การประชุมเตรียมความพร้อม

         เมื่อวันเสาร์ที่  3  พฤศจิกายน 2561 เจ้าภาพมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมชี้แจงการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯ โดยมีนายสุรพล  เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. กลุ่ม 4 เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยนางกนกวลี  กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 นางอรอินทร์  คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู สังกัด สศศ. กลุ่ม 3 และ กลุ่ม 4 เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการชี้แจงการเตรียมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่ม การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ) ณ ห้องประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันพุธ ที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:18 น.