สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 24 11 13 48 64 17 6 2 87
2 บ้านนกเต็น 10 5 5 20 35 5 6 7 46
3 บ้านโนนก่อ 9 5 11 25 39 5 1 5 45
4 บ้านหนองกุง 9 3 1 13 22 5 2 4 29
5 บ้านคำหนามแท่ง 9 1 0 10 15 1 5 5 21
6 บ้านหนองเม็ก 8 12 3 23 35 12 2 3 49
7 บ้านบะไห 8 1 1 10 16 1 2 1 19
8 ชุมชนบ้านระเว 7 5 3 15 30 7 2 6 39
9 บ้านนาโพธิ์กลาง 7 5 3 15 26 2 3 2 31
10 บ้านนาบัว 6 1 2 9 13 2 1 1 16
11 บ้านไร่ 5 8 2 15 29 9 1 6 39
12 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 5 4 1 10 22 0 0 2 22
13 บ้านนาโพธิ์ 5 3 0 8 11 0 0 2 11
14 บ้านโนนหนองบัว 5 2 4 11 17 1 1 1 19
15 บ้านกุ่ม 4 4 0 8 14 3 0 1 17
16 บ้านห้วยหมาก 4 3 2 9 15 3 3 2 21
17 บ้านหนองขุ่น 4 3 0 7 13 1 0 3 14
18 บ้านโนนยานาง 4 2 4 10 23 7 6 7 36
19 บ้านป่ากุงน้อย 4 2 2 8 15 3 1 3 19
20 บ้านสำโรง 3 4 4 11 14 4 3 2 21
21 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 3 4 1 8 11 4 0 1 15
22 บ้านนาจาน 3 3 3 9 14 8 1 1 23
23 บ้านคำหว้า 3 3 3 9 13 10 4 4 27
24 บ้านหนองเชือก 3 2 2 7 13 2 3 5 18
25 ชุมชนห้วยไผ่ 3 2 2 7 12 1 0 1 13
26 บ้านชาดฮี 3 2 1 6 10 3 1 0 14
27 บ้านจันทัย 3 0 1 4 8 1 0 1 9
28 นิคมสร้างตนเอง ๕ 3 0 0 3 5 0 0 2 5
29 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 2 3 2 7 13 8 4 3 25
30 บ้านดงแถบ 2 3 2 7 10 1 1 1 12
31 บ้านห้วยยาง 2 3 2 7 8 2 0 2 10
32 บ้านลาดวารี 2 3 0 5 9 0 0 2 9
33 บ้านคำก้อม 2 3 0 5 8 5 2 3 15
34 บ้านโนนสุข 2 2 4 8 9 8 2 2 19
35 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 2 2 1 5 22 3 1 4 26
36 บ้านนาเจริญ 2 2 1 5 15 1 1 1 17
37 บ้านเลิงบาก 2 2 1 5 9 1 1 1 11
38 นิคมสร้างตนเอง ๒ 2 1 4 7 16 4 4 1 24
39 บ้านโนนม่วงโนนจิก 2 1 1 4 12 5 4 3 21
40 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 2 1 1 4 10 1 2 0 13
41 บ้านดอนก่อ 2 1 1 4 6 1 1 0 8
42 บ้านปากบุ่ง 2 1 0 3 12 1 1 0 14
43 บ้านเอือดใหญ่ 2 1 0 3 9 1 0 0 10
44 บ้านภูหล่น 2 1 0 3 6 2 0 0 8
45 บ้านท่าเสียวคันลึม 2 1 0 3 4 1 1 1 6
46 บ้านโนนจันทร์ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
47 บ้านหินลาดแสนตอ 2 0 3 5 12 1 0 2 13
48 บ้านพลาญชัย 2 0 2 4 9 1 1 3 11
49 บ้านแหลมทอง 2 0 1 3 5 0 0 0 5
50 บ้านแก้งกอก 2 0 0 2 8 5 0 2 13
51 บ้านนาโพธิ์ใต้ 2 0 0 2 4 1 0 0 5
52 บ้านคันเปือย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
53 บ้านฟ้าห่วน 1 5 4 10 13 8 5 5 26
54 บ้านโนนกาหลง 1 3 5 9 16 4 1 2 21
55 บ้านหนองสองห้องดอนตูม 1 3 1 5 8 4 2 2 14
56 บ้านโนนสว่าง 1 3 1 5 8 1 1 1 10
57 บ้านหนามแท่ง 1 2 6 9 18 7 2 3 27
58 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 1 2 1 4 13 3 1 2 17
59 บ้านชาด 1 2 1 4 9 4 3 2 16
60 บ้านนาห้วยแคน 1 2 1 4 6 2 0 0 8
61 บ้านขัวแคน 1 2 1 4 5 1 0 0 6
62 บ้านดงดิบ 1 2 1 4 5 1 0 0 6
63 บ้านซะซอม 1 2 1 4 5 0 0 0 5
64 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 1 2 0 3 11 5 2 2 18
65 ชุมชนบ้านวังสะแบง 1 1 1 3 13 4 2 1 19
66 บ้านสร้างแก้ว 1 1 1 3 10 3 5 6 18
67 บ้านแก่งดูกใส 1 1 1 3 7 3 1 1 11
68 บ้านวังพอก 1 1 1 3 4 0 0 0 4
69 บ้านด่าน 1 1 0 2 10 5 1 3 16
70 บ้านคำผ่าน 1 1 0 2 8 2 0 0 10
71 บ้านหนองกอก 1 1 0 2 5 1 1 0 7
72 บ้านดอนตะลี 1 1 0 2 4 2 1 3 7
73 บ้านสะพือท่าค้อ 1 1 0 2 4 1 2 1 7
74 บ้านกุดชมภู 1 1 0 2 2 3 3 0 8
75 บ้านหนองโพธิ์ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
76 บ้านหัวเห่ว 1 1 0 2 1 0 2 0 3
77 บ้านนาชุม 1 0 3 4 6 4 5 4 15
78 บ้านหนองคูณ 1 0 2 3 7 0 0 0 7
79 บ้านคำหมาไนร่องเข 1 0 1 2 11 0 1 0 12
80 บ้านตุงลุงเหนือ 1 0 1 2 9 1 1 0 11
81 บ้านไฮหย่อง 1 0 1 2 6 0 1 0 7
82 บ้านกุดเรือคำ 1 0 1 2 3 0 0 1 3
83 บ้านม่วงโคน 1 0 0 1 7 0 0 0 7
84 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 1 0 0 1 5 1 0 0 6
85 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 1 0 0 1 4 1 0 2 5
86 บ้านห้วยดู่ 1 0 0 1 2 3 1 0 6
87 บ้านแก่งกบ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
88 บ้านตามุย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
89 บ้านป่ากุงใหญ่ 0 4 2 6 10 1 0 0 11
90 บ้านโพธิ์ศรี 0 2 3 5 9 1 0 2 10
91 บ้านห้วยแดง 0 2 2 4 7 3 3 1 13
92 บ้านท่าช้าง 0 2 0 2 8 0 2 0 10
93 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 0 2 0 2 4 0 1 0 5
94 บ้านป่าเลา 0 2 0 2 4 0 0 0 4
95 บ้านผักหย่า 0 2 0 2 3 0 0 0 3
96 บ้านดอนงัว 0 1 4 5 9 4 1 2 14
97 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 0 1 2 3 12 5 0 7 17
98 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 0 1 2 3 5 3 1 2 9
99 บ้านชาด(พิบูล) 0 1 2 3 2 0 1 0 3
100 บ้านหนองผือ 0 1 1 2 10 2 1 0 13
101 บ้านแขมใต้ 0 1 1 2 9 1 0 1 10
102 บ้านนาเลิน 0 1 1 2 5 1 1 0 7
103 บ้านดูกอึ่ง 0 1 1 2 2 1 1 2 4
104 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 0 1 0 1 7 3 0 0 10
105 บ้านดอนขวาง 0 1 0 1 4 2 1 1 7
106 บ้านดอนพันชาด 0 1 0 1 4 1 0 1 5
107 บ้านตุงลุง 0 1 0 1 4 0 0 2 4
108 บ้านจิกลุ่ม 0 1 0 1 3 5 2 2 10
109 บ้านเม็ก 0 1 0 1 3 1 2 0 6
110 บ้านห้วยเดื่อ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
111 บ้านงิ้ว 0 1 0 1 2 0 0 1 2
112 บ้านนาหว้า 0 1 0 1 2 0 0 0 2
113 บ้านโนนข่า-โนนยาง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
114 บ้านจิกเทิง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
115 บ้านโนน 0 1 0 1 0 0 2 1 2
116 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 0 0 3 3 7 3 0 0 10
117 บ้านสุวรรณวารี 0 0 3 3 4 2 0 0 6
118 บ้านโคกเที่ยง 0 0 2 2 9 7 2 5 18
119 บ้านโนนคูณ 0 0 2 2 5 2 1 0 8
120 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 0 0 2 2 5 2 0 1 7
121 บ้านนาคอ 0 0 2 2 3 3 1 0 7
122 บ้านนาคาย 0 0 1 1 11 9 0 1 20
123 บ้านฝางคำสามัคคี 0 0 1 1 7 3 1 6 11
124 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 0 0 1 1 4 3 1 0 8
125 บ้านนาเอือด 0 0 1 1 4 1 0 3 5
126 บ้านโนนกุง 0 0 1 1 4 0 0 1 4
127 บ้านเหล่าคำ 0 0 1 1 3 0 1 1 4
128 บ้านคำบง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
129 บ้านทุ่งนาเมือง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
130 บ้านสิม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
131 บ้านคำเตย 0 0 1 1 2 3 2 0 7
132 บ้านราษฎร์เจริญ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
133 บ้านหนองโน 0 0 1 1 2 1 0 1 3
134 บ้านจุการ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
135 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 0 0 1 1 2 0 0 1 2
136 บ้านนาดี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
137 เจริญสุขศึกษา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
138 บ้านสงยาง 0 0 1 1 1 2 1 2 4
139 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 0 0 1 1 1 2 1 0 4
140 บ้านสระคำ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
141 บ้านคันท่าเกวียน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
142 บ้านไทรงาม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
143 บ้านคำไหล 0 0 1 1 1 0 0 0 1
144 บ้านลาดควาย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
145 บ้านโนนค้อลุคุ 0 0 0 0 6 6 0 2 12
146 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0 5 2 0 1 7
147 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 5 2 0 0 7
148 บ้านนาแค 0 0 0 0 5 0 0 0 5
149 บ้านห้วยน้ำใส 0 0 0 0 4 1 3 0 8
150 บ้านห้วยสะคาม 0 0 0 0 4 1 0 2 5
151 บ้านโดมประดิษฐ์ 0 0 0 0 4 0 0 1 4
152 บ้านไร่ใต้ 0 0 0 0 3 3 1 2 7
153 บ้านดอนโพธิ์ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
154 บ้านสร้างถ่อ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
155 บ้านบุ่งคำ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
156 บ้านภูมะหรี่ 0 0 0 0 3 0 0 1 3
157 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
158 บ้านหินโงม 0 0 0 0 2 4 0 1 6
159 บ้านสวาสดิ์ 0 0 0 0 2 3 2 5 7
160 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 0 0 0 0 2 3 0 2 5
161 บ้านแก่งยาง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
162 บ้านโนนจิก 0 0 0 0 2 1 2 0 5
163 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 0 0 0 0 2 1 1 1 4
164 บ้านหุ่งหลวงพะเนียด 0 0 0 0 2 1 1 0 4
165 บ้านห้วยหมากใต้ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
166 บ้านโชคอำนวย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
167 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
168 บ้านยอดดอนชี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
169 บ้านห้วยไฮ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 บ้านแขมเหนือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
171 บ้านเดื่อสะพานโดม 0 0 0 0 1 1 1 1 3
172 บ้านดงนา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
173 บ้านคำเขื่อนแก้ว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านม่วงฮี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 บ้านบากชุม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
176 บ้านหนองกุงน้อย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
177 บ้านหนองบัวฮี 0 0 0 0 1 0 0 2 1
178 เพียงหลวง ๑๒ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
179 บ้านถิ่นสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
180 บ้านสัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 ตชด.บ้านป่าหญ้าคา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 นิคม 2 อนุบาล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านคำเม็กห้วยไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านนาแก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
189 บ้านแก่งกอก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
190 บ้านบัวทอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
191 นิคมสร้างตนเอง 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 นิคมสร้างตนเอง ๓ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านนาทอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านอ่างหินน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านโพนแพง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านโหง่นขาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านนาทม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
198 บ้านบัวแดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 บ้านหินสูง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 บ้านนาโป่งโพน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
201 บ้านวังแคน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202 บ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 บ้านดอนน้ำคำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 สิริปัญญาพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 248 210 194 652 1,349 373 183 234 1,905