งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาพิเศษ
ระหว่าง วันที่ ุ6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 205
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    สุริยา
2. เด็กหญิงสุวัฒนี    มนัสโส
1. นางสาวกาญจนา    นมขุนทด
2. นางสาวลักคณา    สิริรัตน์
2 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน    ประทุมโม
2. เด็กหญิงมณีพร    นามนวด
1. นางสาวจันสุดา    กองกูล
2. นางสาวสรัญญา    แฝงละโคก
3 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1. เด็กชายไพรัตน์    พิมพกรรณ์
2. เด็กชายชัยสิทธิ์    ศรีวิจารณ์
1. นางกฤษณา    โพธิ์เกตุ
2. นางปิยะดา    ธนวัฒน์โอฬาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................