สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนาดีโคกกลาง 18 6 0 24 29 5 2 3 36
2 ทับกุงประชานุกูล 14 12 5 31 44 7 9 4 60
3 บ้านหนองกุงทับม้า 9 5 3 17 21 3 5 1 29
4 อนุบาลศรีธาตุ 9 4 7 20 30 13 4 4 47
5 บ้านดงน้อย 9 1 0 10 22 9 2 2 33
6 บ้านปะโค 8 3 2 13 15 3 3 2 21
7 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 7 6 6 19 22 11 1 1 34
8 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 6 4 3 13 22 7 2 5 31
9 บ้านนาดีสร้างบง 5 4 2 11 18 8 3 4 29
10 อนุบาลหนองแสง 5 3 3 11 20 7 4 2 31
11 บ้านดงกลาง 5 3 2 10 16 5 4 1 25
12 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 5 2 2 9 18 6 1 1 25
13 ห้วยแสงอรุณวิทยา 4 5 2 11 20 4 3 0 27
14 อนุบาลวังสามหมอ 4 3 3 10 17 4 2 0 23
15 อนุบาลโนนสะอาด 4 1 0 5 15 2 3 0 20
16 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 3 4 1 8 11 3 0 2 14
17 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 3 3 3 9 22 10 8 7 40
18 บ้านกุดจิก 3 3 1 7 14 4 2 1 20
19 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 3 2 1 6 9 6 3 2 18
20 บ้านคำโคกสูง 3 2 1 6 9 6 0 1 15
21 บ้านเชียงกรม 3 1 3 7 10 2 0 0 12
22 โคกสว่างดงง่ามน้อย 3 0 1 4 6 0 0 0 6
23 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 3 0 1 4 4 3 2 3 9
24 คำไฮพิทยาคม 3 0 0 3 9 1 3 0 13
25 บ้านโคกสว่าง 3 0 0 3 5 1 1 0 7
26 บ้านกุดขนวน 2 4 3 9 12 8 6 1 26
27 พันธกิจศึกษา 2 2 1 5 12 2 2 4 16
28 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 2 2 1 5 7 6 2 2 15
29 ชุมชนทมป่าข่า 2 2 0 4 6 4 1 2 11
30 บ้านเมืองปัง 2 1 2 5 12 6 5 2 23
31 บ้านอุ่มจาน 2 1 2 5 10 6 2 2 18
32 บ้านโปร่ง 2 1 2 5 10 4 3 0 17
33 บะยาวพัฒนาศึกษา 2 1 1 4 9 3 3 4 15
34 บ้านนาเหล่า 2 1 1 4 8 8 1 1 17
35 บ้านคำยาง 2 1 1 4 8 2 0 2 10
36 ทวิพัฒน์ 2 0 0 2 6 1 0 1 7
37 ดานใหญ่พิทยาคาร 2 0 0 2 4 2 0 0 6
38 อนุบาลอุ่นใจ 2 0 0 2 3 0 1 0 4
39 บ้านกุดนาค้อ 1 5 3 9 17 7 5 5 29
40 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 1 4 1 6 11 9 2 5 22
41 วรรณรสนุสรณ์ 1 4 1 6 11 5 2 3 18
42 บ้านวาปี 1 4 1 6 7 7 5 4 19
43 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 1 3 2 6 9 3 1 3 13
44 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1 2 2 5 10 4 3 2 17
45 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1 2 2 5 9 9 4 5 22
46 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 1 2 1 4 8 2 5 0 15
47 บ้านแสงสว่าง 1 1 1 3 15 7 8 5 30
48 บ้านนายูง 1 1 1 3 9 4 7 4 20
49 บ้านโนนหนองม่วง 1 1 1 3 6 8 13 3 27
50 หาญใจพิทยาคม 1 1 1 3 5 3 1 1 9
51 บ้านหนองแสง 1 1 0 2 3 2 0 0 5
52 บ้านโสกรังโนนสว่าง 1 1 0 2 3 1 0 1 4
53 บ้านหัวฝาย 1 1 0 2 3 1 0 0 4
54 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1 0 3 4 14 7 1 2 22
55 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 2 3 5 6 1 1 12
56 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1 0 2 3 5 5 2 0 12
57 บ้านหินฮาวโนนงาม 1 0 2 3 3 6 8 1 17
58 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 1 0 1 2 6 2 1 1 9
59 อนุบาลกุมภวาปี 1 0 1 2 6 2 0 2 8
60 คำกุงประชานุกูล 1 0 1 2 4 5 0 1 9
61 บ้านโนนทองคำเจริญ 1 0 1 2 4 3 2 1 9
62 บ้านโคกสะอาด 1 0 1 2 4 2 0 1 6
63 กมลาลักษณ์วังสามหมอ 1 0 1 2 3 0 0 1 3
64 บ้านนาเพ็ญ 1 0 0 1 4 4 2 1 10
65 บ้านสามขา 1 0 0 1 4 1 0 0 5
66 บ้านกอก 1 0 0 1 3 2 0 0 5
67 บ้านท่ายม 1 0 0 1 3 1 2 3 6
68 เทพปัญญา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
69 บ้านป่าหวาย 1 0 0 1 2 3 0 0 5
70 บ้านหนองท่มคำเจริญ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
71 บ้านห้วยวังปลา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
72 บ้านไทยสมพร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านท่าแร่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 ผาสุกประชานุกูล 0 4 4 8 12 5 4 7 21
75 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 0 4 1 5 11 7 2 4 20
76 บ้านเซียบ 0 3 2 5 13 3 1 2 17
77 บ้านผาทอง 0 3 2 5 6 4 1 2 11
78 บ้านหนองประเสริฐ 0 3 1 4 2 5 2 2 9
79 บ้านทมนางาม 0 3 0 3 7 2 4 0 13
80 บ้านหนองหญ้าไซ 0 2 4 6 9 7 2 2 18
81 บ้านสะอาดนามูล 0 2 1 3 9 1 1 1 11
82 บ้านโคกเล้า 0 2 1 3 7 2 3 3 12
83 บ้านหนองโก 0 2 0 2 6 2 3 4 11
84 บ้านหนองกุง 0 2 0 2 4 4 4 4 12
85 บ้านคำน้อย 0 2 0 2 4 4 4 3 12
86 วาสนาศึกษา 0 2 0 2 2 0 0 0 2
87 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 0 1 3 4 6 6 2 0 14
88 บ้านห้วยผึ้ง 0 1 2 3 7 4 0 4 11
89 เทศบาล 1โสกคูณ 0 1 2 3 6 1 1 3 8
90 ดงง่ามนางาม 0 1 1 2 7 2 1 2 10
91 บ้านปอ 0 1 1 2 3 0 2 0 5
92 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
93 ชุมชนจำปี 0 1 0 1 5 8 2 1 15
94 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 0 1 0 1 5 4 1 4 10
95 บ้านโนนสา 0 1 0 1 5 1 2 2 8
96 หนองไผ่พรเจริญ 0 1 0 1 4 0 1 1 5
97 บ้านกระเบื้องโนนทิง 0 1 0 1 3 2 1 0 6
98 บ้านโคกก่อง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
99 บ้านโนนสำราญ 0 1 0 1 3 0 0 2 3
100 บ้านนกขะบา 0 1 0 1 2 0 2 0 4
101 บ้านโคกน้อย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
102 บ้านโนนสูง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
103 บ้านกงพาน 0 1 0 1 1 0 0 1 1
104 บ้านนาฝาย 0 0 3 3 7 1 4 3 12
105 บ้านนานกชุมนาชุมพร 0 0 3 3 5 4 0 3 9
106 สามัคคีวิทยาคาร 0 0 2 2 5 1 1 2 7
107 กมลาลักษณ์ 0 0 2 2 4 0 0 0 4
108 คำค้อพิทยศึกษา 0 0 1 1 9 8 7 8 24
109 บ้านบุ่งหมากลาน 0 0 1 1 6 6 5 2 17
110 มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 0 0 1 1 6 2 0 1 8
111 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 0 0 1 1 5 4 0 1 9
112 บ้านนาตาดนาโปร่ง 0 0 1 1 5 2 1 1 8
113 บ้านท่าหนองเทา 0 0 1 1 5 1 1 2 7
114 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
115 บ้านคำเจริญ 0 0 1 1 4 4 0 0 8
116 บ้านคำม่วง 0 0 1 1 4 2 1 0 7
117 คำเมยวิทยาคม 0 0 1 1 3 2 2 2 7
118 บ้านนาแก 0 0 1 1 3 0 2 1 5
119 บ้านเดียม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
120 บ้านโนนมะข่า 0 0 1 1 2 2 1 2 5
121 บ้านกุดยาง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
122 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 0 0 1 1 2 0 4 3 6
123 บ้านนาม่วง 0 0 1 1 1 2 0 2 3
124 บ้านหนองหว้า 0 0 1 1 0 2 1 1 3
125 บ้านคำบอน 0 0 0 0 9 3 1 3 13
126 บ้านเชียงแหว 0 0 0 0 9 1 5 3 15
127 บ้านท่าสัง 0 0 0 0 8 2 1 1 11
128 บ้านม่วงดง 0 0 0 0 6 3 1 4 10
129 บ้านนาแบก 0 0 0 0 6 2 1 1 9
130 บ้านสวนหม่อน 0 0 0 0 5 2 2 1 9
131 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 0 0 0 0 5 0 0 0 5
132 บ้านโนนเชียงค้ำ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
133 บ้านทับไฮ 0 0 0 0 4 1 0 2 5
134 บ้านโนนอำนวย 0 0 0 0 4 0 2 1 6
135 บ้านสามเหลี่ยม 0 0 0 0 4 0 0 0 4
136 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 3 2 1 3 6
137 บ้านโคกศรีห้วยยาง 0 0 0 0 3 2 0 1 5
138 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 0 0 0 0 3 2 0 0 5
139 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
140 บ้านสวนมอนคำ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
141 บ้านดอนเงิน 0 0 0 0 3 0 0 1 3
142 โนนจำปาประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
143 บ้านสี่แจ 0 0 0 0 2 3 2 2 7
144 บ้านผือ 0 0 0 0 2 2 0 3 4
145 บ้านเกิ้งน้อย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
146 บ้านวังทอง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
147 บ้านหาดสถาพร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
148 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 0 0 0 0 2 0 1 1 3
149 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 0 0 0 0 2 0 0 1 2
150 บ้านโนนสวาง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
151 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
152 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 0 0 0 0 1 4 2 4 7
153 บ้านโนนทรายฟอง 0 0 0 0 1 3 3 1 7
154 บ้านโนนเห็นวังชัย 0 0 0 0 1 2 3 1 6
155 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
156 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 0 0 0 0 1 1 4 0 6
157 บ้านหนองกุงปาว 0 0 0 0 1 1 2 2 4
158 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 1 2 2 4
159 บ้านคำไผ่ 0 0 0 0 1 1 0 3 2
160 บ้านพันดอน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
161 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 1 2
162 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
164 บ้านบะยาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
165 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
166 บ้านโนนจำปา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 ปภาวรินทร์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 บ้านท่าม่วงเวียงคำ 0 0 0 0 1 0 3 0 4
169 บ้านดอนแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
170 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
171 บ้านหินเหลิ่ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
172 บ้านโนนแสวง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
173 บ้านคำจวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านดงเรือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านตูม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านม่วงเฒ่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านสมดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 0 2 0 2 2
181 บ้านดูนเลา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
182 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
183 บ้านหนองแดง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
184 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
185 บ้านค้อน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านท่าลาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 บ้านโคกหนองแวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
188 บ้านท่าสี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
191 บ้านโคกสง่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 203 177 151 531 1,113 494 288 270 1,895