สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี นางสาววิมล เถาวัลย์   0817171629
2 โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี นายธาตุ ปฏิทานัง   0812617305
3 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล ตำบลทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี นายนิยม คลังแสง 17.1732878,102.7357785 0898948543
4 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี นางเกษร คำวิโส 17.1117525,103.0136698 0812617560
5 โรงเรียนบ้านท่ายม ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี นายสมทรง เพ็งโสภา 17.1376192,102.7920576 0819544866
6 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี นายอดิศร โยธะชัย 17.1290581,102.7728997 0821214157
7 โรงเรียนบ้านนาฝาย ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี นายเวศน์ แก้วมหาวงศ์ 17.0806914,102.8576469 0818733440
8 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ ตำบลทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี นายปลูก พรมรัตน์   0935104237
9 โรงเรียนบ้านหนองแสง ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี นายราชัย รัตโน 17.1433659,102.8176141 0878634036
10 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี นายสมจิตร บุุญกลาง 17.1255105,102.8195342 0850033559
11 โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี นายบรรจง ดีแป้น 17.1292447,102.7728997 08722697344
12 โรงเรียนบ้านโนนเชียงคำ้ ตำบลทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี นายเสงี่ยม กมลเศษ   0807481533
13 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา ตำบลทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี นายนิยม คลังแสง   0898948543
14 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ตำบลทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี นางนพรัตน์ ภักดีพันดอน 17.1909535,102.7014431

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]