สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 61 17 6 2 84
2 บ้านโนนก่อ 39 5 1 5 45
3 บ้านหนองเม็ก 29 12 2 3 43
4 บ้านไร่ 29 9 1 6 39
5 บ้านนาโพธิ์กลาง 26 2 3 2 31
6 ชุมชนบ้านระเว 25 7 2 6 34
7 บ้านโนนยานาง 23 7 6 7 36
8 บ้านนกเต็น 23 5 6 7 34
9 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 19 3 1 4 23
10 บ้านหนองกุง 18 4 2 4 24
11 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 17 0 0 2 17
12 นิคมสร้างตนเอง ๒ 16 4 4 1 24
13 บ้านโนนกาหลง 16 4 1 2 21
14 บ้านหนามแท่ง 15 7 2 3 24
15 บ้านห้วยหมาก 15 3 3 2 21
16 บ้านคำหนามแท่ง 15 1 5 5 21
17 บ้านกุ่ม 14 3 0 1 17
18 บ้านนาเจริญ 14 1 1 1 16
19 บ้านสำโรง 13 4 3 2 20
20 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 13 3 1 2 17
21 บ้านนาบัว 13 2 1 1 16
22 บ้านฟ้าห่วน 12 8 5 5 25
23 บ้านนาจาน 12 8 1 1 21
24 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 12 5 0 7 17
25 บ้านป่ากุงน้อย 12 3 1 3 16
26 บ้านหนองเชือก 12 2 3 5 17
27 บ้านหินลาดแสนตอ 12 1 0 2 13
28 บ้านนาคาย 11 9 0 1 20
29 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 11 8 4 3 23
30 บ้านโนนม่วงโนนจิก 11 5 4 3 20
31 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 11 4 0 1 15
32 บ้านโนนหนองบัว 11 1 1 1 13
33 บ้านนาโพธิ์ 11 0 0 2 11
34 บ้านด่าน 10 5 1 3 16
35 ชุมชนบ้านวังสะแบง 10 4 2 1 16
36 บ้านสร้างแก้ว 10 3 5 6 18
37 บ้านชาดฮี 10 3 1 0 14
38 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 10 1 2 0 13
39 บ้านหนองขุ่น 10 1 0 3 11
40 ชุมชนห้วยไผ่ 10 1 0 1 11
41 บ้านป่ากุงใหญ่ 10 1 0 0 11
42 บ้านคำหมาไนร่องเข 10 0 1 0 11
43 บ้านคำหว้า 9 10 4 4 23
44 บ้านชาด 9 4 3 2 16
45 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 9 4 2 2 15
46 บ้านดอนงัว 9 4 1 2 14
47 บ้านหนองผือ 9 2 1 0 12
48 บ้านเลิงบาก 9 1 1 1 11
49 บ้านโพธิ์ศรี 9 1 0 2 10
50 บ้านแขมใต้ 9 1 0 1 10
51 บ้านโนนสุข 8 8 2 2 18
52 บ้านโคกเที่ยง 8 6 2 5 16
53 บ้านห้วยยาง 8 2 0 2 10
54 บ้านพลาญชัย 8 1 1 3 10
55 บ้านเอือดใหญ่ 8 1 0 0 9
56 บ้านคำก้อม 7 5 2 3 14
57 บ้านห้วยแดง 7 3 3 1 13
58 บ้านฝางคำสามัคคี 7 3 1 6 11
59 บ้านแก่งดูกใส 7 3 1 1 11
60 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 7 3 0 0 10
61 บ้านคำผ่าน 7 2 0 0 9
62 บ้านดงแถบ 7 1 1 1 9
63 บ้านปากบุ่ง 7 1 1 0 9
64 บ้านจันทัย 7 1 0 1 8
65 บ้านหนองคูณ 7 0 0 0 7
66 บ้านแก้งกอก 6 5 0 2 11
67 บ้านนาชุม 6 4 5 4 15
68 บ้านหนองสองห้องดอนตูม 6 4 2 2 12
69 บ้านภูหล่น 6 2 0 0 8
70 บ้านตุงลุงเหนือ 6 1 1 0 8
71 บ้านบะไห 6 0 2 1 8
72 บ้านท่าช้าง 6 0 2 0 8
73 บ้านโนนค้อลุคุ 5 6 0 2 11
74 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 5 3 1 2 9
75 บ้านโนนคูณ 5 2 1 0 8
76 บ้านหนองห้าง 5 2 0 1 7
77 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 5 2 0 0 7
78 บ้านโนนม่วง 5 2 0 0 7
79 บ้านดอนก่อ 5 1 1 0 7
80 บ้านหนองกอก 5 1 1 0 7
81 บ้านนาเลิน 5 1 1 0 7
82 บ้านขัวแคน 5 1 0 0 6
83 นิคมสร้างตนเอง ๕ 5 0 0 2 5
84 บ้านลาดวารี 5 0 0 2 5
85 บ้านแหลมทอง 5 0 0 0 5
86 บ้านซะซอม 5 0 0 0 5
87 บ้านนาแค 5 0 0 0 5
88 บ้านม่วงโคน 5 0 0 0 5
89 บ้านดอนขวาง 4 2 1 1 7
90 บ้านนาห้วยแคน 4 2 0 0 6
91 บ้านสุวรรณวารี 4 2 0 0 6
92 บ้านห้วยน้ำใส 4 1 3 0 8
93 บ้านสะพือท่าค้อ 4 1 2 1 7
94 บ้านท่าเสียวคันลึม 4 1 1 1 6
95 บ้านโนนสว่าง 4 1 1 1 6
96 บ้านนาเอือด 4 1 0 3 5
97 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 4 1 0 2 5
98 บ้านดอนพันชาด 4 1 0 1 5
99 บ้านนาโพธิ์ใต้ 4 1 0 0 5
100 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 4 1 0 0 5
101 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 4 0 1 0 5
102 บ้านตุงลุง 4 0 0 2 4
103 บ้านโดมประดิษฐ์ 4 0 0 1 4
104 บ้านป่าเลา 4 0 0 0 4
105 บ้านจิกลุ่ม 3 5 2 2 10
106 บ้านไร่ใต้ 3 3 1 2 7
107 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 3 3 1 0 7
108 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 3 3 0 0 6
109 บ้านดอนตะลี 3 2 1 3 6
110 บ้านเม็ก 3 1 2 0 6
111 บ้านดอนโพธิ์ 3 1 2 0 6
112 บ้านห้วยสะคาม 3 1 0 2 4
113 บ้านห้วยเดื่อ 3 1 0 0 4
114 บ้านสร้างถ่อ 3 1 0 0 4
115 บ้านบุ่งคำ 3 1 0 0 4
116 บ้านไฮหย่อง 3 0 1 0 4
117 บ้านเหล่าคำ 3 0 0 1 3
118 บ้านภูมะหรี่ 3 0 0 1 3
119 บ้านโนนกุง 3 0 0 1 3
120 บ้านโนนจันทร์ 3 0 0 0 3
121 บ้านผักหย่า 3 0 0 0 3
122 บ้านคำบง 3 0 0 0 3
123 บ้านสิม 3 0 0 0 3
124 บ้านหนองชาด 3 0 0 0 3
125 บ้านหินโงม 2 4 0 1 6
126 บ้านกุดชมภู 2 3 3 0 8
127 บ้านสวาสดิ์ 2 3 2 5 7
128 บ้านคำเตย 2 3 2 0 7
129 บ้านห้วยดู่ 2 3 1 0 6
130 บ้านนาคอ 2 3 1 0 6
131 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 2 3 0 2 5
132 บ้านราษฎร์เจริญ 2 2 1 0 5
133 บ้านแก่งยาง 2 2 1 0 5
134 บ้านโนนจิก 2 1 2 0 5
135 บ้านดูกอึ่ง 2 1 1 2 4
136 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 2 1 1 1 4
137 บ้านหุ่งหลวงพะเนียด 2 1 1 0 4
138 บ้านห้วยหมากใต้ 2 1 1 0 4
139 บ้านหนองโน 2 1 0 1 3
140 บ้านดงดิบ 2 1 0 0 3
141 บ้านแก่งกบ 2 0 1 0 3
142 บ้านชาด(พิบูล) 2 0 1 0 3
143 บ้านจุการ 2 0 1 0 3
144 บ้านงิ้ว 2 0 0 1 2
145 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 2 0 0 1 2
146 บ้านกุดเรือคำ 2 0 0 1 2
147 บ้านโชคอำนวย 2 0 0 1 2
148 บ้านหนองสองห้อง 2 0 0 1 2
149 บ้านคันเปือย 2 0 0 0 2
150 บ้านนาหว้า 2 0 0 0 2
151 บ้านโนนข่า-โนนยาง 2 0 0 0 2
152 บ้านนาดี 2 0 0 0 2
153 เจริญสุขศึกษา 2 0 0 0 2
154 บ้านยอดดอนชี 2 0 0 0 2
155 บ้านห้วยไฮ 2 0 0 0 2
156 บ้านแขมเหนือ 2 0 0 0 2
157 บ้านสงยาง 1 2 1 2 4
158 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 1 2 1 0 4
159 บ้านเดื่อสะพานโดม 1 1 1 1 3
160 บ้านสระคำ 1 1 1 0 3
161 บ้านดงนา 1 1 1 0 3
162 บ้านคันท่าเกวียน 1 1 0 0 2
163 บ้านคำเขื่อนแก้ว 1 1 0 0 2
164 บ้านม่วงฮี 1 1 0 0 2
165 บ้านหัวเห่ว 1 0 2 0 3
166 บ้านบากชุม 1 0 2 0 3
167 บ้านหนองกุงน้อย 1 0 1 1 2
168 บ้านหนองโพธิ์ 1 0 1 0 2
169 บ้านหนองบัวฮี 1 0 0 2 1
170 เพียงหลวง ๑๒ 1 0 0 2 1
171 บ้านจิกเทิง 1 0 0 1 1
172 บ้านไทรงาม 1 0 0 1 1
173 บ้านถิ่นสำราญ 1 0 0 1 1
174 บ้านคำไหล 1 0 0 0 1
175 บ้านลาดควาย 1 0 0 0 1
176 ตชด.บ้านป่าหญ้าคา 1 0 0 0 1
177 นิคม 2 อนุบาล 1 0 0 0 1
178 บ้านคำเม็กห้วยไผ่ 1 0 0 0 1
179 บ้านทุ่งนาเมือง 1 0 0 0 1
180 บ้านนาแก 1 0 0 0 1
181 บ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 1 0 0 0 1
182 บ้านวังพอก 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองหอย 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 1 0 0 0 1
185 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 0 1 1 1 2
186 บ้านแก่งกอก 0 1 1 0 2
187 บ้านบัวทอง 0 1 0 1 1
188 นิคมสร้างตนเอง 2 0 1 0 0 1
189 นิคมสร้างตนเอง ๓ 0 1 0 0 1
190 บ้านนาทอย 0 1 0 0 1
191 บ้านอ่างหินน้อย 0 1 0 0 1
192 บ้านโหง่นขาม 0 1 0 0 1
193 บ้านโนน 0 0 2 1 2
194 บ้านนาทม 0 0 1 1 1
195 บ้านบัวแดง 0 0 1 0 1
196 บ้านหินสูง 0 0 1 0 1
197 บ้านนาโป่งโพน 0 0 0 1 0
198 บ้านตามุย 0 0 0 1 0
199 บ้านวังแคน 0 0 0 1 0
200 บ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) 0 0 0 0 0
201 บ้านดอนน้ำคำ 0 0 0 0 0
202 บ้านสัน 0 0 0 0 0
203 สิริปัญญาพิทยา 0 0 0 0 0
รวม 1,201 368 182 233 1,984