สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทับกุงประชานุกูล 23 14 6 43 52 8 16 4 76
2 บ้านนาดีโคกกลาง 18 7 0 25 30 7 2 3 39
3 อนุบาลศรีธาตุ 9 5 8 22 32 13 4 4 49
4 บ้านหนองกุงทับม้า 9 5 3 17 22 3 5 1 30
5 บ้านดงน้อย 9 1 0 10 22 9 2 2 33
6 บ้านปะโค 8 3 2 13 15 3 3 2 21
7 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 7 7 6 20 23 11 1 1 35
8 อนุบาลวังสามหมอ 6 5 4 15 22 4 2 0 28
9 ห้วยแสงอรุณวิทยา 6 5 3 14 25 5 3 0 33
10 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 6 4 4 14 23 8 2 5 33
11 บ้านดงกลาง 6 3 2 11 19 6 4 1 29
12 บ้านนาดีสร้างบง 5 5 2 12 19 8 3 4 30
13 อนุบาลหนองแสง 5 4 5 14 27 8 4 2 39
14 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 5 2 2 9 18 6 1 1 25
15 บ้านกุดขนวน 4 6 3 13 17 8 6 1 31
16 บ้านเชียงกรม 4 2 3 9 13 2 0 0 15
17 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 4 2 1 7 10 6 3 2 19
18 อนุบาลโนนสะอาด 4 1 0 5 15 2 3 0 20
19 บ้านท่ายม 4 0 1 5 7 1 2 3 10
20 คำไฮพิทยาคม 4 0 0 4 10 1 3 0 14
21 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 3 4 4 11 26 11 8 7 45
22 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 3 4 1 8 11 3 0 3 14
23 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 3 3 3 9 13 10 4 5 27
24 บ้านกุดจิก 3 3 1 7 14 4 2 1 20
25 บ้านคำโคกสูง 3 2 2 7 10 6 0 1 16
26 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 3 2 1 6 11 2 5 0 18
27 บะยาวพัฒนาศึกษา 3 1 1 5 10 3 3 4 16
28 บ้านโคกก่อง 3 1 0 4 6 1 0 0 7
29 โคกสว่างดงง่ามน้อย 3 0 1 4 6 0 0 0 6
30 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 3 0 1 4 4 3 2 3 9
31 บ้านเชียงแหว 3 0 0 3 12 1 6 3 19
32 บ้านกอก 3 0 0 3 6 2 0 0 8
33 บ้านโคกสว่าง 3 0 0 3 5 1 1 0 7
34 บ้านห้วยวังปลา 3 0 0 3 3 1 0 0 4
35 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 2 5 1 8 15 9 2 5 26
36 บ้านหนองประเสริฐ 2 3 1 6 4 5 2 2 11
37 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 2 2 2 6 11 4 3 2 18
38 บ้านโปร่ง 2 2 2 6 11 4 3 0 18
39 พันธกิจศึกษา 2 2 1 5 12 2 2 4 16
40 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 2 2 1 5 7 6 2 2 15
41 ชุมชนทมป่าข่า 2 2 0 4 6 4 1 2 11
42 บ้านเมืองปัง 2 1 2 5 12 6 5 2 23
43 บ้านอุ่มจาน 2 1 2 5 10 7 2 2 19
44 บ้านโคกสะอาด 2 1 2 5 7 2 0 1 9
45 บ้านนาเหล่า 2 1 1 4 8 8 1 1 17
46 บ้านคำยาง 2 1 1 4 8 2 0 2 10
47 บ้านม่วงดง 2 1 0 3 9 3 1 4 13
48 ทวิพัฒน์ 2 0 0 2 6 1 0 1 7
49 บ้านสามขา 2 0 0 2 5 1 0 0 6
50 ดานใหญ่พิทยาคาร 2 0 0 2 4 2 0 0 6
51 บ้านโพนทอง 2 0 0 2 3 1 2 2 6
52 อนุบาลอุ่นใจ 2 0 0 2 3 0 1 0 4
53 บ้านกุดนาค้อ 1 5 3 9 18 7 5 5 30
54 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 1 4 2 7 10 3 1 3 14
55 วรรณรสนุสรณ์ 1 4 1 6 11 5 2 3 18
56 บ้านวาปี 1 4 1 6 7 8 5 4 20
57 บ้านหนองหญ้าไซ 1 3 4 8 10 8 2 2 20
58 ดงง่ามนางาม 1 3 2 6 10 3 1 2 14
59 บ้านนายูง 1 3 1 5 10 5 7 4 22
60 หาญใจพิทยาคม 1 2 2 5 7 4 1 1 12
61 บ้านสะอาดนามูล 1 2 1 4 10 1 1 1 12
62 บ้านโนนหนองม่วง 1 1 2 4 8 9 13 3 30
63 บ้านแสงสว่าง 1 1 1 3 15 8 8 5 31
64 อนุบาลกุมภวาปี 1 1 1 3 7 2 0 2 9
65 บ้านหนองแสง 1 1 0 2 3 2 0 0 5
66 บ้านหัวฝาย 1 1 0 2 3 2 0 0 5
67 บ้านโสกรังโนนสว่าง 1 1 0 2 3 1 0 1 4
68 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1 0 4 5 6 6 2 0 14
69 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1 0 3 4 14 7 1 2 22
70 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 3 4 6 6 1 1 13
71 บ้านหินฮาวโนนงาม 1 0 2 3 3 6 8 1 17
72 คำค้อพิทยศึกษา 1 0 1 2 11 8 7 8 26
73 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 1 0 1 2 6 2 1 1 9
74 บ้านตูม 1 0 1 2 5 0 0 0 5
75 คำกุงประชานุกูล 1 0 1 2 4 5 0 1 9
76 บ้านโนนทองคำเจริญ 1 0 1 2 4 3 2 1 9
77 กมลาลักษณ์วังสามหมอ 1 0 1 2 3 0 0 1 3
78 บ้านโนนอำนวย 1 0 0 1 5 0 2 1 7
79 บ้านนาเพ็ญ 1 0 0 1 4 4 2 1 10
80 เทพปัญญา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
81 บ้านป่าหวาย 1 0 0 1 2 3 0 0 5
82 บ้านหนองท่มคำเจริญ 1 0 0 1 2 2 1 0 5
83 บ้านไทยสมพร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
84 บ้านท่าแร่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านโนนม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 ผาสุกประชานุกูล 0 5 4 9 13 5 4 7 22
87 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 0 4 1 5 11 7 2 4 20
88 บ้านเซียบ 0 3 2 5 13 4 1 2 18
89 บ้านผาทอง 0 3 2 5 6 4 1 2 11
90 บ้านทมนางาม 0 3 0 3 8 2 4 0 14
91 บ้านโคกเล้า 0 2 1 3 7 2 3 3 12
92 บ้านสวนหม่อน 0 2 0 2 9 2 3 1 14
93 บ้านหนองโก 0 2 0 2 6 2 3 4 11
94 บ้านหนองกุง 0 2 0 2 4 4 4 4 12
95 บ้านคำน้อย 0 2 0 2 4 4 4 3 12
96 วาสนาศึกษา 0 2 0 2 2 0 0 0 2
97 บ้านนานกชุมนาชุมพร 0 1 3 4 7 5 0 3 12
98 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 0 1 3 4 6 6 2 0 14
99 บ้านห้วยผึ้ง 0 1 2 3 7 4 0 4 11
100 เทศบาล 1โสกคูณ 0 1 2 3 6 1 1 3 8
101 บ้านกระเบื้องโนนทิง 0 1 1 2 5 2 1 0 8
102 บ้านปอ 0 1 1 2 3 1 2 0 6
103 บ้านหนองแวง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
104 บ้านหินเหลิ่ง 0 1 1 2 3 0 1 0 4
105 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
106 ชุมชนจำปี 0 1 0 1 5 9 2 1 16
107 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 0 1 0 1 5 4 1 4 10
108 บ้านโนนสา 0 1 0 1 5 1 2 2 8
109 หนองไผ่พรเจริญ 0 1 0 1 4 0 1 1 5
110 บ้านโนนสำราญ 0 1 0 1 3 0 0 2 3
111 บ้านโนนสูง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
112 บ้านนกขะบา 0 1 0 1 2 0 2 0 4
113 บ้านกงพาน 0 1 0 1 2 0 0 1 2
114 บ้านโคกน้อย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
115 บ้านนาฝาย 0 0 3 3 7 1 4 3 12
116 สามัคคีวิทยาคาร 0 0 2 2 6 1 1 2 8
117 กมลาลักษณ์ 0 0 2 2 4 0 0 0 4
118 บ้านบุ่งหมากลาน 0 0 1 1 6 6 5 2 17
119 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 0 0 1 1 6 4 0 1 10
120 บ้านนาตาดนาโปร่ง 0 0 1 1 6 3 1 1 10
121 มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 0 0 1 1 6 2 0 1 8
122 บ้านท่าหนองเทา 0 0 1 1 6 1 1 2 8
123 บ้านคำม่วง 0 0 1 1 5 2 2 0 9
124 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
125 บ้านคำเจริญ 0 0 1 1 4 4 0 0 8
126 บ้านนาแก 0 0 1 1 4 0 2 1 6
127 คำเมยวิทยาคม 0 0 1 1 3 2 2 2 7
128 บ้านโนนมะข่า 0 0 1 1 3 2 1 2 6
129 บ้านเดียม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
130 บ้านกุดยาง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
131 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 0 0 1 1 2 0 4 3 6
132 บ้านนาม่วง 0 0 1 1 1 2 0 2 3
133 บ้านหนองหว้า 0 0 1 1 0 2 1 1 3
134 บ้านคำบอน 0 0 0 0 9 3 1 3 13
135 บ้านท่าสัง 0 0 0 0 8 2 1 1 11
136 บ้านนาแบก 0 0 0 0 6 2 1 1 9
137 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 0 0 0 0 5 0 0 0 5
138 บ้านโคกศรีห้วยยาง 0 0 0 0 4 2 0 1 6
139 บ้านโนนเชียงค้ำ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
140 บ้านทับไฮ 0 0 0 0 4 1 0 2 5
141 บ้านสามเหลี่ยม 0 0 0 0 4 0 0 0 4
142 บ้านผือ 0 0 0 0 3 3 1 3 7
143 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 3 2 1 3 6
144 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 0 0 0 0 3 2 0 0 5
145 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
146 บ้านสวนมอนคำ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
147 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 0 0 0 0 3 0 1 1 4
148 บ้านดอนเงิน 0 0 0 0 3 0 0 1 3
149 บ้านโคกศรี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
150 โนนจำปาประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
151 บ้านสี่แจ 0 0 0 0 2 3 2 2 7
152 บ้านเกิ้งน้อย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
153 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 0 0 0 0 2 1 4 0 7
154 บ้านวังทอง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
155 บ้านหาดสถาพร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
156 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 0 0 0 0 2 0 1 1 3
157 บ้านโนนสวาง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
158 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 0 0 0 0 1 4 2 4 7
159 บ้านโนนทรายฟอง 0 0 0 0 1 3 3 1 7
160 บ้านโนนเห็นวังชัย 0 0 0 0 1 2 3 1 6
161 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
162 บ้านหนองกุงปาว 0 0 0 0 1 1 2 2 4
163 บ้านคำไผ่ 0 0 0 0 1 1 0 3 2
164 บ้านพันดอน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
165 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 1 2
166 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 บ้านบะยาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 บ้านโนนจำปา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 ปภาวรินทร์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 บ้านท่าม่วงเวียงคำ 0 0 0 0 1 0 3 0 4
172 บ้านดอนแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
173 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
174 บ้านโนนแสวง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
175 บ้านคำจวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านดงเรือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านม่วงเฒ่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านสมดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 0 2 0 2 2
182 บ้านดูนเลา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
183 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
184 บ้านหนองแดง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
185 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
186 บ้านค้อน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านท่าลาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
188 บ้านโคกหนองแวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 บ้านท่าสี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
191 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
192 บ้านโคกสง่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 257 209 173 639 1,254 519 300 271 2,073