ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 33 0 0 33 31 2 0 0 33
2 นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 18 19 11 48 49 9 4 0 62
3 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 13 10 9 32 28 9 2 0 39
4 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 11 8 10 29 32 8 2 0 42
5 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 8 11 3 22 29 5 2 0 36
6 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 7 12 12 31 36 14 2 0 52
7 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 7 9 11 27 31 4 2 0 37
8 อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 7 7 10 24 24 7 2 0 33
9 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 7 3 1 11 7 2 1 1 10
10 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 6 6 5 17 26 9 0 0 35
11 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 6 3 7 16 23 11 6 1 40
12 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 5 2 2 9 5 3 0 1 8
13 การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 2 2 2 6 4 1 0 1 5
14 การศึกาษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
รวม 130 93 83 306 326 84 23 4 433