มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2561
6 ก.ย.2561           
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน
และการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 (ประธานสหวิทยาเขต 9 สห
/ประธานคณะกรรมการการจัดงาน กลุ่ม 1-4 และเลขานุการ) ณ ห้องศรีสว่างรัตน์ สพม.32
7 ก.ย.2561         
ระชุมคณะกรรมการการจัดงานกลุ่ม 1-4 และผู้ควบคุมดูแลระบบ (Admin) ณ ห้องศรีสว่างรัตน์ สพม.32
10-21 ก.ย.2561   
ลงทะเบียนนักเรียน-ครู ระดับเขตพื้นที่
22-29 ก.ย.2561   
ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข ข้อมูลนักเรียน-ครู
30 ก.ย.2561       
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน-ครู (24.00 น.)
6-8 ต.ค.2561     
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่กลุ่ม 3 โรงเรียนนางรอง/นางรองพิทยาคม/พิมพ์รัฐประชาสรรค์
<หลังสิ้นสุดการแข่งขัน 1 วัน>
สรุปและรับรองผลการแข่งขัน 
ประกาศผลการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่
23 พ.ย.2561     
โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่เข้าสู่ระดับภาค

สนามแข่งขัน สพม.32 กลุ่มที่ 3  โรงเรียนนางรอง
 
จุดการแข่งขันที่ 1  โรงเรียนนางรอง  แข่งขันในกลุ่มสาระฯต่อไปนี้
1. กลุ่มสาระฯภาษาไทย  ทุกรายการ
2. กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  ทุกรายการ(ยกเว้น การแข่งขัน GSP)
3. กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  ทุกรายการ
4. กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ทุกรายการ
5. กลุ่มสาระฯศิลปะ-นาฏศิลป์  ทุกรายการ
6. กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  ทุกรายการ
7. กลุ่มคอมพิวเตอร์  ทุกรายการ
จุดการแข่งขันที่ 2 โรงเรียนนางรองพิทยาคม  แข่งขันในกลุ่มสาระฯต่อไปนี้
1. กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ (เฉพาะการแข่งขัน GSP)
2. นักบินน้อย สพฐ.  ทุกรายการ
3. กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา  ทุกรายการ
4. กลุ่มสาระฯศิลปะ-ทัศนศิลป์  ทุกรายการ
5. กลุ่มสาระฯศิลปะ-ดนตรี  ทุกรายการ
6. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
จุดการแข่งขันที่ 3 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์  แข่งขันในกลุ่มสาระฯต่อไปนี้
1. กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ทุกรายการ
2. หุนยนต์  ทุกรายการ
3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ทุกรายการ

 
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

yes   ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการตัดสิน ได้ที่ https://www.esan68.sillapa.net/sm-brm3/?name=referee&file=view_all
yes  ประชุมคณะกรรมการตัดสิน วันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมการเวก  โรงเรียนนางรอง เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันรายการคอมพิวเตอร์
1.  โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันต้องนำสิ่งเหล่านี้มาเอง
     1.1  หูฟังพร้อมไมโครโฟนอัดเสียง
     1.2  external cd rom drive  สำหรับลงโปรแกรม
     1.3  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ
2.  สเปกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันจำแนกตามห้องแข่งขัน  ดังนี้
     ห้อง  422     ระบบปฏิบัติการ  windows 10 pro   รุ่น  64  bit
     ห้อง  423     ระบบปฏิบัติการ  windows 10 pro   รุ่น  64  bit
     ห้อง  424     ระบบปฏิบัติการ  windows 8.1 pro   รุ่น  64  bit
     ห้อง  425     ระบบปฏิบัติการ  windows 8.1 pro   รุ่น  64  bit
     ห้อง  426     ระบบปฏิบัติการ  windows 8.1 pro   รุ่น  64  bit
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
1.  โครงงานคุณธรรม ม.1-3 และ ม.4-6  ให้ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน  5  เล่ม  ภายในวันที่  4  ตุลาคม 2561  ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนนางรอง  อาคาร 3
2.  ละครคุณธรรม ม.1-6  ให้ส่งบทละครจำนวน 1 ชุด  ภายในวันที่  4  ตุลาคม 2561  ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนนางรอง  อาคาร 3
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.  การแข่งขันอัจฉริยภาพ ม. 4-6
     -  ทำข้อสอบปรนัย  40  ข้อ
     -  ตอบคำถามสด  20  ข้อ
     -  ทำข้อสอบ PISA  2  ข้อ
     คัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านรอบแรกเพื่อแข่งขันปฏิบัติการจำนวน  12  ทีม
     -  ปฏิบัติการฟิสิกส์  การหาค่า g  ใช้เวลา  40  นาที
     -  ปฏิบัติการเคมี  การไตเตรด  ใช้เวลา  40  นาที
     -  ปฏิบัติการชีววิทยา  การลำเลียงสารผ่านเซลล์  ใช้เวลา  40  นาที
        (แต่ละทีมสามารถนำกล้องจุลทรรศน์มาเองได้)
     หมายเหตุ  ให้ครูผู้ควบคุมนักเรียนทุกทีม  นำข้อสอบมาร่วมในการแข่งขันดังนี้
     ชุดที่ 1  วิชาฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  และโลกดาราศาสตร์  วิชาละ  2  ข้อ  รวม 8 ข้อ  พร้อมเฉลยแยกชุดกับต้นฉบับ  จำนวน  1  ชุด
    ชุดที่ 2  วิชาฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  และโลกดาราศาสตร์  วิชาละ  2  ข้อ  รวม 8 ข้อ  โดยแต่ละข้อทำสำเนา  18  ชุด  บรรจุลงในซองให้เรียบร้อย  พร้อมฉบับเฉลยส่ง  1  ชุด
     ชุดที่ 3  ข้อสอบ PISA  จำนวน 1 ข้อ  1  ชุด
     ***  ส่งข้อสอบภายใน  07.30 น.  ที่ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองนักเรียนฯ  อาคาร 5 โรงเรียนนางรอง  ในวันที่ 7 ต.ค. 61

2. การแข่งขัน science show  ม.1-3 และ 4 - 6

    2.1  รายงานตัว 7.00-08.30  วันที่ 6 ต.ค. 61  ณ  อาคารโคมอเนกประสงค์  โรงเรียนนางรอง
    2.2  จับฉลากลำดับที่การแข่งขันเวลา 8.30 น. ทั้งม.ต้น ม.ปลาย
    2.3  ทำการแข่งขัน ม.ต้น แข่งเช้า ม.ปลาย แข่งบ่าย  ม.ต้นเริ่มแข่งขันเวลา  09.00 น.
    2.4  ส่งรูปเล่มจำนวน 6 เล่ม  ในวันแข่งขัน  ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน

3. การแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6
   ส่งรูปเล่มในวันที่ 7 ต.ค. 61 ณ จุดรายงานตัว  เวลา 08.00 - 08.30 น. เริ่มทำการแข่งขัน 09.00 น. เจ้าภาพจัเตรียมโต๊ะให้ 

4. การแข่งขันโครงงานทดลอง  ม.4-6
    4.1  รายงานตัว 7.00-08.30  วันที่ 8 ต.ค. 61  ณ  หอประชุมการเวก  โรงเรียนนางรอง
    4.2  จับฉลากลำดับที่การแข่งขันเวลา 8.30 น. 
    4.3  ทำการแข่งขัน  เวลา  09.00 น.
    4.4  ส่งรูปเล่มจำนวน 6 เล่ม  ในวันแข่งขัน  ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน
    4.5  แต่ละทีมนำเสนอโครงงานด้วยปากเปล่าเวลา 7 นาที และตอบข้อซักถามของกรรมการ 3 นาที ใช้เวลาโดยรวมประมาณ 10 นาที
     4.6  เจ้าภาพเตรียมโต๊ะแสดงผลงานให้จำนวน  2 โต๊ะ/ทีม 
     4.7 เกณฑ์การให้คะแนนยึดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา  2561 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่กำหนดไว้


5. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3
   5.1  ส่งรูปเล่มรายงาน 7 เล่ม  
ในวันแข่งขัน  ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน
  5.2 การประดิษฐ์ชิ้นงานต้องตามเกณฑ์การแข่งขัน
  5.3 ไม่มีคะแนนในส่วนของโปสเตอร์จะมีหรือไม่มีก็ได้

6. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6
   6.1  ส่งรูปเล่มรายงาน 5 เล่ม  
ในวันแข่งขัน  ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน
  6.2 แต่ละทีมนำเสนอ 10 นาที
  6.3 โปสเตอร์แสดงผลงานขนาด 90x120 ซม.(ไม่รวมขาตั้ง)

7. การแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3
  7.1  ให้โรงเรียนที่ร่วมแข่งขันเตรียมโต๊ะสำหรับตั้งโครงงานมาเอง
  7.2  ส่งรูปเล่มรายงาน 5 เล่ม  ในวันแข่งขัน  ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน

8. การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ม. 1 - 3 
   8.1  ทำข้อสอบปรนัย(เนื้อหา ม.1 - 3 และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์)  จำนวน  60  ข้อ  เวลา  60  นาที
   8.2  ตอบคำถามสด  จำนวน  20  ข้อ  ข้อละ  1  นาที
   8.3  คัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านรอบแรกเพื่อเข้าแข่งขันปฏิบัติการจำนวน  12  ทีม
   8.4  ปฏิบัติการที่ใช้คือ  ชีววิทยา : การใช้กล้องจุลทรรศน์
   8.5  มีกล้องจุลทรรศน์ให้
   8.6  โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่ต้องส่งข้อสอบ
   8.7 จัดการแข่งขันในวันที่ 6 ตุลาคม  2561 ณ อาคาร 5 โรงเรียนนางรอง  รายงานตัวที่ห้อง 523  ตอบปัญหาที่
        ห้อง 521  และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่ห้อง 533
  8.8  นักเรียนรายตัวเวลา 07.30 - 08.30 น.  โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันสามารถนำกล้องจุลทรรศน์
        มาเองได้
         
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 และ 4-6
    ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันส่งข้อสอบพร้อมเฉลย  ระดับ ม.1-3  ครอบคลุมเนื้อหา ม.ต้น ทุกเรื่องทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม(ยกเว้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2)  ระดับ ม.4-6  ครอบคลุมเนื้อหา ม.ปลาย ทุกเรื่องทั้งพื้นฐานและเพิ่มเติม(ยกเว้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2)  โดยแบ่งข้อสอบเป็น 3 ตอน  ดังนี้
    ตอนที่ 1   แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ข้อ 
    ตอนที่ 2   แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำตอบ วัดทักษะคิดเลขเร็วและทักษะการคิดคำนวณ  จำนวน 5 ข้อ
    ตอนที่ 3   แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำตอบ วัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  จำนวน 5 ข้อ
    วิธีการส่ง  ให้ save ข้อสอบเป็นไฟล์ word  ลงในแชทส่วนตัวของท่านเอง  และส่งต่อให้คณะกรรมการตัดสินในช่วงเวลา  07.00 - 08.00 น.  วันที่ 6  ต.ค. 61  ทาง facebook  โดย
    ม.1 - 3   facebook : Penthai  Ruammongkol
    ม.4 - 6   facebook : Kruwit  Sornkanid
 หมายเหตุ เพื่อป้องกันความเสียหายของคอมพิวเตอร์  การสูญหายของข้อสอบ  และความสะดวกรวดเร็วในการทำข้อสอบจึงขอให้ส่งทาง  facebook  ในช่วงเวลาดังกล่าว  ไม่รับ cd หรือ handy drive

2. การแข่งขัน GSP ม.1-3 และ 4-6
   แต่ละโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันให้ส่งข้อสอบ 5 ข้อ  ก่อนเวลา 08.15 น. ในวันที่ 6  ตุลาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนางรองพิทยาคม  โดยแบ่งข้อสอบเป็น
   1)  ด้านเรขาคณิต
   2)  การพิสูจน์  การสำรวจ
   3)  ด้านพีชคณิต
   4)  การแก้โจทย์ปัญหา
   5)  การสร้างผลงานสร้างสรรค์
   6)  ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1dk0Pd9N5mp13ilG7n7GGmcnPEuxskbEF/view
      


3. โครงงาน ทั้งทฤษฎี และประยุกต์ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
   กำหนดส่งรูปเล่มรายงาน จำนวน 5 เล่ม วันที่ 5 ตค. เวลา 08.30 - 12.00 เท่านั้น กรรมการรับรูปเล่มตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป  ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนนางรอง   ส่วนเกณฑ์การประเมิน ตามรูปแบบของระดับประเทศ

4. การแช่งขัน A-MATH ม.1-3 และ 4-6
   4.1  ให้แต่ละโรงเรียนเตรียมกระดาน A-MATH มาเอง
   4.2  ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนโหลดแอพพลิเคชัน Scrabble เท่านั้นและรบกวนใช้มือถือระบบ Android ดาวน์โหลด

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 28
จำนวนทีม 1,528
จำนวนนักเรียน 3,501
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,268
จำนวนกรรมการ 940
ครู+นักเรียน 5,769
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,709
ประกาศผลแล้ว 216/216 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 6
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 6
ทั้งหมด 132,661