ทีมประสานงาน สพป.อบ.3
ข้อมูล คณะนิเทศ  ติดตามฯ สพป.อบ.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด บุรีรัมย์  ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561

อำเภอเมืือง        นายสุวิทย์  ชนะภัย   085-3069864
                       นายคชกรณ์  บัวคำ   094-5159996
                       นายสุริยนต์  ไชยมาตร์   088-3647709   
                       นายเฉลิมพล  สายหอม  062-1499374 
                       นางสาวนพวรรณ  ชุมพล  081-3201258

อำเภอนางรอง     นายธวัชชัย  นวลศรี  082-1499374   
                       นางศิริพร  โภคทรัพย์   085-0164183
                       นางศิริทัย  ธโนปจัย  081-9659305   
                       นางสุภารัตน์  น้อยนาง  081-0718245
                       นางสาวอัญชลี  ไชยกาล  085-3134494

อำเภอหนองกี่     นายประจักษ์  พุฒพิมพ์  081-9770286   
                       นายอภิชาติ  ศรีภาค์   081-5497954

อำเภอประโคนชัย/อำเภอพลับพลาชัย/อำเภอกระสัง 
                         นายสถิตย์  พิมพ์ทราย  081-7253646   
                         นายอิศรา  ศรีสุโน  086-8686519
                         นายเจษฎาพร  ชนีวงศ์   084-6062617

อำเภอสะตึก       นายอดุลย์  ผินโพธิ์   094-2684971
                       นางสาวจันทัย   ระวังดี  084-6062609 
                       เบอร์โทรกลุ่มส่งเสริมฯ  088-5911842  
วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:29 น.