เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ณ อำเภอหนองแสง
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
2 นางวราภรณ์ พิมรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
3 นางวันยู ทาปลัด ครู โรงเรียนทับกุงประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
4 นางสาวสิริลักขณา ศรสำแดง ครู โรงเรียนทับกุงประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
5 นางสาววริศรา เชิญชม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
6 นางปรียานุช พรมอ๊อต ครู ร.ร.อนุบาลกุมภวาปี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
7 นางนิศารัตน์ ทองคำ ครู ร.ร.อนุบาลหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
8 นางสาวพรรัมภา คำแก้ว ร.ร.บ้านเหล่าแชแลหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
9 นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายลี้วัชร์ ตาวงค์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางเยาวลักษณ์ โพคันโย ครู โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายนิยม คลังแสง ผู้อำนวยการ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายสมใจ วจีสิงห์ ครูผู้ทรงคุณค่า โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายชาญชัย ทองแสน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางนพรัตน์ ภักดีพันดอน ครู ร.ร.อนุบาลหนองแสง คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสาวณัฐมล ธารดรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านนาแบก คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
17 นางสาววิภาภรณ์ เมืองสีดา ครูธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
18 นายวัฒนพงษ์ พฤกษาสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
19 นางสาวณัชชา ไชยมาสุข ครู โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
20 นางมุขดา พึ่มชัย ครู โรงเรียนบ้านปะโค คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
21 นางนิศากร อ่อนละมุล ครู โรงเรียนบ้านสวนหม่อน คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
22 นางเกศินิ หลักคำ ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
23 นางปริศนา หอมสมบัติ ครู โรงเรียนคำเมยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
24 นางฤทัยรัตน์ วงศ์กันยา ครู โรงเรียนบ้านโปร่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
25 นางสุขี วรรณกุล ครู โรงเรียนบ้านนายูง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
26 นางสาวจุฑารัตน์ สุระมณี ครู โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
27 นางสาววรรณกร กมลภพ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโคกเล้า คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
28 นางสุธารี แสงกล้า ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
29 นายปรีชา ขวัญบาง ครู โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
30 นายภัทรวัฒน์ ประทุมศาลา ครูธุรการ โรงเรียนบ้านแสงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
31 นายสิทธิศักดิ์ ปัทนาถา ครู โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
32 นางสาวพัชรินทร์ นาคดิลก ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
33 นางสาวกชพรรณ จันทรเสนา ครูธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
34 นางสาววัชราภรณ์ ไพจาน ครุูธุรการ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
35 นางสาวจันทร์สุดา ลี้พงษ์กุล ครู โรงเรียนบ้านเมืองปัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
36 นายประชา รักกระโทก ครูธุรการ โรงเรียนบ้านปอ คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
37 นางมะลิวรรณ แก้วตรี ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
38 นายประสิทธิ์ แสงเขียว ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
39 นางสาวกนกวรรณ สุขรมย์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านดอนเงิน คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
40 นางสาวจุฬารัตน์ โสภาพร ครูธุรการ โรงเรียนบ้านคำยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
41 นางสาวจิราพร เคนเหมาะ ครูธุรการ โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
42 นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
43 นางสุนียื อุทุมทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
44 นางรัดดา วิทยากร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
45 นางปิยฉัตร จิตรดี ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
46 นางสาวศศิธร นาคดิลก ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
47 นางณัฏฐิญา เคนทุม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
48 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
49 นางสาวกมลาลักษณ์ วงศ์ศรีเผือก ครู โรงเรียนกมลาลักษณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
50 นายไกรวุฒิ เจริญพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
51 นางสาวพัชรีย์ ถาวรพัง ครู โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
52 นางฐิตินันท์ อุปการ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
53 นางสุภาวดี ปกครอง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
54 นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
55 นายณัฐชา ทัศนิยม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
56 นางสาววริศรา เชิญชม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
57 นางอรวรรณ ไชยคำ ครู ร.ร.บ้าตาดราษฎร์สมบูรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
58 นางฐิตินันท์ อุปการ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
59 นายอำนวย เพ็งพันธ์ นักวิชาการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผุู้เรียน
60 นางจุฬาพิศ นันทสุธา นักวิชาการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผุู้เรียน
61 นางสาววิมล เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]