ขอขอบคุณ
ขอขอบคุณเจ้าภาพคณะผู้บริหารโรงเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอหนองแสง ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทสรรพกำลังจนทำให้การจัดงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลัง สพป.อุดรธานี เขต 2 สำเร็จเรียบร้อยอย่างน่าชื่นชม
ขอขอบคุณโรงเรียนที่เป็นสถานที่แข่งขันทุกแห่ง ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการอำนวยความสะดวก และบริการอย่างน่า ประทับใจยิ่ง
อขอบคุณคณะกรรมการตัดสินทุกท่านที่ได้เสียสละแรงกาย แรงใจ สติปัญญา และความสามารถ  ส่งผลให้การแข่งขันสำเร็จเรียบร้อย ลงด้วยดี
วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:33 น.