สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาพิเศษ
ระหว่าง วันที่ ุ6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ได้  49  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 62 เหรียญ 
อันดับที่ 2  โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้  36  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 3  โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้  32  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 4  โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้  31  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้  31  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 6  โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้  29  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 7  กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้  28  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 8  โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้  26  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 9  อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ได้  24  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 10  โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้  23  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 11  การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา ได้  7  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 12  การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ได้  5  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 13  การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 14  การศึกาษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ