งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาพิเศษ
ระหว่าง วันที่ ุ6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 282
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงอารยา    ระวังพงษ์
2. เด็กชายจิตติพัฒน์    ศรีลุนทา
3. เด็กชายณภัทร    ชัยจักร
4. เด็กหญิงจุฑาธิป    สิงห์คำป้อง
5. เด็กหญิงวรินภัทร์    ศรีชู
6. เด็กชายพีระวัฒน์    คำแก้ว
7. เด็กหญิงเพรชรัตน์    ชื่นชม
1. นางสาวภัทรินทร์    ธาตุไพบูลย์
2. นางรัตนา    ชมภูพาน
3. นางสาวลัดดา    มาให้ทรัพย์
2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    วิริจิตร
2. เด็กชายวัชระภรณ์    อินธิเสน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    บุษราคัม
4. เด็กหญิงจีรนันท์    สุริยกานนท์
5. เด็กหญิงพิมพา    วันชัย
6. เด็กชายเมธัส    พิสุทธิ์
7. เด็กหญิงศาลิษา    ศรีวะอุไร
1. นางสาวกฤษณา    ล้นเหลือ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา    ชาวบ้านตาด
3. นางสาวสุกัญญา    คำสุทธะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................