ดาวน์โหลดเอกสาร
  
 ที่  รายการ  Word   PDF 
1. SS-001-แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
2. SS-002-แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
3. SS-003-แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
4. SS-004-แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้ฝึกสอน
5. SS-005-แบบหนังสือเพิ่มข้อมูลผู้ฝึกสอน
6. SS-006-แบบหนังสือขอเพิ่มนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
7. คู่มือการใช้งานระบบการแข่งขัน -
 
วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:03 น.