ชี้แจงการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
1. การแก้ไขข้อมูลครู/นักเรียน ขณะนี้ระบบปิดแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
หากโรงเรยนใดมีการแก้ไขข้อมูลหลังจากโอนข้อมูลมาที่เขตแล้วให้
ทำหนังสือราชการชี้แจงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เรียนคณะกรรมการตัดสิน แล้วนำส่งที่คณะกรรมการตัดสินในวันแข่งขัน
2. การสมัครกรรมการตัดสิน ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศของ สพป.อบ.๓ ให้ดำเนินการสมัครเข้ามาในระบบ
โดยใช้รหัสโรงเรียนของตนเอง เพื่อข้อมูลชื่อ-สกุล จะได้ถูกต้อง และผู้รับผิดชอบจะได้แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งให้ถูกต้องต่อไป
3. ตารางการแข่งขันสามารถปริ้นเพื่อยืนยันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  
วันเสาร์ ที่ 06 ตุลาคม 2561 เวลา 05:53 น.