สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาพิเศษ
ระหว่าง วันที่ ุ6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจีระนันท์  แก่มแก้ว
 
1. นางสาวณัฐรัตน์  จุรุฑา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายกสิกร  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวธนพร  สำแดงภัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  แสงเมือง
 
1. นางละเอียด  หงษ์ณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นางสาวสุดารัตน์   อิ่มแมน
 
1. นางเกวลี   เมืองศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 75.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายทินกร  พยุงธรรม
 
1. นายดรัณภพ  นันตาเรือน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 52.66 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา   วันดี
 
1. นางนิศากร  จิติวงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงปนิดา  บุญคง
 
1. นางละเอียด  หงษ์ณี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นันทสมบัติ
 
1. นางสาวปรารถนา  สุดชา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจิตตรา  เพ็ญสูตร
 
1. นางสาวสุธาชินี  สารปรัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวฉวีวรรณ  ชนะพจน์
 
1. นายทศพล  โพธิขำ
 
11 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายสมภพ   แสนธิ
 
1. นางสาวสุนิสา  ปิยะไพร
 
12 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  พงศ์พีระ
 
1. นายชราวุฒิ  สาวิมาตย์
 
13 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุดนอก
 
1. นายธรรศพล  เอกชัยวรวุฒิ
 
14 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลทะอินทร์
 
1. นางสายทอง  สิทธิ
 
15 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายตรีเทพ  เหรวัต
 
1. นางกนกอร  อาจวิชัย
 
16 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปภาวี  อัปกาญจน์
 
1. นางสาวบุญรักษา  กล่ำสุข
 
17 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสุภาวดี  กมณีย์
 
18 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายทัตเทพ  เพ็ญรัตนา
 
1. นางสมศิล  สุพร
 
19 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  จำปาโพธิ์
 
1. นางพรวิมล  อนุแสน
 
20 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกิตติยาภา  วาระนุตร์
 
1. นางสาวปราณี  แห้วใต้
 
21 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ทะนารัมย์
 
1. นางสุภาวดี  กมณีย์
 
22 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 5 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงพัชลดา  ทินกระโทก
 
1. นางอารีย์  รักษาสุวรรณ
 
23 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวศิริรัตน์  เรืองเจริญ
 
1. นางสายทอง  สิทธิ
 
24 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายธีรศักดิ์   วงษ์สิงห์
 
1. นางสาวบุญรักษา  กล่ำสุข
 
25 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวจารวี  วิราโค
 
1. นางพรวิมล  อนุแสน
 
26 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสุไมทิพ  นาซาน
 
1. นางชุติพร  ไชยเชาวน์โรจน์
 
27 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวจันทกานต์  ไกรหลง
 
1. นางพรรณี  โภคทรัพย์
 
28 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 74.66 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวนฤมล  อาจหาญ
 
1. นางอนุภาพ  ธาตุทำเล
 
29 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาววรรณพร  นวลสุธา
 
1. นางพัชรินทร์  อาบสุวรรณ
 
30 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวมณฑิตา  พันจันดา
 
1. นางสุภาวดี  กมณีย์
 
31 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ยอดภักดี
 
1. นางสาวยลวรรณ  ขนานแข็ง
 
32 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  เมืองจันทร์
 
1. นางอุบลรัตน์  นิมากร
 
33 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายตะวัน  ผิวขาว
 
1. นางจิตรลดา  ประเสริฐนู
 
34 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายธนชัย  สีมาก
 
1. นางอุทัยวรรณ์  ชิณโชติ
 
35 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายชัชวาลย์  เพชรแสง
 
1. นางสาวหริชยา  นราพันธ์
 
36 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายอนุวิท  ยาทองไชย
 
1. นางสาวพรพิมล  ภูหาด
 
37 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เติมสมบัติ
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ภูแก้วนอก
 
38 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงดาวเรือง  สุขสำราญ
 
1. นางชนุตาพร  เคหะดิษฐ์
 
39 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงธัญธิตา  สาริตา
 
1. นางสาวบุษบา  บัวผาง
 
40 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวรรณญาดา  เรือนรอบ
 
1. นางสาวสาธิดา   เกิดศิริ
 
41 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายพุทธิพงษ์  พันธุสุมา
 
1. นางดวงแก้ว  มณีกุล
 
42 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายอภิชัย  ชนะภัย
 
1. นายชราวุฒิ  สาวิมาตย์
 
43 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายพงษ์พจน์  แสงเพ็ง
 
1. นางสาวปณิดา  การกล้า
 
44 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายจิตรภณ  ลีลาศ
 
1. นายสุรพงษ์  หงส์จอหอ
 
45 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายธาดา  เกตุโพนทอง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ดวงมาลา
 
46 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงจันทรวิมล  สุโรรัมย์
 
1. นางสาวจิตติมา  เอกโชติ
 
47 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายภราดร  เหล่าหว้าน
 
1. นางสาววนัทยา  ปะสาวะเท
 
48 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายโสภณ  ศรีทอง
 
1. นายธนรัตน์  เตชสิทธิ์ตรัย
 
49 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวน้ำฝน  มาจาด
 
1. นางสาวปิยธิดา  ศรีทอง
 
50 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวเจนจิรา   แดนกระโทก
 
1. นางสาวอัญอานัณท์  รัตนะดิสรณ์
 
51 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาววิภา  ภูผาพลอย
 
1. นางสมร  ศรัทธาผล
 
52 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวภาวิดา  วงษ์มั่น
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์บุตรดี
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายภรณ์พจน์  มีระหาญนอก
 
1. นายชิโนรส  สุวรรณสุข
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์   มาตรวังแสง
 
1. นางสาวนงคราญ  เสาร์ฟอง
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงศิวปรียา  สุกรรณ
 
1. นายวีระพงษ์  นครศรี
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเฉลิมชัย  จันทร์ราช
 
1. นายจตุพล  ทองเฟื่อง
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.66 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายศุภวัฒน์  พรมดวงศรี
 
1. นางสาวประวีณา  พนารินทร์
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนิศามณี  สองศรี
 
1. นางกนกอร  อาจวิชัย
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 61 ทองแดง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายนราธิป  อินทยุง
 
1. นางสาวสุพิชญา  กิตติจรัสชัย
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวปนัดดา  ผิวอ่อน
 
1. นายขจรยศ  จันทมุณี
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤษดา  คำพิลานนท์
 
1. นายรังสรร  สอนกลาง
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายสิทธิศักดิ์  จันทวงค์
 
1. นางกนกอร  อาจวิชัย
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ดีกล้า
 
1. นายประภาส  ทัศศรี
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.33 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวพิมพ์วิภา  ทรายทอง
 
1. นายจตุพล  ทองเฟื่อง
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 40.66 เข้าร่วม 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายเอกภพ  ดาวเศรษฐ์
 
1. นางสาวสุพิชญา  กิตติจรัสชัย
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายจิรพัส  ปวรางกูร
 
1. นางชุติพร   ไชยเชาวน์โรจน์
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวภิญญาดา  คุ้มกุดขมิ้น
 
1. นางสาวนงคราญ  เสาร์ฟอง
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาววิภา  เผื่อนกลาง
 
1. นายรังสรร  สอนกลาง
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายศักดิ์ดา  แพงศรี
 
1. นายธรรศพล  เอกชัยวรวุฒิ
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวพิจิตรา  บรรลือทรัพย์
 
1. นางสาวสุพิชญา  กิตติจรัสชัย
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายวัชรพล  ศรีสุลัย
 
1. นายจตุพล  ทองเฟื่อง
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาระธรรม
 
1. นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายสรรเพชญ  พลนามอินทร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชินวงค์
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสุทธิดา  แสนสะท้าน
 
1. นางอภิญญา  พลไธสง
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จวงเงิน
 
1. นางสาวอัญชลี  ลุนลอด
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายพร้อมพงษ์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวสิริมาส  นาคสูงเนิน
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายอติชาต  ศรีบัว
 
1. นางสาววรรทนา  พานิชศิริ
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงรัตนาพร  คำงาม
 
1. นางสาววรรทนา   พานิชศิริ
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายทินกร  พยุงธรรม
2. นายบรรชา  มูลเพชร
3. เด็กหญิงสุนิชา  คณะศรี
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  ฉิมเขียว
2. นางสาวธนพร  สำแดงภัย
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายญาณกวี   สะเดา
2. เด็กหญิงราณี   ทองแดง
3. เด็กหญิงวิภาดา  วาจาจิตร
 
1. นางสาวขวัญเนตร  ลีลากุด
2. นางสาวณัฐชญาพร  ภูงาม
 
81 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวจุฬารัตน์  ทวันเวทย์
2. นายณัฐพล  หมั่นเขตกิจ
3. นางสาววงศ์พรรณ  ลีลาอภิรดี
 
1. นางสาวปาริชาติ  ทองดีนอก
2. นายพิชัยยุทธ  เนื่องชุมพล
 
82 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายกฤษฎา  สิงห์ด้วง
2. นายปัณณธร  กุละนาม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลีชน
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  นาโพธิ์ตอง
2. นายพุทธินันท์  จันทะวงศ์
 
83 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายจักรกฤษ  คิดยาว
2. นางสาวภิญญดา  คุ้มกุดขมิ้น
3. นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีจุมพล
 
1. นายธานินทร์  บัวอ๊อด
2. นางสาวธิราณี  ภูบาลี
 
84 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงศิริวัลย์  ราชวังเมือง
2. นายสิทธิศักดิ์  จันทวงค์
3. นายสุริยันต์  โพธิรักษ์
 
1. นายอนุสรณ์  ปะทะวัง
2. นางสาวยุพเยาว์  คนซื่อ
 
85 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกฤษฎา  สีทาสังข์
2. เด็กหญิงปิยะนุช  กุลเทียม
3. นายภานุ  บรรยงค์
 
1. นางสาวสมปันนา  พันธุ์ปลาโด
2. นางสาวกมลพร  โหล่วประดิษฐ์
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกิตติธัช  คุ้มพร้อม
2. เด็กหญิงอารียา  คุ้มขันธ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ไชยพิมพ์
2. นางสาวปิยะธิดา  นารินรักษ์
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายนรากร  แก้วพิลารมย์
2. เด็กหญิงรวิภา  นาชีวะ
 
1. นางสาวพัชราพร  ศรีจันทร์อินทร์
2. นายอานนท์  จงภักดี
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายบรานดอน  อัตตะภัย
2. เด็กหญิงลลิตา  นัยจิตร
 
1. นางสาวราตรี  ศรีวรกุล
2. นางสาวมิรันตรี  หอมสมบัติ
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.67 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงบุญมี  นามมนตรี
2. เด็กชายภูมิระพี  เหลี่ยมแก้วสกุล
 
1. นายณัฐวุฒิ  นัยจิต
2. นางรัตนาภรณ์  ดิษฐบรรจง
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายณัฐวัส  เรืองศรี
2. เด็กหญิงไอวริณ  ชนไพโรจน์
 
1. นางโสภา  ทองเอี่ยม
2. นางสาวผกาทิพย์  หงษ์ศรีจันทร์
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ปัดทุม
2. เด็กหญิงธนัชพร  เมืองขวา
 
1. นางจารุรัตน์  ปลื้มชัย
2. นางวิกาลดา  บัวกลาง
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  นามแก้ว
2. เด็กชายพีรพล  เมฆชัยภักดิ์
 
1. นางสาวจิรวดี  แสงรัตนวงค์
2. นางประภาภรณ์  วิยะทา
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐพล  ฝอดสูงเนิน
2. เด็กหญิงอารียา  พรชัย
 
1. นายอัครินทร์  จิระเศรษฐสิริ
2. นางสาวจิตราพร  หลำทุ่ง
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำประเทือง
2. เด็กชายเจษฎา  แก้วเกตุสี
 
1. นางสาวพัชราพร  ศรีจันทร์อินทร์
2. นางสาวพักตร์สุคนธ์  หลอดเพ็ชร
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงศิริวัลย์  ราชวังเมือง
2. เด็กชายหัสบดี  วงษ์พาน
 
1. นายณัฐวุฒิ  นัยจิต
2. นางรัตนาภรณ์  ดิษฐบรรจง
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.33 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวศิริกานดา  ยะภักดี
2. นายไกรวิทย์  นาลา
 
1. นางสาวปฤษฏิ์ฏา  ทัลก์หิรัญวงศ์
2. นางประภัสสร  จันทร์แดง
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.67 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพรชัย  ขอพิมาย
2. เด็กหญิงสุนันดา  จันทา
 
1. นายบุญส่ง  ขนานแข็ง
2. นางประภาภรณ์  วิยะทา
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.67 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  ทราสารวัตร
2. นายนพรัตน์  ฉัตรแก้ว
 
1. นางโสภา  ทองเอี่ยม
2. นางสาวผกาทิพย์  หงษ์ศรีจันทร์
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายกอ  แซ่ม้า
2. นางสาวขวัญฤดี  อันสุข
 
1. นายอัครินทร์  จิระเศรษฐสิริ
2. นางพัชรินทร์  อาบสุวรรณ
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวกนกอร  สุกปลั่ง
2. นายอมรเทพ  ใจรักษ์
 
1. นางโสภา  ทองเอี่ยม
2. นางสาวผกาทิพย์  หงษ์ศรีจันทร์
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวนฤมลภรณ์  วรดล
2. นายวิทยา  อรัญญวาท
 
1. นางสาวพัชราพร  ศรีจันทร์อินทร์
2. นายอานนท์  จงภักดี
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.33 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวกัลยารัตน์  หมื่นหาวงค์
2. นายคฤหัสถ์  สือขุนทด
 
1. นางประภาภรณ์  วิยะทา
2. นางสาวจิรวดี  แสงรัตนวงค์
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.17 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายจักรินทร์  เบ้าเวียง
2. นางสาววิสุดา  หนองระสาน
 
1. นางประภัสสร  จันทร์แดง
2. นางสาวปฤษฏิ์ฏา  ทัลก์หิรัญวงศ
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายจตุพล  ชัยรัง
2. นางสาวอภิญญา  จงรักษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  นัยจิต
2. นางรัตนาภรณ์  ดิษฐบรรจง
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.33 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวชลิตา  ปาลี
2. นายดลธรรม  คำเสียง
 
1. นางสาวจารุรัตน์  ปลื้มชัย
2. นางวิกาลดา  บัวกลาง
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายนนทชัย   ฤทธิสอน
2. เด็กหญิงพนิดา  จารุเนตร
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ   จานรัมย์
2. นางสาวณัฐธิดา   นูเร
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประนิตย์
2. เด็กชายนราวิชญ์  โพธิ์ชัยทอง
 
1. นางธีราภรณ์  วงศ์มโนพณิช
2. นางสาวจารุวรรณ  เจริญธรรม
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายทักษิณ  เสาสิม
2. เด็กหญิงนฤมล  พิลารัตน์
 
1. นางนงเยาว์   คลังแสง
2. นางอโนชา  ภูนาสอน
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงนฤมล  บุตรอุดม
2. เด็กชายพีรภัทร   ทรัพย์ศรี
 
1. นางสาวอภินันท์  แสนทวีสุข
2. นางสาวปราณี  ขันธ์แก้ว
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.33 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงพัชราลักษณ์  สิงห์คำ
2. เด็กชายสุพจน์  เซรัมย์
 
1. นางสุนภา  ทองเอี่ยม
2. นางสาวธนัตชนก  สุทน
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.33 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายคณิศร  นวลจอน
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  อุปัชฌาย์
 
1. นายบุญส่ง  ขนานแข็ง
2. นางประภาภรณ์  วิยะทา
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายวีระพล  วาทโกศลกุล
2. เด็กหญิงโศธิดา  ต่างโอษฐ์
 
1. นางสาวบุษบา  บัวผาง
2. นางสาวสุกัญญา  คำสุทธะ
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชัยวัฒ์   พันธ์เรือง
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  วงศ์สุทโท
 
1. นายวัชรพงษ์  ธงชัย
2. นางประภาภรณ์  วิยะทา
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ศึกษาดอน
2. เด็กหญิงนัตยา   ทองโคกกรวด
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ลีลาวัฒนพาณิชย์
2. นางสาวศุภกานต์   ลอยนวล
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายนพรัตน์  กางกั้น
2. นางสาววรัญญา  วงศ์กัณหา
 
1. นางสาวมัสยา  สมเพราะ
2. นางสาวอณัญญา  เผื่อนผึ้ง
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  คณะขาม
2. เด็กชายเดชาวัตร  บุญทรง
 
1. นายธีรพันธ์  มาแสง
2. นางธีราภรณ์  วงศ์มโนพณิช
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.33 ทอง 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ธงอาษา
2. เด็กชายสันติชัย  แซ่ล่อ
 
1. นางชุติมา   ภูขันสูง
2. นางอรอุมา  คำภูษา
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.66 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายการุณย์  บุญเหมาะ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บรรจุงาม
 
1. นางสุนภา  ทองเอี่ยม
2. นางสาวธนัตชนก  สุทน
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายกิตติพงษ์   อาจหาญ
2. นางสาวปฏิญญา  ชัยยะโส
 
1. นางสาวอุไลวรรณ  ตรีสูน
2. นายเศกสรรค์  ภูมิ่งเดือน
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายมนต์พันธ์  แสงสว่าง
2. นางสาวรัศมี  พรหมจันทร์
 
1. นายพิชญุตม์  พงษ์สระพัง
2. นางอนุธิดา  เจนชัย
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายชินวัตร์   แก้วสุวรรณ์
2. นางสาวอัจฉรา  มีชำนาญ
 
1. นางสาวณัฐธิดา   นูเร
2. นางสาวศิริเพ็ญ   จานรัมย์
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวตมิสา  ภูมิบูรณ์
2. นายอิศเรศ  สุใย
 
1. นางประภาภรณ์  วิยะทา
2. นายวัชรพงษ์  ธงชัย
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  รักงาม
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สาทกลาง
 
1. นางสาวดารณี  ดอกแขมกลาง
2. นางวิกานดา  ฤทธิเดช
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงธนาพร   ราสา
2. เด็กชายภูมิรพี   สุคันธเสาวภาคย์
 
1. นายศุภศักดิ์  บุญถูก
2. นางสาวสมปรารถนา  ชมภูคำ
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวกุลดา  อ่อนสมัย
2. นายชัชชัย  คำวัน
3. นายธนา  ดอกสี
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พุทธคี
5. เด็กชายธีรภัทร  ถิ่นแดง
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุพรม
7. เด็กชายปฏิภาณ  กาญบุตร
8. นายประสิทธิ์  ต่อสกุล
9. เด็กชายปวิช  ตั้งมั่นดี
10. เด็กชายพงศ์ธร  แสงเลื่อม
11. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เณรรอด
12. นายศุภโชค  แย้มไชยศรี
13. เด็กชายสรยุทธ  บุญสงค์
14. เด็กหญิงสุนิสา  คณะวาปี
15. เด็กชายไตรเทพ  จอมทอง
 
1. นายอาทิตย์  อุษาวรกิจ
2. นางสาวกรรณิการ์  บุญประเสริฐ
3. นางสาวโชติมณี  นครศรี
4. นางสาววรรณิศา  ต้นกันยา
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สาลาสุตา
2. นางสาวณัฐธิดา  บ่าวภูเวียง
3. เด็กชายนราธร  กุลบุตร
4. นางสาวภัณฑิรา  แสงจันทร์
5. นายภูวนาท  ชมพุทธ
6. เด็กหญิงลลิตา  ก่อศิล
7. นางสาววิชุดา  บุตะกาศ
8. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีโยธา
9. เด็กชายศิวาทิตย์  เปี่ยมพลาย
10. เด็กชายสุภชา  มุงคุณคำซาว
11. นางสาวอรอุมา  นาสูงชน
12. นางสาวอรอุมา  เคนดา
13. นายอัครชัย  จุมพลพงษ์
14. นางสาวแคทริยา  วังคีรี
 
1. นางบุญโฮม  โนนทนวงษ์
2. นายอาทิตย์  ทิศสุวรรณ
3. นายประภาส  ทัศศรี
4. นายจักรกริช  กานุมาร
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายฉลองชัย  พลอยเหลื่อมแสง
2. นางสาวฉัตรเบญจา  พลหาญ
3. นางสาวชลิตา  ปาปะขำ
4. นายธวัชชัย  ปราณี
5. เด็กชายบุญหลาย  กุกุดเรือ
6. เด็กชายพรชัย  โททำ
7. เด็กชายพรพิพัฒน์  สุวรรณหาร
8. นายภานุเดช  จันทร์ปัญญา
9. นางสาวมนัสชญา  บุตรพรม
10. เด็กชายวัชระ  เลาเลิศ
11. นายสิทธิชัย  ถานผดุง
12. เด็กหญิงสุพรรษา  แฝงพงษ์
13. เด็กชายสุรเชษฐ์  เสียวสวาท
14. นางสาวเกวลิน  เคนชา
15. นายเฉลิมทรัพย์  ศรีผ่องใส
 
1. นางสาวจิรวดี  แสงรัตนวงค์
2. นางสาวอภิญญา  ชราจันทร์
3. นายมิตรภาพ  จ้อยนุแสง
4. นางประภาภรณ์  วิยะทา
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายชัชวาล  นัยฑล
2. เด็กชายณัฐวัตร  กัลยาวงศ์
3. นายประกาศิต  ด้วงทอง
4. นางสาวปริญญา  สุนีย์
5. นายภูมิภัทร  จันทร์เพ็ญ
6. นายรุ่งธรรม  คงทวี
7. เด็กหญิงวันวิสาข์  ใสสะอาด
8. นางสาวสรัลนุช  เจนเชี่ยวชาญ
9. นายสิทธิโชค  โพธิทัด
10. นางสาวสุเบ็ญญา  น้ำกรอง
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองห่อ
12. นางสาวอรพรรณ  สิทธิศร
 
1. นายปิยะทัศน์  เทพารัตน์
2. นางสาวสิริกร   สิงขรอาจ
3. นางสาวมัสยา  สมเพราะ
4. นายวนาศักดิ์  คุณมี
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกมล   ครจำนงค์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   ศึกษาดอน
3. เด็กหญิงจันจิรา  ม่วงกระโทก
4. เด็กชายณัฐภัทร  ไม้หวัน
5. เด็กชายธนพล   ใจวิศาลสถิต
6. เด็กหญิงนัตยา   ทองโคกกรวด
7. เด็กหญิงนิราวัลย์   ขุมทอง
8. นายพีระพัฒน์   ลี้ภัย
9. นายพุทรัตน์  สิงห์น้อย
10. เด็กชายภูษิต   ธนากิติชัย
11. เด็กหญิงวัลวิภา   ไขรัมย์
12. เด็กชายศุภณัฐ   จารัตน์
13. เด็กชายอาติยะ   แดงบุญเรือง
14. เด็กหญิงเนตรชนก  พูนกลาง
15. เด็กหญิงเมธาวดี  กรวดนอก
 
1. นางสาวจุฑามาศ   ลีลาวัฒนพาณิชย์
2. นางรักษ์พิชยา   ภัทรชัยชนม์
3. นางสาวสุภรณ์   นาคสุทธิ
4. นายสิทธิศักดิ์   วรรณา
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวกาญจนา  เคียวเจริญศิริกุล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ฮุยโล
3. เด็กหญิงกุลธิดา  จินนะเริง
4. นายจิรายุ  ราศรี
5. เด็กชายนคร  ป้องหลง
6. นางสาวปฎิญญา  ชัยยะโส
7. นายวิจารณ์  หมั่นเหมาะ
8. นายสุขวันชัย  สุขวงกฏ
9. นายอรัญ  ทอนช้างมา
10. เด็กชายเจิ้นเซียน  โล
 
1. นายพิชาพงศ์  นาภู่
2. นางกัญญมน  ดวนใหญ่
3. นางสาววรรณิภา  ไชยบล
4. นางสาวโทวดี  ศรีสมุทร
 
131 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกชนันท์  จันทร์เลื่อน
2. นายกิตติพงษ์  แก้วเขียวงาม
3. นายจักรวุธ  พานิกุล
4. นายธนวัฒน์  ชูบัว
5. นางสาวธาริณี  ดวงมาลา
6. เด็กชายบุญยสิทธิ์  เพิ่มทอง
7. นายพลพิพัฒน์  จันมณี
8. นายระพีภัทร  คำสุวรรณ
9. นายวรวุฒิ  เกษพันธ์
10. นายวุฒิพงษ์  วงษาชัย
11. เด็กหญิงศิริมล  กระจาย
12. นายเอกรัตน์  วงศ์พิทักษ์
 
1. นางรัชนีกร  คงเสมอ
2. นางสาวทิสากร  พลบุญ
3. นายปิยะพงษ์  โพธิสุวรรณ
4. นายภูมิพัฒน์  หัสถา
 
132 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายชุติพงษ์  สายสิงห์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  โคกกลาง
3. นายธนภัทร  มั่งมูล
4. นายธีรังกูร  อุ่นประชา
5. นายนราทิตย์  สุภะดี
6. นายประวิตรวรรณ  ขิระทาน
7. นายพงษ์ประเสริฐ  กันทา
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  เกษนัต
 
1. นางสาวกฤติยา  ศรีนุกูล
2. นางสโรชา  เอกอำพัน
3. นางน้ำฝน  ประยูรเจริญ
 
133 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวชลธิชา  เกตุโท
2. นางสาวน้ำแพร  นิลทา
3. นายพีระวัฒน์  เกี้ยงรส
4. นางสาวสายธาร  น้อยนาจารย์
5. นางสาวอรวรรณ  พันธ์โสภณ
6. นายอัครชัย  จุมพลพงษ์
7. นายเกรียงไกร  นะวะศรี
8. นายเดชาธร  ศรีเมือง
 
1. นางสมฤทัย  ไกวัลนาโรจน์
2. นางเกษแก้ว  บุญบาล
3. นายต่อศักดิ์  กล่ำสุข
 
134 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงญดาพร  พรหมบุตร
3. เด็กหญิงนาตยา  วิรุณพันธ์
4. เด็กหญิงบุณยนุช  กองเพ็ชร
5. เด็กหญิงปนิตา  ภูสีนาท
6. เด็กหญิงวาสนา  หวังจิต
7. เด็กหญิงอนิดา  ด้ามทอง
8. เด็กหญิงเศรษฐกานต์  ด้ามทอง
 
1. นายศราวุธ  ปิเถาะนาม
2. นางสาวสุนิตสา  ไชยมงคล
3. นายไมตรี  บงนอก
 
135 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวกนิษฐา  เขียวกิ่ง
2. นายกฤษดา  นพเก้า
3. เด็กหญิงณัฐวลี   วงเวียน
4. เด็กหญิงธวัลกร  หล่าจันทึก
5. นายนรินทร  เหลียวกลาง
6. เด็กชายประเสริฐ  คำศรี
7. เด็กหญิงล้อมดาว   ใจอ่อน
8. นายอิศร  กิตติพิชญางกูร
 
1. นางศิราวรรณ   ทัพวิชัย
2. นายชูเกียรติ  ชาติวีรัตนไตร
3. นายสุรศักดิ์   ใหญ่เลิศ
 
136 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกันตา  แสนศิลา
2. เด็กหญิงจันทรวิมล  สุโรรัมย์
3. เด็กชายชิณพัฒน์  เจริญกุล
4. นางสาวปิยะเนตร  พันธ์น้อย
5. นางสาวพรสวรรค์  ดวงสุพรรณ์
6. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรีอุ่น
7. นางสาววิภา  ภูผาพลอย
8. นายสันติชัย  แซ่ล่อ
 
1. นางอภิญญา  พัฒนโพธิ์
2. นายศุภโชติ  ปากหวาน
3. นางสุวรรณา  วรบุตร
 
137 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายณัฐพงษ์  เกื้อทาน
2. นางสาวปริศนา  ผลรักษ์
3. นางสาวฝนทิพย์  กลิ่นกล่อม
4. นายพิชิต  คุณสุทธิ์
5. เด็กชายวทัญญู  จุฬา
6. เด็กชายวัชราภรณ์  ขานวัน
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยายงค์
8. นายเพ็ญเพชร  ร่วมสุข
 
1. นายมานิตย์  ทองดี
2. นางสาวเพ็ญวดี  บุญทองพิมพ์
3. นางสาวรดาวัลย์  ภักดีศรี
 
138 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกัญญารัตน์  พิมพ์ศรี
2. นายกิตตินันท์  หาญพิชัย
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  อนงชัย
4. นายธนาทิพย์  ยาตาล
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาระธรรม
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีฤทธิ์
7. นายอธิวัฒน์  แพงเหนือ
8. นางสาวเสาวลักษณ์  นันทสมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์  ชะยูเด็น
2. นายไพศาล  วิเศษแก้ว
3. นายสมศักดิ์  สิงห์ปัญญา
 
139 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นามจันดา
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ภูวันนา
3. เด็กหญิงธัญชนก  ลำจอง
4. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ปะวะเขนัง
5. เด็กหญิงภัทรยุพรรณ  นันทะชัย
6. เด็กหญิงรวิภา  นาชีวะ
7. เด็กหญิงศริยาภรณ์  ศรีภูมิ
 
1. นายสุทิตย์  สิมมา
2. นางสาวสุทธิกาญจน์  จันโทภาส
3. นายปัญจะ  คะอังกุ
 
140 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกนกพิศ  โพธิไข
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุดนอก
3. เด็กหญิงจินตภา  กุลมงคล
4. เด็กหญิงนันทิพร  ใบแสน
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภาคแก้ว
6. เด็กชายรัชชานนท์  ในโนน
7. เด็กหญิงอาริยา  อาจนาวัง
 
1. นางสาวราตรี  กุลชนิ
2. นางสาวกรรณิกา  แดงนา
3. นางบุษปัทษ์  สุวรรณไกรษร
 
141 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกชกร  พิมาน
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ชีวาจร
3. เด็กหญิงธนัชญา  ฉัตรทอง
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บัวพันธ์
5. เด็กหญิงวันวิสา  ประสงค์สุข
6. เด็กหญิงศิริวิมล  มากมูล
7. เด็กหญิงสโรชา  สังวร
 
1. นางรัชนีกร  คงเสมอ
2. นายปิยะพงษ์  โพธิสุวรรณ
3. นางสาวปณิดา  การกล้า
 
142 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวกนกภรณ์  วรรณธิ
2. นายกฤษกร  รูปสะอาด
3. นายกฤษฎา  สิงห์ด้วง
4. นายชุติพงษ์  สายสิงห์
5. นางสาวมณฑิตา  ศรีบุญเรือง
6. นายศักดิ์ดา  แพงศรี
7. นางสาวสุพิพัฒน์  ฉายพล
 
1. นางรัศศิญา  เหล็กกล้า
2. นางสาวธารตรี  ศรีทอง
3. นายจักรพงษ์  เนื่องชมภู
 
143 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกุลธิดา  สมเพ็ชร
2. นางสาวชลธิชา  เกตุโท
3. นางสาวธิดารัตน์  คำสำโรง
4. นางสาวนฤมลภรณ์  วรดล
5. นางสาวน้ำเเพร  นิลทา
6. นางสาวปิยะวดี  เขียวดี
7. นางสาวพลอยพรรณ  สายเพชร
 
1. นางสาวจันทรา  มะลิงาม
2. นายสุรศักดิ์  มณีโชติ
3. นางสาวปิย์วรา  มหายศ
 
144 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พาใจธรรม
2. นางสาวณิชาภัทร  วิลัยกรวด
3. นายธนดุล  แนมขุนทด
4. เด็กหญิงนพเนตร  อารีย์รักษ์
5. เด็กหญิงภัทราวณี  บุญเท้า
6. เด็กหญิงลลิตา  ธงยศ
7. เด็กหญิงสุชานาฎ  กุ้งดอนกลาง
 
1. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
2. นางอารีย์  รักษาสุวรรณ
3. นางสาวภานุมาศ  ทองมีค่า
 
145 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.83 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกชนันท์  จันทร์เลื่อน
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วจันทร์
3. นางสาวธิมาพร  สายจันทร์
4. เด็กชายบุญสิทธิ์  เพิ่มทอง
5. นางสาวมนัสนันท์  คำพิมูล
6. เด็กหญิงศิรดา  รามสูตร
7. นางสาวอารียา  อุ่นหลวง
 
1. นางรัชนีกร  คงเสมอ
2. นางสาวทิสากร  พลบุญ
3. นายภูมิพัฒน์  หัสถา
 
146 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวกันนิตา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงจันทิมา  อุดร
3. นางสาวบุษบา  โชติผล
4. นางสาวพัชรินทร์  เงางาม
5. นางสาวพาสุกรี  ไหมทอง
6. นางสาวมินประภา  เนื้อละออ
7. นางสาวสุนิสา  ปรั่งแดง
8. นางสาวสุนิสา  แสงมาศ
 
1. นางรัชนีกร  คงเสมอ
2. นางนลินี  ถึงดี
3. นางสาวทัศวรรณ  โสภา
 
147 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พาใจธรรม
2. นางสาวณิชาภัทร  วิลัยกรวด
3. เด็กหญิงตะวันฉาย  นามขุนทด
4. นายธนดุล  แนมขุนทด
5. เด็กหญิงนพเนตร  อารีย์รักษ์
6. เด็กหญิงภัทราวณี  บุญเท้า
7. เด็กหญิงลลิตา  ธงยศ
8. เด็กหญิงสุชานาฎ  กุ้งดอนกลาง
 
1. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
2. นางสาววริศายศวี  โพธิ์หอม
3. นางสาวภานุมาศ  ทองมีค่า
 
148 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐชัย  เสือเขียว
2. เด็กชายธนวัฒน์  คงมา
3. เด็กชายธีรวัฒน์   ฦาชา
4. เด็กชายนพรัตน์  จำรูญพงษ์
5. เด็กหญิงบุญฑริกา  แดงพรม
6. เด็กหญิงพิมพิกา  สองศรี
7. เด็กชายรัตนพล  บึนขุนทด
8. นางสาววิภาดา  ขวัญพูน
 
1. นางธิราณี  ภูบาลี
2. นางรัชนีกร  กุฎีศรี
3. นางสาวนงคราญ  เสาร์ฟอง
 
149 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกมลศักดิ์  ล้ำเหลือ
2. นางสาวณัฐพร   ไชยบุญทัน
3. นางสาวทิพวัลย์  ศรีบาง
4. นายธนินรท์รัฐ  ปัตถาภูมิพัชร์
5. นายรัฐภูมิ  ศิริจันดา
6. นายอภิสิทธิ์  รำมะนา
7. นางสาวเปรมวดี  บุ้งทอง
8. นางสาวโสมวลี  คชินทร
 
1. นางนิตยา  สมภาวะ
2. นางสาวพรไพลิน  รูปขำ
3. นางสาว ณิชารัศม์  จิรวิเศษพงศ์
 
150 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกรณ์กมล  แสงโสภา
2. เด็กหญิงกันตา  แสนศิลา
3. เด็กชายจักรกฤษ  พ่อค้าช้าง
4. นางสาวณัฐญาดา  พรมทา
5. เด็กชายบุญชู  นาสมวาด
6. นางสาวพรสวรรค์  ดวงสุพรรณ์
7. เด็กหญิงพิชญาภา  แสนคำทุม
8. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรีอุ่น
 
1. นางสาววิภาดา  เศษบุบผา
2. นายสุระเชษฐ์  ภูฉายา
3. นางสาวภัทราพร  ภูบรรสุข
 
151 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายกมล  หาญกล้า
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  รักงาม
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ภารเจิม
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุริยา
5. เด็กชายนครินทร์  จันทธิบดี
6. เด็กหญิงปัณชญา  สีแสง
7. เด็กชายวัชรวิชย์  เรียครบุรี
8. เด็กหญิงสุวัฒนี   มนัสโส
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  ฉิมเขียว
2. นางสาวลักคณา  สิริรัตน์
 
152 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นายราชศักดิ์  สุรินทร์งาม
2. เด็กชายสมพงษ์  ไชยแหม่ง
3. นายสันติ  รานอก
 
1. นายชัยวัฒน์  เฉลาประโคน
 
153 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายคุณานนต์   ภูคำวงษ์
2. เด็กชายจักรภัทร   เทพมงคล
3. เด็กชายพรพิมล   ภาษาพรม
 
1. นายประสิทธิ์  อำพิมพ์
 
154 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงภัทรยุพรรณ  นันทะชัย
 
1. นางสาวจารุภรณ์  ศรีจันทร์
 
155 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายศรันทร์  สุขสำราญ
 
1. นายนืเวช  เอ็นดู
 
156 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายนายยก  ชิณพรม
 
1. นายชัยรัตน์  ลุนชิต
 
157 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 77.66 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุจารี  บึงใส
 
1. นายกิิตติศักดิ์  คำสะอาด
 
158 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายสุภัทร  พระโคศรี
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
 
159 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววริษฐา  ช่างปรุ
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
160 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายวิศวกร  โลมาสา
 
1. นายทรงเดช  โคตรมงคล
 
161 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวเพียงใจ  คำแพง
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
162 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.66 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวพรนภา  พิทักษ์
 
1. นายกิิตติศักดิ์  คำสะอาด
 
163 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 77.33 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายธวัชชัย  อังคะ
 
1. นายชิษณุพงศ์  จริยรักษ์วรกุล
 
164 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายพิทักษ์  แปลงไร่
 
1. นางธนิษฐา  สุรสิทธิ์
 
165 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 65.33 ทองแดง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวอรวรรณ  สังขฤกษ์
 
1. นายฉันทะ  สีแก่
 
166 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายสมปอง  แสงตะวัน
 
1. นายอุปถัมภ์  จิตตภานันท์
 
167 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายบุริมนาถ  อาจศัตรู
 
1. นายธรรม์พงษ์  กันหาชน
 
168 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญคุ้ม
 
1. นางธนิษฐา  สุรสิทธิ์
 
169 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 78.66 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงธัญชนก  ลำจอง
 
1. นางสาวจารุภรณ์  ศรีจันทร์
 
170 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภานุพัฒน์   บัตรภักดิ์
 
1. นายกิิตติศักดิ์  คำสะอาด
 
171 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายธนวัตน์  วัฒนะรัตน์
 
1. นายประเสริฐ  หัสรินทร์
 
172 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์เหลา
 
1. นายจักรพงษ์  ขุมเงิน
 
173 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายวัชระ  คำขุนทด
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
174 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววิชุดา  บุตะกาศ
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
175 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวธัญลักญณ์  เวชไทยสงค์
 
1. นายทรงเดช  โคตรมงคล
 
176 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 78.66 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายปรเมศวร์  สถิตชัย
 
1. นายนืเวช  เอ็นดู
 
177 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 75.33 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายกฤตเมธ  คำคง
 
1. นายฉันทะ  สีแก่
 
178 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 73 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวภัคจิรา  สายพิมพ์
 
1. นายกิิตติศักดิ์  คำสะอาด
 
179 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงมุทิตา  กวนเวียงจันทร์
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
180 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รอดแก้ว
 
1. นายกฤษณะ  ศรีชาติ
 
181 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสุธินันท์  แว่นจันลา
 
1. นายพงษ์ศธร  แสงตันชัย
 
182 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายธีทัศน์  มุงคุลแสน
 
1. นายพรศักดิ์  สร้างนา
 
183 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤษฏา  ไพจิตย์
 
1. นางสาวสุประวีณ์   จารุวัฒน์ชโยดม
 
184 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายอภิชัย  ชนะภัย
 
1. นางสาวสิรินญา  บุผาสิงห์
 
185 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสิริภาภรณ์  หอมจันทึก
 
1. นายสุรพงษ์  หงส์จอหอ
 
186 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.66 เงิน 5 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวจุฑารัตน์  สราญรมย์
 
1. นายวีระพงษ์  สนิทนิตย์
 
187 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายทักษดนัย  ตุ้มนอก
 
1. นางสาวปณิดา  การกล้า
 
188 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  บุญพูล
 
1. นางจรัญญา  แจ่มใส
 
189 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชาย บัญชา  บุญมี
 
1. นายบรรพต  พรมดวง
 
190 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายสรรพวิท  อัครเรืองรอง
 
1. นายสุรพงษ์  หงส์จอหอ
 
191 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายชโนดม   ระวังภัย
 
1. นายจักรกฤษณ์  จงเด่นกลาง
 
192 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75.33 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ปฏิเส
 
1. นางละออง  ชัยโภชน์
 
193 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72.33 เงิน 7 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายศักดา  ดาลัย
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
194 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกฤษฎากร  บุญล้น
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
195 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายชฎา  ท่าดี
 
1. นางสาวชญาพร  พันธุขันธ์
 
196 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายธิรนันท์  หันตุลา
 
1. นางอรุณศิลป์  ผลบุญ
 
197 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 74.33 เงิน 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายปฏิพงษ์  ฉัตรเจริญกุล
 
1. นายปกรณ์  แป้งหอม
 
198 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 60.66 ทองแดง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวปทิตตา  สุธัมมา
 
1. นายสายัญ  แถกระโทก
 
199 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายพิพัฒน์  วิชาเรือง
 
1. นายพิสิษฐ์  ขวัญพรม
 
200 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาระธรรม
 
1. นายกฤษณะ  ศรีชาติ
 
201 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายอนันต์  ผันบาง
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
202 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายปฏิพล  ทำนาม
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  บุญสิทธิ์
 
203 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพลวัต  ภาวะหาร
 
1. นางทองทิพย์  มาโพนทอง
 
204 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โตสวงค์
 
1. นายสุพัฒน์  ศรีแก้ว
 
205 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  เสียงเลิศ
 
206 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายนาราธิป  สุจริต
 
1. นายชัยชุมพล  มหาพรม
 
207 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  โพนทอง
 
1. นางสาวภัทยา  เรืองทอง
 
208 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายกฤษฏา  นพเก้า
 
1. นายจักรกฤษณ์  จงเด่นกลาง
 
209 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายเที่ยงธรรม  ครอบบัวบาน
 
1. นายบุญเลิศ  อังคเนตร
 
210 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายฐิติพงษ์  ศรีเฉลิม
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
211 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายธีทัศน์  มุงคุลแสน
 
1. นายสุพจน์  โฮซิน
 
212 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายสุทัศน์  เจิมสูงเนิน
 
1. นายสุพัฒน์  ศรีแก้ว
 
213 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายณัฐพล  โสมสุพรรณ
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
214 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวอรุโณทัย  ทราบรัมย์
 
1. นายจักรพงษ์  ขุมเงิน
 
215 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวอุบลวรรณ  ทับสมบัติ
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
216 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปาณิดา  คงทะเล
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
217 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวพรสุดา  กลายชัยภูมิ
 
1. นางธนิษฐา  สุรสิทธิ์
 
218 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายจิราวัฒน์  อาสากิจ
 
1. นายกิิตติศักดิ์  คำสะอาด
 
219 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายกฤตเมธ  คำคง
 
1. นายฉันทะ  สีแก่
 
220 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเคลือบ
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
221 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายจักรพล  สมงาม
 
1. นายชิษณุพงศ์  จริยรักษ์วรกุล
 
222 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85.33 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายกุลวัตร  โสรัจ
 
1. นางสาวจารุภรณ์  ศรีจันทร์
 
223 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายดนัย  กัลยาณี
 
1. นายนืเวช  เอ็นดู
 
224 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงปริยากร  อร่าม
 
1. นายณรงค์  อุดมแตง
 
225 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวปณิดา  รัตนวงกต
 
1. นางสุปราณี  มาศวรรณา
 
226 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธาวิน  สุระชาติ
2. เด็กหญิงรินลดา  วลัยกาล
 
1. นางสาววันวิสา  พลหมอ
2. นางสาวศุภักษร  สองเมือง
 
227 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วงษ์แก้ว
2. เด็กชายสุสาทร  อำพันทอง
 
1. นางสาวมณทิรา  สนิทวงศ์
2. นางสาวอนุสรา  บรรลือทรัพย์
 
228 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายบารเมศวร์  ศูนย์จันทร์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ทวีชัย
 
1. นางสาวจารุภา  เพ็ชรภา
2. นางน้ำฝน  ประยูรเจริญ
 
229 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 76.67 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายนที  มาแก้ว
2. เด็กหญิงอิสรญาภรณ์  บำเพ็ญ
 
1. นางทัศนีย์  บุตรดีวงศ์
 
230 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75.67 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ปัดทุม
2. เด็กหญิงธนัชพร  เมืองขวา
 
1. นางจารุรัตน์  ปลื้มชัย
2. นางวิกาลดา  บัวกลาง
 
231 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงคณิสรา  ประชาเนตร
2. เด็กชายคุณานนท์  ทองสาเทพ
 
1. นายนัชชา  พันธุ์ทับทิม
2. นางสายทอง  สิทธิ
 
232 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  งามเลิศ
2. นายอัครชัย  จุมพลพงษ์
 
1. นายนัชชา  พันธุ์ทับทิม
2. นางสาวสุทธิกาญจน์  จันโทภาส
 
233 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายจักรพงษ์  เจริญแสน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เพียอิน
 
1. นางน้ำฝน  ประยูรเจริญ
2. นางสาวจารุภา  เพ็ชรภา
 
234 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายคมชาญ  แดนกาไสย
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  จันทร์คูเมือง
 
1. นางสาวศุภักษร  สองเมือง
2. นางสาววันวิสา  พลหมอ
 
235 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 78.33 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายจตุพล  ชัยรัง
2. นางสาววริษา  ไทธะนุ
 
1. นางทัศนีย์  บุตรดีวงศ์
 
236 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 77.33 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายฉลองเกียรติ  คิดดีจริง
2. นางสาวมินตรา  สนโสก
 
1. นางสาวมณทิรา  สนิทวงศ์
2. นางสาวอนุสรา  บรรลือทรัพย์
 
237 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 75.67 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวชวิตา  ปาลี
2. เด็กชายรัตนพล  บึงขุทด
 
1. นางจารุรัตน์  ปลื้มชัย
2. นางวิกาลดา  บัวกลาง
 
238 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายสงกรานต์  คงยนต์
2. เด็กหญิงอลิศรา  ศิริจันทร์
 
1. นางสาววิลาสินี  ทองสุ
2. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์บุตรดี
 
239 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพัชรา  จันทะแสง
2. เด็กชายสรวิศ  มะณีวัลย์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รินทะ
2. นางสาวชนิกานต์  ผาสุข
 
240 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายธนพร   ชัยนิด
2. เด็กหญิงอรกาน   จ่าพล
 
1. นางนิตยา  เดชสุภา
2. นางสาวพจณีย์  หมั่นกิจ
 
241 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ประนิตย์
2. เด็กชายสุริยา  เรืองเพชร
 
1. นายกานต์  แซ่ก๋วย
2. นายศิรินทรารัศมิ์  เจริญศักดิ์
 
242 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายชิณพัฒน์  เจิญสุข
2. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรีอุ่น
 
1. นางวราภรณ์  ดีจรัส
2. นางสาวพรนิภา  สว่างศรี
 
243 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกฤษฎากร  บุญล้น
2. นางสาวปิยะรัตน์  นะราช
 
1. นางสาวสรวงสมร  บูชาธรรม
2. นางสาวรจนา  พวงทอง
 
244 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวสายรุ้ง  โสภุ้ย
2. นายโสภณ  ศรีทอง
 
1. นางพวงพยอม  สอนสุภาพ
2. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์อ่อน
 
245 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวจันทกานต์  ไกรหลง
2. เด็กชายพีรวุฒิ  รูปพรม
3. นายอภิสิทธิ์  ซาเสน
 
1. นายชัยรัตน์  ลุนชิต
2. นางสาวเพลิน  ไชยสาร
 
246 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายพงษ์พิช  ปู่พระบุญ
2. นางสาวพรรวษา  สาสาย
3. นายศิรินทร์  สุขขุมนัย
 
1. นางสาววรรณชนก  กองสมบัติ
2. นายถาวร  สระเศษ
 
247 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายจิรพัส  ปวรางกูร
2. นายณัฐพล  ค้าคุ้ม
3. นายพิสัย  ไชยสงค์
 
1. นายสุรศักดิ์  มณีโชติ
2. นางอรุณี  ศิริกุล
 
248 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายกฤษฎา  ภูมิพนา
2. นายกิตติศักดิ์  ทองนาค
3. เด็กชายธนนันท์  ทิพมาตร
 
1. นางสาวแววมยุรา  เนียมสา
2. นายณรงค์  อุดมแตง
 
249 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจิราวรรณ  ประทุมสาย
2. นายพีระวัฒน์  เกี้ยงรส
3. นายวันทชัย  สมจิตร์
4. นางสาวสายธาร  น้อยนาจารย์
5. นางสาวอรวรรณ  พันธ์โสภณ
6. นางสาวอรัญญา  เหมกุล
7. เด็กหญิงออรดา  สิ่วไธสง
8. นายเกรียงไกร  นะวะศรี
 
1. นายคมชาญ  ศรีเมืองบุญ
2. นางประภาพร  ธรรมวิพากย์
 
250 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายชนะพล  เจริญสุข
2. นางสาวชลลดา  พิพ่วนนอก
3. เด็กชายธนาคาร  นาคเลิศทรัพย์
4. นายภานุมาศ  เหล่าบัวพา
5. เด็กหญิงศิรินยา  ป้อมอุ่นเรือน
6. เด็กชายอัตถศาสตร์  หนชัย
7. นางสาวอำมริน  ทุมพล
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญคุ้ม
 
1. นายบุญประกร  พันธุ์พูล
2. นายจีระศักดิ์  หลักแวงมล
3. นางนันทพร  ธงชัยภูมิ
 
251 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  กวนหลวง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ภิญโญสุข
 
252 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงบุษปศร   แซ่อั๊ง
 
1. นายทศพล  พุ่มจันทร์
 
253 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายตะวัน  ผิวขาว
 
1. นางอรอนงค์  คัดทะจันทร์
 
254 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายธานี  ทองนำ
 
1. นางสาวภัทยา  เรืองทอง
 
255 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงบุษปศร  แซ่อั๊ง
 
1. นายทศพล  พุ่มจันทร์
 
256 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นายศศิธร  เมืองจันทร์
 
1. นายสมบัติ  กุมลาชัย
 
257 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธนัตถ์  กันภัย
 
1. นางปรวรรณ  วรสาร
 
258 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายสุริยา  เรืองเพชร
 
1. นายบุญประกร  พันธุ์พูล
 
259 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงสุธิดา   แดงโดเศษ
 
1. นายปกรณ์  แป้งหอม
 
260 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  นาจาน
 
1. นางสาวจริยา  จิตรจำลอง
 
261 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.33 ทอง 4 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงอาริษา  พิมพ์โคตร
 
1. นางกัลยา  ศรีสุราช
 
262 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายอภิรัตน์  จอมแพงศรี
 
1. นายพันธชาติ  เมืองแก้ว
 
263 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายนราวิชญ์  ลาภประเสริฐ
 
1. นางอาภัสรา  กัญญาคำ
 
264 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงธวัลกร  หล่าจันทึก
 
1. นางนิตยดา   วัฒนวรางกูร
 
265 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายเที่ยงธรรม  ครอบบัวบาน
 
1. นายทวีนันท์  วิทักษบุตร
 
266 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวอรพรรณ  สิทธิศร
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ
 
267 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุณวงค์
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กรกฏ
 
268 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวปิยะเนตร  พันธ์น้อย
 
1. นายวรพล  ภูมิ่งเดือน
 
269 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายพงษ์พิทักษ์   ไขรัมย์
 
1. นายปกรณ์  แป้งหอม
 
270 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายปกรณ์  ไชยนา
 
1. นายจีระศักดิ์  หลักแวงมล
 
271 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  อนงชัย
2. นางสาวพิมพ์ชนก  มูลบุรี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีฤทธิ์
4. นางสาวสุทธิดา  แสนสะท้าน
5. นางสาวสุมิตรา  วังคีรี
 
1. นางสาวสุภาพร  สาลีผล
2. นางสาวจาริยา  ทับคำมูล
3. นางสาวกาญจนา  วงค์แวง
 
272 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจินตหรา  จันทพันธ์
2. นางสาวธนิสร  บาอินทร์
3. นางสาวนริศรา  โลภากรณ์
4. นางสาวปริตตา  สีหะวงษ์
5. นางสาวปิยะรัตน์  นะราช
 
1. นางสาวรจนา  พวงทอง
2. นางสาววิลาสินี  ทองสุ
 
273 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวกนิษฐา  เขียวกิ่ง
2. เด็กหญิงจันจิรา   ม่วมกระโทก
3. เด็กหญิงจิรภา   ระวังภัย
4. เด็กหญิงธวัลกร  หล่าจันทึก
5. เด็กหญิงอุษณี   บุญทูล
 
1. นางสาวพจนีย์  หมั่นกิจ
2. นางรักษ์พิชยา   ภัทรชัยชนม์
3. นายกมล   แสนประเสริฐ
 
274 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปิยธิดา  โพธิ์สูงส่ง
2. เด็กชายพีรภัทร  นรทร
3. เด็กชายยุทธนากร  อ่อนเหลือ
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ปฏิเส
5. เด็กหญิงสุพันธ์ศา  โสภาวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  โหมดเทศ
2. นางชินันพร  นาเวียง
3. นายชราวุฒิ  สาวิมาตย์
 
275 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกันตา  แสนสิลา
2. เด็กหญิงจันทรวิมล  สุโรรัมย์
3. เด็กหญิงชญานี  แก้วพรหมณ์
4. เด็กหญิงธนิกา  นรศาสตร์
5. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรีอุ่น
 
1. นางลาวัลย์  ทีบุญมา
2. นางรำไพ  จันทุดม
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รินทะ
 
276 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  เตืมวุฒิ
2. เด็กชายปรัชญา  เจริญสุข
3. เด็กชายรัตนชัย  เหลือวิชา
4. เด็กชายสัภยา  โกปั้น
5. เด็กชายอลงกต  กว้างพิมาย
 
1. นางสาวศิรินทรารัศมิ์  เจริญศักดิ์
2. นายกานต์  แซ่ก๋วย
3. นางอนุธิดา  เจนชัย
 
277 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงชิณพัฒน์  เจริญสุข
2. นางสาวธวัลรัตน์  ศรีมหานาม
3. นางสาวปิยะเนตร  พันธ์น้อย
4. นางสาวพรสวรรค์  ดวงสุพรรณ์
5. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  วังคะฮาด
 
1. นางสาววชิราภรณ์  นามวิเศษ
2. นางวราภรณ์  ดีจรัส
3. นางสาวภาสินี  ใจมาลัย
 
278 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวนิรันดร์  เวียงทอง
2. นางสาวรัชนก  เติมผล
3. นางสาวรัศมี  พรหมจันทร์
4. นางสาวสายรุ้ง  โสภุ้ย
5. นายโสภณ  ศรีทอง
 
1. นางสาวศิรินทรารัศมิ์  เจริญศักดิ์
2. นายพิชญุตม์  พงษ์สระพัง
3. นายกานต์  แซ่ก๋วย
 
279 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวกัลยา  วรพันธ์
2. นางสาวลักษณพร  รวมสา
3. นางสาวอะนิษา  อินทิสาร
4. นางสาวอาภัสสรา  เส็งประโคน
5. นายไวยวิทย์  บรรพชาติ
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ
2. นางสาวณัฐวดี  วงศ์ศิริพัฒนกุล
 
280 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายธนาทิพย์  ยาตาล
 
1. นางวิไลวรรณ  มิ่งสกุล
 
281 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายเอกพร  ผลาผล
 
1. นายนัฐพล  ตุงคณะ
 
282 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายนเรนทร  น้อยพร
 
1. นายกัณณ์วัตร  ชุ่มชื่น
 
283 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายศุภชัย  ฤาเดช
 
1. นางสาววริศายศวี  โพธิ์หอม
 
284 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 63.66 ทองแดง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายกฤษณพล  พลวาปี
 
1. นางสาวกัญญาภัค  จันทร์ภูมิ
 
285 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายกิตตินันท์  หาญพิชัย
 
1. นางสาวดวงสุดา  ลาบัวสาร
 
286 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวภิญญาพัชญ์  สาระทรัพย์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  จันทร์ภูมิ
 
287 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวมัทนา  แสวงผล
 
1. นายพงษ์ธนรรถ  บุญอิ้ง
 
288 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวสุภรัตน์  ไทยพร้อม
 
1. นายธนิก  ประชานันท์
 
289 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงอรทัย  รุ่งเรืองฤทธิ์
 
1. นางกาญจนา  วินทะไชย
 
290 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาววิภาดา  ขวัญพูน
 
1. นายอรรถกร  พรินทรากูล
 
291 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 70.33 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายณัฐวุฒิ  จันอ่อน
 
1. นายสุริยา  วงค์จันทร์
 
292 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววริษฐา  ช่างปรุ
 
1. นายสมยศ  ฟักนาค
 
293 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 74.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  พิลาสันต์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ต้องใจ
 
294 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายสิทธิโชค  ลาแอ้น
 
1. นายกิตติภพ  ราชาหมื่น
 
295 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายนิรุตม์  ทิณพัฒน์
 
1. นางสาวเดือนมณี  วิสาน
 
296 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โตสวงค์
 
1. นายสิทธิศักดิ์   วรรณา
 
297 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายพีระนัย  ไชยศรีษะ
 
1. นายพิทักษ์  วัฒนา
 
298 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกรกฎ  กองสา
 
1. นางสาวภิญญามาศ  ภาระจ่า
 
299 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงประกายพลอย  ริทัศโส
 
1. นายอนุสรณ์  ปะทะวัง
 
300 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายวรพจน์  วรกิจ
 
1. นายกฤษฎา  ผาพรม
 
301 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกัญณดานันทน์  ลั่นทมเหลือง
 
1. นางสาวกัญญาภัค  จันทร์ภูมิ
 
302 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 77.67 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายวิศรุต  ถิ่นทัพไทย
 
1. นางเกศสุดา  พยุงเกษม
 
303 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 76.67 เงิน 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ภูครองตา
 
1. นางสาววีระอร  ไชยรา
 
304 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพิมพ์ระพี  โห้ฉ่ำ
 
1. นางอรอุมา  บุษราคัม
 
305 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวเนตรชนก   พูนกลาง
 
1. นางสาวศุภกานต์   ลอยนวล
 
306 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายชัยธวัช  พันนุมา
 
1. นายนิรพล  บุญทา
 
307 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อุณวงค์
 
1. นายภาคภูมิ  วิวัจนสิรินทร์
 
308 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายเดชาวัต  บุญทรง
 
1. นางสาวอารยา  ทองงอก
 
309 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.33 ทอง 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายจิรพัส  สร้างนา
 
1. นายธีรยุทธ  คงวิสุทธิ์
 
310 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  พรมบุตร
 
1. นางเกศสุดา  พยุงเกษม
 
311 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายไพบูลย์  พานิชศิริ
 
1. นางสาวภิญญามาศ  ภาระจ่า
 
312 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายจีรพงศ์  จั่นทอง
 
1. นางสุนันทา    เสือโต
 
313 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายสุขสวัสดิ์  จันนุบิน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  มีปัญญา
 
314 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวนิรันดร์  เวียงทอง
 
1. นายปุรินทร์ธนากร  ทองหมื่นไวย์
 
315 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84.66 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายวีรยุทธ  เรียงสาย
 
1. นายประจักษ์  คงสวัสดิ์
 
316 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายชฎา  ท่าดี
 
1. นายณัฐดนัย  เครือวัลย์
 
317 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายธนากร  คำรัตน์
2. เด็กชายธีรภัทร  มัฌชิมะบุระ
3. เด็กชายเกรียงไกร  จำวงค์ลา
 
1. นางทองประกาย  มายอด
2. นายศักดิ์นรินทร์  ศรีบุรมย์
 
318 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ทองประสม
2. เด็กชายพรพล  ปราบสกุล
3. เด็กชายอภิชาติ  ไชยเมา
 
1. นางสาวอนัญญา  บัวเทิง
2. นางรัศศิญา  เหล็กกล้า
 
319 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายกฤษณะ  แสงจันทร์
2. เด็กชายถิรวัฒน์  รัตนวาร
3. เด็กชายวีรภัทร  ควรดี
 
1. นายภูวนาท  เช่นชาย
2. นางสาวสุนิตสา  ไชยมงคล
 
320 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75 เงิน 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกิตติ  พึ่งจังหรีด
2. เด็กหญิงชนิกานต์  คุ้มพร้อม
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงกล้า
 
1. นางธันยรัศมิ์  ชูไชยวัฒน์
2. นางสาวดารณี  จั่นทิพย์
 
321 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 73 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายณัชพล  ศิระอาภรณ์
2. เด็กชายวงศธร  จำปา
3. เด็กชายศักดาวุฒิ  อินปลัด
 
1. นายอาทิตย์  ทิศสุวรรณ
2. นายสมยศ  ฟักนาค
 
322 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 70 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์   มาตรวังแสง
2. เด็กชายณํฐชัย  เสือเขียว
3. เด็กหญิงบุญฑริกา  แดงพรม
 
1. นายบุญประกร  พันธุ์พูล
2. นายจีระศักดิ์  หลักแวงมล
 
323 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายธันวา  บุญกองชาติ
2. เด็กชายวัชระ  ธนูศิลป์
3. เด็กชายสมภพ   แสนธิ
 
1. นางธันยรัศมิ์  ชูไชยวัฒน์
2. นางสาวรัตนา  สีนาค
 
324 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายก่อเกียรติ  วงศ์สาย
2. เด็กชายคุณพัฒช์  แก้วกาหลง
3. นายชนะชน  สูงสันเขต
 
1. นายขจรยศ  จันทมุณี
2. นายธนสาท  บุญรอดอยู่
 
325 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ดีพังเทียม
2. เด็กชายธนาคาร  นาคเลิศทรัพย์
3. นายธีรศักดิ์  วงษ์สิงห์
 
1. นายจีระศักดิ์  หลักแวงมล
2. นายบุญประกร  พันธุ์พูล
 
326 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายธเนศ  คำรัตน์
2. นายปฏิพัทธ์  ชาวไพร
3. นายวุฒิชัย  เหลาแหลม
 
1. นายประมาร์ก  โทนแก้ว
2. นายอนุสรณ์  ปะทะวัง
 
327 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายจตุพล  จันทร์แพงดี
2. นายชัชชัย  คำวัน
3. นายเศรษฐวัฒน์  ทวาศิริ
 
1. นายธีรพล  เมืองวงษ์
2. นายก้องชัย  ยุทธา
 
328 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายชำนาญ  มัทปะนัง
2. นายสิทธิโชค  วัยบรรเทา
3. นายอิทธิราช   โพยนอก
 
1. นายนิคม  พรมคำน้อย
2. นายกัณณ์วัตร  ชุ่มชื่น
 
329 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายวีรชัย  บันติ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยรัตน์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นันทสมบัติ
 
1. นายเสถียรพงษ์  บุษราคัม
2. นายสากล  ทัพสมบัติ
 
330 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายกิตติพงษ์  น้อยเรือง
2. นายปเมธินทร์  เพชรตะกั่ว
3. เด็กชายพงษ์เพชร  ไตรพิมพ์
 
1. นายปรัชญาพงศ์  เส็งตากแดด
2. นางสาวณัฐณิชา  ต้องใจ
 
331 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายทัตเทพ  ประกอบดี
2. นายธีรดนย์  สุขใจ
3. นายไพรัตน์  ศรีฤทธิ์
 
1. นายสรศักดิ์  นิมากร
2. นางอุบลรัตน์  นิมากร
 
332 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  พ่อค้าช้าง
2. เด็กชายรพีภัทร  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายอภิรัตน์  จอมแพงศรี
 
1. นายสุรชัย  ภูหนองโอง
2. นางธีราพร  เจริญยิ่ง
 
333 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายคุณากร  บุตรเคียน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  แสงเพ็ชร
3. เด็กชายโอภาส  เคนบุบผา
 
1. นายกฤษกร  เสามั่น
2. นายพิทยา  ชาลี
 
334 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพลวัต  ภาวะหาร
2. เด็กชายรัตกันท์  สมศรี
3. เด็กชายสุรัตน์  โพธิ์ศรี
 
1. นายสมยศ  ภูบาลี
2. นายธีรพันธุ์  มาแสง
 
335 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐดนัย   บุญเพ็ง
2. เด็กชายธันวา  มะระดี
3. เด็กชายนนทภัทร์   ชนะทะเล
 
1. นางสาวรุ่งทิพ  เอิบพรมราช
2. นางสาวสุประวีณ์   จารุวัฒน์ชโยดม
 
336 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายณัฐชา  แก้วเวียง
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  สีแสนห้าว
3. เด็กชายศุภกร  ศรีโภคา
 
1. นายกำพล  พัฒนโพธิ์
2. นายธนพงษ์  เขจรดวง
 
337 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รื่นพิทักษ์
2. เด็กชายวรรธนันท์  ถุงพุดซา
3. เด็กชายสานุศิลป์   อะเวรา
 
1. นางวราภรณ์   ไกรคุ้ม
2. นางสมจิตร  อุทัยบาล
 
338 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายอมรเทพ  ศรีเพชร
2. นายอิทธิศักดิื์  ป้องหล้า
3. นายเพชรรัตน์  พิรักษา
 
1. นายเกรียงไกร  กุฎีศรี
2. นายสามารถ  ศรีตะลา
 
339 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายยุทธนา  ศรีคำภา
2. เด็กชายวัชระ  คำแก้ว
3. เด็กหญิงอรพรรณ  มาตวงศ์
 
1. นายชะนก  ผลบุญ
2. นายสุพงษ์  เที่ยงผดุง
 
340 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แก้วเขียว
2. นายอัครเดช  สาคร
3. นายเธียรพล  ดาบุดดี
 
1. นายศุภวัฒน์  อาบสุวรรณ
2. นายวิพัฒน์  ทัดเทียม
 
341 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายพิพัฒน์  วิชาเรือง
2. นายยุทธพิชัย  พลนิกาย
3. นายสมมาตร  บำรุงภักดี
 
1. นายธนรัตน์  เตชสิทธิ์ตรัย
2. นายสุรศักดิ์  โมกสุวรรณ
 
342 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายชรินรัตน์  ไชยศรีษะ
2. นายธีรภัทร  ร้ายปล้อง
3. นายเจษฎา  ทินโนรส
 
1. นายอดิศัย  ประคองพันธ์
2. นายฤทธิ์เดชา  จุฬากุล
 
343 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายจิตติยุตม์  ทวีโคตร
2. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่เตียว
3. นายวีรเชษฐ์  มีกุดพันธ์
 
1. นายศักรินทร์  สวัสดิ์เอื้อ
2. นายสุทธิพงศ์  เทียมสกุล
 
344 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายสิทธิพงศ์   บุตรวิชา
2. นายสิทธิพงษ์   เขตนอก
3. นางสาวสุพรรษา   กลั่นสาร
 
1. นายธนกร   แป้นสุขา
2. นางสาวสาริณี   สิงห์ใหม่
 
345 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 71.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สาทกลาง
2. เด็กชายนครินทร์  จันทธิบดี
3. นายบรรชา  มูลเพชร
 
1. นายแสวง  ชุมแวงวาปี
2. นางสาวสุนันทา  จิตรดี
 
346 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   มูลเกษ
2. เด็กหญิงธนาพร   ราสา
3. เด็กชายภูมิรพี   สุคันธเสาวภาคย์
 
1. นายศุภศักดิ์  บุญถูก
2. นางสาวกิตติยา  อ้อมแก้ว
 
347 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวกนกพร  ยืนยงค์
2. นางสาวกฤษติกา  สว่างพลกรัง
3. นางสาวชลิตา  แปลงกลาง
 
1. นางสังเวียน  วัฒนา
2. นายพิทักษ์  วัฒนา
 
348 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายทรงพล  ศิริสอน
2. นางสาวนุชรา  โคตศรี
3. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  โยลัย
 
1. นางภัทรวิภา  สีแก่
2. นายฉันทะ  สีแก่
 
349 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายทวีศักดิ์  วงศ์นาม
2. นายวีระชน  บำรุงเผ่า
3. นายศรจักร  ฤาชา
 
1. นายสมพร  บัวกล่ำธนกิจ
2. นางสาวอนุชิดา  แสนคำ
 
350 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวทิพรัตน์  บุญเดช
2. นางสาวปิยะวดี  เขียวดี
3. นายภูวนาท  ชมพุทธ
 
1. นางอารีรัตน์  ศรีกรุงพลี
2. นางประภาพร  ธรรมวิพากย์
 
351 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวประกายดาว  คำมา
2. นายศักดา  เอี่ยมสะอาด
3. นางสาวอุดมพร  พูนสุข
 
1. นายมงคลพฤหัสษ์  แก้วกันหา
 
352 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายสมพงษ์  สมหารวงษ์
2. นายอลงกต  กว้างพิมาย
3. นายเพชรรัตน์  พิรักษา
 
1. นายรัชพล  ปัญญาแก้ว
2. นางธนิษฐา  สุรสิทธิ์
 
353 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายจักรพงษ์   ชาระตะคุ
2. นายชัยชัย   บรรณจงส์
3. นายทวีวัตร  นาสวาสดิ์
 
1. นายชัยอนันต์   สิงหันต์
2. นายชูเกียรติ   ชาติวีรัตนไตร
 
354 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกรรชัย  ดวงมาลี
2. นายพฤทธิ์  โสระ
3. นายสมัชญ์  ทักทิน
 
1. นายกฤติเดช  วังกัลยา
2. นางสาวศิริเกษ  ประเสริฐศรี
 
355 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายนริศ  ทิพย์ทอง
2. นางสาวรวิพร  อุ่มสัมฤทธิ์
3. นายเฉลิมชัย  มหาวันตัง
 
1. นางสาววาทินี  เถื่อนนาดี
2. นางนฤมล  อุดมรัตน์
 
356 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายจักรรินทร์  เดตะอุด
2. นางสาวมิรัญตี  รองมนตรี
3. นายสหภาพ  พานคำ
 
1. นางสาวธนพร  สมวงษ์
2. นางสาวอรพิน  นาอุบล
 
357 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวพัชรีวรรณ  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวมิโยโกะ  คาเมดะ
3. นางสาวอัจฉรา  พ่อสียา
 
1. นางพัชรี  หาคม
2. นางวิลาวัลย์  จรูญพิทักษ์พงศ์
 
358 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายปรเมศวร์  สถิตชัย
2. นางสาวภิญญดา  คุ้มกุดขมิ้น
3. นางสาวรุ่งทิพย์  สีจุ่มพล
 
1. นางวรรณนิษา  งามเผ่า
2. นางวิกาลดา  บัวกลาง
 
359 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายทิวานนท์  หมื่นไธสง
2. นางสาวสุพัตรา  พันเดช
3. นายเดชาธร  ศรีเมือง
 
1. นางอารีรัตน์  ศรีกรุงพลี
2. นางนิษฐเนตร์  พลจรัสวงศ์
 
360 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงดาวรุ้ง  นันรักษา
2. เด็กชายภูวนาท  แก่นเมือง
3. เด็กหญิงเบญจรงค์  วงษ์เจริญ
 
1. นางสาวภัทราพร  กลดี
2. นางสาวศสิทร  ศรีทอง
 
361 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกัญญารัตน์  พิมพ์ศรี
2. นายพิทักษ์  วงษ์เทพ
3. นางสาวภาสินี  ฝางแก้ว
 
1. นางนฤมล  คลังแสง
2. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
 
362 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายฐิรพล  เหง้าน้อย
2. นางสาวปิยะเนตร  พันธ์น้อย
3. นายโชคชัย  เฮืองฮุ่ง
 
1. นางสาวณิชาภัทร  นนทราช
2. นางประนอมจิตร  หอมบุญ
 
363 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวนิรันดร์  เวียงทอง
2. นายสมมาตร  บำรุงภักดี
3. นางสาวสายรุ้ง  โสภุ้ย
 
1. นางพวงพยอม  สอนสุภาพ
2. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์อ่อน
 
364 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวมธุรดา  ไชยยิ่ง
2. นางสาวลักษณพร  รวมสา
3. นางสาวอะนิษา  อินทิสาร
 
1. นางปราณีต  ประคองพันธ์
2. นางสาวณัฐวดี  วงศ์ศิริพัฒนกุล
 
365 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นางสาวสร้อยสุดา   คมใส
2. นางสาวอิศรา   กุลตา
3. นายไพบูลย์   ซอนพา
 
1. นางสาวทิพสอน  เรืองไชย
2. นางสาวสาวิตรี   ไกรยะศรี
 
366 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายชรินทร์  ชิดนอก
2. นางสาวรุ่งทิวา  จวงสำโรง
3. นายอโณชา  กรสุวรรณ
 
1. นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์
2. นางสาววัชราภรณ์  ฟอนโคกสูง
 
367 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายจักรพันธ์  ไชยสุข
2. นายธเนศ  คำรัตน์
3. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญชิต
 
1. นางวิลาวัลย์  จรูญพิทักษ์พงศ์
2. นางพัชรี  หาคม
 
368 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายดำรงศักดิ์  ม่วงนนทะศรี
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  เวชไทยสงค์
3. เด็กชายธีรภัทธ์  ประตูคำ
 
1. นางสาวแววมยุรา  เนียมสา
2. นางวนิชา  นาคเป้า
 
369 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพิมพ์ชนก  มูลบุรี
2. นางสาวสุทธิดา  แสนสะท้าน
3. นางสาวสุมิตรา  วังคีรี
 
1. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
2. นางนฤมล  คลังแสง
 
370 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายธนกฤต  เหง้าโอสา
2. นายธนฤทธิ์  คำจำปี
3. เด็กชายนวพล  จันทาทุม
 
1. นางสาวรุ่งริยา  จิตระวัง
2. นางฐนิตา  สุมังเกษตร
 
371 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายธีรกานต์  หงษา
2. เด็กหญิงอนัญพร   เทียงคาม
3. เด็กชายอ้อย  แช่มโพธิ์
 
1. นางสาวมาลี  นิลล้อม
2. นางรุ่งฤดี   ดวงเงิน
 
372 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวจันจิรา  ศิลธรรม
2. เด็กหญิงจิตรทิวา  ภาษี
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สวนงาม
 
1. นางสาวสรวงสมร  บูชาธรรม
2. นางนวลลักษณ์  นาสมตรึก
 
373 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวกนกวรรณ์  นาคพันธ์
2. นางสาวภัทรลดา  ตลับทอง
3. นางสาววิภาพร  คำดี
 
1. นางอุทัยวรรณ์  ชิณโชติ
2. นายภาคภูมิ  วิวัจนสิรินทร์
 
374 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวพิมภิรินญา  คำไทยกลาง
2. นางสาววิภา  เผื่อนกลาง
3. นายอนุชิด  นันกลาง
 
1. นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์
2. นางสังเวียน  วัฒนา
 
375 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายกฤษกร  รูปสะอาด
2. นางสาวธิยาดา  สาขาคำ
3. นายไกรวิทย์  นาลา
 
1. นางพิชยา  โคตรมงคล
2. นางสุวิมล  รักษาพล
 
376 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวธีรดา  บรรลือทรัพย์
2. นางสาวปิ่นอนงค์  ยาจิตร
3. นางสาวอรอุมา  อาศัยเมือง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สุทธิสำฤทธิ์
2. นางดวงใจ  เสริมผล
 
377 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวฉวีวรรณ  ชนะพจน์
2. นางสาวปณิดา  รัตนวงกต
3. นางสาวปรียาภรณ์  ปินะกาโน
 
1. นางสาวกุลธิดา  บุญบรรลุ
2. นายอดิสิทธฺ์  วงศ์ละคร
 
378 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงศิลิธร   จันทร์แก้ว
2. นายสหฤทธิ์   ว่าถูกใจ
3. เด็กชายอนุภัทร   พลทามูล
 
1. นายปิยะวัฒน์   บุตรสุวรรณ์
2. นางสาวสาริณี   สิงห์ใหม่
 
379 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกันตา  แสนศิลา
2. เด็กชายสุดเขต  กาญบรรจง
3. เด็กชายเพชรแท้  เขียวสังข์
 
1. นางสาวบุญญาภรณ์  พรหมบุรมย์
2. นางสาวดวงตา  ปุยละเทิม
 
380 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายก้องภพ  วงสุวรรณ
2. เด็กชายปิติวัฒน์  พิลา
3. เด็กชายพิสิษฏ์  ธรรมพร
 
1. นางสาวปณิดา  การกล้า
2. นางสาวทัศวรรณ  โสภา
 
381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อาจหาญ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ดวงสุพรรณ์
3. เด็กหญิงวิจิตรา  นวลสว่าง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เทียมสิงห์
2. นางสาวทิพวรรณ  รัตนนท์
 
382 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายชนิตพล   เจ็กมะดัน
2. นายวรวุฒิ   นาประโคน
3. นางสาวเจนจิรา   แดนกระโทก
 
1. นายปิยะวัฒน์   บุตรสุวรรณ์
2. นางสาวสาริณี   สิงห์ใหม่
 
383 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายตะวัน  สิทธิ
2. นางสาวอรทัย  นักรู้
3. นางสาวเนตรนภา  วันสุทะ
 
1. นางกัญภัคณัฐ  ยาตรา
2. นางณัฐธิดา  หมั่นงาม
 
384 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธูปหอม
2. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  โพนทอง
 
1. นางสาวจริยา  จิตรจำลอง
2. นางสาวสิริรัตน์  กรกฏ
 
385 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ธงอาษา
2. เด็กชายสุนนทอง  นนทะมาตย์
 
1. นางนวลใย  ภูมิ่งเดือน
2. นางสาวสุธาพร  แน่นอุดร
 
386 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  วงศ์ละคร
2. นางสาวนิติยาภรณ์  ผมหอม
 
1. นางเสาวภา  ลิลัน
2. นางสาวพิชญานันท์  ลุนศรี
 
387 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.33 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายชาญณรงค์   ยื่นกระโทก
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   บูรำสูงเนิน
 
1. นางสาวสุนิสา   ผาด่านแก้ว
2. นางสาวสาริณี   สิงห์ใหม่
 
388 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.33 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวชนิกา  ขวัญจ่า
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ปฏิเส
 
1. นางศรีสุดา   จันทะคัด
2. นางสาวอุบล  วินทมนต์
 
389 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวน้ำฝน  มาจาด
2. นางสาวปทิตตา  สุธัมมา
 
1. นางสาวอภสร  ศรีหาวงค์
2. นางสาวปิยธิดา  ศรีทอง
 
390 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวรวิพร  อุ่มสัมฤทธิ์
2. นายโชคชัย  เฮืองฮุ่ง
 
1. นางสาวจารุณี  โฆษะ
2. นางสาวกัญญ์วรา  ภานุรักษ์
 
391 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายประเสริฐ   กล้าหาญ
2. นายพงษ์พิทักษ์   ไขรัมย์
 
1. นางสาวสาริณี   สิงห์ใหม่
2. นางศิรินทิพย์   เยี่ยมจะบก
 
392 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพิมพ์ชนก  มูลบุรี
2. นางสาวสุมิตรา  วังคีรี
 
1. นางสาวระพีพรรณ  จันทิหล้า
2. นางสาวปานชนก  บุญเอนก
 
393 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวกนกพร  ยืนยงค์
2. นางสาวรุ่งทิวา  จวงสำโรง
 
1. นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์
2. นางสังเวียน  วัฒนา
 
394 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงสิริยากร  สุ่มมาตร
2. นางสาวอภิญญา  จงรักษ์
 
1. นางสาวเจนเนตร  ปะสาวะเท
2. นางสาวปิยภรณ์  ตรีพงษ์
 
395 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาววราพร  พึ่งสมบุญ
2. นางสาวศการัตน์  จันทร์กามา
 
1. นางกัญญา  เป็นสุข
2. นางพรรษา  สารวัน
 
396 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.66 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายนพกิต  แมดมิ่งเหม้า
2. นางสาวสายธาร  งอกทรัพย์
 
1. นางสาวกันต์ธนัท  บุญก้อง
2. นางสาวจันทิรา  พันธ์สิงห์
 
397 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำประเทือง
2. เด็กหญิงปิยพร  ผ่องแผ้ว
 
1. นางจิรภา  กองแก้ว
2. นางสาวปิยธิดา  หล่ายน้ำไหล
 
398 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวนฤมล  อาจหาญ
2. เด็กชายวรชิต  นิยมถูก
3. นายอภิวัฒน์  มาลาศรี
 
1. นายประดิษฐ์  สุขเกษม
2. นายธราธิป  เจริญไชย
 
399 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวจารุวรรณ  มุกขรักษ์
2. นายณัฐวุฒิ  ประภาวะนัง
3. นายเจษฎากร  ดวงแก้ว
 
1. นางชินันพร  นาเวียง
2. นางชลดา  วงษ์แก้ว
 
400 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวจุฑารัตน์  ป้องชู
2. นางสาวชลิตา  แปลงกลาง
3. นางสาววรรณพร  นวลสุธา
 
1. นางสังเวียน  วัฒนา
2. นายพิทักษ์  วัฒนา
 
401 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายชนะพล  เจริญสุข
2. นายดนัย  กัลยาณี
3. นายภานุมาศ  เหล่าบัวภา
 
1. นายสมยศ  ภูบาลี
2. นางธิราณี  ภูบาลี
 
402 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.35 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงดารินทร์  จันทวี
2. เด็กชายปฏิพล  นนทะวงศ์
3. นายประสงค์  ชาวะรักษ์
 
1. นายสนธยา  รัตนวรรณ
2. นายวัชรากร  เชื้อคำเพ็ง
 
403 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจุฑามณี  พงษ์ศิริ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  มณฑี
3. เด็กชายเจษฎา  แก้วเกตุสี
 
1. นางขนิษฐา  โสธรรมมงคล
2. นางสาวลัดดา  มาให้ทรัพย์
 
404 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง 7 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญเป้า
2. เด็กชายชัยณรงค์  ปิ่นศิริ
3. นายธนกฤต  ถิ่นนาเวียง
 
1. นางสาวอรนุช  ชูวา
2. นายรังสรรณ์  วันนา
 
405 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวพงษ์ลัดดา  ถวิลรักษ์
2. นางสาวพิมานมาศ  บุดดาวัน
3. นางสาวสุกัญญา  ถวิลรักษ์
 
1. นางสาวปริศนา  ทีระฆัง
2. นายวรวุฒิ  ไชยวงศ์คต
 
406 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกิตติศักดิ์  บุญคง
2. เด็กชายวศพัทธ์  จีบงูเหลือม
3. เด็กชายวีระพล  บุญธะนา
 
1. นายปิยะพงษ์  จันทร์ทรง
2. นางมัลลิกา  บุญปก
 
407 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายณัฐภัทร  งามละมัย
2. นายรังสรรค์  พันสุวรรณ์
3. เด็กชายวิชิต  ทองทั่ว
 
1. นางสาวประกาย  บำเรอ
2. นายชรัตน์  จารุนัย
 
408 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายพงศกร   ทรวงโพธิ์
2. นางสาวพันธวสา   พลายระหาร
3. เด็กชายภูมิระพี   มีแสง
 
1. นางสาวพรทิพย์   โงสันเทียะ
2. นางสาวศิริวรรณ   เผือกพังเทียม
 
409 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.66 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายพีรพัฒน์  วงศ์แสนคำ
2. นายศราวุฒิ  เริงชัยภูมิ
3. นายสรรพวิท  อัครเรืองรอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวดี  แสนขยัน
2. นางนิตยา  ทองสมบัติ
 
410 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจิตตรา  เพ็ญสูตร
2. นางสาวธวัลหทัย  หอมพินนา
3. นางสาวหยาดฟ้า  ชุยอุ้ย
 
1. นางสาวเข็มจิรา  ภูพานา
2. นางสาวสุธาชินี  สารปรัง
 
411 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายวีระศักดิ์  พวงแก้ว
 
1. นางสาวเรวิกา  แก้วมีศรี
 
412 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสุธินันท์  แว่นจันลา
 
1. นางสรินยา  ชินวงค์
 
413 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพรชัย  พริ้งเพราะ
 
1. นางแสงเดือน  ไชยศร
 
414 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กชายวนัสนันท์   พัตสาริกรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  อำพิมพ์
 
415 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 58.66 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นายสันติ  รานอก
 
1. นายดรัณภพ  นันตาเรือน
 
416 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 74.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  บำรุงเอื้อ
 
1. นางแสงเดือน  ไชยศร
 
417 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธัญธร  บุญรินทร์
 
1. นางสาวปาณิสรา  คลังแสง
 
418 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายรัตกันท์   สมศรี
 
1. นางรัชนีกร  กุฎีศรี
 
419 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายณัฐวีร์  ปิติกะวงศ์
 
1. นางสาวสิริกร   สิงขรอาจ
 
420 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายศิวะพร  กาบขน
 
1. นางทิวาภรณ์  แสงภักดี
 
421 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายธีรดนย์  โภชน์ฉิมพลี
 
1. นายพิชญุตม์  พงษ์สระพัง
 
422 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายคณาทิพย์  หมายเจริญ
2. เด็กชายเจนตรินทร์  คำภีระ
 
1. นางสุภาพร  ผาธรรม
2. นางสาวนิตยา  โภคพูน
 
423 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วิริจิตร
2. เด็กหญิงพิมพา  วันชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา  ชาวบ้านตาด
2. นางเทวา  แก่นท้าว
 
424 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยรัง
2. เด็กชายปกรณ์  โสภามาตย์
 
1. นางพิไลพร  ปะทะวัง
2. นายอนุสรณ์  ปะทะวัง
 
425 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 86 ทอง 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายบรรหาร  ภูวทิต
2. เด็กหญิงสุทธดา  พรมชาติ
 
1. นางสาวธีราพร  สุวรรณน้อย
2. นางวิชุดา  ภักดิ์ภูมินทร์
 
426 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 82.33 ทอง 5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจรรยา  ไฝชัยภูมิ
2. เด็กชายชวนินทร์  ยิ่งหาญ
 
1. นางพัชราพร  เอ็นดู
2. นายนืเวช  เอ็นดู
 
427 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 78 เงิน 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีพุทธา
2. เด็กหญิงปัณณภัสร์  คำเหลา
 
1. นางวราภรณ์  เอ็นดู
2. นางสาวสรารัตน์  เอ็นดู
 
428 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 75 เงิน 7 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกวิน  พูนศรี
2. เด็กชายธนพล  รักไร่
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
2. นางสาวนิรมล  ศรีพรมมา
 
429 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  เรืองศรี
2. เด็กชายณัฐชนน  ในประเทศ
 
1. นางสรวงสุดา  มูลมา
2. นางศุภวรรณ  สายพร
 
430 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกิตติมา  หงส์สาพันธ์
2. เด็กหญิงศุภจิตรา  ม่วงเพ็ชร
 
1. นางสาววรรณฤดี  พลประเสริฐ
2. นางศิริพร  สิงห์จัตุรัส
 
431 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายคฑาวุธ  คนคล่อง
2. เด็กชายพิชิตชัย  คุณสิงห์
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กรกฏ
 
432 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุริยา
2. เด็กหญิงสุวัฒนี   มนัสโส
 
1. นางสาวลักคณา  สิริรัตน์
2. นางสาวกาญจนา  นมขุนทด
 
433 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1. เด็กหญิงมณีพร  นามนวด
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ประทุมโม
 
1. นางสาวสรัญญา  แฝงละโคก
2. นางสาวจันสุดา  กองกูล
 
434 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ศรีวิจารณ์
2. เด็กชายไพรัตน์  พิมพกรรณ์
 
1. นางปิยะดา   ธนวัฒน์โอฬาร
2. นางกฤษณา   โพธิ์เกตุ
 
435 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฑาธิป  สิงห์คำป้อง
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองโคต
 
1. นางรัตนา  ชมภูพาน
2. นางสาวสรารัตน์  เอ็นดู
 
436 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพีรภาส  น้อยจาด
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พระอารักษ์
 
1. นางวิชุดา  ภักดิ์ภูมินทร์
2. นางสาวธีราพร  สุวรรณน้อย
 
437 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงศาลิษา  ศรีวะอุไร
2. เด็กหญิงสุดาภัค  มีเหมือน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา  ชาวบ้านตาด
2. นางสาวจันทร์อัมมร  เกตุแก้ว
 
438 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 79.33 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายณัฐวัตร  การเกด
2. เด็กชายศุภชัย  นิสัยกล้า
 
1. นางสาวจำเนียร  พยุงเกษม
2. นายสุรพงษ์  สมวงษ์
 
439 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 71.66 เงิน 5 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายณัชชานนท์  เรืองเดช
2. เด็กชายธนพล  รักไร่
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
2. นางสาวนิรมล  ศรีพรมมา
 
440 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกิตติมา  หงส์สาพันธ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  โข่ศรี
 
1. นางศิริพร  สิงห์จัตุรัส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาวดี  แสนขยัน
 
441 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ดีแสน
2. เด็กหญิงอนุชธิดา  สุพล
 
1. นางสาวลัดดา  มาให้ทรัพย์
2. นางสาวภัทรินทร์  ธาตุไพบูลย์
 
442 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ชะยมชัย
 
1. นางพัชราพร  เอ็นดู
 
443 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองโคต
 
1. นางรัตนา  ชมภูพาน
 
444 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุริยกานนท์
 
1. นางสาวจันทร์อัมมร  เกตุแก้ว
 
445 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 76.3 เงิน 4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงนภสร  วันสุข
 
1. นางสาวน้ำหวาน  ชาวเลาขวัญ
 
446 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 74.6 เงิน 5 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายณัชชานนท์  เรืองเดช
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
 
447 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โข่ศรี
 
1. นางศิริพร  สิงห์จัตุรัส
 
448 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงภัทราภา  จันทร์มาลา
 
1. นางสาวสุธาพร  แน่นอุดร
 
449 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 67.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายจีระวัฒน์  สบายใจ
 
1. นางปรีดาวรรณ  มีบุญ
 
450 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 66.3 ทองแดง 4 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงปาลิตา  อินทร์โคกสูง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
 
451 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย -1 - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายเจษฎากร  ขันพรม
 
1. นางสาวสิริรัตน์  กรกฏ
 
452 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีลุนทา
2. เด็กหญิงจุฑาธิป  สิงห์คำป้อง
3. เด็กชายณภัทร  ชัยจักร
4. เด็กชายพีระวัฒน์  คำแก้ว
5. เด็กหญิงวรินภัทร์  ศรีชู
6. เด็กหญิงอารยา  ระวังพงษ์
7. เด็กหญิงเพรชรัตน์  ชื่นชม
 
1. นางสาวภัทรินทร์  ธาตุไพบูลย์
2. นางรัตนา  ชมภูพาน
3. นางสาวลัดดา  มาให้ทรัพย์
 
453 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วิริจิตร
2. เด็กหญิงจีรนันท์  สุริยกานนท์
3. เด็กหญิงพิมพา  วันชัย
4. เด็กชายวัชระภรณ์  อินธิเสน
5. เด็กหญิงศาลิษา  ศรีวะอุไร
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุษราคัม
7. เด็กชายเมธัส  พิสุทธิ์
 
1. นางสาวกฤษณา  ล้นเหลือ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา  ชาวบ้านตาด
3. นางสาวสุกัญญา  คำสุทธะ