สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทับกุงประชานุกูล 52 8 16 4 76
2 อนุบาลศรีธาตุ 32 13 4 4 49
3 บ้านนาดีโคกกลาง 30 7 2 3 39
4 อนุบาลหนองแสง 27 8 4 2 39
5 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 26 11 8 7 45
6 ห้วยแสงอรุณวิทยา 25 5 3 0 33
7 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 23 11 1 1 35
8 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 23 8 2 5 33
9 บ้านดงน้อย 22 9 2 2 33
10 อนุบาลวังสามหมอ 22 4 2 0 28
11 บ้านหนองกุงทับม้า 22 3 5 1 30
12 บ้านนาดีสร้างบง 19 8 3 4 30
13 บ้านดงกลาง 19 6 4 1 29
14 บ้านกุดนาค้อ 18 7 5 5 30
15 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 18 6 1 1 25
16 บ้านกุดขนวน 17 8 6 1 31
17 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 15 9 2 5 26
18 บ้านแสงสว่าง 15 8 8 5 31
19 บ้านปะโค 15 3 3 2 21
20 อนุบาลโนนสะอาด 15 2 3 0 20
21 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 14 7 1 2 22
22 บ้านกุดจิก 14 4 2 1 20
23 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 13 10 4 5 27
24 ผาสุกประชานุกูล 13 5 4 7 22
25 บ้านเซียบ 13 4 1 2 18
26 บ้านเชียงกรม 13 2 0 0 15
27 บ้านเมืองปัง 12 6 5 2 23
28 พันธกิจศึกษา 12 2 2 4 16
29 บ้านเชียงแหว 12 1 6 3 19
30 คำค้อพิทยศึกษา 11 8 7 8 26
31 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 11 7 2 4 20
32 วรรณรสนุสรณ์ 11 5 2 3 18
33 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 11 4 3 2 18
34 บ้านโปร่ง 11 4 3 0 18
35 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 11 3 0 3 14
36 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 11 2 5 0 18
37 บ้านหนองหญ้าไซ 10 8 2 2 20
38 บ้านอุ่มจาน 10 7 2 2 19
39 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 10 6 3 2 19
40 บ้านคำโคกสูง 10 6 0 1 16
41 บ้านนายูง 10 5 7 4 22
42 บะยาวพัฒนาศึกษา 10 3 3 4 16
43 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 10 3 1 3 14
44 ดงง่ามนางาม 10 3 1 2 14
45 คำไฮพิทยาคม 10 1 3 0 14
46 บ้านสะอาดนามูล 10 1 1 1 12
47 บ้านม่วงดง 9 3 1 4 13
48 บ้านคำบอน 9 3 1 3 13
49 บ้านสวนหม่อน 9 2 3 1 14
50 บ้านโนนหนองม่วง 8 9 13 3 30
51 บ้านนาเหล่า 8 8 1 1 17
52 บ้านทมนางาม 8 2 4 0 14
53 บ้านท่าสัง 8 2 1 1 11
54 บ้านคำยาง 8 2 0 2 10
55 บ้านวาปี 7 8 5 4 20
56 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 7 6 2 2 15
57 บ้านนานกชุมนาชุมพร 7 5 0 3 12
58 หาญใจพิทยาคม 7 4 1 1 12
59 บ้านห้วยผึ้ง 7 4 0 4 11
60 บ้านโคกเล้า 7 2 3 3 12
61 อนุบาลกุมภวาปี 7 2 0 2 9
62 บ้านโคกสะอาด 7 2 0 1 9
63 บ้านนาฝาย 7 1 4 3 12
64 บ้านท่ายม 7 1 2 3 10
65 บ้านบุ่งหมากลาน 6 6 5 2 17
66 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 6 6 2 0 14
67 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 6 6 2 0 14
68 บ้านโนนสมบูรณ์ 6 6 1 1 13
69 ชุมชนทมป่าข่า 6 4 1 2 11
70 บ้านผาทอง 6 4 1 2 11
71 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 6 4 0 1 10
72 บ้านนาตาดนาโปร่ง 6 3 1 1 10
73 บ้านหนองโก 6 2 3 4 11
74 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 6 2 1 1 9
75 บ้านนาแบก 6 2 1 1 9
76 มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 6 2 0 1 8
77 บ้านกอก 6 2 0 0 8
78 เทศบาล 1โสกคูณ 6 1 1 3 8
79 สามัคคีวิทยาคาร 6 1 1 2 8
80 บ้านท่าหนองเทา 6 1 1 2 8
81 ทวิพัฒน์ 6 1 0 1 7
82 บ้านโคกก่อง 6 1 0 0 7
83 โคกสว่างดงง่ามน้อย 6 0 0 0 6
84 ชุมชนจำปี 5 9 2 1 16
85 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 5 4 1 4 10
86 บ้านคำม่วง 5 2 2 0 9
87 บ้านกระเบื้องโนนทิง 5 2 1 0 8
88 บ้านโนนสา 5 1 2 2 8
89 บ้านโคกสว่าง 5 1 1 0 7
90 บ้านสามขา 5 1 0 0 6
91 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 5 1 0 0 6
92 บ้านโนนอำนวย 5 0 2 1 7
93 บ้านตูม 5 0 0 0 5
94 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 5 0 0 0 5
95 บ้านหนองประเสริฐ 4 5 2 2 11
96 คำกุงประชานุกูล 4 5 0 1 9
97 บ้านหนองกุง 4 4 4 4 12
98 บ้านคำน้อย 4 4 4 3 12
99 บ้านนาเพ็ญ 4 4 2 1 10
100 บ้านคำเจริญ 4 4 0 0 8
101 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 4 3 2 3 9
102 บ้านโนนทองคำเจริญ 4 3 2 1 9
103 บ้านโคกศรีห้วยยาง 4 2 0 1 6
104 ดานใหญ่พิทยาคาร 4 2 0 0 6
105 บ้านโนนเชียงค้ำ 4 2 0 0 6
106 บ้านทับไฮ 4 1 0 2 5
107 บ้านนาแก 4 0 2 1 6
108 หนองไผ่พรเจริญ 4 0 1 1 5
109 กมลาลักษณ์ 4 0 0 0 4
110 บ้านสามเหลี่ยม 4 0 0 0 4
111 บ้านหินฮาวโนนงาม 3 6 8 1 17
112 บ้านผือ 3 3 1 3 7
113 คำเมยวิทยาคม 3 2 2 2 7
114 บ้านหนองนกเขียน 3 2 1 3 6
115 บ้านโนนมะข่า 3 2 1 2 6
116 บ้านหนองแสง 3 2 0 0 5
117 บ้านหัวฝาย 3 2 0 0 5
118 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 3 2 0 0 5
119 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 3 2 0 0 5
120 บ้านโพนทอง 3 1 2 2 6
121 บ้านปอ 3 1 2 0 6
122 บ้านโสกรังโนนสว่าง 3 1 0 1 4
123 บ้านห้วยวังปลา 3 1 0 0 4
124 บ้านหนองแวง 3 1 0 0 4
125 บ้านสวนมอนคำ 3 1 0 0 4
126 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 3 0 1 1 4
127 อนุบาลอุ่นใจ 3 0 1 0 4
128 บ้านหินเหลิ่ง 3 0 1 0 4
129 บ้านโนนสำราญ 3 0 0 2 3
130 กมลาลักษณ์วังสามหมอ 3 0 0 1 3
131 บ้านดอนเงิน 3 0 0 1 3
132 เทพปัญญา 3 0 0 0 3
133 บ้านเดียม 3 0 0 0 3
134 บ้านโคกศรี 3 0 0 0 3
135 โนนจำปาประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
136 บ้านสี่แจ 2 3 2 2 7
137 บ้านป่าหวาย 2 3 0 0 5
138 บ้านหนองท่มคำเจริญ 2 2 1 0 5
139 บ้านเกิ้งน้อย 2 2 0 0 4
140 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 2 1 4 0 7
141 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 2 1 0 0 3
142 บ้านโนนสูง 2 1 0 0 3
143 บ้านกุดยาง 2 1 0 0 3
144 บ้านวังทอง 2 1 0 0 3
145 บ้านหาดสถาพร 2 1 0 0 3
146 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 2 0 4 3 6
147 บ้านนกขะบา 2 0 2 0 4
148 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 2 0 1 1 3
149 บ้านกงพาน 2 0 0 1 2
150 บ้านโนนสวาง 2 0 0 1 2
151 วาสนาศึกษา 2 0 0 0 2
152 บ้านโคกน้อย 2 0 0 0 2
153 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 1 4 2 4 7
154 บ้านโนนทรายฟอง 1 3 3 1 7
155 บ้านโนนเห็นวังชัย 1 2 3 1 6
156 บ้านนาม่วง 1 2 0 2 3
157 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 1 2 0 2 3
158 บ้านหนองกุงปาว 1 1 2 2 4
159 บ้านคำไผ่ 1 1 0 3 2
160 บ้านพันดอน 1 1 0 2 2
161 บ้านหนองบัว 1 1 0 1 2
162 บ้านไทยสมพร 1 1 0 0 2
163 บ้านดอนสวรรค์ 1 1 0 0 2
164 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 1 1 0 0 2
165 บ้านบะยาว 1 1 0 0 2
166 บ้านโนนจำปา 1 1 0 0 2
167 ปภาวรินทร์ 1 1 0 0 2
168 บ้านท่าม่วงเวียงคำ 1 0 3 0 4
169 บ้านดอนแก้ว 1 0 1 0 2
170 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 1 0 1 0 2
171 บ้านโนนแสวง 1 0 0 2 1
172 บ้านท่าแร่ 1 0 0 0 1
173 บ้านโนนม่วง 1 0 0 0 1
174 บ้านคำจวง 1 0 0 0 1
175 บ้านดงเรือง 1 0 0 0 1
176 บ้านม่วงเฒ่า 1 0 0 0 1
177 บ้านสมดี 1 0 0 0 1
178 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 1 0 0 0 1
179 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองหว้า 0 2 1 1 3
181 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 0 2 0 2 2
182 บ้านดูนเลา 0 2 0 0 2
183 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 0 1 1 2 2
184 บ้านหนองแดง 0 1 0 2 1
185 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 0 1 0 1 1
186 บ้านค้อน้อย 0 1 0 0 1
187 บ้านท่าลาด 0 0 1 0 1
188 บ้านโคกหนองแวง 0 0 1 0 1
189 บ้านท่าสี 0 0 1 0 1
190 บ้านโคกกลาง 0 0 0 1 0
191 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 0 0 0 1 0
192 บ้านโคกสง่า 0 0 0 1 0
รวม 1,254 519 300 271 2,073