งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาพิเศษ
ระหว่าง วันที่ ุ6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 063
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงจุฑาธิป    สิงห์คำป้อง
2. เด็กหญิงสุพิชญา    ทองโคต
1. นางรัตนา    ชมภูพาน
2. นางสาวสรารัตน์    เอ็นดู
2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายพีรภาส    น้อยจาด
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์    พระอารักษ์
1. นางสาวธีราพร    สุวรรณน้อย
2. นางวิชุดา    ภักดิ์ภูมินทร์
3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงศาลิษา    ศรีวะอุไร
2. เด็กหญิงสุดาภัค    มีเหมือน
1. นางสาวจันทร์อัมมร    เกตุแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา    ชาวบ้านตาด
4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายณัฐวัตร    การเกด
2. เด็กชายศุภชัย    นิสัยกล้า
1. นางสาวจำเนียร    พยุงเกษม
2. นายสุรพงษ์    สมวงษ์
5 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายณัชชานนท์    เรืองเดช
2. เด็กชายธนพล    รักไร่
1. นางสาวนิรมล    ศรีพรมมา
2. นางสาวเบญจมาศ    ตันวรรณรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................