งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ห้อง 418 ห้องพัก 416 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 1 ห้อง 122 ห้องพัก 121 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ห้อง 431 ห้องพัก 432 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ห้อง 433 ห้องพัก 434 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 5 ห้อง ห้องประชุมสมาคม ฯ ห้องพัก212 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ห้อง ห้องศูนย์สื่อฯ ห้องพัก 413 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องประกันคุณภาพ ห้องพักใต้ถุนอาคาร 6 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ุห้อง611 ห้องพักอุตสาหกรรม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องแข่ง 648 ห้องพัก 647 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องแข่ง 638 ห้องพัก 637 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องแข่ง 625 ห้องพัก 624 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องแข่ง 627 ห้องพัก 626 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องแข่งขัน 645 ห้องพัก 646 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ห้อง ห้องแข่งขัน 435 ห้องพัก 436 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 1 ห้อง ห้องแข่งขัน 131 ห้องพัก 132 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องแข่งขัน 631 ห้องพัก 633 ห้องรอแข่ง 632 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องแข่งขัน 634 ห้องรอแข่ง 635 ห้องพัก 636 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 1 ห้อง ห้องแข่งขัน 133 ห้องรอแข่ง 134 ห้องพัก 135 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
08.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 2 ห้อง ห้องแข่งขัน 223 ห้องรอแข่ง 224 ห้องพัก 225 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องแข่งขัน 641 ห้องพัก 642 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
08.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องแข่งขัน 621 ห้องพัก 623 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ห้อง ห้องแข่งขัน 414 ห้องพัก 415 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 6 ห้อง ห้องแข่งขัน 643 ห้องพัก 644 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 2 ห้อง ห้องแข่งขัน 221 ห้องกรรมการตรวจ 222 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
25 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 2 ห้อง ห้องแข่งขัน 215 ห้องกรรมการตรวจ 216 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
26 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 2 ห้อง ห้องแข่งขัน 213 ห้องกรรมการตรวจ 214 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง ห้อง หอประชุมการเวก 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง ห้อง หอประชุมการเวก 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.00 ทุกรายการรายงานตัวโดมอเนกประสงค์ เวลา 07.30-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]