สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ทับกุงประชานุกูล 23 14 6 43
2 บ้านนาดีโคกกลาง 18 7 0 25
3 อนุบาลศรีธาตุ 9 5 8 22
4 บ้านหนองกุงทับม้า 9 5 3 17
5 บ้านดงน้อย 9 1 0 10
6 บ้านปะโค 8 3 2 13
7 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 7 7 6 20
8 อนุบาลวังสามหมอ 6 5 4 15
9 ห้วยแสงอรุณวิทยา 6 5 3 14
10 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 6 4 4 14
11 บ้านดงกลาง 6 3 2 11
12 บ้านนาดีสร้างบง 5 5 2 12
13 อนุบาลหนองแสง 5 4 5 14
14 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 5 2 2 9
15 บ้านกุดขนวน 4 6 3 13
16 บ้านเชียงกรม 4 2 3 9
17 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 4 2 1 7
18 อนุบาลโนนสะอาด 4 1 0 5
19 บ้านท่ายม 4 0 1 5
20 คำไฮพิทยาคม 4 0 0 4
21 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 3 4 4 11
22 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 3 4 1 8
23 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 3 3 3 9
24 บ้านกุดจิก 3 3 1 7
25 บ้านคำโคกสูง 3 2 2 7
26 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 3 2 1 6
27 บะยาวพัฒนาศึกษา 3 1 1 5
28 บ้านโคกก่อง 3 1 0 4
29 โคกสว่างดงง่ามน้อย 3 0 1 4
30 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 3 0 1 4
31 บ้านเชียงแหว 3 0 0 3
32 บ้านกอก 3 0 0 3
33 บ้านโคกสว่าง 3 0 0 3
34 บ้านห้วยวังปลา 3 0 0 3
35 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 2 5 1 8
36 บ้านหนองประเสริฐ 2 3 1 6
37 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 2 2 2 6
38 บ้านโปร่ง 2 2 2 6
39 พันธกิจศึกษา 2 2 1 5
40 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 2 2 1 5
41 ชุมชนทมป่าข่า 2 2 0 4
42 บ้านเมืองปัง 2 1 2 5
43 บ้านอุ่มจาน 2 1 2 5
44 บ้านโคกสะอาด 2 1 2 5
45 บ้านนาเหล่า 2 1 1 4
46 บ้านคำยาง 2 1 1 4
47 บ้านม่วงดง 2 1 0 3
48 ทวิพัฒน์ 2 0 0 2
49 บ้านสามขา 2 0 0 2
50 ดานใหญ่พิทยาคาร 2 0 0 2
51 บ้านโพนทอง 2 0 0 2
52 อนุบาลอุ่นใจ 2 0 0 2
53 บ้านกุดนาค้อ 1 5 3 9
54 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 1 4 2 7
55 วรรณรสนุสรณ์ 1 4 1 6
56 บ้านวาปี 1 4 1 6
57 บ้านหนองหญ้าไซ 1 3 4 8
58 ดงง่ามนางาม 1 3 2 6
59 บ้านนายูง 1 3 1 5
60 หาญใจพิทยาคม 1 2 2 5
61 บ้านสะอาดนามูล 1 2 1 4
62 บ้านโนนหนองม่วง 1 1 2 4
63 บ้านแสงสว่าง 1 1 1 3
64 อนุบาลกุมภวาปี 1 1 1 3
65 บ้านหนองแสง 1 1 0 2
66 บ้านหัวฝาย 1 1 0 2
67 บ้านโสกรังโนนสว่าง 1 1 0 2
68 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1 0 4 5
69 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1 0 3 4
70 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 3 4
71 บ้านหินฮาวโนนงาม 1 0 2 3
72 คำค้อพิทยศึกษา 1 0 1 2
73 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 1 0 1 2
74 บ้านตูม 1 0 1 2
75 คำกุงประชานุกูล 1 0 1 2
76 บ้านโนนทองคำเจริญ 1 0 1 2
77 กมลาลักษณ์วังสามหมอ 1 0 1 2
78 บ้านโนนอำนวย 1 0 0 1
79 บ้านนาเพ็ญ 1 0 0 1
80 เทพปัญญา 1 0 0 1
81 บ้านป่าหวาย 1 0 0 1
82 บ้านหนองท่มคำเจริญ 1 0 0 1
83 บ้านไทยสมพร 1 0 0 1
84 บ้านท่าแร่ 1 0 0 1
85 บ้านโนนม่วง 1 0 0 1
86 ผาสุกประชานุกูล 0 5 4 9
87 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 0 4 1 5
88 บ้านเซียบ 0 3 2 5
89 บ้านผาทอง 0 3 2 5
90 บ้านทมนางาม 0 3 0 3
91 บ้านโคกเล้า 0 2 1 3
92 บ้านสวนหม่อน 0 2 0 2
93 บ้านหนองโก 0 2 0 2
94 บ้านหนองกุง 0 2 0 2
95 บ้านคำน้อย 0 2 0 2
96 วาสนาศึกษา 0 2 0 2
97 บ้านนานกชุมนาชุมพร 0 1 3 4
98 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 0 1 3 4
99 บ้านห้วยผึ้ง 0 1 2 3
100 เทศบาล 1โสกคูณ 0 1 2 3
101 บ้านกระเบื้องโนนทิง 0 1 1 2
102 บ้านปอ 0 1 1 2
103 บ้านหนองแวง 0 1 1 2
104 บ้านหินเหลิ่ง 0 1 1 2
105 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 0 1 1 2
106 ชุมชนจำปี 0 1 0 1
107 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 0 1 0 1
108 บ้านโนนสา 0 1 0 1
109 หนองไผ่พรเจริญ 0 1 0 1
110 บ้านโนนสำราญ 0 1 0 1
111 บ้านโนนสูง 0 1 0 1
112 บ้านนกขะบา 0 1 0 1
113 บ้านกงพาน 0 1 0 1
114 บ้านโคกน้อย 0 1 0 1
115 บ้านนาฝาย 0 0 3 3
116 สามัคคีวิทยาคาร 0 0 2 2
117 กมลาลักษณ์ 0 0 2 2
118 บ้านบุ่งหมากลาน 0 0 1 1
119 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 0 0 1 1
120 บ้านนาตาดนาโปร่ง 0 0 1 1
121 มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 0 0 1 1
122 บ้านท่าหนองเทา 0 0 1 1
123 บ้านคำม่วง 0 0 1 1
124 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 0 0 1 1
125 บ้านคำเจริญ 0 0 1 1
126 บ้านนาแก 0 0 1 1
127 คำเมยวิทยาคม 0 0 1 1
128 บ้านโนนมะข่า 0 0 1 1
129 บ้านเดียม 0 0 1 1
130 บ้านกุดยาง 0 0 1 1
131 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 0 0 1 1
132 บ้านนาม่วง 0 0 1 1
133 บ้านหนองหว้า 0 0 1 1
134 บ้านคำบอน 0 0 0 0
135 บ้านท่าสัง 0 0 0 0
136 บ้านนาแบก 0 0 0 0
137 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 0 0 0 0
138 บ้านโคกศรีห้วยยาง 0 0 0 0
139 บ้านโนนเชียงค้ำ 0 0 0 0
140 บ้านทับไฮ 0 0 0 0
141 บ้านสามเหลี่ยม 0 0 0 0
142 บ้านผือ 0 0 0 0
143 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0
144 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 0 0 0 0
145 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 0 0 0 0
146 บ้านสวนมอนคำ 0 0 0 0
147 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 0 0 0 0
148 บ้านดอนเงิน 0 0 0 0
149 บ้านโคกศรี 0 0 0 0
150 โนนจำปาประชาสรรค์ 0 0 0 0
151 บ้านสี่แจ 0 0 0 0
152 บ้านเกิ้งน้อย 0 0 0 0
153 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 0 0 0 0
154 บ้านวังทอง 0 0 0 0
155 บ้านหาดสถาพร 0 0 0 0
156 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 0 0 0 0
157 บ้านโนนสวาง 0 0 0 0
158 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 0 0 0 0
159 บ้านโนนทรายฟอง 0 0 0 0
160 บ้านโนนเห็นวังชัย 0 0 0 0
161 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 0 0 0 0
162 บ้านหนองกุงปาว 0 0 0 0
163 บ้านคำไผ่ 0 0 0 0
164 บ้านพันดอน 0 0 0 0
165 บ้านหนองบัว 0 0 0 0
166 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0
167 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 0 0 0 0
168 บ้านบะยาว 0 0 0 0
169 บ้านโนนจำปา 0 0 0 0
170 ปภาวรินทร์ 0 0 0 0
171 บ้านท่าม่วงเวียงคำ 0 0 0 0
172 บ้านดอนแก้ว 0 0 0 0
173 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 0 0 0 0
174 บ้านโนนแสวง 0 0 0 0
175 บ้านคำจวง 0 0 0 0
176 บ้านดงเรือง 0 0 0 0
177 บ้านม่วงเฒ่า 0 0 0 0
178 บ้านสมดี 0 0 0 0
179 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 0 0 0 0
180 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 0 0 0 0
181 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0
182 บ้านดูนเลา 0 0 0 0
183 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 0 0 0 0
184 บ้านหนองแดง 0 0 0 0
185 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 0 0 0 0
186 บ้านค้อน้อย 0 0 0 0
187 บ้านท่าลาด 0 0 0 0
188 บ้านโคกหนองแวง 0 0 0 0
189 บ้านท่าสี 0 0 0 0
190 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0
191 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 0 0 0 0
192 บ้านโคกสง่า 0 0 0 0
รวม 257 209 173 639

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]