวพรรณ  พรหมรับ
2. นางสาวพิชญาภา  ภูคำวงศ์
 
711 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยณรงค์  สินพล
2. เด็กชายภูวดล  สินทบ
 
1. นางสาวพัชนิยา  ยศมีบุญ
2. นางสาวบุหงา  หลักโคตร
 
712 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  ทาเทียว
2. นางสาวอริยา  เหล็กมี
 
1. นางกิตติยาภรณ์  พินโย
2. นายอรรถพล  ศรีมุกดา
 
713 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายพีรวิชญ์  สอนเสน
2. นายเศรษฐพงษ์  บุญภา
 
1. นายภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์
2. นางสาวศุภธิดา  แสงโทโพธิ์
 
714 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เก่งกลางดอน
2. นางสาววัชราภรณ์  ชาแท่น
 
1. นางสาวสุวพรรณ  พรหมรับ
2. นางสาวมุกดาวรรณ  นามสุโพธิ์
 
715 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวญาติธรรม  กะวิกุล
2. นางสาวเมทินี  พงษ์ธนันชัย
 
1. นายวีระชน  แสงศรีเรือง
2. นางสิริพร   ระวีกุล
 
716 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายกฤตกร  แสนรัง
2. นายวงศกร  เวินเสียง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  รูปต่ำ
2. นางทัศนีย์   ทีปต์ธีรธรรม
 
717 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กชายธนายุต  จ่าบาล
2. เด็กชายพชรพล  ผาจ้ำ
 
1. นางสาวชลธิดา  แก้วสุพรรณ
2. นายวีรดนย์  หอมทอง
 
718 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิติยาพร  น้อยเนาว์รัง
2. เด็กหญิงหทัยชนก  กุลทอง
 
1. นายพจน์  ชมภูวิเศษ
2. นางสาวณัฏยา  เวียงเหล็ก
 
719 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายทิวากร  ทองดีเขียว
2. เด็กชายนันทวัน  หล้ามูล
 
1. นายภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์
2. นางธิดารัตน์   ใจสุข
 
720 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. เด็กชายชยางกูร  ทาเชาว์
2. เด็กชายธีรภัทร  เตชะชมภูเวทย์
 
1. นายยรรยง  ไชยรา
 
721 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ศิริมา
2. เด็กหญิงพิมลภัส  ตลับงา
 
1. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
2. นายวัชเรศวร์  ภูขมัง
 
722 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ลภัช  จันนาหว้า
2. นางสาวศิริรัตน์  ประพรมมา
 
1. นายปุญญพัฒน์  ชัยวงษา
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
 
723 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายทินกร  สุปัญโญ
2. นายนัฐพงศ์  ทรายงาม
 
1. นายสมาน  ล้ำลอง
2. นายไมตรี  สุ่มมาตร
 
724 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวฉัตรธริกา  ดีบ้านโสก
2. นางสาวสุพิชชา  ศิรประภาเดโช
 
1. นายวีระชน  แสงศรีเรือง
2. นางสิริพร   ระวีกุล
 
725 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายพลภูมิ  สีขุลี
2. นายศรานนท์  สัตยานุชิต
 
1. นายบุญจันทร์  ก้านอินทร์
2. นายณัฐสิทธิ์  วราวิกสิต
 
726 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายรังสรรค์  แก้วคูนอก
2. นายศักดิ์สิทธิ์  กฤตเวทิน
 
1. นายปรัชญา  อุดมกาญจน์
2. นายมงคลชัย  โขงวงศ์
 
727 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นางสาวปรีดาวรรณ  นิยมไทย
2. นางสาวศศิธร  เชื้อในเขา
 
1. นายวัฒนพงษ์  คงเจริญ
2. นางสาวฐนิตนันท์  ทวีกระแสร์
 
728 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายสรวิศ  อุตมูล
2. นายอิทธิพงษ์  ศรีน้อย
 
1. นางสาวสุภาศรี  สีสมน้อย
2. นางชลี  ใจอ่อน
 
729 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวพรทิพย์  มิเถาวัลย์
2. นางสาวเกววลี  บุญโนนแต้
 
1. นายขวัญชัย  หายหัตถี
2. นางวิทชรียา  ทองผาย
 
730 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธนกฤต  หนูพันธ์
2. นางสาวพัณณิตา  พลพิลา
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
 
731 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวชรินรัตน์  บุตรเขียว
2. นายอดิเทพ  โควังชัย
 
1. นายวรวุฒิ  กกขุนทด
2. นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
 
732 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กชายอัมรินทร์  นาชัยเพิ่ม
2. เด็กชายอัษฎา  อ๋อง
 
1. นางดารณี  พงษ์สบาย
2. นายเสนีย์  พงษ์สบาย
 
733 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุพรรณ์
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  เพ็ญศรี
 
1. นางชลี  ใจอ่อน
2. นางสาวสุภาศรี  สีสมน้อย
 
734 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายกานต์ดนัย  ชัยสิริกานต์กุล
2. เด็กชายธนวุธ  ทองแดง
 
1. นายชัยนันท์  คำหลาย
2. นางสาวชลธิชา  บุญนา
 
735 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายพงศ์สุพัฒน์  เดิมพันธ์
2. เด็กชายภูรินทร์  ขาวสะอาด
 
1. นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร
2. นางน้ำอ้อย  กาญจนเส็ง
 
736 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เดชคุณ
2. เด็กหญิงอนาเบล  อภิชญา แอช
 
1. นายมงคลชัย  โขงวงศ์
2. นายปรัชญา  อุดมกาญจน์
 
737 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งชนะชล  กองสมบัติ
2. เด็กชายณัฐภัทร  เหลาเพ็ง
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
 
738 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชิโนรี  สังเกื้อ
2. เด็กชายเอกอนุชา  ไชยเสนา
 
1. นางสาวชญาณิทิพย์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวศรัญญา  แก้วหาญ
 
739 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายนิธิรัฐ  สารเหล่าโพธิ์
2. เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์เนาว์
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
 
740 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงจีรพร  ชาญตะกั่ว
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญประกอบ
 
1. นางทัศนีย์  ทีปต์ธีรธรรม
2. นางสาวพัชราภรณ์  รูปต่ำ
 
741 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ทิทา
2. เด็กหญิงมัณฑนา  สิงห์หาญ
 
1. นายนวพล  สีดามล
2. นางสาวสุจารี  ฟักฟูม
 
742 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. นายภาณุวัฒน์  โพธิกันยา
2. นายเจนณรงค์  เกิดบางแขม
 
1. นายเจนรบ  โกรธา
2. นายนิรันดร์ศักดิ์  ประโคทัง
 
743 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายณัฏฐพงษ์  ฐานะวัน
2. นางสาวณัฐกานต์  ขีดเข้ม
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
 
744 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพิชา  เหลาเพ็ง
2. นายเจตนิพัทธ์  ผงบุญธรรม
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
 
745 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวสุวรรณณี  สุบิน
2. นางสาวเบญจทิพย์  ศรีขา
 
1. นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
2. นายวรวุฒิ  กกขุนทด
 
746 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  คำดี
2. นางสาวอนัญญา  พรมแสน
 
1. นายวิชาญ  โพธิ์นอก
2. นายวัชเรศวร์  ภูขมัง
 
747 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายปรีชานนท์  ชาติไทย
2. นายโกเมศ  พิทักษ์พงษ์
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นางวิรังรอง  จรัญศิริไพศาล
 
748 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวดลนภา  ทะวะยศ
2. นางสาวศศินิภา  มูลมัง
 
1. นายพรพนา  พาโคกทม
2. นางสุนันทา  ดีมาก
 
749 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายพีรพัฒน์  ศรีหาภูธร
2. นายวงศกร  เหลาพร
 
1. นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
2. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
 
750 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายฐาปกรณ์  ศิลปกรณ์
2. นายณฐนนท  ฤทธิ์ตา
 
1. นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร
2. นางน้ำอ้อย  กาญจนเส็ง
 
751 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนิจจารีย์  วิไลจินดาพร
2. นางสาวรมย์รุจี  เหมือนรุ่ง
 
1. นางสาวสุมันตา  สุภธีระ
2. นางสาววัชราภรณ์  ชาวงษ์
 
752 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ราตรี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  โคกคำ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  มะลาหอม
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ชาวงษ์
2. นางสาวสุมันตา  สุภธีระ
 
753 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายภาณุวิชญ์  รักสกุล
2. นางสาวสุภัสนันท์  แซ่ก้วย
3. นางสาวเบ็ญจลักษณ์  หารอ่อนตา
 
1. นายปุญญพัฒน์  ชัยวงษา
2. นางสาวจิรารัตน์  เหง้าปูน
 
754 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยา  วงษ์ชัยยา
2. เด็กชายชาญวิทย์  หลานวงศ์
3. เด็กชายติณต์พัชรพิชญ์  คำภู
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
2. นางธิดารัตน์  ใจสุข
 
755 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกิดาการ  วิเศษขลา
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  คนรู้
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุยอย
 
1. นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร
2. นางอนงค์รัตน์  วิริยสถิตย์กุล
 
756 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวปติมาพร  คุณเศษ
2. นางสาวพลอยพิสุทธิ์  บุดดีจีน
3. นายพันธกานต์  ไสบาล
 
1. นายนวพล  สีดามล
2. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
 
757 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกฤตเมธ  ชินโคตร
2. นายวชิรวิชญ์  กองแก้ว
3. นายอัจฉริยะ  สมสกีสิทธิ์
 
1. นายวรวัฒน์   ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
 
758 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายวิศวะ  โชติพันธุ์พงศ์
2. นายสุรภัฎ  อดุลทิฐิพัชร
3. นายอภิสิทธิ์  ถาวรฤทธิ์
 
1. นายนพคุณ  สืบเลย
2. นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ
 
759 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกนกพร  ป้อมอ่อน
2. นายธนชัย  กานพรหมมา
3. นางสาววริศรา  เวชกิจ
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายนารีรัตน์   พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
760 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวปารย์ไพลิน  วิสาสังข์
2. นางสาวสุกัญญา  กิติมา
3. นางสาวสุวนันท์  สุบิน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
2. นางธิดารัตน์  ใจสุข
 
761 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. นางสาวนริศรา  เรียนไธสง
2. นางสาววรรณพร  อุตตะมะ
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  เหล่าอัน
2. นางสาววันวิสาข์  อิงแก้ว
 
762 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  บุญเสนาะ
2. นายศักดิ์พล  แสงบุดดา
 
1. นายสมาน  ล้ำลอง
2. นายปริญญา  ศรีโบราณ
 
763 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. นางสาววรรณนิภา  คำขวา
2. นายเจษฎา  อนันตภักดิ์
 
1. นายเดชา  ทะมานันท์
2. นางจันทร์เพ็ญ  ทะมานันท์
 
764 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  ชินบัวลา
2. นายธนากร  ทองตุ้ม
 
1. นายปรัชญา  อุดมกาญจน์
2. นายอธิวัฒน์  ยาตาแสง
 
765 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกัลปพฤกษ์  ติยะจามร
2. นายรเณศ  แสนเทพ
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นายทัพเทพ  คงวิเชียร
 
766 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กชายชินกฤต  บัวบกหวาน
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมแสง
3. เด็กชายอิทธิ  ธรรมมา
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
2. นางมาลัยรัก  สุปัญบุตร
 
767 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายกฤษฎา  สีลากลาง
2. เด็กชายจารุพัฒน์  โมรีรัตน์
3. เด็กชายภัทรกรณ์  มณีศิริ
 
1. นายชัชวาล  วงคำซาว
2. นายกวีพงษ์  อบมาลี
 
768 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ธันทะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   มิตะโค
3. เด็กชายศุรวุฒิ  กระลาม
 
1. นางทองไส  ทิพย์โพธิ์สิงห์
2. นางสุพัตรา  พลรักษา
 
769 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายรัชพล  เรืองสวน
2. เด็กหญิงศุภัทรธิดา  ภัทรวงศา
3. เด็กชายสุรพจน์  หินศรี
 
1. นายฉลอง  รักษาภักดี
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
770 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  น้อยเสนา
2. เด็กชายวชิระ  นามวงษา
3. เด็กชายเกริกเกียรติ  บุตรชาติ
 
1. นายธีีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวชญาณิทิพย์  เขจรสิทธิ์
 
771 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. นายภราดร  เพ็งมาตร
2. นายภูมินทร์  โกมารภัฏจ์เวช
3. นางสาวไพรลิน  ชุ่มมา
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
2. นางสาวปุณยนุช  ทัพซ้าย
 
772 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายธีรภัทธิ์  มาศยะ
2. นายอภิสิทธิ์  ดีสุข
3. นายเอกรินทร์  ศิริบุรี
 
1. นายชัชวาล  วงคำซาว
2. นายประมวล  สุขสนิท
 
773 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นายธนวัฒน์   สมอินทร์
2. นายปรีชา  หลงกุล
3. นางสาวพรทิพย์   ทองยุทธ
 
1. นางทองไส  ทิพย์โพธิ์สิงห์
2. นางสุพัตรา  พลรักษา
 
774 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายก้องภพ  ปัญญาแก้ว
2. นายวีระพงษ์  พงษ์โคกสี
3. นายอติพล  พันทา
 
1. นายสิริธัญญ์  ประสุนิงค์
2. นางกุลนฎา  ประสุนิงค์
 
775 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวถาวรีย์  แซ่หวาง
2. นางสาวปรางทิพย์   คำนวน
3. นางสาวอรวรรณ  มูลตา
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
776 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กชายกานติพัฒน์  ขุนเดช
2. เด็กชายภีร์เสน  โพธิปัสสา
3. เด็กชายเพชรณพัฒน์  ไชยสุรินทร์
 
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
777 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  สมัครสมาน
2. นายฐิติวัสส์  เสาวิชิต
3. เด็กชายสรวิชญ์  มาบภา
 
1. นายประหยัด  คำน้อย
2. ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์  คำศรีแก้ว
 
778 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายต่อตระกูล  อินธิศร
2. เด็กชายธนโชติ  บุญเกลียง
3. เด็กชายภัทรชัย  พลโรม
 
1. นายธีีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวชญาณิทิพย์  เขจรสิทธิ์
 
779 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  สุดชา
2. เด็กหญิงปณิตา  นาชัย
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
780 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวบงกชพร  วรรณพิมพ์
2. นางสาวรุจิกร  เค้าสิม
3. นางสาวสิริชนก  ริยะ
 
1. นายวีระชน  แสงศรีเรือง
2. นายนาคิน  สัจจะเขตต์
 
781 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายก้องภพ  แก้วกันฑ์
2. นายตนุสรณ์  สนธิมูล
3. นายอนุชา  นามชาลี
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
 
782 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นายกิตติพศ  คุ้มสูงเนิน
2. นายธนากรณ์  เฮ้าแสง
3. นายสรวิศ  มูลเพีย
 
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
783 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายฐากูร  ไกยสา
2. นายภาณุ  ไชยจอกเกี้ย
3. นายภูวดล  แสงไสย์
 
1. นายธีีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวชญาณิทิพย์  เขจรสิทธิ์
 
784 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นายธีรภัทร์  ศรีคุณเมือง
2. นายวิสา  เหลืองศุภบูลย์
3. นายอนุวัฒน์  ภูมิชัย
 
1. นางปรียานันท์  น้อยผาง
2. นายกฤตลักษณ์  ชาวัตร
 
785 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายทศพล  ชมภูนุช
2. เด็กชายธีรเดช  แช่ฉั่ว
3. เด็กหญิงอชิรญา  แสนวงษ์
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
2. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
 
786 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  พวงมณี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตาราษี
3. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ศิริบวรวิทย์
 
1. นายเรืองสิทธิ์   นามกอง
2. นายโยธิน  ธีระนันท์
 
787 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนหันวิทยายน 1. เด็กชายนิธิพล  เดชครอบ
2. เด็กชายยศพล  ดีโคตร
3. เด็กชายอรรถโกวิท  บุญโกศล
 
1. นางสาวอุทุมพร  ทุมมี
2. นายสนธยา  เสนามนตรี
 
788 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นายมงคลชัย  ไทยทองหลาง
2. เด็กชายอภิภัทร  อุ่นทะวงษ์
 
1. นางทิวาภรณ์  เลิศวีรพล
2. นางสาวชนกนาถ  ประสมทอง
 
789 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  บัวจันทร์
2. นายภูมิ  เชิดพานิช
3. นายสิทธิศักดิ์  แสงกระสินธุ์
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
 
790 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายธัญวิชญ์  ศรีเงิน
2. นายนาธาน  ทองแสง
3. นายปิตินันท์  พัวทวี
 
1. นายเรืองสิทธิ์   นามกอง
2. นายโยธิน  ธีระนันท์
 
791 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. นายกีรติพงษ์  ชัยคำ
2. นายณัฐพล  จูสวัสดิ์
3. นายพันกร  เกษียร
 
1. นายขวัญชัย  บำขุนทด
2. นายสุทัด  เพียเกษม
 
792 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นายภูธเนศ  เครือคำ
2. นายศิขรินทร์  อุ่นทะวงษ์
 
1. นางทิวาภรณ์  เลิศวีรพล
2. นางสาวชนกนาถ  ประสมทอง
 
793 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. นายจิรพงษ์  สองศรี
2. เด็กชายชินกฤต  บัวบกหวาน
3. เด็กชายธีรภัทร  พันธ์แจ่ม
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
2. นายโกวิทย์  กงเพชร
 
794 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงปริญดา  โคตะนิวงษ์
2. เด็กหญิงพรรณโสภา  พันน้อย
 
1. นายฉลอง  รักษาภักดี
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
795 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. นายธัชกานต์  เพสารี
2. นางสาวศุภชัย  อินทรกำแฟง
3. นายเกียรติยศ  น้อยคูณ
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
2. นางสาวอมราศรี  สุวรรณปฐวี
 
796 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายกิตติ  วงษ์อุทร
2. นายจีรพงษ์  อาจญาทา
3. นายมงคล  ทัพวร
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
2. นายนันทวัฒน์  ฝั่งสระ
 
797 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวนิศรา  โคตรศรีวงษ์
2. นางสาวสุวพัชร  ดัวอุโฆษ
3. นางสาวอริสรา  พาโนมัย
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
798 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐพล  คำตา
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ดวงประเทศ
3. เด็กชายอรรถชัย  ยศทะเสน
 
1. นายเอนก  สุดใด
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
 
799 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าหวายวิทยายน 1. เด็กชายคณิตศร  ลุนพุฒ
2. เด็กชายดุสิต  อุบลชัย
3. เด็กชายภูริภัทร  กลุ่มไหม
 
1. นายประยุน  ตะโนนทอง
2. นางปิยะมาศ  ทักษะวรบุตร
 
800 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซำยางวิทยายน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หาดขุนทด
2. เด็กชายสิทธิพล  คำเหล็ก
3. เด็กชายสุริยา  พันดวง
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ประจันตะเสน
2. นางนิยมาภรณ์  ขันเพชร
 
801 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกันต์  เหมือนรู้รักษ์
2. เด็กชายสุรชัย  ทะริเพ็ง
3. เด็กชายเอกรัตน์  โม้งประนิตย์
 
1. นายโชคดี  วงษ์หาญ
2. นางสาวฐปนีย์ดา  สัมฤทธิ์รินทร์
 
802 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ขันทอง
2. นายศิริพงษ์  ปางนิราช
3. นายอนุชา  ชาติเชื้อ
 
1. นายวัชรินทร์  ภิรมย์
2. นายทรงศักดิ์  กัญญาคำ
 
803 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายฐตวัฒน์  เกษร
2. นายธีรพล  กลั่นบิดา
3. นายพงษ์สพัฒน์  ม่วงดวง
 
1. นายวัชรินทร์  ภิรมย์
2. นายทรงศักดิ์  กัญญาคำ
 
804 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายธีรดนย์  ภูคัสมาส
2. นายปฏิภาณ  จันทะลุน
3. นายสุทธิพงษ์  อุดทาทอง
 
1. นายเอนก  สุดใด
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
 
805 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายศักดิ์นินรันดร์  โสมะ
2. นายสุเทพ  สมสีแก้ว
3. นายเดชณรงค์  มุ่งพังกลาง
 
1. นายทัดเทพ  ลาภบรรจบ
2. นายสมควร  ฐานะ
 
806 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. นายณัฐพล  สิทธิพงษ์
2. นายวัฒนา  ใจซื่อ
3. นายวุฒิชัย  ทองสิทธิ์
 
1. นายโชคดี  วงษ์หาญ
2. นางสาวฐปนีย์ดา  สัมฤทธิ์รินทร์
 
807 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นายปริญญา  พรมเทศ
2. นายวิชานนท์  คำมูลแสน
3. นายอิทธิชัย  โนนทิง
 
1. นายวิเชต  ศรีทองคง
2. นายอภิวัฒน์  ศรีสงค์
 
808 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 1. เด็กชายก้องภพ  วิชาโคตร
2. เด็กชายชาญชัย  พรมวัง
3. เด็กชายภูรินทร์  วิชาโคตร
 
1. นางสังวาลย์  โนนลือชา
2. นางสาวอนงค์  แก้วมืด
 
809 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  คำมูล
2. เด็กหญิงพัชรา  ภูกาสอน
3. เด็กหญิงมาริษา  สมศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะมาศ  วงศ์แสน
2. นายพัชรพงศ์  ขันขวา
 
810 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงตรีวิภา  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุตรคำโชติ
3. เด็กชายเอกพจน์  สุุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
2. นางสาวอ้อแก้ว  เดือนอุประ
 
811 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลเมือง
2. เด็กชายพชธกร  แจ้งสูงเนิน
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พรมรินทร์
 
1. นายพิเชฐ  ประภาการ
2. นายสมชาย  หาดวรรณ์
 
812 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนาพร  อุ่นแสง
2. นางสาวชลธิชา  ฤทธิรงค์
3. นางสาวอภิสรา  ไชยศรี
 
1. นางเยาวลักษณ์  ตื่อสร้อย
2. นางสาวศิริวรรณ  ชาวชายโขง
 
813 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 1. เด็กชายธวัชชัย  มุมสำ
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  อันทะถา
3. นายศิขริน  แตงลี่
 
1. นางสาวอนงค์  แก้วมืด
2. นางสังวาลย์  โนนลือชา
 
814 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นายนัทพงษ์  สุุขสวัสดิ์
2. นางสาวพุฒกาญ  บุญยัสสะ
3. นางสาววนาพร  หมัดขาว
 
1. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
2. นางสาวอ้อแก้ว  เดือนอุประ
 
815 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวนริศรา  ชยมชัย
2. นางสาววศินี  กอไม้
3. นางสาววิกานดา  หล้ามาชน
 
1. นายพิเชฐ  ประภาการ
2. นายสมชาย  หาดวรรณ์
 
816 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำภา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สร้อยทอง
3. นางสาววิภารัตน์  คำภา
4. เด็กหญิงศิรภัสสร  พิมดี
5. เด็กชายสุทิวัช  ไม้เรียง
6. นางสาวเกวริณ  โพธิ์ศรี
 
1. นางงามพิศ  ศรีเฉลา
2. นางณฐพร  เรือนบุตร
 
817 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายกฤษฎากร  พิลาชัย
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชีวเสริมสุข
3. เด็กหญิงยุวดี  ดียา
4. เด็กหญิงรัฐพร  ด่านเก่า
5. นางสาววัลย์สุภา  จังพล
6. เด็กหญิงวิภาวดี  สนขู่
 
1. นางพัชรินทร์  สุขสร้อย
2. นางสาวศริญญา  สุขสร้อย
 
818 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  งากระโทก
2. เด็กหญิงนีรชา  ยนจอหอ
3. เด็กหญิงปภาวดี  มาตรสงคราม
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วน้อย
5. เด็กหญิงสโรชา  งากระโทก
6. เด็กชายอังสุมาลิน  เป้งทอง
 
1. นางพชรกมล  ปีนะเก
2. นายทศพล  บุตรดา
 
819 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูเวียง
2. เด็กหญิงคุณากร  มาลาเวียง
3. เด็กหญิงทิพยสุด  ปุราเพ็ญ
4. เด็กหญิงนฤทัย  โชติชทุม
5. เด็กหญิงนันทนาพร  พั่วโพธิ์
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  อุดมดี
 
1. นางยุวดี  จันทร์โพธิ์
2. นางเอื้องบุษบา   ชำนาญพล
3. นายจันทร์ฉาย   รัตนวัตร์
 
820 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญวรา  วงละคร
2. เด็กหญิงจินตนา  วังทอง
3. เด็กหญิงดลนภา  นามมุนตรี
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนธรรม
5. เด็กหญิงสุชานาถ  อามาตย์
6. เด็กหญิงอลิษา  นามวิจิตร
 
1. นางสุดาทิทย์  เถาว์ทิพย์
2. นางสาวประไพวรรณ  พุทธโฆษ์
 
821 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธนภูมิ  ทาทอง
2. นายนครินทร์  จอดนอก
3. นายนพชัย  ไชยชาติ
4. นายพงศ์เพชร  อนุสุริยา
5. นางสาวววรรณธนา   เพ็งแสน
6. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  สารสังข์
 
1. นางนุชนาถ  ธนภูมิชัย
2. นางสุภัทรา  ควรขุนทด
 
822 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวปนัดดา  เบนาเยีย
2. นางสาวพลอยมณี  เถลิงผล
3. นายวัชรพงศ์  แดงมาก
4. นายวัชระชัย  สีชาทุม
5. นายวาทิตย์  จำปาแดง
6. นางสาวศิรินญา  ประคอง
 
1. นางดวงแก้ว  เจริญเชื้อ
2. นางสาวนัยน์ปพร  กบิลพัฒน์
 
823 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวกานติมา  อะโน
2. นางสาวพัชราภรณ์  โยธานันท์
3. นางสาวยุภาวรรณ  ภักดี
4. นายศิริชัย  สวรรค์ล้ำ
5. นางสาวสุภาพร  ชมทอง
6. นางสาวแพรวพรรณ  แก้วก่ำ
 
1. นางจันทรพร  เกตพิบูลย์
2. นางฐาปณี  เกตุภูเขียว
 
824 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายวรวุฒิ  คำพิทูล
2. นายวีรัตน์ชัย  ป้องบุญจันทร์
3. นายสิทธิศักดิ์  กองกะมุด
4. นายสุวดล  เชื้อหมอดู
5. นางสาวอักศรา  วิชุมา
6. นายอิทธิพล  พรมพินิช
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
3. นายทวี  พาเมืองพล
 
825 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวปภาวรินทร์  เข็มรัตน์
2. นางสาวมิรันตรี  คำดี
3. นายรัฐธรรมนูญ  กุลบุตร
4. นางสาวสกุลรัตน์  บริรักษ์
5. นายสหรัฐ  อุดเลิศ
6. นางสาวสิริรัตน์  ดินเมืองชล
 
1. นางปราณี  เหล่าจำปา
2. นางพัชนี  มหาโพธิ์
 
826 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซำยางวิทยายน 1. เด็กหญิงนิศา  ชาวนาแปน
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  นวลศรี
3. เด็กหญิงศิริธารทิพย์  ศรีหาวัด
 
1. นายพินิจ  กงจีน
2. นายเฉลิมพล  จันดา
 
827 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนัท  ชุมมา
2. เด็กชายศิโรดม  ศรีเกียรติ
3. เด็กหญิงสินิทรา  บ้วนนอก
 
1. นายจักรพันธ์  ทองผาย
2. นางมิ่งขวัญ  วงศ์สุรินทร์
 
828 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงจิราพร  โกบแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ผาจันทรฺ์
3. เด็กหญิงมนัสชนก  ศรีโพนเพ็ก
 
1. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
2. นายสุวรรณ  โภคเกาะ
 
829 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ภาเฮือง
2. เด็กหญิงอรปรียา  มีหล้า
3. เด็กหญิงอารียา  พวงพันธ์
 
1. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
2. นางสาวอ้อแก้ว  เดือนอุประ
 
830 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงธันยพร  ดาก่ำ
2. เด็กหญิงศศิตางค์  ชะวะลี
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศิริโยธา
 
1. นางศิริมา  วัชระศิริบรรลือ
2. นางโสภิดา  รักษาบุญ
 
831 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวชนิสรา  แก่นจันทร์
2. นางสาวพรพิมล  พรมผอง
3. นางสาวอุลัยรัตน์  วงค์ไชยา
 
1. นางสุวรรณี  คำชาลี
2. นางนิรภาดา  โพธิ์บุบผา
 
832 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายธนกร  เจ๊กมา
2. นายพรพล  ทุมแก้ว
3. นายวิทวัฒน์  ปังสุข
 
1. นายสมพร  รัตนวัตร์
2. ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา
 
833 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวปาริชาต  ประชากูล
2. นางสาวพัทธนันท์  เกตุธานี
3. นางสาวอมรรัตน์  วรอรรถ
 
1. นายกษิภัท  อย่างบุญ
2. นางสาวประไพวรรณ  พุทธโฆษ์
 
834 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกุลสตรี  มูลกระโทก
2. นางสาวชลลดา  โคตรชุม
3. นางสาวอรพิน  พูลทอง
 
1. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
2. นางนวล  เกนวิถี
 
835 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 1. นางสาวจิรัชญา  สีลาบัว
2. นางสาวจิราวรรณ  กันภักดี
3. นายธนพล  บุญจวง
 
1. นางปิ่นอนงค์  ชัชวัชวิมล
2. นางสาวชรินรัตน์  ศิริเทพ
 
836 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงถิรดา  หล้าโคตร
2. เด็กหญิงนิภาดา  แพงบัวโฮม
3. เด็กหญิงปริศนา  มาตุ่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญลม  พุ่มพฤกษา
2. นางสาวดวงจันทร์  โพธิสม
 
837 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายดุสิต  อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงพรรภษา  เทพสุรินทร์
3. เด็กหญิงยุพาพิน  คงเมือง
 
1. นายประหยัด  สุ่มมาตย์
2. นางกัลยา  สุ่มมาตย์
 
838 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงลักขณา  อ๊อดกัน
2. เด็กหญิงศิรประภา  สมศรี
3. เด็กหญิงอนิศรา  นาคช่วย
 
1. นางสุภาวดี  ชาวดง
2. นายสุดตา  ศรีอ่างเงิน
 
839 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงญาตาวี  ประธานี
2. เด็กหญิงธนัญญา  วาตาดา
3. เด็กหญิงอภิสรา  สุขเพีย
 
1. นายกิตติภณ  โยธาภักดี
2. นายสุริยันต์  นันทชัย
 
840 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายธัญพร  แสงหิน
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญมา
3. เด็กหญิงภควดี  พงษ์โคกสี
 
1. นายปิยชัย  ไกรทอง
2. นางรัตนา  ศรีพงษ์วิวัฒน์
 
841 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวสุติมา  แสงวาโท
2. นางสาวอรอุมา  ชารี
3. นายเอกลักษณ์  พรมเวียง
 
1. นางอรุณี  สระมุณี
2. นายเกษฎา  จุลกมล
 
842 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวกุลนิษฐ์  ชำกรม
2. นายชาญชัย  กำไรทอง
3. นางสาวเกวลิน  ประทีปเมือง
 
1. นายกษิภัท  อย่างบุญ
2. นางมิ่งขวัญ  วงศ์สุรินทร์
 
843 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจีรนันท์  ศรีเฉลิม
2. นางสาววราพร  ไพรประชา
3. นายอรรคราธร  ศรีเคนา
 
1. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
2. นางนวล  เกนวิถี
 
844 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวขวัญศิริ  นากร
2. นายภูมินทร์  มั่งมา
3. นางสาวสุธารักษ์  ทิพย์แหม่ง
 
1. นายทวี  พาเมืองพล
2. นางวิภาพร  พาเมืองพล
 
845 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวดวงหทัยชนก  อรัญภูมิ
2. นายวิทธิชัย  อุปมาโท
3. นางสาวสุภาภรณ์  กรุงแสนเมือง
 
1. นางศิริวรรณ  ชาวแสน
2. นางรัตนา  ศรีพงษ์วิวัฒน์
 
846 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. เด็กหญิงชุติกานต์  สูงเพีย
2. เด็กหญิงปิยนุช  ลาโซ
3. เด็กหญิงพรรญวดี  ดอนเส
 
1. นางอรุณี  งวงช้าง
2. นางสุพัตรา  อุดม
 
847 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  พิมพ์พงษ์
2. เด็กหญิงสิริกัลยา  หอมสมบัติ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  โนนชัย
 
1. นางจันทร์ฉาย   รัตนวัตร์
2. นางเอื้องบุษบา   ชำนาญพล
 
848 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวจุติณัช  ศรีนวลจันทร์
2. นางสาวณัฐภรณ์  สร้อยสี
3. นางสาวนิตยา  สุวรรณโฉม
 
1. นางนิภาพรรณ  พรหมโคตร
 
849 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. นางสาวชฎาภา  ทะเรรัมย์
2. นางสาวรพีภัทร  กำพล
3. นางสาวศิริกัญญา  มณีวงษ์
 
1. นางอรุณี  โสภา
2. นางสาวปวริศา  ประทุมจร
 
850 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวภัทรวดี  นาดี
2. นางสาวศุจิตรตรา  โชติชัย
3. นางสาวเปรมฤดี  เข็มมา
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เชื้อเจ้าทรัพย์
2. นางสาวอินทวรรณ  เชื้อเจ้าทรัพย์
 
851 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. นางสาวรัตนพร  จันทร์สนิท
2. นางสาวสิริวรรณ  ล้านภูเขียว
3. นางสาวอภิญญา  หอมสมบัติ
 
1. นางละอองดาว  อ่อนศิริ
2. นางสาวกุศลิน  บุญล้วน
 
852 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นางสาวดุจฤทัย  สีกวนชา
2. นางสาวตรีรัตน์  วงษ์ชัยยา
3. นายสนธยา  บุญอิ่ม
 
1. นางนิภาพรรณ  พรหมโคตร
2. นายเกษมศักดิ์  ดวงเพชร
 
853 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกัญญารัตน์  สมบูรณ์
2. นายพงศกร  โคสาดี
3. นางสาวอารียา  แสนหล้า
 
1. นางนันทนา   บุรีจันทร์
2. นางอนุรักษ์   ซาตาดี
 
854 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงวรรณภา  บุษบง
2. เด็กหญิงวาสนา  สิงห์คราน
3. เด็กหญิงสุกันยา  มีอุดหนุน
 
1. นางสาวเกศสุดา  จันทร์เจริญ
 
855 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ราชโยธี
2. นางสาวนพวรรณ  วงค์คำ
3. เด็กหญิงอนันทนา  น้อยพา
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางกัลยา  ดีงาม
 
856 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกานต์นภัส  เค้าโนนกอก
2. เด็กหญิงศลิษา  วงษ์ธานี
3. เด็กหญิงอภิศรา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวเครือวัลย์  เทพจันดา
2. นางสาวชนนพร  แก้วจันทร์
 
857 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  งามราศรี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็งดี
3. เด็กหญิงวสุชล   วาโยบุตร
 
1. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
2. นางทิพรดา  สนิทมาก
 
858 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวญาตาวี  ยอดพุทธ
2. นางสาวฐิติมา  สำนักโนน
3. นางสาวลักษิกา  กรณีสุข
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางกัลยา  ดีงาม
 
859 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจิตรัตดา  เวียงอินทร์
2. นายนครินทร์  เมียนปลิก
3. นางสาวพรพรรณ  สุขชัย
 
1. นางสาวเกศสุดา  จันทร์เจริญ
 
860 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวปาลิดา  สีโยแก้ว
2. นางสาวศศินา  สีบัวฮาม
3. นายสุชาติ  พิลามา
 
1. นางสาวศันสนีย์  รัตนถา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยคำภา
 
861 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 1. นายกฤษฏา  น้อยชัย
2. นางสาวทวินวิกา  คำลมูล
3. นางสาวศศิธร  ก้อนสีลา
 
1. นายสุริยะ  ลุนบง
2. นายธุวานันธ์  ลุนบง
 
862 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวชลิตา  ไชยรา
2. นางสาวศิริกัญญา  ลีโคตร
3. นางสาวเพียงตะวัน  ซาเซียง
 
1. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
2. นางทิพรดา  สนิทมาก
 
863 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชัยกระทาง
2. เด็กหญิงปภัสรา  เหมาะราษี
3. เด็กหญิงอรัญญา  วาปีโส
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
864 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงธนธิดา  ดีหลี
2. เด็กหญิงนาฏอนงค์  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขจันทร์
 
1. นางอุษณีย์  เทพมะที
2. นางสุภาพร  โคตรมณี
 
865 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงจริยา  ทองศรี
2. เด็กหญิงชาลิสา  นามวิเศษ
3. เด็กหญิงนิตยา  ผิวแดง
 
1. นางสาวเครือวัลย์  เทพจันดา
2. นางสาวชนนพร  แก้วจันทร์
 
866 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกฤตพร  แก้วกาสี
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดวงพันธุ์
3. เด็กหญิงลักษมีกานต์  ประจันตะเสน
 
1. นางสาวสุธิดา  ธีระตระกูล
 
867 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชนิภา  มหาไชย
2. เด็กหญิงทีปกา  สุดจอม
3. เด็กหญิงบุณยาพร  ขันเพชร
 
1. นางสาวเเบอรี่  เพลิดภูเขียว
2. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
 
868 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณัฏยา   ศรีบัวภา
2. นางสาวธัญญลักษณ์  แต้มครู
3. นางสาวนภัสกมล  น้อยแก่นชู
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
869 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจุฑารัตน์   แก้วไวยุทธ
2. นางสาวภาวิณี  สีหปัญญา
3. นางสาวลภัทชา  สมเพชร
 
1. นางสาวเครือวัลย์  เทพจันดา
2. นางบังอร  เวทย์วีระพงศ์
 
870 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. นายธรรพ์ณธร  ฤกษ์เสือ
2. นางสาวนิสา  จิตสม
3. นายศิโรธรณ์  ภักดีเหลา
 
1. นางพวงเพ็ชร  อัคคะ
2. นางสาวเบญจพร  โสมา
 
871 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 1. นางสาวชลลดา  ธงชัย
2. นางสาวธิดา  นาคเรืองศรี
3. นายพัฒณพงษ์  หมื่นภักดี
 
1. นายสุริยะ  ลุนบง
2. นายธุวานันธ์  ลุนบง
 
872 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวปภัสรา  เทียบบุญ
2. นางสาวศศิกานต์  หล้าจาด
3. นางสาวศุภกานต์  ตุลุย
 
1. นางสาวเบอรี่  เพลิดภูเขียว
2. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
 
873 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจุรีพร  ดีสีแก้ว
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุบผา
3. เด็กชายอภิวัฒน์  หอมสมบัติ
 
1. นางอนุรักษ์   ซาตาดี
2. นางนันทนา   บุรีจันทร์
 
874 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ปัดไธสง
2. เด็กหญิงวัชราภา  โสภาจิต
3. เด็กหญิงอรุณี  ไพรวัลย์
 
1. นางพชรกมล  ปีนะเก
 
875 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  บาคะรม
2. เด็กหญิงญารินดา    เพียนทานี
3. เด็กหญิงณิชชาพัณณ์    สีเดช
 
1. นางสาวกรรณิกา  มาตย์นอก
2. นางสาวณัฐิดารัตน์  อินทิแสน
 
876 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ธรรมสิมา
2. เด็กหญิงตรีวราง  สันสมบัติ
3. เด็กหญิงสุจิรา  เหล่าศรีคู
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
2. นางอุไร  ครองผา
 
877 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พันดวง
2. เด็กชายธีระพงษ์  คะนนท์
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  หมวดดารักษ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  นาเมืองจันทร์
2. นางสาวธัญชนก  สท้านพบ
 
878 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  เต็นภูษา
2. นายชาตรี  แนวมี
3. เด็กชายธนากร  สอนเฒ่า
 
1. นางจิตราพร  ปอสิงห์
 
879 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายชัยพล  อุไรล้ำ
2. นายพงษ์นาวิน  ดินแดง
3. นางสาวอธิชา  ผิวขำ
 
1. นางอนุรักษ์  ซาตาดี
2. นางนันทนา  บุรีจันทร์
 
880 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. นางสาวธีรารัตน์  เถือกคำ
2. นางสาวนวรัตน์  ขุ่มด้วง
3. นางสาวนุชจิราพร  เครือวัลย์
 
1. นางพวงเพ็ชร  อัคคะ
2. นางสาวภัทราวรรณ  เหลืองอุทัย
 
881 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวธารินีย์  ชัยวงค์
2. นางสาววรวรรณ  ประพรต
3. นางสาวสุธิดา  สินทบ
 
1. นางสุทธาสินี  กันยาสุด
2. นางฐาปณี  เกตุภูเขียว
 
882 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวกันทิมา  กองอ้น
2. นางสาวปณิศา  แสนสมบัติ
3. นางสาวปิยฉัตร  ชมพุฒ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
2. นายณัฐดนัย  เกาะหาร
 
883 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กชายพัชรพล  สุพินศรี
 
1. นางดวงจัน  เพชรสมัย
 
884 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวนุชจรี  พยัคสา
 
1. นางวัชรี  ชื่นใจ
 
885 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายชลันธร  กลางสุวรรณ์
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
886 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายชนวีร์  สร้อยลา
 
1. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
 
887 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงนิภาพร   เศษรักษา
 
1. นางสาวพิมพ์โพยม   พิทักษ์
 
888 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. นายภาณุพงศ์  ไชยศรี
 
1. นางจริยา  ใยปางแก้ว
 
889 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงษ์ละคร
 
1. นางสาวภาพตะวัน  ทิสอนงัว
 
890 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กชายกำพล  แก้วตำแย
 
1. นางสุพัตรา  พลรักษา
 
891 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายโชคชัย  เบ้าเฮือง
 
1. นางนิตยา  ภูวประภากร
 
892 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนุ่ม  โนนทองหลาง
2. เด็กหญิงปริมประภาพร  เอมโอษฐ์
3. เด็กหญิงพรพรรณ  สมบูรณ์น้อย
 
1. นางประทุมมา  มั่นใจ
2. นางจินตนา  หาแก้ว
 
893 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สิทธิไกร
2. เด็กชายธนดล  นาเมืองจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สีลุน
 
1. นางนิตยา  ภูวประภากร
2. นางสาวสโรชา  เชื้อสาวถี
 
894 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กชายจักรภพ  รินนานนท์
2. เด็กหญิงดนตรี  หินนะ
3. เด็กชายเมธา  ภูแข็ง
 
1. นางกฤติยา  กองเกิด
2. นายรชฏ  แก้วสะอาด
 
895 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวนุชจรา  สีลาคำ
2. นางสาวนุชจรี  สีลาคำ
3. นายสิทธิกร  โสกเชือก
 
1. นางปิยะฉัตร์  บุญยอด
2. นางรัตติยากร  แก้ววิเศษ
 
896 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. นางสาววันวิสา  พงษ์พัง
2. นางสาวสุภัสสร  เป็งใจ
3. นางสาวแสงรวี  แสงทองย้อย
 
1. นางสาวภาพตะวัน  ทิสอนงัว
2. นางสาวยุภาพร  เอมโอษฐ
 
897 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นายชูชนะ  ลมดา
2. นายรชฎศักดิ์  พันแสง
3. นายวินัย  อุทัยประดิษฐ์
 
1. นางสาวธนพรรณ  บุดดาโสม
2. นายเฉลิมพล  ธิมี
 
898 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายระพีพัฒน์  สำโรงพล
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
899 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงวนัชพร   พระนาศรี
 
1. นางสุภลักษณ์  สีตะวัน
 
900 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ยางชัยภูมิ
 
1. นายกมล  หมอกชัย
 
901 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  เคนโพธิ์
 
1. นางสาวธารารักษ์  จันทร์เรืองศรี
 
902 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญนภา  สุขโนนทอง
 
1. นางขนิษฐา  พาเบ้า
 
903 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  ยุติรักษ์
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สายเมือง
 
904 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. เด็กชายอนันดา  สุขขำ
 
1. นางสาวธนพรรณ  บุดดาโสม
 
905 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายครรชิตพล  หงทอง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กองสินแก้ว
 
906 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กชายภูชิชย์   สง่างาม
 
1. นายชนม์วิบูลย์  มาตย์นอก
 
907 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นางสาวสุภาดา  ภูถวิล
 
1. นางเนตรดาว  มุ่งหมาย
 
908 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กชายณัฐชนน   ขันเงิน
 
1. นายสงวนศักดิ์  วรบุตร
 
909 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้วเศษ
 
1. นางขนิษฐา  พาเบ้า
 
910 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาววิภาดา  ประหยัดทรัพย์
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  เพชรขัน
 
911 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวชฎาภรณ์  นิสา
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
912 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายพนม  ปาปะทา
 
1. นางประครองทรัพย์  สมอุ่มจารย์
 
913 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายคณาทิป  พิทอง
 
1. นางราณี  พิทยาภาพงศ์
 
914 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชินาธิป  ประเปีย
 
1. นางสาวธารารักษ์  จันทร์เรืองศรี
 
915 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  วงค์ไพศาล
 
1. นายสรัชศิลป์  พิทักษ์พุทธ
 
916 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิสาชล  สุริยะวงษ์
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
917 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. นางสาวโสจิรัตน์  แก้วดี
 
1. นางสาวอภิรดี  จำนงค์ศิริ
 
918 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นายวรวิทย์  หล่มตาล
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
 
919 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. นางสาวศิริมา  เคนคำภา
 
1. นางบุญเชาว์  สมบูรณ์
 
920 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวสิริมา  มีใจรัก
 
1. นางปิยะฉัตร์  บุญยอด
 
921 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซำยางวิทยายน 1. นางสาวพรชิตา  ฮุยทา
 
1. นายธีระพงศ์  วงค์ชัย
 
922 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวภัทลดา  วิเศษศรี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทองยศ
 
923 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายจักรพรรดิ  โคตรน้อย
 
1. นายสรัชศิลป์  พิทักษ์พุทธ
 
924 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวปิยะมาส  ถนอมทรัพย์
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
925 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. นายณัฐสิทธิ์   มาขุมเหล็ก
 
1. นางจริยา  เขตคาม
 
926 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1. นางสาวชนันธิดา  วชิรศิริกุล
 
1. นางอิสยาภรณ์  เรืองดิลกศักดิ์
 
927 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกุลธิดา  ยมศรีเคน
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ทองแสน
 
1. นายนิกร  สีกวนชา
2. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่
 
928 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยคำมูล
2. เด็กชายอชิดชัย  คำดอกรับ
 
1. นางขนิษฐา  พาเบ้า
2. นางอรุณี  สระมุณี
 
929 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายณัฐกฤษณ์  เวียงหลวง
2. เด็กชายวัฒนา  โคตรวงศ์ทอง
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
2. นางดวงจัน  เพชรสมัย
 
930 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวปาริฉัตร  ประสันนากูล
2. เด็กชายวิชาญ  วัฒนกามินท์
 
1. นางสาวอรทัย  บุตรหมื่น
2. นางสาวสมฤดี  อุดมโคตร
 
931 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กชายบริวัฒน์  โคตรภูธร
2. เด็กชายไอศูรย์  วรราช
 
1. นายจิตติศักดิ์  ยุทธสนอง
2. นางตุรกี  สมสา
 
932 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. นายณัฐคัลภ์  ราศรี
2. นายพารากอน  หมื่นแก้ว
 
1. นายปิติกิตร  เฮ้าแสง
2. นางยุวดี  ทองสุวรรณ์
 
933 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. เด็กชายธเนตร์  แก้วเนตร์
2. เด็กชายรัชชานนท์  พงษ์ศรี
 
1. นางสาวเจนจิรา  เพ็ชรสีเขียว
2. นายเจนรบ  โกรธา
 
934 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ลาพวง
2. เด็กชายศิวกร  สุ่มทรัพย์
 
1. นายวชิระ   ศิริสุนทร
2. นายสวีทศักดิ์  สำนักวงค์
 
935 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายคณุตร์  ธรรมมา
2. เด็กชายวีรศักดิ์  เศษสมบูรณ์
 
1. นายจารุวัฒน์   บ่อดินดำ
2. ดร.นิตยาพร  กินบุญ
 
936 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายเจษฎาง  แจ่มจรัส
 
1. นายสุรชัย  ทองนุช
 
937 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายองอาจ  ยามา
 
1. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์
 
938 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายเมธา  นาเมืองรักษ์
 
1. นายศิรัวฒน์  ขานไธสง
 
939 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายสายฟ้า  กุลวงษ์
 
1. นายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม
 
940 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายภูมิภัทร  กองกูล
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
941 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำทะเนตร
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
942 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. นายวสวัตติ์   ทองมีค่า
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ผานาค
 
943 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายเกริกพล  อ่อนพรม
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
944 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายเกียรติยศ  คำแก้ว
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
945 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์  วงศ์พงษ์คำ
 
1. นายชาญณรงค์  สุนาม
 
946 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทะเเพง
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
947 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายนราธิป  จุ้ยพุทธา
 
1. นายอภิสิทธิํ  แสงโรชา
 
948 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  หลวงจันทร์
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
949 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายนัทธพงศ์  สงแสนผาง
 
1. นายธนรัตน์  นามเดช
 
950 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสาลี่  พวกพระลับ
 
1. นางสาวนวลนลา  สำเภายนต์
 
951 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายธิติวุฒิ  แข็งกล้า
 
1. นายอภิสิทธิํ  แสงโรชา
 
952 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายธนกร  เทนอิสสระ
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
953 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอภิชาติ  ชิณฤทธิ์
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
954 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายเอกรักษ์  พิลาเคน
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
955 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายสราวุฒิ  สาแก้ว
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
956 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กชายจตุรเทพ  พลเสนา
 
1. นายณัฐพล  บุญช่วย
 
957 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพงศธร  พิมพ์โกทา
 
1. นายศฑัญญู  แก้วบ่อ
 
958 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายปรเมทย์  สร้อยประเสริฐ
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
959 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายภาคิน  ยอดรัก
 
1. นายศิรัวฒน์  ขานไธสง
 
960 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายรวิสุต์  ยืนอ๊อด
 
1. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์
 
961 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  น้อยโนนทอง
 
1. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์
 
962 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายมงคล  อิ่มละมัย
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
963 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายชาญณรงค์  นามวงษา
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
964 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. นายฐิติกร  พละดล
 
1. นางนารี  วานิช
 
965 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายณัฐพล  พนมวัน ณ อยุธยา
 
1. นายธนรัตน์  นามเดช
 
966 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายอนาวิน  โยธาวัน
 
1. นายสุรชัย  ทองนุช
 
967 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายวุฒิชัย  สีเบ้า
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
968 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  ท้าวนิล
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
969 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายเคนตะ  วาทานาเบ้
 
1. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
 
970 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกฤษณะ  รักษาโค
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
971 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายอรรถวิทย์  โมกขศักดิ์
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
972 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนโชติ   สายสมคุณ
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
973 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายไชยศักดิ์  ทวีชาติ
 
1. นายธนรัตน์  นามเดช
 
974 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายทศพร  น้อยคำมูล
 
1. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
 
975 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกลถิ่น
2. เด็กชายคินณศักดิ์  พั่วโพธิ์
3. นางสาวจตุพร  ดาทุมมา
4. เด็กชายจักรภพ  สุทะมาตร์
5. นายจิรสิทธิ์  คำสีแก้ว
6. เด็กหญิงชะนาตา  สุดชารี
7. เด็กชายณัฏฐนันท์  โสดา
8. นางสาวทิพย์มณี  หล่ำแขก
9. นายธนากร  มาพระลับ
10. นางสาวธิชานันท์  สาทา
11. นายธิติวุฒิ  แข็งกล้า
12. นายธีรภัทร  สิวิลาด
13. เด็กชายนราธิป  จุ้ยพุทธา
14. นายประทีป  หักขุนทด
15. เด็กหญิงพัชราภา  เศิกกันยา
16. นางสาวพัชรี  ศิริบาล
17. นายภัทรภณ  น้อยเขียว
18. เด็กชายภูธเนตร  วงษาพันธ์
19. นายยุทธศักดิ์  บุญจวง
20. เด็กชายฤทธิศักดิ์  คำนา
21. นายวรพล  พิลาออน
22. นางสาววิลาศิณี  สอนสุภี
23. นางสาวสมัญญา  บุรีนอก
24. นางสาวสุกัญญา  บำรุงชาติ
25. นายสุทธิพันธ์  ขรรค์แก้ว
26. เด็กชายสุรวุฒิ  ศรีรักษาพล
27. เด็กหญิงอิศรียา  เทพาศิริ
28. นางสาวอิสศิริญา  แอมนนท์
29. เด็กหญิงเมธิญาดา  ด่างตาดทอง
30. นายเรืองศักดิ์  คำสุก
 
1. นายนรินทรํ  สมบูรณ์
2. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
4. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
5. นายอภิสิทธิํ  แสงโรชา
 
976 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำทะเนตร
2. นางสาวจิรพร  มูลมาตย์
3. นางสาวจุฑาธิป  เนตรวิลา
4. เด็กหญิงชาลิสา  นาดี
5. เด็กหญิงฐิตินันท์  ช่างคำ
6. นางสาวณัฐมน  พลราช
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทะวะบุตร
8. นางสาวดารารัตน์  คำทะเนตร
9. นายทัตดนัย  ผิวรัตน์
10. นางสาวธัญชนก  จำปามูล
11. นายธีระเดช  บุญมี
12. นางสาวนุสรา  ชายศ
13. นางสาวปวันรัตน์  ชื่นชม
14. นายพงศกร  นันตะมาตร
15. นางสาวพรพิมล  วิลาศ
16. นายพิษณุ  ชื่นชม
17. นายภูวรินทร์  ภักดีสุวรรณ์
18. นายมงคล  อิ่มละมัย
19. เด็กชายวราพล  หอมตา
20. นายวาริช  สอนรัมย์
21. นายวินิจ  แสงไส
22. นางสาวศรีสุดา  เหล่าพรม
23. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เยือกเย็น
24. นางสาวสุกัญญา  จันทะเเพง
25. นางสาวสุณิสา  คำพิทูล
26. นายอติรุจ  ยันทูล
27. นางสาวอนันธิกา  สุราษฏร์
28. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีวงษ์
29. นายอรรถวิทย์  โมกขศักดิ์
30. นางสาวเสาวลักษณ์  ยันทูล
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
2. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
3. นางชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
4. นายนรินทร์  ทองรักษ์
5. นางสาวณิชาภัทร  ราลังสิทธิ์
6. นางทองทิม  อวยศักดิ์ไชยงค์
7. นางปรีดานันท์  จันทศิลา
 
977 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติสิรินทร์  กาสังข์
2. นางสาวจุฑามาศ  ลมมูลตรี
3. เด็กหญิงชามาวีร์  เทพตาแสง
4. เด็กชายชิตพล  บุญละคร
5. เด็กชายฑีฆายุ  กุมขุนทด
6. นางสาวณัฐกมล  หลาบพา
7. นายณัฐพล  อัคลา
8. นางสาวดาหวัน  สมศักดิ์
9. เด็กชายบุญรอด  นามลิวัลย์
10. นางสาวปณิตา  ประทุมตรี
11. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันดาเขต
12. นางสาวพรทิพา  ขุ่ยคำมี
13. เด็กชายพัฒนะพงษ์  นันทอง
14. นางสาวพิชาภัสร์  มิสา
15. เด็กหญิงพีรญา  รื่นรวย
16. เด็กชายมนัสชา  สมีกลาง
17. เด็กหญิงรุ่งนภา  เฉลิมรัมย์
18. นางสาววริศรา  คำโส
19. เด็กหญิงวริษฐา  แซ่ตัง
20. นางสาววิลาสินี  จิตรสุข
21. เด็กหญิงศศิกานต์  ปัสสาวะโท
22. นางสาวสุภัทรตรา  วิเชียร
23. นายสุรศักดิ์  ไชยแพน
24. เด็กชายสุริยา  แก้วพรม
25. นายอภินันท์  เสงี่ยมทรัพย์
26. เด็กชายอัครพล  สุดงาม
27. นายอาคม  ศรีกันยา
28. นายเทอดศักดิ์  หวานน้ำ
29. เด็กหญิงเมษามณี  ชาลี
30. นางสาวโยษิตา  คำดี
 
1. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
2. นายธาดา  เจริญสว่าง
3. นางสาวโสรยา  แก้วทุม
4. นายธนิต  ห้าวหาญ
5. นางสาวชื่นจิตร  จันทบัณฑิต
6. นายปฐมพร  แสงวิเศษณ์
7. นายธิษกานต์  นามวงศ์
 
978 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกิ่งแก้ว  ราชคำ
2. นายก้องกิดากร  จำบัวขาว
3. นายจิตตินันต์  กวนศรีรักษ์
4. นายฉัตรชัย  ภูสมพงษ์
5. นายณัฐวุฒิ   มูลสมบัติ
6. นางสาวธนพร  แสนเพ็งเคน
7. นายธนโชติ   สายสมคุณ
8. เด็กชายธวัชชัย  แสนโคก
9. นางสาวธารทิพย์  ภูคำวงค์
10. เด็กหญิงนันทิชา  ประสานพวง
11. นายปฏิพัทธ์  สืบเสน
12. นางสาวพิชชาภรณ์  ภูคำวงค์
13. นายพีรณัฏฐ์   แสนสิงห์
14. นางสาวภิชญากร  กันทำ
15. นายภูวนาจ  ปะวะเค
16. เด็กชายภูวนาถ  เลิงภูบัง
17. นางสาวรจนา  ศรีวิลัย
18. นายรุ่งอรุณ   จันทร์ปัญญา
19. นางสาววชิราภรณ์  ทิพย์เสถียร
20. นางสาววราภรณ์  มานุ
21. นางสาวศิริลักษณ์  วันสืบ
22. นางสาวสุดธิดา  แก้วศิลา
23. นางสาวสุดารัตน์  คำเมือง
24. นางสาวสุทธิดา  แสงรูจี
25. นายอดิรุจ  บุตรกุล
26. นางสาวอรอุมา  แสนฤดี
27. นางสาวเกวลิน  จันทะดี
28. นายเกียรติยศ  คำแก้ว
29. นางสาวเสาวลักษณ์  ภาภิรมย์
30. นายเอกรักษ์  พิลาเคน
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
3. นางสาวนวลนลา  สำเภายนต์
4. นายวีระวัฒน์  พลชัยมาตย์
5. นายวชิรวิชญ์  มิ่งแม้น
6. นายภูมิศักดิ์เสรี  สาสีดา
 
979 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวจิราพรรณ  ซาซุม
2. นางสาวชรินรัตน์  สีสุธรรม
3. นายณัฐกิตติ์  โนนลำดวน
4. นายณัฐพงษ์  คำสีทา
5. นายณัฐพร  คำสีทา
6. เด็กชายณัฐพล  แป๊ะกลาง
7. นางสาวนันท์นลินทร์  สุริยะ
8. นายนิติภูมิ  มาสูงเนิน
9. เด็กหญิงนิภาดา  ขันเงิน
10. นางสาวน้ำฝน  วงษ์เบาะ
11. เด็กชายปรมินทร์  รุ่งเรือง
12. นางสาวพรรณพฤกษา  พุทธาศรี
13. นายพลาพล  อุ่นแก้ว
14. นายพัชพล  งามขำ
15. นางสาวรติญา  เกิดเป้า
16. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปัญจะสัน
17. เด็กหญิงวรรณพร  ศิริเคน
18. เด็กหญิงวรรณษา  ทุยสุวรรณ
19. เด็กหญิงวาริสา  ดงแสนแก้ว
20. เด็กหญิงวิมลพร  มูลโต
21. นายวุฒิชัย  สีเบ้า
22. นายศักดิ์รินทร์   ดอนเสี้ยว
23. นายสหภาพ  เพียรทอง
24. นายสิทธิศักดิ์  ชาวะลัย
25. นางสาวสุพิชญา  สิงห์ชู
26. เด็กหญิงสุภาพร  นีระกุล
27. เด็กหญิงสุภาวดี  หันจันทร์
28. นายสุรัฐพงศ์  ปานนี้
29. นายเกริกพล  อ่อนพรม
30. เด็กชายเอกรัตน์  จัดแจ้ง
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
2. นายอาทิตย์  เกษจันทร์
3. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
4. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
5. นางสาวกันยาลักษ์  ท