งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาพิเศษ
ระหว่าง วันที่ ุ6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 061
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายเจนตรินทร์    คำภีระ
2. เด็กชายคณาทิพย์    หมายเจริญ
1. นางสาวนิตยา    โภคพูน
2. นางสุภาพร    ผาธรรม
2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    วิริจิตร
2. เด็กหญิงพิมพา    วันชัย
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา    ชาวบ้านตาด
2. นางเทวา    แก่นท้าว
3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายปกรณ์    โสภามาตย์
2. เด็กหญิงชลธิชา    ชัยรัง
1. นางพิไลพร    ปะทะวัง
2. นายอนุสรณ์    ปะทะวัง
4 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายบรรหาร    ภูวทิต
2. เด็กหญิงสุทธดา    พรมชาติ
1. นางสาวธีราพร    สุวรรณน้อย
2. นางวิชุดา    ภักดิ์ภูมินทร์
5 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายชวนินทร์    ยิ่งหาญ
2. เด็กหญิงจรรยา    ไฝชัยภูมิ
1. นายนืเวช    เอ็นดู
2. นางพัชราพร    เอ็นดู
6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายธีรภัทร    ศรีพุทธา
2. เด็กหญิงปัณณภัสร์    คำเหลา
1. นางวราภรณ์    เอ็นดู
2. นางสาวสรารัตน์    เอ็นดู
7 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายธนพล    รักไร่
2. เด็กชายกวิน    พูนศรี
1. นางสาวนิรมล    ศรีพรมมา
2. นางสาวเบญจมาศ    ตันวรรณรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................