งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421,422 6 ก.ย. 2561 09.00-11.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 หน้าอาคาร 4
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423,424 6 ก.ย. 2561 09.00-11.00 รายงานตัว 07.30 - 08.30 หน้าอาคาร 4
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521,522,523,524 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว 07.30 - 08.30 ณ จุดแข่งขัน ส่งรูปเล่มจำนวน 6 เล่ม ภายในวันลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222,223,224,225 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว 07.30 - 08.30 ณ จุดแข่งขัน ส่งรูปเล่มจำนวน 6 เล่ม ภายในวันลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้อง หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว 07.30 - 08.30 ณ จุดแข่งขัน ส่งรูปเล่มจำนวน 6 เล่ม ภายในวันลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้อง หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 6 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว 07.30 - 08.30 ณ จุดแข่งขัน ส่งรูปเล่มจำนวน 6 เล่ม ภายในวันลงทะเบียน ณ จุดแข่งขัน
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 715,716 6 ก.ย. 2561 09.00-11.30 รายงานตัว 07.30 - 08.30 หน้าอาคาร 7 เก็บตัวห้อง 725-726 นำเสนอห้อง 715-176
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 715,716 7 ก.ย. 2561 09.00-11.30 รายงานตัว 07.30 - 08.30 หน้าอาคาร 7 เก็บตัวห้อง 725-726 นำเสนอห้อง 715-176
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 - 08.30 ณ จุดแข่งขัน
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 821,822 6 ก.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 - 08.30 ณ จุดแข่งขัน
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว 07.30-08.30 ณ จุดแข่งขัน
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว 07.30-08.30 ณ จุดแข่งขัน
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว 07.30-08.30 ณ จุดแข่งขัน
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 7 ก.ย. 2561 09.00-16.30 รายงานตัว 07.30-08.30 ณ จุดแข่งขัน
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 6 ก.ย. 2561 9.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30-08.30 หน้าอาคาร 4


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ โทร. 081-7177366 email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]