ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 49 9 4 0 62
2 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36 14 2 0 52
3 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 32 8 2 0 42
4 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 31 4 2 0 37
5 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 31 2 0 0 33
6 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 29 5 2 0 36
7 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 28 9 2 0 39
8 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 26 9 0 0 35
9 อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 24 7 2 0 33
10 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 23 11 6 1 40
11 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 7 2 1 1 10
12 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 5 3 0 1 8
13 การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 4 1 0 1 5
14 การศึกาษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1 0 0 0 1
รวม 326 84 23 4 433