ปฏิทินการดำเนินการระดับเขตพื้นที่
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการในระดับเขตพื้นที่ ดังนี้
  1. ขณะนี้รับโอนข้อมูลจากทุกกลุ่มเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว กำลังตรวจสอบข้อมูล
     โรงเรียนจะสามารถแก้ไขข้อมูลครู นักเรียน /เปลี่ยนตัว ได้ในระหว่างวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ถึง วันจันทร์ท่ี 1 ตุลาคม 2561
  2. จะดำเนินการจัดตารางการแข่งขันให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
      ให้โรงเรียนติดตามตารางการแข่งขัน และจะปริ้นเพื่อยืนยันได้ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
  3. ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคัดเลือกกรรมการตัดสินการแข่งขันในวันอังคารที่
2 ตุลาคม 2561
  4. ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2561
  5. แข่งขันระหว่างวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 06:48 น.