สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 11 28 18
2 004 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 38 66 46
3 005 โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 0 0 0
4 006 โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 9 12 11
5 007 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 14 29 23
6 009 โรงเรียนชุมชนจำปี 18 28 22
7 010 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 13 24 16
8 011 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 18 30 27
9 012 โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 14 27 19
10 013 โรงเรียนดงง่ามนางาม 17 36 23
11 014 โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 6 13 11
12 016 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 86 189 130
13 021 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 20 55 34
14 022 โรงเรียนบ้านกงพาน 3 14 7
15 023 โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 9 10 10
16 024 โรงเรียนบ้านกอก 9 56 20
17 025 โรงเรียนบ้านกุดขนวน 32 95 55
18 026 โรงเรียนบ้านกุดจิก 21 31 26
19 027 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 35 51 48
20 028 โรงเรียนบ้านกุดยาง 3 4 4
21 032 โรงเรียนบ้านคำจวง 1 6 3
22 036 โรงเรียนบ้านคำน้อย 17 41 27
23 037 โรงเรียนบ้านคำบอน 16 22 20
24 040 โรงเรียนบ้านคำม่วง 9 16 13
25 041 โรงเรียนบ้านคำยาง 12 27 17
26 033 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 10 20 16
27 035 โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 5 10 7
28 031 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 18 38 25
29 039 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 6 8 8
30 030 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1 2 2
31 060 โรงเรียนบ้านดงกลาง 32 65 44
32 062 โรงเรียนบ้านดงน้อย 35 83 55
33 063 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 21 37 25
34 064 โรงเรียนบ้านดงเรือง 1 1 1
35 061 โรงเรียนบ้านดงแคน 0 0 0
36 067 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 2 3 3
37 066 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 4 6 5
38 065 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 2 4 4
39 068 โรงเรียนบ้านดูนเลา 2 4 4
40 071 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 24 45 37
41 217 โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 0 0 0
42 072 โรงเรียนบ้านตูม 5 8 7
43 073 โรงเรียนบ้านทมนางาม 14 41 24
44 074 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 2 10 4
45 075 โรงเรียนบ้านทับไฮ 7 10 7
46 077 โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ 4 6 6
47 078 โรงเรียนบ้านท่ายม 14 28 19
48 081 โรงเรียนบ้านท่าลาด 3 6 3
49 080 โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 0 0 0
50 082 โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 15 27 24
51 083 โรงเรียนบ้านท่าสัง 12 23 18
52 084 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 10 12 12
53 076 โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 0 0 0
54 079 โรงเรียนบ้านท่าแร่ 1 3 2
55 086 โรงเรียนบ้านนกขะบา 4 6 6
56 089 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 38 81 61
57 088 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 47 80 56
58 090 โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 11 22 17
59 091 โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 15 31 25
60 093 โรงเรียนบ้านนาฝาย 16 32 24
61 095 โรงเรียนบ้านนาม่วง 6 12 9
62 096 โรงเรียนบ้านนายูง 29 45 43
63 094 โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 11 23 13
64 097 โรงเรียนบ้านนาเหล่า 18 38 28
65 087 โรงเรียนบ้านนาแก 7 19 10
66 092 โรงเรียนบ้านนาแบก 13 23 16
67 098 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 0 0 0
68 118 โรงเรียนบ้านบะยาว 2 7 4
69 119 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 19 32 27
70 120 โรงเรียนบ้านปอ 6 15 11
71 121 โรงเรียนบ้านปะโค 32 95 47
72 124 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 5 16 8
73 122 โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 0 0 0
74 123 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 0 0 0
75 126 โรงเรียนบ้านผาทอง 14 19 17
76 127 โรงเรียนบ้านผือ 10 17 14
77 128 โรงเรียนบ้านพันดอน 4 6 5
78 134 โรงเรียนบ้านม่วงดง 19 37 28
79 133 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 1 3 2
80 137 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 11 12 11
81 138 โรงเรียนบ้านวังทอง 3 5 3
82 139 โรงเรียนบ้านวาปี 27 56 41
83 140 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 57 138 90
84 141 โรงเรียนบ้านสมดี 1 2 2
85 142 โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 4 16 8
86 143 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 15 29 24
87 144 โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 11 21 16
88 145 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 13 25 19
89 146 โรงเรียนบ้านสามขา 6 8 7
90 147 โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 4 10 7
91 149 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 25 37 29
92 148 โรงเรียนบ้านสี่แจ 9 9 9
93 158 โรงเรียนบ้านหนองกุง 16 23 18
94 156 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 31 68 45
95 157 โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 6 6 6
96 162 โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 5 13 9
97 163 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 10 19 15
98 164 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 7 4
99 165 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 13 21 18
100 166 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 21 46 34
101 170 โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 6 6 6
102 174 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 1 1 1
103 173 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 23 42 28
104 175 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 7 17 11
105 176 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0
106 161 โรงเรียนบ้านหนองแดง 3 3 3
107 169 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 9 7
108 168 โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 2 3 3
109 167 โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 4 7 6
110 172 โรงเรียนบ้านหนองแสง 5 16 8
111 171 โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 2 2 2
112 159 โรงเรียนบ้านหนองโก 15 23 20
113 177 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 36 53 46
114 184 โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 5 11 8
115 185 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 5 16 9
116 186 โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 3 5 4
117 188 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 20 41 32
118 187 โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 5 17 11
119 178 โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 0 0 0
120 180 โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 7 28 14
121 181 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 15 37 23
122 182 โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 4 12 8
123 183 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 4 5 5
124 179 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 17 29 26
125 193 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 28 108 48
126 029 โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 4 4 4
127 057 โรงเรียนบ้านเชียงกรม 15 31 25
128 058 โรงเรียนบ้านเชียงแหว 26 41 34
129 059 โรงเรียนบ้านเซียบ 20 33 30
130 069 โรงเรียนบ้านเดียม 3 13 6
131 135 โรงเรียนบ้านเมืองปัง 26 47 42
132 136 โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 0 0 0
133 150 โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 0 0 0
134 151 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 26 108 55
135 189 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 4 5 4
136 190 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 5 18 7
137 192 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 18 44 25
138 191 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 13 29 22
139 152 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 37 70 50
140 043 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 4 12 8
141 042 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 19 39 32
142 044 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 9 23 16
143 045 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 2 4 4
144 046 โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 1 3 2
145 047 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 0 0 0
146 051 โรงเรียนบ้านโคกศรี 4 12 8
147 049 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 9 16 13
148 050 โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 8 21 13
149 052 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1 2 2
150 053 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 7 13 11
151 054 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 10 12 11
152 055 โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 0 0 0
153 056 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 2 2 2
154 048 โรงเรียนบ้านโคกเล้า 16 23 19
155 100 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 2 10 4
156 102 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 8 9 8
157 103 โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 16 27 23
158 105 โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 10 17 14
159 104 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 30 7
160 107 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 19 31 27
161 108 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 3 8 6
162 109 โรงเรียนบ้านโนนสา 12 26 18
163 110 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 6 16 8
164 111 โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 0 0 0
165 112 โรงเรียนบ้านโนนสูง 3 8 5
166 114 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 34 58 47
167 115 โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 3 7 5
168 117 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 8 12 10
169 101 โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 6 14 9
170 116 โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 7 10 9
171 113 โรงเรียนบ้านโนนแสวง 3 4 4
172 125 โรงเรียนบ้านโปร่ง 19 36 25
173 129 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 5 10 7
174 130 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 5 5 5
175 131 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 1 3 2
176 132 โรงเรียนบ้านโพนทอง 8 10 9
177 154 โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 6 9 9
178 085 โรงเรียนบ้านไทยสมพร 2 11 4
179 195 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 30 68 47
180 203 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 16 28 24
181 204 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 12 27 21
182 205 โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 6 13 8
183 207 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 14 20 16
184 206 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 34 78 55
185 209 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 11 15 14
186 211 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 41 76 53
187 213 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 29 73 44
188 214 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 55 119 82
189 215 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 43 99 68
190 210 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 20 44 34
191 200 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 33 72 50
192 208 โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 10 29 19
193 008 โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 6 14 11
194 020 โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 3 8 5
195 001 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 4 5 5
196 002 โรงเรียนกมลาลักษณ์วังสามหมอ 4 8 5
197 015 โรงเรียนทวิพัฒน์ 9 15 14
198 194 โรงเรียนปภาวรินทร์ 2 6 3
199 196 โรงเรียนพรหมนิมิตศึกษา 0 0 0
200 197 โรงเรียนพันธกิจศึกษา 20 43 25
201 198 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 36 70 55
202 199 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 9 13 12
203 201 โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ 23 36 33
204 202 โรงเรียนวาสนาศึกษา 4 13 6
205 212 โรงเรียนอนุบาลวรสุเมธาวิทย์ 0 0 0
206 216 โรงเรียนอนุบาลอุ่นใจ 4 11 6
207 017 โรงเรียนเทพปัญญา 3 3 3
208 218 โรงเรียนบ้านท่าสี 1 2 1
209 018 โรงเรียนเทศบาล 1โสกคูณ 11 30 11
210 019 โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด 0 0 0
รวม 2489 5165 3647
8812

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]