สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทับกุงประชานุกูล 44 7 9 4 60
2 อนุบาลศรีธาตุ 30 13 4 4 47
3 บ้านนาดีโคกกลาง 29 5 2 3 36
4 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 22 11 1 1 34
5 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 22 10 8 7 40
6 บ้านดงน้อย 22 9 2 2 33
7 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 22 7 2 5 31
8 บ้านหนองกุงทับม้า 21 3 5 1 29
9 อนุบาลหนองแสง 20 7 4 2 31
10 ห้วยแสงอรุณวิทยา 20 4 3 0 27
11 บ้านนาดีสร้างบง 18 8 3 4 29
12 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 18 6 1 1 25
13 บ้านกุดนาค้อ 17 7 5 5 29
14 อนุบาลวังสามหมอ 17 4 2 0 23
15 บ้านดงกลาง 16 5 4 1 25
16 บ้านแสงสว่าง 15 7 8 5 30
17 บ้านปะโค 15 3 3 2 21
18 อนุบาลโนนสะอาด 15 2 3 0 20
19 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 14 7 1 2 22
20 บ้านกุดจิก 14 4 2 1 20
21 บ้านเซียบ 13 3 1 2 17
22 บ้านกุดขนวน 12 8 6 1 26
23 บ้านเมืองปัง 12 6 5 2 23
24 ผาสุกประชานุกูล 12 5 4 7 21
25 พันธกิจศึกษา 12 2 2 4 16
26 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 11 9 2 5 22
27 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 11 7 2 4 20
28 วรรณรสนุสรณ์ 11 5 2 3 18
29 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 11 3 0 2 14
30 บ้านอุ่มจาน 10 6 2 2 18
31 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 10 4 3 2 17
32 บ้านโปร่ง 10 4 3 0 17
33 บ้านเชียงกรม 10 2 0 0 12
34 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 9 9 4 5 22
35 คำค้อพิทยศึกษา 9 8 7 8 24
36 บ้านหนองหญ้าไซ 9 7 2 2 18
37 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 9 6 3 2 18
38 บ้านคำโคกสูง 9 6 0 1 15
39 บ้านนายูง 9 4 7 4 20
40 บะยาวพัฒนาศึกษา 9 3 3 4 15
41 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 9 3 1 3 13
42 บ้านคำบอน 9 3 1 3 13
43 บ้านเชียงแหว 9 1 5 3 15
44 คำไฮพิทยาคม 9 1 3 0 13
45 บ้านสะอาดนามูล 9 1 1 1 11
46 บ้านนาเหล่า 8 8 1 1 17
47 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 8 2 5 0 15
48 บ้านท่าสัง 8 2 1 1 11
49 บ้านคำยาง 8 2 0 2 10
50 บ้านวาปี 7 7 5 4 19
51 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 7 6 2 2 15
52 บ้านห้วยผึ้ง 7 4 0 4 11
53 บ้านทมนางาม 7 2 4 0 13
54 บ้านโคกเล้า 7 2 3 3 12
55 ดงง่ามนางาม 7 2 1 2 10
56 บ้านนาฝาย 7 1 4 3 12
57 บ้านโนนหนองม่วง 6 8 13 3 27
58 บ้านบุ่งหมากลาน 6 6 5 2 17
59 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 6 6 2 0 14
60 ชุมชนทมป่าข่า 6 4 1 2 11
61 บ้านผาทอง 6 4 1 2 11
62 บ้านม่วงดง 6 3 1 4 10
63 บ้านหนองโก 6 2 3 4 11
64 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 6 2 1 1 9
65 บ้านนาแบก 6 2 1 1 9
66 อนุบาลกุมภวาปี 6 2 0 2 8
67 มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 6 2 0 1 8
68 เทศบาล 1โสกคูณ 6 1 1 3 8
69 ทวิพัฒน์ 6 1 0 1 7
70 โคกสว่างดงง่ามน้อย 6 0 0 0 6
71 ชุมชนจำปี 5 8 2 1 15
72 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 6 1 1 12
73 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 5 5 2 0 12
74 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 5 4 1 4 10
75 บ้านนานกชุมนาชุมพร 5 4 0 3 9
76 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 5 4 0 1 9
77 หาญใจพิทยาคม 5 3 1 1 9
78 บ้านสวนหม่อน 5 2 2 1 9
79 บ้านนาตาดนาโปร่ง 5 2 1 1 8
80 บ้านโนนสา 5 1 2 2 8
81 สามัคคีวิทยาคาร 5 1 1 2 7
82 บ้านท่าหนองเทา 5 1 1 2 7
83 บ้านโคกสว่าง 5 1 1 0 7
84 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 5 1 0 0 6
85 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 5 0 0 0 5
86 คำกุงประชานุกูล 4 5 0 1 9
87 บ้านหนองกุง 4 4 4 4 12
88 บ้านคำน้อย 4 4 4 3 12
89 บ้านนาเพ็ญ 4 4 2 1 10
90 บ้านคำเจริญ 4 4 0 0 8
91 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 4 3 2 3 9
92 บ้านโนนทองคำเจริญ 4 3 2 1 9
93 บ้านคำม่วง 4 2 1 0 7
94 บ้านโคกสะอาด 4 2 0 1 6
95 ดานใหญ่พิทยาคาร 4 2 0 0 6
96 บ้านโนนเชียงค้ำ 4 2 0 0 6
97 บ้านทับไฮ 4 1 0 2 5
98 บ้านสามขา 4 1 0 0 5
99 บ้านโนนอำนวย 4 0 2 1 6
100 หนองไผ่พรเจริญ 4 0 1 1 5
101 กมลาลักษณ์ 4 0 0 0 4
102 บ้านสามเหลี่ยม 4 0 0 0 4
103 บ้านหินฮาวโนนงาม 3 6 8 1 17
104 คำเมยวิทยาคม 3 2 2 2 7
105 บ้านหนองนกเขียน 3 2 1 3 6
106 บ้านกระเบื้องโนนทิง 3 2 1 0 6
107 บ้านโคกศรีห้วยยาง 3 2 0 1 5
108 บ้านหนองแสง 3 2 0 0 5
109 บ้านกอก 3 2 0 0 5
110 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 3 2 0 0 5
111 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 3 2 0 0 5
112 บ้านท่ายม 3 1 2 3 6
113 บ้านโสกรังโนนสว่าง 3 1 0 1 4
114 บ้านหัวฝาย 3 1 0 0 4
115 บ้านโคกก่อง 3 1 0 0 4
116 บ้านสวนมอนคำ 3 1 0 0 4
117 บ้านนาแก 3 0 2 1 5
118 บ้านปอ 3 0 2 0 5
119 อนุบาลอุ่นใจ 3 0 1 0 4
120 บ้านโนนสำราญ 3 0 0 2 3
121 กมลาลักษณ์วังสามหมอ 3 0 0 1 3
122 บ้านดอนเงิน 3 0 0 1 3
123 เทพปัญญา 3 0 0 0 3
124 บ้านเดียม 3 0 0 0 3
125 โนนจำปาประชาสรรค์ 3 0 0 0 3
126 บ้านหนองประเสริฐ 2 5 2 2 9
127 บ้านสี่แจ 2 3 2 2 7
128 บ้านป่าหวาย 2 3 0 0 5
129 บ้านโนนมะข่า 2 2 1 2 5
130 บ้านหนองท่มคำเจริญ 2 2 1 0 5
131 บ้านผือ 2 2 0 3 4
132 บ้านเกิ้งน้อย 2 2 0 0 4
133 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 2 1 0 0 3
134 บ้านกุดยาง 2 1 0 0 3
135 บ้านวังทอง 2 1 0 0 3
136 บ้านหาดสถาพร 2 1 0 0 3
137 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 2 0 4 3 6
138 บ้านนกขะบา 2 0 2 0 4
139 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 2 0 1 1 3
140 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 2 0 0 1 2
141 บ้านโนนสวาง 2 0 0 1 2
142 วาสนาศึกษา 2 0 0 0 2
143 บ้านโคกน้อย 2 0 0 0 2
144 บ้านโคกศรี 2 0 0 0 2
145 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 1 4 2 4 7
146 บ้านโนนทรายฟอง 1 3 3 1 7
147 บ้านโนนเห็นวังชัย 1 2 3 1 6
148 บ้านนาม่วง 1 2 0 2 3
149 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 1 2 0 2 3
150 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 1 1 4 0 6
151 บ้านหนองกุงปาว 1 1 2 2 4
152 บ้านโพนทอง 1 1 2 2 4
153 บ้านคำไผ่ 1 1 0 3 2
154 บ้านพันดอน 1 1 0 2 2
155 บ้านหนองบัว 1 1 0 1 2
156 บ้านห้วยวังปลา 1 1 0 0 2
157 บ้านไทยสมพร 1 1 0 0 2
158 บ้านโนนสูง 1 1 0 0 2
159 บ้านดอนสวรรค์ 1 1 0 0 2
160 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 1 1 0 0 2
161 บ้านบะยาว 1 1 0 0 2
162 บ้านหนองแวง 1 1 0 0 2
163 บ้านโนนจำปา 1 1 0 0 2
164 ปภาวรินทร์ 1 1 0 0 2
165 บ้านท่าม่วงเวียงคำ 1 0 3 0 4
166 บ้านดอนแก้ว 1 0 1 0 2
167 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 1 0 1 0 2
168 บ้านหินเหลิ่ง 1 0 1 0 2
169 บ้านโนนแสวง 1 0 0 2 1
170 บ้านกงพาน 1 0 0 1 1
171 บ้านท่าแร่ 1 0 0 0 1
172 บ้านคำจวง 1 0 0 0 1
173 บ้านดงเรือง 1 0 0 0 1
174 บ้านตูม 1 0 0 0 1
175 บ้านม่วงเฒ่า 1 0 0 0 1
176 บ้านสมดี 1 0 0 0 1
177 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 1 0 0 0 1
178 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 1 0 0 0 1
179 บ้านหนองหว้า 0 2 1 1 3
180 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 0 2 0 2 2
181 บ้านดูนเลา 0 2 0 0 2
182 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 0 1 1 2 2
183 บ้านหนองแดง 0 1 0 2 1
184 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 0 1 0 1 1
185 บ้านค้อน้อย 0 1 0 0 1
186 บ้านท่าลาด 0 0 1 0 1
187 บ้านโคกหนองแวง 0 0 1 0 1
188 บ้านท่าสี 0 0 1 0 1
189 บ้านโคกกลาง 0 0 0 1 0
190 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 0 0 0 1 0
191 บ้านโคกสง่า 0 0 0 1 0
รวม 1,113 494 288 270 2,165