รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาพิเศษ
ระหว่าง วันที่ ุ6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นันทสมบัติ
 
1. นางสาวปรารถนา  สุดชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจิตตรา  เพ็ญสูตร
 
1. นางสาวสุธาชินี  สารปรัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวฉวีวรรณ  ชนะพจน์
 
1. นายทศพล  โพธิขำ
 
4 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายสมภพ   แสนธิ
 
1. นางสาวสุนิสา  ปิยะไพร
 
5 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายทัตเทพ  เพ็ญรัตนา
 
1. นางสมศิล  สุพร
 
6 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวจารวี  วิราโค
 
1. นางพรวิมล  อนุแสน
 
7 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสุไมทิพ  นาซาน
 
1. นางชุติพร  ไชยเชาวน์โรจน์
 
8 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ยอดภักดี
 
1. นางสาวยลวรรณ  ขนานแข็ง
 
9 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  เมืองจันทร์
 
1. นางอุบลรัตน์  นิมากร
 
10 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายตะวัน  ผิวขาว
 
1. นางจิตรลดา  ประเสริฐนู
 
11 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายธนชัย  สีมาก
 
1. นางอุทัยวรรณ์  ชิณโชติ
 
12 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายพุทธิพงษ์  พันธุสุมา
 
1. นางดวงแก้ว  มณีกุล
 
13 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายอภิชัย  ชนะภัย
 
1. นายชราวุฒิ  สาวิมาตย์
 
14 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายพงษ์พจน์  แสงเพ็ง
 
1. นางสาวปณิดา  การกล้า
 
15 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายโสภณ  ศรีทอง
 
1. นายธนรัตน์  เตชสิทธิ์ตรัย
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายภรณ์พจน์  มีระหาญนอก
 
1. นายชิโนรส  สุวรรณสุข
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์   มาตรวังแสง
 
1. นางสาวนงคราญ  เสาร์ฟอง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงศิวปรียา  สุกรรณ
 
1. นายวีระพงษ์  นครศรี
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวปนัดดา  ผิวอ่อน
 
1. นายขจรยศ  จันทมุณี
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤษดา  คำพิลานนท์
 
1. นายรังสรร  สอนกลาง
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายสิทธิศักดิ์  จันทวงค์
 
1. นางกนกอร  อาจวิชัย
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายจิรพัส  ปวรางกูร
 
1. นางชุติพร   ไชยเชาวน์โรจน์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวภิญญาดา  คุ้มกุดขมิ้น
 
1. นางสาวนงคราญ  เสาร์ฟอง
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาววิภา  เผื่อนกลาง
 
1. นายรังสรร  สอนกลาง
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาระธรรม
 
1. นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายสรรเพชญ  พลนามอินทร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชินวงค์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสุทธิดา  แสนสะท้าน
 
1. นางอภิญญา  พลไธสง
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จวงเงิน
 
1. นางสาวอัญชลี  ลุนลอด
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายพร้อมพงษ์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวสิริมาส  นาคสูงเนิน
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายอติชาต  ศรีบัว
 
1. นางสาววรรทนา  พานิชศิริ
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงรัตนาพร  คำงาม
 
1. นางสาววรรทนา   พานิชศิริ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายทินกร  พยุงธรรม
2. นายบรรชา  มูลเพชร
3. เด็กหญิงสุนิชา  คณะศรี
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  ฉิมเขียว
2. นางสาวธนพร  สำแดงภัย
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายญาณกวี   สะเดา
2. เด็กหญิงราณี   ทองแดง
3. เด็กหญิงวิภาดา  วาจาจิตร
 
1. นางสาวขวัญเนตร  ลีลากุด
2. นางสาวณัฐชญาพร  ภูงาม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวจุฬารัตน์  ทวันเวทย์
2. นายณัฐพล  หมั่นเขตกิจ
3. นางสาววงศ์พรรณ  ลีลาอภิรดี
 
1. นางสาวปาริชาติ  ทองดีนอก
2. นายพิชัยยุทธ  เนื่องชุมพล
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายกฤษฎา  สิงห์ด้วง
2. นายปัณณธร  กุละนาม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลีชน
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  นาโพธิ์ตอง
2. นายพุทธินันท์  จันทะวงศ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายจักรกฤษ  คิดยาว
2. นางสาวภิญญดา  คุ้มกุดขมิ้น
3. นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีจุมพล
 
1. นายธานินทร์  บัวอ๊อด
2. นางสาวธิราณี  ภูบาลี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกิตติธัช  คุ้มพร้อม
2. เด็กหญิงอารียา  คุ้มขันธ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ไชยพิมพ์
2. นางสาวปิยะธิดา  นารินรักษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายนรากร  แก้วพิลารมย์
2. เด็กหญิงรวิภา  นาชีวะ
 
1. นางสาวพัชราพร  ศรีจันทร์อินทร์
2. นายอานนท์  จงภักดี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายบรานดอน  อัตตะภัย
2. เด็กหญิงลลิตา  นัยจิตร
 
1. นางสาวราตรี  ศรีวรกุล
2. นางสาวมิรันตรี  หอมสมบัติ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐพล  ฝอดสูงเนิน
2. เด็กหญิงอารียา  พรชัย
 
1. นายอัครินทร์  จิระเศรษฐสิริ
2. นางสาวจิตราพร  หลำทุ่ง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำประเทือง
2. เด็กชายเจษฎา  แก้วเกตุสี
 
1. นางสาวพัชราพร  ศรีจันทร์อินทร์
2. นางสาวพักตร์สุคนธ์  หลอดเพ็ชร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงศิริวัลย์  ราชวังเมือง
2. เด็กชายหัสบดี  วงษ์พาน
 
1. นายณัฐวุฒิ  นัยจิต
2. นางรัตนาภรณ์  ดิษฐบรรจง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายกอ  แซ่ม้า
2. นางสาวขวัญฤดี  อันสุข
 
1. นายอัครินทร์  จิระเศรษฐสิริ
2. นางพัชรินทร์  อาบสุวรรณ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวกนกอร  สุกปลั่ง
2. นายอมรเทพ  ใจรักษ์
 
1. นางโสภา  ทองเอี่ยม
2. นางสาวผกาทิพย์  หงษ์ศรีจันทร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวนฤมลภรณ์  วรดล
2. นายวิทยา  อรัญญวาท
 
1. นางสาวพัชราพร  ศรีจันทร์อินทร์
2. นายอานนท์  จงภักดี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายนนทชัย   ฤทธิสอน
2. เด็กหญิงพนิดา  จารุเนตร
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ   จานรัมย์
2. นางสาวณัฐธิดา   นูเร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประนิตย์
2. เด็กชายนราวิชญ์  โพธิ์ชัยทอง
 
1. นางธีราภรณ์  วงศ์มโนพณิช
2. นางสาวจารุวรรณ  เจริญธรรม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายทักษิณ  เสาสิม
2. เด็กหญิงนฤมล  พิลารัตน์
 
1. นางนงเยาว์   คลังแสง
2. นางอโนชา  ภูนาสอน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชัยวัฒ์   พันธ์เรือง
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  วงศ์สุทโท
 
1. นายวัชรพงษ์  ธงชัย
2. นางประภาภรณ์  วิยะทา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ศึกษาดอน
2. เด็กหญิงนัตยา   ทองโคกกรวด
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ลีลาวัฒนพาณิชย์
2. นางสาวศุภกานต์   ลอยนวล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายนพรัตน์  กางกั้น
2. นางสาววรัญญา  วงศ์กัณหา
 
1. นางสาวมัสยา  สมเพราะ
2. นางสาวอณัญญา  เผื่อนผึ้ง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายกิตติพงษ์   อาจหาญ
2. นางสาวปฏิญญา  ชัยยะโส
 
1. นางสาวอุไลวรรณ  ตรีสูน
2. นายเศกสรรค์  ภูมิ่งเดือน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายมนต์พันธ์  แสงสว่าง
2. นางสาวรัศมี  พรหมจันทร์
 
1. นายพิชญุตม์  พงษ์สระพัง
2. นางอนุธิดา  เจนชัย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายชินวัตร์   แก้วสุวรรณ์
2. นางสาวอัจฉรา  มีชำนาญ
 
1. นางสาวณัฐธิดา   นูเร
2. นางสาวศิริเพ็ญ   จานรัมย์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  รักงาม
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สาทกลาง
 
1. นางสาวดารณี  ดอกแขมกลาง
2. นางวิกานดา  ฤทธิเดช
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงธนาพร   ราสา
2. เด็กชายภูมิรพี   สุคันธเสาวภาคย์
 
1. นายศุภศักดิ์  บุญถูก
2. นางสาวสมปรารถนา  ชมภูคำ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวกุลดา  อ่อนสมัย
2. นายชัชชัย  คำวัน
3. นายธนา  ดอกสี
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พุทธคี
5. เด็กชายธีรภัทร  ถิ่นแดง
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุพรม
7. เด็กชายปฏิภาณ  กาญบุตร
8. นายประสิทธิ์  ต่อสกุล
9. เด็กชายปวิช  ตั้งมั่นดี
10. เด็กชายพงศ์ธร  แสงเลื่อม
11. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เณรรอด
12. นายศุภโชค  แย้มไชยศรี
13. เด็กชายสรยุทธ  บุญสงค์
14. เด็กหญิงสุนิสา  คณะวาปี
15. เด็กชายไตรเทพ  จอมทอง
 
1. นายอาทิตย์  อุษาวรกิจ
2. นางสาวกรรณิการ์  บุญประเสริฐ
3. นางสาวโชติมณี  นครศรี
4. นางสาววรรณิศา  ต้นกันยา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สาลาสุตา
2. นางสาวณัฐธิดา  บ่าวภูเวียง
3. เด็กชายนราธร  กุลบุตร
4. นางสาวภัณฑิรา  แสงจันทร์
5. นายภูวนาท  ชมพุทธ
6. เด็กหญิงลลิตา  ก่อศิล
7. นางสาววิชุดา  บุตะกาศ
8. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีโยธา
9. เด็กชายศิวาทิตย์  เปี่ยมพลาย
10. เด็กชายสุภชา  มุงคุณคำซาว
11. นางสาวอรอุมา  นาสูงชน
12. นางสาวอรอุมา  เคนดา
13. นายอัครชัย  จุมพลพงษ์
14. นางสาวแคทริยา  วังคีรี
 
1. นางบุญโฮม  โนนทนวงษ์
2. นายอาทิตย์  ทิศสุวรรณ
3. นายประภาส  ทัศศรี
4. นายจักรกริช  กานุมาร
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายฉลองชัย  พลอยเหลื่อมแสง
2. นางสาวฉัตรเบญจา  พลหาญ
3. นางสาวชลิตา  ปาปะขำ
4. นายธวัชชัย  ปราณี
5. เด็กชายบุญหลาย  กุกุดเรือ
6. เด็กชายพรชัย  โททำ
7. เด็กชายพรพิพัฒน์  สุวรรณหาร
8. นายภานุเดช  จันทร์ปัญญา
9. นางสาวมนัสชญา  บุตรพรม
10. เด็กชายวัชระ  เลาเลิศ
11. นายสิทธิชัย  ถานผดุง
12. เด็กหญิงสุพรรษา  แฝงพงษ์
13. เด็กชายสุรเชษฐ์  เสียวสวาท
14. นางสาวเกวลิน  เคนชา
15. นายเฉลิมทรัพย์  ศรีผ่องใส
 
1. นางสาวจิรวดี  แสงรัตนวงค์
2. นางสาวอภิญญา  ชราจันทร์
3. นายมิตรภาพ  จ้อยนุแสง
4. นางประภาภรณ์  วิยะทา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายชัชวาล  นัยฑล
2. เด็กชายณัฐวัตร  กัลยาวงศ์
3. นายประกาศิต  ด้วงทอง
4. นางสาวปริญญา  สุนีย์
5. นายภูมิภัทร  จันทร์เพ็ญ
6. นายรุ่งธรรม  คงทวี
7. เด็กหญิงวันวิสาข์  ใสสะอาด
8. นางสาวสรัลนุช  เจนเชี่ยวชาญ
9. นายสิทธิโชค  โพธิทัด
10. นางสาวสุเบ็ญญา  น้ำกรอง
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองห่อ
12. นางสาวอรพรรณ  สิทธิศร
 
1. นายปิยะทัศน์  เทพารัตน์
2. นางสาวสิริกร   สิงขรอาจ
3. นางสาวมัสยา  สมเพราะ
4. นายวนาศักดิ์  คุณมี
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกมล   ครจำนงค์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   ศึกษาดอน
3. เด็กหญิงจันจิรา  ม่วงกระโทก
4. เด็กชายณัฐภัทร  ไม้หวัน
5. เด็กชายธนพล   ใจวิศาลสถิต
6. เด็กหญิงนัตยา   ทองโคกกรวด
7. เด็กหญิงนิราวัลย์   ขุมทอง
8. นายพีระพัฒน์   ลี้ภัย
9. นายพุทรัตน์  สิงห์น้อย
10. เด็กชายภูษิต   ธนากิติชัย
11. เด็กหญิงวัลวิภา   ไขรัมย์
12. เด็กชายศุภณัฐ   จารัตน์
13. เด็กชายอาติยะ   แดงบุญเรือง
14. เด็กหญิงเนตรชนก  พูนกลาง
15. เด็กหญิงเมธาวดี  กรวดนอก
 
1. นางสาวจุฑามาศ   ลีลาวัฒนพาณิชย์
2. นางรักษ์พิชยา   ภัทรชัยชนม์
3. นางสาวสุภรณ์   นาคสุทธิ
4. นายสิทธิศักดิ์   วรรณา
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกชนันท์  จันทร์เลื่อน
2. นายกิตติพงษ์  แก้วเขียวงาม
3. นายจักรวุธ  พานิกุล
4. นายธนวัฒน์  ชูบัว
5. นางสาวธาริณี  ดวงมาลา
6. เด็กชายบุญยสิทธิ์  เพิ่มทอง
7. นายพลพิพัฒน์  จันมณี
8. นายระพีภัทร  คำสุวรรณ
9. นายวรวุฒิ  เกษพันธ์
10. นายวุฒิพงษ์  วงษาชัย
11. เด็กหญิงศิริมล  กระจาย
12. นายเอกรัตน์  วงศ์พิทักษ์
 
1. นางรัชนีกร  คงเสมอ
2. นางสาวทิสากร  พลบุญ
3. นายปิยะพงษ์  โพธิสุวรรณ
4. นายภูมิพัฒน์  หัสถา
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายชุติพงษ์  สายสิงห์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  โคกกลาง
3. นายธนภัทร  มั่งมูล
4. นายธีรังกูร  อุ่นประชา
5. นายนราทิตย์  สุภะดี
6. นายประวิตรวรรณ  ขิระทาน
7. นายพงษ์ประเสริฐ  กันทา
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  เกษนัต
 
1. นางสาวกฤติยา  ศรีนุกูล
2. นางสโรชา  เอกอำพัน
3. นางน้ำฝน  ประยูรเจริญ
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวชลธิชา  เกตุโท
2. นางสาวน้ำแพร  นิลทา
3. นายพีระวัฒน์  เกี้ยงรส
4. นางสาวสายธาร  น้อยนาจารย์
5. นางสาวอรวรรณ  พันธ์โสภณ
6. นายอัครชัย  จุมพลพงษ์
7. นายเกรียงไกร  นะวะศรี
8. นายเดชาธร  ศรีเมือง
 
1. นางสมฤทัย  ไกวัลนาโรจน์
2. นางเกษแก้ว  บุญบาล
3. นายต่อศักดิ์  กล่ำสุข
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงญดาพร  พรหมบุตร
3. เด็กหญิงนาตยา  วิรุณพันธ์
4. เด็กหญิงบุณยนุช  กองเพ็ชร
5. เด็กหญิงปนิตา  ภูสีนาท
6. เด็กหญิงวาสนา  หวังจิต
7. เด็กหญิงอนิดา  ด้ามทอง
8. เด็กหญิงเศรษฐกานต์  ด้ามทอง
 
1. นายศราวุธ  ปิเถาะนาม
2. นางสาวสุนิตสา  ไชยมงคล
3. นายไมตรี  บงนอก
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวกนิษฐา  เขียวกิ่ง
2. นายกฤษดา  นพเก้า
3. เด็กหญิงณัฐวลี   วงเวียน
4. เด็กหญิงธวัลกร  หล่าจันทึก
5. นายนรินทร  เหลียวกลาง
6. เด็กชายประเสริฐ  คำศรี
7. เด็กหญิงล้อมดาว   ใจอ่อน
8. นายอิศร  กิตติพิชญางกูร
 
1. นางศิราวรรณ   ทัพวิชัย
2. นายชูเกียรติ  ชาติวีรัตนไตร
3. นายสุรศักดิ์   ใหญ่เลิศ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกันตา  แสนศิลา
2. เด็กหญิงจันทรวิมล  สุโรรัมย์
3. เด็กชายชิณพัฒน์  เจริญกุล
4. นางสาวปิยะเนตร  พันธ์น้อย
5. นางสาวพรสวรรค์  ดวงสุพรรณ์
6. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรีอุ่น
7. นางสาววิภา  ภูผาพลอย
8. นายสันติชัย  แซ่ล่อ
 
1. นางอภิญญา  พัฒนโพธิ์
2. นายศุภโชติ  ปากหวาน
3. นางสุวรรณา  วรบุตร
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายณัฐพงษ์  เกื้อทาน
2. นางสาวปริศนา  ผลรักษ์
3. นางสาวฝนทิพย์  กลิ่นกล่อม
4. นายพิชิต  คุณสุทธิ์
5. เด็กชายวทัญญู  จุฬา
6. เด็กชายวัชราภรณ์  ขานวัน
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยายงค์
8. นายเพ็ญเพชร  ร่วมสุข
 
1. นายมานิตย์  ทองดี
2. นางสาวเพ็ญวดี  บุญทองพิมพ์
3. นางสาวรดาวัลย์  ภักดีศรี
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกัญญารัตน์  พิมพ์ศรี
2. นายกิตตินันท์  หาญพิชัย
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  อนงชัย
4. นายธนาทิพย์  ยาตาล
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาระธรรม
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีฤทธิ์
7. นายอธิวัฒน์  แพงเหนือ
8. นางสาวเสาวลักษณ์  นันทสมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์  ชะยูเด็น
2. นายไพศาล  วิเศษแก้ว
3. นายสมศักดิ์  สิงห์ปัญญา
 
70 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นามจันดา
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ภูวันนา
3. เด็กหญิงธัญชนก  ลำจอง
4. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ปะวะเขนัง
5. เด็กหญิงภัทรยุพรรณ  นันทะชัย
6. เด็กหญิงรวิภา  นาชีวะ
7. เด็กหญิงศริยาภรณ์  ศรีภูมิ
 
1. นายสุทิตย์  สิมมา
2. นางสาวสุทธิกาญจน์  จันโทภาส
3. นายปัญจะ  คะอังกุ
 
71 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกนกพิศ  โพธิไข
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุดนอก
3. เด็กหญิงจินตภา  กุลมงคล
4. เด็กหญิงนันทิพร  ใบแสน
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภาคแก้ว
6. เด็กชายรัชชานนท์  ในโนน
7. เด็กหญิงอาริยา  อาจนาวัง
 
1. นางสาวราตรี  กุลชนิ
2. นางสาวกรรณิกา  แดงนา
3. นางบุษปัทษ์  สุวรรณไกรษร
 
72 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกชกร  พิมาน
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ชีวาจร
3. เด็กหญิงธนัชญา  ฉัตรทอง
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บัวพันธ์
5. เด็กหญิงวันวิสา  ประสงค์สุข
6. เด็กหญิงศิริวิมล  มากมูล
7. เด็กหญิงสโรชา  สังวร
 
1. นางรัชนีกร  คงเสมอ
2. นายปิยะพงษ์  โพธิสุวรรณ
3. นางสาวปณิดา  การกล้า
 
73 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวกนกภรณ์  วรรณธิ
2. นายกฤษกร  รูปสะอาด
3. นายกฤษฎา  สิงห์ด้วง
4. นายชุติพงษ์  สายสิงห์
5. นางสาวมณฑิตา  ศรีบุญเรือง
6. นายศักดิ์ดา  แพงศรี
7. นางสาวสุพิพัฒน์  ฉายพล
 
1. นางรัศศิญา  เหล็กกล้า
2. นางสาวธารตรี  ศรีทอง
3. นายจักรพงษ์  เนื่องชมภู
 
74 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกุลธิดา  สมเพ็ชร
2. นางสาวชลธิชา  เกตุโท
3. นางสาวธิดารัตน์  คำสำโรง
4. นางสาวนฤมลภรณ์  วรดล
5. นางสาวน้ำเเพร  นิลทา
6. นางสาวปิยะวดี  เขียวดี
7. นางสาวพลอยพรรณ  สายเพชร
 
1. นางสาวจันทรา  มะลิงาม
2. นายสุรศักดิ์  มณีโชติ
3. นางสาวปิย์วรา  มหายศ
 
75 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พาใจธรรม
2. นางสาวณิชาภัทร  วิลัยกรวด
3. นายธนดุล  แนมขุนทด
4. เด็กหญิงนพเนตร  อารีย์รักษ์
5. เด็กหญิงภัทราวณี  บุญเท้า
6. เด็กหญิงลลิตา  ธงยศ
7. เด็กหญิงสุชานาฎ  กุ้งดอนกลาง
 
1. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
2. นางอารีย์  รักษาสุวรรณ
3. นางสาวภานุมาศ  ทองมีค่า
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวกันนิตา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงจันทิมา  อุดร
3. นางสาวบุษบา  โชติผล
4. นางสาวพัชรินทร์  เงางาม
5. นางสาวพาสุกรี  ไหมทอง
6. นางสาวมินประภา  เนื้อละออ
7. นางสาวสุนิสา  ปรั่งแดง
8. นางสาวสุนิสา  แสงมาศ
 
1. นางรัชนีกร  คงเสมอ
2. นางนลินี  ถึงดี
3. นางสาวทัศวรรณ  โสภา
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พาใจธรรม
2. นางสาวณิชาภัทร  วิลัยกรวด
3. เด็กหญิงตะวันฉาย  นามขุนทด
4. นายธนดุล  แนมขุนทด
5. เด็กหญิงนพเนตร  อารีย์รักษ์
6. เด็กหญิงภัทราวณี  บุญเท้า
7. เด็กหญิงลลิตา  ธงยศ
8. เด็กหญิงสุชานาฎ  กุ้งดอนกลาง
 
1. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
2. นางสาววริศายศวี  โพธิ์หอม
3. นางสาวภานุมาศ  ทองมีค่า
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐชัย  เสือเขียว
2. เด็กชายธนวัฒน์  คงมา
3. เด็กชายธีรวัฒน์   ฦาชา
4. เด็กชายนพรัตน์  จำรูญพงษ์
5. เด็กหญิงบุญฑริกา  แดงพรม
6. เด็กหญิงพิมพิกา  สองศรี
7. เด็กชายรัตนพล  บึนขุนทด
8. นางสาววิภาดา  ขวัญพูน
 
1. นางธิราณี  ภูบาลี
2. นางรัชนีกร  กุฎีศรี
3. นางสาวนงคราญ  เสาร์ฟอง
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกมลศักดิ์  ล้ำเหลือ
2. นางสาวณัฐพร   ไชยบุญทัน
3. นางสาวทิพวัลย์  ศรีบาง
4. นายธนินรท์รัฐ  ปัตถาภูมิพัชร์
5. นายรัฐภูมิ  ศิริจันดา
6. นายอภิสิทธิ์  รำมะนา
7. นางสาวเปรมวดี  บุ้งทอง
8. นางสาวโสมวลี  คชินทร
 
1. นางนิตยา  สมภาวะ
2. นางสาวพรไพลิน  รูปขำ
3. นางสาว ณิชารัศม์  จิรวิเศษพงศ์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกรณ์กมล  แสงโสภา
2. เด็กหญิงกันตา  แสนศิลา
3. เด็กชายจักรกฤษ  พ่อค้าช้าง
4. นางสาวณัฐญาดา  พรมทา
5. เด็กชายบุญชู  นาสมวาด
6. นางสาวพรสวรรค์  ดวงสุพรรณ์
7. เด็กหญิงพิชญาภา  แสนคำทุม
8. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรีอุ่น
 
1. นางสาววิภาดา  เศษบุบผา
2. นายสุระเชษฐ์  ภูฉายา
3. นางสาวภัทราพร  ภูบรรสุข
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายกมล  หาญกล้า
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  รักงาม
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ภารเจิม
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุริยา
5. เด็กชายนครินทร์  จันทธิบดี
6. เด็กหญิงปัณชญา  สีแสง
7. เด็กชายวัชรวิชย์  เรียครบุรี
8. เด็กหญิงสุวัฒนี   มนัสโส
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  ฉิมเขียว
2. นางสาวลักคณา  สิริรัตน์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นายราชศักดิ์  สุรินทร์งาม
2. เด็กชายสมพงษ์  ไชยแหม่ง
3. นายสันติ  รานอก
 
1. นายชัยวัฒน์  เฉลาประโคน
 
83 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงภัทรยุพรรณ  นันทะชัย
 
1. นางสาวจารุภรณ์  ศรีจันทร์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายศรันทร์  สุขสำราญ
 
1. นายนืเวช  เอ็นดู
 
85 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายนายยก  ชิณพรม
 
1. นายชัยรัตน์  ลุนชิต
 
86 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววริษฐา  ช่างปรุ
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
87 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายวิศวกร  โลมาสา
 
1. นายทรงเดช  โคตรมงคล
 
88 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวเพียงใจ  คำแพง
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
89 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายสมปอง  แสงตะวัน
 
1. นายอุปถัมภ์  จิตตภานันท์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายบุริมนาถ  อาจศัตรู
 
1. นายธรรม์พงษ์  กันหาชน
 
91 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญคุ้ม
 
1. นางธนิษฐา  สุรสิทธิ์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายวัชระ  คำขุนทด
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
93 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววิชุดา  บุตะกาศ
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
94 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวธัญลักญณ์  เวชไทยสงค์
 
1. นายทรงเดช  โคตรมงคล
 
95 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงมุทิตา  กวนเวียงจันทร์
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
96 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รอดแก้ว
 
1. นายกฤษณะ  ศรีชาติ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสุธินันท์  แว่นจันลา
 
1. นายพงษ์ศธร  แสงตันชัย
 
98 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายธีทัศน์  มุงคุลแสน
 
1. นายพรศักดิ์  สร้างนา
 
99 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤษฏา  ไพจิตย์
 
1. นางสาวสุประวีณ์   จารุวัฒน์ชโยดม
 
100 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายทักษดนัย  ตุ้มนอก
 
1. นางสาวปณิดา  การกล้า
 
101 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  บุญพูล
 
1. นางจรัญญา  แจ่มใส
 
102 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชาย บัญชา  บุญมี
 
1. นายบรรพต  พรมดวง
 
103 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกฤษฎากร  บุญล้น
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายชฎา  ท่าดี
 
1. นางสาวชญาพร  พันธุขันธ์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายธิรนันท์  หันตุลา
 
1. นางอรุณศิลป์  ผลบุญ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาระธรรม
 
1. นายกฤษณะ  ศรีชาติ
 
107 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายอนันต์  ผันบาง
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
108 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายปฏิพล  ทำนาม
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญสิทธิ์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  โพนทอง
 
1. นางสาวภัทยา  เรืองทอง
 
110 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายกฤษฏา  นพเก้า
 
1. นายจักรกฤษณ์  จงเด่นกลาง
 
111 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายธีทัศน์  มุงคุลแสน
 
1. นายสุพจน์  โฮซิน
 
112 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายสุทัศน์  เจิมสูงเนิน
 
1. นายสุพัฒน์  ศรีแก้ว
 
113 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวอรุโณทัย  ทราบรัมย์
 
1. นายจักรพงษ์  ขุมเงิน
 
114 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวอุบลวรรณ  ทับสมบัติ
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
115 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปาณิดา  คงทะเล
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
116 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายกฤตเมธ  คำคง
 
1. นายฉันทะ  สีแก่
 
117 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเคลือบ
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
118 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายจักรพล  สมงาม
 
1. นายชิษณุพงศ์  จริยรักษ์วรกุล
 
119 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวปณิดา  รัตนวงกต
 
1. นางสุปราณี  มาศวรรณา
 
120 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธาวิน  สุระชาติ
2. เด็กหญิงรินลดา  วลัยกาล
 
1. นางสาววันวิสา  พลหมอ
2. นางสาวศุภักษร  สองเมือง
 
121 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วงษ์แก้ว
2. เด็กชายสุสาทร  อำพันทอง
 
1. นางสาวมณทิรา  สนิทวงศ์
2. นางสาวอนุสรา  บรรลือทรัพย์
 
122 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายบารเมศวร์  ศูนย์จันทร์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ทวีชัย
 
1. นางสาวจารุภา  เพ็ชรภา
2. นางน้ำฝน  ประยูรเจริญ
 
123 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  งามเลิศ
2. นายอัครชัย  จุมพลพงษ์
 
1. นายนัชชา  พันธุ์ทับทิม
2. นางสาวสุทธิกาญจน์  จันโทภาส
 
124 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายจักรพงษ์  เจริญแสน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เพียอิน
 
1. นางน้ำฝน  ประยูรเจริญ
2. นางสาวจารุภา  เพ็ชรภา
 
125 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายคมชาญ  แดนกาไสย
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  จันทร์คูเมือง
 
1. นางสาวศุภักษร  สองเมือง
2. นางสาววันวิสา  พลหมอ
 
126 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายสงกรานต์  คงยนต์
2. เด็กหญิงอลิศรา  ศิริจันทร์
 
1. นางสาววิลาสินี  ทองสุ
2. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์บุตรดี
 
127 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายชิณพัฒน์  เจิญสุข
2. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรีอุ่น
 
1. นางวราภรณ์  ดีจรัส
2. นางสาวพรนิภา  สว่างศรี
 
128 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวจันทกานต์  ไกรหลง
2. เด็กชายพีรวุฒิ  รูปพรม
3. นายอภิสิทธิ์  ซาเสน
 
1. นายชัยรัตน์  ลุนชิต
2. นางสาวเพลิน  ไชยสาร
 
129 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายพงษ์พิช  ปู่พระบุญ
2. นางสาวพรรวษา  สาสาย
3. นายศิรินทร์  สุขขุมนัย
 
1. นางสาววรรณชนก  กองสมบัติ
2. นายถาวร  สระเศษ
 
130 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายจิรพัส  ปวรางกูร
2. นายณัฐพล  ค้าคุ้ม
3. นายพิสัย  ไชยสงค์
 
1. นายสุรศักดิ์  มณีโชติ
2. นางอรุณี  ศิริกุล
 
131 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจิราวรรณ  ประทุมสาย
2. นายพีระวัฒน์  เกี้ยงรส
3. นายวันทชัย  สมจิตร์
4. นางสาวสายธาร  น้อยนาจารย์
5. นางสาวอรวรรณ  พันธ์โสภณ
6. นางสาวอรัญญา  เหมกุล
7. เด็กหญิงออรดา  สิ่วไธสง
8. นายเกรียงไกร  นะวะศรี
 
1. นายคมชาญ  ศรีเมืองบุญ
2. นางประภาพร  ธรรมวิพากย์
 
132 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายชนะพล  เจริญสุข
2. นางสาวชลลดา  พิพ่วนนอก
3. เด็กชายธนาคาร  นาคเลิศทรัพย์
4. นายภานุมาศ  เหล่าบัวพา
5. เด็กหญิงศิรินยา  ป้อมอุ่นเรือน
6. เด็กชายอัตถศาสตร์  หนชัย
7. นางสาวอำมริน  ทุมพล
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญคุ้ม
 
1. นายบุญประกร  พันธุ์พูล
2. นายจีระศักดิ์  หลักแวงมล
3. นางนันทพร  ธงชัยภูมิ
 
133 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  กวนหลวง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ภิญโญสุข
 
134 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายตะวัน  ผิวขาว
 
1. นางอรอนงค์  คัดทะจันทร์
 
135 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายธานี  ทองนำ
 
1. นางสาวภัทยา  เรืองทอง
 
136 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงบุษปศร  แซ่อั๊ง
 
1. นายทศพล  พุ่มจันทร์
 
137 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นายศศิธร  เมืองจันทร์
 
1. นายสมบัติ  กุมลาชัย
 
138 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายสุริยา  เรืองเพชร
 
1. นายบุญประกร  พันธุ์พูล
 
139 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงสุธิดา   แดงโดเศษ
 
1. นายปกรณ์  แป้งหอม
 
140 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  นาจาน
 
1. นางสาวจริยา  จิตรจำลอง
 
141 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายนราวิชญ์  ลาภประเสริฐ
 
1. นางอาภัสรา  กัญญาคำ
 
142 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงธวัลกร  หล่าจันทึก
 
1. นางนิตยดา   วัฒนวรางกูร
 
143 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายเที่ยงธรรม  ครอบบัวบาน
 
1. นายทวีนันท์  วิทักษบุตร
 
144 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวปิยะเนตร  พันธ์น้อย
 
1. นายวรพล  ภูมิ่งเดือน
 
145 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายพงษ์พิทักษ์   ไขรัมย์
 
1. นายปกรณ์  แป้งหอม
 
146 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายปกรณ์  ไชยนา
 
1. นายจีระศักดิ์  หลักแวงมล
 
147 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  อนงชัย
2. นางสาวพิมพ์ชนก  มูลบุรี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีฤทธิ์
4. นางสาวสุทธิดา  แสนสะท้าน
5. นางสาวสุมิตรา  วังคีรี
 
1. นางสาวสุภาพร  สาลีผล
2. นางสาวจาริยา  ทับคำมูล
3. นางสาวกาญจนา  วงค์แวง
 
148 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจินตหรา  จันทพันธ์
2. นางสาวธนิสร  บาอินทร์
3. นางสาวนริศรา  โลภากรณ์
4. นางสาวปริตตา  สีหะวงษ์
5. นางสาวปิยะรัตน์  นะราช
 
1. นางสาวรจนา  พวงทอง
2. นางสาววิลาสินี  ทองสุ
 
149 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวกนิษฐา  เขียวกิ่ง
2. เด็กหญิงจันจิรา   ม่วมกระโทก
3. เด็กหญิงจิรภา   ระวังภัย
4. เด็กหญิงธวัลกร  หล่าจันทึก
5. เด็กหญิงอุษณี   บุญทูล
 
1. นางสาวพจนีย์  หมั่นกิจ
2. นางรักษ์พิชยา   ภัทรชัยชนม์
3. นายกมล   แสนประเสริฐ
 
150 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงชิณพัฒน์  เจริญสุข
2. นางสาวธวัลรัตน์  ศรีมหานาม
3. นางสาวปิยะเนตร  พันธ์น้อย
4. นางสาวพรสวรรค์  ดวงสุพรรณ์
5. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  วังคะฮาด
 
1. นางสาววชิราภรณ์  นามวิเศษ
2. นางวราภรณ์  ดีจรัส
3. นางสาวภาสินี  ใจมาลัย
 
151 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวนิรันดร์  เวียงทอง
2. นางสาวรัชนก  เติมผล
3. นางสาวรัศมี  พรหมจันทร์
4. นางสาวสายรุ้ง  โสภุ้ย
5. นายโสภณ  ศรีทอง
 
1. นางสาวศิรินทรารัศมิ์  เจริญศักดิ์
2. นายพิชญุตม์  พงษ์สระพัง
3. นายกานต์  แซ่ก๋วย
 
152 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวกัลยา  วรพันธ์
2. นางสาวลักษณพร  รวมสา
3. นางสาวอะนิษา  อินทิสาร
4. นางสาวอาภัสสรา  เส็งประโคน
5. นายไวยวิทย์  บรรพชาติ
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ
2. นางสาวณัฐวดี  วงศ์ศิริพัฒนกุล
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายธนาทิพย์  ยาตาล
 
1. นางวิไลวรรณ  มิ่งสกุล
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายเอกพร  ผลาผล
 
1. นายนัฐพล  ตุงคณะ
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายนเรนทร  น้อยพร
 
1. นายกัณณ์วัตร  ชุ่มชื่น
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายศุภชัย  ฤาเดช
 
1. นางสาววริศายศวี  โพธิ์หอม
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายกิตตินันท์  หาญพิชัย
 
1. นางสาวดวงสุดา  ลาบัวสาร
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวภิญญาพัชญ์  สาระทรัพย์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  จันทร์ภูมิ
 
159 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวมัทนา  แสวงผล
 
1. นายพงษ์ธนรรถ  บุญอิ้ง
 
160 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวสุภรัตน์  ไทยพร้อม
 
1. นายธนิก  ประชานันท์
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายสิทธิโชค  ลาแอ้น
 
1. นายกิตติภพ  ราชาหมื่น
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายพีระนัย  ไชยศรีษะ
 
1. นายพิทักษ์  วัฒนา
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกรกฎ  กองสา
 
1. นางสาวภิญญามาศ  ภาระจ่า
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงประกายพลอย  ริทัศโส
 
1. นายอนุสรณ์  ปะทะวัง
 
165 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพิมพ์ระพี  โห้ฉ่ำ
 
1. นางอรอุมา  บุษราคัม
 
166 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวเนตรชนก   พูนกลาง
 
1. นางสาวศุภกานต์   ลอยนวล
 
167 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายชัยธวัช  พันนุมา
 
1. นายนิรพล  บุญทา
 
168 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุณวงค์
 
1. นายภาคภูมิ  วิวัจนสิรินทร์
 
169 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายจีรพงศ์  จั่นทอง
 
1. นางสุนันทา    เสือโต
 
170 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายสุขสวัสดิ์  จันนุบิน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  มีปัญญา
 
171 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวนิรันดร์  เวียงทอง
 
1. นายปุรินทร์ธนากร  ทองหมื่นไวย์
 
172 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายธนากร  คำรัตน์
2. เด็กชายธีรภัทร  มัฌชิมะบุระ
3. เด็กชายเกรียงไกร  จำวงค์ลา
 
1. นางทองประกาย  มายอด
2. นายศักดิ์นรินทร์  ศรีบุรมย์
 
173 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ทองประสม
2. เด็กชายพรพล  ปราบสกุล
3. เด็กชายอภิชาติ  ไชยเมา
 
1. นางสาวอนัญญา  บัวเทิง
2. นางรัศศิญา  เหล็กกล้า
 
174 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายธันวา  บุญกองชาติ
2. เด็กชายวัชระ  ธนูศิลป์
3. เด็กชายสมภพ   แสนธิ
 
1. นางธันยรัศมิ์  ชูไชยวัฒน์
2. นางสาวรัตนา  สีนาค
 
175 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายก่อเกียรติ  วงศ์สาย
2. เด็กชายคุณพัฒช์  แก้วกาหลง
3. นายชนะชน  สูงสันเขต
 
1. นายขจรยศ  จันทมุณี
2. นายธนสาท  บุญรอดอยู่
 
176 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ดีพังเทียม
2. เด็กชายธนาคาร  นาคเลิศทรัพย์
3. นายธีรศักดิ์  วงษ์สิงห์
 
1. นายจีระศักดิ์  หลักแวงมล
2. นายบุญประกร  พันธุ์พูล
 
177 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายธเนศ  คำรัตน์
2. นายปฏิพัทธ์  ชาวไพร
3. นายวุฒิชัย  เหลาแหลม
 
1. นายประมาร์ก  โทนแก้ว
2. นายอนุสรณ์  ปะทะวัง
 
178 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายจตุพล  จันทร์แพงดี
2. นายชัชชัย  คำวัน
3. นายเศรษฐวัฒน์  ทวาศิริ
 
1. นายธีรพล  เมืองวงษ์
2. นายก้องชัย  ยุทธา
 
179 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายชำนาญ  มัทปะนัง
2. นายสิทธิโชค  วัยบรรเทา
3. นายอิทธิราช   โพยนอก
 
1. นายนิคม  พรมคำน้อย
2. นายกัณณ์วัตร  ชุ่มชื่น
 
180 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกิตติพงษ์  น้อยเรือง
2. นายปเมธินทร์  เพชรตะกั่ว
3. เด็กชายพงษ์เพชร  ไตรพิมพ์
 
1. นายปรัชญาพงศ์  เส็งตากแดด
2. นางสาวณัฐณิชา  ต้องใจ
 
181 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายทัตเทพ  ประกอบดี
2. นายธีรดนย์  สุขใจ
3. นายไพรัตน์  ศรีฤทธิ์
 
1. นายสรศักดิ์  นิมากร
2. นางอุบลรัตน์  นิมากร
 
182 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  พ่อค้าช้าง
2. เด็กชายรพีภัทร  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายอภิรัตน์  จอมแพงศรี
 
1. นายสุรชัย  ภูหนองโอง
2. นางธีราพร  เจริญยิ่ง
 
183 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายคุณากร  บุตรเคียน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แสงเพ็ชร
3. เด็กชายโอภาส  เคนบุบผา
 
1. นายกฤษกร  เสามั่น
2. นายพิทยา  ชาลี
 
184 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพลวัต  ภาวะหาร
2. เด็กชายรัตกันท์  สมศรี
3. เด็กชายสุรัตน์  โพธิ์ศรี
 
1. นายสมยศ  ภูบาลี
2. นายธีรพันธุ์  มาแสง
 
185 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายณัฐชา  แก้วเวียง
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  สีแสนห้าว
3. เด็กชายศุภกร  ศรีโภคา
 
1. นายกำพล  พัฒนโพธิ์
2. นายธนพงษ์  เขจรดวง
 
186 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รื่นพิทักษ์
2. เด็กชายวรรธนันท์  ถุงพุดซา
3. เด็กชายสานุศิลป์   อะเวรา
 
1. นางวราภรณ์   ไกรคุ้ม
2. นางสมจิตร  อุทัยบาล
 
187 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายอมรเทพ  ศรีเพชร
2. นายอิทธิศักดิื์  ป้องหล้า
3. นายเพชรรัตน์  พิรักษา
 
1. นายเกรียงไกร  กุฎีศรี
2. นายสามารถ  ศรีตะลา
 
188 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายพิพัฒน์  วิชาเรือง
2. นายยุทธพิชัย  พลนิกาย
3. นายสมมาตร  บำรุงภักดี
 
1. นายธนรัตน์  เตชสิทธิ์ตรัย
2. นายสุรศักดิ์  โมกสุวรรณ
 
189 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายชรินรัตน์  ไชยศรีษะ
2. นายธีรภัทร  ร้ายปล้อง
3. นายเจษฎา  ทินโนรส
 
1. นายอดิศัย  ประคองพันธ์
2. นายฤทธิ์เดชา  จุฬากุล
 
190 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายจิตติยุตม์  ทวีโคตร
2. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่เตียว
3. นายวีรเชษฐ์  มีกุดพันธ์
 
1. นายศักรินทร์  สวัสดิ์เอื้อ
2. นายสุทธิพงศ์  เทียมสกุล
 
191 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวกนกพร  ยืนยงค์
2. นางสาวกฤษติกา  สว่างพลกรัง
3. นางสาวชลิตา  แปลงกลาง
 
1. นางสังเวียน  วัฒนา
2. นายพิทักษ์  วัฒนา
 
192 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายทรงพล  ศิริสอน
2. นางสาวนุชรา  โคตศรี
3. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  โยลัย
 
1. นางภัทรวิภา  สีแก่
2. นายฉันทะ  สีแก่
 
193 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายทวีศักดิ์  วงศ์นาม
2. นายวีระชน  บำรุงเผ่า
3. นายศรจักร  ฤาชา
 
1. นายสมพร  บัวกล่ำธนกิจ
2. นางสาวอนุชิดา  แสนคำ
 
194 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายสมพงษ์  สมหารวงษ์
2. นายอลงกต  กว้างพิมาย
3. นายเพชรรัตน์  พิรักษา
 
1. นายรัชพล  ปัญญาแก้ว
2. นางธนิษฐา  สุรสิทธิ์
 
195 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายจักรพงษ์   ชาระตะคุ
2. นายชัยชัย   บรรณจงส์
3. นายทวีวัตร  นาสวาสดิ์
 
1. นายชัยอนันต์   สิงหันต์
2. นายชูเกียรติ   ชาติวีรัตนไตร
 
196 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกรรชัย  ดวงมาลี
2. นายพฤทธิ์  โสระ
3. นายสมัชญ์  ทักทิน
 
1. นายกฤติเดช  วังกัลยา
2. นางสาวศิริเกษ  ประเสริฐศรี
 
197 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายจักรรินทร์  เดตะอุด
2. นางสาวมิรัญตี  รองมนตรี
3. นายสหภาพ  พานคำ
 
1. นางสาวธนพร  สมวงษ์
2. นางสาวอรพิน  นาอุบล
 
198 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวพัชรีวรรณ  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวมิโยโกะ  คาเมดะ
3. นางสาวอัจฉรา  พ่อสียา
 
1. นางพัชรี  หาคม
2. นางวิลาวัลย์  จรูญพิทักษ์พงศ์
 
199 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายปรเมศวร์  สถิตชัย
2. นางสาวภิญญดา  คุ้มกุดขมิ้น
3. นางสาวรุ่งทิพย์  สีจุ่มพล
 
1. นางวรรณนิษา  งามเผ่า
2. นางวิกาลดา  บัวกลาง
 
200 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกัญญารัตน์  พิมพ์ศรี
2. นายพิทักษ์  วงษ์เทพ
3. นางสาวภาสินี  ฝางแก้ว
 
1. นางนฤมล  คลังแสง
2. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
 
201 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายฐิรพล  เหง้าน้อย
2. นางสาวปิยะเนตร  พันธ์น้อย
3. นายโชคชัย  เฮืองฮุ่ง
 
1. นางสาวณิชาภัทร  นนทราช
2. นางประนอมจิตร  หอมบุญ
 
202 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวนิรันดร์  เวียงทอง
2. นายสมมาตร  บำรุงภักดี
3. นางสาวสายรุ้ง  โสภุ้ย
 
1. นางพวงพยอม  สอนสุภาพ
2. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์อ่อน
 
203 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวมธุรดา  ไชยยิ่ง
2. นางสาวลักษณพร  รวมสา
3. นางสาวอะนิษา  อินทิสาร
 
1. นางปราณีต  ประคองพันธ์
2. นางสาวณัฐวดี  วงศ์ศิริพัฒนกุล
 
204 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นางสาวสร้อยสุดา   คมใส
2. นางสาวอิศรา   กุลตา
3. นายไพบูลย์   ซอนพา
 
1. นางสาวทิพสอน  เรืองไชย
2. นางสาวสาวิตรี   ไกรยะศรี
 
205 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายชรินทร์  ชิดนอก
2. นางสาวรุ่งทิวา  จวงสำโรง
3. นายอโณชา  กรสุวรรณ
 
1. นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์
2. นางสาววัชราภรณ์  ฟอนโคกสูง
 
206 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายจักรพันธ์  ไชยสุข
2. นายธเนศ  คำรัตน์
3. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญชิต
 
1. นางวิลาวัลย์  จรูญพิทักษ์พงศ์
2. นางพัชรี  หาคม
 
207 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายดำรงศักดิ์  ม่วงนนทะศรี
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  เวชไทยสงค์
3. เด็กชายธีรภัทธ์  ประตูคำ
 
1. นางสาวแววมยุรา  เนียมสา
2. นางวนิชา  นาคเป้า
 
208 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพิมพ์ชนก  มูลบุรี
2. นางสาวสุทธิดา  แสนสะท้าน
3. นางสาวสุมิตรา  วังคีรี
 
1. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
2. นางนฤมล  คลังแสง
 
209 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายธนกฤต  เหง้าโอสา
2. นายธนฤทธิ์  คำจำปี
3. เด็กชายนวพล  จันทาทุม
 
1. นางสาวรุ่งริยา  จิตระวัง
2. นางฐนิตา  สุมังเกษตร
 
210 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายธีรกานต์  หงษา
2. เด็กหญิงอนัญพร   เทียงคาม
3. เด็กชายอ้อย  แช่มโพธิ์
 
1. นางสาวมาลี  นิลล้อม
2. นางรุ่งฤดี   ดวงเงิน
 
211 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวจันจิรา  ศิลธรรม
2. เด็กหญิงจิตรทิวา  ภาษี
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สวนงาม
 
1. นางสาวสรวงสมร  บูชาธรรม
2. นางนวลลักษณ์  นาสมตรึก
 
212 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวกนกวรรณ์  นาคพันธ์
2. นางสาวภัทรลดา  ตลับทอง
3. นางสาววิภาพร  คำดี
 
1. นางอุทัยวรรณ์  ชิณโชติ
2. นายภาคภูมิ  วิวัจนสิรินทร์
 
213 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวพิมภิรินญา  คำไทยกลาง
2. นางสาววิภา  เผื่อนกลาง
3. นายอนุชิด  นันกลาง
 
1. นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์
2. นางสังเวียน  วัฒนา
 
214 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายกฤษกร  รูปสะอาด
2. นางสาวธิยาดา  สาขาคำ
3. นายไกรวิทย์  นาลา
 
1. นางพิชยา  โคตรมงคล
2. นางสุวิมล  รักษาพล
 
215 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวฉวีวรรณ  ชนะพจน์
2. นางสาวปณิดา  รัตนวงกต
3. นางสาวปรียาภรณ์  ปินะกาโน
 
1. นางสาวกุลธิดา  บุญบรรลุ
2. นายอดิสิทธฺ์  วงศ์ละคร
 
216 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงศิลิธร   จันทร์แก้ว
2. นายสหฤทธิ์   ว่าถูกใจ
3. เด็กชายอนุภัทร   พลทามูล
 
1. นายปิยะวัฒน์   บุตรสุวรรณ์
2. นางสาวสาริณี   สิงห์ใหม่
 
217 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกันตา  แสนศิลา
2. เด็กชายสุดเขต  กาญบรรจง
3. เด็กชายเพชรแท้  เขียวสังข์
 
1. นางสาวบุญญาภรณ์  พรหมบุรมย์
2. นางสาวดวงตา  ปุยละเทิม
 
218 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายก้องภพ  วงสุวรรณ
2. เด็กชายปิติวัฒน์  พิลา
3. เด็กชายพิสิษฏ์  ธรรมพร
 
1. นางสาวปณิดา  การกล้า
2. นางสาวทัศวรรณ  โสภา
 
219 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อาจหาญ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ดวงสุพรรณ์
3. เด็กหญิงวิจิตรา  นวลสว่าง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เทียมสิงห์
2. นางสาวทิพวรรณ  รัตนนท์
 
220 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายชนิตพล   เจ็กมะดัน
2. นายวรวุฒิ   นาประโคน
3. นางสาวเจนจิรา   แดนกระโทก
 
1. นายปิยะวัฒน์   บุตรสุวรรณ์
2. นางสาวสาริณี   สิงห์ใหม่
 
221 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายตะวัน  สิทธิ
2. นางสาวอรทัย  นักรู้
3. นางสาวเนตรนภา  วันสุทะ
 
1. นางกัญภัคณัฐ  ยาตรา
2. นางณัฐธิดา  หมั่นงาม
 
222 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธูปหอม
2. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  โพนทอง
 
1. นางสาวจริยา  จิตรจำลอง
2. นางสาวสิริรัตน์  กรกฏ
 
223 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ธงอาษา
2. เด็กชายสุนนทอง  นนทะมาตย์
 
1. นางนวลใย  ภูมิ่งเดือน
2. นางสาวสุธาพร  แน่นอุดร
 
224 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  วงศ์ละคร
2. นางสาวนิติยาภรณ์  ผมหอม
 
1. นางเสาวภา  ลิลัน
2. นางสาวพิชญานันท์  ลุนศรี
 
225 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวน้ำฝน  มาจาด
2. นางสาวปทิตตา  สุธัมมา
 
1. นางสาวอภสร  ศรีหาวงค์
2. นางสาวปิยธิดา  ศรีทอง
 
226 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวรวิพร  อุ่มสัมฤทธิ์
2. นายโชคชัย  เฮืองฮุ่ง
 
1. นางสาวจารุณี  โฆษะ
2. นางสาวกัญญ์วรา  ภานุรักษ์
 
227 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายประเสริฐ   กล้าหาญ
2. นายพงษ์พิทักษ์   ไขรัมย์
 
1. นางสาวสาริณี   สิงห์ใหม่
2. นางศิรินทิพย์   เยี่ยมจะบก
 
228 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพิมพ์ชนก  มูลบุรี
2. นางสาวสุมิตรา  วังคีรี
 
1. นางสาวระพีพรรณ  จันทิหล้า
2. นางสาวปานชนก  บุญเอนก
 
229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวกนกพร  ยืนยงค์
2. นางสาวรุ่งทิวา  จวงสำโรง
 
1. นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์
2. นางสังเวียน  วัฒนา
 
230 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงสิริยากร  สุ่มมาตร
2. นางสาวอภิญญา  จงรักษ์
 
1. นางสาวเจนเนตร  ปะสาวะเท
2. นางสาวปิยภรณ์  ตรีพงษ์
 
231 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาววราพร  พึ่งสมบุญ
2. นางสาวศการัตน์  จันทร์กามา
 
1. นางกัญญา  เป็นสุข
2. นางพรรษา  สารวัน
 
232 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวนฤมล  อาจหาญ
2. เด็กชายวรชิต  นิยมถูก
3. นายอภิวัฒน์  มาลาศรี
 
1. นายประดิษฐ์  สุขเกษม
2. นายธราธิป  เจริญไชย
 
233 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวจารุวรรณ  มุกขรักษ์
2. นายณัฐวุฒิ  ประภาวะนัง
3. นายเจษฎากร  ดวงแก้ว
 
1. นางชินันพร  นาเวียง
2. นางชลดา  วงษ์แก้ว
 
234 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวจุฑารัตน์  ป้องชู
2. นางสาวชลิตา  แปลงกลาง
3. นางสาววรรณพร  นวลสุธา
 
1. นางสังเวียน  วัฒนา
2. นายพิทักษ์  วัฒนา
 
235 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวพงษ์ลัดดา  ถวิลรักษ์
2. นางสาวพิมานมาศ  บุดดาวัน
3. นางสาวสุกัญญา  ถวิลรักษ์
 
1. นางสาวปริศนา  ทีระฆัง
2. นายวรวุฒิ  ไชยวงศ์คต
 
236 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกิตติศักดิ์  บุญคง
2. เด็กชายวศพัทธ์  จีบงูเหลือม
3. เด็กชายวีระพล  บุญธะนา
 
1. นายปิยะพงษ์  จันทร์ทรง
2. นางมัลลิกา  บุญปก
 
237 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายณัฐภัทร  งามละมัย
2. นายรังสรรค์  พันสุวรรณ์
3. เด็กชายวิชิต  ทองทั่ว
 
1. นางสาวประกาย  บำเรอ
2. นายชรัตน์  จารุนัย
 
238 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจิตตรา  เพ็ญสูตร
2. นางสาวธวัลหทัย  หอมพินนา
3. นางสาวหยาดฟ้า  ชุยอุ้ย
 
1. นางสาวเข็มจิรา  ภูพานา
2. นางสาวสุธาชินี  สารปรัง
 
239 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายวีระศักดิ์  พวงแก้ว
 
1. นางสาวเรวิกา  แก้วมีศรี
 
240 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสุธินันท์  แว่นจันลา
 
1. นางสรินยา  ชินวงค์
 
241 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพรชัย  พริ้งเพราะ
 
1. นางแสงเดือน  ไชยศร
 
242 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธัญธร  บุญรินทร์
 
1. นางสาวปาณิสรา  คลังแสง
 
243 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายณัฐวีร์  ปิติกะวงศ์
 
1. นางสาวสิริกร   สิงขรอาจ
 
244 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายคณาทิพย์  หมายเจริญ
2. เด็กชายเจนตรินทร์  คำภีระ
 
1. นางสุภาพร  ผาธรรม
2. นางสาวนิตยา  โภคพูน
 
245 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วิริจิตร
2. เด็กหญิงพิมพา  วันชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา  ชาวบ้านตาด
2. นางเทวา  แก่นท้าว
 
246 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยรัง
2. เด็กชายปกรณ์  โสภามาตย์
 
1. นางพิไลพร  ปะทะวัง
2. นายอนุสรณ์  ปะทะวัง
 
247 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  เรืองศรี
2. เด็กชายณัฐชนน  ในประเทศ
 
1. นางสรวงสุดา  มูลมา
2. นางศุภวรรณ  สายพร
 
248 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกิตติมา  หงส์สาพันธ์
2. เด็กหญิงศุภจิตรา  ม่วงเพ็ชร
 
1. นางสาววรรณฤดี  พลประเสริฐ
2. นางศิริพร  สิงห์จัตุรัส
 
249 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุริยา
2. เด็กหญิงสุวัฒนี   มนัสโส
 
1. นางสาวลักคณา  สิริรัตน์
2. นางสาวกาญจนา  นมขุนทด
 
250 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงมณีพร  นามนวด
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ประทุมโม
 
1. นางสาวสรัญญา  แฝงละโคก
2. นางสาวจันสุดา  กองกูล
 
251 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฑาธิป  สิงห์คำป้อง
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองโคต
 
1. นางรัตนา  ชมภูพาน
2. นางสาวสรารัตน์  เอ็นดู
 
252 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพีรภาส  น้อยจาด
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พระอารักษ์
 
1. นางวิชุดา  ภักดิ์ภูมินทร์
2. นางสาวธีราพร  สุวรรณน้อย
 
253 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงศาลิษา  ศรีวะอุไร
2. เด็กหญิงสุดาภัค  มีเหมือน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา  ชาวบ้านตาด
2. นางสาวจันทร์อัมมร  เกตุแก้ว
 
254 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ชะยมชัย
 
1. นางพัชราพร  เอ็นดู
 
255 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองโคต
 
1. นางรัตนา  ชมภูพาน
 
256 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุริยกานนท์
 
1. นางสาวจันทร์อัมมร  เกตุแก้ว
 
257 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โข่ศรี
 
1. นางศิริพร  สิงห์จัตุรัส
 
258 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงภัทราภา  จันทร์มาลา
 
1. นางสาวสุธาพร  แน่นอุดร
 
259 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีลุนทา
2. เด็กหญิงจุฑาธิป  สิงห์คำป้อง
3. เด็กชายณภัทร  ชัยจักร
4. เด็กชายพีระวัฒน์  คำแก้ว
5. เด็กหญิงวรินภัทร์  ศรีชู
6. เด็กหญิงอารยา  ระวังพงษ์
7. เด็กหญิงเพรชรัตน์  ชื่นชม
 
1. นางสาวภัทรินทร์  ธาตุไพบูลย์
2. นางรัตนา  ชมภูพาน
3. นางสาวลัดดา  มาให้ทรัพย์
 
260 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วิริจิตร
2. เด็กหญิงจีรนันท์  สุริยกานนท์
3. เด็กหญิงพิมพา  วันชัย
4. เด็กชายวัชระภรณ์  อินธิเสน
5. เด็กหญิงศาลิษา  ศรีวะอุไร
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุษราคัม
7. เด็กชายเมธัส  พิสุทธิ์
 
1. นางสาวกฤษณา  ล้นเหลือ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา  ชาวบ้านตาด
3. นางสาวสุกัญญา  คำสุทธะ