สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 027 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 30 57 42
2 002 โรงเรียนกัลยาณวัตร 156 499 249
3 005 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 55 82 74
4 006 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 30 52 41
5 003 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 46 116 72
6 010 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 27 45 38
7 013 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 108 231 161
8 011 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 34 63 43
9 012 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 53 124 74
10 014 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย 22 35 30
11 016 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 29 59 46
12 017 โรงเรียนขามแก่นนคร 86 220 138
13 019 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 62 109 85
14 024 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 78 143 109
15 025 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 46 77 60
16 026 โรงเรียนชนบทศึกษา 79 268 135
17 028 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 50 104 75
18 029 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 39 56 50
19 030 โรงเรียนชุมแพศึกษา 136 439 238
20 032 โรงเรียนซำยางวิทยายน 31 52 45
21 034 โรงเรียนดงบังวิทยายน 8 20 14
22 035 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 36 65 50
23 041 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 46 84 63
24 039 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 51 94 69
25 040 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 16 24 21
26 046 โรงเรียนนครขอนแก่น 124 368 206
27 048 โรงเรียนนาจานศึกษา 48 76 62
28 049 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 44 78 59
29 050 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 168 552 287
30 056 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 35 71 46
31 057 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 71 154 103
32 063 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 5 7 6
33 061 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 55 99 78
34 062 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 68 136 97
35 060 โรงเรียนบ้านไผ่ 147 441 236
36 058 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 67 131 92
37 059 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 17 35 27
38 065 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 28 51 37
39 066 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 71 117 99
40 068 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน 26 42 37
41 071 โรงเรียนผาขามวิทยายน 26 51 40
42 072 โรงเรียนฝางวิทยายน 67 118 94
43 074 โรงเรียนพล 105 265 159
44 075 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 35 62 54
45 076 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 32 69 46
46 079 โรงเรียนภูผาม่าน 68 138 104
47 080 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 118 274 190
48 087 โรงเรียนมัญจาศึกษา 118 266 172
49 088 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 27 58 44
50 089 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 12 23 19
51 083 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 22 56 27
52 093 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 29 55 43
53 095 โรงเรียนลำน้ำพอง 22 38 31
54 104 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 152 448 251
55 106 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 48 71 64
56 107 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 20 32 23
57 110 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 73 151 103
58 112 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 28 40 37
59 114 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 27 68 45
60 115 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 47 82 67
61 116 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 88 202 125
62 119 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 96 200 143
63 117 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 133 364 205
64 120 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 27 57 42
65 123 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 84 184 127
66 018 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 87 205 123
67 037 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 42 65 57
68 042 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 30 43 40
69 064 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 32 59 46
70 070 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 67 151 107
71 100 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 24 43 33
72 101 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 62 136 95
73 121 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 13 28 21
74 008 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 136 318 220
75 007 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 42 85 57
76 102 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 54 184 92
77 103 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 82 145 106
78 020 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 45 85 69
79 022 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 44 76 56
80 021 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 87 161 120
81 051 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 26 52 36
82 053 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 51 93 68
83 054 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 15 22 19
84 113 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 32 53 45
85 038 โรงเรียนไตรคามวิทยา 30 43 41
86 001 โรงเรียนกระแสพัฒนา 6 9 5
87 004 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 43 81 49
88 009 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 20 35 26
89 015 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 25 35 31
90 078 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย 13 19 18
91 081 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 15 24 16
92 084 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 27 47 30
93 085 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 12 29 21
94 086 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 74 153 92
95 091 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 14 26 18
96 096 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 20 33 21
97 099 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 13 22 16
98 122 โรงเรียนอมตวิทยา 71 161 108
99 125 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 40 57 41
100 133 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 24 47 35
101 033 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 35 57 46
102 047 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 75 171 115
103 077 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 42 68 55
104 090 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 36 52 44
105 105 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 23 35 31
106 111 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 67 136 98
107 069 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 29 46 35
108 092 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 112 281 172
109 045 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 31 54 36
110 023 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 5 8 4
111 055 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 59 98 76
112 052 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 27 56 32
113 126 โรงเรียนจันทรประสิทธิ์ 1 10 1
114 097 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 7 9 9
115 098 โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง 2 4 3
116 127 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 13 20 13
117 109 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 26 38 33
118 094 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 78 222 115
119 043 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 11 34 17
120 044 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 4 9 6
รวม 5933 13081 8668
21749

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ โทร. 081-7177366 email : [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]