เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาพิเศษ
ระหว่าง วันที่ ุ6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุรพล เสนบุญ ประธานกรรมการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายอำนวยการ  
2 นายเรืองเวช ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธ์ปัญญานุกูล ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3 ฝ่ายอำนวยการ  
3 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายอำนวยการ  
4 นายรังสิสวุฒิ สุวรรณโรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายอำนวยการ  
5 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ฝ่ายอำนวยการ  
6 นายเรือง สุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ฝ่ายอำนวยการ  
7 นายวัชรพล มนตรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายอำนวยการ  
8 นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายอำนวยการ  
9 นายศุภชาติ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ  
10 นางอนงค์ พืชสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายอำนวยการ  
11 นายนรวัฒน์ อัมภวา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ฝ่ายอำนวยการ  
12 นางสาวทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร ฝ่ายอำนวยการ  
13 นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายอำนวยการ  
14 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายอำนวยการ  
15 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอำนวยการ  
16 นายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ ฝ่ายอำนวยการ  
17 นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย ฝ่ายอำนวยการ  
18 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายอำนวยการ  
19 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอำนวยการ  
20 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายอำนวยการ  
21 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร ฝ่ายอำนวยการ  
22 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ฝ่ายอำนวยการ  
23 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ  
24 นายอนุ เหมือนอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายอำนวยการ  
25 นางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย ฝ่ายอำนวยการ  
26 นายดาวเทียม บับที ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ฝ่ายอำนวยการ  
27 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายอำนวยการ  
28 นางสุวิมล ศรไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ฝ่ายอำนวยการ  
29 นางวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ฝ่ายอำนวยการ  
30 นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม ฝ่ายอำนวยการ  
31 นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ฝ่ายอำนวยการ  
32 นายวิฑูรวงศ์ทอง วิฑูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายอำนวยการ  
33 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายอำนวยการ  
34 นายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ฝ่ายอำนวยการ  
35 นายดรัณภพ นันตาเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา ฝ่ายอำนวยการ  
36 นายเอกวิน สาลีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ฝ่ายอำนวยการ  
37 นายสมบัติ คุ้มไข่น้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ฝ่ายอำนวยการ  
38 นางพรหมภัสสร พนาดร รองผู้อำนวยการโรงราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอำนวยการ  
39 นางญาระตี เศรษฐบุปผา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายอำนวยการ  
40 นางภัทรอร อินพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายอำนวยการ  
41 นางนิภาพร ศักดิ์แสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายอำนวยการ  
42 นายสันติ สกุลเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอำนวยการ  
43 ว่าที่ร.ต.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอำนวยการ  
44 นายสัญญา แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายอำนวยการ  
45 นายกรณ์ สล้างสุขสกาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร ฝ่ายอำนวยการ  
46 นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ฝ่ายอำนวยการ  
47 นางพรสวรรค์ วงศ์บุตรดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ฝ่ายอำนวยการ  
48 นางสาวกชพร พุทธจักร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ฝ่ายอำนวยการ  
49 นางกัลยารัตน์ ภูงามทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ฝ่ายอำนวยการ  
50 นายสุเชาว์ ช่วยหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ฝ่ายอำนวยการ  
51 นางอาภรณ์ มุ่งสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายอำนวยการ  
52 นายเจษฎา เวียงพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายอำนวยการ  
53 นางกัลยาณี ธนาสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ฝ่ายอำนวยการ  
54 นางวิชุดา โชคภูเขียว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอำนวยการ  
55 นายจิณณะ นานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอำนวยการ  
56 นางสาวพนารัตน์ มาลัย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร ฝ่ายอำนวยการ  
57 นางพิมนภัทร์ นามแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร ฝ่ายอำนวยการ  
58 นางสาวรุ่งรัตน์ วิโย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม ฝ่ายอำนวยการ  
59 นายภัทรนันท์ อิงภู รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายอำนวยการ  
60 นางสาวดวงชนก ลันดา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอำนวยการ  
61 นางสาวบุษบา กรวยทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายอำนวยการ  
62 นางสำอางค์ รัตนเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายอำนวยการ  
63 นางอาภาภรณ์ แปลงไธสง รักษาการรองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอำนวยการ  
64 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอำนวยการ  
65 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอำนวยการ  
66 นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ฝ่ายอำนวยการ  
67 นายเชิดชัย อุ่นไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอำนวยการ  
68 นางทิพย์พร จัตุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอำนวยการ  
69 นายธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายอำนวยการ  
70 นางทวีทรัพย์ นามเกียรติ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายอำนวยการ  
71 นางอภิชา ถิระพัรธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอำนวยการ  
72 นายดำริห์ ยอดสุรางค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายอำนวยการ  
73 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายล่ามภาษามือ  
74 นายเรือง สุพร ผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ฝ่ายล่ามภาษามือ  
75 นางกนกอร อาจวิชัย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ฝ่ายล่ามภาษามือ  
76 นายภาคภูมิ วิวัจนสิรินทร์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ฝ่ายล่ามภาษามือ  
77 นายอัครรินทร์ จิระเศรษฐศิริ ครู โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ฝ่ายล่ามภาษามือ  
78 นางชุติพร ไชยเชาวน์โรจน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายล่ามภาษามือ  
79 นายจักรพงษ์ ภูจริต ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ฝ่ายล่ามภาษามือ  
80 นางสาวนงคราญ เสาร์ฟอง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ฝ่ายล่ามภาษามือ  
81 นางประภัสสร ศุภสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายล่ามภาษามือ  
82 นางสาววิภา ปิยะสา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายล่ามภาษามือ  
83 นางปภาวรินทร์ สุวรรณเจริญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายล่ามภาษามือ  
84 นางสาวอลิศษา วัฒนวงศ์สันติ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายล่ามภาษามือ  
85 นายธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายล่ามภาษามือ  
86 นางสาวมาลิสา วันพุดชา ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายล่ามภาษามือ  
87 นายเชาวลิต สุรัติมงคล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายล่ามภาษามือ  
88 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายเลขานุการ  
89 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายเลขานุการ  
90 นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายเลขานุการ  
91 นายณรงค์ฤทธิ์ เนาวิรัตน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายเลขานุการ  
92 นางสาวปาริยา คำมงคล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายเลขานุการ  
93 นายเชาวลิต สุรัติมงคล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายเลขานุการ  
94 นางอาภาภรณ์ แปลงไธสง รักษาการรองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายเลขานุการ  
95 นางรุ่งทิวาพร ถูสินแก่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายเลขานุการ  
96 นางบริรักษ์ อาชีพโกศลกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายเลขานุการ  
97 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
98 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
99 นางพรหมภัสสร พนาดร รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
100 นางสาวปัทมา ศุภลักษณ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
101 นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
102 นายวิฑูรย์ มั่งมี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
103 นางบริรักษ์ อาชีพโกศลกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
104 นางยุวดี ด้วงทา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
105 นางสาวปาริยา คำมงคล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
106 นางสาวยุวลักษณ์ ศรีแนน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
107 นายสอิ้ง อาจหาญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
108 นางสาวสิริพร พัชนี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
109 นางวิจิตรา สุตตานันท์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
110 นางณุชรี อ่อนน้ำคำ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
111 นางชลธี ชัชวาลวิบูลกิจ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
112 นายวัชรินทร์ ดวงตะวัน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
113 นายเชาวลิต แก้ววิเชียร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
114 นางพัชรัตน์ วิชญภัทรนันท์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
115 นางอาภาภรณ์ แปลงไธสง รักษาการรองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
116 นายเชิดชัย อุ่นไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
117 นางทิพย์พร จัตุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
118 นางรุ่งทิวาพร ถูสินแก่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
119 นายณรงค์ฤทธิ์ เนาวิรัตน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
120 วรญา ขาวน้อย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
121 ศิริจรรยา พิกิจอาจ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายดำเนินงาน  
122 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
123 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
124 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
125 นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
126 นายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
127 นายดรัณภพ นันตาเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
128 นายเอกวิน สาลีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
129 นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
130 นายสมบัติ คุ้มไข่น้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
131 นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
132 นางกัลยาณี ธนาสุรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
133 นายธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
134 นางสาวปัทมา ศุภลักษณ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
135 นายวิฑูรย์ มั่งมี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
136 นางยุวดี ด้วงทา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
137 ว่าที่ร.ต.หญิงปรีดาวรรณ ศรีพลแท่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
138 นายสอิ้ง อาจหาญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
139 นางวิจิตรา สุตตานนท์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
140 นางอัมพาภรณ์ พุทไธสง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
141 นางสาววิไลวรรณ ไชยสมคุณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
142 นางศุภางค์ อนันต์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
143 นางพัชรัตน์ วิชญภัทนันท์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
144 นางสาวสิริพร พัชนี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
145 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
146 นายเชิดชัย อุ่นไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
147 นางพรหมภัสสร พนาดร รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
148 นางทิพย์พร จัตุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
149 นางอาภาภรณ์ แปลงไธสง รักษาการรองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
150 นางรุ่งทิวาพร ถูสินแก่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
151 นายณรงค์ฤทธิ์ เนาวิรัตน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
152 นางสาวปาริยา คำมงคล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
153 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
154 นางณุชรี อ่อนน้ำคำ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
155 นางชลธี ชัชวาลวิบูลกิจ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
156 นางสาวดวงดาว หาญทนงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
157 นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
158 นางสาววิชชาพร ศรสาลี ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
159 นางสาวสุภัทรา ขอนรัมย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
160 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
161 นายธนบูรณ์ชัย ทองดีนอก รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
162 นางสาววริศายศวี โพธิ์หอม ครู โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ฝ่ายรับลงทะเบียน  
163 นางสาววิภา ปิยะสา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
164 ว่าที่ร.ต.หญิงปรีดาวรรณ ศรีพลแท่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
165 นางสาวปณิตา วงษ์คำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
166 นางวัชราพร สายสิงห์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
167 นางสาววิสา ญาณอุบล ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
168 นางสิริวรรณ นนตานอก พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
169 นางสาวจิตตินันทน์ นัยเนตร พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
170 นางชำนาญ เขื่อนคำ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
171 นางสาวกฤติมา จะโรรัมย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
172 นางสาวศรัณย์ภัทร คงด้วง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
173 นางสาวธาราวรรณ แก้วกล้า ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
174 นางสาวสุพรรษา มังคะลาด ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
175 นางสาวนพเก้า ขุนนามวงศ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
176 นางสาวปุนยาพร บุญจริง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
177 นางศิริพร อุ่นไธสง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
178 นางลดาวัลย์ อุ่นคำ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
179 นางสาวกรรณิกา พาบุดดา ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
180 นางรุ่งณภา สุภาพรม ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
181 นายนิรันดร์ โพธิราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายรับลงทะเบียน  
182 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
183 นายณรงค์ฤทธิ์ เนาวิรัตน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
184 นางวิจิตรา สุตตานันท์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
185 นางสาวสุรัชนา พรมภมร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
186 นางณุชรี อ่อนน้ำคำ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
187 นายสมพงษ์ จันทร์สุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
188 นายวัชรินทร์ ดวงตะวัน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
189 นายสิทธิชัย ใจมั่น ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
190 นายณัฐนันท์ แป้นดวงเนตร วิศวกรผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
191 นายกษิเดช เหล่าทัพศักดิ์ศรี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
192 นายเรวัติ สีน้ำเงิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
193 นางสาววิชชาพร ศรสาลี ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
194 นายเชาวลิต สุรัติมงคล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
195 นายไพศาล ห้องหนองซำ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
196 นายสุรศักดิ์ ประเสริฐสวัสดิ์ ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
197 นายวีระวัฒน์ จิรัมย์ ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
198 นายศัตรูพ่าย พ่อค้า ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
199 นายศิริศักดิ์ ดวงน้อย ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
200 นายเชิดชัย อุ่นไธสง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
201 นายเชาวลิต แก้ววิเชียร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
202 นายสะอิ้ง อาจหาญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
203 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อํานวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
204 นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดมุกดาหาร ฝ่ายปฎิคม  
205 นางสาววัชราภรณ์ แก้วแสน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
206 นางสาวสุภัทรา ขอนรัมย์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
207 นางสาวขนิษฐา สีพูน พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
208 นางสาวดวงเดือน สวยรูป ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
209 นางอิชยา มีกะใจ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
210 นางสาวอริศรา มาตา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
211 นางสาวปุนยาพร มีจริง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
212 นางจงจิต พรหมจิต ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
213 นางสาววรรณพร ราชนาคา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
214 นางสาวอุมาพร มีลา ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
215 นางกชพร มงคลนิตยกุล ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
216 นางวรนุช โททัสสะ ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
217 นางสาวปุณยวี ชนุดรัมย์ ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
218 นางสาวพรรณีย์ สวายพล ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
219 นางสาวหนึ่งฤทัย ประยงค์รัมย์ ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
220 นางสาวบุหลัน อ้นไธสง ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
221 นางสาวพัชรินทร์ ชูรัมย์ ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
222 นางสาวณัฏฐา คงประโคน ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
223 นางภัทรมณี ยิ่งประโคน ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
224 นางสาวสายสมร อารีย์ ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
225 นางสาวภัทราพร เพชรประกอบ ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
226 นางสาวสิริพร พัชนี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
227 นางสาวกรรณิกา พาบุดดา ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
228 นางรุ่งณภา สุภาพรม ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
229 จีระพันธุ์ ผ่องแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปฎิคม  
230 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ พิธีการ  
231 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ พิธีการ  
232 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น พิธีการ  
233 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดอุดรธานี พิธีการ  
234 นางวิมาลา รักพรม ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดชัยภูมิ พิธีการ  
235 นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล พิธีการ  
236 นายจักรพันธ์ เพ็งประโคน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ พิธีการ  
237 นางสาวนพเก้า ขุนนามวงศ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ พิธีการ  
238 นายชาตรี ทุมมาวัย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ พิธีการ  
239 นางกนกวรรณ คุ้มยา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดร้อยเอ็ด พิธีการ  
240 นางสาวปณิตา วงษ์คำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสกลนคร พิธีการ  
241 นายสัญญา แสนทวีสุข รองผู้อํานวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พิธีการ  
242 นางวิชุดา โชคภูเขียว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น พิธีการ  
243 นางสาวดวงดาว หาญทนงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ พิธีการ  
244 นางสาวปัทมา ศุภลักษณ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ พิธีการ  
245 นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ พิธีการ  
246 นพเก้า ขุรนามวงศ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ พิธีการ  
247 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
248 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
249 นายโสภณ ผ่องแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
250 นายจำเริญ อนันต์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
251 นายวรพล โพธิ์ลอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
252 นายปิยะณัฐ แซ่เอ็ง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
253 นายสมบูรณ์ จันทร์ลา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
254 นายภูไท เศษวงศ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
255 นายกิตติ พิทักษา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
256 นายสุรัตน์ จงแพทย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
257 นายปิยะวัฒน์ โพธิ์กัณ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
258 นายเชาวลิต สุรัติมงคล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
259 นายศิริศักดิ์ ดวงน้อย ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
260 นายอาทิตย์ คะเย็นรัมย์ ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
261 นายมนตรี รอดประสิทธิ์ ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
262 นายอิทธิชาติ บัวแย้ม ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
263 นายเอกวิทย์ จันทร์ไทย ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
264 นายศัตรูพ่าย พ่อค้า ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
265 นายวัชรินทร์ ดวงตะวัน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
266 นายวิฑูรย์ มั่งมี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
267 นายรบชัย บัวทอง ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
268 นางสาวมนฤดี ประดิษฐ์วงศ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพยาบาล  
269 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
270 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
271 นายสอิ้ง อาจหาญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
272 นายพุฒิชล ทิพยศิลป์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
273 นางสาวสิริพร พัชนี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
274 นายชาตรี ทุมมาวัย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
275 นายสมบูรณ์ จันทร์สุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
276 นายจำเริญ อนันต์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
277 นางจงจิต พรหมจิต ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
278 นางรุ่งณภา สุภาพรม ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
279 นางสาวสุภัทรา ขอนรัมย์ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
280 นายไพศาล ห้องหนองซำ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
281 นายวีระวัฒน์ จิรัมย์ ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
282 นายกิติ เรืองไพศาล ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
283 นายณัฐพล อุทุมพร ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
284 นายณัฐพล มุ่งดี ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
285 นางทิพย์พร จัตุกูล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
286 นางสาวนันทราทิพย์ ชำนาญพนา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
287 นางสาววิไลวรรณ ไชยสมคุณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
288 นายวิฑูรย์ มั่งมี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
289 นายณรงค์ฤทธิ์ เนาวิรัตน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
290 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายประสานงาน  
291 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายประสานงาน  
292 นางทิพย์พร จัตุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายประสานงาน  
293 นายเชิดชัย อุ่นไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายประสานงาน  
294 นางพรหมภัสสร พนาดร รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายประสานงาน  
295 นางอาภาภรณ์ แปลงไธสง รักษาการ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายประสานงาน  
296 นางรุ่งทิวาพร ถูสินแก่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายประสานงาน  
297 นางบริรักษ์ อาชีพโกศลกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายประสานงาน  
298 นางวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
299 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
300 นางสาวปาริยา คำมงคล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
301 นางสาวมาลิสา วันพุดชา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
302 นายสุรวิทย์ จริยเดช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
303 นายศุภวิชญ์ อำไพวรรณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
304 นางสาวหทัยชนก ปรุงพณิชย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
305 นายสนิท วงศ์โห้ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
306 นายศุภฤกษ์ ดีมาก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
307 สิบเอกสุนัน ชมภู ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
308 นายภิญโญ แสงสกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
309 นายอภิเดช วิรัญจะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
310 นางสาวสุรัชนา พรมภมร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
311 นายพัลลภ ชัยบัณฑิตกุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
312 นายอุกฤษณ์ จัดสนาม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
313 นางสาวชมพูนุช ริมหนองเรือ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
314 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมวงศ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
315 นางสุดาทิพย์ หอมอ่อน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
316 นางสาวทิพวรรณ จันทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
317 นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
318 นางสาววิชชาพร ศรสาลี ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
319 นางสาววัชรินทร์พร บุตรเอก พนักงานธุรการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
320 นายอภิสิทธิ์ ทีปชมภู ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ประมวลผล  
321 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10จังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายนิทรรศการ  
322 นายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ ฝ่ายนิทรรศการ  
323 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9จังหวัดขอนแก่น ฝ่ายนิทรรศการ  
324 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายนิทรรศการ  
325 นายรังสิสวุฒิ สุวรรณโรจน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11จังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายนิทรรศการ  
326 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ฝ่ายนิทรรศการ  
327 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
328 นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายนิทรรศการ  
329 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายนิทรรศการ  
330 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายนิทรรศการ  
331 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสกลนคร ฝ่ายนิทรรศการ  
332 นางสาวอําพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดหนองคาย ฝ่ายนิทรรศการ  
333 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายนิทรรศการ  
334 นางวิมาลา รักพรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ฝ่ายนิทรรศการ  
335 นางบริรักษ์ อาชีพโกศลกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
336 นางสาวปณิตา วงษ์คำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
337 นายวิฑูรย์ ทรงงาม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
338 นางสาววิสา ญาณอุบล ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
339 นางสาวสุรัชนา พรมภมร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
340 นางณุชรี อ่อนน้ำคำ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
341 นายกษิเดช เหล่าทัพศักดิ์ศรี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
342 นายณัฐนันท์ แป้นดวงเนตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
343 นางสาวดวงเดือน สวยรูป ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
344 นางสาวนันทราทิพย์ ชำนาญพนา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
345 นางจงจิตร พรหมจิต พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
346 นายเชาวลิต สุรัติมงคล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
347 นายไพศาล ห้องหนองซำ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
348 นางมณเฑียร เพชรเลิศ ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
349 นางสาววัชราภรณ์ ผลไธสง ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
350 นางดวงพร จะโรรัมย์ ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
351 นางสาวกนกนาถ จันทร์งาม ลูกจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
352 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
353 นายณรงค์ฤทธิ์ เนาวิรัตน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
354 นางรุ่งทิวาพร ถูสินแก่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
355 นางสาวปาริยา คำมงคล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
356 นางสาวมาลิสา วันพุดชา ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายนิทรรศการ  
357 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ  
358 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ  
359 นางศุภางค์ อนันต์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ  
360 นางสาวรุ่งทิวา จันทาพูน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ  
361 นางสาวยุวลักษณ์ ศรีแนน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ  
362 นายเชิดชัย อุ่นไธสง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ  
363 นางยุวดี ด้วงทา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ  
364 นางวัชราพร สายสิงห์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายสิทธิประโยชน์/การเงินและพัสดุ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริ เบอร์โทรศัพท์ 081-5797172
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]